All posts by admin5

23-0129 Dye Aj Move Sa

Mesagj: 65-0801m Dye Aj Move Sa

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Byenneme ti Vyèj Kris, Pawòl la, Twoupo a,

Nou pa ka lòt bagay. Nou pa ka tande lòt bagay. Nou pa konn lòt bagay. Nou pa vle lòt bagay. Kote Vyann fre a ye, APIYE SOU JWE, ki se Pawòl sezon an, se la èg yo pral rasanble. Pawòl la kap pran Vi nan nou.

Nou pa menm jan ak tout lòt moun! Nou se yon pèp separe, sen pou Seyè a, konsakre a Pawòl la e a Lespri Bondye a, pou pote fwi pwomès Li pou jou jodi a. Nou konstaman ap muri e muri nan tande Vwa Bondye a.

Pwofèt la di nou pou nou refere a bann sa yo. Si nou gon radyo kasèt, reyini on gwoup moun epi fè l jwe, epi tande byen. Tande Vwa Li, sa Lap di nou. Pawòl Bondye pa bezwen entèpretasyon; Li fè pwòp entèpretasyon Li. “Mwen se Vwa Bondye pou nou.”

Epi men Li, Bib la, pa yon mo pou ajoute nan Li ou pou retire nan Li. Jis rete estrikteman avèk Vwa sa a. “Yo pap swiv on etranje,”

Kijan on moun pa ka wè Chemen ke Bondye bay pou jou jodi a? Men glwa a Dye, nou ka wè L, paske nou te eli pou wè Li. Nou pap sedwi, e nou pa ka sedwi, paske nou se Pawòl Li ki manifeste.

Frè ak sè, jis kite sa antre on minit, NOU SE PAWÒL LA KI MANIFESTE!! Bondye Limenm, kap pale nan bouch moun, Lap di nou ke NOU SE PAWÒL LA. Nou pa gen anyen menm pou pè. Tout sa nou bezwen se pou nou.

Chak semèn nou gen gwo espwa pou Seyè a vizite nou. Nou pa gen ase plas isi a pou nou mete tout moun chita, epi tout moun pa ka vini Jeffersonville non plu, alò nou jis bezwen voye yo Pawòl la atravè entènèt la.

Nou lakay nou, nan legliz nou, nan machin nou, rasanble otou ti mikrofòn nou, tout kote nan lemond, ap tann Vini Seyè a.

Yo rasanble avè nou an Afrik, ap tann Vini Seyè a. Yo rasanble avè nou o Mexique, ap tann Vini Seyè a. An Ewòp, Skandinavi, Ostrali, Mwayen-Oryen, Amerik di Sid, nan kat kwen mond lan, ap tann Vini Seyè a.

Epi nou rasanble isi a nan legliz nou, tabènak la, ap tann Vini Seyè a. Anpil lè separe nou nan tan an, men nou ansanm tankou YON BLÒK, kwayan, kap tande Vwa Bondye a, kap tann Vini Mesi a.

Nou SE pèp Bondye ki te chwazi epi ki te rele pou soti nan move aj sa a pou Non Li. Nap pase eprèv epi nap pwouve Satan ke nou se Pawòl la. Nou fè pati de Pyebwa Epouz Orijinèl sa a. Nou wè lavi nou kap manifeste pa Pawòl sa a.

Li fasil pou tout moun kwè ke Jezi te repons dirèk pou tout pwofesi yo ki te dwe akonpli nan Li, paske yap gade dèyè pou wè sa ki te pase. Men nan move aj sa a jodi a, yap fè menm bagay la ke yo te fè lè sa a, nan entèprete Li yon lòt jan, epi yo pouse moun yo antre nan yon gwo ilizyon pou yo kwè nan yon manti. Si yo te ka jis reyalize ke Se menm Pawòl la pou aj sa a ki manifeste.

Gon sèl bagay ki ka rasanble Epouz la, Mesaj sa. Gon sèl bagay ke nou tout ka dakò sou li, Mesaj sa. Gon sèl Vwa ki te konfime kòm etan Ensi Di Seyè a, Vwa Bondye a sou bann.

Bon, jis on legliz frèt, fòmèl, di e ensidswit, on teyoloji fabrike pa lòm, sa pa tap; Eli yo pa tap janm peye atansyon a sa. Men li la a, tankou se prèske vre bagay la. Jis retire yon Mo, se sa sèlman pou w fè. Pwomès aj la; on epòk trè enpòtan! Kretyen, tout kote, fè atansyon a lè ke nap viv la! Pran nòt, epi li, epi tande byen.

Dye move aj sa a ap fè tout sa l kapab pou twonpe moun yo nan anpeche yo wè Vwa Sa a ki konfime. Lap eseye fè yo doute jis yon Mo, menm jan li te fè l avèk Èv nan kòmansman an.

Men Epouz-Pawòl Kris la prèske rive nan Tèt Li. Nou ini tèt nou ankò a Konpayon nou, kote nou te kòmanse. Tan egzòd la tou pre. Bondye ap vin chache Epouz Li ki rete avèk Pawòl Li.

Sentespri a la a, Lap rele yon Epouz pou Kris. Lap fè l, pandan ke Lap konfime l, Pawòl Li ki te pwomèt pou aj sa a, Lap montre l ke Se Kris.  

Pa gen anyen ki pi gran ke pou w ini avèk Epouz la atravè mond lan, ap tande Vwa Bondye a kap pale dirèk avè w. Nou pa bezwen espere, devine ou menm priye ke sa nap tande se verite. Paske Se SÈL VWA A KI KONFIME, ke SE ENSI DI SEYÈ A.

Vini jwenn nou epi tande:

Epi apre bagay sa yo, mwen wè yon lòt anj ki desann de syèl la, ki te gen gwo pouvwa; epi latè a te eklere avèk glwa li.    

A midi, lè Jeffersonville, alò ke nou pral tande: Dye Aj Move Sa 65-0801M.

Frè Joseph Branham

Ekriti pou li anvan w tande Mesaj la:

Matye chapit 24 / 27:15-23

Lik 17.30

Jan 1.1 / 14.12

Ak 10.47-48

1 Korentyen 4.1-5 / chapit 14

2 Korentyen 4.1-6

Galat 1.1-4

Efezyen 2.1-2 / 4.30

2 Tesalonisyen 2.2-4 / 2.11

Ebre chapit 7

1 Jan chapit 1 / 3.10 / 4.4-5

Apokalips 3.14 / 13.4 / chapit 6-8 e 11-12 / 18.1-5

Pwovèb 3.5

Ezayi 14.12-14

23-0115 Sila Yo Ki Wenn Nan Tan Lafen An

Mesagj: 65-0725m 21-0919 Sila Yo Ki Wenn Nan Tan Lafen An

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Moun k ap Rasanble nan Pak Mouton an,

Mwen tèlman satisfè e mwen rekonesan anvè Senyè a dèske m rasanble avèk nou chak nan pak Mouton Bondye a chak semèn, kote nou kache nan plas sekrè nou an, n ap manje epi ap viv de Manje Kache sa a. Se Revelasyon Jezikri, ki konfime ak revele tèt li ba nou.

Li kache tèt li pou lòt moun yo gade li byen epi yo pa wè li, men pou nou menm, Lamarye li chwazi a, nou wè li byen klè e nou kwè nan chak Pawòl. Nou te rete avèk li a ak pwofèt li a paske yo se youn ak menm.

Men, si ou se yon pitit Bondye, ou pral rete ak pwofèt la nan Bib sa a. Se Pawòl la.

Anpil pwofèt Bondye wenn la jodi a di: “Se Lespri Sen an ou dwe rete avèk li , men se pa pwofèt la a.” Menm jan ak pwofèt tan lontan yo, si nou gen yon kesyon, fòk gen yon repons ki kòrèk. Nou dwe ale NAN PAWÒL LA pou nou wè sa pwofèt ki devanse nou yo te di.

Men, gen yon sèl Lespri Kris la ki otantik, e se Pawòl ki te fè kò a jan li te pwomèt pou l fè l.

YON SÈL Lespri Kris la ki otantik ke li te pwomèt la,se Malachi 4, Lik 17, Pitit Gason Lòm nan ki revele tèt li nan kò moun.

Wi, gen moun wen. Wi, yo gen yon apèl. Wi, yo gen Lespri Sen otantik. Wi, yo gen bon motif ak objektif.

Lè sa a, ki jan pou nou konnen sa ki byen ak sa ki mal?

Gade, yo sanble menm. Yo wenn menm jan an tou. Men, remake, “Pa fwi yo…”

Mwen rayi di bagay sa yo men lè a an reta epi tan an ap fini. Se sa k ap di ak preche jodi a pa loup mechan sa yo Pòl te avèti legliz la sou yo, e fo wen yo, Frè Branham te di ki t ap vini yo. Yo la nan mitan nou, jan yo te di l la.

Men yon pati nan yon lèt yon minis te ekri. Fwi yo ap eseye mete dout sou pwofèt Bondye a. Yo avèti pèp yo ke nou se moun demon nan swiv pwofèt la ak peze jwe.

Tande kouma sa twonpè.

Mwen ofanse paske demon sa a te anvayi ran mesaj nou an pou kounye a nou rele piblikasyon prèch William Branham yo VWA BONDYE A. William Branham pa t literalman vwa Bondye, men pito vwa yon nonm ke Bondye te itilize. Bib la pa janm di li te vwa Bondye, men pito Bib la idantifye li kòm vwa 7yèm zanj lan. (Rev 3:14; 10:7).

Ann ale nan PAWÒL la epi kite pwofèt Bondye a demaske fo ansèyman sa a.

Si mwen te ofanse w lè m di sa, padonnen m, men, mwen te santi sa te ka rankin, men, MWEN SE VWA BONDYE POU OU.

Kounye a, kiyès ou pral kwè, fo wen sa a , oswa SETYÈM ZANJ MESAJE BONDYE KONFIME A? Ki jan ou ka chita anba nenpòt minis ki ta kwè oswa anseye ou yon bagay sa yo? Pito w antre nan Pawòl la pandan w gen tan toujou.

Kominote mesaj la te fè yon erè terib nan chwazi William Branham lè yo te fè l absoli a. William Branham pa t janm absoli! Pawòl Bondye a se absoli.

Amèn, Pawòl Bondye a se absoli nou. Pa Kiyès Pawòl la te vini, oumenm oswa LImenm? Kiyès ki entèprèt divin PAWÒL BONDYE a, oumenm oswa LI? Kiyès kolòn dife a te fè konfime pou li se men sa Senyè a di, ou menm oswa limenm?

Paske ou gen de moun, ou gen de opinyon.

Nou pa bezwen de moun ni opinyon li, nou jis bezwen sa pwofèt Bondye a te di sou Band lan.

Epi li dwe rive nan yon absoli final, e absoli mwen se Pawòl la, Bib la.

Men li , menm jan ou te di a, Bib la se Absoli pou li ak nou, men answit li di:

Mwen konnen nou, frè nou yo, nou ta renmen mwen se absoli ou.

Donk tann yon minit, sa sonen kontrè ak sa OU TE DI. Li te di ke nou ka gade l tankou li se absoli nou an.

Osi lontan ke mwen swiv Bondye, jan Pòl te di nan Ekriti a, “Oumenm suiv mwen, menm jan mwen swiv Kris la.”

Èske sa pa wen? Eske li pat konnen de kisa li tap pale?

Ki sa pwofèt Bondye te fèk di nou semèn pase a?

Nou konstate ke lè yon moun vini, Bondye voye l, li òdone l nan Bondye, avèk vrè MEN SA SENYÈ A DI A, mesaj a ak mesaj a se yonn e menm.

Li te di ou pa ka separe yo, yo se menm bagay la, men ou di nou ta dwe fèl?

William Branham pa diferan de nenpòt moun mòtèl, paske li te yon moun ki te gen menm pasyon, menm jan ak Eli.

Amèn, li te jis yon moun pou asire w, men li te MOUN Bondye te chwazi pou revele tout Pawòl li a, epi mennen nou nan Tè Pwomès la. Se li menm Bondye te di, fè pèp la kwè OU.

Menm bagay la , wen, preche Levanjil lapannkòt la, men nye pwomès Pawòl la konfime pou jodi a, “Jezi Kris la menm yè, jodi a ak pou tout tan.”

Ki jan nou dwe konnen diferans si yo se vrè wen Sentespri yo ye? Li ban nou egzanp pou nou ta konnen fo pwofèt yo depi nan vrè pwofèt la.

Balaam ak Moyiz. Miche ak Sedesyas. Jeremi ak Ananya. Nan chak ka tou de se pwofèt wen, men kisa li te di nou pou nou fè, RETE AK PWOFÈT BONDYE KONFIME A. Sa a se SÈL fason pou asire w ke w ap suiv chemen Bondye bay la, epi nan volonte pafè li.

Mwen se youn sèlman ki toupre li lè li fè li. Mwen te sèlman yon vwa ke Li te itilize, pou di Li. Se pa sa mwen te konnen; se sa mwen te jis bay tèt pou l , ke li te pale atravè m.

Sa se tout sa lepouz la vle ak bezwen. Yon sèl Vwa. Yon sèl pwofèt. Yon mesaj. Yon mesaje.

O Papa, ki jan nou rekonesan pou favè ou ak mizèrikòd ou anvè nou. Ou te di nou pa gen anyen ki enposib avè ou. Pa gen anyen ki enposib avèk nou. Paske, tout bagay posib pou moun ki kwè, e nou KWÈ.

Vin rejwenn nou Dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, kòm nou gen Vwa Bondye chwazi a di nou tout bagay sou Sila yo ki wenn yo nan tan lafen an 65-0725M.

Frè. Jozèf Branham

23-0108 Manje Espirityèl Nan Bon Sezon An

Mesagj: 65-0718e Manje Espirityèl Nan Bon Sezon An

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Anketè yo

Gen yon pi artezyen nan Revelasyon an ki ap bouyi anndan nou tankou l pat janm ye anvan. Nou te tande Mesaj sa a pandan tout lavi nou, e nou te toujou kwè nan chak Pawòl, men KOUNYE A Li te vin manifeste nan nou tankou li pat janm ye anvan.

Kounye a se tan an, kounye a se sezon an n ap manje sou bagay sekrè Bondye yo ki kache pou mond lan. Bagay ke moun ri a li kache pou lemond. Bagay ke moun ri a se bagay ke n ap priye pou sa . Bagay ke moun yo rele “fou,” nou rele l “Gwo!” Bondye te revele nou gen yon sèl fason li bay pou yo ka lamarye li se, PEZE JWE.

Men, gras a Dye, nou te resevwa Manje kache a, Manje espirityèl, ke n ap viv sou bonte ak mizèrikòd revelasyon Jezikri a nan dènye jou sa yo, ap konfime tèt li nan mitan pèp li a.

Avèk chak Mesaj Lamarye a tande, Li konfime nou ke Se volonte pafè li. Se pa sa nou PANSE Li ap di, ni se sa nou PANSE Sa vle di, SE Egzakteman sa Li ap di ak lòt moun tou yo senpleman pa ka wè Li; yo avèg. Bondye te kache Li. Yo gade l dwat , men yo pa wè Li. Pou noumenm , SE TOUT SA NOU WÈ.

Pandan n ap rasanble chak semèn, nou pa ka tann pou n tande sa li pral di ak revele nou. Dimanch sa a, Li pa pral ban nou kèk ti pepit kache, Li pral ban nou le fil maman an epi soufle li anpil fwa pou asire nou ke nou jwenn Li.

Pwofèt la te tèlman lontan nan Prezans Bondye, pwofèt yo nan Ansyen Testaman an, oswa nenpòt ki lè, lè yo viv nan prezans Bondye a jiskaske yo vin Pawòl la, Mesaj yo se Pawòl la Li menm. Epi, sonje, li te di, “MEN SA SENYÈ A DI. .”

Nou jwenn tout sa lè yon moun vini, voye pa Bondye, òdone de Bondye, ak verite MEN SA SEYÈ A DI , mesaj la ak mesaje a se yon sèl epi menm.

Lè konsa a, lè yon moun vini ak MEN SA SENYÈ A DI, li menm ak Mesaj la fè yon sèl.

Syèl la deklare li, Bib la deklare li, Mesaj la deklare li, menm jan an tou.

Pwofèt la, Pawòl la, Mesaj la; mesaje a, Mesaj, ak Messaj, te menm bagay la.

Nenpòt moun ak mesaj li a se youn.

Ann Pale sou yon min lò.

Si ou gen nenpòt Revelasyon konsa, mwen panse ke li fè sa trè klè; Mesaj la ak mesaje a se MENM. Èske w ap tande sa li te di… MENM LAN!! Lè sa a, nou pa ka separe mesaje a ak mesaj la, minis.

Ou dwe mete MESAJE a nan legliz ou a ansanm ak MESAJ li pote a oswa ou pa aksepte TOUT MESAJ LA. OU PA LEPOUZ.

O! Ankò, li fè Mesaj la ak mesaje a yon sèl. Manje espirityèl la pare, epi li nan sezon an kounye a.

Pou nou menm, ki kwè nan tan Bondye a ke n ap viv la, mesaje li te voye a, chak Pawòl li te di; bagay sa yo sw Manje Kache.

A la nou renmen Mesaj sa a, epi jis pandan n ap panse, “Ki jan ka gen plis ke sa?” Li mete yon pwen sou Li lè li di nou kiyès nou ye kounye a.

Èske w pa wè otorite Bondye vivan an nan Legliz vivan an, Lamarye a? Malad yo geri, mò yo leve soti vivan, enfim yo mache, avèg yo wè, Levanjil la soti ak pouvwa li, paske Mesaj la ak mesaje a se menm bagay. Pawòl la nan Legliz la, nan moun.

Pawòl Sa NAN NOU. Nou se Mesaj la. Nou gen otorite. Mesaj sa a ak nou SE SÈL!! Pale sou bouyisman sou sa ak sou sa ak sou sa.

Lepouz la se yon pati nan Mari a, Legliz la se menm jan ak Kris la. “Travay m’ap fè yo, nou va fè yo tou.”

Nou fè pati Mari a!!

NOU SE MENM AK KRIS!!

Ou panse ke li sonen bèl kounye a, epi beni kè ou jis li site sa yo, jis tann jiskaske ou tande Vwa Bondye a di yo nan bouch ou nan zòrèy dimanch sa a nan 12:00 P.M., lè Jeffersonville, lè nou tande: 65-0718E Manje espirityèl nan sezon.

Nou envite w vin jwenn nou. Si ou pa kapab, PEZE Jwe nan nenpòt lè, nenpòt mesaj, nenpòt kote, epi pou ou ta tande mesaje Bondye a pote mesaj Bondye a pou ou.

Frè. Jozèf Branham.

Se konsa, se jodi a, ke Pen ki bay lavi a ke timoun yo manje sou, swiv Mesaj Bondye a, pou soutni yo pandan tan sechrès la.

Ekriti yo pou li
1 Wa 17:1-7
Amòs 3:7
Joel 2:28
Malachi 4:4
Lik 17:30
Sen Jan 14:12

23-0101 Eseye Rann Bondye Sèvis San Se Pa Volonte Bondye

Mesagj: 65-0718m Eseye Rann Bondye Sèvis San Se Pa Volonte Bondye

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Lamarye Tè pwomès la,

Kisa ki pral fèt Nouvèl Ane sa a? ?

Lamarye a fè tèt li pare pandan li rete ak Pawòl la. Nou te pran Kominyon an, aplike Siy la nan kay nou an, epi sele tèt nou ak vrè Pawòl ki jistifye. Nou pa fè konpwomi, men nou kenbe tèt nou vyèj pou vrè Vwa Bondye a.

Ala bèl tan n ap viv la. Se yon tan ke tout pwofèt yo te anvi wè; lè sa a menm. Nou konnen pa nati Legliz la ap pare pou l ale. Dènye èdtan yo kwense yo ap apwoche epi nou ap nou va byen vit nan Letènite. Nou dwe rete nan liy lan epi kenbe je nou sou chemen Bondye bay pou epòk nou an: Pawòl li a, pwofèt li a, ki se Pawòl pou epòk nou an.

Ki jan li te mennen Kris la isit la? Pa Pawòl pwofèt yo. Eske se vre? Ki jan li pral mennen Lamarye l la isit la? Pa Pawòl pwofèt yo.

Kisa ki ka fèt? Kisa ki pou fèt ? Li te di nou sa nou dwe fè: konsilte pwofèt la, Bib la, kote nou pa ka ajoute oswa pran nan li. Si nou fè sa, Bondye pran nou nan Liv Lavi a.

Lè a twò ta, nou dwe nan Volonte pafè Li pou nou lepouz Li. Nou pa janm vle fè Bondye yon sèvis san se pa Volonte li, kèlkeswa jan li sanble bon. Bondye te fè yon pwomès ki jan li ta pral fè li jodi a. Bondye te di li isit la nan Pawòl Li a, ki jan li ta fè li.

Ki jan li pral pran lamarye li a? Pa Pawòl la; pa pa yon nouvo charyo, pa pa lide kèk teyolojyen. Men, dapre Pawòl Li a, Li pral idantifye Li. Pa mete yon sèl bagay nan Li oswa pran yon sèl bagay nan Li kounye a. Kite li jan li ye a. Wè?

Pou kèk moun, li ka tèlman trouble l paske gen anpil pwofèt ki wen k ap di ki men volonte Senyè a pou jodi a. Yo di: “Li pa bon pou jwe kasèt nan legliz la, Frè Branham pa t janm di sa. Ministè a pi enpòtan kounye a, e se fason Bondye bay jodi a. Rete ak pastè ou.

Se konsa, li oke pou ou tande kasèt yo, men se pa nan legliz la? Nou pa dwe kwè tout Pawòl ki sou kasèt yo, jis sa Lespri Sen an di nou ki sa ki Pawòl la e ki pa ye? Koute ministè a pral pafè Lepouz ? Si mwen pa rete ak pastè mwen mwen pa ka lepouz? Si mwen jis jwe kasèt yo, mwen soti nan volonte Bondye pafè a?

Chak kwayan vle fè sa ki kòrèk epi yo dwe nan volonte pafè Bondye a. Pa gen moun ki vle fè sa ki mal oswa ki vle nan Volonte toleran li. Dwe gen yon fason ki kòrèk e ki kòrèk.

Ki minis nou dwe koute… yo tout? Èske nou dwe tcheke sa yo di se Pawòl la lè nou ale lakay nou nan koute kasèt yo, oswa nou ta dwe jis pran pawòl yo la pito? Ki sa ki Absoli a lè sa a, pawòl pastè nou an, oswa sa Frè Branham te di sou kasèt?

Yo dwe preche Pawòl la, amèn. Yo dwe kenbe Pawòl la devan pèp la, amèn. Men, yo pa dwe pran plas pwofèt Bondye a. Yo pa pi enpòtan pase Vwa Bondye ki kalifye a. Yo ka SÈLMAN DI SA KI SOU BAND YO. Sa se absoli lepouz la.

Ou Gen senk don ou yo. Li dwe konsa. Tan li a, sezon li a, lè li te di li t ap rive; ak nonm li te chwazi a; epi li dwe vini nan pwofèt la; epi pwofèt la dwe yon pwofèt ki konfime.

Mwen pa ap eseye kondane ministè a oswa di yo pa gen yon kote, Bondye padon. Mwen jis di, jwe Vwa Bondye a sou kasèt yo bay pèp la se bagay ki pi enpòtan minist yo dwe fè. Nenpòt bagay mwen di, oswa yon minis di, oswa menm yon manm pwofàn di, dwe pawòl pou mo sa pwofèt Bondye a te di.

Mwen rayi lè ou fache sou mwen epi ou panse mwen kont pastè ou a, se pa sa ki nan kè mwen. Mwen jis vle Lepouz la ini ansanm ak on SÈL bagay nou ka ini alantou li , MESAJ SA.

Nan moman divizyon saa , konfizyon, diferans ant pèp la, mwen kwè Mesaj sa a nou pral tande dimanch la se youn nan Mesaj ki pi enpòtan pou epòk nou an.

Ann ouvri kè nou epi wè sa Bondye ap di legliz la, moun ki sou kasèt yo, ak moun ki sou koneksyon yo atravè tout nasyon yo.

Anvan nou ka antre nan Latè pwomès la, gen yon bagay nou dwe fè. Vwa Bondye a vle nou koute l vrèman byen epi pou nou pa manke konprann sa l ap di a.

Li te di menm jan ak lè Moyiz t ap pale ak pèp Izrayèl la, apre li te vin konfime pa Bondye ak kolòn dife a, e li te konnen li te sèvitè Bondye pou mennen yo deyò. Men, anvan yo te antre nan peyi a, li te di yo: “Mwen rele syèl la ak tè a pou yo temwen kont nou, pa ajoute yon sèl bagay nan sa m te di a, oswa pa retire yon sèl Pawòl nan li.

Se konsa, mwen di, nan non Jezikri: pa ajoute yon sèl bagay, pa pran, mete pwòp lide ou nan li, ou jis dwe di sa ki di sou kasèt sa yo, ou jis dwe fè egzakteman sa Senyè Bondye a bay . kòmande pou fè; pa ajoute li!

Sa se SENYÈ nou BONDYE ki komande nou ke nou ka SELMAN DI SA YO DI SOU BAND YO. Nou pa ka ajoute, retire, mete lide nou, panse nou, oswa entèpretasyon nou nan li. Jis di sa ki di sou kasèt yo.

Si w kwè pawòl sa pwofèt Bondye ki konfime a di yo se verite, alò ki jan klike Lekti a pa kapab bagay ki pi enpòtan Lepouz la ka fè?

Ki jan li te idantifye li lè li te vini? Pa yon nonm ki gen lespri Eli sou li, soti nan dezè a. Ki jan li pral idantifye Lamarye li a? Li te pwomèt nan Malachi 4 menm bagay la, anvan li te detwi tè a, tankou sa te ye nan epòk Sodòm.

Chè Lamarye Tè Pwomès la, ou gen VRÈ REVELASYON an. Ou nan volonte pafè Bondye. Ou te rekonèt ki moun ou ye. Ou nan pwogram Bondye a lè w peze Jwe a. Ou se Pawòl la. Ou fè pati Lepou a. GLWA!!!

Ala yon fason yon fason nou kòmanse Nouvèl Ane sa a. Lamarye a ini ansanm, swiv kòmandman Bondye a pa, peze jwe a.

Vin prepare tèt ou pou anlèvman la avèk nou Dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, jan nou tande: 65-0718M “Eseye Fè pou Bondye Yon Sèvis San Se pa Volonte Bondye.

Frè. Joseph Branham

Ekriti pou nou li avan nou tande mesaj la:

Detewonòm 4:1-4 / 4:25-26
1 Kwonik 13
1 Kwonik 15:15
Sòm 22
Sen Mak 7:7
Jowèl 2:28
Amòs 3:7
Malachi 3 Sen
Matye 11:1-15 1 Korentyen 13: 1

22-1231 Konba A & Kominyon

Mesagj: 62-1231 Konba A

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè group lokal yo,

Mwen ta renmen fè kominyon ankò lakay nou lavèy nouvèl ane a, 31 desanm. Ou ka jwenn enstriksyon sou fason pou jwenn diven, ak sou fason pou kwit pen kominyon an nan lyen ki anba yo. Yon lyen telechaje odyo sèvis la ap disponib byento sou sit entènèt nou an. Oswa, ou ka jwe odyo sèvis la nan app Lifeline lan.

Pou moun nan zòn Jeffersonville yo, ou ka pran diven kominyon vandredi 30 desanm, ant 1:00 – 4:00 pm, anba canopy VGR la.

Nou pral koute 62-1231 Konba , apati 5:00 pm EST samdi 31 desanm. Apre Frè Branham fin pote Mesaj lavèy Nouvèl Ane a, nou pral pran yon poz kasèt la epi n ap gen apeprè 10 minit Chante Adorasyon pandan n ap prepare pou Soupe Senyè a. Apre sa, nou pral rekòmanse kasèt la kote Frè Branham kòmanse sèvis kominyon an. Sou kasèt sa a, li obsève pòsyon lave pye yo nan sèvis, ke nou pral obsève l tou.

Pandan n ap tounen nan yon lòt ane nan sèvis li a, ann envoke lavi nou ba li lè nou tande Pawòl la dabò, epi answit nou patisipe nan Soupe Li a. Ala yon opòtinite presye nou genyen yon lòt fwa ankò pou fè kay nou yo tounen yon Sanktyè pou akeyi Wa Wa yo pou vin rantre nan nou.

Bondye beni w

Frè. Joseph Branham

22-1225 Wont/Jennen

Mesagj: 65-0711 Wont/Jennen

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Lepouz Rebeka.

Papa a voye sèvitè fidèl li a, Elyezè, al chache Rebeka lamarye l la. Nou te rekonèt li, setyèm zanj mesaje li a, William Marrion Branham, ke li te komisyone pou: Rele, Rasanble, Dirije epi finalman Prezante nou, ba li.

Li te ban nou yon gwo balanse nan pouvwa vivifikasyon Li a epi li te mennen nou nan rekonesans de pozisyon nou an, plas nou an, ak responsablite nou yo, yo te yon pèp rele, separe ak mond lan, dedye a Bondye. Li ap gide nou ak dirije nou nan bagay nou ap fè ak di, pote onè ak glwa pou non li.

Pa gen anyen, okenn kote, ki ka separe nou de Sa, ANYEN. Nou etènèlman an sekirite nan Wayòm Bondye a. Papa a mete so li sou nou jouk nan fen destinasyon nou an.

Dyab la frape nou lajounen kou lannwit. Li di nou tout bagay, li akize nou, epi li eseye fè nou panse ke nou pa Lepouz sa a. Li jete tout bagay nan wout nou pou eseye distrè nou, tankou maladi ak lapenn, men nou pa koute l. Pouvwa vivifyan sa a se KOUNYE A li nan nou epi nou sele ak santre sou Pawòl sa a. Nou ap sote sou chamo nou an, kouri al jwenn li sou wout nou nan gwo Soupe maryaj nou an.

Nou pa wont nan sa nou kwè; okontrè, nou vle lemonn konnen, NOU SE MOUN TEP KI KWÈ CHAK PAWÒL PWOFÈT FIDÈL ELIEZER LI A DI ke li voye rele l pou dirije LAMARYE REBEKA LI A. Nou pa ajoute oswa retire YON Pawòl. Mesaj sa a se absoli nou.

Ki jan yon nonm ki ranpli ak Sentespri a, ki plen pouvwa Bondye a, ak lanmou Bondye nan kè l, ka pale ak yon nonm jis kèk minit epi pou li pa mansyone yon bagay sou Mesaj li sot tande sou kasèt la?

Lè w rankontre moun ki di yo se kwayan nan mesaj tan final sa a, ou ka pale avèk yo jis kèk minit epi w ka di ki kote yo kanpe nan jwe band lan . Yo se swa moun band oswa yo pa sa.

Li pa imajinab pou ke yo konsidere li yon kòm yon wont, oswa menm yon bagay mal, si ou di ou jwe kasèt nan legliz ou oswa lakay ou. Yo santi li kont-Pawòl la epi se pa chemen Bondye bay la. Yo meprize w paske ou di ou se yon “Moun Band”.

Minis ki jwe kasèt nan legliz yo yo kritike l , e menm rele sa parese. Men, si ou koute menm kasèt la an menm tan, byen, ou pa menm yon minis, ou se yon denominasyon, oswa yon adoratè moun.

Mwen devine tout moun sa yo anvan nou yo ki te sou telefòn nan legliz yo ak lakay yo, koute Frè Branham tout an menm tan, yo ta dwe yon denominasyon tou. Yo ta dwe te soti nan Pwogram Bondye a. Yo pat wont EPI NOU MENM TOU.

Jis nan kèk minit lè w ap pale ak moun, yo pral fè w konnen touswit kote yo kanpe: Wi, nou peze Jwe. Wi, nou koute kasèt yo dimanch nan legliz nou oswa lakay nou. Wi, menm kasèt la , nan menm tan.

Poukisa lòt moun yo ap di , “Nou ale legliz dimanch maten, dimanch swa, ak mèkredi swa. Nou gen yon bèl pastè konsa; li fè li tèlman klè e tèlman klè pou nou konprann. Li eksplike Mesaj la pou m ka konprann Li. Ou dwe gen yon ministè pou vin Lamarye l . Frè Branham pa t janm di jwe kasèt nan legliz la.”

Ki sa wap di lè sa a se bagay ki pi enpòtan? sa predikatè yo di, sa frè Joseph di, oswa sa Vwa Bondye a menm di sou band lan ? Ki sa ki absoli ou a? sa ki sou kasèt yo, oswa sa yon lòt moun di?

Ministè a se bèl bagay, epi li nan Pawòl la. Nou bezwen yo. Men, ki sa ki PI ENPÒTAN, predikasyon oswa band lan?

Si band yo pa bagay ki pi enpòtan nan lavi pèsonèl ou, nan lavi legliz ou a, lè sa a gen yon bagay ki mal. Ou deyò nan pwogram volonte pafè Bondye a. RETOUNEN NAN lIY LAN.

Lè yon moun ta janm rankontre Bondye; pa nan kèk travay emosyonèl , kèk antouzyasm, oswa kèk doktrin relijye, kèk katechism oswa kwayans, oswa yon kredo ke li te aksepte pou yon-yon rekonfò pou tèt li, men lè li reyèlman rive nan plas la tankou Moyiz te fè, dèyè a. nan dezè a, mache fas a fas ak Bondye Toupisan an, epi ou wè Vwa a ap pale avèk ou, egzakteman ak Pawòl la ak pwomès lè a, gen yon bagay Li fè sou ou! Gade, ou pa wont de Li, Li fè yon bagay pou ou.

Nan epòk nou an, vwal tradisyonèl sa a te plase apa. Isit la genyen kanpe kolòn dife a, ki manifeste Pawòl la pou jou sa a. Divinite vwale nan kò moun. Glwa Shekinah pou jodi a nou an. Bondye kanpe e k ap pale devan nou, vwale nan kò moun.

Moyiz te gen Pawòl la. Koulye a, sonje, apre Pawòl la te parèt a klè, Moyiz te ankò Moyiz. Wè? Men, pandan ke Pawòl sa a te nan li pou li bay , li te Bondye; oke, li pa t Moyiz ankò. Li te gen Pawòl Senyè a pou laj sa a.

Ala yon Nwèl nou menm Rebeka pral pase dimanch sa a. Tout lajounen, nan diferan lè pandan tout jounen an. Nou pral tande Eliezè nou an rele Lamarye li a epi nou pral di li nou pa wont.

Se pou Seyè a ban nou yon bèl Nwèl, ki ranpli ak “prezans li.”

Frè. Joseph Branham

Mesaj: 65-0711 Wont

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

Sen Mak 8:34-38.

Orè Nwèl la

Chè frè ak sè,

Akòz Nwèl la te dimanch ane sa a, mwen te santi li sou kè m pou m pa gen nan okenn tan deziye pou nou tande Mesaj la jou sa a. Anpil fanmi gen timoun piti ki tèlman eksite pou yo ouvri kado yo nan maten Nwèl la, epi li ta trè difisil pou yo chita tande Mesaj la oswa fè yo tann jiska yon tan pita.

Epi, ankò, nan Nwèl la, ou konnen, timoun piti, ou pa ka di yo pa gen okenn diferans. Yo, jis, se tan Nwèl pou yo. Epi yo ta gen ti chosèt yo rakwoche, ta gen yon lòt bagay. Se yon tradisyon, menm nan nasyon nou an, ke yo rakwoche yon chosèt, ak lòt bagay. Poukisa, mwen te fè sa, lè mwen te yon timoun, e-e byenke kòm-otan lwen Ekriti a, se te lè bat kòm li ye. Men, timoun yo, yo tande lòt timoun yo di, “Oke, mwen te resevwa sa a pou Nwèl la. Mwen te resevwa sa.” Ti mesye yo kanpe bò kote, gade, ou konnen. Ou menm, ou pa ka fè yo konprann. Wè? Se konsa, jis, Nwèl la se isit la yo rete. Wi.

Gen lòt tou ki ta prefere reveye bonè epi tande Mesaj la, paske yo gen plan ak lòt manm fanmi yo pita jou sa a. Se poutèt sa mwen deside pou chak fanmi chwazi lè ki ta pi byen adapte orè yo pou tande Mesaj la. Nou pral emèt Mesaj la sou Lifeline twa fwa diferan nan Jou Nwèl la: 9:00 A.M. – 12:00 P.M. – 5:00 P.M.. Tanpri pa santi ou dwe koute nan youn nan lè sa yo, men chwazi pi bon lè pou ou oswa fanmi ou. Bagay ki pi enpòtan an se, PEZE JWE.

Li ta ka sanble yon jan komik, maten an, mete manto mwen sou platfòm la, men mwen te tèlman kontan nan montre sa a bèl manto ke legliz sa a te ban mwen. Mwen te wè frè Neville isit la lòt jou a, avèk bèl kostim sa a sou li, ki jan li te byen anfòm , e mwen te panse, ebyen, mwen—mwen… li te tèlman bèl, epi kongregasyon an t ap pale de sa a, mwen te panse, “Mwen. pral jis mete manto mwen deyò sou platfòm la. Mwen jis…

Ou konnen, mwen kwè ke nou pa janm grandi. Nou toujou… E mwen pa vle grandi. E Pa sa, frè Luther? Non, mwen pa janm vle grandi. Nou jis vle toujou rete timoun.

Se pou Seyè a ba ou yon bèl jou fèt plen ak prezans li.

Frè. Jozèf Branham

22-1218 Èske Bondye janm chanje lide sou Pawòl li a?

Mesagj: 65-0418E Èske Bondye janm chanje lide sou Pawòl li a?

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Ti Messi yo ,

Nou se moun Bondye wen pou al nan syèl la; wen ak menm Lespri li a, pa menm zèv li yo, pa menm pouvwa a, pa menm siy yo. Li te ale soti nan yon èg al nan yon èg, nan Pawòl sa al nan Pawòl sila a, jiskaske plenitid li nan Jezikri parèt nan kò nou chak , pou fizik nou , espirityèl nou , oswa nenpòt bezwen nou gen bezwen. Pouvwa vivifyan sa epi rete nan mitan nou. Nou se Mesi-èt Bondye yo.

Chak semèn Revelasyon Mesaj sa a se; ki moun nou ye, ki kote nou soti, ak ki kote nou prale, li vin pi gran ak pi gwo. Nou mande ak anpil atansyon, ki jan li te ka gen tout bèl pouvwa sa yo ? Konbyen gloriye li ta ka ye ? Men, ak chak nouvo band nou tande, Bondye pale ak nou bouch nan zòrèy epi revele plis nan Pawòl li a ba nou, epi asire nou, KI MOUN NOU YE.

Pi gwo dezi kè nenpòt kwayan se pou yo nan VOLONTE PAFÈ Bondye a. Nou pa janm vle rete nan volonte pèmisib li . Kè nou kase epi nou kraze si nou santi nou te fè nenpòt bagay ki ta pa fè l plezi. Nou konnen Bondye gen yon Volonte pafè, e nou jis vle pou nou nan PWOGRAM VOLONTE PAFÈ LI A.

Nan lavi mwen, mwen te fè yon pozisyon solid lè mwen di mwen kwè bagay ki pi enpòtan pou chak manm nan Lepouz la ka fè, layik ak ministè a yo menm fason , se PEZE JWE. Mwen kwè Se SÈL Vwa Bondye ki jistifye pou jou nou an kote ou dwe tande ak obeyi chak Pawòl.

Mwen te di mwen kwè ministè a bezwen mete Frè Branham dèyè chè yo epi jwe kasèt yo nan legliz yo, paske Se sèl Vwa ki pi enpòtan pèp la dwe tande.

Mwen te resevwa anpil kritik nan lavi mwen paske mwen te kanpe pou sa mwen kwè ki se Pwogram li ak volonte pafè li. Yo te mal konprann epi Yo te di ke mwen pa kwè nan senk ministè a nan Efezyen 4 la.

Mwen te eksprime anpil, anpil fwa sa se fo. Mwen pa janm di, ni mwen pa janm kwè sa. Gen anpil moun ki detounen pawòl mwen yo e ki di moun bagay mwen pa janm di oswa mwen pa janm kwè, men sa dwe atann.

Dwe gen yon verite nan Pawòl Bib la. Si ou reklame ou kwè Mesaj sa a, lè sa a nou dwe pran sa pwofèt la te di, menmjan Se entèpretasyon an menm nan Pawòl Bondye a. Paske li se SEL entèprèt Pawòl sa a.

Si m ta mande nou chak, “Kiyès ki vle vin nan volonte pafè Bondye?”
Chak nan nou ta di, “WI, se dezi kè m.” Kidonk, nou dwe gade sa pwofèt la te di tankou se Volonte pafè Bondye a.

Remake: Si Mesaj ki sou kasèt la se pa absoli ou, epi ou pa kwè chak Pawòl, SISPANN LEKTI LÈT SA A. Pou mwen, ou pa yon kwayan, kidonk li pa pou ou. Mwen ka rete sèlman ak sa Bondye te di sou kasèt.

Nou vle sa li te di; pa sa legliz la te di, sa Doktè Jonès te di, sa yon lòt moun te di. Nou vle sa MENM SENYÈ A DI, sa Pawòl la di.

Nou dwe soumèt tèt nou ak Volonte Li ak Pawòl Li. Nou pa dwe kesyone Li. Nou jis dwe kwè Li. Pa eseye jwenn yon fason alantou li. Jis pran li jan li ye a.

Gen anpil ki vle ale alantoul epi ale yon lòt fason. Si w fè sa, Bondye ap beni w, men w ap travay nan Volonte tolerans li, e non pa nan volonte Bondye pafè a. Bondye ap pèmèt ou fè yon bagay, e menm beni w nan fè li, men se pa volonte pafè li toujou.

Bondye te voye setyèm zanj li a sou tè a pou l te rele Lepouz li a. Nou kwè Se te Pitit Gason Lòm nan ki te revele tèt li nan kò moun. Se Vwa Bondye a menm ki te anrejistre ak estoke pou Lamarye li a.

Bondye li menm te di pwofèt li a, si w fè pèp la kwè OU, anyen p ap bloke chemen w. Se li menm Bondye te chwazi pou dirije Lamarye li a. Pa gen moun ki ka pran plas li. Kèlkeswa kantite Kore ki leve, oswa konbyen Datan, se William Marrion Branham ke Bondye te rele pou dirije Lamarye Li a. Sa a se Pwogram Bondye a ak VOLONTE PAFÈ L.

Si pèp la pa al mache nan volonte pafè li, li gen yon volonte tolerans li va kite ou mache ladan l .

Kounye a, Bondye se yon bon…Li voye Pawòl Li a. Si w pa kwè nan Pawòl Li a, Lè sa a, Li mete senk ofis diferan nan Legliz la: Premye, apot, pwofèt, anseyan, pastè, evanjelis. Yo se pou pèfeksyon Legliz la.

Kidonk, ministè a te leve sèlman paske pèp la atravè tout laj yo pa t ap aksepte PWOGRAM PAFÈ VOLONTE Bondye a; Pawòl li te pale pa pwofèt li a. Nou senpleman jis pou nou kwè Pawòl pwofèt Bondye te di a. Nou pa bezwen okenn lòt moun oswa anyen ankò.

Lè sa a, travay ministè a se fè pèp la TOUNEN nan Pwogram Volonte pafè li a, ki se: RETE AK TEP YO, PASKE SE VOLONTE PAFÈ BONDYE A. Donk kenbe PWOGRAM PAFÈ sa a devan yo toutan nan : PEZE JWE.

Ou dwe retounen epi kòmanse kote ou te kòmanse, oswa kote ou te kite a, epi pran chak Pawòl Bondye yo.

Kidonk, kisa w dwe fè pou w ka nan VOLONTE PAFÈ L: Peze Jwe.
Kisa pastè yo dwe fè pou yo ka nan VOLONTE PAFÈ L ‘: Peze Jwe.

Ki sa pwofèt Bondye a te fè lè li te al nan reyinyon yo? Jis priye pou malad yo, ak bagay konsa? Li ta di bagay sa yo nan yon fason otonòm ke mouton yo va tande li, paske nou konnen de sa li ap pale. Sinon, li te jis Garnye sou zen an. Li te montre yo siy tankou disènman, e li te konnen sekrè ki nan kè yo, jis pou ajite pèp la. Men, answit li te di sa ki pi enpòtan an se te:

Premye bagay ou konnen, yon kasèt tonbe nan kay yo. Sak genyen li, lè sa a. Si li se yon mouton, li vini jwenn sa. Si li se yon kabrit, li choute kasèt la deyò.

Èske w se yon mouton oswa yon kabrit? Ti gwoup Bondye a santre sou Pawòl sa a. Nou nan volonte pafè li lè nou peze jwe jan sa te ye , e se, pwogram orijinal li a.

Rete dwat ak Pawòl Li a, paske se sa ki pral soti w nan lafen an, Pawòl la, Pawòl de Pawòl la. “Nenpòt moun ki wete yon Pawòl nan Li, oswa ki ajoute yon mo nan Li!” Li dwe rete, Pawòl sa a.

Mwen rekonesan anpil pou Senyè a pou m konnen, pa Revelasyon espirityèl, ke mwen nan Volonte pafè li dapre Pawòl li a. Mwen pa ajoute entèpretasyon mwen an nan Li, oswa konpreyansyon mwen an nan sa, men mwen tande ak pwòp zòrèy mwen sa ki se MEN SA SENYÈ A DI ak volonte pafè li.

Mwen envite w vini e ale pwospèksyon avèk nou dimanch sa a 2:00 P.M., lè Jeffersonville, pandan n ap tande: Èske Bondye janm chanje lide sou Pawòl li a? 65-0418E. Genyen anpil pepit nan Mesaj sa a, ou pral RICH ak Sentespri lè nou fini.

Frè. Jozèf Branham

Egzòd 19yèm chapit la
Nonm 22:31
Sen Matye 28:19
Lik 17:30
Revelasyon 17yèm chapit la.

22-1211 Se Leve Solèy La

Mesagj: 65-0418M Se Leve Solèy La

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè tanp nan dinamik yo,

Lòm te toujou anvi nan kè yo pou yo tankou Abraram lè li te chita nan kay li yon aprè midi alantou 11:00. Li leve je l ‘, li wè twa moun kap vini nan direksyon pou l’ ak pousyè tout lòt peyi sou rad yo. Li kouri byen vit jiska yo, li di, “Seyè mwen.” Kanpe la devan l nan kò moun ka pale, se te gwo Mèlkisedèk la.

Dimanch sa a, ki anvi wè nan kè nou pral pran plas nan nou chak. Nou tout pral rasanble ansanm nan atravè mond lan, koute menm gwo mèlkisedèk pale ak nou. Yon moun ki pa gen okenn papa, pa gen manman, pa gen okenn kòmansman jou oswa ki fini nan lavi, Bondye, an mòfe, pale ak nou nan bouch moun, jis ki jan li te fè jou sa a ak Abraram.

Pa gen okenn lòt fason pou tande vwa sa a sof si ou peze jwe. Pa janm te gen yon tan nan istwa ki te ka ini lamarye nan atravè mond lan tande vwa Mèlkisedèk a pale nan menm tan an egzak. Bondye ap inifye lamarye li ak vwa sa a.

Nou te gen, pou ane yo, pawòl Bondye a. Koulye a, nou te resevwa Bondye a nan Pawòl la, wè, ki dwa isit la k ap viv pawòl la ki soti. Se konsa, li la vre, youn nan dènye siy yo ki pi gwo ki te pwomèt nan legliz la anvan vini nan Seyè a.

Dimanch sa a, lamarye a pral gen yon mesaj Pak nan mwa desanm; Ak sa ki yon mesaj nou pral tande.

Mekanik. Dinamik. Pouvwa vivan. Resisite Kris la. Pitit Bondye manifeste. Menm lespri ki te rete nan Kris la rete nan nou. Menm lavi a, menm pouvwa, menm benefisyè yo, ke li te gen, nou gen. Tit pwopryete. Se premye semans ki te vin matirite balanse devan moun yo. Nou kounye a se kò nan kò l ‘yo, zo nan zo li yo; Lavi nan lavi li, pouvwa nan pouvwa li! Nou se li!

Jezikri ki te resisite a; se te Mèlkisedèk li menm, se pral rèl deyò epi li di nou, “Mwen te gen vwa mwen anrejistre epi yo mete sou band mayetik Se konsa, mwen te ka trase ou nan mwen epi mwen te kapab pale ak ou jis tankou mwen te fè ak Abraram. Mwen vle ou tande mwen dirèkteman.

Ou se legliz predestine mwen, ki te òdone davans! Kò ou yo se tanp lan nan dinamik yo, paske depi nan konmansman an ou te yon pati nan mekanik yo.

Se sa ki revelasyon diven nan pawòl ki te fè kò a. Si li te kò nan jou sa a pa lemarye a, li se kò a jodi a pa lamarye a. Wè?

Pouvwa vivan sa a ap viv nan nou. Nou pa bezwen pè anyen. Menm lespri sa a ki te nan li, li kounye a nan nou epi li akselere kò mòtèl nou an. Nou pa espere sa, nou konnen sa. Nou te deja fè li, li te fè li pou nou.

Lè sa a, nan fen nan apremidi a, mèlkisedèk pral pale yon lòt fwa ankò, li di;

Moun sa yo, ki se sitwayen parèy nan Peyi Wa a, posede nan pouvwa vivan, akselere sa nan yo, jis kounye a Seyè. Epi se pou lespri a soti nan èg pou èg, de pawòl ak pawòl, jouk plenitid Jezikri dwe manifeste nan chak kò yo, pou fizik, espirityèl, oswa nenpòt ki bezwen yo gen bezwen sa, menjan nou mete men nou yonn sou yon lòt. Nan non Jezi Kris la.

Soti nan èg ak èg, pawòl nan pawòl, tou sa ki nan Jezi Kris la pral manifeste nan kò nou chak. Glwa!

Sa a ka sèlman pran plas pa PEZE JWE, se konsa vin jwenn nou epi patisipe nan yon rejwisans k’ap vini sou manje ki estoke a, jan nou tande vwa sa, Dimanch nan 12:00 p.m., nan lè Jeffersonville, pote pou nou mesaj la, li se leve Solèy la 65-0418m.

Frè Jozèf Branham

Ekriti yo

Levitik 23: 9-11
Matye 27:51 / 28:18
Mak 16: 1-2
St Lik 17:30 / 24:49
St Jan 5:24 / 14:12
Travay 10:49 / 19: 2
Women 8:11
Premye Tesalonik 4:16
Ebre 13: 8
Revelasyon 1: 17-18