Lord Jesus Christ and the angels to the Seven Church Ages

Koyoka Mongongo na Branham Tabernacle

Ntina monene ya site ya Sierra Vista Fellowship ezali kokabola minoko mosusu ndenge na ndenge mpo ya mikanda mpe losambo na eyanganelo ya Branham na Jeffersonville, Indiana epai wapi Ndeko Joseph Branham azali mobateli. Tozali kosala na boyokani na likita ya basungi ya Eyanganelo ya Branham. SOKO ozali na motuna to likambo okoka bongo kokutana na mosungi, Ndeko Jeremy Evans na [email protected].

Kolimbola mbala moko na mingongo ekoki ntango mosusu kobonga bee te mpe ezali lotomo ete maloba maye malobama liboso. Mosala nyoso mozali nse pamba. Mosolo mozali kozwama te soko kopesama na esika ya mosala oyo. Bandeko mibali mpe bandeko basi oyo bazali kosala mosala na kolemba te, balingi mpe bayebama te, mpo na bino Mwasi na Klisto. Bazali basali oyo bazali kosala mosala elongo kati na bomoko elongo na Liloba. Tozali na bosenga ya mabondeli na bino mpo na bango mpe biso mpe mingi na koleka mpo ya ndeko na biso ya motuya Joseph Branham mpe libota na ye.

Ba-Mpongo Bazali Kosangana
Liste Ya Date Ya Mayangani

An Independent Church of the WORD,