All posts by admin5

22-1002 MITUNA MPE BIYANO # 1

Nsango: 64-0823M MITUNA MPE BIYANO # 1

BranhamTabernacle.org

Balingami Eyanganelo ya Branham,

Soko okoki koya awa na eyanganelo te, zua losambo moko esika moko boye; kende kuna. Soko okoki koyoka ba bande elongo na biso te, yóka ba bande esika moko boye. Boyokisi mpe boyoki ba bande ezali eloko ya litomba monene oyo motei, molakisi, ntómá, mosakoli, mopalanganisi ya Nsango malamu to yo, bokoki kosala.

Awa nde epai na ngai; oyo ezali bisika na ngai ya mosala; awa nde epai wapi totiami. Sasaipi, bobatela yango na makanisi ata nini ékóma. Sasaipi, soko bozali na bwanya, bokosimba eloko moko. Ata nini ékóma, oyo nde bisika na biso ya mosala, awa mpenza! Mpe bobatela yango kati na makanisi mpe bozóngaka na bande oyo mokolo moko, ete boyokaki ngai kosakola. Malamu mingi, bokanisa yango!

Mosakoli azalaki kosala nini? Kobomba Bilei. Kobomba Bilei ete tokoka kozala na eloko ya kolia, ete tokoka kozala na eloko moko oyo tokosala lipati likolo na yango. Tozali na Yango likolo na ba bande na bofandaka na mpío ya eteni na biso ya ndako.

Alobaki ete ezalaki bobele na mwa ndako moke ya ebómbelo kati na mboka mobimba, mwa ndako moke ya ebómbelo. Atiaki na kati bobele ebelé na ebelé ya biloko: Elembo, Etemelo, Bilembo,  Bileko Nsambo na Lingomba, Ezalelo Ekoya, Kokokisa Liloba na Ye, nyoso mpo na biso, ete tokoka bobele kotikala awa mpe koyoka ntango esili ye kokende.

Emonani lokola ete azali na mobembo mosika, kasi tozali naino kokundola, makambo oyo mazali solo. Oyo ezali bomoi oyo esengeli na biso kotambola moto ye moko.

Bibómbelo BITONDI. Ezali na Bilei mosusu te endimami na Nzambe Ye moko ete ezali LILOBA PETO lizangi makono makoyambanela.

Soko okosepela kozala na lipati elongo na biso, totómbeli yo boyei bolamu komibakisa na biso, mokolo mwa Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá ntango ya Jeffersonville lokola tozali koya Na Mesa mpe kolia lokola mopaya na Ye.

Mituna Mpe Biyano 64-0823 M

Ndeko Joseph Branham 

22-0925 Kondimisa Liloba Na Ye

Nsango: 64-0816 Kondimisa Liloba Na Ye

PDF

BranhamTabernacle.org

Molingami Mongwa ya Mokili,

Bobele na ntango emonani lokola ete Ekokaki kokóma malamu koleka te, Apesi biso bande mosusu etóndi na Bimoniseli. Tozali na bilembeteli longwa na boyebami liboso. Ntina wana tozali koya longwa na monyele mpe eloli, likolo mpe ngelé, koyoka Liloba na bomoi limonisami.

Ntango Nzambe akelaki mokili, tozalaki na makanisi na Ye. Ntango mofundi na biso akóbaka kotalisa biso mosapi mpe koyebisa Tata: “basalaki boye, basalaki boye, basalaki boye,” Makila na Nkolo na biso mazipaka biso. Ntango tozali kobondela, Nzambe amónaka biso te, Ayokaka bobele mongóngó na biso na nzela na Makila na Yesu.

Satana akokoka te kotungisa; to, akokoka komeka, kasi akokoka te kozua Moklisto oyo abotami mbala ya mibale. Zambi, Nzambe, longwa na bozalisi na mokili, amonaki ye, mpe atindaki Yesu kosikola ye, mpe Makila malobaka mpo na ye. Akosumuka ndenge nini wana ekoki na yango komónana, kútu na Nzambe te? Akosala kutu te…Eloko bobele moko ayokaka ezali mongongo na yo. Amonaka elembeteli na yo. Amen! Ezali solo. Bomoni?

Mosakoli na Nzambe ayebisaki biso biloko oyo. Ezalaki ye te kosolola; azali bobele kobimisa makanisi na Nzambe, mabongi na Ye ya biloko bisengeli koya. Azali kosalela monoko na ye kosangela yango na nzela wana. Mpe esilaki ye koloba yango, esengeli makokisama. “Lola mpe mabelé ikoleka, kasi Liloba na Ngai likokwea soki moke te.”

Akokisaki Liloba na Ye epai na biso lisusu mpe lisusu na lisusu. Akokisaki nde epai na biso te ete Azali: Mwana na Moto akomaki mosuni kati na biso? Akokisaki nde epai na biso te ete: Mosakoli na biso akokisi Likomi moko na moko elobamaki na ntina naye? Akokisaki nde epai na biso te ete: Tozali Mwasi na Ye ya libala? Akokisaki nde epai na biso te ete: Tozali na ndanga ya solo ya Molimo Mosanto? 

Tozali kotungisama ko mpo na nini? Akokisi epai na biso, soko totelemi elongo na Ye, Akotelema elongo na biso. Liloba na Ye likoki kokwea te.

Nyoso baoyo bandimi Etinda oyo mpe motindami ya eleko oyo bakobikisama. Baoyo nyoso bandimi Etinda oyo mpe motindami te, bakokufa elongo na mokili. 

Yoka na bokebi lingomba. Ebele monene basosoli mabe, to bazali te na Emoniseli ya Liloba. Bazali koyoka ete totiaka motema mingi likolo na moto. Soko ya solo mpenza ondimaka ete Ndeko Branham azali mosakoli na Nzambe, na bongo fungola motema mpe bomoto na yo mpe yoká oyo Yango Elobi Nkolo elobaka. 

Nini nde ekoyeisa Mwasi na libala elongo? Nini nde ekosangisa Mwasi na libala kozala Moko elongo na Nzambe? 

“Na mokolo wana Mwana na moto akomimonisa.” Nini? Kokanganisa Lingomba na Motó, kosangisa, libala ya Mwasi na libala. Ebiangeli ya Mobali na libala ekoya alimá kati na oyo, ntango Mwana na moto akokita mpe koya kati na mosuni na moto kosangisa bango mibale elongo. Lingomba lisengeli kozala Liloba, Azali Liloba, mpe bango mibale basangani elongo, mpe, kosala yango, ekosengela na komonisama ya emoniseli ya Mwana na moto.

Ekosengela na komonisama ya emoniseli ya Mwana na moto. Likanisi na yo te, lisosoli na yo te, makanisi na yo te soki kotea na yo te. Mwana na moto akosangisa Mwasi na libala na Mobali na libala, mpe Ezali kosalema SASAIPI MPENZA.

Tozali sasaipi na Molúlú elongo na Mobali na libala mpe ekoumela te tokolongwa mpo na Lipati na libala mpe bokundoli ya Lipati ya libala na biso. 

Liloba mpe Lingomba bakomi moko. Nyoso oyo Mwana na moto asalaki, Azalaki Liloba, Lingomba likosalaka eloko yango moko.

Tokokoka bobele kobika na Liloba nyoso likobimaka na Monoko na Nzambe! Nzambe akokisaki ete mosakoli na biso azali Monoko na Nzambe mpo na lelo. Toyebi boni ete ezali Liloba na Nzambe? Alobaka bongo, na nsima Akokisaki Yango na nzela na Liloba na Ye. 

Tozali Lingomba-Mwasi na libala abelemisami kati na mikolo ya nsuka. Abiangami kobima longwa na bamosusu nyoso; ndeke ya matónó-matónó oyo ezwi matónó na nzela ya Makila na Ye. 

Tata, mitema na biso ezali kopumbwa, mpe motema na ngai ezali kotuta, ntango nakanisaka yango mpe koyeba ete Maloba na Yo mazali solo, moko na Yango te ekokwea. 

Oyo ezali nzela moko kaka ya Nzambe epesami lelo. Ezali nzela bobele moko ya kozanga kobongola Liloba moko. Bokanisa, Molimo Mosanto akoki koya mpe kopakola moto moko, mpe ata ko bongo ezali libanda na Mokano na Nzambe. TOSENGELI TOTIKALA NA LILOBA LINDIMISAMI NA EBANDELI. 

Soko okolinga kotikala na Liloba yango mpe koyoka Mongóngó na Nzambe elongo na biso, Nabiangi yo ete oya komibakisa na biso mokolo mwa Lomingo na 12:00 nsima na nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka: Kokokisa Liloba Na Ye 64-0816.

Opusami te komibakisa na biso to kútu koyoka bande yango moko na ntango moko elongo na biso, kasi Nabondeli yo, yoka mosakoli na Nzambe. 

Ndeko Joseph Branham 

Makomi ya kotanga liboso ya losambo: 

St. Matai 24:24

Malako 5: 21-43 /16:15

Luka 17:30/ 24: 49

Yoane 1:1 / 5:19 / 14:12

Baloma 4: 20-22

I Batesaloniki 5:21

Baebele 4: 12-16 / 6:4-6 / 13: 8

I Mikonzi 10: 1-3

Yoele 2: 28

Yisaya 9: 6

Malaki 4

22-0918 EZALELO EKOYA YA MOBALI YA LIBALA YA LOLA MPE MWASI YA LIBALA YA MOKILI

Nsango: 64-0802 EZALELO EKOYA YA MOBALI YA LIBALA YA LOLA MPE MWASI YA LIBALA YA MOKILI

BranhamTabernacle.org

Balingami Baninga epai Na Mosakoli,

Motema na ngai ezali kopunjwapunjwa, na kosepela ntango Nazali kokanisa na ntina na biso koyangana elongo mokolo mwa Lomingo loye koyoka Mongóngó na Nzambe kosolola na biso. Ezali na esengo monene mingi te na bomoi na ngai koleka kozala na bozali ya Molimo Mosanto mpe koyoka Ye kosolola na Mwasi na Ye ya libala, mbebu na litói.

Ezali na eloko mosusu te kati na mokili oyo ememelaka ngai nsai mpe kimia, bobele Liloba na Ye. Ntango Nayoki kaka: “Mbote baninga,” Napusani bobele na nsima, Namisemboli mpe Nameli longwa na Etóko wana lokola ezali kosolola na ngai Maloba ya Bomoi na Seko. Kokanisa, Nzambe atindaki ye epai na NGAI MPE BINO, mpe tozali BANINGA na mosakoli mpe motindami Nzambe.

Alingi biso mingi mpenza na motindo ete Atindaki mosakoli na Ye koyebisa biso nyoso na ntina na Ezalelo na biso ekoya. Asepelaki mpenza koyebisa biso mpo na Yango, kino na bonene ya bozindó koleka ndenge eyebisamaki na Yoane. Amonisaki na biso, Ezali mboka na lolenge ya matúmu manei te, kasi mboka na lolenge piramídi, epai wapi Mwana mpate akozala na sóngé mpe Pole na mokili.

Atikaki biso koyeba balabala ikosalama na wolo mpe ndako tokobika na kati ikozala wolo engengisami. Azali kotia mwa eloko moko na moko kaka kokokana na motema na biso, bobele oyo tokokaki kosepela na yango. Atikaki eloko moko te ezangi kosalema. Motongi ya Bonzambe ayemaki Yango bobele mpo na biso, Balingami na Ye.

Banzete na Bomoi ikozala kuna, mpe ikobota mitindo zomi na mibale ya mbuma. Bikuke na mboka ikokangama na butu te, mpamba te butu ezali kuna te, Akozala Pole na biso.

Nani akozala kuna? 

Banani nde babimaki likolo na mabelé na sika elongo na Noa mosakoli? Baoyo bakotaki elongo na ye kati na bwato. Ezali solo? Baoyo wana nde babimaki likolo na yango. Bomoni? Baoyo bakotaki elongo na Noa, na nzela na etinda na ye, bazalaki baoyo babimaki likolo na mabelé na sika nsima na libatisa na yango na mai.

Azali koloba na ntina na BISO baninga na ngai! Tozali kati na Bwato na biso mpo na lelo; Liloba na Ye, Etinda oyo, elongo na Noa na biso mosakoli. Mpe kuna na ngambo na Mokili wana, Mboka yango epai wapi Mwana mpate azali Pole, akoyeba BISO. Tozali bato na ye, mayaka na ye likolo na motole. Toyei longwa na Monyele mpe Eloli, na Mboka oyo etongami na matúmu manei. Mboka yango Abalayama azalaki koluka.

Lokola Nazali komona Liloba komindimisa, Nayebi, na elilingi ya ntembe ata ndambo te, mayaka ya motole na ngai bakongengisa nyoso kati na mokili, na mokolo yango.

Tokokoka nde kútu kobanda kobanza…Mosakoli na Nzambe alobaki, AYEBAKI, mosika na elilingi nyoso ya ntembe, ete TOzali mayaka ya motole na ye, mpe tokongengisa nyoso kati na mokili na mokolo wana. Aleluya…Nkembo…Nkombo na Nkolo esanzolama.

Baninga, soko tokanisi ete ezali bikamwa sasaipi, kofanda elongo longwa na nzonganzonga na mokili, koyoka mpe koleisama likolo na Liloba na Ye kati na ba bande oyo, ekozala ndenge nini ntango tobiki kati na Mboka elongo na Ye!

Mosakoli na Nzambe akozala mozalani na biso na ekuke ekolanda. Tokolia longwa na banzete wana elongo na ye, mpe tokotambola na balabala wana elongo. Tokomata na ba balabala wana ya wolo na etóko, komela longwa na etóko, kotambola kati na ba paladiso na Nzambe, elongo na Banje kozipa mabelé, koyemba ba nzembo.

Oo, mokolo nini oyo ekozala! Ebongi na nyoso. Nzela ezali komonana mabaku-mabaku, ntango mosusu ezali kokóma mpasi, kasi, oo, ekozala moke mingi ntango Nakomona Ye, moké mingi. Ekozala nini ba nkombo mabe mpe makambo balobaki, ekozala nini ntango Nakomona Ye kati na Mboka kitoko yango, Mboka kitoko yango na Nzambe?

Baninga, Nakoki kozila te komona, mpe kozala kati na Mboka wana. Nazali kotalela na motema molai kozala kuna elongo na Nkolo mpe Mobikisi na biso, mosakoli na Ye, mpe elongo na moko na moko na bino.

Nakangami na Mboka kitoko wana
Nkolo na ngai abongisaki mpo na Baoyo na Ye;
Epai wapi Basikolami na bikeke nyoso
Koyemba “Nkembo!” zingazinga na Kiti ya Bokonzi Mpembe.
Ntango mosusu Nazalaka lokola na malali mpo na mposa ya Lola,
Mpe nkembo na yango Nakolembetela kuna;
Esengo nini yango ekozala ntango ekomona ngai Mobikisi na ngai,
Na kati na mboka yango kitoko ya wolo!

Nazali kobianga mokili koya komibakisa na biso, baninga na mosakoli, lokola tozali koyangana zingazinga na Kiti na Ye ya Bokonzi koyoka Mongóngó na Nzambe kosolola na biso na 12:00 nsima na nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka Ye kosolola na biso nyoso na ntina na: Ezalelo Ekoya ya Mobali na Libala na Likolo mpe Mwasi na libala ya Mabelé 64-0802. Nakoki kopesa bino elaka, ekozala Mokolo monene mingi na bomoi na bino.

Ndeko Joseph Branham

St. Matai 19:28

St. Yoane 14: 1-3

Baefese 1: 10

2 Petelo 2: 5-6/ Mokapo na 3

Emoniseli 2: 7 /6:14 /21: 1-14

Lewitiko 23: 36

Yisaya     Mokapo ya 4 /28: 10 / 65: 17-25

Malaki 3: 6

22-0911 Mabulu Matobwani

Nsango: 64-0726E Mabulu Matobwani

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Bameli mai ya Etóko,

Tobakámi te, tozali eteni ya mbuma ya ebandeli ya Liloba. Molimo Mosanto Ye moko, akembisaki, andimisaki, amimonisaki Ye mpenza epai na biso. Toyambi Yango na mobimba na Yango, kati na nguya na bondimisami na yango mpe Emoniseli na oyo ezali Yango, mpe tokómaki eteni na Yango. Ezali koleka bomoi mpo na biso.

Molimo Mosanto Ye moko asololaki na kati na esalelo ya komikitisa ebongi te mpe alobaki: “Tala lingenda na Ngai, Liloba na Ngai, zua Yango mpe kende mpe mema Etinda.” Azuaki Liloba na ye mpe apapaki biso, kosala biso Mwasi na Ye na Libala.

Etungisaki ba nganganzambe komona bato kolongwa na mangomba na bango mpe kokende koyoka ba bande. Balobaki: “Soko moko na bino akei na masangá yango, okotiama libanda, tokotia yo libanda na ebongiseli na biso”.

Eyano na bango: Bokoki na bino kobengana biso, tokokende ata bongo! Tozali na mobembo elongo na Nkolo Yesu, Libanga na biso litutamaki, tozali kolia Bilei ya banje, Mana mabombamaki longwa na likolo, mpe komela longwa na Libanga. Totungisamá soki moke te soko tozali komela nini, ezali eloko mosusu te kasi LILOBA MPETO.

Tozalaka ntango nyoso na kolamukisa oyo ezali kokóbá. Etóko na biso ezali kopunjwapunjwa, mpe lisusu na lisusu, mpe lisusu na lisusu. Ezali na nsuka te na Yango. Tozuaka mai malamu, ya mpio ntango nyoso tofinaka Play. Totalelaka Yango mpe tozali kobika likolo na Yango. Eloko bobele moko osengeli kosala ezali kende kuna mpe mela.

Tobikaka na Liziba yango ya kopunjuapunjua mokolo na mokolo! Tozali na lotómo te ya kobenda, kotimola, kobenda na ebendeli ya masini, to soko eloko nini; bobele kosangana na nzela na Ye epesami, mpamba. Bokoki kozua bibongiseli na bino esalemi na bato lokola bolingi, mabulu na bino ya mai ma kala mazangi kotiola; mpo na biso, toyaka na Etóko na Ye ya mpeto. Ezali esengo na biso. Ezali Pole na biso mpe makasi na biso.

  Azali mai na ngai. Azali bomoi na ngai. Azali Mobikisi na nzoto na ngai. Azali Mobikisi na  molimo na ngai. Azali Mokonzi na ngai. Nyoso Nazali na yango bosenga ezuami kati na Ye.  Mpo na nini Nakosepela Nakende na eloko mosusu?

 Mpo na biso ezali na esika mosusu ya kokende te kasi mbala moko kokende na Etóko epesami  na Nzambe. Kotungisama soki moke te soko tokomela nini. Tokotia soki moke te ekongoleli ya  kala ya kotoboka oyo ekoki kobimisa bosoto ya monene, kasi mai ya bosoto ezali kotikala.  TOZUAKA NA BISO KAKA MAI MPETO YA ETÓKO EZALI NA MINGWA MPE  BILOKO NYOSO TOZALI NA YANGO BOSENGA.

Alendisaki biso: Bana mike na ngai, botungisama lisusu te, bozali na ndanga mpenza ya Molimo Mosanto. Botalisi Ngai ete bondimaka Liloba moko na moko. Boyambaki Yango. BOZALI YA NGAI. TOZALI MOKO. MOBALI MPE MWASI.

Nazali koya mpo na bino nsima ya mwa ntango, na kobweta liso. Nazali kobongisela bino ezalelo ya sika. Bokolinga esimbeli na Ngai ya bosukisi. Nayebi ezali mpasi likolo na bino sasaipi, mpe bozali na mimekano mpe bitumba mingi mpe mikumba na bino izali na bozitó. Kasi bobosana te, bozali na eloko ya kotungisama na yango te, Napesaki bino Liloba na Ngai. Bozali Liloba na Ngai. Nasilaki kosala nyoso mpo na bino. Boloba Liloba mpe bobete ntembe te. Bozali na Kondima na bino, kobakisa mosakoli na Ngai apesaki bino Kondima na ye.

Nakolinga ete omibakisa na biso mokolo mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, koyoka 64-0726E MABULU MATOBWANI, mpe komela longwa na Etóko lokola ezali kopunjwisa Liloba Mpeto lizali na bosenga ya bikongoleli te.

Ndeko Joseph Branham

Njembo 36: 9

Yilimia 2:12-13

Mosanto Yoane 3: 16

Emoniseli Mokapo ya 13

22-0904 Koyeba Mokolo Na Bino Pe Nsango Na Yango

Nsango: 64-0726m Koyeba Mokolo Na Bino Pe Nsango Na Yango

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami bapapami,

Nalingi ete moto nyoso ayeba mpo na nini tozali na esengo mingi!!

Toyambaki Liloba na Nkolo. Liloba limonisami lilobamaki na mosakoli na Nzambe ya Malaki 4. Tozali Mwasi na Libala ya Yesu Klisto. Tozali Baoyo batikalaki sembo na Mongóngo na Ye endimisami.Tozali baoyo Apesaki Mayaka ya motuya monene, Emoniseli ya solo ya Etinda na Ye mpe motindami na Ye.

Nzambe akamataki Liloba ya mosakoli na Ye mpe apapáki Mwasi na Libala oyo andimaka litónó moko na moko mpe ebiangeli moko na moko. Apapáki biso, lokola Alakáki ete Akokaki kosala. Tozali Ba mpate na Nzambe, mpe toyokaka bobele Mongóngó na Nzambe! “Ba mpate na ngai bayokaka Mongóngó na Ngai,” ezali biso Kofina Play.

 Totongami longwa na ekólo mobimba; longwa na New York, longwa na Massachusetts, na Boston, Maine, Tennesse, Georgia, Alabama, mpe nzonganzonga na ekólo mobimba. Longwa na Afrika kino Mexico, Pótó kino Australia, tozali koyangana elongo, na nse ya Etinda moko, Mongóngó moko, mpe ezali kosangisa Mwasi na libala mpo ya Konetolama.

Mosakoli na biso, motindami na Nzambe, Mwana na Moto komimonisa kati na mosuni, azali kogánga: “Satana, longwa na nzela na ngai, Nazali na Etinda ya Mokonzi. Nazali Motindami na Mokonzi. NAzali na Liloba lindimisami mpo na lelo. Nabongisamaki kobimisa mpe kokamba Mwasi na Ye ya libala.”

 “Nazali kobenda bato babima, kopapa bango longwa na biloko oyo. Kobenda bango bábima, kotalisa na nzela ya Makomi, ete Nzambe azali kotelema awa; elongo na bokokisami ya Likonzi na Móto.”

 Nzambe ayebaki ete ezalaki na bato likolo na mabelé oyo abongisaki liboso mpo na Bomoi. Ayebaki ete ezalaki ntango ya kotinda motindami na Ye kobianga Mwasi na Ye na Libala kobima, boye Asalaki yango. Biso nde baoyo toyebaki Yango. Tozali baoyo Ayebaki tokokaki kondima Liloba moko na moko.

 Abalayama ayebaki ete Nzambe azalaki kosolola na ye longwa na mosuni ya moto. Ayebaki elembo na Ye mpe abiangaki Ye N-K-O-L-O, Elohim, mpe Apambolamaki na Yawe. Toyebaki yango bobele lokola ezalaki na mokolo wana, ekozala mpe bongo na ntango mwana na moto azali komimonisa, Elohim kosolola kati na mosuni ya moto.

 Tozali eteni na Ye, mpe Mwana na Ye, mpe to kotikala elongo na Ye mpo na libela. Ezali te na nzela na ebiangeli na biso to kopona na biso, kasi na nzela ya kopona na Ye. Tozalaki na eloko ya kosala na yango te. Ye nde aponaki biso liboso ya kozalisama na mokili.

Ata oteya ndenge nini, ósala ata nini, ekokemba te, ekomonisama te, ekondimisama te; bobele na nzela na Ye Oyo alobaki: “Nazali Pole na mokili,” Liloba. Na bongo ekosengela ete ngu—ngu—nguya moko eya, Molimo Mosanto Ye moko kokembisa to kondimisa, to kokokisa, to kokómisa na komónisama ete oyo elobaki Ye liboso ekokokisama na mokolo oyo. Pole ya mpokwa ebimisi yango. Oyo ntango nini! 

 Amonaki biso kati na emononeli wana tolekaki liboso na ye. Tozalaki na esika yango moko Mwasi na libala Azalaki na yango na ebandeli, Alifa na Omega. Azalaki kotala boko kobima na molongo, mpe azalaki komeka kobenda Ye ázonga, kasi biso nde tozalaki kogánga makasi ete: “Tozali kopema likolo na yango.”

Botala, “Lokola Yane na Yambele mpe batemelaki Mose,” ekozala mpe na bamosusu na bango bakoya alimá. Sasaipi, ezali te, azali te kosolola na ntina ya ba Metodisiti, ba Batisiti, awa; bazali libanda na elili. Bomoni? “Kasi Yane na Yambele batemelaki Mose na Alona, na bongo mpe bango; mibali na makanisi mapengwi mpo na oyo etali Solo,” bapengolami na bindimeli mpe malakisi ya lingomba, na esika ya Biblia.

 Boni esengeli na biso mpenza kokeba kotikala na Liloba ya solo lindimisami mpo na mokolo na biso. Tosengeli ntango nyoso kokundola mpe koyeba Nani ndeLiloba liyaka epai na ye.  Nani azali bobele ye moko molimboli ya bonzambe ya Liloba? Nani nde azali Liloba mpo na mokolo na biso?

Molimo na Nzambe, oyo azali Liloba na Nzambe, “Liloba na Ngai ezaliMolimo mpe Bomoi,” ekotia Mwasi na Libala na esika na ye. Mpamba te ayebi esika na ye kati na Liloba, na mbisa Azali kati na Klisto, ekotia Ye na esika na Ye.

 Obiangami koya koyoka Mongóngó se moko mondimisami ya Nzambe mpo na mokolo na biso, mpe koyeba esika na yo kati na Liloba mpe kotiama na esika na yo wana tozali koyoka Elohim kosolola kati na mosakoli na Ye mpe komemela biso Liteya:Koyeba Mokolo na Yo Mpe Etinda Na Yango 64-0726M, na 12:00 nsima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham 

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Liteya:

Hosea: Mokapo  6

Ejekiele: Mokapo  37

Malaki 3:1 / 4:5-6

II Timote:3: 1-9

Emoniseli: Mokapo ya11  Nzambe, kela kati na ngai kolamukisa. Tika ete nazala kolamukisa. Tika ete moko na moko na biso azala kolamukisa, kolamukisa kati na ngai. Sala ete, Nkolo, nazala na nzala, sala ete Nazala na mposa. Kela kati na ngai, Nkolo, ete oyo esengelami na yango kati na ngai. Tika ete longwa na ngonga oyo, nazala wa Yo; mosali oyo amikabi na koleka, mosali malamu mingi, oyo apambolami na Yo mingi; na makoki mingi, na komikitisa mingi, na boboto mingi, oyo alingi kosala mingi,; oyo azali mingi Koluka makambo oyo ezali malamu, mpe na bobosanaka

22-0821 LIPATI YA MINDULE

Nsango: 64-0719M LIPATI YA MINDULE

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwasi na Libala Mofini Play,

Mokolo ya Lomingo moko na moko tozali koyangana mpe koyoka Lotómo monene ya koleka na bomoi kati na lisoló ya mokili. Tozali na ntango na nkembo na koleka nyoso awa ezali biso kokutana elongo koyoka Mongóngó na Nzambe! Ezali Yesu Klisto Mwana na Nzambe, komimonisa na nzela ya Makomi, kokómisa Likomi oyo ebongisamaki na mokolo oyo, lokola ezalaki na mokolo na Ye, mpe na mikolo mosusu nyoso, NA BOMOI. Mpe kondima Yango, ezeli elembeteli ya Molimo Mosanto.

Elembeteli ya solo ya kozala na Molimo Mosanto ezali bobele te kokende na losambo mokolo nyoso ya Lomingo; Ezali ete ondima ete “NazaliYe,” Liloba mpo ya mokolo na yo. Liloba mpo na lelo ezali nini? Mosakoli na Nzambe azali Liloba mpo na lelo mpe asengeli kozongisa bato na Liloba , na ntina ete Mwasi na libala ayeba Mobali na Ye, koyeba Moninga na Ye, Liloba limonisami.

Bomoi na Ye moko, misala na Ye moko emonisaka mpe endimisaka Liloba ya mokolo oyo.

Ezali Molimo Mosanto kozonga kati na Lingomba lisusu; Klisto, Ye moko, amonisami kati na mosuni ya moto, na ntango ya mpokwa, kaka lokola Alakaki Akosala. Nayebi yango esalaka lokola kokangama na mongóngó na bango mwa moké, kasi bosengeli kotanga kati kati na milongó mpe komona, yango esalaka ete elili éya.

Tozali momboto ya bokonzi ya Abalayama, Mwasi na Libala.Elembo ya nsuka Abalayama atikalá komona liboso ete elembo ya elaka éya ezalaki nini? Nzambe, kati na lolenge ya ekelamu moto, oyo akokaki kososola makanisi na bato. Moto moko, Zomi na mibale te, moto moko.

Nayebi ete Bato mingi batemeli yango, kasi Nayebi ezali oyo. Nayebi yango. Ezali te mpo ete Nazali koloba ete bazali koloba ezali yango; zambi Nazuaki yango kouta na ngai moko te. Likanisi na nga—ngai ezali ya ngai moko te. Oyo ndele Ayebisaki ngai, Soko ezali libunga, na bongo ezali libunga. Kasi Nazali kosolola yango na ngai moko te, Nazali kosolola na nzela ya oyo moto mosusu alobaki. Moto mosusu yango azali Nzambe oyo Alobaki na biso mpe asalaki makambo oyo nyoso Asalaki, mpe emonanaki, bomoni, na bongo Nayebi ezali solo.

Tozali koyoka makanisi mpenza na Nzambe; makanisi ya moto te, kasi ya Nzambe. Mosakoli na biso azali momonisi ya Liloba likomamaki.

Tososolaka ete koyoka ba bande kati na ba ndako na bino to kati na mangomba na bino ezali mpo ya moto nyoso te, kasi mpo ya biso, Ezali BOBELE NZELA MOKO. Tolingaka koyoka Mongongó na Nzambe kosolola na biso mbala moko. Tolingi ndimbola moko te to bomanyoli te; ezali Nzambe kosolola na biso mbebu na litói.

Mokolo ya Lomingo oyo tokozala koyoka Nzambe kosolola na biso boni Amonisaki mosakoli na Ye biso koleka liboso na ye kuna na ngambo mosusu. Boni Mwasi yango na Libala azalaki kotala alimá epai na ye, kosolola na ye, mpe tozalaki kotelema elongo na ye. Tozalaki kotambola na bobongi be Liboso na Nkolo.

Na nsima Nzambe Asololi kati na mosakoli na Ye mpe asakoli mbala moko lisusu mpe alobi:

Ekoki kozala na ba mosusu libanda kuna na bikólo, zingazinga na mokili, baoyo kútu bande oyo ekoki kokutana na bango kati na ba ndako na bango to na biyanganelo na bango. Tokokaki kobondela, Nkolo, ete na tango losambo lozali kokóba, na—na…to bande ezali koyokisama, to ezala na lolenge ata nini tokoki komizua kati na yango, to—to motindo, tika ete Nzambe monene na Lola akoka kopesa mbano na bosembo oyo ya mitema na biso na ntongo oyo, mpe abikisa baoyo na bosenga, kopesa bango oyo bazali na yango bosenga.

Soko Ozali koyoka ba bande mpe ondimaka ete Ezali Mongóngó na Nzambe mpo ya mokolo na biso, na bongo ezala ata nini okoki kozala na yango bosenga, Nzambe akozala kosolola kati na motindami na Ye mpe koloba: “Pesa bango eloko se eloko tozali na yango bosenga.”

Yango ekokoka kokóma bobele na nzela ya BO FINAKA PLAY moninga na ngai.

Soko okolinga koyoka Nzambe kosolola mpe kolimbola Liloba na Ye moko, komimonisa Ye moko kati na mosuni ya moto, mpe koyamba ezala ata nini ozali na yango bosenga, yaka komibakisa na biso na 12:00 nsima ya nzángá ntango ya Jeffersonville, wana ezali biso koyoka Nzambe kosolola na biso lokola tozali koyoka: Lipati Na Mindule 64-0719M

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya Katanga liboso ya koyoka Liteya:

Lewitiko 16

Lewitiko 23: 23-27

Yisaya 18:1-3

Yisaya 27:12-13

Emoniseli 10: 1-7

Emoniseli 9: 13-14

Emoniseli 17:8

22-0814 MOSALA MOBONGI

Nsango: 64-0705 MOSALA MOBONGI

BranhamTabernacle.org

Molingami Mosala Mobongi,

Nakoki kokomela bino boni lelo Nazanga kokundollela bino oyo mobateli na biso alobaki na ntina ya moko na moko na biso mokolo mwa Lomingo loleki?

Kasi koyeba ete esika se esika Nakoki kokende…Nazali te na –na ebólo moko likolo ya mabelé, oyo Nayebi, oyo bakangani na ngai lokola ébolo ya bato oyo. Tika—tika Nzambe asala ete tozanga kokabwana, ete, kati na Bokonzi bozali koya, tika ete tozala kuna; libondeli na ngai.

Ezali te na ebólo moko likolo na mabelé oyo bakangani na mosakoli ya Nzambe, mpe Etinda asololaki likolo ya ba bande, lokola biso. Mpe mpo ete tosalaka bongo, tokozanga kokabwana na Bokonzi wana ya sika elongo na ye mpe Nkolo na biso Yesu Klisto. Ekómaka na yango kaka malamu mingi te koleka yango!

Oyo ezali mikolo minene ya koleka na bomoi na biso. Tosepeli mpenza mobimba kozala ligbóma mpo ya Klisto mpe Etinda na Ye ya ntango ya nsuka. Kobiangama elémá mpo ete tondimaka liloba moko na moko likolo ya ba bande wana mpe tolobaka: FINA PLAY.

Tozali kati na Lingomba se Moko mpe bobele Moko. Tomibakisi na Yango te, tobotamaki nde kati na Yango. Mpóso nyoso toyaka elongo longwa na zingazinga ya mokili mobimba mpe tozali kosala bolingo na Klisto mpe koloba: “Oo, boni Nalingi Yo ‘Yesus!’”

Tokoki kozala elemá epai ya mokili, kasi Tata apesaki biso Emoniseli ya Ye moko na mokolo ya biso, Nzambe na loposo likolo na yango, mpe Ebendaki biso, Mwasi na Ye ya Libala, epai na Ye.

Tolingi na biso kaka boni Ezali petee, kasi bobele na ntango yango moko, bobele boni Ezali na bozindo. Kasi osengeli kozala na Emoniseli mpo ya komona Yango, mpe TOZALI NA YANGO.

Amibombaki Ye moko kati na ezipelo, kati na Lingomba na Ye, azali komimonisa Ye moko na nzela ya kondima na yo mpe kondima ya ngai, elongo, koya elongo, kosala bomoko ya Nzambe. Nakoki kosala eloko te soki na yo te; okoki kosala eloko te soki na ngai te; soki mpe te moko na biso akokoka kosala eloko te libanda na Nzambe. Boye, elongo ezali kosala lisanga, likangisi. Nzambe atindaki ngai na ntina; ndima yango; mpe kuna ekómaka. Ezali kaka yango, bomoni, andimisamaki mpenza mpenza.

Tozali lokola mibali na mobembo na nzela ya Emau na mokolo wana. Toyokaka Ye kosolola na biso makambo nyoso kati ya mokolo. Na mbisa tobiangi Ye na kati na ba ndako na biso mpo tokoka kokangama na kati elongo na Ye moko kaka. Na nsima Asalaka eloko moko oyo bobele Ye nde Akokoka kosala, kobuka Lipa ya Bomoi na Seko. Na mbala moko toyebaki Ye. Na nsima tolobi, mitema na biso mipelaki na móto te kati na biso wana ezalaki Ye kosolola na biso na molai na nzela.

Mpóso moko na moko toyanganaka na kozila na etingia, wana tozali komituna: “Akoyebisa biso mpe Akomonisa biso nini na mpóso oyo”. Tokokabwelana biteni ya maloba ya mosakoli likolo na yango kati na mpóso mobimba. “Oyokaki Ye ntango alobaki”:

“Ezuaki ngai mbula nkoto minei kosala Mosala Mobongi ya ngai; kasi sasaipi Nazalaki pene na mbula nkoto mibale kosala Mosala Mobongi mosusu, Bino, Mwasi na Ngai ya Libala. Nasalaki yango na lolenge na Ye loyebi kobongwana te, nzela yango moko Nasalaki Mosala Mobongi ya liboso, Liloba na Ngai. Yango nde nzela Nasalaka Misala mia Ngai Mibongi, mpamba te okokoka bobele kozala Mosala Mobongi ntango ezali Liloba libongi be.

Ndeko na ngai mobali, bokanisa mabe ten a oyo, kasi bokanisa monuti moko. Soko Azuaki longwa na Ye, bozalisi ya ebandeli, kosalela Ye Mwasi ya Libala mpo na Ye. Asalaki bozalisi mosusu soki moke te. Azuaki eteni ya bozalisi ya ebandeli. Na nsima, soko Azalaki Liloba, Mwasi ya Libala asengeli kozala nini? Ekosengela kozala Liloba ya ebandeli, Nzambe ya Bomoi kati na Liloba.

Bobeta lisolo na ntina na Yubile ya bolei. Tozali eteni ya bozalisi ya ebandeli. Tozali eteni ya Liloba ya ebandeli. Nzambe azali kobika kati na biso. Tozali Mosala mwa Ye Mobongi. Tozali libóké ya bato oyo ekangani na mosakoli na Ye. Toyebi kokabwana te na mosakoli na Ye mpe na Nkolo Yesu Klisto. Tozali MOKO elongo na Ye.

Soko yo mpe okolinga ete motema na yo mozala kopela na móto na kati na yo lokola ezali kosala kati na biso, yaka  komibakisa na biso Lomingo loye na 12:00 P.M., ntango ya Jeffersonville, lokola eteni ya Mwasi na Libala azali koya elongo mpe kobianga Ye kati na ba ndako na biso, mpe kati na mangomba na biso, wana ezali biso koyoka Nzambe kosolola mpe komonisa biso Maloba ya Bomoi ya Seko, lokola Azali komemela biso Liteya: Mosala Mobongi 64-0705

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya losambo:

Yisaya 53: 1-12

Malaki3:6

St.Matai 24:24

St. Malako 9:7

St. Yoane12:24/ 14:19

22-0807 Moto Ndenge

Nsango: 64-0614e Moto Edenge

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwasi ya Libala Nkembo ya Shekinah,

Boni mitema mpe bomoto na biso imatisamaki na bisika ya likolo ya sika wana toyanganaki elongo longwa na mokili mobimba, na boyokaka Mongongo ya Nzambe kosolola kati ya motindami na Ye mpe kondimisa biso mbala moko lisusu, tozali banani.

Amizipi Ye moko lelo, kati na Mbeki ya mabele, na Shekinah. Libanda ezali komonana lokola ebólo ya batuntuki, mposo ya kala ya banyama, kasi kati ebombi Nkembo ya Shekinah.

Nkembo na Nzambe! Kati na biso ebombi Nkembo ya Shekinah. Tokei nsima ya ezipelo mpe tokoki komona Klisto polele.

Lelo, Nzambe azali kosala kati ya moto te, Azali kosala na nzela ya moto. Azalaki kosala kati ya Moto moko ntango wana, Yesu. Sasaipi, Azali kosala na nzela ya moto oyo Aponaki mpo na ntina oyo. Nzambe, na lolenge ya moto; Amibongoli longwa na lolenge ya Nzambe, kino na lolenge ya moto.

Nzambe Ye moko amonanaki kati na lolenge ya ekelamu ya moto, epai ya momboto ya nzoto ya Abalayama, liboso ya libebi, mpe Yesu alobaki ekozala eloko yango moko epai ya Momboto oyo ya bokonzi liboso Mwana alakami azonga.

Nzambe amonanaki mbala moko lisusu kati na lolenge ya ekelamu ya moto, lokola Alakaki ete Akosala. Ezali Nzambe amibombi nsima ya ezipelo ya mosuni ebiangami William Marrion Branham. Bobele okende nsima ya ezipelo yango mpe omona Nzambe, mpe moto te, soko boye te ozangi manaka mobimba ya Nzambe.

Boko bato bazali koloba: “Bozali kokómisa Ndeko Branham nzambe.” Malamu, tokanisi ete ezali lokola kotambola malamu. Toyebi ete bazali kaka komeka koloba na biso mabe. Toyebi ete tosalaki bongo te. Kasi toyebi mpe ete basosolaki yango te, zambi bazali na ngambo mosusu ya mposo, bakotaki nsima ya ezipelo te.

Tokoki koloba polele ete: “Boye, yango ezali mpenza mosika mingi na Liloba ya Nzambe te boye te?” Tolingi kaka koyebisa bango ete toyebi ete tobungi te. Toyebi esika totelemi. Toyebi lolenge nini ya longo totii mpe lolenge nini ya mopepe ezali kopepa biso. Toyebi ndenge nini ya bibendé ya kokota na mosusu ya biso ezali, mpe motó ya biso ya koyamba ebendé yango ezali nini. Mpe toyebi lolenge nini tozali kotelema.

Ntango Nzambe amiminisaki kati na mokili, Azalaki komibomba nsima ya ezipelo, nsima ya loposo ya Moto moko abiangamaki Yesu. Azipamaki mpe azalaki komibomba nsima ya loposo ya moto moko abiangamaki Mose, mpe bazalaki banzambe, Ba Nzambe te; kasi bazalaki Nzambe, Nzambe moko kaka kobongola ezipelo, kosala eloko yango moko ntango nyoso, komema Liloba oyo.

Tokotisami kati na Liloba, Etinda mpe mosakoli ya ngonga oyo, mpe ezali kobenda biso na kati mpe komema biso na Ndako na biso ya Lola. Tozali bato ndenge epai na mokili, kasi Nzambe atindelaki biso Motó ya koyamba ebendé oyo azali kobenda Mwasi na Ye ya Libala kobima kati na mobulungano oyo, kati na Bozali ya Nzambe. Tozali ebendé ekotisami na motó na yango Liloba.

Nzambe, na loposo likolo na Yango! Ekoki koyokana lokola bolemá, epai na mokili, kasi ezali kobenda bato nyoso epai na Ye.

Etinda oyo ezali Mana mauti na Lola, Bilei ya bandimi oyo ezali bobele mpo na biso, mpe Ezali kobenda Mwasi na Ye ya Libala epai na Ye. Nkembo ya Shekinah, likolo na Lipa ya banganganzambe, ebateli Yango na kozanga kobeba.

Nzambe apesi nzela mpo na lelo, Etinda oyo mpe motindami na Ye; Nzambe azipami na loposo likolo na yango. Sasaipi ezali Nzambe komibomba kati na biso, Mwasi na Ye ya Libala, oyo akoki kolia bobele Mongongo mpeto ya Nzambe oyo endimisamaki na nzela ya Likonzi ya Móto.

Totemeli lotómo na misala mitano te, Nzambe ayebi tozali bongo te, Nzambe abiangaki bango kosalela Ye. Bazali kolanda mpe kosala lolenge Molimo Mosanto azali kokamba bango. Tozali bobele kosala kaka lokola Molimo Mosanto azali kokamba biso kosala mpe Azali kokamba mpe kotambolisa biso kotikala na ba bande kaka.

Na bongo, sasaipi boyoka Liloba moko na moko. Bosimba Yango. Mpe—mpe soko bozali kozwa yango likolo ya ba bande, to eloko nini, na bongo botikala bobele na malakisi wana ya bande. Boloba eloko mosusu te soki kaka te oyo bande wana elobi. Boloba kaka mpenza mpenza oyo bande elobi.

Mpo na biso, NZELA BOBELE MOKO YA KOYOKA: “LILOBA MOKO NA MOKO,” “MOSUSU TE KASI OYO BA BANDE ELOBAKA,” “MPENZA MPENZA OYO BA BANDE ELOBAKA,” EZALI KOFINA PLAY MPE KOYOKA BA BANDE.

Na bongo tozali kobianga yo koya koyoka kaka oyo ba bande elobaka mokolo mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, mpe okóma Moto Ndenge elongo na biso wana tozali koyoka Liteya: Moto Ndenge 64-0614E

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Liteya:

I Bakolinti 1: 18-25

II Bakolinti 12: 11

22-0731 Kozipolama Ya Nzambe

Nsango: 64-0614M Kozipolama Ya Nzambe

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Liloba Likomami,

Mposo moko na moko ezali koya monene na koleka mpe monene na koleka. Mokolo mwa Lomingo, tozalaki na libaku malamu ya kotala, mpe kokana, TOMONAKI NINI? Tomonaki nde motei moko, TE! Tomonaki nde mobateli na biso, TE! Ntango totalaki koleka ezipelo ya mosuni ya moto tomonaki Yesu Klisto komimonisa mpe komitalisa Ye mpenza.

Wana ezalaki biso koyoka ba bande lokola ezalaki kokita, Ekómaki polele mpe polele, soko ozali na matoi ma koyoka mpe miso ma komona. Tomoni sasaipi Nzambe polele. Ezipelo epasuki, mpe tomoni Nzambe kotelema polele liboso na biso, Likonzi ya Móto komimonisa Ye moko polele na miso.

Ebeti boko na kufa miso, kasi epai na biso, Emonisi Solo. Nzambe akómisi mosakoli na Ye na nkembo liboso na biso, kaka lolenge Asalaki na Mose.

Bozali lisusu nsima ya ezipelo wana te, bana mike, Nzambe ayei polele-polele na miso na bino.

Ezali nini? Bonzambe ezipami kati na mosuni ya moto. Nzambe, kati na Lolenge ya moto, komibomba longwa na miso na bango. Bakokoka bobele komona moto mpe koloba mosakoli ya Nzambe asalaka mabunga, ye moko kútu alobaki bongo, komeka kolakisa bato ete mabunga mazali likolo na ba bande. Kasi epai na biso, Mwasi na Libala na Ye oyo abongisamaki liboso, tozali komona mpe koyoka Nzambe kasi mabunga te.

Moko amonaki moto, mosusu amonaki Nzambe. Bomoni? Mpe ezalaki Nzambe oyo azipamaki kati na moto, kosala bango nyoso mibale solo, kasi kondima na yo kati na oyo ozali komona te.

Mpo na biso, tokondima mpe kolanda mabunga ya mosakoli ya Nzambe oyo andimisami, soko nde libunga lioko lizalaki, liboso na biso kozua mpe kondima Oyo Elobi Nkolo ya bango.

Mose asengelaki te kobeta Libanga mbala ya mibale. Molimo yango moko ekokaki koloba na mokolo wana: “Bomoni, Mose asalaka mabunga.” Kasi ata ko bongo mai mabimaki, mpe soko omelaki te longwa na oyo babiangaki mabunga ya Mose, mbele okufaki. Ezali mpe bongo lelo. Mingi koleka oyo etali bifundeli.

Mose azalaki na Liloba. Sasaipi bokanisa, nsima ya Liloba komonisama, Mose azalaki Mose lisusu. Bomoni? Kasi ntango Liloba wana ezalaki kati na ye mpo ya kopesama, azalaki Nzambe; malamu, azalaki lisusu Mose te.

Ndeko Branham azalaki na Liloba. Nsima ya Liloba komonisama, Ndeko Branham azalaki Ndeko Branham lisusu, Kasi na ntango Liloba yango ezalaki kati na ye mpo ya kopesamela bato likolo na bande, azalaki Nzambe; azalaki Ndeko Branham te. Oyo eyekoli biso, oyo ezali likolo ya ba bande ezali Maloba ya Nzambe, mpe miko mabunga te kati ya Maloba ma Nzambe.

Tondimaka Yango kaka te, kasi tobikaka Yango. Ntango bamosusu nyoso na bango bazali kotangwa na Yango, tozali koumela na Yango! Tondimaka Yango! EZALA ata nani asala to aloba nini, tondimaka Yango mpe tozali kobika kokokana na Yango. Soko osalaka yango te, na bongo ondimaka Yango te.

Na bongo Nalobi boye, kati na Nkombo na Yesu Klisto: Bakisa eloko moko te, longola te, tia makanisi na yo moko kati na Yango te, loba bobele oyo elobami likolo na ba bande wana, sala mpenza kaka oyo Nkolo Nzambe apesaki motindo kosala; bakisa na Yango te!

Fina Play mpe ndima LILOBA MOKO NA MOKO lokola Nzambe apesaki biso motindo ete tosala. Ezali Nzambe kosolola mbebu na litoi na Mwasi na Ye ya Libala.

Nzambe azipami lisusu mpe andimisaki Mose, na nzela ya ezipelo, na bomizipaka na Móto yango moko, Likonzi ya Móto yango moko ekitaki. Longwa—longwa nde…Longwa na bango, ete bakokaki bobele koyoka Liloba ya Nzambe. Bozui yango? Kaka Liloba, bayokaki Mongóngó na Ye. Mpamba te, Mose azalaki, epai na bango, Liloba ya bomoi.

Nzambe abongolaka te, mpe akokoka te kobongola, manáka ma Ye. Azali Yesu Klisto lolenge moko lobi, lelo mpe libela. Na bongo mpo na biso, mosakoli na Ye andimisami, William Marrion Branham azali Mongongo ya Nzambe epai na biso, mpe Liloba ya Bomoi mpo ya mokolo na biso.

Sasaipi ezali bobele Liloba likomami te mpo na biso, ezali bosolo. Tozali kati na Ye. Sasaipi tozali kosepela. Sasaipi tozali kolembetela Ye. Sasaipi tozali komona Ye, Liloba, komimonisa Ye moko. Ebombami, libanda kuna, mpo ete (mpo na nini?) Ebombami kati na mosuni ya moto. Bomoni?

Ata ezala nini, bamonaka Yango te. Mpo ya nini? Etindamelaki bango te.

Zambi ozali komona Yango, omilengeli nde koyoka Ye koyebisa yo mbala moko lisusu OZALI NANAI? Ntango Atalaka na nse longwa na bitando ya Nkembo mpe amonaka yo, Amonaki nani?

·      Nazali komona Liloba limonisami. Oyo Alobaki ete Akosala na mikolo oyo ya nsuka, Nazali komona yango kokola. Namoni bana kolia Lipa wana ya Shekinah koya longwa na bokembisami ya Liloba wana, oyo bandimi Yango. Amen!

·      Na bongo tokomi eteni na Ye, lokola ozali ezipelo oyo ezali kozipa Ye. Ozali eteni na YE, ntango nyoso Klisto Azali na kati na yo, lokola Klisto Azalaki eteni ya Nzambe. Mpo ete Nzambe Azalaki kati na Ye, Asalaki Ye Nzambe. Mpe lokola Klisto Azali kati na yo, elikia ya Nkembo, okomi eteni ya Klisto.

·      “Bino,” Elobami: “bozali mikanda mikomami,” to, “bozali Liloba, oyo ekomamaki, emonisami,” Eloko moko ekoki kobakisama na Yango te. Okoki koloba te ete: “Nazali mokanda mokomami,” mpe kobika ndenge mosusu ya eloko moko boye kasi bobele  yango esilaki oyo kokoma, mpamba te eloko moko ekoki kobakisama te  to kolongolama. 

Lokumu na Nkombo na Nkolo Yesu Klisto. AZALI KOMONA BISO. TOZALI KOMONA YE. Tozali Liloba na Ye limonisami lelo.

Yaka komibakisa na biso mokolo mwa Lomingo na 12:00 nsima na nzanga, ntango ya Jeffersonville, lokola Nzambe azali kotelema liboso na biso; Likonzi ya Móto lizipami kati na mosuni ya moto, mpe kosolola na biso Liloba oyo esengeli na biso kobika na yango kati mokolo oyo. Ezali Nkembo ya Shekinah kokembisa biso. Lipa ya banganganzambe mpo ya mondimi.

Kozipolama ya Nzambe 64-0614 M

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Liteya:

Matai 24: 24

St. Luka 17: 28-29

St. Yoane 14:14

1 Bakolinti 12: 13

2 Bakolinti 3:6 -2 Bakolinti 4:3

Bafilipi 2: 1-8

1 Timote 3:16

Baebele 13: 8

Emoniseli 10: 7 & 19: 13

Esode mikapo ya 19 & 20

Yoele 2: 28

Malaki 4: 5