MAKUWI GHAMKUWUNGANA PAMOZA

MEYI 01,2O21 KALATA KUFUMA KU BRANHAM TABERNACLE NDI MUBALE JOSEPH BRANHAM

An Independent Church of the WORD