23-1210 KONDIMA EBONGI BE

Nsango: 63-0825E KONDIMA EBONGI BE

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwasi ya libala Kondima Ebongi be,

Kondima ya biso eyaka na boyóki, boyóki ya Liloba. Liloba liyáka epai ya mosakoli.

 Mosakoli azali:

Liloba likómi mosuni! Aleluya! Liloba kosala kati na nzoto ya moto, na nzela ya bilembo bikomónanaka, bilembo bikoki kosimbama, bilembo ya Makomi, na bobongi be, komemela bino Kondima Ebongi be mpo ya Konetolama Ebongi be.

 Tozali kosala mpenza kaka oyo Liloba lilobi mpo na biso tósála na boyókáká Mongóngó ya Nzambe bobele moko mondimisami koloba mpe komonisa Liloba na Ye na nzela ya mosuni ya moto kopesa biso Kondima Ebongi be.

 Ozali na…matòi ma yo makufi na eloko mosusu ata nini kasi oyo Molimo alobi. Bomoni? “Epai na ye oyo azali na litói (oyo ayókaka), bomoni oyo Molimo alobi na mangómbá”; ye nani azali na eyókeli, oyo asimbi yango Molimo alobi na mangomba. Bomoni?

 Tozali eyokelo ya Ye oyo tozali kosimba mpe kondima Liloba moko na moko. Ntango apesaka biso mitindo: “Boloba kaka oyo ezali likolo ya ba bande. NAZALI  MONGÓNGÓ YA NZAMBE epai na bino. Bobiangaka ngai mobateli na bino, mpe bolobi malamu mpo Nazali bongo.” Tokokisaka yango. Nyoso elobi ye, ezali na ntembe ata ndambo esika moko te; tokóbí libosó na mobembo. Eloko sé eloko Nkolo alobi na nzela ya mosakoli na Ye, ezali na moto moko te kati na mokili oyo akokoka koloba na biso tóbima na yango, tokendeke liboso kaka lolenge moko.

Sasaipi bozali koya kati na Kondima Ebongi be, bobongi bé bobongí kwa bokokí kokwea te. Kondima wana ekweaka soki moké te.

 Tozali sikawa na Kondima Ebongi bé kati na Liloba na Ye. Tozali komitala te. Tozali kobanga eloko te, lokola YOBO. Tozali na nsómo te kotala mbóngé minene mpe kozinda kati ya mai lokola Petelo. Mikolo miangó misili.

Sikawa tozali kotala na Liloba wana Libongi bé lizali kobika mpe kofanda kati na biso. Tozali kokóta kati na litongi ya Mwasi ya libala. Tozali kokóma kati na motindo ya Konetolama.

 Ntango tobondelaka, tondimaka ete tozui yango eséngí biso, mpe tokozua yango; ekopesamela biso. Ntango, etando, eloko mosusu ata nini ekobongola yango te ata boni. Toyebi esili. Esili kosúka. Toyebi ko boni? Mpo ete ezali Liloba ya biso te, kasi LILOBA YA YE, oyo Alobaki mpe Apesaki biso. Tozali na NGUYA MPE KONDIMA EBONGI BE KOLOBA YANGO.

 Kaka lokola esalaki Yesu mpo na Ye moko, Tozali koyeba etemelo na biso; soko tozali banani. Eloko bobele moko tosengeli kosala na bongo, ezali kozala na kondima na oyo ezali biso. Kozala na kondima na oyo LILOBA lilobi tozali! Na nsima Liloba ya Nzambe liyei kati na biso mpe limimonisi Yango mpenza; zambi tozali mondimi. Mpe mondimi nde “kondima ya Nzambe oyo ezali kosala kati na biso.” 

Mpe sikawa, tokómí bapakolami na Molimo yango moko; ba masiya bapakólámí, ba masiya ya mokolo ya nsuka, kongengisa lisekwa ya Yesu Klisto; kotalisa ete Akufi te, kasi na lolenge ya Molimo Mosanto, Azali kati na bato na Ye; kotambola kati na Mwasi na Ye ya libala, na likambo ya bolingo epai na Ye, kosopa kati na Ye, Ye moko. Bazali kokóma moko mpo ya Lipati ya libala; mpe bilembo yango moko, bilakamí na Nzambe yango moko, kati na Liloba yango moko, Azali kosala mamónisami yango moko.

 Eloko ezali te oyo etikali mpo na biso kosala kasi kondima Yango; mpe na bondimaká Ezali eloko oyo ekelaka Kondima Ebongí be. Boyoka yango lisusu, NA BONDIMÁKÁ EZALI ELOKO OYO EKELAKA KONDIMA EBONGI BE.

 Ezali nde na mosisá moko na nzóto na yo oyo ebétaka ntembe na Liloba moko: TE

Ondimaka Liloba nyoso: Iyo

Apesaki nde yo Emoniseli ya Etindá oyo: Iyo

Mwasi na libala kaka nde akozala na Emoniseli ya solo: Iyo

Boyebi ete bozali Mwasi na Ye ya libala: Iyo

Alobaki nde ete na bondimáká Liloba nyoso ekopesa bino Kondima Ebongi be: Iyo

NA BONGO BOZALI MWASI LILOBA KONDIMA EBONGI BE!!

 Oo Nkolo bongisa biso lokola liboso naino te lokola ezali biso koyangana elongo Mokolo mwa Lomingo koyoka Liloba na Yo.

Sungá biso ete tómitala lisusu te ata mbala moko biso moko, kasi bobele kondima Liloba na Yo Olobaki mpo na biso. Tomoni Bobéndami ya Misato na mosala mpe toyebi ezali kofanda kati na biso. Tosengeli tózala koloba mpe kondima Liloba na Yo.

 Toyebi Ozali koya noki mpo ya Mwasi Liloba na Yo abongi bé.

Ézala nini tosengeli na yango Tata, ÉZALA NINI TOSENGELI NA YANGO, toyebi Tokozua Yango.

Zambi Ezali Liloba na Yo lisilaki Yo koloba mpo ya biso.

Eloko ya kosala ezali te kasi kaka KONDIMA YANGO. Tondimi Tata, tondimi. Sikawa tika ete tosala likolo na LILOBA NA YO.

 Toyamboli kokwea na biso nyoso, masumu mpe mabe na biso. Tala biso na nzela ya Makila ya Mwana na Yo epai wapi tolongisami na nzela ya Ngolu mpe mawa na Yo.

Tika ete mbóngwáná ezala kati na Mwasi na Yo ya Libala lokola liboso naino te. Tika ete Ósopela biso Molimo na Yo mpe Ópesa biso nyoso tozali na yango bosenga.

 Mokoni akobika na mpasi nyoso. Mozóngi nsima akozongela Liloba. Mwasi na libala na Yo na mokili mobimba akomona nzela na Yo epesami mpo ya lelo mpe ya kondima.

 Soko ozali na moto te oyo akotiela yo maboko…mitiela maboko yo moko…ozali mondimi. Okómáki Liloba; okómi Liloba, wana eyambi yo Liloba.

 Yaka Nkolo Yesu, Mwasi na Yo ya Libala azali komilengela na bomitiáká na bozali ya Liloba na Yo, kotela. Tolingi komikembisa mpe kolatisama na Liloba na Yo.

 Yaka kopakola biso lokola naino libosó te Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola eteni moko ya Mwasi na Yo ya libala azali koyangana koyoka Yo koloba mpe komonisa biso lolenge ya kozua: Kondima Ebongi be 63-0825E.

Ndeko Joseph Branham

 Makomi ya kotanga libosó ya losambo:

St. Malako 11:22-26 / 16:15-18

St. Yoane 14: 12 / 15:7

Baebele 11:1 / 4:14
Yakobo 5:14

1Yoane 3:21

23-1203 NDENGE NINI NAKOKI KOLONGA?

Nsango: 63-0825M NDENGE NINI NAKOKI KOLONGA?

BranhamTabernacle.org

Molingami Folólo ya Libeke,

 Boni mitema na biso mipumbwaki na esengo mokolo mwa Lomingo ntango toyokaki Nkolo na biso koloba mpe koyebisa biso nini ezali kosalema sikawa. Tozali kosangana elongo na Liloba mpe kokóma Moko elongo na Ye. Noki mpenza tokosangana na basanto baoyo bakendeki liboso na biso kozala Moko elongo na bango. Nsima tokozala biso nyoso elongo tosangani na Klisto lokola Moko mpo na Lipati ya Libala ya Mwana Mpate.

Esengo nini etondisaki bomoto na biso ntango Ayebisaki biso kokanisa ete nsima ya mwa ntango, na kobweta líso, mokili mokoyeba kútu te nini ezali koleka; kasi na pwasa mbala moko, tokomona libosó na miso na biso balingami na biso baoyo bakendeki liboso, mpe tokosangana na bango lisusu.

 Bozili nini oyo na etingia etondisi mitema na biso kokanisa ete nsima ya ntáka moké ya ntango, tokomona kotelema liboso na miso na biso, ba tata na biso, ba mama, bandeko mibali, bandeko basi, mibali, basi, bana, kútu ata mosakoli na biso. TOKOMONA BANGO KATI NA NZOTO!!

 Tokoyeba ndèle wana mpenza, yango Oyo; ntango ekoki, tokómi, ESILI.

Bosili boyóká kolamukisa na nzela ya Emoniseli!! Bobele kokanisa mpe kosolola na ntina na yango sasaipi, Nakoki koyoka bino kogánga, NKEMBO, ALELUYA, MASANZOLI NA NKOMBO NA NKOLO.

 Ntango nini oyo tozali na yango, kosala lipati likolo na mikanda oyo ya bolingo mitikamelaki biso. Mikanda ya bolingo tokoki kobimisa ntango sé ntango tolingi mpe kotanga yango lisusu na lisusu mpe lisusu.

Kaka yango te, KASI kútu MONENE KOLEKA, tokoki KOYOKA Nkolo na biso Ye moko koloba na nzela ya bibebú ya moto mpe koyebisa biso: “Nabombaki mikanda miye mia bolingo bobele mpo ya bino, Molingami na ngai ya motema. Nayebaki ntango ekoya wapi bolingaki kosengela koyoka ngai koyebisa bino boni Nalingi bino mpe ete bozali baoyo ya Ngai.”

 “Nalingaki koyebisa bino mokolo na mokolo ntango monguna abundisaka bino, ntango bozali koleka kati na momekano mpe bitumba na bino nyoso, BOZALI BAOYO YA NGAI. Nasili Nafuti motuya. Nasili kolonga ézala nini…oyokaki Ngai wa motema?

ÉZALA NINI ozali na Yango bosenga, Nasilaki kolonga mpo na yo, mpo ete Nalingi yo”.

 “Nayebaki yo liboso kútu mokili mózala. Ozalaki eteni na NGAI NDÈLE. Ozali kokanisa yango sasaipi te, kasi Nazali kosala yango. Kobosana te oyo Nayebisaki yo, ozali Mosuni ya Mosuni ya Ngai, Molimo ya Molimo na Ngai, Mokuwa ya Mokuwa ya Ngai”.

 “Ntango ekómi sikawa oyo Nazalaki koyebisa yo mpo na yango. Malózi makozala lisusu te, mimekano mpe bitumba lisusu te; mikolo miangó mileki. Sikawa ezali kaka biso nyoso elongo kati na Sekó na Sekó”.

 “Yiká mpiko. Kóbá kopúsa. Kotána ya mokolo yango ebelemi. Bwálé nyoso ozali koleka na yango mokolo na mokolo ezali bobele kobelemisa yo na Ngai koleka”.

 “Wana eloko ata nini eyei likolo na yo, mpe okómi na esiká ete okití na nsé koleka, olembi mpe olémwi na motema, mpe emonani lokola ete okoki kokóba libosó te, osengeli kobosana soki moke te, Nazali kaka wana mpenza elongó na yo. Liloba na Ngai lizali kobika kati na Yo. Ozali Liloba na Ngai.”

 “Nalobaki na yo, loba Liloba. Elóko se elóko ozali na yango bosenga, ntango ozali kobondela, ndimá ete okozwa Yango mpe okozala na Yango. Ekopesamela yo. Nasili Nalongaki yango mpo na yo”.

 Maloba maye malingi koloba nini epai na biso. Mazali kobatela biso mokolo na mokolo.

Etómbolaka Milimo ya biso mpe etiaka biso kati na bisika ya Likoló elongo na Ye. Tozali bobele kobika mpo ya Nzambe mpe Liloba na Ye. Tozali na ntina moko, nde Yesu Klisto. Libanda na yango, eloko mosusu ezali na ntina te.

 Tosimbi Emononeli.

Ezipelo ezongisami nsima mpe tozali komóna Ye, Liloba na Ye likómí mosuni, koloba na biso na nzela ya bibebu ya moto. Tozali na bolingo na Liloba oyo, Etindá oyo, Mongóngó wana.

 Yaka komibikisa na biso mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville mpe óbika likambo monene koleka na bomoi na yo. Óyoka boni okokí kolonga etumba moko na moko Satana azali kobwaka na nzela na yo. Tóndisá motema na yo na esengo mpe bosepeli koyeba ete ozali Mwasi na Libala ya Yesu Klisto.

 Ndeko Joseph Branham

63-0825M Ndenge nini Nakoki kolonga?

Emoniseli 3: 21-22

23-1126 Ntango Ya Kosangana Pe Elembo Na Yango

NSANGO: 63-0818 Ntango Ya Kosangana Pe Elembo Na Yango

PDF

BranhamTabernacle.org

Molingami Mosuni ya Mosuni na Ye, Liloba ya Liloba na Ye, Bomoi ya Bomoi na Ye, Molimo ya Molimo na Ye,

Baoyo ya ngai ya motuya Bandeko mibali mpe basi, botanga kaka liloba wana lisusu mpe lisusu. Botanga naino kaka oyo Nzambe Ye moko abiangi bino. Boni nde moto ata nani akokaki kokoma na maloba pamba ya moto ndimbola na yango epai na biso. Ekokoka te kolimbola. Soko tokokaki mpenza kosolola mpe kotia yango na mosala, na mitema ya biso nyoso, makanisi mpe milimo, nandimi mpenza solo ete Konetolama elingaki kosila kosalema.

 Likambo nini ezali ya kobanga? Likambo nini ezali ya komitungisa mpo na yango? Satana azali kobundisa biso, kobwakela biso makono, abundisaka mabanza na biso na ndenge nyoso ya makanisi mabe, kasi eloko moko ezali te oyo ekoki koyokisa biso mpasi. Eloko moko ekokaki nde koyokisa Yesu mpasi? Te. Na bongo eloko te ekokoka koyokisa biso mpasi. Aútaki kaka koloba: TOZALI MOSUNI NA YE, Liloba na Ye, Bomoi na Ye, Molimo na Ye.

Esengo mpe kosepela ya motindo nini oyo tozali na yango na mitema na biso wana tobandaka kobanza likolo na oyo azalaki koyebisa biso. Bimoniseli Nzambe azalaki komonisa epai na biso bande etóndi má, nsima ya bande etóndi má, nsima ya bande etóndi má. Molimo Mosanto azali kopunjwa-punjwa na kati na biso lokola Liziba monene ya Mai Peto. 

 Tobongisamaki koyoka mpe komona Yango. Tokokwea te mpe tokokoka kokwea te to kobungisama nzela. Tozali na nzela na biso kokutana na Motó na biso, Mosikoli na biso, Mobali na biso, Mokonzi na biso, Nkolo na biso, molingi na biso, Mobikisi na biso kati na Esika ya bokutani epesami!

Boyoka naino oyo lisusu: Litondi mobimba ya Bonzambe kati na nzóto efandi kati na BISO, Lingomba na Ye, bozali na bisika ya liboso. Nyoso Nzambe azalaki, Asopaki kati na Klisto; mpe nyoso Klisto Azalaki esopamaki kati na Lingomba; Biso, Mwasi na Ye ya libala. Ezali te eloko moko oyo ekosalema mokolo moko boye, ALOBAKI ETE EZALI  KOSALEMA SIKAWA MPENZA. 

 Okoki nde kobanza, útá na ebandeli mpenza ya ntango, Nzambe Atikalá kopesasekelé ya Libombami na Ye monene na moto moko te, kino lelo. Mpo na nini ko nde Asalaki bongo? Mpo ete Azalaki kozila koyebisa yango epai na BISO na mikolo oyo ya nsuka lokola Alakaki.  Azalaki kozila BISO. Ayebaki ete bobele bison de Baoyo bakokaki, mpe balingaki, KOSOSOLA YANGO MOBIMBA…NKEMBO!!!

 Aponaki biso kozala Mwasi na Ye ya Libala zambi Ayebaki ete tolingaki kokwea te. Tolingaki kotingama na Liloba yango ézala ata nini nyoso na bango basengelaki koloba na ntina na Yango. Tolingaki kotingama na Liloba yango mpe KAKA LILOBA yango! Tobongisamaki kotelema wana. Tozali bana baoyo totiami na bokonzi ya bana na nzela na Yesu Klisto.

Ezali kútu na mingi koleka. Boyoka na bokéngi…bomifina. Motó (Nzambe) mpe Nzóto (Biso) tokómí eloko moko. Ezali Nzambe komimónisa kati na BISO.

  • Nzambe na Lingomba na Ye bazali moko: “ Klisto kati na YO.”
  • Tozali Emoniseli Monene ya Nzambe.
  • Tozali kútu komema Nkómbo na Ye; Nkombo na Ye ezali Yesu, Mopakolami.
  • Tozali Nzóto ya Klisto epakolami. Tozali komonisa Nzambe lokola Nzóto wana esalaki.
  • Tozali Mwasi na Ye ya libala, tomemi zémi na Molimo na Ye.

Lingomba, kobota bana, bazui zémi; naMolimo na Ye komema Nkombo na Ye; komema Bomoi na Ye. Tozali na eyano ya Satana. Motó ezali awa. Klisto, Nkolo oyo asékwi, Azali awa na Nguya yango moko ya lisekwa na Ye oyo azaláká ndèle na yango, komimonisa Ye mpenza kati na biso, Mwasi na Ye ya libala Liloba lilobami.

 Nzambe azali sasaipi kosangisa Mwasi na Ye ya libala elongo. Azali kosangisa bango útá na mokili mobimba na nzela ya Liloba na Ye, eloko sé yoko ekoyéisa Mwasi ya libala elongó. Molimo Mosanto azali kokamba mpe koyanganisaMwasi na Ye ya libala. Kati na eleko moko na moko, mosakoli azalaki Molimo Mosanto mpo na mokolo na bango.

Bokanisa oyo. Wana ekolobaka bato ete totiaka lokumu mingi likolo na mwanje ya nsambo, motindami, bokanisa ete Nzambe Ye moko apesaki mokumba YA BA SEKELÉ NA YE NYOSO Azalaki na yango kati na Likanisi na Ye liboso kútu mokili mózala, epai ya motindami na Ye, mwanje ya nsambo. Nzambe Ye mpenza atieláki mobali oyo motema na 100%, na motindo ete atiaki Mwango na Ye monene ya ntango ya nsuka na maboko na ye. Apesi ye…BOYOKA, APESI YE Emoniseli ya ba sekelé na Ye nyoso epai ya mobali yango. Apesi na mobali yango Emoniseli ya makambo makomamáki kútu te. Alobaki ete eloko sé eloko ekoloba ye awa na mabelé ezalaki mpenza na litomba na lolenge ete eyokamáki na Lóla.

 Ntembe ezali te ete Nzambe atindaki mibali minene batondaki na Molimo Mosanto kati na mokili. Kasi moko na moko ya mibali yango, atá ko batondaki na Molimo Mosanto, bakoki kozala na libunga. Nzambe andimisá soki moké te oyo elobaki bango kozala Yango Elobi Nkolo, mpe ayebisaki yo óndima Liloba moko na moko.Ezalaki bobele na Moto moko oyo azalaki na bokonzi yango koúta na Nzambe, mwanje na Ye ya nsambo, motindami.

 Bokoki, mpe bosengelaki kozala na mobateli. Kasi soko mobateli yango azali koyebisa bino te ete MONGÓNGÓ YA NZAMBE likolo ya bande nde MONGÓNGÓ YA LITOMBA KOYOKA KOLEKA, mpe kotia yango LIBOSO na bino na boyokáká bande elongo na bino, bobele te ye koyebisa bino ete oyo nde mosakoli alobaki, bozali na mobateli moko mabe.

 Ézala ata nani azali kokamba bino, ata nde bokobeta tólo koloba ete ezali Molimo Mosanto, ekozala malamu koleka ézala kosangisa bino na Etindá oyo,  Mongóngó wana, lokola Ezali Mongóngó Bobele moko oyo ekokaki koloba: “NAZALI MONGÓNGÓ  YA NZAMBE EPAI NA BINO”.

Soko obongisamaki komona Yango, okomona Yango. Soko bongo te, okomona Yango soki moke te; obongisamaki te komona yango.

Tozali komona bikólo koyangana, tozali komona mokili kosangana, tozali komona mangomba kosangana. Tozali komona Mwasi ya libala kosangana, kosangana elongo na Liloba. Mpo na nini? Liloba nde Nzambe. Mpe lokola Liloba…Lokola Mobali ya libala (ezali Ye Liloba), mpe Mwasi ya libala (wana ezali ye moyoki ya Liloba), bayei elongo kati na Lisangá moko. Basangani lokola bolongani. Bomoni, bazali komilengele mpo ya makwéla, mpe ba—bakómí Moko. Liloba likómí yo, yo okomí Liloba. Yesu alobaki: “Na mokolo yango bokoyeba yango. Nyoso oyo Tata azali, Nazali, mpe nyoso ezali Ngai, bozali; mpe nyoso ezali bino Nazali. Na mokolo yango bokoyeba ete Nazali kati na Tata, Tata kati na Ngai, Ngai kati na bino, mpe bino kati na Ngai.”

 Nabiangi bino koya kosangana elongo na biso zingázingá ya Mongóngó ya Nzambe Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka Ntango Mpe Elembo Ya Kosangana 63-0818

Ndeko Joseph Branham

 Makomi ya kotanga liboso ya losambo:

Njembo 86: 1-11

St. Matai 16: 1-3

23-1119 Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami

Nsango: 63-0728 Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami

BranhamTabernacle.org

Molingami Mbuma Ya Motema Ya Mosakoli,

 Bazali —baoyo babotameli Yo, na Molimo mpe na Liloba ya Solo.  Mpe nabondeli ete Opambola bango, Nkolo, mpe obatela bango makasi elongo na bokangami ya bolingo ya Klisto.

 Bomilengela, tokozala na mapamboli, Bipakweli mpe Emoniseli lokola naino libosó te.  Tokoki koyoka yango na bomoto na biso, eloko moko ebelemi kosalema.  Ntango ebelemi.  Tozali na esengo mingi mpe na nse ya bozili na etingia monene.  Mwasi ya libala longwa na mokili mobimba azali koyangana mpo na koyoka útá na kiti ya bokonzi ya Nzambe Liteya oyo ekomema biso na misándá ya sika, mpe ekotondisa, mpe etondisa, na nsima kotondisa biso lisusu na Molimo Mosanto na Ye.

 Likomi likokokisama.  Likebisi lipesami.  Kosambisama ebelemi.  Nkolo azali koya kobianga Mwasi na Ye ya Libala na Elambo na biso ya Libala.  Kobianga ya nsuka ebimi.  Boyei ya Nzambe bokómí.  AKOYA MPO YA BISO.

 Tozali Momboto na Ye mobongisamaki liboso oyo amoni Yango mpe andimi Yango.  Masumu ma biso mapanzáni, malongwí.  Mabwakámi na sabóni ya Makila ya Yesu Klisto, mpe masengeli kokanisama ata moke te.  Nzambe abosani yango NYOSO.  Totelemi lokola mwana mobali mpe mwana mwasi ya Nzambe, na Bozali ya Nzambe.  Tozali SIKAWA…tokozala te;  tozali SIKAWA bana mibali mpe bana basi ya Nzambe.

 Toyebi eloko moko, LILOBA.  BA BANDE.  ETINDÁ OYO.  Bazali eloko moko.

 Mpe mbala moko, kaka mwa ntango eleki, ntango Otálisaki emononeli, mwa Eyanganelo awa, mpo ya kobomba Bilei, ete ntango ekoyá wapi nyonso oyo ekosengelama na yango… “Bomba Bilei oyo awa mpo na ntango  .

 Sikawa nde ntango.  Oyo nde “bilei”.  Biso nde bato yango.  Tozali na Emoniseli.

 Basusu bakoki kozanga komona litomba ya Lotómo ya bánde.  Biso te.  Ezali bomoi na biso, ezali nyoso mpo na biso.  Ezali koleka bomoi epai na biso.  Ntango tozali na motuna na likambo moko, tokendeke te kosenga moto alimbolela biso yango, to álukela biso yango.  Tosalaka kaka ndenge mwanje ya Nzambe alakisaki biso tósala soko tozangi kososola to tozali na motuna.

 Bosimbi yango?  Soko bosimbi te, bozonga na bande oyo.  Nayebi te ntango boni nakozala elongo na bino.  Bomikundolela, oyo ezali Solo,  OYO ELOBI NKOLO.  Ezali Solo.  Ezali Likomi.

 Soko bokati ntina te, bozonga na bande.

 Kosilika na biso te, ezali OYO ALOBAKI…BAKISA, oyo ezali SOLO YA YANGO ELOBI NKOLO.  Alobaki te eteni na Yango, ndambo na Yango, to ntango moto moko alimboli oyo ezali to ezali te Liloba lipakólami.  BA BANDE  IZALI YANGO ELOBI NKOLO.

 Okoki ntango mosusu kosimba Yango te, to kososola Yango te, to kozala na emoniseli na Yango epesameli naino yo te.  Kasi epai na biso, oyo nde  Azali koyebisa biso na nzela ya mosakoli na Ye.

 Oyebi ndenge oyebisaka mwasi na yo makambo, oyebi, elengé mwasi okobála.  Olingi ye mingi, oyebisaka ye kaka basekelé, mpe otelemisi ye pene na yo, mpe alingi yo mpe nyoso .  Oyebi ndenge ezalaka.

 Yango nde Nzambe, Klisto, azali kosala na Lingomba.  Bomoni?  Azali kotika Ye ayeba basekelé, kaka basekele.  Balingi oyo ya lokutá te;  Nalingi koloba Mwasi na Ye.

 Mpe tozali kaka kokótisa Yango nyonso. Oo, boniboni Mwasi ya libala azalaka na esengo na bosepeli liboso kaka ya bolóngani na ye.  Tokoki mpenza te kozala nye.  Tozali kotanga minuti….ba sekónde.  Azali kaka koyebisa biso mbala na mbala boniboni alingaka biso.

 Satana azali kokoba kobundisa biso lokola abundísá liboso naino te, kasi oyo azangi komibongisa mpo na yango, ezali ete sikawa TOYEBI tozali banani.  Ntembe ezali lisusu te, TOZALI LILOBA LILOBAMI.  Tokoki, mpe tozali, koloba Liloba.  Tozali na eyano ya Satana.  Nzambe Amindimisaki.  Nzambe amitálisaki.  Tozali Liloba na Ye ya bomoi mpe tozali koloba na bokonzi nyonso oyo  Apesi biso.

 Mpe Ye oyo awa lelo, kati na Liloba na Ye, komonisa eloko yango moko Asalaki kuna.  Mwasi yango akoki koyeba motó mosusu te.  Te, mobali.  Episkopo azali te, eloko mosusu te.  Ayebi Motó moko, yango Klisto, mpe Klisto azali Liloba.  Oo, oo!  Whew!  Nalingaka yango mingi.  Uh!  Iyo, mobali.

 Tozali ya Bokonzi moko, mpe Bokonzi yango nde Liloba ya Nzambe oyo ekómi Molimo mpe Bomoi na bomoi na biso moko.  Yango wana, tozali Liloba na Ye ya bomoi.

 Oyo mpenza elobi yango polele baninga na ngai, SOKO OZALI NA EMONISELI YA SOLO KONDIMA YANGO.

 Botala sikawa, toyangani elongo na nse ya Motó moko, na motindo yango moko, elilingi ya Yisalaele ya kala.  Sikawa bozali kosimba yango?  Lokola Yisalaele ya kala;  Nzambe moko, andimisamaki na nzela ya Likonzí ya Móto, mpe amimonisaki na nzela ya mosakoli moko, kozala Liloba.  Nzambe yango moko, Likonzí ya Móto yango moko, Lolenge yango moko;  Akoki te kobongola nzela na Ye.  Ebongi mpenza kwa …Kaka lokola ekoki kozala.

 Mosakoli…tika ézinda na kati. Nzambe moko, andimisami na Likonzí ya Móto , na nzela ya mosakoli , kozala Liloba mpo na mokolo wana, mpe Akoki kobongwana te.

 Nakokaki kokóba lisusu na lisusu, mpe tokokaki kosepela mpe kozala na bondeko likolo ya eteni ya Liloba nsima ya eteni ya Liloba;  mpe tokosala yango, útá na mokili mobimba Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka: Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami 63-0728.

 Ndeko.  Joseph Branham.

 Makomi ya kotánga liboso ya Liteya :

 St. Matai 16:15-17

 St. Luka Mokapo mwa 24

 St. Yoane 5:24 / 14:12

 1 Bakolinti Mokapo ya 2

 Baefese Mokapo 1

 Bakolose Mokapo 1

 Emoniseli 7:9-10

23-1115 Nzambe Akobiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te

Nsango: 63-0724 Nzambe Akobiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te

BranhamTabernacle.org

Molingami lesólo ya moké, Lesólo ya Monene, Mosali bilanga & Mama ya ndako,

 Nini oyo Nzambe azali na yango mpo na yo kosala, ozali na bokéngeli na yango.  Osengeli koyanola epai na Nzambe mpo na yango.  Ata soko monguna akoki koyebisa yo ete ozali na ntina te, ozali na litomba mingi mpo na Nzambe na motindo ete sáa na Ye monene ekoki kosala te soko na yo te.

 Abiangaki yo, aponaki yo, abongisaki yo liboso, mpe apesaki yo Emoniseli ya Etinda na Ye monene ya ntango ya nsuka.  Atieli yo motema 100%.  Ozali mpenza Mwasi ya libala ya Yesu Klisto, Molingami na Ye ya motema , mpe  Alingi yo mingi.

 Akebisi ntango nyonso bato libanda na kati ya mboka: “Boyambola, to bokufa”, “Bozonga na Liloba”, “Bomilengele, ezali na likambo moko ekokóma.”  Nsukasuka ntango yango ekómi.  Nzambe azali koya mpo na Mwasi na Ye ya Libala, kaka lokola alakaki biso ete akosala.  Abiangi Eyíká na Ye kobima na eyíká.

 Mingi bakwei mosika na Etindá monene ya Nzambe na ntango ya nsuka lelo, koloba: “oyo alobaki ete ekosalema, ekómi te.  Makambo manso mazali ndenge moko.”  Ezalaki na bikeke mingi bilekaki liboso ete masakoli mingi ya basakoli ya Nzambe mákokisama.  Kasi esalemaki atako bongo, kaka mpenza lokola balobaki, Liloba na Liloba.

 Biblia na ye eyebisi biso ete: “Lokola ezalaki na mikolo ya Noa, ekozala bongo na koya ya Mwana ya Moto”.  Yambo Nzambe átinda kosambisama mpo na kobebisa mokili na eleko wana monene ya liboso ya mpela, Nzambe atindaki mosakoli moko na mokili.  Mosakoli wana asalaki nini?

 Abongisaki bato mpo na ntango wana.  Noa abongisaki bato, mpe ezalaki ebiangeli ya ngolu liboso ya kosambisama.

 Noa abongisaki bato liboso kosambisama éya akebisaki bango na ntina na yango.  Ezalaki Nzela oyo Nzambe apesaki mpo na mokolo wana.

 Mosakoli ya Nzambe ayebisaki biso ete Nzambe abongolaka manáka na Ye ata moke te.  Oyo Asalaki na ntango wana, Asalaka ndenge moko lelo.  Toko TIKALA kaka NA MANÁKA YA NZAMBE APESI MPO NA LELO MPE KOFINA PLAY.

 Lokola na ntango wana, bato balobaka ete totiaka litomba mingi na mosakoli ya Nzambe;  Ezali Molimo Mosanto, kasi William Branham te.  Tolobi, AMEN, toyokaka moto te, toyokaka kaka oyo ALOBAKI.

 Molimo Mosanto nde Mosakoli ya ngonga oyo;  Ye kondimisa Liloba na Ye, kokokisa Yango.  Molimo Mosanto azalaki Mosakoli ya ngonga ya Mose.  Molimo Mosanto azalaki Mosakoli ya ngonga ya Mika.  Molimo Mosanto, oyo akomaki Liloba, ayei kokokisa Liloba.

 Kasi Ndeko Branham aúti bobele koyebisa bino póso eleki;

 Sikawa, bomoni, nasengaka bino ntango nyonso bózala na bokebi na oyo bozali koyoka.  Bomoni?   Mingi na yango ezali kaka ngambo ya nzoto.

 Nalobi te Nkolo ayebisaki ngai bongo.  “Na” ndimi, bomoni.  Mpe nandimi esengelaki kosalema te.

 Mpo na ngai mpe ndako na ngai, nakozwa oyo motindami ya Nzambe mwanje ya nsambo ANDIMI, AKANISI TO KÚTU AYOKI koleka moteyi, episkopo to moto mosusu nyoso.

 Nani nde Nzambe atindaki mpo na kosambisa oyo mosakoli na Ye andimi, ayokaka to kútu akanisi epémelámi to epémelami te?…Botika nayebisa bino nakanisi nani.

 Botala Kola, na mikolo Nzambe atindaki Mose na Etindá , mpe Kola mpe Datana bakanisaki, koya epai ya Mose, mpe balobaki, “sikawa, zila bobele monúti moko, ozali komimóna mingi!  Okanisi ete kaka yo nde libangá moké moko oyo ezali na libóngo;  lisweswe moko na kati ya libeke, ozali kaka yo moko.  Nakoyebisa yo ete ezali na bato basusu bazali basanto, mpe lokola!”

 Likebisi, kosambisa ezali pene.  Bozonga na LILOBA YA EBANDELI.  Bozongela Mongóngó ya Nzambe mondimisami mpo na mokolo na biso.  Kozongela mosakoli ya Nzambe. 

Etindá Oyo, Mongóngó na Ye.  Esengeli ézala LIBOSO mpe eloko ya motuya koleka mpo na yo.

 Ntembe ezali te basusu bazali na Mongóngó, mpe ebiangeli, mpo na koteya mpe kolakisa Etindá oyo.  Kasi ba Bande, Mongóngó wana, esengeli ézala Mongóngó ya motuya mingi oyo bokoki koyoka na bandako na bino, na mituka na bino, mpe ya motuya mingi, na lingombá na bino, soko bolingi kozala Mwasi ya libala ya Nzambe.

 Yaka koyoka Mongóngó wana elongo na biso mwa Lomingo na ngonga ya 12:00 nsima ya nzángá., ntango ya Jeffersonville, lokola mosakoli ya Nzambe azali kokebisa mokili ete Boyei ya Nkolo ebelemi.  Oyo ekoki kozala mbala ya nsuka.

 Ndeko.  Joseph Branham

 Nzambe Abiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te 63-0724

 Makomi ya kotánga liboso ya losambo:

 Yisaya 38:1-5

 Amosa Mokapo 1.

23-1105 Azali Mpo Na Yo, Ozali Mpo Na Ye?

Nsango: 63-0721 AZALI MPO NA YO. OZALI MPO NA YE?

BranhamTabernacle.org

Balingami bana ya Nsango Malamu,

Tozali bato bapambolami koleka baoyo batambólá ndèle likolo ya mabelé. Tokoki naino nde kobanda kokanisa mwanje ya Nzambe motindami ya nsambo koyebisa biso maloba maye:

Nalingi bino. Oo, Nalingi bino lokola nde bozalaki bana na ngai kati ya Nsango Malamu. Nabótí bino epai ya Klisto, na nzela ya Nsango Malamu.

Nzambe azalaka mpenza na biso na motema na motindo ete atindelaki biso mosakoli na Ye andimisami na elembo yaLikonzí ya Móto koyebisa biso ete ezalaki te bobele motooyo kotambola elongo na biso, kasi ezalaki nde Nzambe likoló na ye. Ye nde Oyo azali kokamba nzela.

Mpo ete Amemi mikumba na biso, liboso kosambisama éya, abongisaki nzela ete tózala bansómi na kosambisama nyoso izali koya. Ekímelo yango ezali kaka mpo na biso, baponami. Biso nde baoyo toyambi mombóto oyo ya Bomoi. Biso nde tobongisamaki libosó komona Yango. Biso nde baoyo tozali na Emoniseli ya lotómo monene oyo ya bande.

Akufaki mpo na lotómo loye. Akufaki na ntina ete Molimo Mosanto ákoka kozala awa na mokolo oyo komónisa makambo maye. Azalaki mpo na bino. Azalaki na mokumba na motema komema Yango awa. Azalaki na mokumba na motema koloba likambo. Azalaki na yo na motema zambi alingaki yo. Azalaki mpenza na mokumba na motema kosalayango, kotinda Molimo Mosanto na oyo, kosala lotómo loye lelo.

Soko obongisámi na Bomoi ya Seko, okoyoka Yango mpe okosepela kati na Yango. Ezali libóndisi na yo. Ezali elokooluká bomoi na yo mobimba. Ezali Mayaka yango ya motuya monene. Tobóyi eloko mosusu nyoso mpo na Etindá oyo, Mongóngó oyo. Ezali Nkolo na biso Yesu Klisto koloba na biso. Moto moko te akosengela kobónda-bonda biso, TOZALI BANDIMI, ezali na eloko te oyo ekoki kolongola yango na biso. Etali biso te ata moto nani áloba nini, tondimi Liloba moko na moko. 

Azali mpenza mpo na biso, na lolenge ete soko tosengeli na lobiko ya nzóto, tondimi kaka Liloba na Ye na bozindó yamotema na biso. Na bongo etali te soko mopesi toli ata nani, mokembisi ata nani, monganga ata nani, lopitalo ata nini,nkombo ya bokono ata nini bakolinga koloba, tondimi na biso kaka Liloba na Ye. Toyebi bobele Yango! Bosenga bozali te ya koloba likambo ata nini na ntina na Yango; toyebi Yango.

Azalaki mpenza mpo na biso ete Asalaki ete mosakoli na Ye ábomba Bilei mpo na Mwasi na Ye ya libala. Apesaki kútu lilako na mobateli moko na moko, motéi, mpe ebólo ya bato na mokili mobimba kolanda malako ma ye mpe koyokisa ba bande oyo kati na EYANGANELO to bibólo ya bango.

Soko bino bato bokokaki kaka kosala yango na ntóngo oyo, baoyo bokobóndamela, mpe bino bato baoyo bozali koyokabande oyo, kati na mokili mobimba, mpe nsima ya bande oyo koyokisama, mpe motéi to moto oyo akoyokisa yango kati na Eyanganelo, bibólo libándá kuna na ba zámba tobózala ata wapi, oyo bazali koyokisa yango, Bokoyeisa naino eyambweli na bino polele, na nsima boya na eloko soko moko te na motema na bino, kasi kondima, mpebóbóndamela, wana nde, Nkisi ekozua esika.

Nakanisaki ete baoyo balobaka na biso mabe balobaka ete mosakoli ALOBÁ SOKO MOKÉ TE ETE boyokisa ba bande kati na losambo? Alobaki kaka te kati na mangomba na bango, kasi kati na ba zámba to ESIKA SÉ ESIKA bozali…BOYOKA BA BANDE.

Soko bokotosa mpe bokosala mpenza oyo Nzambe alobaki na nzela ya motindami na Ye mwanje ya nsambo, na bongobino mpe bokoki kozuaKONDIMA monene koleka bokokaki ndèle kozala na yango.

Na, Na…ya liboso, mpe kobelema na oyo, bayoki basengeli bápakolama na kondima. O—o, soko ozali na kondima te,na bongo ezali—ezali na ntina kútu te koya kobóndamela, mpo ete ekosengela na kondima na yo mpe kondima ya ngai elongo; kondima na ngai kondima Ye, kondima na yo kondima Ye.

Tozali te kotatabana, to kobanzabanza, to kolikia bongo. Ba bande nde nzela epesami na Nzambe mpo ya lelo. Ezali temaloba ya moto moko oyo abiangami William MARRION Branham, ezali Maloba mamónisami ma Nkolo na biso Yesu Klisto. Ezali solo mpenza: “Amen!” Ezali Etémelo ya biso. Ezali Solo mpe eloko mosusu te bobele Solo.

Mpe ntango okúti Etémelo ya Nzambe, Liloba na Ye, elaká likolo ya eloko moko, esengeli óyeba liboso ete ezali Lilobaya Nzambe, ete likambo ozali komona kosalema ezali Nzambe. Ezali—ezali te—ezali te “ntango mosusu ezali bongo, ekokaki kozala, emonani lokola ekoki kozala.” “EzaliNzambe!” Na nsima ntango okómi na esika yango, na boye yango nde Mayaka ya motuya monene, osengeli kotangwa na eloko mosusu nyoso moto ata nani ayebisi yo kokesene na Yango. Osengeli te kotala oyo moto akokisi.

Tokozala nde na MAMA YA LIPATI YA BOLINGO Lomingo loye. Tokosala mpenza kaka oyo mwanje ya nsambo motindami ya Nzambe andimisami ayebisaki biso tosala: Kofina Play mpe kotosa.

ÉZALA ATA NINI tozali na yango bosenga, tokozua yango. Tokozua yango mpo ete tokotia kondima ya biso ELONGO NA KONDIMA YA YE kondima Ye. Nsima tokoloba biso nyoso:

Banda na ntango oyo, ezali na eloko moko kati na motema na ngai eyebisi ngai ete mpasi na ngai esili. Nazali—Nazali malamu, nakozala malamu”? Bondimi yango? Botombola maboko na bino: “Nandimi Yango!” Nzambe Ápambola bino.

Mpo ete Nzambe azali mpo na biso, nabiangi yo óya komibikisa na biso; to yikisa mobateli na bino mpiko, mokambi na bino, kolanda malako ya mosakoli, mpe koyoka mwanje ya nsambo ya Nzambe koloba Liloba ya Nzambe mpe ózua nyoso ozali na yango bosenga, Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville lokola tozali koyoka: 63-0721 Azali Mpo Na Yo, Ozali Mpo Na Ye?

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya losambo:

St. Yoane 5:24 / 15:26

1 Petelo 5:1-7

Baebele 4:1-4

23-1029 Mokangami

NSANGO: 63-0717 Mokangami

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Bakangami,

Bomoi ozali kobika sikawa ekotalisa bomoi okokaki kobika soko bobikaki na mikolo ya Noa, to Mose, mpo ete ozali na molimo yango moko. Molimo moko ezali kati na yo sasaipi ezalaki kati na bato ndèle.

Soko obikaki na mikolo ya Noa, olingaki nde kozua ngambo ya nani ndèle? Olingaki kokóta kati ya bwato elongo na Noa kondima ete azalaki oyo Nzambe aponaki kotonga bwato mpe kokamba bato,to okokaki koloba: “Nakoki mpe kotonga bwato. Nazali kaka lokola kapiteni mpe nakoki kotonga bwato”?

Boni ko soko obikaki na mikolo ya Mose? Olingaki kotikala na Mose mpe kondima ete azalaki oyo Nzambe aponaki kokamba bato, to olingaki nde kokende elongo na Datana na Kola wana elobaki bango “Tozali bule mpe lokola, tozali mpe na eloko ya koloba. Nzambe aponaki mpe biso.”?

Moko na moko na biso asengeli kopona, lelo oyo, kati na kufa mpe bomoi.

Etali ngai te ngambo nini olobi ete ozali. Oyo ozali kosala, mokolo na mokolo, etalisi oyo ozali. Tofinaka Play MOKOLO NA MOKOLO.

Ozali kati na Liloba mokolo nyoso? Ozali kobondela koluka Mokano mwa Nzambe mobongi be kati na eloko nyoso osalaka? Ozali kofina Play mpe koyoka Mongóngó mwa Nzambe mondimisami mokolo nyoso? Ondimaka ete ezali mpenza na litomba monene Kofina Play? Ondimaka ete Mongóngó wana likolo na ba bande nde Mongóngó ya Nzambe mpo na lelo?

Mpo na biso eyano ezali IYO. Tozali koyebisa mokili ete tozali bakangami na Liloba ya Nzambe, Etindá na Ye, Mongóngó mwa Nzambe mondimisami mpo na mokolo mwa biso. Iyo, tondimaka na motema na biso mobimba kati na Kofina Play.

Iyo, tondimaka ete motindami mwanje ya eleko ya 7 ya lingomba abiangami kokamba Mwasi ya libala. Iyo, Mongóngó wana likolo ya ba bande nde Mongóngó ya litomba koyoka koleka.

Bolingo ya Nzambe, Mongóngó na Ye, Etindá oyo, ezali mpenza likambo monene, Emoniseli ya ndenge wana epai na biso, ete tokoki te kotangwa na Yango. Tokómi Mokangami na Yango.

Totekisi eloko mosusu nyoso. Ézala nini moto ata nani alobi, tokangani na Yango.

Ezali na eloko moko na ntina na Yango na motindo ete tokoki kaka te kotangwa na Yango. Nde esengo ya bomoi na biso. Tokoki kobika te soko na Yango te.

Totondi na esengo, na matondi koleka, na lipambu mingi kozala Mokangami mpo na Nkolo mpe Etindá na Ye; mpo ete bazali eloko moko. Ezali koleka bomoi mpo na biso. Mokolo na mokolo ezali kokóma polelé koleka mpe solo ete tozali Mwasi na Ye ya libala. Tozali kati na Mokano mwa Ye mobongi kwa. Tokoki koloba Liloba, zambi tozali Liloba likómi mosuni.

Tokangani na eloko moko te kasi Klisto mpe Etindá na Ye mpo ya ngonga; ata tata na biso, mama na biso, ndeko na biso mobali, ndeko na biso Mwasi, mobali na biso, mwasi na biso, moto ata nani.

Tomikangisi bobele na Klisto, mpe Ye kaka. Tomikangisi mpe tozali na ekanganeli na Etindá oyo, Mongóngó oyo, mpamba te ezali nzela Nzambe Apesi mpo na lelo oyo, MPE NZELA MOSUSU EZALI TE.

Tozali lisusu bakangami ya bozali na biso moko ya bopími te, na mpósá ya biso moko. Tomikabí mobimba mpe tokangamí na Ye. Ézala nini basusu kati na mokili bakanisaka, oyo basusu kati na mokili basalaka, tokangami na minyolólo ya bolingo epai na Ye mpe Mongóngó na Ye.

Tozali na matondi mingi kozala Bakangami. Yebisa ngai Tata, násala nini na sekonde nyoso ya monúti nyoso ya mokolo nyoso.

 Tika ete Mongóngó mwa Yo mólakisa biso kati na eloko moko na moko tozalaka, tolobaka, mpe boni tobikaka. Tolingi koyeba eloko mosusu kasi Yo.

Yaka komikangisa elongo na biso na Liloba ya Nzambe mpe Mongóngó mwa Ye Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka boniboni kokóma: Mokangami 63-0717.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga

Filemona 1:1

 PS: Ndeko Branham, TOLINGI lolenge olobaka Filemona, EBONGI BE epai na Mwasi ya libala.

23-1022 Mpo Na Nini Koganga? Loba!

NSANGO: 63-0714M Mpo Na Nini Koganga? Loba!

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Mingómbo Ya Nzambe,

Nazali Lingomba na Ye. Bozali Lingomba na Ye.Tozali Mingombo oyo Nzambe azali kobika na kati. Tozali Lingomba ya Nzambe na bomoi; Nzambe na bomoi kobika kati ya bomoto na biso. Bikela ya biso nde bikela ya Nzambe. Nkembo!

Tozali biso nyoso koyangana elongo, kati na bisika mike longwa na mokili mobimba; koya nyoso elongo zingazingá na Mongóngó ya Nzambe, Liloba na Ye mpo ya lelo.

Ezali mpenza bikamwa.Kokangama na eloko moko te, bobele na Yesu Klisto mpe Liloba na Ye. Nde yango, mpútu. Tozali kofanda elongo na bisika ya Likolo wana ebongi biso kwa na  nzela ya Mongóngó yango moko ya Nzambe.

Tozali kokende  nzela mobimba. Tozali kokende biso nyoso na Mokili ya Elaka. Moko na moko na biso! Ózala mwasi ya libala, mosali mwasi moke, mpaka mwasi, mpaka mobali, to elengé mobali, ózala ata nani, tozali kokende biso nyoso. Ezali te na moko na biso akotikala. Moko na moko na biso azali kokende, mpe “tokotelema mpo na likambo moko te”.

Tondimi ete tosengelaki kozala banso elongo. Liboké moko monene lisangani ya Nzóto ya Yesu Klisto, kozila Boyei wana ya nkembo. Tosengelaki kokabwana te, kasi moto atangwi na nzela wana ebongisami ya malakisi ya Nsango Malamu.

Esengeli ézala na nzela moko ya kotalisa na solo nini ezali malamu mpe mabe. Mpe nzela bobele moko okosala ndèle yango, ezali te kotia ndimbola ata nini na Liloba, ndima Yango bobele lokola Ezali mpe ndima Yango bongo. Moto na moto azali kotia ndimbola naye mpenza, mpe ezali kolobisa Yango eloko ekeseni. Ezali kaka na MONGONGO MOKO EPAI NA MWASI YA LIBALA. KOFINA PLAY!

Nalobi yango likolo na bande oyo, mpe mpo na bayoki oyo, nalobi oyo nan se ya pemélá ya Molimo Mosanto: Ye nani azali na ngambo ya Nkolo, tika ete áya na nse ya Liloba oyo!

Liloba ya mokolo na biso ezali na Mongóngó. Mosakoli ya biso nde Mongóngó yango. Mongóngó yango nde Liloba ya bomoi mpo na mokolo ya biso. Tobongisamaki liboso koyoka Mongóngó yango mpe komona ngonga oyo, mpe ezali te na eloko ekopekisa biso koyoka Mongóngó yango.

Kondima na biso emoni Yango mpe eponi koyoka Yango etali te oyo moto ata nani alobi. Tokitisaka miso na biso te kotala nzela ekeseni. Tobateli bomoi na biso kati na Liloba nyoso mpe matói ma biso mafungwami na Mongóngó yango.

Na bobónzameli epai na Yo Nkolo, útá na mitema na biso kino na Matói ma Yo, oyo nde libondeli na biso ya bosembo.

Ete bomoi na biso ekobongwana, bandá lelo oyo, ete tokozala alimá na koleka kati na likanisi ya biso. Tokomeka kobika kati na elengi mpe komikitisa, ete, na bondimáká ete yango esengi biso epai na Nzambe, Nzambe akopesa na moko na mosusu. Mpe tokoloba mabe te moko na mosusu, to na moto te. Tokobondela mpo ya banguna na biso mpe kolinga bango, kosalela malamu baoyo bakosalelaka biso mabe. Nzambe azali mosambisi ya nani azali malamu mpe mabe.

Nabiangi yo ete óya kopakola Kondima na yon a boyokáká Mongóngó ya Nzambe elongo na biso Lomingo loye, na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka: Mpo na nini Kogánga? Loba! 63-0714M

Ndeko Joseph Branham

23-1015 KOFUNDAMA & ELAMBO

Nsango: 63-0707M KOFUNDAMA

Nsango: 63-0707E ELAMBO

BranhamTabernacle.org

Balingami Mwasi ya libala Lingomba ya Ndako, tika ete toyangana elongo biso nyoso mpe toyoka Liteya, Kofundama 63-0707m, Lomingo loye na 5:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville.

Na nsima tomilengele mpo na libakú malamu mosanto kosangana na Elambo ya Nkolo kati na ba ndako na biso mbala moko nsima ya Liteya wana tozali koyoka 63-0707e Elambo. Na nsima tokozala na molúlú ya Elambo mpe kosukolana makolo ekolanda. Lokola Kofundama, bande ya Elambo ekoyokisama na Voice Radio (na Angelé kaka), ekolandisama na moziki ya piano, eteni ya maloba kobandisa bosukolani makaka, mpe nzembo ya Nsango malamu, lokola tomeseni kosala mpo na milúlú ya Elambo na ba ndako.

Na nse awa ezali na bikanganeli ya mipepe mpo ya ndenge ya bozui/ bobongisi vinyo mpe lipa ya Elambo.

Natondi kotonda mingi ete Nkolo apesi nzela ete tobianga Mokonzi na Bakonzi kati na moko na moko ya ba ndako ya biso mpo ya mokolo moko godi elongo na Ye.

Nazali ya solo mpenza kotalela kokutana na bino nyoso na mesa na Ye.

Nzambe apambola bino,

Ndeko Joseph Branham

Instructions for Baking Bread / Making Wine

Instructions to obtain Communion Wine / Feet Washing Bins

23-1008 Bomoi Na Yo Elongobani Na Nsango-Malamu?

Nsango: 63-0630E Bomoi Na Yo Elongobani Na Nsango-Malamu?

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Etongá ya Mosakoli ya Nzambe,

Tobondela.

Tata na Likolo, boni totondi na matóndi mpo ya ntango mosusu koyanganisama elongo longwa na zingázingá ya mokili mobimba ngambo oyo ya Seko na Seko. Kozala kati na likanisi liókó mpe lobanzo lokó elongo na yo; koyoka Mongóngó na Yo koloba na biso. Tozali kotalela mbala moko lisusu boyeisami na nguya útá na Yo, kopesa biso mpiko mpe makasi mpo ya mobembo mozali liboso.

Tozali koyangana elongo koyamba Maná mapesamelaki biso. Maná wana ya molimo oyo Obombelaki biso kopesa biso makasi kati ya mobembo. Ezali eloko BOBELE MOKO ekosunga biso na mikolo mikoya.

Oyebisaki biso, liboso ete Ókoka kotia Lingomba na Yo na molongó, Okosengela koyeisa biso elongo, na esika yoko, mpe na lobanzo lokó. Nsima Okotindela biso Molimo Mosanto na Yo lokola bokambami; likita moko te ya bakambi, libóké moko te ya bato, kasi Molimo Mosanto na Yo kosolola na biso mbebu na litói.

Olobaki na nzela ya mwanje na yo mpe oyebisaki biso:

“Nalingi ete botikala na mobateli na bino mpe botikala na Malakisi malakisami awa. Botikala na Liloba oyo, bomeka kolongwa na Yango te! Botikala kaka na Liloba ézala nini eyei to ekei, botokala na Liloba Yango!”

Tata, tozali kotosa Liloba na Yo mpe tozali kotikala na mobateli na biso. Ezali Mongóngó ya Nzambe mpo ya lelo oyo ekolobaka bobele Liloba peto lindimisamaki mpe limonisamaki mpo ya mokolo na biso.

Oyebisaki biso lokola ezalaki na mikolo ya Sodomo, ekozala mpe bongo na mikolo ya Koya ya Mwana na Moto; ete tokozala na biloko mibale kokamba biso, mpe ba mokili bakozala na biloko mibale. Biloko mibale ya bango nde batéi mibale.

Kasi mpo na Lingomba na Yo ya molimo, babongisami na Yo liboso, Mwasi na libala na Yo Mwasi moponami, biloko mibale ya biso nde Yo, omonisami kati na nzoto ya mosuni ya moto, kokamba biso na Likonzi ya Móto.

Tika mopepe mópepa. Tika bikumbaki bininganisa, tobatelami, libela. Tozali kopema wana mpenza likolo na Liloba na Yo. Ntango yango oyo. Esode ya molimo ekómi. Tozali kotambola mpe kosolola na Yo mokolo na mokolo, koyoka Mongóngó na Yo. Tozali kati na bondeko ya ntango nyoso elongo na Yo.

Tolingi kozala Matandu na Yo, Miso na Yo, Lolemo na Yo. Ozali mowiti, tozali bitape na Yo. Yeisá biso makasi, Tata, kobota mbuma na Yo. Bosenga na biso bobele moko  ezali kozala na bomoi bolongobani na Nsango malamu.

Mitalisa kati na biso, Tata, kokóba mosala na Yo mpe kokokisa Liloba na Yo lilakamaki. Mposa na biso ezali kozala batindami na Yo mpo ya lelo, kokokisa boyengebene nyoso.

Tolingi koyoka Yo koyebisa biso:

Libondeli na ngai ezali, epai na baoyo bazali koyoka na ladio to kati na…na mokili ya bande, mpe baoyo bazali awa. Tika ete Nzambe ya ngolu nyoso, ya Lóla, ángengisa Molimo Mosanto na Ye apambolami likolo na biso nyoso, ete biso, bandá mpokwa oyo, libela, tókoka kobika bomoi na motindo ete Nzambe áloba: “Natondi na kosepela. Bókota na bisengo ya Seko bibongisamaki mpo na bino úta bozalisi ya mokili.” Tika ete Nzambe ya Lóla átinda mapamboli na Ye likolo na bino bato nyoso.

NKEMBO…yango nde biso Tata, Mwasi na Yo ya libala kati na mokili ya Bande.

Ya solo, Ozali kotinda mapamboli na Yo likolo na biso mpe komonisa biso Liloba na Yo, koyebisa biso na Liteya moko na moko toyokaka ete, Otóndi na kosepela, TOZALI MWASI NA YO YA LIBALA.

Soko okolinga koyoka mobateli na biso, mobateli ya Nzambe mpo na mokili oyo atindaki kobianga Mwasi na libala na Ye kobima mpe kokamba ye, yaka komibakisa na biso mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, koyoka ye koloba Liloba ya Bomoi ya Seko, lokola azali komemela  biso Liteya kouta na Nzambe: Bomoi Na Yo Elongobani Nde Na Nsango Malamu? 63-0630E

Ndeko Joseph Branham

Liyebisi Godi: Soko Nkolo alingi, tokozala na Losambo ya Elambo/ Kosukolana makaká Lomingo lokolanda na mpokwa, Nsanzá ya Zómi mokolo ya 15 ya nsánzá.

An Independent Church of the WORD