BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Mokolo ya 26 octobre 2020

Balingami oyo Bapambolami,

Ndenge nini moto akoki kotalisa polele esengo monene oyo ezali na motema na bango ntango bazoyoka Logos monene ya Nzambe komonisa bango, Emoniseli ya Yesu Klisto? Ezali na mosanda koleka maloba oyo moto akoki koloba.

Topambolami mpenza mpo ete tokoki koyoka lolenge mwanje motindami monene ya Tata azali kozongela Mateya ya Biblia ya kokamwisa koleka. Ezali Klisto na kati ya Lingomba na Ye mbala oyo.

Topambolami lisusu koleka mpo ete Nzambe apesaki mpemela na motindami na Ye mpo na kokoma buku moko likolo na Bileko Nsambo na Lingomba pe kotinda yango na mokili mobimba. Alobaki ete akokoma yango pe akobakisa ata makambo mike-mike mingi na kati na yango.

Liloba elobi ete topambolami mpo na koyoka maloba ya lisakoli oyo. Kasi elobi lisusu ete apambolama ye oyo akotanga. Tata ayebaki ete Akosala ete mwanje motindami na ye aloba bobele Emoniseli ya Bileko Nsambo ya Lingomba te, kasi Akosala ete ye akoma buku moko likolo na libombami monene oyo.

Sikawa, tokotia yango na lolenge ya buku noki noki mpenza, mpo na bato, na bongo bokoki kozala na yango, mpo na kotanga yango na kimia na ba-chambre na bino pe nyonso wana, pe boyekola yango bino moko.

Libaku monene nini oyo tozali na yango, bobele mpo na kofanda elongo te na mokili mobimba mpo na koyoka motindami na Nzambe koteya Emoniseli ya Yesu Klisto, kasi tokoki kotanga pe koyekola Yango elongo na mposo mobimba.

Boye nazali komilengela mpo na koyoka, kotanga pe koyekola Mateya ya kokamwisa koleka ya Biblia, mpo na ba-mposo mingi oyo ekoya. Ntango kitoko nini oyo ya Emoniseli oyo tokozala na yango.

Bro. Joseph Branham

Lien
https://branham.org/en/articles/10262020_TheEaglesGatheringTogether

Mokolo Ya samedi 24/10/ 2020

Molingami Mwasi na Libala,

Tozali kozinda na kati ya mafuta ya nzoi, kino na lokéto, pe tozali kobikela kolamuka ya monene, koleka nyonso oyo Mwasi na Libala asílá kobikela. Mateya nyonso ya Nsango, oyo toyokaka, epesaka kimia na milimo na biso pe elongolaka ntembe nyonso, nsomo nyonso pe makambo nyonso oyo Satana abwakelaka biso. Mpo na nini? Mpo tozali kososola ete “Bomoi mpenza ya Nzambe” ezali kobika kati na biso. Tokómi eteni ya Nzambe. Tozali bana-mibali pe bana-basi ya Nzambe, tozali na Bomoi aionios. Eloko moko te ekoki kokanga biso nzela. Fiuu!

Mokolo ya lomingo, Mokambi na biso ayebisaki biso lisusu nini? Nzambe apemaki Péma ya Bomoi na minoko ya zolo na biso, pe tokómi molimo ya bomoi, molimo oyo ekoki kokufa te. Tozali Nzoto ya Klisto oyo emonanaka te, tobotami na Mpéma ya Nzambe, pe Bomoi na Ye ezali kotiola yango moko na kati na biso. Tozali bato ya Nzambe, oyo batiami elembo ya Molimo Mosantu.

Mosakoli ayebisaki biso pe emononeli moko ya monene, oyo autaki komona. Tondimaka ete bimononeli nyonso oyo mosakoli alobelaki ezali YANGO ELOBI NKOLO, na bongo, esengeli kokokisama. Nandimi ete tozali na kati ya emononeli oyo alobelaki, pe tozali komona yango kokokisama liboso ya miso na biso. Mbala moko lisusu, Yango Elobi Nkolo ezali kotatola ete likambo tosalaka, ya KOKANGAMA NA BA-BANDE, ezali Mokano Mobongi Be ya Nzambe.

Tótánga yango lisusu mpo tóyeba ete oyo alobaki ekokisamaki mpenza:

Natelemaki na mói…nazalaki koteya Nsango-malamu

Mói ezalaki kongenga likolo na bango, bipai na bipai, bazalaki koyamba Yango, bazalaki koyamba Liloba.

Nateyaki ntango molai mingi, pe bato bakómaki koyoka nzala ya bilei ya nzoto oyo.

Batelemaki pe babimaki mpo na kozua bilei.

Nalobaki: “Bóbima te. Bóbima te.”

Nazalaki na makambo mibale ya motuya… Nkolo moto apesaki ngai yango .

Nazalaki komimona ndenge nazalaki kosala yango.

Nazalaki wana, nazalaki kotala, pe nazalaki komimona ndenge nazalaki koteya Yango.

Namonaki ete bato bakómaki kotalisa bilembo ya baoyo bazali na nzala na nzoto oyo.

“Zela naino, moninga! Zela naino! Bokoya lisusu ntango molili ya mpokwa ekokota.”

Kasi, bótika náyebisa bino likambo ya motuya ya liboso.

Ezali na kati ya Liloba ya Nzambe. Ezali YANGO ELOBI NKOLO

Etinda na ngai ezali, “Kangama na Liloba.”

“Likambo nini ekómeli bino nyonso? Bozali kososola Liloba te?”

Bosengeli kososola Yango.

Soki balingi kolia mwa mápa, bákende kozua yango.

Bato nyonso bakozonga na mpokwa, na bongo, nakosala boye.

Kala mingi te, molili elingi kokota.

Na bongo, bato yango bakoyangana lisusu.

Nakoyebisa bango makambo yango ya motuya.

Nakozongela koloba oyo nalobaki.

Boyebi  ndenge nasalaki yango mpo na bileko ya lingomba pe nyonso wana

Nazali koloba oyo nasilaki koloba.

Nkembo na Nzambe, tozali kobika sikoyo na molili ya mpokwa pe  Azali koteya likambo ya motuya ya mibale.  Azali kozongela oyo alobaki pe biso tozali koyoka Yango ntango  TOFINAKA BOUTON YA KOYOKA LITEYA.

Ezali kopesa Mwasi na Libala Kondima ya Konétolama, pe ezali kozongisa baoyo bakendeki kozua mwa mápa.

Tósangana na ngonga ya 13H00, ngonga ya Jeffersonville, ntango motindami oyo Nzambe atindi na eleko na biso akozongela koteya Bileko ya Lingomba, ntango tokoyoka: Emoniseli ya Yesu Klisto, 60-1204M.

Bóbosana te, Ezalaki emononeli, Ezali YANGO ELOBI NKOLO. Eloko nini yango alobaki ete ekosalema na sima?

“Nakozongela koloba yango, na oyo etali Liloba, na sima, nakoyebisa bango likambo ya motuya, oyo ya nkembo pe ya malamu mingi.”

“Ekozala ntango ya malamu mingi! Nkembo na Nzambe!”

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Liteya:

Emoniseli 1/4:3/15:3/22:8-9
Matai 1:25/16:17-18/28:19
Malako 16:15-18
Yoane 1:1-2/14:7-12
Misala 2:36/19:1-6
1 Timote 3:16
Baebele 11:4/11:32-40/13:8
1 John 5:7-8
Genesis 45:1-7
Isaiah 9:6
Zakaria 12:9-14

An Independent Church of the WORD