21-0912 Bilei Ya Molimo Na Ntango Elongobani

Nsango: 65-0718e Bilei Ya Molimo Na Ntango Elongobani

PDF

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami ba Mpate na Etonga ya Nzambe,

Na mikolo Nkolo na biso Yesu azalaki awa na mabelé kati na nzoto, babeti ntembe mpe bazangi kondima balobaki na Ye:

Kino ntango nini okobetisa biso ntembe? Soko Yo ozali Klisto, yebisa biso polele.

Mbala moko lisusu, Akosolola na biso polele polele mpe koyebisa baoyo bazali koloba mabe mpo na Ye mpe Mwasi na Ye ya Libala, “ Nazali moto oyo auti longwa na Nzambe, atindami na Nzambe, abulisami na mosala na Nzambe, na OYO ELOBI NKOLO ya solo. Naumeli penza na bozali na Ye mpo na ntango molai, Nakosolola na bino lokola Nzambe Ye moko.

Nalingi te ete tembe ezala, mpe ete bino bondima, Nazali motindami ya Nzambe epai na bino. Etinda oyo nazali kosolola mpe motindami bazali nse eloko moko. Tozali kaka eloko yango Moko. Atindaki ngai epai na bino mpo nakomisela bino YANGO ELOBI NKOLO, Liloba moko sima ya mosusu.

Bokanisa, Liloba na Nzambe lilobi ete Akoki kosala eloko moko te bobele ete Amonisa nano ngai yango liboso. Bato balingi batia ndimbola ya bango moko na oyo ngai nalobi, kasi Liloba lilobi ngai na bino ezali na bosenga ya ndimbola te. Boloba KAKA oyo nalobi.

Nalingi mpe boyeba ete Liloba yango moko oyo nazali kolobela bino, ezali mpe kobika kati nab iso. Bozali na bokonzi ya Nzambe na bomoi kati na bino. Bozali Lingomba Mwasi ya Libala na bomoi.

Sima na ngai kolongwa, liboso moi makasi ya kozangisa mai mobanda, Nzambe Apesi bino esika ya komibomba liboso kosambisa ebeta mokili. Bokozala wana kozila, na boliaka Biloko bibombami oyo Akozala Atikeli bino. Bokozala kobika na nse ya boboto mpe mawa ya Emoniseli ya Yesu Klisto lokola Azali komindimisa Ye moko mokolo na mokolo.

Mpo na bino, Ekozala Biloko ya molimo na eleko ekoki. Ekokomisa bamosusu na malali na libumu na bango. Eleki mabumo na bango na vitamin mingi. Kasi mpo na bino BA MPATE na Ye,  ekozala Lipa ya bomoi, Yesu Klisto lolenge moko lobi, lelo, mpe libela.

Kobosana te, Nako leisa yo “WANA”; ezali esika mosusu boye te, “WANA”. Bato bakoseka bino mpe bakoloba ete bobeli ligboma, kasi oyo bazali kobenga bolema mpe kobungisa mayele, Nzambe akobenga yango tombwá.

Ayebisaki biso ete lotomo lonene Nzambe apesaki ye ezalaki penza kokokisama ya elilingi ya lotomo ya Eliya. Wana ebelemaki moi makasi ya kozangisa mai kosila, Abimisaki ye mpe Atindaki ye epai na NDAKO ya mwasi mokufeli mobali kino ngàngé elekaki.

Alobaki ete mwasi mokufeli mobali amisangisaki te na bazangi kondima to azwaki te elembo ya nyama na ntango ya moi makasi, boye Abengaki Eliya kosunga ye. Abelemaki kokufa awa etikalaki ye kaka na mwa kopo moko ya fufu, eloko moke moko azalaki kokangama na yango.

Eliya abengaki ye, “Pesa ngai yango liboso, mpo ete NKOLO YAWE ALOBI BOYE ete, nzungu ya fufu ekozanga te mpe molangi ya mafuta ekokauka te , kino mokolo Nkolo Yawe akotinda mbula na mokili.”

Esengelaki atia Nzambe liboso. Esengelaki na ye kondima mpe kotingama na Liloba moko na moko oyo motindami wana alobaki. Ayebaki ete motindami yango na Etinda na ye bazalaki eloko moko. Maloba oyo alobelaki ye ekokokisama, mpo ete ezalaki Oyo Elobi Nkolo Yawe.

Bongo mpe nde ezali lelo, Lipa ya Bomoi oyo bana bazali kolia, kobila Etinda ya Nzambe, oyo ezali kobatela bango na bomoi na ntango ya ngàngé makasi.

Liloba yango moko eyei epai na biso mpe ezali na kati na biso mpe tozali koleisama na Biloko bibombami ya Nzambe oyo ebombami liboso ya mokili. Amonisaki biso ete Etinda mpe motindami bazali moko. Biloko ya molimo ebongisami, mpe ezali kati na eleko yango sok’oyo.

Botombelami botangi ya MOKANDA MOSUSU YA BOLINGO MOKOL’OYO MPO NA MWASI YA LIBALA. Tokomema molangi na biso ya mafuta, mpe ekozala kosopana-sopana. Sima tokotoka longwa na Mbeki ya fufu, mpe ekozala etondi kino likolo ya ekotelo. Tokofanda elongo na bisika ya Likolo longwa na mokili mobimba, wan’ekozala biso tobombami na bisika na biso ya kuku, na bosepelaka na Mana mabombami wan’ezali Nzambe komi ndimisa Ye penza epai na biso.

Boya koyangana kati na etongá ya ba Mpate elongo na biso Mokolo ya Lomingo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, ekoyoka biso motindami ya Nzambe komemela biso Etinda ya Nzambe: Biloko ya Molimona Eleko ekoki 65-0718E.

Biso na dola moko mpe satime ntuku mwambe kotonga eyanganelo, ebele na bato ya bisika ya kobomba bibende mpe kobongisa mituka bakanaki ete ekokoma esika ya bango ya mosala. Kasi ezali naino Etonga ya ba Mpate mpo na ba Mpate ya Nzambe.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga

1 Mikonzi 17:1-7

Amosa       3:1-7

Yoele         2:28

Malaki         4:4

Luka.             17:30

Santu  Yoane 14:12

21-0905 KOMEKA KOSALELA NZAMBE MOSALA NZOKANDE LIBANDA NA MOKANO YA NZAMBE

Nsango: 65-0718M KOMEKA KOSALELA NZAMBE MOSALA NZOKANDE LIBANDA NA MOKANO YA NZAMBE

PDF

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Molingami Lingomba Mongongo ya Nzambe,

Tozali Lingomba na Ye Mongongo ya Nzambe, Mwasi Liloba na Ye ya motema, mpe ndenge ya biso kokanga motema ezali te kaka toyoka oyo Tata akoloba nab iso mpe komonisa biso Mokolo na Lomingo oyo.

Tozali na Liloba ya bomoi ya Nzambe na suka ya misapi na biso. Na kopusa kaka moko na mosapi na biso tokoki koyoka Nzambe kosolola na biso na nzela ya bibebu ya moto, Liloba ya Bomoi  Seko. Na kopusa kaka na mosapi moko Azali kosolola na biso mpe kofungolela biso mabombami oyo ebombamaki liboso ya bozalisi ya mokili.

Na mosapi moko Azali koyanola motuna moko na moko tozali na yango na mitema na biso. Na mosapi moko Azali koyebisa biso eloko nyos’oyo tolingi koyeba. Na mosapi moko tokoki koyoka Mongongo na Nzambe kosolola na biso mpe kopesa biso kondima ya konetolama. Na mosapi moko tokoki koyoka Nzambe kosolola mpe koyebisa biso, bobikisami.

Ntango monguna azali koyebisa biso ete tozali Mwasi na Klisto te, bozali kaka bato ya kokwea, na mosapi moko tokofinaka Play mpe tokoyoka Tata koloba na biso mpe koyikisa biso mpiko ete, “ BOZALI Mwasi na Ngai ya Libala moponami. Nabongisaki bino liboso ya kotongama ya mokili.”

Ntango móto na biso kati na molimo ekiti mpe monguna azali kobundisa biso uta na matumu manso, na mosapi na biso moko tokoki koyoka Ye kosolola na biso mpe koloba na petee ete, “ Mbote baninga,” mpe kimia ya Molimo Mosantu ekotondisa eteni ya ndako kaka mbala moko.

Natngo tozali koyoka MONGUNA KOLOBA ETE bozali kaka kolanda moto mpe kotiela ye motema mingi, kaka na mosapi moko tokoyoka Mongongo ya Nzambe koyebisa biso:

Ayebisaki ngai ete soko namemi bato kondima ngai. Yango ezali komonana lokola nde likambo ya kokamwa mpo nan gai koloba yango, “ Bondimi ngai?”alobaki, “Boksengelaki nde te kondima Nzambe?” Esengeli bondima yango. Bosengeli bondima Nzambe mpe bondima Klisto, mpe bondima Molimo Mosanto. Bongo sima ya kondima bango nyoso, Nzambe Alingi ete bondima ngai

Ntango monguna azali komeka koyebisa biso ete, “ Ezali makomi te mpe ezali libunga koya elongo na ntango moko boye mpe koyoka ba bande ” kaka na mosapi moko tozali koyoka Mongongo na Nzambe kolobela biso ete:

Mpe na lingomba oyo, mpe na ba bande, bato oyo bozali koyoka ba bande, mpe bat’oyo bokangni na biso na ba telefone na bisika mosusu na mboka, nalingi bino bolanda penza oyo na bokengi, mpe bozanga te koyoka.

Ntango monguna azali koloba ete Ndeko Branham alobaki botikala na Liloba, ba bande te, na mosapi moko tozali koyoka Mongongo na Nzambe KOGANGA MAKASI mpe koloba ete:

Boye mpe ngai nalobi na Nkombo na Yesu Klisto: Bomeka te kobakisa eloko moko, bolongola te, kotia makanisi na bino moko kati na yango, boloba kaka oyo elobami likolo na ba bande wana, bosala kaka oyo Nkolo Nzambe Apesi motindo ete bosala; bobakisa likolo na yango te.

Mongongo yango ezali kutu koyebisa biso ndenge nini tokoki kotala yango na Liloba mpo tosala libunga te.

Ezali na mitindo mitano. Esengeli ezala ndenge wana.

·      Ntango na Ye

·      Eleko na Ye

·      Moto oyo Ye Aponi

·      Esengeli eya epai ya mosakoli

·      Mosakoli esengeli azala mosakoli oy’andimisami

Mosakoli na biso azali Yesu Klisto

Liloba ya ntago Lindimisami! Liloba Lindimisamaki na mikolo ya Mose ezalaki Yesu. Liloba Lindimisamaki na mokolo ya Yisaya, Elia, Yoane, nyoso ezalaki Yesu. Mpe Liloba Lindimisami lelo ezali Yesu, motindo moko lobi, lelo mpe libela.

Na mosapi moko tokoki kofina play mpe koyoka Yesu Klisto Ye moko koloba na biso mpe kofungolela biso:

·      Ntango yang’oyo

·      Eleko yang’oyo

·      Moto naponaki ye oyo

·      Mosakoli na Ngai ye oyo

·      Mosakoli oyo andimisami koleka mosakoli ata nani kati na basakoli na Ngai nyoso

Lelo, ezali kaka te ete tozali na Nzambe ya Lola kosolola nab iso, kasi Azali na kati na biso, kofanda mpe kobika bomoi na Ye na nzela na biso. Eleki lisosoli na biso.

Tika ete tomibongisa biso penza. Ntango yang’oyo ebelemi. Tozali komona Likomi kokokisama mokolo na mokolo. Etinda ezali koyebisa biso pelamoko ba sango ya zoloná ya lelo:

“Yikiyiki  ya ntango, kolemba mitema kati na mabota, koningana na mabele na bisika na bisika, konguluma ya mai monene, motema ya moto ezali kokwea mpo na nsomo.”

Ata mokili yango moko ezali koyebisa biso lelo, wan’ezali biso komona mabota kokwea, mabele kozinda, likomi ya loboko ezali likolo na etutu.

Tozali komona Mwasi na Libala mpe Lolenge Azali na yango lelo, Mpe toyebi na nzela ya bozalisi, ete Lingomba ezali kobelema kolongwa.

KEMBO, tozali komilengela kolongwa. Kaka na mosapi moko okoki komilengela yo moko. Nazali kobenga bino ete boya bobakisama na biso Mokolo na Lomingo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, koyoka: Komeka kosalela Nzambe mosala Nzokande Libanda na Mokano ya Nzambe 65-0718M

Ndeko Joseph Branham

Dutelonome 4: 1-4 ; 4: 25-26

I Ntango 13

I Ntango  15: 15

Njembo 22

Nsantu Malako 7:7

Yoele 2: 28

Amosa 3:7

Malaki 3

Santu Matayi 11: 1-15

I Bakolinti 13:1

21-0829 KOYOKA NSONI

Nsango: 65-0711 KOYOKA NSONI

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami Eyanganelo ya Branham,

Tozali na matondi mingi Abongisaki biso liboso kopona Lingomba ya solo kotia mabota na biso na kati.

Soko nazalaki moto ya kopona lingomba, mbe nakopona Lingomba ya solosolo, oyo etelemi na moboko, oyo ya Sango Malamu mobimba, Lingomba ya Biblia, soko ezalaki ete napona moko mpo ya kotia libota nan gai kati na yango.

Tozali na matondi mingi koyebisa mokili  mobateli na biso azali nani, mpe tozali kosala makambo kaka lokola Ye.

Soko otali bizaleli ya lingomba wana, tala kaka mobateli na yango mwa ntango moke, mpe mbala mingi okomona ete lingomba ezali kosala kaka lokola mobateli.

Tozali na matondi mingi mpo ete ezali likambo te ata tozwami wapi kati na mokili, Azali kokutana na biso.

Alakaki ete Akozala esika moko epai wapi bato mibale to misato bayangani elongo. Ya solo, wana nde mondimi ya solo afandisi bilikia na ye, ezali epai wapi Liloba ya Nzambe ezali kondimisama kati na solo.

Tozali na matondi mingi ete tondimi mosakoli na Ye, mpe liloba nyoso lilobami.

Soko bondimi ete nazali mosakoli ya Nzambe, boyoka oyo nayebisi bino

Mosakoli na Ye esengelaki ateya nini?

Etinda ebongi be, kozonga kati na Liloba

Atindamaki mpo ya nini?

“ Kende kozwa Mwasi ya Libala wana!” Yango ezali lotomo. Ntina wana nde nazali awa. Yango nde nazali komeka kosala, ezali kobenga Mwasi ya Libala abima

Ekozala ko ndenge nini soko tobimi na molongo?

Mpe yango nde esengelaki nasala, kobatela mwasi ya Libala kati na molongo

Sasaipi Tata Azali na nini na ebombelo mpo ya Mwasi na Ye ya Libala?

Nazali kozonga na ndako, kozongela ndai na ngai lisusu, mpe kobandela lisusu ya sika. Pamba te oyo tozali kolengele kosala, nde ntina ya kozala na ngai awa.

Lokumu epai ya Nkolo, ntango nini nd’ezali biso kozongisa kosambela na biso ya sika lisusu?

Mpe bongo, Soko Nkolo Alingi, Mokolo mwa Lomingo mokolanda na tongo, tokobanda losambo. Mpe bino nyoso bosunga ngai, mpe tokobondela, mpo ete ezalaki na kati ya motema na ngai komeka…Balobaki ete, “ Tokokaki kokende na Louisville to tokokaki kokita kuna na New Albany.” Kasi losambo losengelaki lozala mpo ya Jeffersonville. Nakokende na Louisville mpe na New Albany, na ba ntango mosusu, kasi oyo esengeli ezala awa na Jeffersonville.

Tobelemi Tata. Ba mpongo na Yo bakoyangana mpe koyoka. Nini nde ekosalema na ntang’oyo?

“…Nazali na bosenga ya kondima na koleka.” Nde ntina nazali na ndako mpo na sik’oyo ezali mpo ya kozwa ko—kondima ya sika kopela na moto

Nkolo Azwa lokumu, yango nde biso mpe tolingi, Tata, kondima ya sika oy’ezali Kotoka pene ya kopasuka. Toyebi ete kondima euti na koyoka, koyoka Liloba na Yo, mpe Liloba na Yo likoyaka epai ya mosakoli.

Etinda oyo, makasi ya Nzambe na Nguya nyoso, esili kopalangana na mokili mobimba, kasi sasaipi ntango ya kokabola ekomi. Nzambe Azali kobenga Mwasi na Ye ya Libala, mpe zabolo azali kobenga lingomba moko. Tozali eteni ya Elinda oyo, Liloba na Ye, Mwasi na Ye ya Libala!

Tozali na kondimisama mpe toyebi eloko nini tozali koloba. Toyoki soni te ete tondimi Etinda oyo mpe Motindami na Ye, mpo ete bazali eloko moko. Tozali na nsoni te koloba ete: “Tondimi Liloba moko na moko”. Tozali na nsoni te koloba ete:”Tozali koyoka ba bande na lingomba na biso”. Tozali koyoka nsoni te koloba ete:” Tozali bato ya ba bande”

Ezali pasi mpo ya biso kososola ete mondimi nyoso, to motei nyoso kati ya ntomo mitano ya mosala, oyo azali kobeta tolo ete andimi Etinda oyo, mpe azali koloba ete Ndeko Branham azali  mosakoli ya Nzambe mpe motindami, na sima andima mpe ayebisa bato ete ezali mabe mpe ekokani na Liloba te koyoka Mongongo ya Nzambe mondimisami kati na losambo na bango.

Tika tozala na molende kati na eleko, soko libanda ya eleko; topamela; tosembola, mpe…na motema molai nyoso mpe malakisi. Mpo ete ntango ekoya epai wapi bakoyikela malakisi na bule mpiko te; kasi na posa mabe na bango bako…komizwela mpo na bango penza ebolo ya balakisi, konyomotisa matoi na bango; Mpe bakotangwa longwa na solo kobila masapo ya pamba.

Ntango ekomi mpo ya Liloba ya Nzambe penzapenza oyo ezangi kosangisama, oyo endimisami na Nzambe, Mongongo ya Nzambe oyo endimisami; ezali komonana ete ezali kotondisa ebolo mosusu na nsomo ya nsoni. Bazali na nsomo mpo na yango  mpe bandimi ete ezali kokesene na Liloba kozala Lingomba ya ba bande.

Kasi biso, ezali solo ya likambo. Tozali na nsoni te. Ntango toyambaki emoniseli wana, ezalaki na eloko moko ekitaki mpe efandaki kati nab iso; mpe sik’oyo ezali na eloko moko te oyo ekoki kozwa esika na yango. Tozali na esengo kobengama moko na bango, Lingomba ya ba bande, ebolo ya ba bande, bato ya ba bande.

Tozali kotindela bino mbela ete boya koyoka Lotomo ya ba bande elongo na Eyanganelo ya Branham, Mokolo ya Lomingo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville wan’ekoyangana biso na bozilaka na posa monene; kokomisa ndai na biso ya Libala ya sika lisusu, mpe kobandela mobembo ya sika, na boyokaka: KOYOKA NSONI 65-0711

Ndeko Joseph Branham

Santu Malako 8:34-38

21-0822 Kopona Mwasi Na Libala

Nsango: 65-0429e Kopona Mwasi Na Libala

PDF

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Molingami Mwasi ya Libala ya Nzambe Oyo Aponami,

Tata aponaki Mwasi na Ye liboso ya bozalisi ya mokili.  Alingaki Mwasi ya Libala oyo akokaki kotalisa ezaleli ya Ye penza.Alingaki Mwasi ya Libala oyo akokaki kobenda bokebi na Ye na bobatelaka Liloba ya Ye.

Mwasi ya Libala oyo akosengela komiteka mobimba epai na Ye mpe Liloba ya Ye, na ndenge ete makanisi penza oyo ezalaki na kati na Ye ekozala kati na bango. Bakozala mosuni yango moko, mikua yango moko,  Molimo yango moko, makambo nyoso ndenge moko, ezali kaka kotongama elongo kino nyoso mibale bakokoma moko.

Alingaki koyema ezaleli penza ya Ye kati na bango, mpo ete esengeli Ye Mwasi azala kaka lokola Ye. Azalaki kozila longwa Atiaki Adamu mpe Ewa na Ye ya liboso na mabele mpo ya kozongisa Mwasi ya Ye ya Libala abongi be. Azalaki kozipa Ye, kozongisa na litondi mobimba ya kotalisama; mpo ete bakozala Mwasi ya Libala ya Ye Liloba lilobami.

Ntango Amonaki Ye, Azalaki na esengo mingi koleka, komona ete sukasuka Azwaki Mwasi ya Libala oyo akokakola Liloba ata moko te. Mwasi ya Libala oyo akobeta Tembe  ata moke te na moko na yango, kasi akozwa yango kaka lokola ezali. Bakoyebisa mokili ete yango ezali na bosenga ya ndimbola te, mpo ete ezali Liloba mpeto ya Nzambe.

Wan’ezalaki Ye kotala mwa mwasi ya Ye molingami ya motema, Azalaki na lipambu mpo na ye, esengelaki kaka  Alakisa ye polele. Boye Abengaki mwanje na Ye ya 7 ya nguya, mpo akoka komona  Mwasi yango koleka liboso na ye. Alingaki ete ye amona Ye, mpe amonisa Ye polele mpe ayebisa Ye boni Azalaki kitoko. Boye Akokaki koyikisa Ye mpiko mpe koyebisa Ye ete Ayebi oyo Ye azali.

Boye Azwaki mwanje na Ye mpe Atelemisaki ye na esika ya likolo mpo ete akoka komona Ye koleka. Ezalaki ye kotala, Molimo ya Nzambe Alobaki na ye ete:Mwasi ya Libala Azali.” Atalaki mpe amonaki BINO kuna. Motema na ye ezalaki na esengo.

Moko na moko na BINO bolataki molato ya ekolo epai wapi bouti: Switzeland, Germany, zingazinga na mokili, bikolo binso. Suki penza kitoko ya molai ekiti malamu na mukongo, maboko ya bilamba milai, bilamba ya nse kino na litindi. Mpe bino nyoso bozalaki na litambe ya moziki ya nzembo ya basoda n’ekulusu, kotambola liboso lokola na etumba. Wan’ezalaki ye kotala, tobandaki komata na likolo; tozalaki Liloba.

Matondi Tata.  Boni boni yango ezali koyikisa mitema ya biso mpiko lelo. Tolingi Yo mpe Liloba ya Yo na nyos’oyo ezali kati na biso. Tondimi Liloba moko na moko. Etinda oyo ekokani na biso ndenge moko  ndembo ya masano ekokani na likata.

Tolingi tozala Mwasi Liloba na Yo abongi be. Toyebi nzela mosusu ya kosala yango te kaka kotikala na Liloba, Mana maye mabombamaki Otikelaki Mwasi na Yo ya Libala ete Amilengela na yango.

Tomoni ete ntango ebelemi. Mokili ezali kolenga na nse ya biso na nzela ya koningana ya mabele. Banje ya Yo ya kotalatala bazali nyoso awa. Mokili ebaluki motó na nse makolo likoló. Bitumba, kowelana, kobomana, virusi mpe makono bipai binso. Monguna abelemi na kopema te, azali komeka konyokola Mwasi ya Libala, kasi Mwasi ya Yo molingami ya motema moponami atelemi kaka na Liloba na Yo.

Sunga biso Tata ete tolongwa te na litambe. Tika ete tozala na miso na biso likolo na yo mpe totingama na Loboko ya Yo eyebi kobongwana te. Matisa kondima ya biso, pesa biso oyo tozali na yango bosenga. Yaka ozala na Mwasi na Libala ba Yo Mokolo ya Lomingo oyo, na ngonga ya 2 sima ya nzanga ntango ya Jeffersonville, wan’ekoyangana biso zingazinga ya Mongongo ya Yo mpo ya mokolo mpe koyoka Yo koloba: Kopona Mwasi ya Libala 65-0429E

Oyo ezali libondeli ya biso, Tata:

O Nzambe na Lola, yokela mokili oyo etondi na masumu mpe bat’oyo batondi na masumu mawa, Nkolo, lokola tozali na pokwa oyo. Nzambe, nazali komeka kotelema na ntaka mpe kosenga boboto ya Nzambe, ete Y’osolola kati na ebele monene oyo na pokwa oyo mpe obenda Mwasi na yo ya Libala na bokebi, Nkolo ete batambola te na elembo soko ya lilako nini, kasi na mongongo ya Sango Malamu ya Nkolo Yesu Klisto. Sala yango , o Nzambe. Tika eyebana, na pokwa oyo ete ozaliNzambe, mpe Liloba ya Yo ezali Solo. Nabotelemaká liboso ya bato oyo, tozali kobenda kokeba na bango kati na Liloba ya Yo.

Ndeko Joseph Branham

Genese 24: 12-14

Emoniseli 21:9

21-0815 MOMBOTO EKOSANGOLA LIBULA ELONGO NA EZIPELO TE

Nsango: 65-0429b MOMBOTO EKOSANGOLA LIBULA ELONGO NA EZIPELO TE

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami Mosuni ya Mosuni ya Ye,

Nazali na esengo mingi ete Nzambe Akobongolaka likanisi ya Ye te likolo ya Liloba ya Ye. Azali lolenge moko lobi, lelo mpe libela. Ndenge Asalaki makambo longwa na ebandeli, Azali kosala yango lolenge moko lelo. Nzambe Ye Moko, Amitalisi kati na mosuni ya moto, na nzela ya makila ya Yesu Klisto, kobulisa bomoi moko na ndenge ete Akoka komitalisa na kati na yango.

Motindami ya biso lelo azali na etaliseli ya ye mei kati na biso. Ezali Molimo Mosanto, Ye moko, komilimbola ye penza. Posa ya kolongwa awa mpe kokende kuna mpo ya kozwa solo to kozwa ndimbola Ezali te; Molimo Mosanto Apesi Baefese 4, epai ya Lingomba ya Ye, nyoso kati ya moto moko, mosakoli ya Ye oy’andimisami.

Ntóma: Ntóma elingi koloba “motindami” to “ oyo atindami”. Nazali ntómá.

Mosakoli: Ondimi ete nazali mosakoli ya Nzambe?

Mopalanganisi ya sango: “ Sala mosala ya mopalanganisi ya Sango Malamu. kokisa mobimba ya lotomo na yo. Ntango ekoya  wapi bakolinga te koyikela malakisi na bule mpiko.

Mobateli: Bobengi ngai, “ Mobateli ya bino”,mpe bolobi malamu, mpo ete nazali bongo.

Molakisi: Nalingi nasolola likolo ya Liloba, to kolakisa malakisi oyo ya eteyelo ya Mokolo mwa Lomingo, likolo ya elobelo Elembo.

Kokokana = Nayebi bino bandeko, ezali lokola ete bozali kotalela ngai ete nazali etemelo ya bino na oyo…ntango nyoso nazali kolanda Nzambe, lokola Paulo alobaki kati ya makomi, “ bolanda ngai lokola nazali kolanda Klisto.”

Etinda oyo ezali etemelo ya biso, na bongo tozali kolanda ye  lokola ye azali kolanda Klisto.

Naboyi te kondima ete ezali na ebele ya mibali babyangami kokokana na Baefese 4 oyo batiami ba mosala mpe babengami na Nzambe kokokisa misala oyo; na NGOLU na Ye, nazali moko na bango. Kasi tozali baoyo mike, mosakoli ya Nzambe mwanje ya 7 azali oyo ya MONENE. Mpo ete baoyo zingazinga na mokili oyo bazali kobenga Eyanganelo ya Branham “Losambo ya bango”: mobateli ya biso, lotomo ya biso oy’ezali na bomoi, Etemelo ya biso, Baefese 4 ya biso ezali nyoso likolo na bande. Tondimi ete ezali Lotomo ya ebandeli oyo Azalaki na yango ntango Azalaki awa na mokili.

Kimia ya ndenge nini oyo, kopema ya ndenge nini, totikala komitungisa ata mbala moko te to kokebakeba to komikongolela soko tokoyoka liloba ntango nini. Ezali Liloba ya Nzambe likokisami, lindimisami, mana ya sika ntango nyoso tozali koyoka yango mpe nyoso tosengeli kosala ezali kaka kofanda pepele mpe kosepela wana mitema mya biso mizali kopela na moto ezali Ye kosolola na biso na molai ya nzela.

Mpe ba oyo nyoso Tata na ngai Apesi ngai bakoya. Ba mpate na ngai, bibenga na Ngai bakoyoka Mongongo na ngai. Bakolanda mopaya te. Mpe Mongongo ya Nzambe ezali nini? Ezali Liloba ya Nzambe. Liloba ya moto nyoso ezali kaka liloba ya moto wana te? Ezali Liloba ya Nzambe; bakoyoka Liloba ya Nzambe.

Bongo ezali naino na EBELE mpo na Lingomba ya Ye. Ezali kaka te ete tososoli mokolo oyo mpe motindami na yango, Liloba mpo ya lelo, kasi esengo eleki monene oyo epesamela moto sukasuka ekokisami. TOZALI eteni ya Molimo na Ye,  eteni ya nzoto ya Ye; mosuni ya mosuni ya Ye, mokuwa ya mokuwa ya Ye; Liloba ya Liloba ya Ye, Bomoi ya bomoi ya Ye, TOZALI Mwasi ya Libala ya Klisto!

Kembo!! Lokumu na Nkombo ya Nkolo!! Aleluya!! Mwasi na Ye ya Libala amiyebi mpe azali komilengela na Liloba ya Ye.

Yango nde Lingomba ezali kosala lelo, mpo ete Yesu azali Liloba mpe Azali Mobali ya Libala, mpe Mwasi ya Libala azali eteni ya Mobali ya libala. Ntina wana Liloba oyo esengeli ekokisama na  mokolo oyo ezali eteni ya Liloba oyo ekokisamaki na mokolo ya Ye, mpe ezali Liloba yango moko, makambo yango mpe bomoi yango moko.

Boya mpe bobika Liloba yango moko, kobika makambo yango moko, bomoi yango moko mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, Mpe koyoka: Momboto eko sangola libula te elongo moko na nkasa 65-0429B

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga:

Matayi 1:18-20 /24: 24

Luka  17: 30

St. Yoane 5:24

Bagalatia 4: 27-31

Genese 2:15

Yisaya 9:6

Malaki 4

21-0808 NZAMBE AKOBONGOLAKA NDE LIKANISI YA YE?

Nsango: 65-0427 NZAMBE AKOBONGOLAKA NDE LIKANISI YA YE?

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Molingami Mwasi ya Libala mokano mobongi be,

O Nzambe molingami, tolingi mokano ya Yo elingisami te, Tata. Tika ete totambola kati na mokano mwa yo mobongi be. Tika kaka ete. Kaka te ete tozwa liloba moko awa mpe liloba moko kuna, mpe kosala ete yango ekokana na lilako to momesano moko, to eloko moko. Tika tozwa Liloba ndenge ezali, na bondimaka Sango Malamu mobimba, nyos’oyo Yesu alakisaki biso kosala.

Yango nde posa ya biso monene mpe ya bozindo koleka, kozala kati ya mokano ya Nzambe ebongi be. Tolingi soko moke te kopesa Ye motema pasi, kasi kosepelisa Ye kati na nyoso ezali biso koloba mpe kosala. Tolingi kozala bana na Ye babali mpe basi batiami na bokonzi ya bana mpe batalisami.

Tokozwa nzela ya kozala kati ya mokano mwa Ye mobongi be mpe kosepelisa Ye wapi? Esengeli tokende kati na Liloba ya Ye, mpo toyebi ete Liloba na Ye ezali solo mpe bomoi. Liloba ya Ye ezali ntango nyoso ndenge moko, etandelo ya Ye ezali ntango nyoso ndenge moko, mpo ete Ayebi kobongwana te.

Liloba eyebisi biso ete, ndenge Asalaki makambo mbala ya liboso, Akosala mango ntango nyoso motindo moko. Azali na motindo ya kotikala libela ndenge moko. Ntina ya Ye etikala ntango nyoso ndenge moko. Misala ya Ye itikalá ntango nyoso kozala ndenge moko, Ndenge Asalaka makambo, lolenge Abikisaka bato, lolenge Akambaka bato, Akotikala ntango nyoso ndenge moko.

Biblia eyebisi biso kati na Liloba na Ye eyebi kobongwana te ete Liloba ya Nkolo eyaka kaka epai ya basakoli yaYe. Atikalá te komonisa yango na likita ya bakambi to epai na moto na teolojia, kaka epai ya basakoli ya Ye. Alobaki mpe ete Asalá eloko te bobele ete Alakisaki nano Yango epai ya basakoli ya Ye.

Moto alingaka ntango nyoso eloko ebongisami na moto, ete likita ya bato bakamba bango. Kasi yango etikalá te kozala  nzela ya Nzambe, Atikalá ntango nyoso kotinda mokambi oyo abengami na Nzambe, mosakoli oyo abongisami na Liloba mpo ya kokamba bato na Ye. Mosakoli wana nde azalaki oyo andimisamaki mpe aponamaki kozala mokambi ya bango ya ntango.

Nzambe Aponaki mpe Atiaki ebele mosusu ya bakambi oyo batondi na Molimo Mosanto; mpe bazali na esika ya bango, kasi Akebisaki bakambi yango koloba, “botikala mosika na LIKONZI YA MOTO yango”. Likonzi ya Moto yango ezali kosala nini…EZALI KOKAMBA BATO NA MOI MPE NA BUTU.

Bongo Liloba eyebisi biso,”Lokola ezalaki na mikolo ya Sodomo, ekozala mpe bongo na mikolo Mwana na Moto Akomimonisa.” Kokokana na Liloba na Ye na Malaki ya 4, mpe makomi ebele, esengeli Azonga na lingomba ya Ye na lolenge ya nzoto; kati na bato, na kati ya bato, na motindo ya bozalaká mosakoli.

Tokoyeba mosakoli oyo ndenge nini? Akokokisa oyo ye azali na nzela ya liloba. Akoyeba makanisi penza ya motema. Ako fungola Liloba mobimba epai ya bato. A kondimisama na Likonzi ya moto kokamba Mwasi ya Libala. Nzambe Akosala kutu ete elili ya Ye ekangama elongo na mosakoli na Ye.

Ba moko bakozala lokola Yoane na esanga ya Patamo komeka kosambela ye, kasi akoloba ete, “ keba ete osala yango te, mpo ete nazali moninga na yo mosali mpe moko ya basakoli, sambela Nzambe.” Mwasi ya Libala akoyeba kosambela ye te, ye lokola moto, kasi akosambela NZAMBE KATI NA MOTO WANA.

Akoyeba ete azali ye oyo Nzambe Aponaki mpo ya koloba maloba ezangi kokwea. Akoyeba ete azalaki motindami yango mwanze ya 7 oyo aponamaki na Nzambe. Mokili ekomona mpe ekoyoka Mongongo ya Nzambe kosolola na nzela na ye mpe ekomona Adamu ya liboso azongisami.

Akokamba Mwasi ya Libala na Likonzi ya Moto. Akozala kozwa maloba ma ye longwa na Logos mpe akopesa yango epai ya Mwasi ya Libala oyo azali na nzela ya mokili ya elaka. Mwasi ya Libala akozwa emoniseli mpe akoyeba ete oyo azali motindami ya Nzambe oyo apesami. Oyo ezali nzela ya Nzambe oyo epesami. Oyo ezali MOKANO MWA NZAMBE MOBONGI BE.

Yaka komibakisa na biso Mokolo ya Lomingo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, mpe koyoka: NZAMBE AKOBONGOLAKA NDE LIKANISI YA YE? 65-0427

Ndeko Joseph Branham

Mituya 22:31

21-0801 KOKOKISA LILOBA YA YE

Nsango: 65-0426 KOKOKISA LILOBA YA YE

PDF

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami bana mike na motindo ya kolinga koyekola,

Esika ya likolo kati na molimo ndenge nini oyo tofandaki kati na yango mokolo na Lomingo wan’eyanganaki Mwasi na Libala na Klisto kati na bozali ya Molimo Mosanto. Tokokaki koyoka yango koyeisa bomoi na nzoto ya biso ya kufa.

Ezali na kopakolama eleki monene te, esika eleki monene ya kofanda kati na molimo te, koleka ntang’ofini Play mpe oyoki Mongongo ya Nzambe kosolola na yo. Nzambe abongisaki matoi na biso koyoka mpe kondima liloba moko na moko, mpo ete ezali moto mosusu te kokesene na El, Elah, Elohim, oyo azali kobika longwa na Ye moko, oyo amikokisi, oyo ya makasi, kosolola na moko na moko na biso mpe komonisaka biso ete tozali bana na Ye babali mpe basi batalisami.

Boni ezalaki na nguya mingi wana momboto ya Nzambe oyo ebongisamaki liboso, longwa na mokili mobimba, batiaki maboko na bango masantu ba moko likolo na ba mosusu. Ndako ya biso mpe bisambelo na biso itondaki na bozali ya Molimo Mosanto. Kondima na biso etombolamaki likolo, mpo toyebaki nani azalaki kosolola na biso. Na bongo ayebisaki biso ete nguya ya koyeisa na bomoi ezalaki NA KATI NA BISO. Tondimaki na mitema na biso mpe bomoto na biso nyoso mpo ete Alobaki bongo.

Sima Alobaki na biso toloba ete:” Nkolo Nzambe, nandimi na motema na ngai mobimba.” Tozongelaki liloba moko na moko longwa na bozindo ya mitema na biso. Alobaki boye ete:” Malali ekokoka Soki te kotelema liboso na likita ya bato lokola oyo.” Milimo mya biso misepelaki eyokaki biso maloba oyo, mpo toyebaki eloko nini ezalaki kokoma.

Alobaki ete:” Moto nyos’oyo alingi Molimo Mosanto, botombola maboko na bino likolo BOZALA ATA WAPI, moto nyos’oyo alingi yango… Nandimi ete Nzambe Akotondisa moko na moko na bino, SIKOYO KAKA, na Molimo Mosanto.
Na ntango yango kaka, totondisamaki, mpe totondisamaki lisusu na Molimo Mosanto, Mongongo na Nzambe eutaki koloba bongo.

Na bongo baoyo bazalaki na bosenga ya lobiko na nzoto ya bango, Alobaki boye,” Napesi bino motindo na kati Nkombo na Yesu Klisto, botelema na makolo na bino mpe boyamba lobiko na bino”.Bobele na ntango yango penza, mondimi nyoso, uta na zingazinga na mokili mobimba, oyo azalaki na kondima, mpe andimaki, ABIKISAMAKI.

Likambo oyo esalemaki wapi? Na mwa likita ya bato moke bayangani elongo? Te, ezalaki longwa na ZINGAZINGA YA MOKILI MOBIMBA ezalaki Mwasi na Libala kofanda na bisika ya likolo koyoka Mongongo ya Nzambe mpo ya mokolo na biso.

Ekoka soko moke te ete moto moko to likita ya bato bakoka koyanganisa Mwasi na Libala lolenge wana. Kaka Molimo Mosanto nde Akoki kosala yango na bosololaka na nzela ya motindami na Ye abongisamaki mpo ya mokolo. Etinda oyo ezali OYO ELOBI NKOLO. Kotatabana te, kobanzabanza te, Nzambe amonisi ete oyo ezali nzela na Ye ebongisami mpo ya lelo.

Kopema ya ndenge nini oyo mpe kimia nini oyo tozali na yango. Totikala kotungisama te to komituna mituna te soko eloko nini nd’ezali kolobamela biso. Totikala kutu te kozonga kati na liloba kobeta mondenge koyeba, mpo ete tozali koyoka Liloba ya Nzambe likokisami mpo ya mokolo ya biso. Tomisemboli na biso kaka na malembe mpe tofandi pepele, tofungoli mitama na biso, makanisi mpe bomoto na biso, mpe Koloba AMEN, AMEN, AMEN.

Te, tokoki te. Te, tososolaka makambo nyoso te. Kasi TONDIMI liloba moko na moko. Alobaki ete yango ezalaki elembo ya koyeba ete ozali na Molimo Mosanto, mpe kaka Mwasi na Ye ya Libala nde akondima mpe akotikala na liloba moko na moko.TOZALI MWASI YANGO YA LIBALA…Hallelujah!.

Ezali koleka likolo ya motó ya bato minene, oyo babeti tólo ete bazali na makanisi ya bozindo, mpe amonisi yango epai ya bana mike oyo balingi koyekola.

Nazali na matondi koyeba ete nazali mwana moké oy’alingi koyekola.

Andimisá kati na bikeke nani Ye azali na eleko moko na moko. Akokisaki yango na nzela na basakoli na Ye. Akokisaki yango ntango Ayaki kati na mosuni, azwaki masumu na biso mpe abakamaki na nsete na ekulusu, bongo asekwaki lisusu mpe azongisaki Molimo Mosanto.

Sik’oyo Akokisi yango na mokolo na biso na bozongaka mpe na bomimonisaka na nzoto ya moto mbala moko lisusu lokola Alakaki na kati na Liloba na Ye ete akosala yango. Akokisi Ye moko ete azali Mwana na Moto, lotomo ya Yesu Klisto Ye moko kozipama na mosuni ya moto.

Mpe sik’oyo, mokapo ya Ye ya suka, ntina penza ya etandelo monene oyo, koya mpo na biso, Mwasi na Ye ya Libala oy’azongisami mobimba, akokisami, Ye oyo atikali na Liloba.

Bokokaki kolinga kozala likolo na ngonga na mokolo wana ntango Yesu a sololaki na bato 5000? Bokokaki kolinga komona Ye kondimisa na mokili oyo Ye azalaki na bopesaka kwanga mpe mbisi? Bokokaki kolinga kofanda na nse ya kopakolama wana, kaka koyoka Mongongo na Ye kopesa kimia na motema na yo, na Liloba ya Ye ya Bomoi ya Seko?

Okoki, soko ondimi etinda oyo na motema na yo mobimba.

Yaka kofanda na nse ya kopakolama wana likolo ya ngomba elongo na biso mokolo ya Lomingo oyo na 2:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, mpe koyoka Nzambe kokokisa liboso ya mokili oyo Ye Azali na mokolo na biso. Luka 17:30 kosolola na yo mpe koyebisa yo ete B-R-A-N-H-A-M azali Mongongo na Ngai ekokisami mpe eponami mpo yo. Yaka koyoka ye: Kokokisa Liloba yaYe 65-0426

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga:

Santu Matayi 11:4-19/ 28:20
Santu Malako 11:22-26
Santu Luka 8:40-56 /17:30
Santu Yoane 14:12
Baebele 4:12-15 /13:8
Malaki 4

21-0725 ESIKA YA LOSAMBO NZAMBE APESI

Nsango: 65-0425 ESIKA YA LOSAMBO NZAMBE APESI

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami baoyo bazongisami na bomoi,

Boniboni tolingaka koyangana elongo poso na poso kosala lipati likolo ya mana ya molimo Abongiselaki Mwasi na Ye ya Libala. Ezali kopesa biso makasi oyo tozali na yango bosenga mpo ya mobembo. Ezali bomoi penza ya Masiya ye moko, etalisami, kobongisa Lingomba na Ye mpo ya konetolama.

Likonzi ya Moto ebengaki biso kobima, mpe ezali kokamba biso na mokili ya elaka, na nse ya kopakolama ya Mosakoli ya Ye ya nguya, William Marrion Branham.

Ndeko Branham azali Likonzi ya Moto te. Azali mokambi mopakolami, na nse ya Likonzi yango ya moto. Likonzi ya Moto ezali kaka kokokisa etinda na ye na nzela ya bilembo mpe bikamwiseli. Ezali Molimo Mosanto na Ye monene kotalisama kati na biso mpe ezali mbala nkoto koleka basakoli basusu banso liboso.

Bokoki nde te komona Mwana ya Moto, Mwana ya Moto na lolenge ya Etinda ya lisakoli, kozonga lisusu kati ya Lingomba na Ye, kati na lisakoli, komonisa Yesu Klisto lolenge moko lobi, lelo, mpe libela? Etikala kosalema ata mbala moko te kati na bileko kino na ntango oyo.

Makanisi ya biso ya molimo esimba yango. Tomoni yango mpe tondimi Liloba moko na moko. Etinda oyo, ba bande oyo nde nzela Nzambe abongisi mpo ya kosimba likanisi yango kuna libanda epai wapi nkona yango ekonami. Toyokaki Mongongo yango, Pole ebetaki biso mpe tozwi bomoi.

Ezali kofandisa biso na bisika bileki Likolo, SIKOYO KAKA. Ezali te ete tokozala, tozali sik’oyo. Tosili kosekwisama, molimo mpe nzoto ekoti kati na mosala. Ezongisi biso na bomoi lisusu na bozali ya Nzambe, epai wapi Molimo na Ye azali. Ezali te oyo  bokozala, bozali yango! Ezali kaka zabolo nde azali kolinga koyiba yango longwa na biso.

  • Motuna: Boyei na Bomoi?
  • Eyano.  : Iyo
  • Motuna: Klisto akomi solo epai na bino?
  • Eyano.  :Iyo
  • Motuna: Nguya ya Nzambe etalisami?
  • Eyano   :Iyo
  • Motuna: Bozali kati ya Lingomba yango, Lingomba oyo Nzambe amibongiseli?
  • Eyano: Iyo
  • Motuna: Bozali kati na yango ndenge nini, boyebi ndenge nini ete bozongisami na bomoi kati na yango?
  • Eyano: Makanisi ya biso mobimba; bomoto ya biso mobimba ezali kati na Klisto. Klisto azali na kati ya biso, komitalisa ya moko lokola Moto ya bomoi, kokokisa ete Azali awa.

Tozali mosuni ya mosuni na Ye, mpe mokuwa ya mokuwa na Ye, nzoto ya nzoto ya Ye, Nkombo ya Nkombo ya Ye, Mwasi na Ye ya Libala. Tozali kati ba Ye. Tozali mosuni ya Ye mpe mikuwa ya Ye.

Tokoki kokufa te, tozongisami na bomoi. Nguya ya bomoi oyo esekwisi biso longwa na bomoi ya masumu, mpe ebongoli bomoto ya biso, esekwisi biso na motindo mosusu ya koloba, kati na Klisto Yesu, lisekwa yango na mobimba yango ekomema biso na kokemba.

Tobotami mpe tobongwani, tobatisami na Molimo Mosanto, kati na Yesu Klisto. Toyeisami na bomoi na nguya ya liloba moko na moko. Tozali kotatwela liloba moko na moko na bolobaka “ Amen”.

Wan’ezali biso koyangana elongo kati na Klisto Yesu; na likanisi moko, mpe lobanzo loko, nyos’oyo tozali na yango bosenga, soko tokozala na KONDIMA mpetondimi, AKO pesa biso yango.

Toyeba ete Akozala na ndako  moko na moko na biso, na losambo na biso moko na moko to epai nyoso wapi toyangani, mpo ete tozali bana ba Ye babali mpe basi, Lingomba na Ye Mwasi na Ye ya Libala.

Nayebi Azali awa. Nandimisami Azali awa. Nayebi ete ezali na nguya ya kopesa bomoi oy’esengeli kati na Lingomba mpo ya kobikisa moto nyos’oyo afandi awa.

Bondimi Etinda oyo? Bondimi ete yango nde nzela ya Nzambe mpo na lelo? Bondimi ete ezali Mwana ya moto komimonisa kati na mosuni ya moto? Bondimi Liloba moko na moko?

Soko olingi lobiko ya nzoto, lobiko ya molimo, to ELOKO NINI nyos’ozali na yango bosenga, boye nati mondenge liboso na yo ete ondima Mongongo ya Nzambe epakolami, endimisami mpo na mokolo ya biso:

Sala ete kaka sikoyo nguya ya lisekwa eyeisa kondima na bango na bomoi, Nkolo, na oyo bazali kosala. Ezali na mondimi azali na maboko na Ye likolo ya mondimi, nzoto yoko na nzoto mosusu, nguya likolo na nguya. Mpe ezali nguya ya Nzambe na nzela ya mwana mobali ya Nzambe to mwana mwasi ya Nzambe, na nzela ya Mwana na Nzambe. O Nzambe, tika ete Satana atika bat’oyo somi! Tika ete babikisama na sima ya nzanga oyo, na nzela ya nguya oyo esekwisaka, oy’epesaka bomoi ya bozali bondimisami, Yesu Klisto. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete ezala bongo!

Yaka mpe mibakisa na biso na nse ya: Esika ya Losambo Nzambe Apesi 65-0425, mpe ozwa lobiko ya nzoto na yo, opakolama na Molimo Mosanto,  ozwa kosepela ya bomoto na yo ya kati ekofanda yo na bisika ya Likolo mpe koyoka Mwana na moto kosolola Mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya:

Dutelonome 16: 1-6

Malaki 4:5

Santu Matayi1:23

Santu Malako 16:17

Santu Luka17:30

Santu Yoane 4:23/10:1-7

Baloma 8:1-11

I Bakolinti 12:13

Baefese 1:21

I Batesaloniki 4:16

Baebele 13:8

Emoniseli 22:19

21-0718 ESODE YA MISATO

Nsango: 63-0630m ESODE YA MISATO

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami bana babali mpe bana basi ya Nzambe,
ezali makasi koyeba esika ya kobanda. Kokanisa, tozalakikofanda elongo na misanda mileki likolo, longwa na mokilimobimba, na bomelaka longwa na Mai yango ya bomoi, bokomaka Bana babali mpe Bana basi ya Nzambe. Etinda oyoezali kopesa biso lisosoli mobimba, na botiaka biso na esika yabiso, mpe boyebisaka biso oyo Tozali kati na Klisto Yesu.

Etinda oyo ezali kosala nini?

“Mpo ete nabalisi bino, Nabandisi bino, lokola moseka yampeto.”

Kembo, Nzambe atindaki Mwanje na Ye ya sambo motindamikobalisa biso na Ye lokola moseka peto. Biso toko Sambisamana liloba nyoso Ye Alobaki. Yango elingi koloba osengeliKOFINA PLAY.

Ye akomaki Biblia ya Ye ya liboso na likolo, sima akomakiBiblia ya Ye ya mibale na libanga. Biblia ya Ye ya misatoakomaki likolo na ekomelo, mpo na mokili monene ya mayeleya boyebi esengelaki koya. Kasi lelo, mokolo monene yaemoniseli, tozali na mosala mwa Ye mobimba mpe mobongi be, Mongongo ya Nzambe Ye penza kobenga Mwasi na Ye yaLibala na nzela ya ba Bande:

“Mpe OKOLAKISA biso epai na Nkolo Yesu wana ekoya Ye, pelamoko mbano ya mosala na yo.”

Mpe biso banso togangaki na lobanzo moko,

“Toyebi yango! Tozali kopema na kondimisama.” Balobaki, “ Okotalisa biso epai na Ye, mpe na mbisa tokozonga biso nyosona mabele lisusu, kobika mpo na libela.

Mwasi na Klisto agangaki epai na nani ete akolakisa biso epaiya Nzambe? Mosakoli ya Nzambe na nzela ya MOSALA NA YE. Ndenge nini ozanga koyoka ba bande oyo na lingomba nayo?

Kaka Etinda oyo, ba bande oyo nd’ekoki komema Lingomba naNzambe na boyokani elongo na Nzambe, kino komonana yaMobali ya Libala ekomonana kati na biso. Ngai nayebi ndengenini koloba na bino ete “botikala na ba bande?” Nazongaki katina etandelo komona oyo mosakoli alobaki.

Nazali kolikia ete makanisi ya molimo ezali kosimba yango. Nandimisami et’ezali bongo. Kasi nazali komitungisa, libandakuna. Nzoka nde, okoki kokende na mikili nyoso te. Okokikotinda ba bande kuna. Nzambe akozala na nzela moko yakosimba makanisi yango kuna epai wapi nkona yango ekonami. Ezali solo. Mpe kaka ntango pole ebeti yango, ekoki, Ezwibomoi. Lokola mwana mwasi moke na etoko ya mai, alobaki,”oyo ezali yango.” Asimbaki yango

Mpo na biso ezali mafuta ya nzoi likolo ya libanga, ezali esengoezangi kolimbolama, ezali kondimisama epambolami, ezalilongo ya bomoto ya kati, ezali elikia mpe Efandelo ya biso, ezaliLibanga na bileko, ezali nyoso.

Makanisi ya biso ya molimo ezangi kobulungana. Toyebi penzaYe azali nani. Toyebi penza oyo Ye azali. Toyebi solo solo bisotozali banani. Toyebi penza penza esika tozali kokende. Toyebinani tondimeli mpe tondimisami ete azali na makoki ya kobatelaoyo topesi na maboko na ye kino na mokolo wana.

Na sima soko Nzambe amonisi biso ete tozali ba ntoma na Ye, nguya nyos’oyo ezali na Lola, oyo nyoso Nzambe Azali, banjena Ye nyoso mpe nguya na Ye nyoso ezali kotelema sima ya MALOBA YA BISO. Esengeli Nzambe amemia Liloba, mpoalobaki ete” Eloko nyoso bokokanga na mabele, yangoekokanga ngai na Likolo. Eloko nyoso bokofungola na mabelenakofungola yango na Likolo.”

Ntango ya kokende Ndako yang’oyo. Kobima yang’oyo. Mwasina Libala ya Yesu Klisto, akobimisama na mokili ya elaka.

Na Esode ya Ye ya liboso, Abimisaki bango na mokili yamabele oyo. Na Esode ya mibale, Abimisaki bango longwa namotindo moko ya molimo, kokotisa bango na libatisa kati namolimo ya Molimo Mosanto, sik’oyo azali komema biso longwana libatisa ya molimo na Molimo Mosanto, kozongisa biso naseko na seko, na nzela ya Likonzi ya moto yango moko, na nzelaya lolenge yango moko ya kopakolama, Nzambe yango mokokosala makambo yango moko!

Tika mipepe mipepa. Tika bikumbaki bininganisa, tozali nakobatelama pepele libela. Tozali kopema kaka wana likolo yaliloba moko na moko.

Yaka komibakisa na biso mokolo na Lomingo na ngonga ya2:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, mpe kopemalikolo na liloba moko na moko Nzambe Alobi na mokolo nabiso. Komilengele yo moko mpo na boyei bwa ye bobelemi mpekoyoka: Esode ya Misato 63-0630M

Ndeko Joseph Branham

Esode 3:1-12
Genese mokapo ya 37
Genese mokapo ya 43

21-0711 KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

Nsango: 60-0522e KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami ba MPONGO,

tika ete toyangana mpe toyoka liteya ya 60-0522E Kotiama na bokonzi ya mwana # 4  mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya liteya:

Baefese 1: 8-22 / 2:1 / 4:30
Baebele 7:1-3
Genese 14:18-24
St. Matayi 26:26-29
St. Yoane17:17
Bagalatia1:8
Yobo 38

An Independent Church of the WORD