22-0626 YE OYO AZALI KATI NA BINO

Nsango: 63-1110E YE OYO AZALI KATI NA BINO

BranhamTabernacle.org

Balingami Mwasi na Libala Kondima Monene ya koleka,

Nayebi ete oyo ezali kaka mokanda moko ya petee na bokomi bolongobani te, kasi Nalingi mokili moyeba ete tondimi liloba moko na moko  mosakoli na biso alobaki mpe toyambi Yango ete ezali Oyo Elobi Nkolo. Ntango toyokaka ye koloba eloko moko likolo na bande, tondimaka Yango, toyambaka Yango, lokola Nzambe Ye moko azali kosolola na biso mbala moko.

Eteyamaki, mpe endimisamaki polele-polele na nzela na Liloba na Nzambe, ete ekokaki kozala moto te, esengelaki kozala Nzambe.

Tondimaka ete bilembo yango moko ya komonana saa bimonani likolo na mabelé lelo oyo bimononoki ntango Yesu azalaki awa. Likonzi ya Móto yango moko oyo Mosanto Paulo amonaki na lolenge yango moko, kosala eloko yango moko, eyaki na mokolo na biso. Ezali Nzambe kosolola na biso mbala moko:

Elembo yango moko ya molimo oyo ekokisaki Ye kozala Masiya, ekokisi Ye lelo. Azali naino kakaMasiya!

Okokoka koyamba mapamboli manene maye kaka SOKO ondimi ete Liloba moko na moko ezali Oyo Elobi Nkolo, na bofinaká play. Soko ozali moto moko oyo andimaka yango te, mpe esengeli ókána na boyekoli na yo to na nzela ya moto moko koyebisa yo: Oyo ezali Liloba ya Nkolo, mpe oyo ezali kaka Ndeko Branham nde azali kosolola,” na bongo oyo ezali mpo na yo te.

Na ntango Mose akambaki ban ana Yisalaele, ezalaki na moko, ezalaki Mose, bamosusu nyoso bazalaki kaka kolanda Etinda. Bomoni?

Kasi lelo, mpo na biso OYO TONDIMAKA YANGO LOLENGE WANA, mitema mia biso mitondi mpenza na esengo, mpe mizali kopunjwapunjwa, ezali mpasi mpo tokoka komipekisa.

Nazali koyoka ete Asikoli biso. Nazali koyoka ete nkombo na biso izali kati na Buku na Ye. Nandimaka ete tosikolami na Makila ya Mwana Mpate.

Mpo ete tondimi Etinda oyo ezali Mongóngó ya Nzambe kosolola na biso mbala moko, tondimaka ete ezali Nzambe Ye moko kosolola na biso mbebu na litoi. Ezali na NTEMBE TE nkombo na biso izali likolo na Buku na Ye.

Tika ete Natia yango motindo oyo, lotómo na Yesu Klisto lokómi mosuni kati na Lingomba na Ye na mokolo oyo ya nsuka. Yangon de mingi kati na biso bandimaka. Nandimaka yango elongo na bino.

Lolenge wana nde mpenza tondimaka yango, Yesu Klisto akomi mosuni lisusu, azali kosolola na Mwasi na Ye ya Libala likolo ya Bande.

Ntango nyoso tozali kofina play kondima na biso ezali komata na bisika ya likolo ya sika. Oyo ezali te kaka motei mosusu koteya, oyo ezali Nzambe Ye moko kosolola na biso. Tolingi na biso kaka 100% Liloba peto.

Natuna naino bino eloko moko. William Marrion Branham azali nde mobateli na bino? Azali nde mwanje nan sambo motindami ya Nzambe oyo andimisami? Bondimi ete oyo asengaki Nzambe asala, Nzambe asalaki? Bondimi ete azalaki Mongongo ya Nzambe mpo na mokolo oyo? Bondimaka liloba moko na moko lilobaki ye? Na bongo bokopambolama mbala moko lisusu na motindo moleki maloba mokolo mwa Lomingo.

Ezali na nzela mosusu te oyo okokoka koyamba lipamboli oyo kaka ozala koyoka ba bande mpe ondima ete oyo ozali koyoka ezali Oyo Elobi Nkolo. Esengeli ondima ete oyo ezali ye koloba ezali Nzambe kosolola na yo mbala moko.

Ngai, lokola mobateli na bino, ndeko na bino, na kondima oyo Nazali na yango, Nasengi Nzambe ete atia yango liko na bino. Nandimi ete Nazui oyo Nasengi. Sasaipi soko bokondima yango elongo na ngai; na kondima oyo Nazali na yango, Napesi na bino mpo na ngonga oyo.

Epai na biso, azali mobateli na biso. Ezali na moko te kati na mokili azali na kondima mingi, to monene na koleka, likolo ya MOBATELI NA BISO, mosakoli ya Nzambe. Sasaipi mosakoli ya Nzambe asengaki Nzambe ete Apesa biso KONDIMA NA YE MONENE. SOKO bondimi Yango na motema na bino mobimba, Ezali sasaipi KONDIMA YA BINO…NKEMBO, TONDIMI YANGO!!! Kondima na biso ekokaki kozala ya bolembu, kasi ezali lisusu bongo te, mpo ete sasaipi tozali na KONDIMA na ye.

Mpe sasaipi, kati na Nkombo na Yesu Klisto, Mwana na Nzambe, boangana mpasi na bino, bokono na bino, mpe boloba na yango: “Osengeli kokende,” ‘mpo ete bozali na kondima na bino, kobakisa na kondima na ngai, elongo na nguya ya Yesu Klisto, oyo bozali na Ye beebe bozali awa kondimisa yango mpe kokokisa ete Azali awa, akobikisa bino nan tango oyo.

Nakoki nde koloba nini oyo ekosala ete oya komibakisa na biso mpe koyamba lipamboli monene oyo? Kanisa yango, eloko nse eloko ozali na yango bosenga, okoki kozua yango soko okoya koyoka mpe kondima Yango kaka.

Yaka koyoka mokolo mwa Lomingo na 12:00 Nsima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, elongo na Mwasi na Libala. Tokozala koyangana mpe koyoka longwa na Ebimelo ya ntango, na Elimwelo ya ntango, na Likolo mpe na Ngele, nyoso na ntango moko, wana Oyo Elobi Nkolo ezali kosolola na biso mpe koyebisa biso nyoso na ntina na: YE OYO AZALI KATI NA BINO 63-1110E.

Soko okokoka koyoka elongo na biso na ntango moko mokolo mwa Lomingo te, likambo te, fina play ntango nse ntango mpe yoka mpe ndima ete oyo ozali koyoka ezali Mongongo na Nzambe kosolola na yo.

Ndeko Joseph Branham

22-0619 Milimo Oyo Ezali Na Boloko Sikawa

Nsango: 63-1110M Milimo Oyo Ezali Na Boloko Sikawa

PDF

BranhamTabernacle.org

Tata Molingami, Nakoki nde kokoma nini lelo ete Okoka kosalela ngai, na nzela moko ya moke, koyikisa Mwasi na Yo ya Libala ya motuya mpiko?

Nzambe ayaki na mokolo na biso mpe abikaki kati na mosuni ya moto, kati na moto moko abiangami William Marrion Branham, mpo Akoka komonisa mpe kokokisa Liloba na Ye. Yango ezali Emoniseli ya Yesu Klisto kati na mokolo na biso.

Koyoka Mongongo wana mpe kondima ete Liloba moko na moko ezali bobele nzela moko epesami na Nzambe mpo na lelo. Atindelaki mokili bato ebele bapakolamaki na Molimo Mosanto, kasi Atindaki kaka mpe Alobaki na nzela ya moto moko komonisa Liloba na Ye mpe kokamba Mwasi na Ye ya Libala.

Abongolá soki moke te manaka ma Ye to nzela na Ye ya kosala makambo. Lolenge Asalaki yango mbala ya liboso, Asalaka yango ntango nyoso. Akambaka baton a Ye Ye moko na Likonzi ya Móto.

Bozali Mwasi ya Libala moponami ya Nzambe mpe ezali na eloko te oyo zabolo akoki kosala to koloba oyo ekoki kolongola yango longwa na bino, ELOKO MOKO TE! Abongisaki yo liboso ya bozalisi ya mokili. Ayebaki yo na tango yango, mpe ozalaki na Ye nan tango yango. Ayebaki nkombo na yo. Ayeba nyoso na ntina na yo. Ayebaki matá mpe kitá na yo. Ayebaki kokwea na yo, mabunga na yo, mpe Alingaki yo ata ko bongo, mpo ete ozalaki eteni na Ye.

Bomoto na yo ekoki bobele kolia Liloba na Ye. Eloko moko ekoki kosepelisa yo te kasi Liloba na Ye. Olingaka kotanga Liloba na Ye mpe kobanzabanza likolo na Ye, kobondela longwa na bozindó na motema na yo, kasi ntango oyoki Mongongo na Ye kosolola na yo mbala moko, Ematisaka yo likolo na ngambo na ezipelo ya ntango. Mpo oyebi ete ozali kofanda elongo na Ye na bisika ya Likolo wana ezali Ye kosolola na yo mbebu na litoi, komonisa yo Liloba na Ye, kokanisela yo, OZALI MWASI NA NGAI YA LIBALA.

Zabolo akoki kotuta mpe kotuta mpe kotuta yo. Okoki koki komizua mpenza na nse ntango mosusu mpe koyoka ete ozali mpenza oyo akwei mobimba; koyoka lokola ete ozangeli Ye lokola moto mosusu te. Ozali oyo aleki nyoso na mabe, kasi esika moko, nan se kuna na bozindo ya bomoto na yo, oyokaka Mongongo wana Moke ya Kimia koyebisa yo: “Eloko moko te ekoki kokabola yo na Liloba na Ngai, OZALI LILOBA NA NGAI. Natiaki nkombo na yo likolo ya Buku ya Bomoi ya Mwan Mpate na Ngai, Ngai moko.”

Naloba nini mpo ya koyikisa yo mpiko lelo? Fina kaka play mokolo nyoso mpe yoka Mongongo na Nzambe koloba mpe koyebisa yo: Yango Elobi Nkolo.

Obiangami komibakisa na Mwasi na Libala mokolo mwa Lomingo loye na 12:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, wana ekoyangana biso koyoka Mongongo yango Moke ya Kimia: 63-1110M Milimo Miye Mizali Kati Na Boloko Sasaipi.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga:

Genese 15: 16

St. Matai 23: 27-34

St. Yoane 4: 23-24 / 6: 49 / 14: 12

1 Petelo 3: 18-22

2 Petelo 2: 4-5

Yuda 1: 5-6

22-0612 BOKOMI NA SUKA

Nsango: BOKOMI NA SUKA

BranhamTabernacle.org

Balingami baoyo bakangami na Makilila, bakangani na Elembo, libota ya Kondimana.

Bokanisa kaka, tozali Ewa te, tozali te moko na babeti ntembe oyo kokakola kakola elongo na Satana. Tozali na kondima eyebi koningana te kati na Liloba oyo! Tozali kotingama na Liloba moko na moko ya Nzambe Akomaki mpe asololaki likolo na ba bande. Epesi biso KONDIMA EBONGI BE.

Tozali koluka te kondima moko boye ya monene tosengeli tomizuela. Tozali komeka te kozala malamu mingi; tokoleka na malamu soki moke te, tokokwea ntango nyoso. Ezali yango te nde Ayebisaki biso tozala na kondima likolo na yango. Alobaki bozal ana kondima mpe bondima LILOBA MOKO NA MOKO Alobaki ete ezali Oyo Elobi Nkolo. TOZALI mpe Epesi biso KONDIMA EBONGI BE KATI NA LILOBA NA YE.

Tika ete toyoka oyo Molimo Mosanto azalaki kozongisela biso liloba mpe koyebisa Tata na ntina na biso.

“Natosaki mibeko na Yo. Nalukaki mpe nakutaki mwa mabóké ya bato bapalangani zingazinga na mokili. Natindaki boko bilenge mibali bayóki ya ba bande na ndako na bango mpe bayokisaki bato ndambo ya ba bande. Ntango bayokaki ba bande, bandimaki Liloba moko na moko. Sasaipi bakómisi ndako na bango lingomba ya koyamba Etinda. Bazali ba Mpongo na Yo babongisamaki liboso bazali koyangana elongo mpo ya koyoka Liloba na Yo.

Nayebisaki bango ete baoyo nyoso bakolinga koya nan se ya Elembo yango, Etinda ya ngonga oyo, akobika. Nayebisaki bango ete bakokóma Moko elongo na Yo mpe Liloba na Yo. Soko esalaki likolo na bango, nasima batiaki Elembo yango likolo ya bana na bango. Batiaki Yango likolo na balingami na bango mpe komema bango nan se ya Elembo yango mpe bango bakobika lokola.

Nayebisaki baoyo bazalaki koyoka ba bande: Nazali kosenga bango mpo na Nzambe. Bandimaki Yango ntango Nalobaki Yango, na mitema na bango nyoso mpe na bomoto na bango nyoso. Bazali bato na ngai, baoyo Nalingi baoyo bazali koyoka ba bande.

Nalobaki na bango botala oyo ezali koya sima ya Bilembo Nsambo: kosangana ya bato, bilembo bisangani, mwinda motané kopelapela na mikolo ya suka, ememaki na sóngé na eloko oyo moko, Elembo.”

Oo, Lingomba, botelema mpe bominingisa bino mpenza! Bofina makanisi ya mitema na bino, bomilamukisa, kati na ngonga oyo! Esengeli tokóma na suka, to tokufa! Ezali na eloko moko koya kouta epai na Nkolo! Nayebi yango lokola OYO ELOBI NKOLO. Eloko moko ezali na nzela mpe epusi malamu tokóma na suka. Ezali katikati na Bomoi mpe kufa. Ekoleka kati na biso mpe tokomona Yango te.

Toyebi eloko moko ebelemi kokóma. Koya na Nkolo ekozala kolimwa ya pwasa, ezangi koyebana. Tokómi na suka. Ntango ekoki. Tososoli Elembo mpo na mokolo ya biso mpe esili kopakolama.

Tozali kozua bililingi ya Elekeli mokolo mwa Lomingo loye oyo ezuamaki na lolenge ya noki noki, na ntango ya bokómi na suka. Tozali koyangana zingazinga na Liloba.

Yaka kozala eteni ya likambo monene oyo mokolo mwa Lomingo oyo na 4:00 P.M., ntango ya Jeffersonville, wana ezali biso koyangana koyoka Liloba: 63-0901E—Bokomi na suka.

Ndeko Joseph Branham

Esode 12:11

Yilimia 29: 10-14

St. Luka 16: 16

St. Yoane 14: 26

Bagalatia 5: 23

St. Yakobo 5: 16

22-0529 KONDIMA EBONGI BE

Nsango: 63-0825E KONDIMA EBONGI BE

BranhamTabernacle.org

Balingami Mwasi na Libala Kondima Ebongi Be,

Mbala moko lisusu, Nakuti yango ete ekoki te kotia na maloba Etinda oyo, Mokanda ya Bolingo ya Nzambe Ye moko, ekomami na Makila ma Ye, elobami na Mongongo mwa Ye, oyo elingi koloba mpo na biso. Eloko mosusu nyoso ezali na ntina te. Tolingi Ye longwa na bozindó na mitema na biso mpe Epesi biso Bolingo Bobongi be mpo na Ye. Eloko moko ekokoka te koninganisa biso longwa na Liloba yango. Ezali na eloko mosusu te na bomoi na biso soki kaka te koyoka Ye kozala na bondeko na biso pelamoko Moninga elongo na moninga.

Ezali kutu biso te, ezali Ye kobika kati na biso, komibianga Ye mpenza. Ezali bozindó kobianga bozindó. Bobele esengo ya kofina play mpe koyoka Nzambe kosalela mongongo ya moto koyebisa biso, tozali baponami na Ye. Koyebisa biso ete Alingaki biso liboso ya bozalisi ya mokili; mpo Ayebaki ete tokolinga Ye na oyo nyoso ezali kati na biso, mpe tokotikala sembo epai na Ye mpe na Liloba na Ye.

Nyoso oyo tozali na yango bosenga, Asilaki kopesa biso yango. Ezali na eloko ezangi te. Asalaki ete Liloba na Ye likomama na lolenge ya mokanda mpe Abatelaki yango nkóto na nkóto ya bilanga mpo akoka koyebisa biso Bolingo nyoso ezalaki na motema na Ye mpo na biso.

Na sima bolingo na Ye ekomi kutu monene mpo na biso wana eyebisaki Ye biso: “Nakoya kati na mosuni mbala moko lisusu mpe nakosolola na bino mbebu na litói ete kozanga kososola ezala te, kobulungana ezala te, bosenga ya ndimbola mpe te. Nakozua ntango na Ngai mpe Nakotalisa bino Bolingo na Ngai, mpe bokozala na makoki ya koyoka yango lisusu mpe lisusu mpe lisusu mbala mosusu. Nalingi ete boyeba, ete Tata azali kati na Ngai, Ngai nazali kati na bino, bino bozali kati na Ngai, tozali MOKO. Mosuni na bino ezali Mosuni na ngai, mikuwa na bino ezali Mokuwa na ngai, molimo na bino ezali Molimo na ngai.

Nakoyebisa bino nyoso oyo ezali kati na Motema na Ngai na polele monene. Nakokómisa yango polele na lolenge ete bokoyeba na ntembe te, Maloba makomaki mpe malobaki Ngai mazali mpo na bino, mpe makoki kokwea soki te.

Nakopesa bino Kondima Ebongi be, mpe Ekozala na Bokonzi likolo ya makambo manso. Ata monguna aloba nini, Ekokonza yango lokola bozali na Kondima Ebongi be kati na oyo Liloba na Ngai elobi ete bozali yango. Ezala eloko nini monguna azali komeka koyebisa bino, bozali kutu koyoka ye te. Matoi ma bino mazipami na makambo mosusu nyoso soki kaka te oyo Molimo na Ngai esili koyebisa bino. Esili kozwa lóngo na mitema na bino, mpe ezali na eloko moko te oyo ekosala ete boningana longwa na Yango.”

Kondima yango Ebongi be oyo tozali na yango na boyebaka ete Etinda oyo ezali Yango Elobi Nkolo, tozali kotia KONDIMA EBONGI BE yango moko mpo na elaka moko na moko Ayebisaki biso ete ezalaki ya biso kati na Liloba na Ye. Soko tozali bakoni mpe tozali na bosenga ya lobiko, ezali ya biso. Soko tozali na bosenga ya eloko ata nini, tokoki kozwa yango, mpo ete tosili kopakolama na Molimo na Ye. Tozali ba masiya na Ye bapakolámi ya mokolo ya suka, kotalisa lisekwa ya Yesu Klisto.

Ezali likambo ya bolingo lokola Azali komisopa Ye moko kati na biso. Tozali kokóma Moko elongo na Ye mpo na Elambo monene wana ya Libala. Molimo na Ye azali awa elongo na biso mpe kati na biso. Tozali na eloko moko kaka ya kosala, mpe yango nde kondima Yango, koyamba Yango.

Tozali motindami ya 7 ya Nzambe te, kasi tozali ban ana Ye mibali mpe basi. Maboko ma biso mazali Maboko ma Ye. Tondimaka ete oyo elobami likolo na bande ezali Oyo Elobi Nkolo. Ezali Liloba ya bomoi.

Mosakoli na Ye azali mobateli na biso. Wana ezali biso koyoka Liloba litiami na bande, tondimi Ezali Nzambe kosolola na biso alimá mbala moko. Tozali na Kondima Ebongi be na bondimaká yango.

Lokola ezali biso koyangana elongo na mokili mobimba koyoka Nzambe kosolola na biso na nzela ya mosakoli na Ye, kondima na biso ezali komata likolo mpe likoló lokola Nzambe azali koyeisa Mwasi na Ye ya Libala elongó zingazinga na Liloba na Ye lindimisami.

Lobi ekozala lokola mokolo mosusu moko te. Tokozwa Kondima na biso Ebongi be Apesi biso mpe tokosalela Yango likolo na eloko nse eloko tozali na yango bosenga, mpe tokoyamba yango lokola Likonzi na Móto ezali kosolola na nzela ya motindami na Ye moponami mpe koyebisa biso:

Boyebi nde oyo esili ngai kosalela bino? Bobiangi ngai, “mobateli na bino”; mpe bolobi malamu, mpamba te nazali bongo. Soko Ngai, mobateli na bino, natalisami na Yesu Klisto, ete Nazali kosala mosala na Ye, na  bongo bondima Liloba na ngai. Nabosalaka ekela oyo ya kondima, na botielaká bino maboko, Na kweisi makóno mpe mpasi oyo ezali kotungisa bino. Bondima yango, boye bokozwa bosenga na bino, ézala ata nini, mpo ete makambo nyoso ekoki epai na bango bakondima. Mpe ntango bozali kobondela, bondima ete bosili kozwa yango esengi bino. Mpe nandimi mpenza solo ete nazwi yango, mpe kati na motema na ngai nayambi lobiko ya moko na moko na bino, nayambi yango, ete esili kosalema. Nandimi yango, nandimi yango na nyoso oyo ezali kati na ngai.

Tondimi na nyoso oyo ezali kati na biso, Etinda oyo ezali Mongongo Na Nzambe, elobamaki, etiamaki na bande, ekokisamaki mpe ebatelamaki mpo na  mokolo oyo. Tondimi ete nyoso oyo tosengi, tokozwa yango, mpo ete Ezali OYO ELOBI NKOLO EZALI YA BISO.

Yaka komibakisa na biso mokolo mwa Lomingo na 12:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, kozwa eloko nse eloko ozali na yango bosenga lokola tozali koyoka mosakoli na Nzambe koyebisa biso lolenge ya kozwa: Kondima Ebongi be 63-0825E.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga:

St. Malako 11:22-26 / 16:15-18

St. Yoane 14:12 / 15:7

Baebele 11:1 / 4:14

Yakobo 5: 14

1 Yoane 3: 21

22-0522 NDENGE NINI NAKOKI KOLONGA ?

Nsango: 63-0825M NDENGE NINI NAKOKI KOLONGA?

BranhamTabernacle.org

Balingami oyo basangani,

Ntango mpe Seko na Seko ekosangana elongo ntango Nzambe Akosangana elongo na bato na Ye.

Nazali kobianga yo ete oya kosangana elongo na Mwasi ya Libala mpe koyoka Liteya 63-0825M Ndenge Nini Nakoki Kolonga? Mokolo mwa Lomingi oyo na 12:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya losambo:

Emon: 3: 21-22

22-0515 Ntango Ya Kosangana Pe Elembo Na Yango

Nsango: 63-0818 Ntango Ya Kosangana Pe Elembo Na Yango

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Mwasi ya Libala oyo aleki basusu banso,

Lokola tofandaki elongo kati na bisika ya Likolo utá na mokili mobimba Mokolo mwa Lomingo, tozalaki koyoka Mongongó bobele moko ya Nzambe endimisami. Lokola ntango nyoso, tozalaki kati na kozila na etingia monene koyaka oyo Azalaki na na yango koyebisa biso. Molimo Mosanto Akomonisa biso nini lelo?

Tokoki kozala toyoká Maloba na Ye mbala na mbala liboso, kasi toyebaki mokolo wana elingaki kokesene. Tokoyoka eloko moko oyo toyoka naino liboso te. Tokozwa kutu Emoniseli mingi ya koleka ndenge tokokaki kokanisa. Akokaki kofungola mitema na biso, makanisi na biso mpe bomoto na biso, mpe komonisa eloko moko oyo ezalaki SIKA AWA, na eleko na yango mpenza, ya komonisama.

Na sima Esalemi. Maloba manene koleka oyo Mobali na Libala akokaki kolobela mpe komonisa Mwasi na Ye ya Libala: “Bozali litondi mobimba ya Bozambe kati na nzoto, Oyo aleki bamosusu nyoso. Nyoso oyo ezalaki Ngai, Nasopaki yango kati na Klisto; nyoso Klisto azalaki, Nasopaki kati na BINO. BOZALI Mwasi na Libala na Ngai moponami oyo abongi be.”

Bomoto na biso nyoso epumbwaki na esengo. Tata autaki koyebisa biso, tozali Mwasi na Ye ya Libala. Tozali baoyo Alingi. Tomemi zemi na Liloba na Ye, mpe Liloba na Ye KAKA. Libumu na biso ekangami na eloko mosusu nyoso. Azilaki, mpe Atondaki na mposa mingi mpo na biso…MPO NA BISO!!

Mpe boyebi nini? Atikalá kotinda moto mosusu te koyebisa bisa Maloba maye, Ayaki mpe Abikaki kati na mosuni ya moto mbala moko lisusu, mpo Akokaki kosolala mbala moko alimá, mbebu na litoi, mpe KOYEBISA BISO: “Nalingi bino, Mwasi na Ngai ya Libala ya motema.”

Tolingaka koyemba, tolingaka bondeko, tolingaka koyangana elongo na bandimi, kasi oyo tolingaka na koleka ezali koyoka Mongóngó ya Nzambe; Yango Elobi Nkolo, kosolola na biso mbala moko alimá. Liteya moko na moko ezali mokanda ya biso kaka ya bolingo ETINDAMELI BISO. Atiaki Liloba moko na moko Alingaki koyebisa biso likolo na bande mpo ete tokoka komiyokela biso mpenza.

Akoyebisa mpe Akomonisa biso nini Mokolo ya Lomingo oyo lokola tozali koyangana? Ezali eleko nini?

Yisaya asololaki mpe alobaki: “Moseka akozwa zemi mpe akobota mwana mobali”, kasi ezwaki mbula 700 liboso ete eleko ya kokokisama na yango ekóma. Mokonzi Dawidi alobaki: “Batoboli makaka na ngai mpe matandu na ngai.” Alobaki lokola nde ezalaki makaka na ye mpe matandu na ye, kasi Ezalaki naino eleko mpo na yango kosalema te kino mbula 1000.

Nzambe Asololaki na nzela ya mosakoli na biso na mokolo na biso mpe alobaki makambo mingi ekokaki kosalema te kino lelo. Tozali komona bikólo mpe mokili kosangana lokola naino basanganá liboso te. Tokanisaki Komunisime ezalaki likambo ya kala mpe esilaki kobebisama, kasi sasaipi tozali komona ezali na bomoi mpenza mpe ezali esalelo na loboko ya Nzambe, lokola asakolaki mpe ayebisaki biso ete ezalaki bongo.

Mokili ekanisaki ete etumba ya kowelana kati na bikólo na bosaleláká bibuneli te esili, mpe ezali lisusu na etumba ya kobangisana na bibuneli ya kobebisa bomoi nyoso te. Kasi lelo, etumba yango ekomi likambo ya solo. Makambo nyoso etelemi na molongó kaka ndenge ayebisaki biso ete ekozala. Eleko yango oyo.

Mokolo mwa Lomingo, AKOLOBA NA BISO MBALA MOKO ALIMÁ LISUSU, mbebu na litói, mpe tokoyoka mokanda mosusu ya bolingo oyo elobamaki mpe ebatelamaki na ebombelo kaka mpo na biso koyoka. Akolobela biso mpe Akomonisa biso nini? Eleko nini oyo? Nini nde ezali kosalema?

Nzambe azali kosangisa Mwasi na Ye ya Libala. Azali koya elongo, longwa na Ebimelo ya moi mpe Elimwelo na moi, mpe Likolo na Ngelè ezali nan tango ya kosangana, mpe yango ezali kosalema sikawa mpenza. Azali kosangana mpo ya nini? Konetolama.

Etinda Oyo ezali kosala nini awa ezali biso koyoka Mongóngó na Nzambe longwa na mokili mobimba? Kosangisa Mwasi na Libala na Liloba. Liloba ezali Nzambe. Mobali na Libala azali Liloba. Mwasi na Libala azali moyoki ya Liloba yango, mpe tozali koya elongo kati na Lisangá. Tozali komilengela mpo na Lipati ya libala epai wapi tozali kokóma Moko elongo na Liloba.

Nyoso Tata azali, Nazali; mpe nyoso ezali Ngai, bozali; mpe nyoso ezali bino, Nazali. Na mokolo yango bokoyeba ete Nazali kati na Tata, Tata kati na Ngai, Ngai kati na bino, mpe bino kati na Ngai.” Bomoni? Na “mokolo wana.” Mokolo nini? Mokolo Oyo! Tomoni mabombami manene ma Nzambe mayebanaki te mazali komonisama. Oo, boni nalingaka yango!

Ntango yongo oyo. Eleko yango oyo. Mwasi ya Libala Amilengeli mpo ya Mobali ya Libala. Tozali koyoka wana ezali biso koyoka koganga ya katikati ya butu “Botala, Mobali na Libala azali koya!” Tozali mpenza nan tango ya suka.

Yaka kosangana na biso lokola tokosangana zingazinga na Liloba, Mokolo mwa Lomingo na 12:00 sima ya nzangá, ntango ya Jeffersonville, lokola tokoyoka Mongongó ya Nzambe koyebisa biso: Ntango Mpe Elembo Ya Kosangana 63-0818.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga

Nzembo 86:1-11

St. Matai 16: 1-3

22-0508 Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami

Nsango: 63-0728 Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami

BranhamTabernacle.org

Balingami Mbuma Ya Motema na Ye,

Ezali lokumu lonene nazali na yango kati na mokili. Nkolo azali kolingisa ngai kotalisa Ye mpenza epai na bino, na ntina ete Akoka kosolola na bino alimá na nzela ya esalelo Aponaki liboso ya bozalisi ya mokili kosolola mpe komonisa bino Liloba na Ye nyoso.

Ezali kaka moto moko na Nzambe te, Ezali Nzambe Ye moko, Likonzi na Moto, Molimo Mosanto kosolola na yo alimá, mbebu na litoi, mpe tozali na lokumu mpe libakú malamu kobianga mosakoli na Ye moponami, MOBATELI NA BISO.

Kotungisama soko moke te soko oyo tozali koyoka ezali moto, makanisi na ye, lobanzo na ye, to ndimbola na ye ya Liloba. Ezali Nzambe Ye moko kosolola na biso YANGO ELOBI NKOLO.

Nayebi ete yango ezali kokangama bato na mongóngó, kasi biso tozali komela yango. Mpo ete Ezali eloko moko kaka oyo esilisaka mposa na biso mpe epesaka kimia na bomoto na biso. Ezali Maloba ya Bomoi na Seko. Epai na biso, Ezali Mongóngó ya Nzambe. Ezali Etinda ya ngonga. Na ntina wana, ezali Liloba, Mongóngó,  ba bande, TO ELOKO MOSUSU TE!

Toyanganisami elongo na nse ya Bokambami pelamoko Yisalaele ya kala. Nzambe moko, andimisami na Likonzi ya Móto, mpe Azali komimonisa Ye mpenza na nzela ya mosakoli na Ye ete Azali Liloba. Nzambe yango moko, Likonzi na Móto yango moko, ndenge moko lelo. Nzambe Akoki kobongola lolenge na Ye te. Manáka ma Ye makoki kobongwana te longwa na oyo Abandaki na yango, mpo ete Azangi suka mpe manáka ma Ye mpe makanisi ma Ye manso mabongi be.

Nde ntina tozali kati na kozila na etingia monene koyoka oyo Akomonisa biso Mokolo mwa Lomingo. Alobaki ete Atutaki yango nyoso nsuka na yango, na kati mpe na libanda na yango, mpe kutu Atalisaki yango na nzela ya Makomi mpe kati na molai ya ntango na yango kokitana, kino toyebi ete Etinda oyo ezali mpenza Solo. Miko mazali te.

 Kasi Mokolo mwa Lomingo, Molimo Mosanto Akosimba Liteya mpe kotia yango epai wapi ezali sasaipi. Akotonga Yango alimá epai wapi Ebandaki, mpe kotonga Yango bongo kino na eleko bebe. Tomela na biso kaka longwa na ndambo oyo Nzambe Akoyebisa mpe Akomonisa biso na nzela ya mobateli na biso na Mokolo mwa Lomingo:

Bozali mbuma ya motema nan gai, baoyo babotameli Nkolo na nzela na Molimo mpe na nzela na Liloba ya Solo. Nabondelaka kaka mpe Nasengaka Nkolo ete apambola bino mpe abatela bino bokangáni elongo na nzela na bikanganeli ya bolingo ya Klisto.

Nkolo atindaki ngai kobomba Bilei mpo na bino; ndunda malamu, oyo emonani sembesembe, awa na Eyanganelo oyo. Mpe lelo, bokozwa bande etondi na ebele na yango. Ekomonisa Yesu Klisto epai na bino na ngonga oyo tozali kobika kati na yango. Etinda oyo ekolendisa mpe ekokembisa bino. Ekopesa bino makasi kati na molimo mpo na mosala mozali liboso.

Tika nayebisa bino mbala moko lisusu lokola nayebi ete bolingi koyoka Yango. Bozali motango wana moponamaki mpe mobongisamaki liboso, baoyo kaka bakoyoka Yango. Bozali Mwasi na Libala oyo akokwea te kasi akosimba Liloba yango ezala bamosusu nyoso kati na mokili oyo bakoloba nini na ntina na Yango. Bozali Mwasi Liloba!

Nzambe amonisi epai na bino libombami monene oyo, mpe ezali Mbotama ya sika. Sasaipi azali koyanganisa bino elongo epai wapi emoniseli ezali kati na boyokani bobongi be. Nzambe kolimbola Yango na nzela na Liloba ya Ye na bikela byango byoko, makambo motindo moko masalaki Ye, kokomisa Liloba limónisama kati na bino..

Bokoka kobosana soko moke te, Molimo Mosanto, kaka, Azali Momonisi ya emoniseli ya Bonzambe ya Klisto, mpe azalaki bongo kati na bileko. Bokanisa, bileko binso! Liloba lya Nkolo liyaki epai na nani? Mosakoli, kaka.

Nazali koyeba ete Nazali kosolola na nkoto na nkoto likolo na bande, tozali na lotómo ya bande zingazinga na mokili. Mpe ezali komonana ete tokoki kosala bande moko awa oyo ezali mbala zomi malamu koleka epai esusu nyoso. Nazali kaka kolikia ete moto nyoso mobali to mwasi oyo akoyoka bande oyo akososola.

Sasaipi etali kaka bango soko balingi koyoka bande nse bande, kasi nalingi te ete bozanga oyo. Bino bato ya ba bande; kuna na ba zamba mpe esika nyoso wapi bozali koyoka Yango, sikawa boyoka.

Tozali na ba bande likolo na oyo tondimaka. Tozali na ba bande likolo na bokondé kati na lingomba, boniboni etambweli nab iso ezali kati na lingomba ya Nzambe, boni boni esengeli toya awa elongo mpe kofanda elongo na bisika bileki Likoló.

Nazali kolikia ete moto nyoso likolo na bande azali kosimba yango. Soko bokwei, bozonga na bande oyo lisusu, Nayebi te nakoumela na bino elongo lisusu ntango molai boni. Bokanisa, Oyo ezali Solo, ya YANGO ELOBI NKOLO. Ezali Likomi.

Motó mpe Nzoto ekomi eloko moko. Ezali Nzambe komimonisa kati na bino, bato na Ye. Nde ntina mobali mpe mwasi bazali lisusu babale te; bazali moko. Nzambe mpe Lingomba na Ye azali moko, “Klisto kati na yo,” Emoniseli monene ya Nzambe.

Ezali likanisi ya ngai te; Ezali Nguya na Ye, Ezali Liloba na Ye. Alakaki Yango; Yango oyo awa. Alobaki Ekozala awa, mpe Yango oyo. Bozali bana ba Nzambe. Ezali te ete bokozala; BOZALI SIKAWA!

Tondisa kopo na biso Nkolo, totomboli yango likolo Nkolo, yaka kosilisa mposa oyo ya bomoto na biso. Lipa ya Lola, leisa biso, na ndenge ete tozanga lisusu te. Tondisa kopo ya biso, tondisa yango mpe bikisa biso mobimba.

Ntango nini oyo ya kolamukisa tokozala na yango zingazinga na mokili awa tozali koyangana Mokolo mwa Lomingo koyoka: Klisto Azali Libombami Ya Nzambe Limonisami 63-0728 na 12:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga

St. Matai 16:15-17

St. Luka Mokapo ya 24

St. Yoane 5:24 /14:12

1 Bakolinti Mokapo ya 2

Baefese Mokapo 1

Bakolose Mokapo 1

22-0501 Nzambe Akobiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te

Nsango: 63-0728 Nzambe Akobiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwa Nsuki, Eyenda monene, to ozala nani:

Tozali biso nyoso Nzoto ya Klisto, na esika etemi biso, kati na boyokani, na bomekáká kosala mosala mopusi malamu mpo na Ye ndenge tokokoka. Eloko mosusu ezali na ntina te mpo na biso, kaka Liloba na Ye, Etinda oyo.

Tolingaka na biso kaka koyoka mosakoli na Nzambe koyebisa biso: Ezali na eloko moko mpenza na ntina na bino bato mosusu. Bozali mpenza bato banene na bomoi na ngai. Ezali na eloko moko mosusu oyo ete nalingaka kaka kokutana na bino mpe kosolola kaka na bino”.

“Nazali kotala zingazinga kati na lotómo na ngai moke ya komisokisa; Yesu Klisto lolenge moko lobi, lelo, mpe libela, mpe nazali komona oyo Ezali kosala; kobenga mpe koyanganisa etonga ya Mwasi na Libala elongo. Ezali kobimisa Liyiká moko longwa na liyiká”.

Toyebi ete ezali moto te, ezali Liloba ya Nzambe oyo ezali koyeisa Mwasi na Ye ya Libala elongo. Makambo tozali komona kosalema ezali eloko moko na nse ya Nzambe te. Ezali lisusu ten a ntango mosusu bongo, ekoki kozala, ezali komonana ete ekoki kozala, EZALI NZAMBE!!

Tokomi na esika oyo ete Ezali Libanga ya motuya monene mpo na biso. Totangwi na eloko mosusu nyoso oyo moto ata nani mosusu azali kolobela biso oyo ekeseni na yango. Tozali kotala te oyo moto akokisi to azali koloba, totalaka nde na oyo Nzambe alobaki mpe oyo alakaki ete akosala na mokolo na biso, mpe tozali komona Ye kosala yango.

Yango nde Liloba na biso ya suka. Nyoso oyo tozali, nyoso oyo tozalaki, nyoso oyo tozali kolikia kozala, etiami likolo na Etinda oyo. Ezali koleka bomoi mpo na biso.

Lokola ata mbala moko liboso te kati na lisoló ya molongo, tozali komona Nzambe kopesa ekebiseli, kolengela mpo na kosambisama. Bombi ya atomiki ezali na mipepe, nyoso ebelemi.

Mbala oyo, ezali kaka te epai na mwa libóké moke ya bato, pelamoko ezalaki na mikolo ya Noa, to na mikolo ya Abalayama; ezali Nzambe kokebisa bato ya mokili, kosolola na nzela ya mosakoli na Ye, oyo ezali ekebiseli na bino ya suka.

Azali koyebisa biso: “Liboso ete nakoka kotika eloko oyo kokóma, nazali kopesa ebiangeli ya suka, kaka ndenge nasalelaki Sodoma, bobima kati na yango. Bobelema. Ezali na eloko moko ekokóma”.

Mokili ezali kotalela misala na bango minene ya zebi oyo esalemi; kosangisa-sangisa oyo ememi kufa kati na mabota. Bato na boyebi mpe na koyekola bazali kokende na ngambo mayele ya motó: UN, NATO, Lisanga ya Bikólo. Mokolo na mokolo tozali komona kosambisama kobelema pene mpe pene. Oyo mosakoli wana amonaki koya na mosika mpe ayebisaki biso ete ekozala kokóma, yango oyo ezali kosalema: Russia, Etumba, Pitoló, Vatican, Bayuda, Bombi ya Mimboto ya Mipepe.

`Komitunatuna ezali lisusu te soko nini nde ekokóma. Tozali komona yango kokokisama mokolo nyoso, mpe kobanga kati na mokili ezali solo mpe ezali koya monene mpe monene mokolo na mokolo.

Kasi kaka ndenge Asalaki na mikolo ya Hijikia, ntango Nzambe asololaki na nzela ya mosakoli na Ye mpe Akebisaki bato, “Bomilengela, mpo ete kosambisama ebelemi kokwea”. Mosakoli na Ye azalaki komema bato komilengela mpo na ntango oyo ezalaki koya.

Noa asalaki bato bamilengela mpo nan tango na ye. Ezalaki ebiangeli ya mawa liboso ya kosambisama. Nzambe azalaki na nzela oyo abongisaki, mosakoli kokamba bango.

Mpe Akotindaka ntango nyoso mosakoli na Ye, lolenge asalaki na ntango ya Noa. Asalaki eloko yango moko na na mikolo ya Noa. Na mikolo na Eliy-…ya Mose, tokuti ete Asalaki eloko yango moko. Atindelaki bango mosakoli na Ye, mpe bamitangolaki na kozanga kondima. Sasaipi, yango nde lolenge oyo ebimaka. Lolenge wana nde oyo bandimaka Yango.

Totangwi biso mpenza na kozanga kondima. Nzambe Azali na nzela oyo apesi mpo na Mwasi na Ye ya Libala lelo. Alakaki biso kati na Liloba na Ye, “Liboso ya kosambisama, Nakotindela bino mosakoli koyanganisa mwa Etonga na Ngai moke emisókisi, mpe nakofandisa bango na bopemi na ngambo moko, mpe bakozala na kimia, na bozilaká oyo ezali kozila mpe ekimelo”.

Tozali Etonga moke yango. Tozali baoyo Tata Alingi mpe tozali kozila na etingia monene Koya na Ye oyo ebelemi. Mokili ezali kopanzana bipai nyoso zingazinga na biso, kasi tozali na bopemi mpe na kimia.

Toyebi ete tozali kati na Mokano mwa Ye mobongi be. Ata tozwama wapi kati na mokili, Nzambe Azali na nzela moko abongisaki ete tokoki biso nyoso koyangana elongo zingazinga na Liloba na Ye, zingazinga na Mongongo na YE. Ezali nzela Nzambe apesi.

Mpe mosakoli oyo akambaki bango na nzela Nzambe apesaki. Sasaipi, yango nde nzela Nzambe asalaka makambo. Bomoni?

Yaka komibikisa longwa na kosambisama oyo ezali koya elongo na biso mpe koyoka: 63-0724 Nzambe Akobiangaka Moto Na Kosambisama Te Soko Akebisi Ye Liboso Te, Mokolo ya Lomingo oyo na 12:00 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville. Ezali Mongongo ya Nzambe kosololampe koyebisa biso: Oyo ezalinzela na Ngai epesami mpo na lelo.

Ndeko Joseph Branham

Yisaya 38:1-5

Amosa Mokapo ya 1

An Independent Church of the WORD