22-0904 Rekonèt Tan Pa W Ak Mesaj Li

Mesagj: 64-0726m Rekonèt Tan Pa W Ak Mesaj Li

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè moun ki taye yo,

Mwen vle tout moun konnen poukisa nou kontan anpil!!

Nou te aksepte Pawòl Senyè a. Pawòl revele ki te pale a, pa pwofèt Bondye nan Malachi 4. Nou se Lepouz Jezikri a . Nou se Sila yo ki te rete fidèl ak Vwa Li ki konfime a . Nou se Sila yo li te bay pèl la ki gen anpil valè a. vrè Revelasyon ak Mesaj li a epi mesaje li a.

Bondye te pran Pawòl pwofèt li a epi li te separe l. yon Lamarye ki kwè nan chak ti ak chak ti kras. Li te separe nou, jan li te pwomèt li t ap fè a. Nou se mouton Bondye yo, epi ki sèlman tande Vwa Bondye a! “Mouton mwen yo ap tande vwa mwen,” pandan n ap peze Jwe.

Nou soti nan tout peyi a; soti New York, soti nan Massachusetts, rive nan Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, ak toupatou nan peyi a. Soti nan Afrik rive nan Meksik, Ewòp ak Ostrali, nou ap rasanble ansanm, anba yon mesaj, yon sèl vwa, epi li ap ini lamarye a pou anlèvman.

Pwofèt nou an, mesaje Bondye a, Pitit Gason Lòm nan ki revele tèt li nan lachè, ap rele byen fò, “Satan, soti nan wout mwen, mwen gen Mesaj Wa a. Mwen se Mesaje Wa a. Mwen gen Pawòl konfime pou jodi a. Mwen te predestine pou m rele e pou m menen Lamarye li a.”

“Mwen ap menen yon pèp, separe yo nan bagay sa yo. Menen yo deyò; pou m montre yo, grasa Ekriti yo, ke Bondye kanpe isit la; ak jistifikasyon kolòn dife a.”

Bondye te rekonèt ke gen moun sou tè a ke li te predestine pou lavi. Li te rekonèt se te tan pou l te voye mesaje la al rele Lepouz la, kidonk li te fè sa. Nou se mounn yo ki te rekonèt Li. Nou se moun li te konnen ki t ap kwè nan chak Pawòl.

Abraram te rekonèt Bondye t’ap pale avè l ‘nan kò moun. Li te rekonèt siy li a epi li te rele S-E-Y-È, Elohim, epi Senyè a te beni l . Nou rekonèt jan sa te ye nan jou sa a, se konsa sa pral ye lè Moun Bondye voye nan lachè a pral revele , Bondye, k ap pale grasa kò moun.

Nou se yon pati nan li, ak Pitit Gason li a, epi nou pral rete avèk li pou tout tan. Se pa apèl nou oswa chwa nou, men se pa chwa li. Nou pa t ‘gen anyen pou n fè ak da. Se li menm ki te chwazi nou anvan fondasyon monn nan.

Kèlkeswa kantite fwa ou preche, kèlkeswa sa ou fè, sa pa ka mi, li pa ka manifeste, li pa ka konfime; se sèlman pa Sila a ki te di: “Mwen se limyè monn nan,” Pawòl la. Kidonk, ki gen pou parèt yon—yon—yon Pisans, Sentespri a li menm, pou l muri, oswa pou jistifye, oswa pou pwouve, oswa pou fè manifeste ke sa Li te predi a t ap rive jodi a. Limyè aswè a pwodui sa. Ala yon tan!

Li te wè nou nan yon vizyon pandan nou t ap pase devan l. Nou te nan menm pozisyon ke Lepouz la te ye nan kòmansman an, Alfa ak Omega. Li t ap gade kèk moun k ap soti nan liy lan, e li t ap eseye rale yo tounen, men se nou menm ki t ap rele: “Nou ap repoze sou sa.”

Remake, “Kòm Janès ak Janbrès te reziste ak Moyiz tou,” li pral vini tou dwat la , pa kèk nan yo. , kounye a, li pa pale de Metodis, Batis, isit la; yo soti nan pati sa a. Gade? “Menm, jan Janès ak Janbrès te kenbe tèt ak Moyiz ak Arawon, se konsa yo pral fè. moun ki gen lespri dwòl konsènan Verite a,” te perverti nan dòg ak ansèyman nan legliz la, olye de Bib la.

Kouman nou dwe pran anpil prekosyon pou nou rete ak vrè Pawòl ki jistifye pou epòk nou an. Nou dwe toujou sonje ak rekonèt ki moun Pawòl la vini. Kiyès ki sèl entèprèt Pawòl Bondye a? Kiyès ki Pawòl la pou epòk nou an?

Lespri Bondye a, ki se Pawòl Bondye a, “Pawòl mwen se Lespri ak lavi,”ki pral mete Lamarye a nan plas li. Paske , Li pral rekonèt pozisyon Li nan Pawòl la, Lè sa a, Li nan Kris la, li pral mete Li nan plas Li.

Nou envite w vin koute sèl Vwa Bondye ki jistifye pou epòk nou an, epi rekonèt pozisyon w nan Pawòl la epi w ap ka mete w nan plas ou pandan n ap tande Bondye pale grasa pwofèt li a epi pote mesaj la pou nou: Rekonèt tan paw la ak mesaj li a 64- 0726M, a 12:00 P.M., lè Jeffersonville.

Frè. Jozèf Branham.
Ekriti yo pou nou li anvan w tande mesaj la:

Oze: Chapit 6
Ezekyèl: Chapit 37
Malachi : 3:1 / 4:5-6
II Timote: 3:1-9
Revelasyon: Chapit 11

Bondye, kreye yon renesans nan mwen. Kite m nan renesans sa. Se pou nou chak nan renesans sa, renesans la nan mwen. Fè m ‘grangou, Seyè, fè m’ swaf dlo a. Kreye nan mwen, Seyè,sw sa ki nesesè nan mwen. Kite m, depi lè sa a, vin pou ou; plis sèvitè ou konsakre m , pou yon pi bon sèvitè, ki plis beni nan men Ou; plis kapasite , plis imilite, plis jantiyès, plis sou travay; plis gade nan bagay sa yo ki pozitif, ak bliye bagay sa yo ki nan tan lontan an, ak negatif yo. Kite m ‘premye sou nòt nan gwo apèl Kris la. Amèn.

Reveran. William Marrion Branham