BA NGONONI KELE NA KUVUKANA

03.07.2021

Ba ngononi ya ntalu, bika beto Kuvukana samu na kuwa sangu Yundulu no 3 ya 22 Mai 1960 na nsuka ,lumingu ya na ngunga ya 14 heure,ngunga ya jeffersonville.

Pangi Joseph Branham

Ba nzila ya Masonokwa ya kutanga tete na kuwa dilongi :

Matayi 28.19
Yowane 17.7-19
Mavanga 9.1-6 ,kapu ya 18 pe 19
Ya Roma 8.14-19
1 Colinto 12.12-13
Galati 1.8-18
Epheso, kapu ya 1
Hebelewo 6.4-6, 9.11-12

23.05.2021 BA NGONONI KELE NA KUVUKANA KANDA KUKATUKA BRANHAM TABERNACLE NA PANGI JOSEPH BRANHAM

08.05.2021 BA NGONONI KELE NA KUVUKANA KANDA KUKATUKA BRANHAM TABERNACLE NA PANGI JOSEPH BRANHAM

01.05.2021 BA NGONONI KELE NA KUVUKANA KANDA KUKATUKA BRANHAM TABERNACLE NA PANGI JOSEPH BRANHAM

18.04.2021″ YAYI KELE MAMBU YA MUNTU MOSI KUTALILA …MUNTU YANGO KELE NZAMBI.

17.04.2021 BA NGONONI KELE NA KUVUKANA KANDA KUKATUKA BRANHAM TABERNACLE NA PANGI JOSEPH BRANHAM

10.01.2021

31.03.2021

27.03.2021

20.03.2021

13.03.2021

06.03.2021

27.02.2021

20.02.2021

06.02.2021

30.01.2021

27.01.2021

23.01.2021

16.01.2021

Na ba yina kele ya kukulwa

Ndunga ya madidi yayi ke vuanda ndunga ya kulutila nkembo ya moyo ya beto. Nkoso lumbu Yandi ke pesa beto nzayikusu ya kulutila ya nani Yandi vuandaka, nani Yandi kele na tangu yayi, pe nani beto me ku kuma.

Yandi ke tubila beto mbala yikwa Yandi zola beto,pe Yandi vuandaka kuvingila ndunga yayi ya madidi samu na kupesa beto nzayikusu ya mwangu ya Yandi ya nkululu na kati na  Bidimbu Sambwadi. Yawu ke vuanda bilumbu ya kulutila nkembo pe luvalu yina yinza me ku zabaka tete ve.
Beno kuwa yina ke salama na ndunga ya madidi yayi.

Nionso yayi, yina Kristo ke sala na lumbu ya masukina, Yandi ke kuzayikuswa beto lumingu yayi ,na kati ya Bidimbu Sambwadi kana Nzambi ndimisa yawu.beno me tala?mbote mingi,yawu ke vuanda ya kuzayikuswa na kitezo ti Bidimbu kele ya kufunguka pe ba kele na kutubila beto yawu.na yawu beto lenda tala yiki kele mwangu ya nene ya nkululu. Na wapi tangu pe wapi mutindu yawu ke kusalama.

Kiminu ya beto ke kulandila kumaka ba nsongi mutindu Yandi sunikisa na beto yiki nkululu ya beto zola zonza samu na beto. Yandi ke tubila beto kele na kusimba kanda ya mubaki ba lenda kumanga ve ,yina na pesa lwaku ya moyo ya bu seko.yina zola zonza ti beto kele na kusimba nionso Adamu na Eva wombisa .beto kele na lutumu muvimba pe ya nene mutindu ba nzambi ya fioti,samu beto kele bana ya Yandi ya ba bakala pe ya ba kento.beto ke yala na Yandi mutindu ba ntinu pe ba nganga -nzambi na totona ba tangu ya ma nkululu nionso.

Mbala yikwa beto ke vuanda ya kusemwa na tangu mbazi Munati-Sangu ke tubila beto ti Nzambi fidisaka yandi na zulu ya miongo na suka- suka mosi,pe Yandi tulaka mbele ya  ntinu Diambu ya Yandi na kati ya maboko ya Yandi pe yawu lungaka mbote kati na diboko ya yandi

Yandi ke zayikuswa beto yiki salamaka na kati ya mazulu na tangu Mwana ya Meme belamaka pe bakaka Buku na diboko ya bakala ya yina vuandaka na Kikuma,mutindu na manima Yandi fungulaka yawu na ku buka Bidimbu pe Yandi fidisaka na toto mbazi ya sambwadi munati-Sangu samu yandi yina ku zayikuswa na beto  kento ya Yandi.
Beto ke vuanda mutindu Yoane kilumbu yina.na mazulu nionso, na toto nionso, na yisi ya toto nionso, nkoso vangupe nionso ya kaka ke kuwa beto kutuba:Amen!:ba luyimbu, nkembo, ndwenga,nvingu,ngolo pe kinvuama nionso kele ya Yandi “

Na tangu yayi kaka beto kele na kuyala na Kristo, beto kele na lutumu na zulu ya disumu,yinza, nsuni pe diabulu..ya kele Kristo na kati na beto kele na buta satu pe lenda na kutalila dibanza ya yandi ya mbote.beto kele kaka na tangu yayi ya ku vuanda na bisika ya mazulu na Yesu-Kristo, pe beto kele na kuwa Yandi kutubila beto na nzila mbazi ya Yandi ya nene Munati-Sangu.

Tangu mosi ya ba lusemo ke kwisa na ndunga ya madidi yayi mutindu yinza me ku zabaka tete yawu ve.ya mekuma tangu ya kubuka ,pe tama mingi ve nkoso muntu na beto ke lenda ku vuanda ya yisi ya yiki ya figue, kuseka pe ku yangalala pe kuzinga na bu seko na kati ya ntadisi ya Yandi. ,kisika ke vuanda na nsayi ya muvimba.

Nzambi kele na kubika mongo ya Yandi ya longo,bilanga ya Edena ya mona sa na Kento, pe bisadi ya Bakala pe Kento ya dikwela yani samu na tangu ya mayangi ya makwela ya nvula difunda mosi na toto.mutindu Adamu na Eva vuandaka na toto pe ba lungisaka difunda mosi ya ba nvula ve.na tangu yayi Yesu  Adamu ya beto ya masukina pe Eva ya Yandi Beto,Kento ya Yandi ke lunguswa mwangu muvimba ya Nzambi.

Beto kwisa kuvuanda na ntadisi ya Mpeve ya Longo, na kubwetaka na bouton ya tuba,lumingu na ngunga ya 14h kutalila ngunga ya Jeffersonville, na tangu beto ke kuwa mbazi ya Yandi ya sambwadi munati-Sangu, kunata Sangu Mwelo na kati-kati ya Mabundu Sambwadi ya Dibundu pe Bidimbu Sambwadi yina ba longoka 17 mars 1963 na kokila

Beto ke kuboka,beto ke yangalala pe beto ke tuba “alléluia “

Pangi Joseph Branham

Masonoko ya kutanga samu na kukubama na kuwa dilongi
Levitica 25:47-55
Yelemia 32:1-15
Zakaria 3:8-9 /4:10
Roma 8:22-23
Epheso 1:13-14 / 4:30
Apocalypso 1:12-18 / capu ya tanu/ 10:1-7/ 11:18

13.01.2021

Na ba yina kele na kuyangalala

Oh mbala yikwa ba tima ya beto kele na kutoka pe kutanga bubu yayi, na tangu beto kele na kubanza pe kubondila Mfumu, na ku kembila Yandi samu na nzayikusu Yandi me kupesa beto . Nzayikusu ya nani Yandi kele na kilumbu ya beto.

Ya kele Nzambi mutu kele na kutubila beto na nzila ya mbazi ya Yandi ya nene Munati-Sangu,nvungi ya beto, mumbikudi ya beto, yina moyo kele ya kudiama na kati na Kristo. Mwinda ya yandi vuandaka kubenda moyo pe kiezila yandi ku katuka Kiteko ya nene, moyo kaka ya Kristo. Ya kele Nzambi kele na kubumbama pe kele na kumi zayikuswa na Kento na Yandi na bu pamba.

Mutindu Yandi me kupesa beto nzayikusu yina,Beto nionso na tangu yayi kele na kunwa na yinto mosi. Beto nionso me vuanda ya kudiama na kati na Kiteko mosi.Beto kele ya kufwa na beto mosi pe moyo ya beto kele ya ku bumbama na Nzambi na Kristo.
Beto me vuanda ya ku kangama na Mpeve ya Longo. Muntu mosi ve lenda katula beto na diboko ya Yandi. Kima mosi ve lenda sala yimbi na moyo ya beto,moyo ya Yandi kele na kutalana ya tiya,yawu kele na kingenga na beto,yawu kele na buta kiezila pe bisalu ya Mpeve ya Longo na yinza muvimba.

Satana lenda diaka kusimba beto ve,ata lufwa lenda kusimba beto ve,samu lufwa me wombisa tumbu ya yandi, nziamu me wombisa lunungu ya yandi.
Beno kuwa Mfumu kutubila beto pe kupesa beto vingu bubu yayi.
Diambu yayi me kubwaka tete ve na yinwa ya Mikristo yina kele na kundima.na mbandu ya masukina yayi yawu kele ya kulutila ngolo pe ya kulutila nkembo ti tete ve,na kati na kento ya dikwela -Diambu ya makedika. Oh beno konga ya bibulu ya fioti, beno konga ya fioti, beno kangama na Diambu, ti yinwa ya beno pe tima ya beno vuanda ya kufuluka pe kilumbu mosi Nzambi ke pesa beno kitinu.

Beto yangaleno, pe beto kembila Mfumu samu na nionso Yandi me kusala bubu yayi, na yina Yandi ke kusala pe beto kuzimbana ata mbala mosi ve yina Yandi me kusala samu na beto bubu yayi kaka.

Pangi  Joseph Branham

09.01.2021

26.12.2020

23 Décembre 2020

Na Kento ya dikwela ya luzolo

Mbala yikwa beto zolaka ndambu ya mpulusu,samu yawu kele kima ya tete ya kusimba. Kana ndambu vuandaka mbote mingi, wapi mutindu ya vuandila na tangu beto ke yamba muvimba. Ya ke kuvuanda nkembo.

Mu ke zolila kubaka tangu yayi samu na kutalisa na nkoso muntu na benope makanda ya beno,ba lusemo ya kulutila kufuluka ya Mfumu na tangu yayi beto kele na kulutisa ba feti.

Beno bika ti beto bambukileno  moyo na yina mumbikudi ya beto longaka beto.ya kele mambu ya Tata Noël pe kupesa makabu,yina kele kinkulu ya dibundu ya catholique, ya kele pe ve mambu ya mwana me kubutama kisika bibulu ke kudiaka.beto kele na bondila Yesu-Kristo ya kuvumbuka,Nzambi ya lulendo nionso na kati ya Bunzambi na Mwana ya Yandi.
Na kilumbu yayi ya Noël na kutalila mutindu ke fwana na nkoso muntu na kuzwa ndandu ya dikabu  yina me ku pesamaka tete ve na bantu, Mpeve ya Yandi ya Longo, na tangu Yandi ke tubila Kento ya Yandi ya dikwela ya luzolo na nzila ya Mumbikudi ya Yandi pe ke natina beto sangu Dikabu ya Nzambi ya kuzipama yina ba longoka kilumbu ya 25 décembre 1960

Pangi Joseph Branham

19.12.2020

16.12.2020

12.12.2020

05.12.2020

02.12.2020

25.11.2020

An Independent Church of the WORD