21-0822 Kopona Mwasi Na Libala

Nsango: 65-0429e Kopona Mwasi Na Libala

PDF

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Molingami Mwasi ya Libala ya Nzambe Oyo Aponami,

Tata aponaki Mwasi na Ye liboso ya bozalisi ya mokili.  Alingaki Mwasi ya Libala oyo akokaki kotalisa ezaleli ya Ye penza.Alingaki Mwasi ya Libala oyo akokaki kobenda bokebi na Ye na bobatelaka Liloba ya Ye.

Mwasi ya Libala oyo akosengela komiteka mobimba epai na Ye mpe Liloba ya Ye, na ndenge ete makanisi penza oyo ezalaki na kati na Ye ekozala kati na bango. Bakozala mosuni yango moko, mikua yango moko,  Molimo yango moko, makambo nyoso ndenge moko, ezali kaka kotongama elongo kino nyoso mibale bakokoma moko.

Alingaki koyema ezaleli penza ya Ye kati na bango, mpo ete esengeli Ye Mwasi azala kaka lokola Ye. Azalaki kozila longwa Atiaki Adamu mpe Ewa na Ye ya liboso na mabele mpo ya kozongisa Mwasi ya Ye ya Libala abongi be. Azalaki kozipa Ye, kozongisa na litondi mobimba ya kotalisama; mpo ete bakozala Mwasi ya Libala ya Ye Liloba lilobami.

Ntango Amonaki Ye, Azalaki na esengo mingi koleka, komona ete sukasuka Azwaki Mwasi ya Libala oyo akokakola Liloba ata moko te. Mwasi ya Libala oyo akobeta Tembe  ata moke te na moko na yango, kasi akozwa yango kaka lokola ezali. Bakoyebisa mokili ete yango ezali na bosenga ya ndimbola te, mpo ete ezali Liloba mpeto ya Nzambe.

Wan’ezalaki Ye kotala mwa mwasi ya Ye molingami ya motema, Azalaki na lipambu mpo na ye, esengelaki kaka  Alakisa ye polele. Boye Abengaki mwanje na Ye ya 7 ya nguya, mpo akoka komona  Mwasi yango koleka liboso na ye. Alingaki ete ye amona Ye, mpe amonisa Ye polele mpe ayebisa Ye boni Azalaki kitoko. Boye Akokaki koyikisa Ye mpiko mpe koyebisa Ye ete Ayebi oyo Ye azali.

Boye Azwaki mwanje na Ye mpe Atelemisaki ye na esika ya likolo mpo ete akoka komona Ye koleka. Ezalaki ye kotala, Molimo ya Nzambe Alobaki na ye ete:Mwasi ya Libala Azali.” Atalaki mpe amonaki BINO kuna. Motema na ye ezalaki na esengo.

Moko na moko na BINO bolataki molato ya ekolo epai wapi bouti: Switzeland, Germany, zingazinga na mokili, bikolo binso. Suki penza kitoko ya molai ekiti malamu na mukongo, maboko ya bilamba milai, bilamba ya nse kino na litindi. Mpe bino nyoso bozalaki na litambe ya moziki ya nzembo ya basoda n’ekulusu, kotambola liboso lokola na etumba. Wan’ezalaki ye kotala, tobandaki komata na likolo; tozalaki Liloba.

Matondi Tata.  Boni boni yango ezali koyikisa mitema ya biso mpiko lelo. Tolingi Yo mpe Liloba ya Yo na nyos’oyo ezali kati na biso. Tondimi Liloba moko na moko. Etinda oyo ekokani na biso ndenge moko  ndembo ya masano ekokani na likata.

Tolingi tozala Mwasi Liloba na Yo abongi be. Toyebi nzela mosusu ya kosala yango te kaka kotikala na Liloba, Mana maye mabombamaki Otikelaki Mwasi na Yo ya Libala ete Amilengela na yango.

Tomoni ete ntango ebelemi. Mokili ezali kolenga na nse ya biso na nzela ya koningana ya mabele. Banje ya Yo ya kotalatala bazali nyoso awa. Mokili ebaluki motó na nse makolo likoló. Bitumba, kowelana, kobomana, virusi mpe makono bipai binso. Monguna abelemi na kopema te, azali komeka konyokola Mwasi ya Libala, kasi Mwasi ya Yo molingami ya motema moponami atelemi kaka na Liloba na Yo.

Sunga biso Tata ete tolongwa te na litambe. Tika ete tozala na miso na biso likolo na yo mpe totingama na Loboko ya Yo eyebi kobongwana te. Matisa kondima ya biso, pesa biso oyo tozali na yango bosenga. Yaka ozala na Mwasi na Libala ba Yo Mokolo ya Lomingo oyo, na ngonga ya 2 sima ya nzanga ntango ya Jeffersonville, wan’ekoyangana biso zingazinga ya Mongongo ya Yo mpo ya mokolo mpe koyoka Yo koloba: Kopona Mwasi ya Libala 65-0429E

Oyo ezali libondeli ya biso, Tata:

O Nzambe na Lola, yokela mokili oyo etondi na masumu mpe bat’oyo batondi na masumu mawa, Nkolo, lokola tozali na pokwa oyo. Nzambe, nazali komeka kotelema na ntaka mpe kosenga boboto ya Nzambe, ete Y’osolola kati na ebele monene oyo na pokwa oyo mpe obenda Mwasi na yo ya Libala na bokebi, Nkolo ete batambola te na elembo soko ya lilako nini, kasi na mongongo ya Sango Malamu ya Nkolo Yesu Klisto. Sala yango , o Nzambe. Tika eyebana, na pokwa oyo ete ozaliNzambe, mpe Liloba ya Yo ezali Solo. Nabotelemaká liboso ya bato oyo, tozali kobenda kokeba na bango kati na Liloba ya Yo.

Ndeko Joseph Branham

Genese 24: 12-14

Emoniseli 21:9