20-0628 Nzambe Abengaka Moto Na Kosambisama Te Kozanga Kokebisa Ye Liboso

Sango: 63-0724 NZAMBE ABENGAKA MOTO NA KOSAMBISAMA TE KOZANGA KOKEBISA YE LIBOSO

Balingani Bakangami,

Mokangami amikambaka ye moko te na bomoi na ye ya mokolo na mokolo. Balobaka na ye ntango nini akolamuka, ntango nino akolia, ntango nini akokende kolala, miniti moko na moko, ngonga moko na moko, ya mokolo na mokolo. Ezali na moto moko oyo azali kokamba bomoi na ye.

 Nzambe akumisama. Tozali kozongisa matondi mpo na kozala bakangani ya lolenge  wana mpo na Yesu Klisto,  wana Ye azali na bokonzi nyonso likolo na miniti moko na moko ya mokolo nyonso ya bomoi na biso.  Tozali na ntina ya komitungisa te mpo na likambo nini tokosala mokolo na mokolo, to eloko nini ekoki kosalema na mokolo moko na moko, mpo Azali kokamba matambe na biso na nzela mokolo na mokolo. Mabe moko te ekoki kokomela biso mpo Alobelaka biso na ntongo nyonso ete:”Bomitungisa te, Nakozala elongo na bino lelo. Nakotika bino to Nakobosana bino te, Nakozala elongo na bino na matambe nyonso ya nzela.”

Oyo ezali mpenza kobondisama pe kimia mpo na Mwasi-na-libala na Ye. Komitungisa ata moke te na likambo nini ekosalema na mokolo, tozali na bopemi, mpo ELOKO MOKO TE ekoki kokomela biso bobele soki ezali Mokano na Tata. Mposa na biso ezali bobele moko, kosalela Ye, kokanisaka Ye mokolo mobimba pe butu mobimba na nzela ya koumela kati na Liloba na Ye pe koyoka Mongongo na Nzambe kolobela biso wana Azolobela biso ete : “Bozali Liloba na Ngai oyo emonisami polele, Bozali Lingomba na Ngai mpo na eleko oyo.”

Soki tokokaki bobele kobatela yango na makanisi na biso, pe kokokana na Liloba na Nzambe, ete na mikolo oyo ya suka, Akozala na Lingomba moko, Akozala na libota moko. Pe Makambo oyo Ye alakaki, Akokokisa yango. Alobaki ete Akosala yango, pe tozali kobika na ntango yango. Tozali wana, Azali bobele komeka kokomisa biso bakangami ya solo sikawa, baoyo bakangami na kati elongo na Ye.

Nzoto ya Klisto esengeli kokangama na kati elongo na Ye, na position na yango, na boyokani, kosangana elongo na Liloba na Ye. Nsango oyo, Liloba Elobami na Ye, bobele yango nde ekoki kosala ete likambo yango esalema.

Mokolo na mokolo na bomoi na biso, tozomona lolenge Liloba ezali komonisama kati na biso pe na mokili. Tozoyoka Liloba kolobela biso pe koyebisa biso ete tozali Etape ya Sika, Mbuma oyo ezali likolo na Nzete, Adama na Ye oyo azongisami, Lingomba oyo Ye alobaki ete Akozala na yango, baoyo bakobeta ntembe na Liloba ata Moko te.

Na sima, tozomona ete Liloba ezomonisama polele na mokili oyo tozobika na yango mokolo na mokolo. Lisakoli ezali kokokisama, kosambisama ezali likolo na mokili. Mosakoli akebisaki biso wana atalaki na mosika pe amonaki ete likambo moko elingaki kosalema. Na sima alobaki na biso ete atalaki pe amonaki likambo nini ekosalema. Alobaki yango, pe eloko ata moko te na mokili ekoki kotelemisa yango.

Nzambe alakaki ete Akoyeisa kosambisama na mokili ata moke te soki naino akebisi bato te. Asalaka likambo ata moko te soki alobeli yango naino te na mosakoli na Ye likambo nini Alingi kosala. Likebisi epesama ntango nyonso. Makambo oyo tozali komona kosalema na mokili lelo oyo ezali kosalema bobele na pwasa te, ezali kosambisama nde ezosalema zinga-zinga na biso nyonso. Nandimi ete oyo ezali likebisi ya suka na mokili. Ozali kokangama naino na makambo ya mokili ? Nzambe alingi ete biso moko tokabwana na makambo nyonso ya mokili, tokoba te kobika elongo na mokili pe na Nzambe. Akebisi biso ete tomeka komikokanisa na mokili te, kasi tomikokanisa na Nzambe. Totia Ye na Liloba na Ye liboso na makambo nyonso.

Esika nini yo otelemi na Nsango na Ye ya eleko? Etemelo na yo ezali nini ? Esika na yo ezali wapi na oyo etali Liloba elobami oyo ekweyaka te na nzela ya mosakoli na Ye? Ondimaka Liloba nyonso ? Ozali kolanda nzela Nzambe abongisi mpo na eleko oyo, to ozali kotalela bato mosusu to lisanga ya bato?

Kosambisama ezali likolo na mokili, oyo ezali mbela ya suka. Azali koya mpo na Mwasi-na-libala na Ye. Konetolama esili kobelema. Abongisaki nzela ya kokimela na eleko ya Nowa. Nowa alengelaki bato; ezalaki mbela ya mawa liboso na kosambisama, Na mikolo ya Mose, Nzambe abongisaki nzela moko, bosengeli kondima Mose. Ezalaki na nzela bobele moko mpo na kokoma na mboka ya elaka, ezalaki kondima Liloba nyonso pe kolanda motindami na Ye, to kokufa.

Mosakoli akebisaki biso na ntina na mikolo oyo, pe sikawa tozomona makambo yango kotalisama polele. Bomitala malamu soki bozali kati na Masuwa ya Nzambe lelo oyo, Liloba na Ye, Nsango Oyo.

Ndenge tokosangana mbala moko lisusu na mokili mobimba mokolo na Lomingo, na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersoville, mpo na koyoka liteya oyo : NZAMBE ABENGAKA MOTO NA KOSAMBISAMA TE KOZANGA KOKEBISA YE LIBOSO, oyo eteyamaki mokolo ya 24 juillet 1963, tika ete totonda Nkolo mpo Asili komonisa biso nzela bobele moko oyo Ye abongiselaki biso mpo na kokima kosambisama na Ye : ezali Liloba na Ye.

Bro. Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Nsango :

  • Isaya 38:1-5
  • Amosa Mokapo 1

20-0621 Mokangami

Sango: 63-0717 Mokangami

Koyoka Mongongo: branham.org/fr/messagestream/LIN=63-0717

Bandeko Mibali pe Basi,

Oh Nzete Mwasi-na-libala, mitema na biso ezalaki kopela moto te na kati na biso mokolo ya Lomingo wana Asangisaki biso lisusu elongo na mokili mobimba mpo na kolobela biso ete :

“Bokosala eloko oyo Ngai nayebi, lokola Mwasi-na-libala.”

“Bokozala eteni na Ngai. Bokozala Mwasi-na-libala na Ngai.”

“Bomoi na Ngai ekozala na kati na Nzoto na bino. Bobele ndenge mobali na mwasi bazali moto moko, bino na Ngai tozali moto Moko.”

“Na mokolo wana, bokoyeba ete Ngai nazali kati na Tata, Tata azali kati na Ngai, pe Ngai kati na bino, pe bino kati na Ngai.”

Tozali na suka ya mokolo ya misato. Asilaki komitalisa Ye moko pe ayaki kati-kati na biso, pe alobaki:”Botala Ngai. Nazali Moto yango moko. Nyonso oyo Ngai nazali, Nasopaki yango na kati na Klisto, Nyonso oyo Klisto azalaki, Nasopaki yango kati na bino. Boye bino na ngai tozali MOKO..”

Alakaki na biso ete Akozongisa mibu oyo gazam, sauterelle, jelek na hasil baliaki. Alobaki na biso ete bozali baoyo nabongisaki ete bokozala kati na misisa ya Nzete yango.

Makambo oyo nyonso ekokaki kosalema te kino na eleko oyo. Oyo ezali mokolo, oyo ezali ntango, pe biso tozali Nzete Mwasi-na-libala na Ye oyo ezongi lisusu. Mpo na nini eleko oyo ?

Bango nyonso basangani elongo, oh, amen, na suka ya mokolo ya misato

Pe Asili kokokisa likambo yango na kotelemisa mokili, kovandisa biso na ba-ndako na biso mpo  Mwasi-na-libala na Ye akoka kosangana na mokili mobimba mpo na koyoka Bilei oyo esilaki kobombama mpo na mokolo ya misato.

Pole ya mpokwa esili koya, pe Ezali kotelisa mbuma likolo na Nzete pe ezali kobimisa Mwasi-na-libala na bilembo ndenge moko, bikamwa ndenge moko, pe mbuma ndenge moko na oyo bazalki na yango na ebandeli. Nasili kozongisa, elobi Yahweh.

Bongo, tolingi kokangama na ekanganelo na Liloba Yango. Ata mokili elobi nini, ata bato mosusu balobi nini, biso tokangami na ekanganelo ya Liloba Oyo, Nsango oyo, ba-Bandes oyo, pe makambo mosusu ezali na ntina te. Tosili koteka mayaka mosusu nyonso, mpo tosili kozua Mayaka oyo na motuya.

Tosangana elongo lisusu moko na Lomingo oyo na ngonga ya 13h00, ngongo ya Jeffersonville mpo na koyoka liteya : MOKANGAMI oyo eteyamaki moko ya 17 juillet 1963, wana tokomipesa lisusu biso moko na Ye mpo na komikaba mobimba pe kokangama na Ye na miniololo ya bolingo. Tolobela Ye na bozindo ya mitema na biso ete :

“‘Esika nyonso oyo Yo okokamba, ngai nakolanda Yo, Nkolo.’ Nakozala mokangami.”

 Ndeko Joseph Branham

20-0614 Kozongisama Ya Nzete Mwasi-Na-Libala

Sango: 62-0422 Kozongisama Ya Nzete Mwasi-Na-Libala

Koyoka Mongongo: branham.org/fr/messagestream/LIN=64-0320

Molingami Nzete-Mwasi-na-libala,

Eloko nini ezali kosalema na mokili mobimba na ngonga oyo mpenza? Lisakoli ezali kokokisama. Makambo nyonso ebebi, bato bazali kobomana, kilikili bisika nyonso, mokili mobimba esili kobulungana mpenza. Kasi Mwasi-na-libala na Ye azali mpenza kopema, mpo bazali kokoma eloko Moko na Tata. Nzambe azali kosangisa Mwasi-na-libala na Ye kino bango nyonso bakoma na boyokani ebongi be kati na bango na Nzambe. Libondeli na Ye ezali kokokisama, tozali kokoma eloko Moko na Ye.

Tozali na lolenge na Ye, na bomoko na Ye, na elilingi ebongi be ya Nzambe na bomoi, mpo tokomi bana-mibali pe bana-basi. Tokabwani te, kasi Molimo yango moko, Nzambe yango moko, Moto yango moko, tosangani na libala na Yaweh. Bomoni lolenge nini Nzambe abongisaki likambo yango mpo tozala na bokesene te, kasi tozala lokola Ye! Tozala te moto mosusu ya ekolo mosusu, kasi tozala na bosangani ya solo, bakitani ya Oyo-na-Nguya-nionso, na nzela na bosangani mosanto.

Lolenge bobele moko oyo tokoki kokoma eloko Moko na Ye na bomoko ezali koboya kokotisa makanisi to kotangwa na Liloba ata moko. Tosengeli kondima Liloba nyonso.

Azali elongo na biso mokolo mobimba, Azali kokamba biso, koleisa biso na Bilei na Ye oyo ebombamaki. Alingi biso pe azali kosangana na biso ntango nyonso; tozali sikawa kokoma na elilingi na Nzambe, tozali na boyokani ebongi be na Ye na nzela ya Liloba na Ye. Klisto na Mwasi-na-libala na Ye bazali eloko Moko.

Tozali lolenge moko, Molimo ndenge moko, misala ndenge moko, bilembo ndenge moko, makambo nyonso mosusu. Ezali suka ya mokolo ya misato, Asili komimonisa mbala moko lisusu na Mwasi-na-libala na Ye, Azali kosangisa Mwasi-na-libala na Ye na nzela ya Liloba Elobami.

Eloko nini ezali kosalema lelo mpo na Mwasi-na-libala na Ye na mokili mobimba?

Ezali lisusu Pasika mpo na bandimi ya solo ya Liloba oyo ekweyaka-ata-moke-te. Ezali Pasika. Ezali lisekwa. Nzambe azali na bato bisika nyonso. Ezali Pasika mpo na bango…

Momboto ya Bokonzi asili kobombama kati na misisa, Liloba, abombami awa na nse kati na Liloba oyo, mibu na mibu na mibu, pe sikawa nde abandi komonisama. Ezali eleko ya Pasika. Ebongisamaki liboso na kozalisama ya mokili, Lingomba oyo ebandi kotelema.

Tozali kobika lisekwa ya Pasika bobele ndenge oyo Asalaki mpo na Mobali-na-libala. Pole ya mpokwa esili koya pe emonisaki Ye moko polele liboso na momboto na Ye oyo ebongisama liboso. Ezali Nzete ya Mosakoli oyo ebongi be, ezali koteya Liloba ya Mosakoli oyo ebongi be, na misala ya Mosakoli oyo ebongi be, mbano ya Mosakoli oyo ebongi be, ba-mbuma ya Molimo oyo ebongi be.

Pole ya mpokwa esili koya mpo na mwango ndenge moko oyo Pole ya ntongo eyelaki, mpo na kozongisa lisusu Liloba na Nzambe  na mobimba, komonisama mobimba ya Klisto kati na Lingomba na Ye. Nyonso oyo Ye asalaki, bobele ndenge moko oyo Ye asalaki ntango wana, Asili kosala yango lisusu.

Asili komonisa biso ete Nzete Mobali-na-libala, kozanga Mwasi-na-libala, ekoki kobota mbuma te, na boye Asengeli kozala na Mwasi-na-libala mpo na kokokisa Liloba na Ye. TOZALI  nzete Mwasi-na-libala yango. Tobotami na lolenge yango moko, Liloba oyo elati nzoto kati na nzete.

Ezali mpenza ntango ya esengo mingi mpo na Mwasi-na-libala na Ye. Tokozala mbala moko lisusu eteni ya lisakoli oyo ezali kokokisama mokolo na Lomingo oyo wana tokosangana elongo na ngonga ya 12h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka liteya oyo : KOZONGISAMA YA NZETE MWASI-NA-LIBALA, eteyami mokolo ya 22 avril 1962.

Nazali kobondela ete Molimo Mosanto akende na Yango na ba-bandes oyo na bikolo nyonso. Pe soki nasengeli kotika mokili oyo, tika ete Yango ekoba kobika, Nkolo. Ezali Liloba na Yo. Tika ete Pole na mpokwa engenga, Nkolo, ebimisa Mwasi-na-libala kitoko oyo ya Klisto. Pambola Yango, Nkolo. Tika ete Ezonga epai na Yo mpamba te. Tika ete Ekokisa ntina oyo Yango etindamaki. Kokisa yango, Tata. Lokumu nyonso ezala mpo na Yo.

Molimo Mosanto moko oyo eteyaki Liteya Oyo esili koleka mibu 58 ekozala na moko na moko na biso na ba-ndako na biso, na mangomba na biso, na ba-lopitalo, ata esika nini oyo tokosangana mpo na koyoka Liloba oyo. Lingomba, na boike nyonso, ezali kosangana na bomoko, moko awa pe moko kuna. Tozali kokoma Mwasi-na-libala na Ye.

Ndeko Joseph Branham

20-0607 Bomoko

Sango: 62-0211 Bokomo

Balingami Oyo Baponama Liboso,

Mokolo moko, totalaki. Tomonaki Liloba elati nzoto. Tomonaki Alifa na Omega. Tomonaki ata moke te bato misato, minei, to mitano; tomonaki bobele moto Moko. Tomonaki Ye lokola Mobikisi na biso. Tomonaki Ye, Liloba. Tomonaki Te, Pole. Tomonaki Ye, Nzambe na Nguya. Tomonaki Nzambe kati na Ye. Tomonaki Likonzi na Moto. Tomonaki mpenza, kati na Ye, makambo oyo Biblia elobaki ete Azalaki. Motindo moko lobi, lelo, pe libela.

Eloko nini totalaki pe tomonaki na eleko na biso? Totalaki na nzela na Liloba pe tomonaki nani Ye azalaki, NA SIMA, totalaki na nzela ya Liloba yango moko pe tomonaki ete Azali motindo moko lelo ndenge Azalaki kalakala. Tondimi ete ezali Yesu Klisto motindo moko, na makambo mike mike nyonso, zanga bobele nzoto na ye mpenza, motindo moko lobi, lelo, pe libela.

Oyo Ye azalaki ntango Azalaki kotambola na Galilaya, Azali motindo yango moko na mpokwa oyo na Jeffersonville, Azali motindo yango moko na Branham Tabernacle. Eloko nini ozotala mpo na komona, mobandisi likambo moko, moto na denomination? Okomona yango ata moke te kati na Yesu. Bozotala mpo na komona nganga-nzambe moko monene? Bokomona yango ata moke te kati na Yesu. Bokomona Yesu ndenge nini? Na nzela na Liloba oyo ezotalisama polele, mpo Ye azali Liloba na Nzambe oyo etalisami polele. Oyo Ye azalaki kalakala, yango nde Azali na mpokwa oyo pe akokoba kozala libela.

Tozotala te mpo na komona motei moko. Tozotala te mpo na komona mokengeli moko. Tozotala te mpo na komona moto moko. Tozotala mpo na komona Yesu Klisto oyo azali komitalisa polele kati na nzoto mbala moko lisusu lokola Alobaki ete Akosala kati na Liloba na Ye.

Eloko nini ezosalema lelo na mokili mobimba, na biteni minei ya mabele, na ba-continent nyonso? Ba-mpongo bazosangana elongo zinga-zinga na Mongongo na Nzambe mpo na eleko na biso. Tozali na ntango ya suka pe tozali kouta na Esti, na Westi, na Nordi pe na Sudi, mpo na komilengela mpo na Konetolama. Tozali kotelema ngwi na ba-miniti moke kino eteni nyonso na bomoto na biso ekotondisama na Molimo Mosanto. Na ntango wana nde tokomata likolo.

Ezali likambo ya kokamwa. Nzambe azokabola bato na Ye, pe na ntango yango moko, Azosangisa bango zinga-zinga na Liloba.

Mwasi-na-Libala asila naino te kosangana zinga-zinga na Nsango oyo ndenge Bazali mpenza na eleko oyo. Ekokaki kosalema ata moke te kino na eleko oyo. Tata asali na makasi ete ba-mokili batelemisa makambo bazalaki kosala, mpo na kolongola bokebi na biso na makambo pamba-pamba ya mokili, mpo na kokabola biso na kozanga kondima nyonso, na kobendama ndenge na ndenge, mpo tokoka kozua esika na biso likolo na Liloba ya eleko na biso, Lotomo monene na Ye ya ba-Bandes.

Asilaki kotia Mwasi-na-libala na Ye na ba-ndako na bango mpo na kotalisa pe komonisa bango eloko bobele moko oyo ekoki kosangisa bango, yango ezali Bilei na Ye oyo ebombamaki pe Asilaki kobongisa yango mpo na eleko oyo.

Soki moto moko alobi ete ntuku libwa na libwa na ntuku libwa na libwa  ya mokama ezali mpenza solo, kasi azokoba kobakisa makanisi na ye moko, mabanzo na ye likolo na Yango, pe alobi ete mabunga ezali, NYONSO Wana ezali Liloba te, bosengeli na eloko mosusu libanda na ba-Bandes, likambo yango ekomema liwa bobele wana. Ekobebisa molongo ya makambo bobele wana, pe bokokweya wana.

Nzela ya koyeba likambo ya solo ezali bobele moko… Botikala na Liloba yango. Boluka-luka yango elongo na Liloba. Eloko nini Ye asalaki kuna na eleko ya Mose? Apesaki bango Likonzi na Moto moko, Apesaki bango mosakoli moko mpo na kokamba bango. Asili kosala lolenge moko mpo na eleko na biso, mpo Nzambe akoki kobongwana te.

Nzambe azotondisa eteni nyonso ya ba-nzoto na biso na Liloba na Ye. Alingi kotondisa makanisi na biso. Alingi kotondisa molimo na biso. Alingi kotondisa eteni moko na moko na biso pe kosala ete tokoka kokufa mobimba mpenza na biso moko, na makanisi na biso, mpo na kotia makambo nyonso na botosi ya Liloba na Ye kino Akobanda kobika mpenza na nzela na biso.

Tozokoma Moko na Ye. Nzambe alati nzoto kati na biso na nzela ya Liloba na Ye. Bomoko na Nzambe ezali kozala na Molimo na Nzambe kati na yo, kozala na boyokani na Liloba, Liloba nyonso, pe kosala ete Emonisama na nguya. Lolenge bobele moko oyo tokoki kokoma na Bomoko na Ye ezali koyoka Liloba na Ye mpo na eleko na biso, yango wana tosangana elongo mokolo

na Lomingo na 13h00, ngonga ya Jeffersonville mpo na koyoka Liloba oyo Asili kobongisa mpo na mokolo oyo, Bomoko, eteyami na 11 février 1962.

Ndeko Joseph Branham

20-0517 Nakosala Nini Na Yesus Oyo Abengami Klisto?

Sango: 63-1124 Nakosala Nini Na Yesus Oyo Abengami Klisto?

Eloko nini ezali kosalema lelo kati na Mwasi-na-libala? Tozali komona pe tozali kokokisama ya eteni moko ya Makomi.

Nayebi ete bozali kososola ete bande oyo ezali kosalema ekobetama na bikolo nyonso na nsé na moi, pene na, na mokili mobimba; pe bamosusu na bino baoyo bozali awa, awa mpenza, pe bamosusu oyo bazali kuna esika ba-bandes oyo ekobetama na bikolo mosusu (na nzela ya molimboli oyo akozala kolimbola yango mpo na mabota ya Afrika, kuna epai na ba-Hottentots, pe_pe bisika nyonso.)

Mwasi-na-libala azali kosangana zinga zinga na Liloba Elobami oyo etiamaki na ba-bandes pe sikawa bazali kobeta yango pe bazali koyoka yango na mokili mobimba na ngonga moko. Ezali ELOKO MOKO oyo ekoki kosangisa Mwasi-na-libala. Mosakoli na Nzambe ye moko ayebisaki biso yango.

Mwasi-na-libala akosangana na nzela ya Liloba na Nzambe oyo emonisami kati na nzoto, Molimo Mosanto akotia bato elembo pe akokotisa bango kati na Nzambe, pe akotia kozanga kondima elembo libanda, bakozala libanda.

Eloko nini ezali kosalema lelo kati na Mwasi-na-libala? Tozali komoma été Makomi ezali kokokisama na miso na biso.

Pe Yesu alobaki :”Akosala mpenza makambo oyo Ngai nalobi. Akomonisa bino makambo oyo ekoya,” akotalisa bino yango liboso, liboso yango esalema awa. Bomoni ? “Akozua makambo oyo ya Ngai pe akotalisa bino yango, na sima, Akotalisa bino makambo oyo ekoya.” Yoane 15. Tomoni ete Azali kotalisa makambo. Pe Azali kozua makambo oyo ya Nzambe pe Azali kotalisa bino yango. Pe Akomonisa bino makambo oyo Yesu alobaki. Na elobeli mosusu, Akotalisa makambo polele.

Eloko nini Tata azalaki kolobela biso na nzela ya mosakoli na Ye ntango nyonso boye?

Nzambe akoki kotelemisa mwango na Ye te. Akoki kosala eloko moko te mokolo moko, pe abongola yango, mpo na kosala eloko mosusu, pe aloba ete ezalaki libunga na eleko wana.

Nzambe asalaka na mapinga ya bato te. Nzambe asalaka na moto moko, mpo bato bazali na makanisi ndenge na ndenge. Ye asalemi na lolenge ekeseni. Nzambe asengeli kozua moto yango, akobongola ye, pe akobimisa kati na ye  makambo na ye moko, kino Akokomisa ye na lolenge na Ye. Bomoni? Na sima Nzambe akosalela moto yango. Botala kati na bileko nyonso oyo esili koleka, Nowa pe Mose, basakoli, ata mokolo moko te bazalaki mibale na eleko moko.  Moto moko, ntango nyonso, na bileko nyonso oyo esili koleka.

Nzambe abongoli mwango na Ye na eleko na biso ata moke te. Atindelaki biso moto moko, mosakoli na Ye, mpo na komonisa biso Liloba na Ye, kobimisa pe kokamba Mwasi-na-libala. Yango wana, ezali maloba ya moto moko te, Ezali Liloba na Nzambe oyo elobami na nzela ya moto yango, ye azali Etemelo na biso. Ezali, pe ezalaka ntango nyonso, mwango na Nzambe.

Ntango motei moko alobi :”Nsango oyo ezali Etemelo na bino te, Molimo Mosanto kati na ngai akolimbola pe akoyebisa bino nini ezali Liloba pe oyo ezali yango te. Mikolo ya Nsango ya moto moko esili koleka.” Basili kozanga mwango na Nzambe.

Moto na moto azali na Etemelo na ye. Oh la la! Ezali mpenza lokola na mikolo ya basambisi :”Moto nyonso azalaki kosala oyo ezalaki malamu na miso na ye moko.” Na mikolo ya Basambisi, moto nyonso azalaki na etemelo na ye moko_ye moko. Azalaki kosala bobele oyo alingaki kosala. Ezali pe ndenge moko lelo. “Moto nyonso azalaki kosala oyo ezalaki malamu na miso na ye moko” Sikawa, boyebi ntina nini bazalaki kosala bongo na Basambisi? Yango ekoki kosala mpasi na motema mwa moke. Kasi ntina oyo bazalaki kosala bongo na Basambisi, ezalaki mpo bazalaki na mosakoli te na eleko wana, mpo Liloba na Nkolo eyaka na ye. Yango wana moto nyonso azalaki kosala oyo alingaki, na miso na ye moko.

Ezali mpenza yango nde esili kosalema lelo. Tozali na mosakoli te na mikolo oyo ya bibongiseli, kasi Nzambe alakaki biso moko. Bomoni ? Pe Asalaki yango. Na mikolo ya suka, Akotelemisa pe Akotinda Eliya lisusu kati na mosala, “Pe akozongisa mitema ya bana na Kondima ya ba-tata,” kozonga na pentecote ya ebandeli.

Atindelaki biso Eliya na Ye mpo na kobimisa Mwasi-na-libala pe kolimbola Liloba na Ye mpo na biso. Tozali komibongisa biso moko mpo na likambo monene ya suka oyo ekopesa Kondima oyo ekonetola Lingomba na Nkembo. Pee sika nini Ayebisaki biso ete tokozua KOndima yango?

Yango ezali kati na ba-Nsango.

Eloko nini ezali kosalema kati na Mwasi-na-libala? Tozali kosangana pe tozali kotondisama lisusu na Molimoi Mosanto na Ye wana tozali koyoka Nsango, yango ezali Mongongo na Nzambe oyo elobami na nzela ya motindami na Ye oyo andimisami. Ezali mwango na Nzambe mpo na lelo.

Ntango ya kosangana oyo, mpo na komona mangomba kosangana, komona bikolo kosangana. Ezali pe ntango ya kosangana ya Nzambe na Mwasi-na-libala na Ye. Pe nazali koloba yango na limemia pe botosi. Nandimi ete Mwasi-na-libala ya Klisto asili kobengama. Nandimi ete Asili kotiama elembo kati na Bokonzi na Nzambe. Nandimi ete Mecanique ezali wana. Bazali kozela Dynamique oyo ekolongola Ye na mokili, mpo na kokota na Nkembo, na Konetolama..

Dynamique ya LIngomba oyo ekozala kotondisama lisusu ya Molimo Mosanto oyo tosalelaki na epimelo moke wana Libanga-na-moto ezalaki kokita mpo na kosangana na Nzoto.

Tosangana elongo zinga zinga na mwango na Nzambe mpo na eleko na biso mokolo na Lomingo na 10h00, ngonga ya Jeffersonville, IN pe tozala eteni ya Makomi oyo ezali kokokisama, wana tokoyoka Mongongo na Nzambe koteya biso Nsango oyo : Nakosala Nini Na Yesus Oyo Abengami Klisto? _ eteyami na ntongo ya 24.11.1963.

Ndeko Joseph Branham

20-0503 Nzambe Na Nguya Azipolami Liboso Na Biso

Sango: Nzambe Na Nguya Azipolami Liboso Na Biso – 29.06.1964

Bandeko mibali pe basi,

Oyo ezali mpenza Mikolo ya nkembo tozali kobika na yango. Nzambe asili kofungola nzela ete Mwasi-na-libala na Ye akoka koyoka Mongongo na Ye kolobela bango mbala moko pe kopesa bango Maloba ya Bomoi na Seko. Mongongo na Ye ezali koloba na nzela ya mwanje na Ye, lokola mbala moko te liboso, mpo na kobimisa Mwasi-na-libala na Ye

Liloba na Ye moko elobi na biso ete : na mikolo ya Mongongo ya mwanje na Ngai ya nguya, ntango akobanda koloba (mongongo) ekozala Molimo ya solo; akokamba bino na solo nyonso; mpo akoloba (mongongo) mpo na ye moko te, kasi nyonso oyo ye akoyoka, yango nde akoloba (mongongo) pe akotalisa bino yango

Eloko nini Tata alingi koloba na Mwasi-na-libala na Ye ? Na ntango ya suka, Nalingi ete boyoka Mongongo na Ngai. Na mikolo ya Polo, Nazalaki na bakomeli oyo bazalaki kokoma makambo ye azalaki koloba ntango azalaki koteya yango, kasi lelo, Nayebi ete bokozala na bosenga ya eloko moko ya monene koleka, eloko oyo mokili mobimba ekoki koyoka, Mongongo na Ngai ekolobela bino mbala moko. Ezali na motuya mingi mpo na Ngai, ete Naponaki ezaleli ya mosakoli yango mpo ekokana na eleko yango. Bomoni. Abongisaka lolenge na ye ya kosala, nyonso oyo akosala. Abongisaka ye soki akoyekola to akoyekola te. Abongisaka makabo, lolenge oyo akoteya, makabo oyo akozala na yango. Pe Nsango mpo na eleko yango wana, Nzambe abongisaka liboso eloko yango wana oyo ekosalema pe eloko mosusu te ekoki kozua esika na yango.

 Nyonso oyo ye azali, Ye akopesa ye esika na ye, likabo na ye_na ye, akopesa ye ezaleli na ye, lolenge na ye ya kosala, pe nyonso oyo esengeli, lolenge nini akozala komitalisa, pe nyonso oyo akosala. Akosala ete moto ya eleko wana akoka kobenda bato ya eleko wana.

Ezalaki na motuya mingi mpo na Tata ete Aponaki lolenge ya kosala na ye, ezaleli na ye, ata pe lolenge nini akozala komitalisa… nyonso oyo etali mwanje na Ye, mpo na kobenda Momboto na Ye oyo ebongisama liboso. Ekozala ndenge nini mpo na bato ya ntango na suka? Nzambe yango moko ya bileko nyonso, oyo azipami na loposo, Nzambe, abombami sima na ezipeli moko.

 Mpo na Mwasi-na-libala na Ye, Yango ekobimisa lipa-ya-kolakisa, Mana, oyo epesamaka bobele na bato oyo basili kobima. Eloko se moko oyo ekoki kolia yango, oyo epesami nzela ya kolia yango, ezali bato oyo bapesami nzela pe bayebi Yango

Mwasi-na-libala na Ye asengeli liboso kozala na Emoniseli ya Solo pe kondima été ezali Nzambe oyo abombami sima ya ezipeli kati na nzoto ya moto, azali komonisa Liloba na Ye na bango, lokola Alakaki ete akosala yango. Mwasi-na-libala na Ye, abongolaka Liloba moko te, alimbolaka Liloba moko te, kasi andimaka LILOBA NYONSO.

Na sima, Tata akomonisa na Mwasi-na-libala na Ye NANI BANGO BAZALI. Bakomimona bango moko kati na Liloba na Ye, lokola motindami na Ye alobelaka bango : bozali mikanda na Ngai oyo ekomami, etangami na bato nyonso. Ezali mokanda ya sika te, kasi Mokanda oyo esilaki kokomama, emonisami na baoyo bandimi Liloba pe elaka ya ntango oyo.

Ezali sikawa Nzambe kati na bato, litondi ya Nzambe kati na Bonzambe na nzoto ya Lingomba na Ye mobimba, azali komitalisa Ye moko, azali kokokisa Liloba na Ye. Ezali etonga moko te, ezali lingomba na yo te, ezali mobateli na yo te, kasi ezali yo. Sikawa Nkembo na Nzambe ezali sima ya loposo na yo. Osili kokoma eteni ya symphonie monene ya Nzambe, ntango Mokambi-nzembo agangi makasi pe alobi : “Yesu Klisto motindo moko lobi, lelo, pe libela na libela,” Symphonie ekoganga makasi koloba:”Amen!” “Sima na likambo oyo bokozua nguya, Molimo Mosanto ekoya likolo na bino.” Symphonie ekoganga:”Amen! Nazui Yango!” Ntina ya komitungisa na makambo ezali lisusu te. Symphonie mobimba ezali mpenza na molongo moko na Liloba. Ekozala… Ezali yango. Oh! Ezali likambo moko kitoko mingi. Mokambi-nzembo pe Mokolo-nzembo basengeli kozala na Molimo moko. Na yango ba-musiciens pe basengeli kozala na Molimo yango moko mpo nzembo  Yango ebetama na lolenge esengeli. Pe bato na mokili bakomituna eloko nini ezali kosalema.

Eloko nini ezali kobenda bato, ntina nini ya makelele nyonso oyo bato bazali koyoka Mongongo na mokili mobimba na nzela ya KOFINA BOUTON ya kobeta bande?

Ntango esili kokoka. Mwasi-na-libala azali na Molimo moko na Mokambi-nzembo, pe Mwasi-na-libala na Mobali-na-libala bazali kokoma eloko MOKO. Mwasi-na-libala azali komibongisa YE MOKO. Basili kopakolama na Likonzi Na Moto moko oyo ezwamaki photo na Ye na mwanje na Ye ya nguya.

Epakolami yango moko ezali likolo na bango sikawa pe bazali kososola ete BAZALI LILOBA, mpo bobele Mwasi-na-libala Liloba oyo abongisamaka liboso nde akondima Liloba nyonso. Bazali Adama oyo azongisami mobimba. Bazali komona Nzambe oyo abombami na nzoto ya moto, ntango motindami na Ye azali koteya Liloba. Bazali komona Nzambe oyo abombami na nzoto kati na bango moko, pe Kondima na bango esili kozua epakolami.

Tika ete Mwasi-na-libala asangana elongo lisusu na bomoko mokola ya Lomingo na 10h00, ngonga ya Jeffersonville, IN, mpo na koyoka Mongongo na Ye kolobela Mwasi-na-libala na Ye pe apesa biso Konetolama Kati na Kondima wana tokozala koyoka liteya oyo : Nzambe Na Nguya Azipolami Liboso Na Biso – 29.06.1964

Bro. Joseph Branham