20-0809 Klisto Ya Bileko Nyonso Atalisami Polele

Balingami Bana-mibali pe Bana-basi ya Nzambe,

Na ebandeli Liloba ezalaki, pe Liloba ezalaki Nzambe, pe Liloba elataki nzoto pe efandaki elongo na biso. Ezali Yesu Klisto motindo moko lobi, lelo, pe libela-na-libela.

Tozali mpenza na assurance oyo epambolami ete Tata asili kopesa biso Emoniseli ya Ye moko na eleko na biso. Nzambe azali kobongola lolenge na Ye, En morphe, pe lelo ezali mbala moko lisusu oyo Nzambe amonisami kati na nzoto, Nsango ya ntango, Pole ya eleko na biso.

Pe na eleko oyo ya suka, Azali kolobela bato na nzela ya Mwana na Ye, Klisto Yesu, oyo azali komitalisa Ye moko. Na boye Klisto azali nini? Liloba. Liloba ya nini, liloba ya Mose? Iyo, kasi lelo Azali Liloba oyo emonisami mpo na eleko oyo.

Bosengeli komona Ye pe kososola Ye lokola Liloba oyo emonisami mpo na lelo na biso. Bosengeli kokota sima na elamba, mpo na komona Nzambe oyo azipolami, ezali moto te, kasi Nzambe oyo azipami na elamba pe azali koloba na nzela ya moto.

Sikawa, moto ye moko azalaki Nzambe te, ata pe nzoto ya Yesu Klisto ezalaki Nzambe te. Azalaki moto, kasi Nzambe azipamaki na elamba sima na Ye. Ntango nyonso, Nzambe amizipaka Ye moko liboso na bato, pe Amimonisaka na bato oyo bakondima yango.

Osengeli liboso kondima pe kososola Ye oyo azipami na kati ya nzoto ya moto lokola Mobikisi na yo moko. Na sima osengeli kondima pe kososola Ye lokola Mwana Na Moto oyo azipami kati na nzoto na moto, mpo na kobimisa Mwasi-na-libala na Ye. Liloba elati nzoto lisusu.

Tondimi mpenza pe tososoli ete Ye azali Mwana na Nzambe mpo na eleko na biso. Pe, na ntina na yango, tokozua Lifuti na Ye.

“ Na baoyo nyonso basili koyamba Ye, Apesaki bango makoki ya kokoma bana-mibali na Nzambe.” Ezali pe bongo lelo oyo, ntango tomoni likambo monene oyo ya Molimo Mosanto komonisama polele. “Na baoyo nyonso bayambi Ye, Asili kopesa bango makoki ya kokoma bana-mibali pe bana-basi ya Nzambe.” Yesu Klisto oyo atalisami motindo moko, na nzela ya Liloba na Ye, na bileko nyonso.

Sikawa, mbala moko lisusu, Liloba esili kolata nzoto pe ezipami sima na nzoto ya moto. Tosili kokoma bana-mibali pe bana-basi na Ye. Mwango monene na Ye ezali kotalisama polele. Tozali Liloba Mwasi-na-libala na Ye oyo ezipami na nzoto na Moto.

Tosili kobima na sima ya mposo ya banyama, pe tosili kokota Liboso na Nzambe. Sikawa, Liloba esili kokoma likambo ya solo ya bomoi mpo na biso, wana tozingami na Nkembo ya Shekinah, pe tozali kolia Lipa-ya-bulee oyo epesamaka bobele na bandimi ya solo. Tozali banganga-nzambe, bonganga-nzambe ya bokonzi, libota mosanto, bato batiami pembeni, baoyo bapesaka mbeka ya molimo epai na Nzambe, tozali MWASI-NA-LIBALA na Ye.

Tata, totondi Yo mpenza mpo na kososola Yo longwa ebandeli kino na suka, Yesu Klisto motindo moko lobi, lelo pe libela-na-libela. Sikawa, Yo ozali kosangisa Mwasi-na-libala na Yo na mokili mobimba mpo na koyebisa biso nani Yo OZALAKI, nani Yo OZALI, pe ba-nani BISO TOZALI.

Tika ete mitema na biso esepela ntango Akoloba pe Akomimonisa na biso mokolo na Lomingo na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koloba na biso ete Ye Azali: Klisto Ya Bileko Nyonso Atalisami Polele, eteyamaki mokolo ya 17 juin 1964.

Ndeko Joseph Branham

___________

Makomi ya kotanga liboso ya Liteya:

Dutelonome 18:15
Zakaria 14:6
Malakia 3: 1-6
Luka 17: 28-30
Yoane 1:1 / 4:1-30 / 8: 57-58 / 10:32-39
Baebele 1:1 / 4:12 / 13:8
Emoniseli 22:19

Elimbolami Uta Na:
https://branham.org/en/articles/872020_TheEaglesGatheringTogether