Sitasyon pou jou / Pen chak jou

22-1207

Sitasyon pou jou

57-0126B
Rapò vwayaj peyi Zend( India Trip Report)

Men, mwen te gen pi bon espwa nan nou frè yo isit la maten an, ke nou pral moun Bondye ki rete ak Pawòl Bondye a. Epi se pou tout lòt bagay tonbe dwat a goch, men rete dwat ak Pawòl sa a. Pa deplase. Pa gen pwoblèm si ou se yon pawas deyò a , ou dwe yon bon pawas. Pa eseye fè konpetisyon ak yon lòt moun oswa fè sa. Jis antre dwat nan Pawòl la, epi rete dwat la, epi Bondye pral pozisyone ou plase ou nan Wayòm li an, kote ou ka pi bon an.
E si dwèt mwen ta janm pran yon kont , paske li pa t ‘yon je, li pa ta dwe yon dwèt ankò? Mwen ta rayi pèdi dwèt sa a. Menm si je mwen ka gen plis valè, men mwen renmen dwèt sa a. Se yon pati nan mwen. Ou konprann sa mwen vle di? Mwen sèten ou fè sa. Se konsa, kèlkeswa biwo, kèlkeswa sa li ta ka, kèlkeswa sa ou ye. E kote Bondye mete w nan pozisyon, rete la epi rete fidèl ak Pawòl sa a jan w konnen ki jan pou w ye a. Bondye ap beni li. Si li pran yon nosyon kont yon lòt bagay, li pral mete w kote li bezwen an.

Pen chak jou

I Korentyen 12:19-20
Men, si yo tout te yon sèl manm, ki kote kò a ye?
Men koulye a, yo gen anpil manm, men se yon sèl kò.

22-1206

Sitasyon pou jou

61-0428
Antre nan Lespri a( Getting in Spirit)

Mwen pa okipe si mesye sa movè. Si li movè ak sensè nan kè l ‘, epi ou gen rezon nan kwayans ou epi -epi ou te mal aji jan ou ap aji a. Mwen ta pito nan plas li pase m nan plas ou. Se vre.
Mwen ta pito fè erè nan doktrin mwen epi dwat nan kè mwen. Bondye ap respekte li plis. Kidonk, si yon nonm pa bon, kisa l y e menm? Ede l. Li bezwen èd. Renmen li. Si ou pa ka renmen lènmi ou menm jan ou renmen moun ki renmen ou, ou pa pi bon pase pèseptè yo. Se vre. Se sa Legliz la pa rive jwenn. Mwen espere ou jwenn li aswè a. Mwen espere ou wè de sa m ap pale a.
Li tounen nan lanmou , lanmou rachte. Tout lòt bagay yo byen, men nou te oblije tounen vin di Bondye mèsi youn ak lòt. Apre sa, moun te di mwen kont òganizasyon yo . Mwen pa fè sa . Mwen ap goumen ak sistèm sa a landan lan ki ap kraze fratènite. Mwen te toujou fè li. Apre sa, mwen ap toujou fè li. Se vre.

Pen chak jou

Matye 5:44
Men, mwen di nou: Renmen ènmi nou yo, beni moun ki madichon nou yo, fè byen ak moun ki rayi nou yo, epi lapriyè pou moun ki maltrete nou yo e ki pèsekite nou yo.

22-1205

Sitasyon pou jou

62-0607
Annou mete tout zam Bondye yo sou nou (putting On The Whole Armor Of God)

Se poutèt sa, nou konnen ènmi nou an nan taktik li yo. Petèt ou pa t ‘jwenn li jis dwat, fason mwen te di sa. Nou konnen ènmi nou an: Lè nenpòt moun, nenpòt lespri, nenpòt moun eseye pa dakò ak Pawòl Bondye a, sonje, sa a se lènmi ou, se lènmi ou. Nou konnen ansyen atak li a, se ak sa li te kraze ras imen an, e se konsa li kraze yo jodi a, e se konsa li fè w al lwen Bondye, se fè w pa kwè Pawòl li a.
Epi sèl fason pou w ka janm rete pou di Bondye mèsi, epi pale avè l nan frechè sa aswè a, se rete fòtifye nan Pawòl la sou tou de bò, kite rido Pawòl Bondye a tonbe toutotou ou, epi ou va vin yon ti dwa nan mitan an nan Li. Se vre. Lè sa a, w ap fòtifye. Glwa!

Pen chak jou

Efezyen 6:11
Mete tout zam Bondye a pou nou ka kanpe kont riz dyab la.

22-1204

Sitasyon pou jou

61-0827
Mesaj Grace a( The Message Of grace).

Reflechi sou sa: Lanmou ak gras se sè, sè marasa. Ou pa ka gen gras san ou pa gen lanmou. Yo se sè marasa. Egzakteman sa. Anvan ou ka gen gras, ou dwe gen lanmou. Anvan ou ka aktyèlman montre ou grasye yon moun , ou dwe renmen yo; byen oswa mal, ou dwe renmen yo, de tout fason, oswa ou pa kapab. Gade? Donk lanmou ak gras se menm bagay. Yo se jis sè marasa, sa se tout, lanmou ak favè. Yo, nou te… Nou pa ka wè youn san lòt la. “Bondye te tèlman renmen mond lan, li te bay sèl Pitit Gason Li fè a,” Li te gaye gras li , e li te pote l nan kè nou grasa Sentespri a. Gade? Pa gen anyen ou ka fè san yo pa travay youn ak lòt. Gras, gras Bondye se sa ki sove nou.

Pen chak jou

EFEZYEN 6:24
Gras ak tout moun ki renmen Jezikri, Seyè nou an, avèk senserite.

22-1203

Sitasyon pou jou

53-1205
Rezirèksyon an( The Resurrection).

Pa gen yon bagay tankou kwayans apostolik. Si gen nenpòt kwayans apostolik nan Bib la, yo jwenn li nan Travay kote li te di, “Repanti chak nan nou, epi batize nan Non Jezikri pou padon pou peche nou yo. N ap resevwa don Sentespri a pou Pwomès la se pou ou menm ak pitit pitit ou yo, pou moun ki byen lwen yo, pou tout moun Senyè Bondye nou an pral rele.”
Sa sonen plis pase kwayans yon apostolik,se pa, “Mwen kwè nan yon Legliz Katolik Women apa pou mwen. Mwen kwè nan kominyon sen.” Nenpòt moun ki kwè nan kominyon nan sen se yon espiritis. Se egzakteman sa. Sen yo mouri; yo nan prezans Bondye. Pa gen okenn medyatè ant Bondye ak moun, apa Jezikri. Amèn. Se vre. Oh, ki jan ou jwenn tèt ou tout trese moute. Mwen, se yon wont…
Gade, mwen pa vle blame nou moun; se sou chè a kote li te kòmanse. Se pa etonan sa se kondanasyon peyi a, lè Satan te monte sou chè a la. Se verite a. Si w pa preche Pawòl Bondye a san adiltè, epi Pawòl Bondye a ap pwodui egzakteman se sa Li te di Li t ap fè.

Pen chak jou

Tit 1:16
Yo fè konnen yo konnen Bondye; Men, nan travay yo, yo nye li.

22-1202

Sitasyon pou jou

56-0129
Sinatirèl la( The Supernatural) .

Epi li nan atmosfè a ki pote mirak la, ak bèl zèv , ak pouvwa Bondye nan mitan pèp la. Se atmosfè pèp la. Epi lè moun yo rive nan yon kote yo ap fè rezònman, epi yo ap mande tèt yo, epi ya bwase , ak panse, ak tout anderasinen , epi yo pa konnen ki kote yo kanpe, mwatye nan yo pa menm anseye pa Ekriti yo, ki jan ou ka atann ak atmosfè a gen akò la ? Ou pa ka fè li; li pap bon. Li dwe nan yon sèl akò, yon sèl kote, ak etabli ak yon sèl motif, yon sèl bagay,se Lè sa a, ou pral wè yon bagay rive.

Pen chak jou

Filipyen 2:2
Fòk mwen kontan anpil, pou nou gen menm lide, pou nou gen menm lanmou, pou nou fè yon sèl lide, pou nou gen yon sèl lide.

22-1201

Sitasyon pou jou

62-0422
Retablisman pye bwa a lamarye( Restoration Of The Bride Tree).

Kidonk, ou wè, legliz Pwotestan ki pa pran Pawòl Bondye a se yon pitit fi legliz Womèn an. Bondye pa janm, nan nenpòt ki lè, òganize yon legliz. Legliz Katolik Women an te premye òganizasyon an. Epi chak youn nan yo se pitit fi, pou li, ki òganize.
Yo mouri avè l. Bib la te di: “Li t ap boule pitit li yo ak dife.” Konbyen moun ki konnen sa? [Kongregasyon an di: “Amèn.” — Ed.] Bib la di sa. Ebyen, Bib la te di ke ble a ak move zèb yo t ap grandi ansanm jiska dènye jou a, Lè sa a, li t ap mare move zèb la (se vre?), premye, epi boule yo. [“Amèn.”] Epi ble a t ap ale nan greyè a. Eske se vre? [“Amèn.”] Pay yo ap mare tèt yo ansanm nan òganizasyon,yo Konfederasyon Legliz yo, pou bonm atomik la. Egzakteman se sa . Men, Legliz la ap prepare pou ale nan grenyè a, osi byen ke mond mond lan fè l , nan anlèvman. pou fanm lib la va pa eritye ak esklav la.

Pen chak jou

Ezekyèl 6:10
Lè sa a, y’a konnen se mwen menm ki Seyè a, epi mwen pa t’ di pou gremesi mwen ta fè yo mal sa a.

22-1130

Sitasyon pou jou

65-0123
Sitèn Krevase ( Broken cisterns).

Kounye a Pawòl Bondye a se tankou yon chèn, w ap travèse lanfè avèk Li; epi chèn sa sèlman pi bon nan mayon ki pi fèb la a, e Bondye vle nou kenbe chak Pawòl li. Kounye a, sa te premye a nan Bib la; jis pou kraze yon Pawòl, plonje ras imen an nan yon fènwa lanmò.
Jezi te vini nan mitan Bib la, e li te di ke, “Lòm p ap viv ak pen sèlman, men ak tout Pawòl.” Se pa sèlman yon pati nan Pawòl yo, oswa katrevendisnèf sou yon santèn; men chak Pawòl, menm jan Èv ak Adan te ye.
Epi nan dènye Bib la, Revelasyon 22:18, Li te di ke, “Nenpòt moun ki retire yon Pawòl nan sa a, oswa ajoute yon mo nan li!”
Se konsa, poukisa nou bezwen enjekte nan li isit la lide yon moun nan bagay sa yo, epoutan se pwòp lide Bondye a ki sou li?

Pen chak jou

Ebre 4:12
Paske pawòl Bondye a rapid, li pisan, li pi file pase nenpòt nepe de bò…

22-1129

Sitasyon pou jou

63-0120M
Vwa Bondye a nan dènye jou sa yo( The voice Of God In This Last Days).

Si w se jis yon kwayan tyèd, Vwa Bondye a kriye nan kè w maten an, “Ou se yon kwayan tyèd,” ou ta pi bon repanti!
Nou menm gason, fanm, ti gason oswa tifi, sa se pa viv pou Kris la, epi Vwa Bondye a pale ak nou atravè Pawòl Li a epi li di “sispann fè sa,” pito ou fè li. Paske ou pral tande Li ankò yon jou, epi Li pral kondane ou. Ou pa ka nye Li, Li ap pale ak ou kounye a. Epi, sonje, li anrejistre.
Epi moun ki fè sa ki byen epi ki tande Vwa Li, pral leve nan jistis, nan Glwa, nan Syèl la.

Pen chak jou

Matye 11:15
Moun ki gen zòrèy pou tande, se pou l’ tande.

22-1128

Sitasyon pou jou

64-0411
Dezekilib espirityèl( Spiritual Amnesia)

Men, mwen renmen yon bon ras otantik. Oh, li dou. Ou ka pale avè l. Li konnen kiyès papa l ye, kiyès manman l, kiyès papa l ak grann li ye. Li gen papye ras li pou montre kote li soti.
Apre sa, mwen renmen yon kretyen ki gen bon ras , ki ka tounen nan Pawòl Bondye a, nan jou Pannkòt la, epi idantifye tèt yo la ak sen yo, kote Pouvwa Sentespri a te vin sou yo. Sa se yon kretyen de ras. Li konnen ki kote li soti. Li pa idantifye ak Metodis, Batis, oswa pa gen anyen lòt. Li idantifye l nan Pawòl Bondye a. Li konnen egzakteman ki kote li kanpe. San wa Papa l ap koule nan li; san Jezikri. Li konnen sa li fè! Li kwè chak Pawòl. Bondye travay atravè li e li konfime li ak siy li te pwomèt pou l suiv yo. Li pa gen okenn Dezekilib espirityèl. Li se yon bon ras otantik. Mwen renmen sa.

Pen chak jou

Travay 2:39
Paske, pwomès la se pou nou menm, ak pitit nou yo, ak tout moun ki byen lwen yo, pou tout moun Senyè Bondye nou an pral rele.

22-1127

Sitasyon pou jou

55-0118
David,Gran gèrye a

Chak David ki chita isit la aswè a, ou nan pozisyon nan Kris la. Bondye konfime sa. Eleksyon, apèl, wen, plase: Li te chwazi ou e li rele ou. Li te chwazi ou epi li rele ou. Lè sa a, li wenn nou ak Sentespri a, epi kounye a, li mete nou nan kò Kris la, chak nan nou se David.
Kote Golyat la? “Ki moun ki Golyat la, Frè Branham?” Kansè sa k ap manje w la (Se vre), timè sa k ap pandye sou ou tèt ou yo, katarak sou je w, bra enfim sa a. Tout bagay gade li epi li di, “Li pa ka fè.” Dyab la di, “Ou ta ka byen sispann kwè. Ou ta ka byen etabli, paske ou pa janm ka geri ankò. Doktè ou te di sa; tout rès yo te di sa. Ou pa ka geri. .”
Men, Kris la ki te fè w sispann bwè, fimen, bay manti, vòlè, ki te sove w anba yon lavi sou, anba troub, anba peche ak tonm dyab la , si Bondye ka fè sa pou ou, li ka sove w anba TB w. ak kansè ou. Li se yon Golyat; pa pran vante tèt li. Kanpe nan Non Senyè Jezi a epi defie l nan yon konfwontasyon. Amèn. Alelouya. Mwen santi mwen relijye.

Pen chak jou

I Samyèl 17:45
…Ou vin jwenn mwen avèk yon nepe, ak yon frenn, ak yon plak pwotèj, men mwen vin jwenn ou nan non Seyè ki gen tout pouvwa a…

22-1126

Sitasyon pou jou

61-0217
Mak bèt la ak sele Bondye #2 ( The Mark Of The Beast And The Seal Of God 2 ).

O, se So Sentespri a, frè; sa se so Bondye. Se vre, sele.
Kounye a, Juif yo se pwochen yo ki va resevwa Li.Pannkotist yo te genyen li, Metodis yo, Batis yo, tout sa yo soti nan òganizasyon diferan epi plase dwat isit la aswè a. Menm mwen menm mwen se yon batis, oswa mwen te. Mwen toujou yon batis, men mwen se yon batis pentkotist ak Sentespri a. Mwen se Nazarèt, Pannkotist, Presbiteryen, Batis. Oh, ou konnen sa mwen vle di, tout nan sa. Ki sa ye, se Sentespri a ki te fè diferans lan, sa ki te sele m ‘nan Wayòm Bondye a. Se sa ki sele chak Metodis, chak Katolik, chak Presbiteryen. Nou tout se èt imen, e pa yon sèl Lespri, nou pa tout ansanm nan yon sèl legliz, yon sèl men nou tout souke nan, yon sèl dlo; men nan yon sèl Lespri nou tout batize nan yon sèl kò pa Sentespri a epi sele jiska jou redanmsyon nou an rive . Amèn. Se Sentespri a.

Pen chak jou

I Korentyen 12:13
Gen kèk nan nou se Jwif, gen kèk nan nou ki pa Jwif; gen kèk nan nou ki lib, gen kèk nan nou ki esklav. Men nou tout resevwa batèm Sentespri a pou nou ka vin fòme yon sèl kò. Se menm Sentespri a Bondye bay[a] nou tout.

22-1125

Sitasyon pou jou

64-0620B
Kiyès Jezi ye?( Who Is Jesus )

Bondye pou kont li, nan kòmansman an, Li te sèlman Bondye…Li pa t menm Bondye, nan kòmansman an. Èske w te konnen sa? Li pa t ‘kapab. Bondye se yon “objè adorasyon,” mo angle a. Wè? Kòm Li te Elohim, Sila ki egziste pa pwòp tèt li; Li pa t menm ko Bondye. Men, nan li te gen atribi a, tankou panse ou. Gade? Panse w, mwen dwe wè yon bagay, epi answit…Mwen panse de sa , epi answit mwen pale. Epi yon mo se yon panse eksprime. Donk, “Okòmansman se te Pawòl la, e Pawòl la te avèk Bondye, e Pawòl la te vin eksprime,” wè, te parèt.
Epi kounye a tout se menm bagay la. Menm jan nou ye a,nou ki fèt ankò a, nou te resevwa Lavi Etènèl. Si nou gen Lavi Etènèl, gen yon sèl fòm Lavi Etènèl, se Bondye. Epi nou se atribi li. Kounye a mwen ka pale pami kretyen nan fason sa . Nou se atribi. Epi Jezi te vini kòm yon Redanmtè. Konbyen moun ki kwè sa? [Kongregasyon an di, “Amèn.” — Ed.] Rachte, se pa kreye yon bagay nouvo. Rachte se pote tounen sa ki te deja la. Wè? Se konsa, kisa ou pè? Gade? Se tou— tout nan men li, revèy la pap mache mal. Tout bagay dwe fèt konsa, epi li mennen nou nan plas sa a. Kounye a…

Pen chak jou

Jan 3:15
Konsa, tout moun ki mete konfyans yo nan li p’ap peri, men pou yo gen lavi ki p’ap janm fini an.

22-1124

Sitasyon pou jou

53-0607A
Ministè Kris la( The Ministry Of Christ)

Pyè te di…Lè yo te kòmanse tranble epi yo rele byen fò, foul gòspèl sa yo deyò a, oswa monn fanatik la te pwoche bò kote l, li di, “Mesye sa yo sou.”
Èske ou ta ka imajine? E koute, zanmi Katolik, ak rès nan nou. Mari, jenn fi beni, te nan mitan yo. Epi si Bondye pa t menm kite manman Pitit Gason Bondye a, antre nan Wayòm Bondye a jiskaske li te tèlman ranpli ak Sentespri a jiskaske li te aji tankou yon fanm sou, ki jan ou pral antre nan, anyen mwens ke sa ? Kisa sa pral ye? Panse sa pou tèt ou. Bib la di Mari te la. Manman Kris la menm te oblije ale nan Lapannkòt la epi rete la nan vil Jerizalèm jiskaske li te tèlman ranpli ak Sentespri a jiskaske li te tranble tankou li te sou. Amèn. Sa se verite. Sa se Bib la.

Pen chak jou

Travay 2:38
Lè sa a, Pyè di yo: Repanti, epi batize nou chak nan non Jezikri pou padon peche yo, epi n ap resevwa don Sentespri a.

22-1123

Sitasyon pou jou

53-0219
Aksepte kado Bondye a ( Accept God’s Gift)

Mwen sonje yon jou lè mwen te gade anlè e mwen te wè sa li te fè pou mwen, mwen te ranpe l kote l avèk imilite. La li te mete non mwen sou yon liv, epi , o, sa ki te ekri anba li. Mwen di: Mèt, èske w ap padonnen m?
Epi, sanble, li pran men l, li tranpe sou kote l 0, epi li di, “Wi.” Apre sa, li te ekri atravè liv sa a, “Padon,” fèmen l ‘, epi li mete l’ tounen nan lanmè loubli . Mwen te kontan depi tout tan. M ap fè tout sa m kapab nan fason m enb pou m di tout mòtel ki sou tè a: “Jezi Kris renmen nou, e se sèl bagay ki kenbe kòlè Bondye sou nou. Resevwa li kòm Sovè pèsonèl nou.”
Epi lè w fè sa, kounye a, Sila a–ta rale w sou do l tou, “avèk blesi li yo nou geri,” oswa “nou te geri,” pa nou pral, nou te deja geri. Chak moun te geri. Epi kounyeya, sèl bagay ou dwe fè, se kwè sa an premye nan kè ou anvan ou ka di li. Si w ap jis di li nan bouch ou, li p ap fè anyen pou ou .

Pen chak jou

Ezayi 55:7
Se pou mechan an abandone chemen l’, se pou moun k’ap fè sa ki mal la kite lide l’ yo. Epi Bondye nou an, paske li pral padonnen anpil

22-1122

Sitasyon pou jou

63-0412E
Bondye kache tèt li nan senplisite( God Hiding Himself In Simplicity).

Bondye pa fè bagay konplike, nan anpil chaplet, ak anpil bagay konsa a, ak rantre nan sa a, ak anpil edikasyon, anpil teyoloji. Se Poutèt sa, nou jwenn tèt nou pi lwen ak pi lwen lwen Bondye, tout tan an, nan fè bagay sa.
Jodi a, nou tèlman syantifik jiskaske nou ka di konbyen molekil ki pran pou fè yon atòm, konbyen elektwon, elatriye; epi fann atòm sa a, epi di w kouman li fè; fè yon bonm atomik, epi lè sa a nou ka eksplike kijan nou te fè li; men mache sou yon brinèl zèb ke nou pa ka eksplike.
Bondye, nan senplisite. Bondye te manifeste tèt li nan senplisite. Li fè tèt li senp. Se pou moun ki saj yo pa konprann. Jezi te di: “Mwen di w mèsi, Papa, ou kache sa a pou moun saj ak entèlijan yo , epi ou va revele l bay ti bebe ki vle aprann.”
Pa janm eseye edike tèt ou bay Bondye. Lè w fè sa, ou edike tèt ou lwen Bondye. Wè? Bondye pa rekonèt pa edikasyon. Bondye, konnen pa lafwa. Epi premye kou ke dyab la te pran se te sou pwogram edikasyonèl la, epi lòm te pèdi relasyon l ak Bondye. Se egzakteman sa. Li dwe konnen Bondye pa lafwa, pa fason li ka eksplike sa; pa fason li kwè sa, li pa ka eksplike.

Pen chak jou

I Korentyen 2:5
Konsa, lafwa w pa dwe kanpe nan sajès lèzòm, men nan pouvwa Bondye.

22-1121

Sitasyon pou jou

60-0417S
Mwen konnen( I Know)

Nan youn nan Ekriti yo nan Bib la, li ekri: “Eprèv yo vin sou nou, yo gen plis valè pou nou pase lò li menm, paske se Bondye ki ban nou eprèv sa yo.” Apre nou vin byen li, konfesyon nou ak batèm nou an, ak pwomès nou pou nou mache nan lavi pou li, lè sa a chak eprèv ki vin sou nou se li ki pafè nou pou glwa li. Se pou mennen nou nan yon plas kote Bondye ka fè tèt li pi reyèl pou nou pase li te ye anvan eprèv la vini.
Mwen vle rantre nan maten an ak Jòb, pou m di ke mwen te viv ase lontan pou konnen se Verite a. Mwen te wè li nan pwòp lavi mwen, ke chak fwa yon gwo sitiyasyon leve, ke mwen pa ka jwenn akote li, oswa anba li oswa anwo li, Bondye fè yon fason, epi li fè soti glwa l. Mwen jis mande ki jan favè l la fè kon sa, men li fè sa.

Pen chak jou

I Pyè 1:7
Konsa, eprèv lafwa nou an, ki pi presye pase lò ki peri, menm si li te teste ak dife, kapab jwenn lwanj, onè ak glwa lè Jezikri parèt.

22-1120

Sitasyon pou jou

59-0823
Gazam, sotrèl la , jelèk, Hazil la, ( Palmerworm Locust Cankerworm Caterpillar)

Men, si Bondye enfini, enfini, epi li pa ka chanje, Legliz li a dwe rete jan l te ye nan kòmansman an. Ou admèt sa? Legliz la dwe toujou rete menm jan li te ye a.
Men, moun te brikole ak Li, mete pwòp entèpretasyon yo nan Li. Pa janm eseye entèprete Pawòl Bondye a. Di jis sa Li di. Nou Pa bezwen konnen ki jan Li ye, kidonk jis liye ou ak Li, se tout. Pa chanje Pawòl la. Bib la te di, “Ekriti a pa yon entèpretasyon prive.” Nou pa gen dwa di bagay sa yo; nou jis rive li sa epi di jis egzakteman jan li te di a, epi kwè Li menm jan an. Mwen pa bezwen konnen ki jan sa sanble ridikil ; kwè li, de tout fason.

Pen chak jou

Jeremi 42:6
Kit li bon, kit li mal, nou pral koute vwa Seyè a, Bondye nou an.

22-1119

Sitasyon pou jou

59-1220M
Konferans Ak Bondye( Conference With God).

Petèt ou se yon pechè, epi ou fè anpil peche. Petèt ou te fimen jiskaske ou pa ka fimen ankò, epi ou pa ka kite li. Petèt ou te bwè jiskaske ou pa ka bwè ankò, epi ou pa ka kite li. Petèt ou te rive nan plas kote ou te tèlman plen nan peche ak lanvi, jiskaske ou oblije gade sou chak fanm ou wè, sa ki mal. Oswa, petèt ou te menm perverti pwòp resous natirèl ou. Petèt ou te rive nan yon blòk. Mwen pa konnen kote ou ye a, Bondye toujou pare pou l vin jwenn ou, nan yon konferans, epi pale de sa ak ou.

Pen chak jou

Ezayi 1:18
Vini non, ann diskite ansanm, Seyè a di: Menmsi peche nou yo ta tankou kamwazi, yo pral blan tankou nèj. Menmsi yo wouj tankou woukou yo pral tankou lenn mouton.

22-1118

Sitasyon pou jou

56-0128
Enspirasyon (Inspiration).

…moun rive konnen lè w wen ak Sentespri a. Sa ta dwe nan kè yo, oswa nan yo—nan rezònman yo , yo di, “Oh, la, nèg sa a fou. Oh, mwen
—mwen…” Men, nan fon kè yo, yo admire w (Se vre.), anba nan kè yo.
Yo ta ka gen ti plenyen
ak ou , paske yo ap eseye dakò ak rezònman yo; Men, byen fon nan kè yo, yo admire, sof si nanm yo tèlman sere jiskaske yo pa gen anyen lòt men rezònman. Paske, si ou se yon kretyen reyèl, k ap viv yon lavi vrè, epi k ap viv Pawòl la epi Bondye avèk ou, tout moun ap admire sa, si nanm ou toujou an kontak ak Bondye. Amèn. Se rezon sa a mwen panse ke plenyen sou denominasyon yo pa nesesè. Asire w se.

Pen chak jou

II Korentyen 4:6
Bondye ki te di: Mwen vle pou limyè a klere nan mitan fènwa a, se li menm tou ki fè limyè li a klere nan kè nou pou li fè nou konnen pouvwa li ki yon limyè ki klere byen bèl nan figi Kris la.

22-1117

Sitasyon pou jou

63-0120M
Vwa Bondye a nan dènye jou sa yo

Malgre tout imitasyon sa yo, fo vwa, fo pwofèt, tout lòt bagay sa yo k ap leve, Jezi toujou di, malgre tout bagay sa yo, “Si yon moun tande Vwa Mwen epi swiv mwen.” Li se Pawòl la. Koute, komisyon li fè nou jodi a, nan tout vwa sa yo. Ki, mwen te di ke li ta pran kèk èdtan pou fè soti tout vwa sa yo. Epi sa konfiz pèp la, se yon bagay ki pitwayab. Epi, apre tou, ou pa jwenn dezyèm chans lan, ou dwe pran Li kounye a. Ou ta ka pa jwenn yon chans aswè a. Ou ka pa jwenn yon chans demen. Se kounye a! “Lè w tande Vwa m nan, pa fè tèt di nan kè w, tankou nan jou pwovokasyon yo. Kounye a se lè a. Sa a se tan ki akseptab pou si yon moun tande Vwa m nan.”

Pen chak jou

Sòm 95:7-8
Paske li se Bondye nou an; Nou se moun ki nan savann li yo ak mouton ki nan men l ‘. Jòdi a, si nou tande vwa li, pa fè tèt di toujou, tankou lè yo te pwovoke, l tankou lè y’o te gen tantasyon nan dezè a.

22-1116

Sitasyon pou jou

60-0329
Ou Pa Bezwen pè se mwen (It Is I Be Not Afraid)

Se atmosfè a ki fè li.
Ou ka pran yon ze poul epi mete l nan yon enkibatè epi kenbe atmosfè a dwat li pral kale soti yon poul pa yon enkibatè. Gade? Paske se atmosfè a ki konte. Mete yon ze poul anba yon–yon chen. Li pral kale yon poul. Se atmosfè a. Epi se sa li pran nan legliz la jodi a, pa tèlman kwayans lanmidon ak teyoloji, men Lespri Bondye vivan an kap vide desann sou pèp li a pou pote yon atmosfè espirityèl.
Pa gen youn ki di, “Mwen kwè ke li se sa a,” ak yon lòt, “Mwen kwè li se sa a.” Li ap difisil pou Lespri Sen an travay.
Èske w konnen ki lè Lespri Sen an te vini pou premye fwa? Se te nan jou Pannkòt la, lè yo tout te nan yon sèl kote ak yon sèl akò. Lè sa a, li te soti nan syèl la ak yon bri tankou yon van ravajan. Yo te oblije jwenn atmosfè a dwat la.
E se sa nou bezwen jodi a, frè m yo. Nou byen lwen sa . Legliz la ta dwe yon milyon kilomèt sou wout la.

Pen chak jou

Matye 18:20
Paske, kote de oswa twa reyini ansanm sou non mwen, se la mwen ye nan mitan yo.

22-1115

Sitasyon pou jou

57-0825E
Ebre Chapit De #2( Hebrews Chapter Two #2).

Sa sevè, ansyen pwofèt, li gade fanm sa a nan figi. Li di: “Al fè yon gato pou mwen anvan.” Ala yon lòd, pou yon gason di yon fanm vèv, ki ap mouri grangou, pou l bay li manje anvan. kisa li te di? “Paske men sa Seyè a di: barik la p’ap janm vin vid, ni krich la p’ap cheche, jiskaske Bondye voye lapli sou tè a.”
Premyèman, Bondye. Li antre, li fè ti gato a, li vin bay pwofèt la. Tousuit tounen epi kwit yon lòt, ak yon lòt, ak yon lòt, ak yon lòt. Epi barik la pa janm ale vid, oswa krich la sèk, jiskaske Bondye voye lapli sou tè a. Li mete Bondye devan pitit li yo. Li mete Bondye anvan tout lòt bagay. Li pran Wayòm Bondye a an premye.
Bondye dwe gen premye plas nan kè ou, premye plas nan lavi ou, premye plas nan tout sa ou ap fè oswa sa ou ye. Bondye dwe premye. Li pa vle dezyèm plas la. Li pa merite dezyèm plas la. Li merite pi bon an, ak premye a, ak tout sa nou genyen. Li merite li. Benediksyon pou non li sen!

Pen chak jou

Lik 10:27
… ou dwe renmen Seyè a, Bondye ou a, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout fòs ou, ak tout lide ou…

22-1114

Sitasyon pou jou

61-0216
Mak Bèt la ak So Bondye 1( The Mark Of The Beast And The Seal Of God #1).

Epi sonje, menm lè vyèj k ap dòmi an te al achte lwil la, se lè a Lemarye a te vini. Glwa. Ou pa wè li? Si Presbiteryen yo ak Episkopalyen yo ak lòt moun sa yo, vin chèche Sentespri a, ou ta pi bon pou ou ranje lanp ou. Ranje, ranje , wi, li bezwen ranje . Lapannkòt, pi bon kèk lanp ki pare . Amèn. Mete anpil bagay nan mond sa a mete yo lwen ou. Ou te fin rouye . Mèch yo te nan move fòm. Ou konnen ke mèch se yon gwo bagay. Mwen te konn gade. Ala yon vrè mèch Bondye se yon—yon kwayan, se yon mèch. Gade, li gen yon dife nan yon bout, moute isit la, ak lòt bout la tranpe l ‘nan lwil oliv, li tire lwil la epi li fè dife. Ala yon—yon legliz, ala yon pouvwa. Ala yon yon kote nou ta dwe ye. Alelouya.
Klere menm limyè Levanjil sa a ki klere nan lès la, li klere nan lwès la. L’ap fè limyè nan aswè. Leve, pare lanp ou, Pannkòt. Pare mond lan; pare mòd nan mond lan; koupe bagay ki nan mond lan. Pare; lè a rive.

Pen chak jou

Sòm 18:28
Paske w’ap limen chandèl mwen an: Seyè a, Bondye mwen an, pral klere fènwa mwen an.

22-1113

Sitasyon pou jou

60-0925
Jou sa a sou kalvè( That Day On Calvary).

Finalman, yon jou, se jou Kalvè sa a, te gen yon sèl ki te desann soti nan Laglwa. Youn, nan non Jezikri, Pitit Bondye a, ki te soti nan laglwa, epi gòlgota la te fòme. Se jou sa a ke pri a te peye, ep kesyon peche te rezoud pou tout tan. Epi li te louvri chemen an nan bagay sa a ke nou grangou ak swaf. Li te pote yon kote nan satisfaksyon. Pa gen okenn moun ki janm vizite kalvè, epi ki wè l jan li te ye a, ki ka janm menm jan an. Tout sa li te janm vle oswa anvi pou yo, yo rankontre l, lè li rive nan kote sa a.
Se te yon jou konsa enpòtan, e yon bagay konsa enpòtan, li te souke mond lan. Li te souke mond lan, tankou li pa t janm souke anvan. Lè Jezi te mouri nan kalvè epi li te peye kesyon peche a, monn peche sa a te gen yon blakawout. Solèy la te desann nan mitan jounen an, li te gen yon pwosternasyon nève. Wòch yo pran tranble, mòn yo chire, kadav yo soti nan kavo yo a.

Pen chak jou

Jan 1:29
…Gade ti Mouton Bondye a, ki wete peche mond lan.

22-1112

Sitasyon pou jou

55-0109E
Kòmansman ak fen dispansasyon moun lòt nasyon yo( Beginning And Ending Of The Gentile Dispensation).

Danyèl te boule tout pon sa yo dèyè l ‘. Li pa t ap planifye pou l retounen ankò. Li pa t ap gade tras deyè l yo. Li t ap gade , li t ap abandone bagay ki nan tan lontan yo. Li te peze sou mak la nan gwo apèl la. Se sa nou ta dwe fè. Se sa Legliz la ta dwe fè.
Epi jan m remake , lè sa a, Bondye te pèmèt Satan ba l tès la. Epi, o, yo teste yo, bò dife a. Yo teste yo tou nan twou lyon an. Epi nan chak moman, Bondye te fè yo soti, plis pase viktorye.
“Anpil eprèv moun ki vin sou jis yo, men Bondye delivre yo anba yo tout.” Ala bèl bagay sa ye! Ki jan nou apresye sa. Eprèv, tribilasyon, tès, tout travay se pou byen n! Apre yon ti tan, Bondye ka wè lè sa a ke li ka mete konfyans li nan ou, epi Lè sa a, li va fè gwo bagay pou ou.

Pen chak jou

I Korentyen 11:32
Men, lè yo jije nou, se Senyè a korije nou pou nou pa kondane nou ansanm ak lemonn.

22-1111

Sitasyon pou jou

58-0517S
Peche enkredilite a ( The Sin Of The Unbelief)

Ki sa ki bon pou preche Bib la si Bondye bèbè epi li pa vle reponn pwomès li a? Ki sa ki bon pou l ta fè manje zwazo kanari vitamin B, vitamin A pou fè zèl li fò epi pou w kenbe l ‘nan yon kaj tout tan? Ou pa kite l soti. Ki sa ki bon vitamin ou ap fabrike a? Ki sa ki bon tout seminè nou yo ak lekòl teyoloji, ak gwo predikatè nou yo ki gen D.D., Ph.D., ak doub L D? Ki byen sa fè, si tout se sou yon Bondye istorik ki pa viv ak aji menm jan jodi a jan yo anseye sou sa ki te rive yo? Bib la te di ke li se menm yè, jodi a ak pou tout tan. Li pa mouri; Li leve soti vivan nan lanmò epi li vivan pou tout tan, toujou prezan, omniprezan pou tout tan. Sa a se Bondye ke nou vle tande pale sou li a. Sa a se Bondye ke tout vrè pitit gason Abraram ki te eli a vle tande pale de li epi vle konnen.

Pen chak jou

Sòm 1:3
Epi l ap tankou yon pye bwa ki plante bò rivyè dlo, ki bay fwi nan sezon li…

22-1109

Sitasyon pou jou

56-0814
Lanmou Diven Epi Grace Souveren.( Divine love And Sovereign Grace)

Bon,Kisa yo t’ap fè? Yo ap mete lanmou,Lamou diven. Epi gras Souveren an ap gen pou li aji nan plas li. Ou wè sa? Ki sa ki t ap pase? Bondye te di Moyiz, ” Di yo pou yo rete poze. Yo [Espan blanch nan Band lan.NO]…? Mwen pral moutre w sa gras mwen an ye. Jis rete trankil Kounya. Pa bay tèt ou problèm. Chak pa dwat yon moun sa te òdone pa Bondye”

Nem pòt sa ki ap pase oubyen k ap vini, Nepòt Tajedi epi Nepòt Problèm ak tribilasyon, men Toutotan Bondye Ap kondwi , Ki diferans sa fè? Li te di ” Kounye a , Di yo rete trankil . Yo renmen mwe, epi yo prouve m li lè yo prove ke yo yo kwè mwen ,m ap avanse pa yo sou pawòl mwen, epi yo kwè sa. Kounya yo nan fen chemen an. Lanmou pote yo lwen li kapab,bon kounya epi map prochete l pou yo, Yo pwochte lanmou sou mwen . Mwen pral prochte Gras diven epi pwisans ba yo. Li te di “D yo yo nan lafen an; yo paka fè plis. Yo toujou renmen epi kwè m.Se konsa gras mwen an pral travay kounya nan ka sa ‘li pral travay aswè a nan ka ou a. L ap travay nan tout ka. Gade li.

Pen chak jou

Epi li Di mwen ,Gras mwen ase pou ou. Fòs mwen li te pafè li nan feblès la. Avèk kè kontan , Se rezon ki fè mwen pito nan enfimite m ,ke pwisans Bondye ap ret avèk mwen.

22-1108

Sitasyon pou jou

58-1221M
Ki kote li ye wa jwif yo?( Where Is He, King Of The Jews?)

Se Nwèl. Tout tensèl sa yo , ap monte-desann nan lari a, nan Santa Claus, yon fiksyon Alman, yon dogm Katolik, pa gen yon sèl ons nan li ki vrè. Epi li pran plas Jezikri, nan kè twòp Ameriken. Nwèl pa vle di Santa Claus. Nwèl vle di Kris la. Se pa yon nonm ki gen yon tiyo nan bouch li, ki desann nan yon chemine! Anseye pitit ou yo konsa, ki sa ou espere yo grandi? Di yo verite a, pa sou kèk istwa fiktiv. Di yo: “Gen yon Bondye nan syèl la ki voye Pitit Gason l lan, e se sa Nwèl vle di. Epi li prèt pou vini ankò.”
Epi kòm presyon an kòmanse vini sou tè a, dyab la te mete bagay li yo deyò, pa jwèt, sa ou ka wè, tensèl la, ak lòt. Bondye mete Lespri li a deyò, nou pa ka wè, men nou kwè.

Pen chak jou

Jan 4:24
Bondye se yon Lespri, epi moun ki adore l ‘se pou yo adore l’ nan lespri ak nan verite.

22-1107

Sitasyon pou jou

62-0603
Evanjelizasyon nan tan lafen an( The End-Time Evangelism)

Se rezon ki fè mwen kwè ke Pawòl la se verite a. Si kwayans nou yo ak denominasyon nou yo pa vini konplètman ak Pawòl la, Lè sa a, li nan sa ki mal. Men, si Bondye pa t pèmèt, e Pawòl li a te tèlman enpòtan, jis mal site yon mo nan Li te lakòz tout, chak lanmò ki te janm rive, chak soufrans, chak ti bebe ki kriye, chak pwosesis antèman, chak tonm sou mòn lan, chak anbilans ki tout tan tout tan ap kriye, chak san ki te janm koule, tout vyeyès ak grangou ak pwoblèm ke nou genyen, jis paske Pawòl Bondye a te mal entèprete, ki te lakòz tout bagay sa yo, èske li va eskize sa nan tan lafen an si nou mal entèprete Li ankò?

Pen chak jou

Detewonòm 4:2
Nou pa dwe ajoute nan pawòl mwen kòmande nou an, ni nou pa dwe diminye anyen nan li.

22-1106

Sitasyon pou jou

50-0227
Bondye nan pèp li a( God In His People)

Bondye pa tonbe sou denominasyon yo. Bondye pa tonbe sou aparèy mekanik. Bondye, Sentespri a, te tonbe sou lèzòm. Lòm se ajan Bondye, e bagay ki pi difisil ke Bondye te janm gen pou fè se te fè yon mòtèl kwè nan yon lòt. Ou kwè sa?
Yo pa t ka kwè Moyiz, e Bondye te ba l de siy pou pwouve pèp la ke Bondye te voye l pou delivrans yo. Ou kwè sa? Bon, èske li pa menm yè, jodi a ak pou tout tan?
Èske w kwè zanj ki te pale avè l nan ti touf bwa ​​a se zanj alyans lan? Èske sa te bon? Dakò. Li menm yè, jodi a ak pou tout tan. Li la kounye a. Epi li fè menm bagay jodi a ke li te fè lè sa a. Epi li toujou fè mèvèy ak siy. Li se yon Bondye mirak. Epi li toujou travay nan yon fason mirak ak siy ak bèl zèv. Epi li te pwomèt yo nan dènye jou sa yo. Epi n ap viv nan dènye jou yo. Nou gen dwa pou nou atann ak sa yo kounye a (Se sa ki bon an.) pou pote pèp li a ansanm.

Pen chak jou

Danyèl 4:3
Ala gwo siy li yo! e ala bèl mèvèy li yo ye! wayòm li an se yon wayòm ki p’ap janm fini an, e dominasyon li se de jenerasyon an jenerasyon.

22-1105

Sitasyon pou jou

62-0117
Sipoze( Presuming).

Jou Pannkòt la, yo te tann jiskaske yo te gen otorizasyon Ekriti a. Se vre, anvan yo te reklame anyen, yo te konnen yo te genyen li. Pa t di—di, “Oke, mwen—mwen te santi yon ti sansasyon.” Yo te santi li, yo te wè li, tout lòt bagay. Yo te konnen Li te la. Yo te wè Li k ap deplase nan yo, k ap travay nan yo, k ap pale atravè yo, tout bagay. Li te la. Yo pa t sipoze sou anyen. Li te la, ap pale pou tèt li.
Epi yon nonm, lè li fèt yon novèl fwa nan Lespri Bondye a, se menm bagay la jodi a. Ou pa sipoze.
“Mwen—mwen kwè nou resevwa Sentespri a lè nou kwè.” Non. Ou pa t ‘. Ou pa re-…Gen kèk, ou ta ka fè li. Men, jis paske ou te kwè, si Bondye pa t ranpli ou ak Sentespri a, Lè sa a, li poko jistifye ou. Ou pa genyen Li. Ou wè? Se vre.
Pa nan sipoze ou genyen Li. Asire w de bagay sa a. Ou pa nan vle pran yon chans sou li, non, paske ou pral pèdi. Jis pa sipoze l. Jis rete, ale, rete jiskaske li fini.

Pen chak jou

II Korentyen 13:5
Egzamine tèt nou, si nou nan lafwa; pwouve pwòp tèt ou.

22-1104

Sitasyon pou jou

65-0801M
Bondye move laj sa a( God Of This Evil Age ).

Dezobeyisans vle di “rebelyon”. Mwen gade sa nan diksyonè a, pou asire w. Rebelyon, revòlte kont (ki sa?) Pawòl Bondye ki revele a. Menm jan Kayen te revele… te revòlte kont revelasyon Abèl te revele a, li te jistifye Bondye ke li te jis. Kayen te revòlte kont li, li touye frè l la.
Farizyen yo, ki gen pwòp konesans denominasyon yo sou sa Pawòl Bondye a te ye, yo te chwazi yon moun alamen, yo te revòlte kont Pawòl Bondye ki konfime ki te manifeste pou jounen an, Jezikri, epi yo te touye li. Sa se vre?
Se sa “pitit dezobeyisans yo”, yon rebelyon kont Pawòl Bondye a.
Kounye a wè kote yo ye? “O, jou mirak yo pase. Jezi Kris la poko menm. Pa gen yon bagay tankou batèm Sentespri a. Tout bagay sa yo se yon istwa san sans!” Gade, rebelyon! Yo pa oblije di de bagay; yo jis gen pou yo di youn, sa se tout. Sa se rebelyon an ,ki la menm.

Pen chak jou

Jozye 22:29
Bondye pa kite nou revòlte kont Seyè a…

22-1103

Sitasyon pou jou

55-0114
Doktè Moyiz( Doctor Moses)

Menm bagay sou Sentespri a. Ou di, “Mwen t ap chèche Sentespri a depi plizyè ane.” Mwen pa repwoche w. Ou se swa mal anseye, oswa yon bagay ki mal, oswa ou pa konprann.
Bondye gen obligasyon anvè Pawòl li. Pyè te di nan Jou Pannkòt la, “Repanti epi batize nou chak nan Non Jezikri pou padon pou peche nou yo, epi n ap resevwa don Sentespri a.” Se sa ki ekri nan Liv la, menm jan l klè jan mwen konnen ki jan yo li l ‘.
Si w te repanti epi w batize, lè sa a Bondye gen obligasyon, si lafwa w dwat anvè Bondye pou l ba w Sentespri a minit ou obeyi Pawòl Li a. Kwè sa. Bondye ap jistifye li ba ou.
Si kè w vrèman dwat devan Bondye, epi yo anseye w sa ki dwat, epi kwè nan li, epi mache la avèk asirans la, yon bagay pral rive, paske Bondye pi dispoze ba ou Sentespri a pase ou vle aksepte Li.

Pen chak jou

Revelasyon 22:14
Benediksyon pou moun ki obeyi kòmandman l yo, pou yo ka gen dwa jwenn pyebwa ki bay lavi a, pou yo ka antre nan pòtay lavil la.

22-1102

Sitasyon pou jou

64-0629
Bondye toupisan an te devwale devan nou( The Mighty God Unveiled Before Us).

E se sa Bondye te fè. Li—Li te chanje tèt li, depi l te vin Jewova Bondye, pou l te vin youn nan nou, pou l te ka soufri, pou l te ka goute lanmò, pou l te ka konnen sa pikan lanmò a te ye, epi pou l te pran penalite lanmò a sou tèt li. Li te retire kouwòn li a ak rad li a, e li te vin youn nan nou. Li te lave pye yo ak—ak—moun yo. Li te rete nan tant yo, ak pòv yo. Li te dòmi nan rakbwa yo ak nan lari yo, ak moun ki te defavorize yo. Li vin youn nan nou, pou l ka konprann nou pi byen, e pou nou ka konprann li pi byen.

Pen chak jou

Ebre 2:17-18
Se poutèt sa, nan tout bagay, li te dwe fè l sanble ak frè l yo, pou li te kapab yon granprèt mizèrikòd ak fidèl nan bagay ki gen rapò ak Bondye, pou fè rekonsilyasyon pou peche pèp la.
Paske, paske li menm li te soufri anba tantasyon, li kapab sekou moun ki anba tantasyon yo.

22-1101

Sitasyon pou jou

61-0205M
Atant( Expectation)

Mwen li sou Abraham Lincoln, yon gran. Nèg sid, ki te desann kannòt la nan New Orleans, epi ki te wè yo nan yon twou esklav la, vann nan lakriye piblik yon gwo nonm, gwo gwo Nèg ki solid. Ak ti madanm pòv li ki te kanpe la ak de ti bebe, ap kriye, paske yo te pral vann li pou elve l ‘bay pi gwo fanm ki pi an sante pou fè pi gwo esklav. Abraham Lincoln te sere pwen l konsa, epi li di, “Sa pa bon. Yon jou mwen pral frape sa, menmsi li sa vo lavi m ‘.” Li te fè, men li frape li. Li te kraze l tou.
Kite m di ou, frè, enkredilite se nan dyab la. Kite m frape l, Seyè. Mwen pa bay sa koute anyen sou lavi mwen. Kite m kraze bagay sa a soti nan legliz la, fwontyè sa yo, ak lòt bagay, pou nou ka wè, nou, pa yon sèl Lespri, nou tout batize nan yon sèl kò, epi nou se kretyen. Nou se frè. Pa gen pwoblèm si nonm nan fè pati Legliz De dye a epi mwen fè pati Asanble yo, ak Batis sa a, oswa Presbiteryen; nou se frè, se sa nou ye, nou se frè nan Kris la. Ann kraze l. Kraze limit sa yo. Pou Nou ka lonje bra nou bay chak frè.

Pen chak jou

I Korentyen 12:13
Paske, nan yon sèl Lespri nou tout batize pou nou fè yon sèl kò, kit nou se jwif, kit nou pa jwif, kit nou esklav, kit nou lib. e yo tout te fè yo bwè nan yon sèl Lespri.

22-1031

Sitasyon pou jou

53-0601
Kèlkeswa sa li di w fè li( Whatever He Says To You Do It)

Si ou—si pa gen batay, lè sa a pa gen viktwa. Men, ou dwe gen yon batay pou genyen viktwa. Si yo te jis ba ou, li pa t ap—pa t ap non li —pa t ap yon viktwa. Men, moun ki genyen batay la se li menm ki genyen viktwa a. Se konsa, Jezi vin sou tè a; Li te gen yon batay; Li te genyen viktwa a. Epi aswè a nou gen yon batay, epi ak Kris ki la, nou ka genyen laviktwa a.

Pen chak jou

Sòm 98:1
Yon sòm. Chante yon chante tou nèf pou Seyè a! paske li te fè bèl bagay: men dwat li ak ponyèt li ki apa pou li te genyen batay la.

22-1030

Sitasyon pou jou

51-0508
Lafwa Se Sibstans ( Faith Is The Substance).

Sa pa gen lontan, ti fi mwen an te rele m, lè m te isit la lòt fwa a. Li kareman ban m ‘yon panse. Li di: “Papi, mwen vle ou tounen lakay .”
Apre sa, mwen te di, “Cheri, m soti nan Texas mwen voye yon—yon ti poupe .” Li te di—li se jis gen katran . Mwen di: “Mwen voye yon ti poupe pou ou, cheri.”
Li te di, “Mwen jwenn li papi.” Apre sa, mwen te di—Li te di, “Mwen vle ou tounen lakay ou, papa.”
Apre sa, mwen te di, “Oke, cheri, mwen voye ou yon ti lapen soti nan desann Chattanooga.”
Li te di, “Mwen jwenn li, papa.” Men, li di, “Mwen vle ou tounen lakay ou.” Wè?
Apre sa, mwen te di, “Oke, cheri, mwen—papi…”
Li te di: “Papa, mwen renmen ou, e mwen renmen kado ou ban mwen yo, men mwen vle papa.”
Se sa. Tout kado li yo se bèl bagay, men mwen vle Papa. Mwen renmen kado li yo, tande l ‘nan manifestasyon yo, fè lwanj Bondye a, ak rele, ak gerizon, ak pale ak lang, ak entèpretasyon nan lang, ak tout kado yo diferan. Mwen renmen mete epi gade yo. Mwen pa genyen yo, men mwen renmen gade yo nan operasyon nan Legliz la. Men apre tout sa, mwen vle Jezi. Mwen—mwen vle li. Kado li yo bon, men mwen vle moun ki bay li a isit la. Wè? Se vre.

Pen chak jou

Jan 14:18
“Mwen p’ap kite nou pou kont nou: M’ap tounen vin jwenn nou ankò.”

22-1029

Sitasyon pou jou

55-1006E
Pwisans Bondye.(The Power Of God)

Men, si ou pa aksepte Limyè, li pral tounen fènwa pou ou. Ou pral kritike Li, epi w ap rele l sakre-woulo, epi ou ta ka tou gen yon wòch moulen pann nan kou ou, epi nwaye w nan fon lanmè a. Ou joure Sentespri a. Pa gen padon.
Li te di: “Moun ki pale yon pawòl kont Pitit Gason Lòm nan, yo ta padonnen. Men, si w pale kont Sentespri a, sa p ap janm padonnen”.
Men, o, ou te konnen anpil. Se konsa, ou te pase moun ki te nan Lespri Bondye a nan betiz, ki te kwè nan gerizon Bondye, ak rezirèksyon Kris la, ak pouvwa Bondye yo. Ou te pase l nan betiz, ou te vire nen ou epi ou te soti legliz.
Mwen vle nou wè sa k ap pase lè nou kanpe devan wa ki voye mesaj sa a. Uh-huh. Oh, ou panse ou te genyen li an gwo, men jis tann jiskaske jou a vini. Sa a se jou moun, jou Seyè a ap vini. Se vre.

Pen chak jou

Lik 11:35
Fè atansyon pou limyè ki nan ou a pa fènwa.

22-1028

Sitasyon pou jou

61-0213
Epi semans ou yo pral posede pòtay lènmi l yo.( And Thy Seed Shall Posess the Gate Of His Enemies).

Bondye renmen montre men li fò. Wi li konn fè’l. Li renmen montre pouvwa li. Li ap tann aswè a pou l montre li nan ou; pou pran pechè sa a epi transfomel ‘, pran fanm sa a ki gen yon maladi repite sou li epi chanje li nan yon fanm sen pou Bondye, pran ti fi sa a ki te pran move wout, ti gason sa a nan move wout, mennen yo tounen nan plas la epi fè yo pitit gason ak pitit fi li. Bondye wete l nan yo. Li pare pou pran nonm sa a k ap mouri ak kansè, yon moun ki gen pwoblèm kè, yon moun avèg, yon moun ki aflije, si li jis mete lafwa l ladan l, sa pral vire l soti nan lanmò al nan lavi, kòmanse l ak. yon temwayaj. Li ap tann pou l fè l. Li mete ou dwat nan pèlen an pou wè sa ou ta fè. Li mete yo nan pèlen sa a. Ta sanble ak nati li menm ki t ap kache figi l. Wi.
Yon ekriven te di yon fwa, lè yo te rive nan kote sa a, te mande kisa Moyiz ta fè. Li te gen yon sèl kòmandman, “Ale pi devan.” Si ou nan liy devwa a, kèlkeswa sa ki rete w nan chemen an… Pi gwo eksperyans mwen te janm fè se rankontre yon bagay mwen pa t ‘ka jwenn anyen sou li, oswa anba li, epi jis kanpe la epi gade. Bondye fè yon fason atravè li. Sa se fason pou fè li. Jis deplase. Kontinye deplase. Peze nen ou kont li. Jis kontinye deplase. Jis kontinye kontinye. Bondye pral fè yon fason.

Pen chak jou

Danyèl 6:22
Bondye mwen an voye zanj li a, li fèmen bouch lyon yo.

22-1027

Sitasyon pou jou

58-0324
Koute li (Hear Ye Him ) .

Mouton renmen manje mouton. Ak karanklou renmen manje karanklou. Buzzard yo manje manje buzzad manje. Men, si ou renmen bagay ki nan monn nan, sa montre lanmou Bondye a pa menm nan ou.

Epi pi gwo ipokrit ki genyen nan mond lan se yon kòbo. Yon pijon ak yon kòbo, yo petèt yo te mete yo sou menm poto , , nan lach la. Kounye a, pijon an ka manje sèlman yon bon manje, paske yon pijon se yon zwazo ki pa gen fyèl. Li pa ka dijere bagay ki pouri.
Epi yon vrè sen Bondye ki fèt ankò pa gen anyen pou wè ak bagay ki sou latè, paske li pa gen okenn fyèl ankò. Li pa ale nan diskisyon ak pati sou zepòl li, vle diskite ak diskite sou yon bagay.
Men, yon vye kòbo ka mete l sou yon vye kadav ki mouri, li manje pandan de zèd tan epi vole soti nan jaden an epi manje ble ak pijon an. Men, yon pijon pa ka manje ble epi answit manje kadav sa la. Ou Wè ipokrit la? Se la legliz la rive. Se egzakteman dwa. Kisa Papa a dwe panse..

Pen chak jou

Jak 3:10
Benediksyon ak madichon soti nan menm bouch la. Frè m yo, bagay sa yo pa ta dwe konsa.

22-1026

Sitasyon pou jou

59-1216
Kisa Sentespri a ye?(What Is The Holy Ghost?).

Mwen te di: “Satan, ou menm k’ap pale ak konsyans mwen an, mwen ta renmen mande w kichòy: Ki moun ke pwofèt ebre yo te pale ki t’ap vini an? Ki moun ki te wen Mesi a? Kisa ki te sou moun sa yo ki te predi Li te rakonte lavi li, plizyè milye ane anvan li te rive isit la? Kiyès ki te anonse sa jis nan Ekriti a? E lè li te vini, yo te di, ‘Li te konte ak mechan yo,’ e li te. ‘Li te blese. pou transgresyon nou yo,’ epi li te. tonm li te fè ak moun rich yo, men li ta leve soti vivan, twazyèm jou a,’ epi li te fèt . Apre sa, li te pwomèt Sentespri a, epi mwen genyen Li. Se konsa, ou jis ta ka byen lwen sa , paske li ekri nan Pawòl la, epi chak Pawòl sa yo se verite.” Apre sa, li ale. Jis ba li Pawòl la, ki fè li. Li pa ka sipòte Pawòl sa a, paske Li enspire.

Pen chak jou

Matye 4:4
Men, li reponn li: Men sa ki ekri: Moun p’ap viv ak pen sèlman, men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.

22-1025

Sitasyon pou jou

57-0302
Apre sa, Jezi te vini( And Then Jesus Came).

Mwen vle di sa, zanmi m yo. Mwen pa yon Gerisè. Mwen pa ka geri moun. Mwen pa kwè gen okenn moun, doktè, oswa lopital, oswa medikaman ki ka geri moun. Mwen kwè ke gerizon, li kouche nan men Bondye sèlman.
Kounye a, yon doktè ka deplase yon apandis; li ka mete yon zo, rale yon dan, retire yon timè. Men, sa
pa geri l. Sa senpleman deplase pwoblèm lan. Bondye ki fè gerizon an. Gerizon se kreye . Li se kreyatè ak rekonstwi. Epi pa gen okenn medikaman ki ka rebati kò ou. Se sèl Bondye ki ka rebati l . Se vre. Se Bondye ki geri.

Pen chak jou

Jeremi 17:14
Geri m, Seyè, epi m ap geri; Sove m’, m’a sove, paske se ou ki fè lwanj mwen.

22-1024

Sitasyon pou jou

58-0609
Mesaj Pou Legliz Lawodise a. ( The Message To The Laodicean Church)

Apre sa, mwen jantiman panse sa a, ke anpil fwa legliz la nan fenyan l li a rive nan fè bagay sa yo, epi panse bagay sa yo, ak – e pran bagay sa yo jan yo ye, lè nou dwe pran pwa sa nou ap fè ak di. Nou ta dwe reflechi sou li anvan nou pale li.
Ansyen manmi sid mwen te konn di m: “Reflechi de fwa epi pale yon fwa.” Se ti bagay yo, pafwa, ke nou kite san fèt, sa vle di anpil pou nou. Nou prese konsa pou nou kouri sou bagay sa yo nan epòk nevez sa a ke n ap viv la. Li ta dwe pou nou, kòm legliz Bondye a aswè a, pou nou kanpe epi tann yon minit, wè ki kote nou ye.

Pen chak jou

Lik 21:34
Epi fè atansyon ak tèt nou, pou nenpòt ki lè kè nou pa twò chaje ak souf, ak sou, ak sousi nan lavi sa a, epi konsa jou sa a rive sou nou san yo pa konnen.

22-1023

Sitasyon pou jou

54-0718A
Gran Revèy k ap vini an ak devèsman Lespri Sen an( The Great Coming Revival And The Outpouring Of The Holy Spirit).

“Li Va limyè nan tan aswè a.” Nwaj yo te kraze ankò. Denominasyon yo kraze (Alelouya.), ak pèp la te antre nan batèm nan Sentespri a ak siy ak bèl bagay menm jan yo te fè nan kòmansman an. “Li va limyè nan tan aswè a.”
Epi sonje, se te nan aswè lè yo te chwazi Lepouz la. Yo pran Rebeka nan aswè. Se te tan aswè a ke li te rankontre Izarak: li te soti nan jaden an. Se lè aswè. Revèy moun lòt nasyon yo ap fini byento. Jwif yo pral pran revèy la. Pli vit ke yo ka wè pouvwa Bondye a manifeste epi resevwa Sentespri a, yo pral pran Levanjil la. Jou Janti nou yo ap fini. Antre nan Wayòm nan pandan w k ap—gen yon chans antre nan Wayòm nan.

Pen chak jou

I Korentyen 16:22
Si yon moun pa renmen Jezikri, Seyè a, se pou l’ Anathema Maran-ata.

22-1021

Sitasyon pou jou

64-1221
Poukisa li te dwe Yon Bèje.( Why It Had To Be Shepherd)

Wi, se rezon ki fè Moyiz te konnen Vwa sa a te pale avè l, se te yon Vwa Pawòl. Li te konnen Bondye te di Abraram, “Desandans ou a pral rete la depi katsan (400) an, men mwen pral delivre yo.” Epi li te konnen katsan (400) ane yo te pase e yo te rele l pou l fè sa.
Gason ak fi, Bondye te pwomèt nan dènye jou sa yo ke li ta vide Lespri li sou tout moun. Li te pwomèt li ta voye Batèm Sentespri a, epi li ta rele yon Lepouz san tach oswa rid. Li te pwomèt pou l fè l, l ap fè l. Pa koute gadò mouton sa yo, y’ap twonpe nou. Sentespri a se Bèje pou nou, manje mouton ki soti nan Pawòl sa a. Li toujou vini pa Bèje a. Li se Bèje nou an. Koute li, ou se mouton ki nan pak li a; si ou se sa, ou tande Vwa Li. Se pa sa yon lòt moun di, ou tande sa li di. , ou pa konnen sou anyen sou Yon vwa ki etranj.

Pen chak jou

Jeremi 15:16
Yo jwenn pawòl ou yo, epi mwen manje yo; Pawòl ou a te fè kè m’ kontan ak kè kontan, paske yo rele m’ non, Seyè ki gen tout pouvwa a.

22-1020

Sitasyon pou jou

61-0224
Piga Ou pè( Be Not Afraid)

Kounye a, si w t ap pwoche bò kote l, e li ta nan kostim sa ke li te ban mwen an e li ta di—ou ta di, “Jezi, èske w ap geri m?”
Ou konnen sa li ta di ou? “Oke, pitit mwen, mwen te fè sa.” Li pa ka fè li ankò. Si w ap rachte nan boutik plannen an, ki jan w ka rachte w yon dezyèm fwa? Li fè w soti. Li te blese pou peche w yo, epi ak blese li yo ou te geri. Ou wè sa mwen vle di?
Gerizon ou a deja fini. delivrans ou a fini. Sèl bagay ou dwe fè se jis resevwa li. Ki sa ki fè nenpòt diferans ke l mete men sou ou, kisa sa a, fè sa oswa lòt la? Tout kote ou ye , jis kwè li. Se tout. Resevwa li. Se Bondye ki dwe ba ou li.

Pen chak jou

I Pyè 2:24
Se li menm ki te pote peche nou yo nan pwòp kò li sou Kwa a, pou nou menm ki te mouri pou peche yo, pou nou kapab viv jistis sa.

22-1019

Sitasyon pou jou

64-0719M
Fèt twonpèt yo( The Feast Of the Trumpets )

Epi Bib la te di yo t ap mete l deyò nan legliz la, nan Setyèm Laj Legliz la. Yo t ap mete l deyò nan legliz la. Li pral konplètman nwa, epi ale … Ki kote li nwa soti? Li antre nan sistèm eklezyastik sa a, nan konsèy èkumenik sa a, Konsèy Mondyal Legliz yo. Li… Yo mete l deyò nèt. Pawòl Li a, yo pa ka dakò ak Li. Ou konnen yo pa kapab. Yo pa menm ka dakò nan pwòp ti gwoup lokal pa yo; ki jan yo pral dakò sou sa? Kidonk, yo pran yon lòt mak bèt la, yon imaj pou bèt la. Sonje byen, Bib la te di: “Te gen yon imaj ki te fèt pou bèt la.”
Ak Etazini sa a te toujou nimewo trèz. Li te kòmanse ak trèz eta, trèz koloni; trèz zetwal, trèz bann; nimewo trèz, e toujou yon fanm. Li parèt nan trèzyèm chapit Revelasyon an. Epi, premye, se yon ti mouton; dousè, libète lapawòl, libète relijyon, elatriye; Lè sa a, yo resevwa pouvwa, epi yo pale ak tout pouvwa dragon an te gen devan l ‘. Kisa li ye? Ki sa ki te dragon an? Wòm. Gade, te gen yon mak, yon imaj bèt la, leve kont reyèl Legliz Bondye a. Anba yo denominasyon yo, pral playe bagay sa a! Men, lè yo kòmanse fè li:
Ti Mouton an pral pran lamarye l pou l toujou bò kote l…

Pen chak jou

Revelasyon 13:8
Epi tout moun ki abite sou tè a pral adore l, non li pa ekri nan liv lavi ti Mouton ki te touye a depi nan fondasyon mond lan.

22-1018

Sitasyon pou jou

61-0207
Atant( Expectation)

Men, lè w ap reyini ansanm, o, waw, sa se sa, lè w ap konplètman obeyi Bondye. “Sa a tout moun pral konnen nou se disip mwen, lè nou gen renmen youn pou lòt.” Lè w jwenn yon pati nan teyoloji a epi w jwenn yon ti lanmou ladan l, li pral fè travay, ak bèl zèv, ak—ak mirak. Men nou dwe genyen sa. Pou ki moun? Pou tout moun. “O, pou ansyen bann Assanble Bondye, oswa ansyen bann Legliz de de Dye a, oswa ansyen Initè, oswa Trinitè , oswa senkant, oswa kèlkeswa sa yo te resevwa? Mwen renmen yo? Mwen pa ta ‘kapab renmen yo; antikristyanism.” Ou pèdi tèt ou, frè, lè ou panse sa. Se vre. Ou pa dwat devan Bondye. Si ou pa ka leve men yon ènmi ki pi anmè ou genyen an epi eseye genyen l ‘bay Kris la, Lè sa a, Lespri Kris la pa nan ou. “Paske li vin jwenn pwòp pa li yo, epi yo pa resevwa li.” Poutan, li te bay lavi l pou ènmi l. Li te fè. Ki jan li vre.
Epi Lespri Bondye sa a nan ou fè w santi w menm jan ak tout moun.

Pen chak jou

I Pyè 1:22
Lè nou wè nou te pirifye nanm nou nan obeyi verite a grasa Lespri a, pou nou jwenn yon lanmou san fot pou frè yo, se pou nou youn renmen lòt avèk yon kè pwòp ak tout kè nou.

22-1017

Sitasyon pou jou

62-0122
Konfimasyon Komisyon an( Confirmation Of The Commission)

Bib la te di: “Levanjil la pa t vin jwenn nou sèlman nan pawòl, men grasa pouvwa, manifestasyon Sentespri a.” Nan lòt mo, “Se Sentespri a k ​​ap pran Pawòl Bondye a epi lap fè li manifeste.” wè? Epi, otreman, sèl fason ke siy Mak 16 yo ka swiv kwayan an se ke Sentespri a li menm li pran Pawòl Bondye a epi li demontre li bay pèp la. Se sa. Kounye a, lafwa fè Pawòl sa a viv. Gade?
Pawòl la se Bondye. “Nan konmansman an te Pawòl la, epi Pawòl la te avèk Bondye, e Pawòl la te Bondye.” Apre sa, Jezi te di: “Si nou rete nan mwen, epi Pawòl mwen an nan nou, mande sa nou vle, y ap vini pou nou.” wè? Sa se rete ak Kris la nan Pawòl la. Pa ale dwat oswa agoch. Rete dwat ak li. Gade? Lè sa a, li aktyèlman pa Pawòl ou, lè sa a. Se Pawòl Li a, e Pawòl Li a gen pouvwa ak otorite dèyè Li.

Pen chak jou

I Korentyen 15:58
Se poutèt sa, frè byenneme m yo, se pou nou fèm, pa bouje, toujou gen anpil nan travay Senyè a, paske nou konnen travay nou pa anven nan Senyè a.

22-1016

Sitasyon pou jou

64-0830M
Kesyon ak Repons #3( Questions and answers #3).

O, mwen—mwen renmen l. Nan kè m mwen renmen l, si m konnen kè m. Mwen kwè ou fè l tou. Se konsa, ansanm nou se pitit li yo. Nou youn renmen lòt. Kounye a, mwen pa ka renmen l san renmen w. Men, si mwen di mwen renmen li epi mwen pa renmen ou, Bib la di mwen se yon mantè. Gade? E si mwen…Si ou vle—si ou ta vle renmen mwen oswa renmen fanmi mwen…Chwa a se ta, kisa mwen vle ou fè, renmen mwen oswa renmen fanmi mwen; renmen fanmi mwen. Mwen ta pito ou ta renmen Billy Paul pase renmen mwen. Si li rive nan kalite konfwontasyon sa a, mwen ta pito ou ta fè li. Mwen vle ou koute m, paske Billy pa yon minis. Men, mwen vle nou koute sa m’ap di nou la a; menm lè…si ou vle renmen yon moun, vrèman renmen li, ou di, “Mwen vle swa renmen ou oswa Billy,” renmen Billy. Wè? Bondye santi menm bagay la de nou. Epi nou pa ka… Lè sa a, mwen konnen ke ou pa ka renmen Billy san ou pa renmen m ‘, paske li fè pati mwen. Wè? Kidonk mwen pa ka renmen Bondye san renmen ou, paske ou fè pati de Bondye. E nou youn renmen lòt.

Pen chak jou

Jan 13:34
Yon nouvo kòmandman m’ap ban nou: Se pou nou youn renmen lòt

22-1015

Sitasyon pou jou

56-0726
Lanmou( Love)

Pa gen anyen men nanm kap pèdi a, se sèl bagay ki gen nenpòt valè ladan l. Lajan pase. Kay yo degrigole epi yo ale. Tout bagay sou tè a pase ale. Valè a sèlman, valè dirab la , mwen ta pito gen yon sèl nanm nan tout bèl pouvwa a, ke mwen te genyen nan Kris la, konnen ak wè ke limyè Bondye an sèk alantou nanm sa a, atravè tout letènite, non pam dwe asosye ak sa a. Pase pou m gen chak pyès lajan sou tout tè sa, paske mwen tap oblije pèdi tout bagay. Men, sa ou voye li moute la, sa se Etènèl. E se rezon ki fè nou ap eseye.

Pen chak jou

Jak 5:20
Fè l ‘konnen, ke moun ki konvèti pechè a soti nan erè nan chemen li a pral sove yon nanm anba lanmò, epi li pral kache yon foul moun nan peche.

22-1014

Sitasyon pou jou

56-0726
Lanmou( Love)

Pa gen anyen men nanm kap pèdi a, se sèl bagay ki gen nenpòt valè ladan l. Lajan pase. Kay yo degrigole epi yo ale. Tout bagay sou tè a pase ale. Valè a sèlman, valè dirab la , mwen ta pito gen yon sèl nanm nan tout bèl pouvwa a, ke mwen te genyen nan Kris la, konnen ak wè ke limyè Bondye an sèk alantou nanm sa a, atravè tout letènite, non pam dwe asosye ak sa a. Pase pou m gen chak pyès lajan sou tout tè sa, paske mwen tap oblije pèdi tout bagay. Men, sa ou voye li moute la, sa se Etènèl. E se rezon ki fè nou ap eseye.

Pen chak jou

Jak 5:20
Fè l ‘konnen, ke moun ki konvèti pechè a soti nan erè nan chemen li a pral sove yon nanm anba lanmò, epi li pral kache yon foul moun nan peche.

22-1013

Sitasyon pou jou

56-1207
Don yo ( Gifts)

Kounye a, Bondye ki abite nan Kris la te itilize vwa l pou l pale. Pa Jezi li te di nan mirak li yo: “An verite, an verite, map di nou sa , Pitit la pa kapab fè anyen poukont li , men sa li wè Papa a fè, Pitit la fè l menm jan an tou.” Eske se vre? Sen Jan 5:19.
Se konsa, li pa t ‘fè anyen poukont li. Okenn pwofèt pa t janm fè anyen poukont li jiskaske Bondye te montre yo sa pou yo fè. Ala yon erè Moyiz te fè lè li te soti san vizyon Bondye a epi li te touye moun peyi Lejip la, li te panse li ta libere yo ak men l, paske li te panse li te gen anpil lafwa e li te kapab fè sa, paske li te rele pou travay sa.
Kèlkeswa kantite lajan w ap reyalilze pou travay la, Bondye gen pou l dirije. Ou wè? Li te echwe nan tout lekòl li ak lespri militè li ak fòmasyon li kòm yon gwo lidè peyi Lejip. Men, li echwe, paske Bondye te gen yon pwogram epi nou te gen pou nou travay dapre pwogram Bondye a. Kèlkeswa sa nou fè, ki jan nou ta entelijan , nou dwe imilye tèt nou epi travay dapre pwogram Bondye a. Amèn.

Pen chak jou

Detewonòm 12:32
Tou sa m’ ban nou lòd fè a, se pou nou fè l’.

22-1012

Sitasyon pou jou

50-0115
Ou kwè sa( Beliviest thou this).

Apre sa, moun yo te pase nan lari a, yo te konn, poukisa, nou ta kenbe men youn lòt ak bay lanmen ak yo konsa, di, “Kòman ou ye, frè?” E jodia lè yo pase nan lari yo bay yon ti souri enbesil, jete tèt yo anlè. Oh, mwen. Se pa etonan lanmou an ale.
Mwen meprize kèk moun ansyen sa yop ki santi yo pi gran pase yon lòt moun. Apre tou, ou se sis pye sou latè. Se tout sa ou ye. Se vre, pou tout moun.
Sa pa gen lontan, mwen te kanpe bò yon mize. Gen yon foto yon nonm la, san senkant liv. Epi li-li bay analiz la nan pwodwi chimik yo nan kò l ‘yo. Li vo katrevenkat santim. Sa se tout sa yon san senkant liv moun nan vo , se katrevenkat santim. Men, li pral asire w ke li mete yon chapo dis dola sou katrevenkat santim sa a epi li panse li se yon bagay gwo. Se vre. Yon fanm pral vlope katrevenkat santim sa a nan yon rad fouro san dola epi li pap pale ak mwatye vwazen li yo .
Ki pwoblèm nan?ke Lanmou Bondye mennen w yon kote la. Se vre. Kisa li ye? Li toujou katrevenkat santim. Ou pral pran swen sa byen. Men, nanm sa a vo dis mil mond, ou pral kite nenpòt bagay pouse desann la. Se vre. Sa Se verite a.

Pen chak jou

Jenèz 3:19
… paske ou se pousyè, epi w ap tounen pousyè.

22-0920

Sitasyon pou jou

54-0314 Rezon Ki Fè Mwen Priye Pou Malad Yo( Why I’m Praying For The Sick)

Li pa te janm di nou pou bati legliz. li pa te janm di nou bati lopital , Fè lekòl , oubyen fè seminè. Li pat janm yon lè komisyome nou pou yon bagay Konsa . Tout bagay sa yo bon , men pou kounye a li ban noun preche levannjil ak tout moun. Epi nou konstwi Lekòl ak seminè, epi anseye teoloji epi yon tyè nan mond la se sèl sa yo tande deja sou Jezi.
Men apre tou, ratrapaj yon sèmon se pa preche levanjil. “ Levanjil pa vin sèlman ak pawòl ,” selon Pòl , “Men atravè pwisans ak demonstrasyon Sentespri a.” ou wè , ou mèt ale …pa sèlman anseye pawòl la , men preche, fè pawòl la manifeste. Pawòl la dwe vin an vi. Se yon pawòl mouri li ye si li pa manifeste. Epi li akselere la , epi li te pote li pase, sa Bondye di sou sa. Sa se pawòl la ann aksyon , Nouvo testaman Kretyènte a.

Pen chak jou

Matye 10:27
Sa mwen di nou nan fè nwa , sa ap ak ou nan limyè: epi sa nap tande na zòrèy . ya va preche ou l sou totwa.

22-0919

Sitasyon pou jou

55-1003. Lafwa K ap Aji A.
(Faith In Action)

Menm kolòn dife a kite mennen timoun Izrayèl yo nan dezè a , Menm zanj sa te vin delivre Pyè Deyè bawo a , menm seyè Jezi ki te kanpe devan Pòl la Epi kite voye gro limyè briye pou avèg zye li ya .Epi nèg ki te avèk li yo pat wè limyè a ditou. Men Pòl ; li te pete zye l. Epi li te vin avèg epi yo te dwe ede pou l rive nan vil la , limyè a te tèlman briye devan li. Menm limyè sa , Seyè Jezi Kris la aswè a nan kò resisite li epi ap prouve tèt li pa yon siy ki pa ka fayi. Epi lap mande ke li isi la.
Oh , pèp, mete fwa nou ann aksyon. Ou pa bezwen pè. Poukisa, se yon wont pou ou ; ou pa bezwen pè. Kanpe vit nan libè te a. Nan sa Kris te fè w vin lib. Pa enplike tèt ou nan kaj zwazo yon lòt fwa ankò. Ann soti nan sa. Kraze mi an . Kris kraze miray patisyon an , li Fè nou lib . nou pare pou n vole . Amèn. Mwen Renmen sa.

Pen chak jou

Jan 14:18
Mwen pap kite ou san Rekou : mwen pral avèk ou.

22-0918

Sitasyon pou jou

55-1110
Yon vi kache nan Kris ( A Hidden Life In Christ )

Nan you maten , eske pa janm leve vrèman bonè , soti deyò epi jwi bel ti frechè lè a, koman sa ye epi koman frèch tout bagay ye ? Lawoze kap tonbe.
O , Frè , sè ,si sèl sa w konnen se al legliz, si se sèlman rantre nan yonn ou konnen oubyen batize, oubyen yon koze konsa , poukisa ou paka che laviw byen lwen ak Kris. Ret pou kòw nan trankilite, lwen mond lan epi lwen tout sousi , epi poze w epi gad frechè ki pral vini.

Ou konn sa , Ezayi pale de sa yon fwa . Li te di , “Presèt sou presèt, epi liy sou liy ,la. Yon ti pati epi la yon ti pati . Rete byen vit ak sa ki bon . avèk langue avèk lòt lang la pale ak pèp sa. Epi men saba (ou byen frechè a) .” sadwe soti nan prezans Bondye

Pen chak jou

Efezyen 4:23
Epi se pou renouvle nan lespri ak panse ou ;

22-0917

Sitasyon pou jou

51-0729E
Dezyèm mirak la ( The Second Miracle)

Refize siyen tout bagay dyab la pote. Li pral oblije retounen avè l. Di, “Mwen refize genyen sa. Mwen jis pa pral genyen sa, non, mesye.” Li pral oblije repran li nan non Seyè a. Si ou kwè sa, epi konfese li, epi di, “Mwen te aksepte Jezikri kòm Gerisè mwen an,” pa gen okenn afliksyon maladi ki ka rete anwow . Rete dwat ak li.
Men, premye fwa ke ou pral vin fèb epi di, “Oke, wi, mwen te toujou jwenn li.” Lè sa a, ou lage dwat desann nan kote ou te ladan l lan. Ou te siyen pou sa, Lè sa a, ou te pran li ankò. Di, “Wi, Mesye Dyab, mwen—mwen pral remèt sa .” Oh, frè.

Ou kanpe la menm jan—toutan gen yon souf nan kò ou, di, “Mwen refize genyen li. Mwen refize genyen li.” Kòman w santi w? “Mèvèye alelouya.” Se sa. Se vre. Montre dyab ak ki bwa ou chofe ; Lespri Bondye a te fèt ankò, epi ou pa bezwen bese tèt devan imaj li yo. Rete la, di, “Mwen pa vle bagay ou yo.”
“Poukisa, men non w sou li, doktè a te di…”
“Mwen pa bal regle anyenk sa li te di. Mwen konnen sa se Bondye ki te di. Wete kò w isit la ak sa.”
Se vre, se fason pou trete l; remèt li. Se li menm ki te ba ou li, se li ki pou reprann li.

Pen chak jou

Jak 4:7
Se poutèt sa, soumèt tèt nou bay Bondye. Reziste dyab la, epi li pral kouri pou ou.

22-0916

Sitasyon pou jou

61-0903
Kite Limyè Ou Brile Devan Lèzòm.( Let your Light So Shine Before Man)

Men, se menmjan si ou te gen yon machin ansyen epi ou t ap monte yon mòn, e mwen te konnen lè ou te kòmanse desann lòt bò a ou pa tap gen okenn fren. Mwen pa ta kont mesye a, mwen ap kriye kont sa, se pa li, se machin nan ke li nan; li pral fè mal.
Epi sa se sou òganizasyon yo. Mwen panse ke moun ki kenbe òganizasyon sa yo, kòm si se te Bondye li ye menm, epi yo kite Pawòl Bondye a, jis pou kenbe òganizasyon yo a. Oke, lè yo fè sa, mwen pè yo pral fè yon erè fatal. Epi se pa paske mwen te gen anyen kont moun nan endividyèl, men se bato a ke li monte ladan li a, wè, mwen sèten m pa pral fè sa. Òganizasyon an p’ap janm fè sa, men Kris pral fè. Kidonk, jis soti nan—soti nan kannòt òganizasyon ki koule a, vin nan bato ki an sekirite nan Siyon an, ansyen Bato a ki pa janm echwe pou debake nan tan an, Kris la.

Pen chak jou

Jeremi 35:17
Mwen te pale ak yo, men yo pa tande; e mwen te rele yo, men yo pa reponn.

22-0915

Sitasyon pou jou

63-0112
Enfliyans( Influence)

Toujou tande . Pran konsyans de ti kras bagay ou ye.
Kiyes ou ye? Mete dwèt ou nan yon bokit dlo epi rale li, epi jwenn twou ou mete dwèt ou a. Apre sa, di, “Se mwen menm.” Ou pa anyen. Ou pa pral manke l apre, yon ti tan apre ou ale. Yo gen yon pwosesyon antèman isit la, e se tout. Men, enfliyans ou ap viv la , ak la , ak la.
Se poutèt sa jodi a, nan mitan enfidèl yo, yo pa janm te kapab eksplike epi soti nan enfliyans yo nan yon sèl moun, Jezi Kris la, ki se Bondye ki te fè chè. Lè li te bay lavi li isit la sou tè a, li te fè yon kote ki vin pi bon ki atire tout moun vin jwenn li, nan gwo toubiyon lavi li ki te yon fwa sou tè a. Ou pa ka vin tou pre li san yo pa plase w nan li.
Men, ou menm ak mwen, nou pa anyen. Nou pa anyen.

Pen chak jou

Jak 4:6
…Bondye reziste moun ki lògèy, men li bay moun ki enb yo favè.

22-0914

Sitasyon pou jou

54-0306
Alyans san kondisyon Bondye te fè ak pèp li a( The Unconditional Covenant That God Made With His People)

Ou pa janm ka fè tèt ou yon bagay ke ou pa ye. Si w ap jis imite Krisyanis ou an, kèlkeswa si w ap preche Levanjil la, ou bezwen yon apèl nanm vin nan lotèl la .
Se vre. Si w ap jis eseye aji
tankou moun sa a ki se yon kretyen an , ou se yon mizerab pou tèt ou, ou konnen nan kè w ke ou pa youn.
Men, si fwi Lespri a pa swiv ou: pasyans, bonte, dousè, dousè, pasyans, lè sa a ou bezwen yon apèl lotèl nan kè ou. Ou jis te pè lanfè epi ou te kòmanse eseye vin yon kretyen. Bondye dwe rele w pou w vin kretyen. Bondye rele Abraram. Ba li l… Chwazi li.

Pen chak jou

Jòb 27:8
Paske, ki espwa ipokrit la genyen, menm si li te genyen, lè Bondye wete nanm li?

22-0913

Sitasyon pou jou

61-0216
Mak Bèt la Ak So Bondye a ( The Mark Of The Beast And The Seal Of God#1)

Jezi te vini, li fè siy Mesi a, li te pwouve ke li te Mesi. Apre li te ale, li te transfere tèt li nan laglwa, li te voye Sentespri a tounen epi li te wenn apot yo. Yo te ale fè menm siy li te fè. Yo te gen pouvwa Senyè a. Yo pale nan lang; yo rele byen fò. Te gen yon gwo van ki te plen yo. Apre sa, yo pati ak yon zèl konsa jiskaske yo boule lavil yo ak Sentespri a. E kisa yo te fè? Yo te pase yo nan betiz. Yo te ri yo. Se vre. Jezi di: “Ou pale kont mwen, m ap padone ou. Men, lè Sentespri a vini, yon sèl pawòl kont li p ap janm padonnen.” Epi yo te sele destinasyon etènèl yo lè yo te pase moun ki te ranpli ak Sentespri a nan betiz.

Pen chak jou

I Korentyen 2:14
Men, moun natirèl la pa resevwa bagay Lespri Bondye a, paske yo se bagay moun fou pou li.

22-0912

Sitasyon pou jou

57-0303E
Kisa nou panse de Kris la ( What Think Ye Of Christ)

Yon lòt te ekri.
Viv, Li te renmen m; mouri, li sove m ‘;
Antere, li te pote peche m yo byen lwen;
leve, li jistifye, gratis pou tout tan:
Yon jou li pral vini—o, jou gloriye!
Kisa nou panse de Kris la ak Pitit kiyès li ye? Ki opinyon w sou li? Kisa w panse de li?
“William Branham, ki opinyon w?” Oh, lala. Si m te gen dis milyon lang pou m pale, m pa t ap janm ka eksprime panse m ba li. Li te kouche la sou kabann nan, soti nan yon fanmi peche, epi doktè yo te gade m ‘, li di, “Ou gen twa minit viv.” Epi toudenkou Yon bagay te pase nan wout mwen; se te Pitit Gason Bondye beni ki te sove m anba peche, ki te geri je avèg mwen, ki te mete m deyò pou m preche Levanjil la.
O, ki jan mwen renmen li, ki jan mwen adore li. Mwen pa t ‘kapab eksprime sa mwen panse de li. Ki kalite moun nou ta dwe ye?

Pen chak jou

Women 8:38-39
Paske, mwen gen konviksyon, ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni chèf, ni pouvwa, ni sa ki prezan, ni bagay ki gen pou vini.

Ni wotè, ni pwofondè, ni okenn lòt kreyati p’ap ka separe nou ak renmen Bondye ki nan Jezikri, Seyè nou an.

22-0911

Sitasyon pou jou

53-0325
Pèp Izrayèl la ak legliz la #1 (Isreal And The Church)

Li te resevwa pwomès la anvan li te sikonsi. Lè sa a, yo te bay li sikonsizyon kòm yon so obeyisans li nan lafwa. Kounye a, lè nou di…Se poutèt sa Billy Graham, Charles Fuller, ak Billings ak tout sa yo, poukisa yo ap pale de, frè Batis yo. Mwen te di anpil nan yo konsa, Rufus Mosley ak tout pakèt la. Mwen di…

Li te di, “Oke, nou te gen ven mil konvèti nan de semèn. Yo pa t ‘kapab jwenn ven moun.”
Mwen te di, “Yo pa te konvèti.”
“O,” li te di, “yo te aksepte Kris la kòm Sovè pèsonèl.”
Mwen te di, “Toujou, yo pa konvèti.” Se vre. Ou pa konvèti jiskaske…Konvèti vle di “pou chanje.” Epi gade, Pòl…
Pyè te kwè nan Senyè a, li te batize, li te ba l pouvwa pou geri malad yo, chase move lespri yo, leve mò yo. Apre sa, Jezi di l ‘, nan nuit anvan Krisifiksyon an, “Apre ou fin konvèti, fòtifye frè ou yo.” Sa se vre? Yo te sove ak sanktifye, epi yo pa te konvèti. Se nan Ekriti a.

Pen chak jou

Lik 22:32
Men, mwen lapriyè pou ou, pou lafwa ou pa febli. Lè ou konvèti, fòtifye frè ou yo.

22-0910

Sitasyon pou jou

63-0707M
Akizasyon an( The Indictment)

Ki jan yo te akize l? Paske, kwayans yo pa t ‘aksepte li, ak nan fon kè yo yo te konnen li diferan. Èske Nikodèm, nan 3yèm chapit Sen Jan an, eske sa pa t byen eksprime sa? “Mèt, nou menm farizyen yo,” predikatè yo, enstriktè yo, “nou konnen ou se yon anseyan Bondye voye, paske pèsonn pa t ‘kapab fè sa w’ap fè yo si Bondye pa t’ avèk li.” Wè? Yo te temwaye li an piblik pa youn nan mesye ki renome yo, ak bon yon… poutèt kredo yo, yo kloure Kris la sou kwa.
Epi jodi a pa gen yon lektè ki pa ka li Travay 2:38 menm jan mwen ka li Li, ak rès la, menm jan mwen ka li Li. Men, akoz kredo yo, ak kat denominasyon yo ke yo te foure nan pòch yo, mak bèt la yo ke yo ap ranje yo alantou l kòm kat kominyon; epi pran bagay sa yo, yo kloure Jezikri sou kwa pou kont yo ankò, epi yo kloure l sou kwa devan piblik la, epi yo blasfeme menm Bondye ki te pwomèt pou l fè sa a, pote kondanasyon ki sou ras sa.

Pen chak jou

Jan 1:11
Li te vini kot pa l yo , men pwòp pa l pa t resevwa l.

22-0909

Sitasyon pou jou

53-0405S
Ale di disip mwen yo (Go Tell My Disciples)

Li te byen bonè yon maten. Yo te kenbe kò li nan tè a, sou jou repo a, ki te yon koutim pou yo pa fè anyen nan jou Saba a. Se konsa, li te mouri vandredi apremidi, a twazè, epi li leve byen bonè dimanch maten.
Koulye a, mwen vle rezoud kesyon sa a, pandan w ap isit la maten an nan sèvis solèy leve sa. Gen anpil moun ki di, “Ki jan sa fè li te di ke li ta kouche … Li te nan kavo a, twa jou ak nwit?” Li pa janm di li ta fè sa.
Li te di: “Pan twa jou sa yo, m ap resite kò mwen”. Gade? Kounye a, rezon ki fè li te fè sa se paske David te di, yon kote nan Ekriti a, “Mwen p ap kite nanm li nan lanfè, ni mwen p ap kite Sen mwen an wè koripsyon.” Apre sa, li te konnen koripsyon ki te nan kò imen an apre swasanndisèdtan, twa jou ak nwit. Epi yon lè nan twa jou ak nwit sa yo, Bondye te pral leve l. Se konsa, li te mouri vandredi apremidi a twazè, epi li leve byen bonè nan dimanch maten.

Pen chak jou

Sòm 16:10
Paske ou p’ap kite nanm mwen nan lanfè; ni ou p’ap kite Sen ou a wè koripsyon.

22-0908

Sitasyon pou jou

56-0115
Konfizion ki nan tan( Junction Of time ).

Ou pa ta manje soup ak yon mouch ladan l. Non, Mesye. Ou-ou pa tap … Ou pa ta dwe … Ou ta pè manje manje ki pa t ‘ap sanble byen, epi ki te kontamine. Paske, ou konnen, li ta ka ba ou pwazon ptomèn oswa yon lòt bagay, epi li ta touye ou nan yon ti kras. Epi ou gade kò sa a. Men, nanm sa a, ou kite l’ fote sou bagay nan mond lan, ke ou konnen ki kontamine epi ki ka sèlman fè yon sèl bagay, mennen ou nan destriksyon. Kèlkeswa jan ou byen trete kò sa a, ak ki jan de bon manje, oswa ki jan li ap viv, li te gen pou ale nan pousyè tè a. Men, nanm sa a ap viv pou tout tan, yon kote. Mwen ta pito manje, chak lè soup kontamine pase pou m kontamine nanm mwen ak bagay ki sou latè.

Pen chak jou

I Tesalonisyen 4:7
Paske, Bondye pa rele nou pou nou sal, men pou nou vin sen.

22-0907

Sitasyon pou jou

53-0729
Kesyon Ak Repons Sou Jenèz( Questions And Answers on Genesis).

Si mwen te al sou tab ou epi m te chita laba , epi ou te di: “Predikatè, vin manje avè m ‘,” mwen kwè ou renmen mwen. Epi ou te gen pwa ak pòmdetè ak kawòt ak poul fri ak tat joumou ak krèm glase, tout bagay chita la. Poukisa, mwen kwè mwen ta byen akeyi nan pòmdetè yo menm jan mwen te ye l nan pwa yo. sèlman sa , mwen kwè mwen ta byen akeyi nan poul la menm jan mwen te nan tat la. Tout bagay sou tab la. Epi sèl bagay mwen dwe fè se di, “Èske ou ta ka tanpri pase m ‘kèk tat?” Apre sa, mwen kwè ak yon bon kè lib, renmen ou pou mwen, ou ta di, “Sètènman, frè m ‘, gen yon bèl gwo moso nan sa la” Eske se vre? Si mwen ta di, “Èske ou ta pase m nan ‘pòmdetè a?” “Poukisa, sètènman, frè mwen an, men li .”
Epi chak benediksyon redanmtè Jezikri te mouri pou li a epi li te achte nan ekspyasyon li a sou kalvè a, li chita sou tab la epi chak kwayan chita devan li. Alelouya! Si mwen bezwen gerizon, mwen di: “Papa, ban mwen kèk gerizon,” epi mwen vide l nan asyèt mwen an epi manje yon gwo…Koulye a, si ou vle mouri grangou, ale chache pi devan.

Pen chak jou

Matye 7:11
Donk, si nou antamke mechan, nou konnen ki jan pou nou bay pitit nou yo bon kado, konbyen fwa plis Papa nou ki nan syèl la ap bay moun ki mande l’ bon bagay ankò?

22-0906

Sitasyon pou jou

53-0906A
Èske w kwè sa?(Beliviest Thou This)

Bondye pral pale, e pa gen anyen ki ka retire Pawòl Bondye a. Pawòl Bondye a kanpe pou tout tan. Lè Bondye pale li, li konfime nan syèl la pou tout tan. Li la tou pare, menm janl te fini an, lè Bondye pale li.
O, nou antanke mòtèl ta kapab di, “MEN SA SENYÈ A DI; li regle,” pran Bondye nan Pawòl li epi kanpe la kèlkeswa sa ki rive, konbyen fason pouse sa sou kote. Nou rete dwat ak Pawòl Bondye a. “Bondye di sa. Mwen kwè Li. Sa regle L.” Amèn.

Pen chak jou

Sòm 119:160
Pawòl ou a se verite depi nan konmansman, epi chak jijman jis ou yo la pou tout tan.

22-0905

Sitasyon pou jou

52-0713A
Eksperyans espirityèl Depi Bonè ( Early Spiritual Experiences).

Bondye Ansyen Testaman an se te Jezi nan Nouvo a, epi Sentespri jodi a. Ou konnen sa. Ou pa kwè sa? Pou blasfème Sentespri a jodi a, se jis menm penalite a, oswa pi move, pase si ou ta blasfeme Jezikri, oswa Bondye Papa a. Ou pa kwè sa?
Koulye a, ki sa an plis? Koulye a, gade. Si mond lan rele nou fou. Si mond lan panse ke nou jis apeprè mwatye nan isit la anlè a … Gade. Paske siy sa yo te parèt jis kote mwen ye a la. epi zanj Seyè a menm, ak lòt , sa pa vle di ke sa se senpleman mwen, zanmi. Kisa sa vle di? Ki sa Bondye ap eseye jwenn nan ou? Li ap eseye jwenn sa nan ou , ke mwen di ou laverite a.

Pen chak jou

Nonm 12:6
Li di: -Koute sa m’ di yo: Si gen yon pwofèt nan mitan nou, mwen menm, Seyè a, m’ap fè l’ konnen m’ nan yon vizyon, m’ap pale avè l’ nan rèv.

22-0904

Sitasyon pou jou

62-0128M
Enkredilite pa ka bloke Bondye( Unbelief Does Not Hinder God)

Enkredilite Te la depi Edenn. Se la li te fèt, se te nan Edenn. Ak enkredilite se dout sou sa Bondye te di. Kounye a, èske w te remake kote enkredilite te fèt, te gen anpil nan Pawòl Bondye a te konsidere, paske Satan te di Èv…Lè li te di, “Bondye te di,” li pa t nye sa, ke Bondye te di, “konsa- epi”; Men, li di: “Se vre wi, Bondye pa ta fè yon bagay konsa.” Gade, se te nesans enkredilite a: varye yon iota ak Pawòl pafè Bondye a. Nou dwe rete dwat ak Li, kèlkeswa kote, oswa kisa, oswa ki jan, lavi nou ak lòt bagay dwe mezire ak, MEN SA SENYÈ A DI.

Pen chak jou

Mak 9:24
…Seyè, mwen kwè; ede ou enkredilite mwen an.

.

22-0903

Sitasyon pou jou

57-0922E
Ebre Chapit Set #2 (Hebrews Chapter Seven #2).

Men, kounye a, mwen kwè ke Bib la anseye yon lanfè literal kap boule. Bib la anseye ke peche yo ak mechanste yo pral pini, pou tout tan ak pou tout tan. Sa a se pa letènite, kounye a. Sa a petèt pou dis milya ane. Li ka pou yon santèn milya ane, men yon lè li gen pou l gen yon fen. Paske, tout sa ki te gen yon kòmansman, gen yon fen. Se sa yo ki pa gen yon kòmansman, ki pa genyen fen.
Ou sonje leson sa a kounye a? Ki jan nou te tounen ak dekouvri ke tout bagay ki te gen yon kòmansman te pervèti, wè, yon pèvèsyon soti nan prensipal la. Epi, finalman, li tounen moute nan yon letènite. Lè sa a, tout lanfè, tout soufrans, ak tout memwa sa yo pral disparèt pou letènite. Tout sa ki kòmanse,ap fini.

Pen chak jou

Revelasyon 20:14
Epi yo te jete lanmò ak lanfè nan letan dife a. Sa a se dezyèm lanmò a.

22-0902

Sitasyon pou jou

57-0301
Avèg Batime( Blind Bartimeaus)

Ou konnen gen yon bagay sou jwenn poukont ou pou ou. Anpil moun pa janm priye jiskaske yo vin legliz. Anpil moun panse ke sèl kote pou priye se nan legliz, men Bib la te di pou moun priye tout kote, leve men w ki sen an . Lè sa a, lè nou ap jwenn li poukont nou, anjeneral nou pral priye diferan de sa nou ta dwe si nou te priye nan legliz la. Se lapriyè sekrè Jezi te pale a, li di: “Antre nan yon klozèt sekrè, fèmen pòt la, epi lè w fin fè sa, lapriyè Papa w ki wè an sekrè a, e moun ki wè an kachèt la ap rekonpanse w ouvètman. .”
Epi lè n ap priye konsa, sanble gen yon bagay nan lapriyè a ki retire tout ipokrizi nan li. Li sanble tankou ke nou jwenn nou nan yon pi bon koneksyon ak Bondye, lè nou pou kont nou . Epi, te gen anpil fwa nan lavi mwen, tankou petèt nan lavi ou, ke ou jis gen pou jwenn poukont ou pandan yon ti tan ak Jezi.

Pen chak jou

Matye 6:6
Men, ou menm, lè w ap priye, antre nan klozèt ou a, epi lè ou fin fèmen pòt ou, lapriyè Papa ou ki an kachèt; epi Papa ou ki wè an sekrè a ap rekonpanse ou ouvètman.

22-0901

Sitasyon pou jou

62-1124E
Tout Bagay(All Things)

Depi Adan jiska prezan, lòm te eseye fè pwòp ranplasan pa l. Moun te toujou ap eseye fè sa, soti nan fèy fig frans jis nan edikasyon. Li te eseye fè tèt li yon anplasan. Adan te eksprime sa ki te nan moun, lè li te eseye fè pwòp fason l vi n nan fèy fig frans lan. Depi lè sa a, yo bati gwo two de babèl yo bati vil, yo bati zidòl, yo bati sivilizasyon, yo bati denominasyon, yo bati rejim syantifik, ak tout bagay sa yo, men toujou li rete menm jan: sèlman San Bondye pral aksepte.
Bondye sèlman aksepte yon nonm grasa san kite koule a.

Pen chak jou

Sòm 62:6
Se li menm sèl ki wòch mwen ak delivrans mwen. Mwen pap deplase.

22-0831

Sitasyon pou jou

62-1124E
Tout Bagay(All Things)

Depi Adan jiska prezan, lòm te eseye fè pwòp ranplasan pa l. Moun te toujou ap eseye fè sa, soti nan fèy fig frans jis nan edikasyon. Li te eseye fè tèt li yon anplasan. Adan te eksprime sa ki te nan moun, lè li te eseye fè pwòp fason l vi n nan fèy fig frans lan. Depi lè sa a, yo bati gwo two de babèl yo bati vil, yo bati zidòl, yo bati sivilizasyon, yo bati denominasyon, yo bati rejim syantifik, ak tout bagay sa yo, men toujou li rete menm jan: sèlman San Bondye pral aksepte.
Bondye sèlman aksepte yon nonm grasa san kite koule a.

Pen chak jou

Ebre 10:10
Pa ki volonte nou sanktifye gras a ofrann kò Jezikri a yon fwa pou tout.

22-0831

Sitasyon pou jou

62-0610E
Konvenk Epi , Konsène.( Convinced Then Concerned)

Mwen konvenki ke li se menm bagay la yè, jodi a ak pou tout tan. Mwen konvenki, nan ministè a ak Mesaj la, ke m’ ap preche a, mwen konvenki ke Se Verite a. Mwen konvenki ke vizyon sa yo soti nan Bondye. Mwen Konvenki nou ap viv nan dènye jou yo. Mwen konvenki ke Lespri sa a ki sou mwen kounye a se Sentespri a. Glwa!
Mwen sètènman konvenki. Mwen konvenki ke chemen Sentespri a dwat. Mwen konvenki ke fason Bib la se Verite a. Mwen konvenki ke Sa a se Jezikri isit la kounye a. Mwen konvenki. Si nou te kwè nan li nan moman sa a, mwen konvenki ke li ta geri chak moun ki malad nan yon moman, yon bat je. Mwen konvenki ke li t ap vide Sentespri a sou nou isit la, jiskaske ta gen yon rèl konsa, jiskaske difisil pou di sa ki pral rive.
Mwen konvenki. Mwen kwè sa ak tout kè mwen…

Pen chak jou

Sòm 62:6
Se li menm sèl ki wòch mwen ak delivrans mwen. Mwen pap deplase.

22-0831

Sitasyon pou jou

62-1124E
Tout Bagay(All Things)

Depi Adan jiska prezan, lòm te eseye fè pwòp ranplasan pa l. Moun te toujou ap eseye fè sa, soti nan fèy fig frans jis nan edikasyon. Li te eseye fè tèt li yon anplasan. Adan te eksprime sa ki te nan moun, lè li te eseye fè pwòp fason l vi n nan fèy fig frans lan. Depi lè sa a, yo bati gwo two de babèl yo bati vil, yo bati zidòl, yo bati sivilizasyon, yo bati denominasyon, yo bati rejim syantifik, ak tout bagay sa yo, men toujou li rete menm jan: sèlman San Bondye pral aksepte.
Bondye sèlman aksepte yon nonm grasa san kite koule a.

Pen chak jou

Ebre 10:10
Pa ki volonte nou sanktifye gras a ofrann kò Jezikri a yon fwa pou tout.

22-0830

Sitasyon pou jou

52-0720A
Istwa lavi( Life Story)

Epi nou chak gen yon lavi Bondye ban nou, e nou dwe viv li. Apre sa, mwen… Dapre enb opinyon mwen , si ou pral gen sa a, mwen panse ke lavi ki pi bon nan mond lan, kèlkeswa si lap moute oswa desann, se si nou pral jwenn chemen Bondye a epi mache nan li kote Bondye te voye pou nou mache.

Pen chak jou

wovèb 3:6
Rekonèt li nan tout chemen ou, epi li pral dirije chemen ou yo.

22-0829

Sitasyon pou jou

61-0215 Pitit David La Gen Pitye Pou mwen (Thou Son Of David Have Mercy on me )

Bondye te di yo desann nan peyi Lejip, “Mwen ba nou peyi a.” Men, li pa t di: “M ap ale deyò epi m ap bale tout bagay, epi m ap dekore kay yo, m ap rakwoche rido yo ak tout bagay. Nou tout jis an deplaseman.” Non, non. Yo te oblije goumen pou chak pous tè yo te pran. Sa a dwat, goumen, epi pran li pa chak … goumen chak pous. Men, li di: “Tout kote ou mete pye ou atè, se byen pa w .” Chak Pa se posesyon w.
Se menm bagay li ye jodi a. Gerizon diven se pou nou. Sentespri a se pou nou. Li nan pwopriyete nou an, men ou pral goumen chak pous nan sa. Wi mesye. Men, frè, mak pye sa se posesyon w. Jis kontinye goumen. Pran li. Dyab la di: “Jou mirak yo te pase.”
Di, “Ou ap bay manti. Bondye te di li se menm bagay la tou yè, jodi a ak pou tout tan.” Pran li sou. Tout kote pye ou mache, sa se posesyon w. Se vre.

Pen chak jou

Jozye 23:5
Seyè a, Bondye nou an, pral mete yo deyò nan mitan nou, l’ap mete yo deyò nan je nou. epi nou pral posede peyi yo…

22-0828

Sitasyon pou jou

54-1212 Li te fè sèman sou tèt li(He Swore By Himself).

Jis mache enkonsyaman nan lapè. Mache san konsyans nan kritik. Mache san konsyans nan mond lan. Mache, menm jan ou mache nan Kris la, mache avèk li. Pa peye okenn atansyon, men dwat oswa gòch; jis kontinye deplase. Si yon bagay vini nan legliz la; mache ak Bondye. Alelouya! Si maladi a frape ou; mache ak Bondye. 0Si vwazen an pa renmen ou; mache ak Bondye. Jis kontinye mache ak Bondye.
Enòk, yon jou, te mache konsa. Ou konnen sa li fè? Li te mache tout wout Lakay la, avèk Bondye; li te rive byen lwen wout la, li pa t vle tounen ankò. Amèn.

Mache ak Bondye! Doktè a di ou pral mouri; mache ak Bondye. Wi. Doktè di ou pa kapab… Ebyen mache ak Bondye. Jis mache ak Bondye, se tout. Paske, Bondye te pwomèt ou: “Mwen p’ap janm kite ou, mwen p’ap janm lage ou. Mwen pral la avèk ou jouk nan fen mond lan.” Epi li te fè sèman, grasa alyans li te fè nou an, li t ap konfime l. Jis mache ak Bondye, lè sa a.
Ou pral gen moute-ak-desann ou a. pa enkyete w. Ou gen pou w ale nan tach sa, sou wòch byen file, sou bwisson an, desann sou ti mòn yo, moute nan mòn yo, sou dlo; men mache ak Bondye. Wi mesye. “Genyen anpil ti mòn pou monte, anlè,” ou te tande chante a fin ansyen , “men ki jan ti kras li pral sanble lè ou rive nan fen wout la.” Mwen, mwen! Jis gade la, tout sa ki te, gade tounen nan mak pye ou; pa pral anpil.

Pen chak jou

Sòm 37:23
Se Seyè a ki bay lòd pou yon moun bon mache, li pran plezi nan chemen li.

22-0827

Sitasyon pou jou

63-0601
Vin Swiv Mwen( Come Folow Me).

Timoun , ou menm, chak moun, sanble tankou mwen. Nou chak, sanble jis pitit gason ak pitit fi m yo. Nan yon fason, ou se, wè, espirityèlman palan. Se vre. Seyè a, Bondye a, te mete nanm ou anba Kontwòl mwen, paske ou vini, koute m’. Ou kwè mwen. Wè? Epi nan yon sans pou pawòl la , nou se pitit gason ak pitit fi mwen yo. Se vre.

Toujou sonje, kenbe kòmandman Bondye yo se yon gwo bagay. Lè w leve nan yon bon kay se yon eritaj ki soti nan Bondye. Epi yo dwe bon timoun ak pèsonalite jan ou genyen lan , bon. Bèl bagay, gen yon edikasyon. Li mèvèye yo menm viv nan peyi sa a gratis. Nou gen anpil bagay pou nou rekonesan pou yo .
Men, gen yon bagay ke.ou jis pa eritye. Ou dwe aksepte Li. Sa se Lavi Etènèl. Epi w ap fè sa sèlman lè w suiv Jezi, pa yon eksperyans ki sec fèt yon lòt fwa. Pa neglije sa.

Pen chak jou

Matye 19:20
Jennonm lan di l’: -Mwen te kenbe tout bagay sa yo depi m’ te jenn gason. Kisa m’ manke ankò?

22-0826

Sitasyon pou jou

64-0312
Lè Je yo te ouvri yo, yo te Rekonèt li( When Their Eyes Were Opened They Knew Him)

Ki jan Abraram te rekonèt sa? Bon , Abraram rele l: “Elohim”. Konbyen moun ki konnen se vre, moun k ap li Labib? Wi mesye. Elohim se yon sèl ki tou sifizan , gwo Kreyatè a li pwòp tèt li . Poukisa li te rele l ‘Elohim? Paske li te kapab disène panse ki te nan kè a. Sa se Pawòl la. Ebre 4, te di—te di, “Pawòl Bondye a pi file pase yon epe de bò, li pèse zo ak mwèl yo, epi li disène panse ak entansyon kè yo.”
Se konsa, pwofèt yo, Jezi rele yo, “bondye”. Se konsa Jezi te pwouve tèt li, e fanm sa a te konnen li se Pawòl la, li te kapab disène panse yo. Apre sa, Jezi di: “Kòm sa te ye nan epòk Sodòm nan, se konsa sa pral ye lè Pitit lòm nan ap vini, lè Pitit lòm nan pral parèt.”
Ki sa li fè pou je ou? Èske li ka antre anndan w, aswè a? Mwen espere ke li kapab.

Pen chak jou

I Samyèl 9:27
Men, rete kanpe yon ti tan, pou m’ ka fè ou konnen pawòl Bondye a.

22-0825

Sitasyon pou jou

65-0410
So Pak la(The Easter Seal)

Mwen ap mande, jodi a. Se sa k ap pase. Èske nou reyèlman mennen pèp la bay Bondye, oswa èske nou jis mennen yo nan legliz la? Nou dwe mennen yo bay Kris la, kote pouvwa sa a akselere a. Li bon pou ale legliz. Asire w. Si sa osi lwen ke nou ka ale, li pa ase lwen. Lè w vin legliz, sa bon; men ale nan Kris la, soti nan legliz la, paske nou dwe resevwa pouvwa sa a viv, si nou janm espere yo dwe al nan rezirèksyon jeneral sa a, paske se sèl bagay ki pral janm fè nou soti vivan nan lanmò. “Paske, si Lespri sa a ki te leve Jezi pami mò yo rete nan nou, l’ap viv, fè, ka fè kò nou ki mouri leve vivan ankò.” Ala yon pwomès pou nou!

Pen chak jou

Sòm 119:25
…Vize m ‘dapre pawòl ou a.

22-0824

Sitasyon pou jou

57-0420
Antèman an(The Entombment)

Epi tout bagay sou tè a, bote a, dousè a, bote tè a, pa anyen lòt bagay nan mond lan men yon repons a yon pi bon pase sa, k ap tann nou lè nou kite mond sa a. Paske, tout bagay sou tè a se jis yon modèl sa ki nan syèl la. Tout sa ki bon, tout sa ki jis, tout sa ki bèl, pye bwa, zwazo, tout bagay, se jis yon modèl nan sa ki nan Syèl la.
Pwòp lavi nou se jis yon modèl. Li se jis yon lonbraj, epi li pa bagay reyèl la. Se bò negatif. Li pran lanmò pou devlope foto a, pou mete nou tounen nan teofani nou soti a. Lè sa a, nan rezirèksyon an nou vini nan resanblans li, yon kò resisite. Ala bèl; pa sèlman bèl, men se verite reyèl, solanèl Pawòl Etènèl Bondye a, ke nou pral tankou li.

Pen chak jou

Ezayi 40:18
Lè sa a, ki moun n’ap konpare Bondye? oswa ki resanblans nou pral konpare ak li?

22-0823

Sitasyon pou jou

51-0729A
Rezirèksyon Laza(The Resurrection Of Lazarus)

Gade. Divinite…Mwen fè pati Charles Branham, paske mwen te fèt pa Charlie Branham, papa m. Mwen se yon pati nan li. Mwen gen yon mak tankou li. Cheve m te tankou l. Mwen se yon ti gason tankou li. Mwen nan lanati tankou l, paske li se papa m.
Men, si nou vin pa lespri pitit Bondye a, Divinite rete nan nonm lan. Alelouya! Lè sa a, ou pale sou je avèg yo yo louvri.
Yo pa di Bondye anyen enposib pou li . Bondye pa di anyen enposib pou ou, si ou kwè, pa Bondye, men ou menm. Divinite a nan moun.

Bondye menm ki te kanpe la sou platfòm mitik letènite la , epi ki te woule monn nan men l, e ki te kreye bagay sa yo, ba w privilèj pou w vin pitit gason l, epi w se yon pati nan li. Epi Bondye rete nan limanite, e moun li menm se Divinite. Alelouya! Se la nou ye. Li ta ka Choke ou, men etidye sou sa yon ti tan. Wap wè?

Pen chak jou

Women 8:16
Lespri a li menm ki rann temwayaj ak lespri nou, ke nou se pitit Bondye.

22-0822

Sitasyon pou jou

53-0614A
Goumen pou lafwa ki te yon fwa delivre bay Sen yo

Kounye a, souvren Bondye a. Natirèlman, Li—Li konnen, “Li pa vle pou okenn moun peri men tout moun gen dwa repan ti.” Men, pou l kapab Bondye, li dwe konnen, e li konnen anvan bagay la rive vre, ki moun ki t ap sove ak ki moun ki pa t ap sove. Se vre.
Se konsa, gen kèk moun ki pap vle li , e Bondye te konnen li nan kòmansman an yo pa t ‘vle. Epi, li menm fè farawon an leve, li fè kè l di pou rezon sa a, pou l ka montre pouvwa li. Epi Ezaou ak Jakòb, pou montre eleksyon Bondye ta ka fè… Anvan nenpòt timoun te fèt—lè yo te fèt, ‘pou yo te fèt, Bondye te di: “Mwen renmen Jakòb e mwen rayi Ezaou.” Se vre. Anvan…
Gade, ou se yon kretyen paske Bondye te òdone ke ou dwe yon kretyen. Koulye a, ou ka vire l ‘sou kote. Gen kèk… Bondye pral mete yon moun nan plas ou. Men, plas ou a ap mete la. Si Bondye rele w, ale pran l epi rete avè l.

Pen chak jou

II Pyè 1:10
… bay dilijans pou fè apèl ou ak eleksyon sèten: paske si nou fè bagay sa yo, nou p’ap janm tonbe.

22-0821

Sitasyon pou jou

59-0813
Poukisa?(Why)

Si gen peche nan lavi ou, retire li. Si gen kondanasyon, retire li. Si gen dout, retire li. Jiskaske ou ka wè pafèt ke se volonte Bondye, se plan Bondye a, epi ou enkli nan sa a, apresa di, “Maladi, nan Non Jezikri, ale lwen mwen.” Epi sonje, ou ta ka pa santi w pi byen pou yon semèn. Men, le pli vit posib ke ou te di pawòl sa a, yon bagay rive. Bondye gen pou kenbe Pawòl li. Maladi sa a tranble, epi li kòmanse redwi . Li pral ale si ou jis kwè Sa. Pa gen dout.
Menm jan Pyè t ap mache sou dlo a, li di: “Poukisa ou te doute? O, nou ki pa gen lafwa.” Jis paske li te plonje, sa pa te gen anyen a fè ak li. Kris te kòmande l, e Pawòl li te ase. Se konsa nou ta dwe panse li tou.

Pen chak jou

Ebre 10:23
Se pou nou kenbe pwofesyon lafwa nou an fèm san nou pa flite…

22-0820

Sitasyon pou jou

62-0909E
Nan prezans li(In His Presence)

Gade ti pwostitiye sa a anba jou sa a nan Samari, fanm sa a. Li te nan yon move fòm mantalman ak fizikman. Nou konnen sa. Men, le pli vit li wè siy sa a parèt, sou Mesi a, li di, “Nou konnen Mesi a ap vini pou fè bagay sa yo . Ou dwe pwofèt sa.”
Li te di: “Mwen se Mesi sa a ki te ekri kap vini.”
Li te rekonèt li. Li pa janm poze yon lòt kesyon ankò. Li te kòmanse byen vit ak responsablite a, pou konnen ke si li te jwenn li depi li te vini nan prezans Bondye a, li te responsab pou di lòt moun sou sa. Alelouya! Dwa. Nenpòt moun ki vin nan Prezans Bondye gen responsablite devan Bondye, depi nan minit sa a, pou l di yon lòt moun. Gade Abraram, gade Moyiz, gade Pyè, gade Pòl. Moman yo vini nan Prezans Bondye a, yo rekonèt tèt yo “pechè,” epi yo sele temwayaj yo ak lavi yo. Gade ti dam nan, li pa ka rete ankò, li ale nan vil la, li di mesye yo, “Vini wè nonm ki te di m’ sa m’ fè a. Se pa li kib Mesi a?” Yo pa t ‘kapab nye Li, paske Li te ekri nan Liv. Sètènman. Wi, yo dwe fè li, yon moun , lè sa nou te gen yon responsablite pou di lòt moun jan Moyiz te fè, tankou Pyè te fè, tankou Pòl te fè. Apre bagay sa yo, ou te wè Li epi ou te vini nan Prezans Li, ou responsab pou Mesaj la rive jwenn yon lòt moun. Ou jis pa ka chita toujou avèk sa. Ou dwe pote l bay yon lòt moun.

Pen chak jou

Mak 16:15
Epi li di yo: Ale sou tout mond lan, preche bon nouvèl la bay tout kreyati.

22-0819

Sitasyon pou jou

61-1119 Fòs Pafè nan feblès pafè.( Perfect Strenght By Perfect Weakness)

Pat janm gen yon apèl lotèl ki te fèt nan tout Bib la. Pa te gen yon bagay konsa nan ekriti yo nan Liv la. Okenn kote nan tout laj yo sa te fèt jouk laj Metodis la, anviwon desan ane de sa, wè.
Apèl lotèl yo se lè moun vini epi eseye konvenk ak rale ou, “kouraj , John. Ou konnen, yo… Manman ou te mouri, lap priye pou ou. Vini non, John.” Sa pa konviksyon, zanmi. Non. Yo—yo janti, mwen… trè raman ou tande youn ki janm ale byen lwen. Epi, nan sa, ou ta jwenn tout bagay. Se poutèt sa legliz la tout boulvèse jan li ye jodi a, se poutèt bagay sa yo Konsa.
Konviksyon, ou pa bezwen di yon bagay, frè, Bondye la e li ap fè travay sa. “Pandan Pyè t’ap di pawòl sa yo, Sentespri a desann sou moun ki te tande Pawòl la.”wè? Wè? Gade? Pa gen okenn apèl lotèl, wè, pa te gen yon bagay konsa.

Pen chak jou

Lik 18:13
Bondye gen pitye pou mwen yon pechè.

22-0818

Sitasyon pou jou

63-0630M
Twazyèm Egzòd la

Bondye te di Abraram anvan sa te rive: “Desandans ou a pral rete nan peyi Lejip pandan katsan an, e m ap fè yo soti.” Se rezon ki fè yo te wè li, paske yo te eli pou yo wè li. Yo se eli an. Pèp Izrayèl la te eli pou li wè siy Bondye a, epi yo te soti kite peyi Lejip kote moun ki pa kwayan yo te peri.
Epi, jodi a, Bondye ap rele Eli li yo, Desandan espirityèl Abraram nan, grasa lafwa li te genyen nan Pawòl Bondye a. Èske w pa wè Semans espirityèl la jodi a? [Kongregasyon an di, “Amèn.” — Ed.] Se pa wè legliz entelektyèl la. Se wè Pawòl la. Epi yo te rele l soti nan gwo denominasyon sa yo, nan prezans Jezikri.

Pen chak jou

Ezayi 43:1
…paske mwen te rachte ou, mwen te rele ou nan non ou; ou se pou mwen.

22-0817

Sitasyon pou jou

51-0717
Manifestasyon Lespri a.(The manifestation Of The Spirit)

Koulye a, ki jan ou ka sove? Ann pran li nan yon fòm timoun kote chak kwayan, kèlkeswa si w se—ki legliz ou fè pati. Epi pastè w la, si li se yon moun ki dwat, l ap di w sa—ke w ka sove sèlman grasa lafwa, pa grasa zèv, grasa lafwa. Koulye a, ou kwè ke li te sove ou.
Kounye a, premye bagay, sa soti nan kè a. Ou kwè li. Lè sa a, ou mache moute epi konfese li. Di: “Mwen aksepte Jezi kòm Sovè pèsonèl mwen. Mwen kwè li te sove m.” Pa gen yon bagay fizik nan mond lan ke ou ta ka pwouve ke ou ap sove. Je ou gen menm koulè, ou te gen menm chemiz ki te sou a. Ale deyò epi ansyen gang lan di, “Yo pa jwenn anyen nan sa.” Men, ou kwè gen yon bagay nan li, pa ou?
Koulye a, ki jan… E si ou di, “Oke mwen pral wè ki jan li fonksyone.” Li p’ap janm mache jiskaske ou kenbe temwayaj ou.
Ou kwè ou sove. Ou aji tankou ou te sove. Ou di ou sove. Epi ou asosye ak moun ki sove, epi sa mache tankou sove. Eske se vre? Ak menm bagay la pral pran plas pa gerizon diven. Ou kwè ou geri. Ou aji tankou ke ou te geri . Ou di ou geri. Epi li se yon gran prèt nan konfesyon ou a pou fè byen tout sa ou konfese ke li te fè anvan—devan Papa a. La li ye.

Pen chak jou

Ebre 4:14
Lè sa a, nou wè nou gen yon gran prèt, ki te pase nan syèl la, Jezi, Pitit Bondye a, ann kenbe pwofesyon nou an.

22-0816

Sitasyon pou jou

55-0109E. Kòmansman ak fen dispansasyon moun lòt nasyon yo.(Beginning And The Gentile Dispensation).

Chèche nan ekriti a.
“Pawòl Bondye a se yon lanp pou pye nou,” pou nou—pou gide nou , alò. Se Limyè ki swiv chemen ki mennen nou soti de viktwa nan viktwa.
Kounye a, anvan ou ka genyen yon viktwa, gen pou gen yon batay. Men, si pa gen batay, pa gen viktwa. Se konsa, nou ta dwe rekonesan pou batay yo ak eprèv yo, epi se Bondye ki ban nou .opòtinite pou gen viktwa. Oh, waw! Èske sa pa fè ou yon ti jan pi byen kounye a? Wè? Batay la vini; yon moun di yon move bagay sou ou; maladi vin sou ou. Petèt Bondye ba ou afliksyon Cho sa yo, pou li ka geri ou epi montre favè li pou ou, ann nou wè sa li vle di ak sa , li renmen ou.

Pen chak jou

I Kronik 29:11
Grandè, pwisans, laglwa, laviktwa epi majeste se pou ou, SENYÈ. Tou sa ki egziste dan lesyel e sou latè se pou ou. SENYÈ!ou…………

22-0815

Sitasyon pou jou

65-0429E. Chwazi yon lepouz.( The Choosing A Bride).

Koulye a, ou dwe priye sou legliz la ke w ye a zanmi nan. Sonje, legliz yo pote yon lespri.
Kounye a, mwen pa vle kritike. Men, mwen reyalize ke mwen se yon granmoun , epi mwen gen pou m kite isit la, youn nan jou sa yo. Apre sa, mwen gen pou reponn nan Jou Jijman an pou sa mwen di aswè a oswa nenpòt lòt lè a. Epi, se poutèt sa, mwen dwe mouri seryezman ak vrèman konfime.
Men, ou antre nan yon legliz, epi si w ap gade konpòtman legliz sa a, ou jis gade pastè a yon ti tan, epi anjeneral w ap jwenn ke legliz la aji tankou pastè a. Pafwa, mwen mande si nou jis pa jwenn lespri yo yonn lòt nan plas Sentespri an.

Pen chak jou

an 10:15
Menm jan Papa a konnen
mwen, se konsa mwen konnen Papa a, epi mwen bay lavi m ‘pou mouton yo

22-0813

Sitasyon pou jou

62-1013 Enfliyans Yon lòt( The Influence Of Other )

Lè w ap jwe boul, kòm se sezon foutbòl la, sa a nou vle fè, se pa tout moun eseye pran balon an lan pye nonm sa a ki genyen li a. Li ap eseye veye nonm sa a, pwoteje l, kite l pase. Nou ap eseye fè yon Gòl. Gade?

Men, èske ou ta ka imajine yon ekip ki pa antrene pou jwenn yon sèl moun, pwòp jwe yo, boul la kouri al jwe pou gòl , epi Lè sa a, olye pou yo eseye opoze lènmi an lwen li, ekip opoze a, kite pwòp nonm ou a sa gen boul la dekole ak li, chak jwè ap eseye pran boul la nan pye li ? ., ou oblije pèdi.

E jodia nou gen menm bagay la. Lè nou wè Bondye vin sou sèn nan epi li pral beni yon bagay, ann kenbe tout lènmi yo lwen sa. Ann sèvi ak enfliyans nou yo kòm tackle, pa kouri deyèl , pou tackle sa ki pwoteje jwè a, kite l kite al travèse ak li ; paske pa gen opozisyon, tout sa li dwe fè se jis kontinye kouri. Epi nou ta dwe bò kote l.

Pen chak jou

Filipyen 3:14
M ap peze nan direksyon pou m jwenn rekonpans gwo apèl Bondye a nan Jezikri.

22-0812

Sitasyon pou jou

57-0825E
Ebre Chapit De pati 2 ( Hebrews Chapter two 2.)

Mwen vle ou pran Li nan anrejistreman. Bib la di: “Si gen yon moun nan mitan nou, li di sa ak sela, epi li pa rive la , pa tande li, paske mwen pa t ‘pale. Men, si li pale nan non mwen. , epi sa li di a rive, epi tande l.” Amèn. “Paske mwen la avèk pwofèt sa a, oswa predikatè sa a, wadèvè. Si sa li di a rive vre, tande l ‘.”
Koulye a, zanmi, ann tande li, Sentespri a k’ap pale nan mitan nou, li montre plizyè mirak, ak siy , ak bèl bagay. Ann jis pa pase sou Li kòm jis sa k ap pase anlè nou . Ann sonje ke Se Jezikri, menm bagay la yè a , jodi a, ak pou tout tan; konfime Pawòl Li a. Nou dwe fè li. Oh, tanpri fè li. Fè atansyon. Se pou tout lòt bagay vin segondè, menm lakay ou, mari ou, madanm ou, pitit ou. Kèlkeswa sa li ka ye , mete l an dezyèm. Mete Bondye an premye. Ou di: “Frè Branham, sou pitit mwen yo?” Plis pase anyen. Mete Bondye an premye. Se pou li premye a ye.

Pen chak jou

Matye 6:33
Men, chèche wayòm Bondye a an premye ak jistis li; epi tout bagay sa yo pral ajoute pou nou.

22-0811

Sitasyon pou jou

61-0903
Kite Limyè Ou Briye Devan Lèzòm. ( Let Your Light So Shine Befor Men) .

Sèl fason nou wè Kris la se lè li reflete nan youn lòt. Mwen wè Kris la nan ou. Ou wè li nan mwen. Se konsa n nou gade Kris la. Mwen vin nan reyinyon an. Mwen kòmanse preche. Mwen gade pèp la. Ou ka wè si yo enterese oswa ou pa, jis nan kèk minit. Ou gade sou odyans ou a. Ou ka di si w ap ba yo problèm oswa si ou pa. Gade? Epi premye bagay ou konnen, ou wè yo chita la, k ap tann chak Pawòl, yo tann yo. Gade? Mwen wè Kris la reflete nan moun sa a, paske li grangou ak swaf Bondye.

Lè sa a, mwen menm, k ap preche Levanjil la, li wè Kris la k ap reflete nan mwen. Mwen wè Kris k ap reflete nan li. Sa vle di Kris la nan mitan nou lè sa a. Amèn. “Gragou ak swaf .” Mwen gade odyans lan, ki jan yo pran sa. Di yon lòt bagay, gade kisa—ki efè Sa pran sou yo. Gade figi yo kap leve, plen kè kontan. Lè sa a, yo pare pou yo resevwa yon bagay. Se Kris la. Mwen wè Kris la ap reflete nan moun sa a paske Levanjil la, Levanjil ki senp Kris la, ap pran yon pozisyon nan kè sa a, paske yo grangou ak swaf.

Pen chak jou

Kolosyen 3:16
Kite pawòl Kris la abite nan nou rich…

22-0810

Sitasyon pou jou

59-1123
Pale ak mòn sa a ( Speak To This Montain)

Kounye a, mwen vle jwenn, jis pou yon ti moman, enfayibilite Pawòl la (wè?), ba ou. Premyèman, mwen vle ou konnen ke Bondye se enfini. Li tèlman pafè ke li te konnen tout sa ki t ap janm genyen. Ou kwè sa? Li te konnen ke anvan mond lan te janm kreye, ke nou ta dwe chita isit la aswè a si Li enfini. Si li pa enfini, lè sa a li pa Bondye. Donk, si li fini, li tankou nou. Men, enfini, pa gen okenn fason yo eksplike li. Epi tou sa Bondye di a pafè; Li pa ka amelyore li oswa repran li. Li pafè, paske Bondye pafè, e Pawòl li yo pafè. Pwomès li pa janm ka febli. Kounye a, ou dwe gen kalite lafwa nan Bondye lè w ap li Bib la pou w kwè nan pwomès li yo. Ou dwe sonje li pafè. Pawòl li yo pafè; yo pa janm ka echwe; yo pa janm ka amelyore; yo pafè pou kòmanse.

Pen chak jou

II Samyè 22 :3
Kanta pou Bondye, chemen li pafè; Pawòl Seyè a pase anba eprèv. Li se yon pwoteksyon pou tout moun ki mete konfyans yo nan li.

22-0809

Sitasyon pou jou

54-0306
Alyans san kondisyon Bondye te fè ak pèp li a ( The Unconditional Covenant That God Made With His People.)

Pafwa mwen remake sa, moun soti isit la… Mwen te kanpe bò yon gwo mize isit la pa gen lontan. Apre sa, mwen te wè analiz yon kò imen. Yon nonm ki te peze san senkant liv te vo katrevenkat santim nan pwodui chimik. Èske ou ta ka panse a li? Epi , ou panse ou se yon kelke Choz. Ou vo katrevenkat santim. Se vre.

Mete yon chapo di dola sou katrevenkat santim epi panse ou se yon moun. Vlope yon rondèl Senk san dola yo epi panse ou se yon moun lè ou se katrevenkat santim lan . Ou asire w pran swen katrevenkat santim sa, men, se ou? Se vre.
Men, sonje, nan la ou te gen yon nanm ki vo dimil mond. Epi ou kite dyab la pouse sa nan nenpòt fason. Wi, se vre.
Ou pran yon moun, kèk nan ti moun ki gen kouraj sa yo soti nan lari a, pa konnen plis sou Bondye ke yon Hotento ta konnen sou yon nuit Ejipsyen. Yeah, oh, yo fè pati legliz. Vlope yon rad vizon senksan dola, mete nen yo nan lè a, si lapli ta ta nwaye yo, panse yo se Yon Bagay . Kisa ou ye? Katrevenkat santim. Se vre. Men, ou gen yon nanm, sonje.

Pen chak jou

Jenèz 3:19
Nan swè figi ou, w’a manje pen jouk ou tounen atè. Paske, ou te soti nan li, paske ou se pousyè, epi ou pral tounen nan pousyè

22-0808

Sitasyon pou jou

60-0911E
Senk Idantifikasyon Egzakt de Legliz Bondye vivan an

Men ou remake? Nan Revelasyon 13, lè Etazini te vini, se sèl bèt nan Bib la, ki te vini, ki pa t ‘soti nan dlo. Bib la te di li te soti sou tè a, kote pa t gen pèp. Se te nouvo wayòm sa a. Epi li te sanble ak yon ti mouton, men apre yon ti tan li te pale tankou yon dragon an. Sa se peyi sa. Li gen pou rive. Yon jou yo pral fè yon erè epi yo pral chwazi yon move moun la. Yo pral leve yon Jozèf, oswa… “yon Farawon ki pa konnen Jozèf.” Yo te eseye li anvan, epi yo pral fè li ankò, si yo echwe fwa sa a. Li pral finalman vini. Bib la di sa. Koulye a, mwen pa yon politisyen. Tou de bò yo kwochi. Mwen mete vòt mwen sou Jezikri. Se li sèl ki enterese m. Men, mwen di w, ou pi bon siye linèt ou kounye a, ou espere nenpòt libète pou pitit ou yo. Mwen pa konnen ki jan li pwòch. priye.

Pen chak jou

I Tesalonisyen 5:6
Se poutèt sa, piga nou dòmi tankou lòt moun; Men, ann veye, ann pran swen.

22-0807

Sitasyon pou jou

55-1111
Ki kote mwen panse Pannkòtis te echwe

Moyiz te mennen de milyon moun nan dezè a. Apre sa, li te mennen yo pandan karant ane, epi lè li soti lòt bò a, pa t ‘gen yon sèl fèb nan mitan yo.
Èske pa gen doktè ki isit la aswè a, oswa kèk nan nou, pa ta renmen konnen sa Doktè Moyiz te gen,kòm preskripsyon? Kisa li te bay moun sa yo? Konbyen tibebe ki fèt chak swa? Konbyen granmoun ak lòt konsa? Konbyen moun k’ap bwete ak enfim? Ak konbyen kolik, ak tout lòt bagay, li te pase lannwit lan? Epi Doktè Moyiz te pran swen chak ti moso.
Èske ou ta renmen gade nan sak medikaman l ‘ak chèche konnen ki kalite preskripsyon li bay? Èske ou ta renmen konnen ki sa li ye? Ann wè sa li te ye. Men sa: “Mwen se Seyè a ki geri tout maladi ou yo.” Amèn. Se sèl remèd li te genyen, e li te ede de milyon moun.

Pen chak jou

II Wa 5:13
…si pwofèt la te mande w fè yon gwo bagay, èske w pa t ap fè l?

22-0806

Sitasyon pou jou

53-0531
Chèche Jezi(Seeking After Jesus)

Genyen—gen yon anpil fanatik ki branche ak gerizon diven. Genyen anpil fanatik ki branche ak chak faz nan nenpòt bagay ou vle ale ladan li an . Nan legliz ou a gen moun ki se fanatik reyèl, fanatik relijye, men sa pa vle di ke Bondye pa reyèl. Sa pa vle di ke pa gen yon vrè kretyen. Li sèlman kon -endike ke gen yon sèl reyèl. Si ou te gen yon dola ki fo, li ta dwe reyèl asire w ke te gen yon dola reyèl ke dola te fè kopi li . Eske se vre? Si se pa sa, fo dola a ta dwe dola reyèl la: kontrefè a. Men, ke gen yon kontrefè, li sèlman pale de yon sa ki reyèl la . Epi lè w wè yon moun aji tankou oswa pretann li se yon kretyen, sa sèlman vle di gen yon vrè kretyen yon kote.
Lè ou wè yon moun nan yon pratik gerizon diven ki fèt nan yon fason fanatik, li sèlman di ke gen yon atik reyèl yon kote li soti. Se vre. Yon avantaj ak dezavantaj, negatif ak pozitif, vre ak fo, nan tout bagay.

Pen chak jou

Ezekyèl 13:3
Men sa Seyè sèl Mèt la di: Madichon pou pwofèt sòt yo, ki swiv pwòp lespri yo, epi ki pa wè anyen!

22-0805

Sitasyon pou jou

57-0915E
Ebre Chapit Set #1( Hebrews Chapter Seven #1)

Men, lè Bondye te di li tounen isit la, chak Pawòl Bondye fèm. Li imuiabl. Li san patipri. Li pa ka febli. Epi lè Bondye te touye Pitit la anvan fondasyon monn nan, li te touye tèt menm jan ak li sou kalvè a. Se yon pwodwi fini, lè Bondye di sa. Epi sonje, lè yo te touye Ti Mouton an, sali w te enkli nan sakrifis la, paske Bib la te di ke non ou te “Ekri sou Liv Lavi Ti Mouton an anvan fondasyon mond lan.”
E sa? Lè sa a, kisa nou pral fè? Se Bondye ki gen pitye. Se Bondye ki rele w. Se Bondye ki te chwazi ou nan Kris la anvan fondasyon mond lan. Jezi te di, “Ou pa janm–ou pa janm chwazi m ‘. Mwen te chwazi ou. E mwen te konnen ou, anvan fondasyon mond lan.” Se La ou ye.

Pen chak jou

I Jan 4:14
Epi nou te wè epi nou temwaye ke Papa a te voye Pitit la pou vin Sovè monn nan.

22-0804

Sitasyon pou jou

56-0715
Mak Bèt la(The Mark Of The Beast)

Epi, jodi a, lè yon moun tande bon nouvèl la, “Kris te mouri nan plas ou; pa gen anyen ke ou ka fè sou sa. Kris la te peye pri a,” sa son Levanjil la tande.

Ou ka lage chak sigarèt, chak tabak moulen, chak boutèy wiski, chak—tout bagay ki mare w, epi di, “Mwen lib. Sa a se bon nouvèl la, Kris la fè m ‘lib.” Ou se yon pèp lib. Ou pa bezwen ale ak yo ankò. Ou pa bezwen sèvi dyab la ankò. Ou kapab libere si ou vle pou yo lib. Koulye a, ou pa bezwen bwè. Ou pa bezwen kouri. Ou pa bezwen maltrete madanm ou. Ou pa bezwen bay madichon. Ou pa bezwen bay manti. Ou pa bezwen vòlè. Ou pa bezwen bouke. Poukisa, ou te gen resous, laba a, ki pa janm te eksplwate, nan benediksyon abondan Bondye yo, ke mond lan pa konnen anyen sou yo a .
Ou di: “Mwen dwe gen yon ti plezi.”
Poukisa, frè, si ou janm tande bon nouvèl twonpèt la, plezi monn nan sanble tèlman piti, yo se yon kwiv k ap sonnen ak yon senbal k ap rezonnen. Ou pa bezwen li ankò.

Pen chak jou

Jan 8:36
Si Pitit la fè nou lib, n’a lib tout bon vre.

22-0803

Sitasyon pou jou

64-0121
Pawòl Bondye a mande pou yon separasyon total ak enkwayans( God’s Word Calls For A Total Separation From Unbelief)

Ou retire yon pakèt chanjman. Gen santim, nickel, dim, katè, mwatye dola, dola, tout nan monnen. Kounye a, se sa mond lan ye, nan men Bondye. Gen kèk moun ki jis ka gen yon santim nan li, epi Bondye ka sèlman itilize yo nan yon fason santim . Se tout sa yo ka achte. Pa rejte yo. Si yo pa ka kwè tout bon Verite a, pa rejte yo, pa voye yo deyò epi di yo pa nan Li, paske Bondye sèvi ak pyès lajan nenpòt lè.
Lòt te jis yon pyès lajan, Abraram te yon dola an ajan, kidonk li te pran yon santèn lòt pou l fè yon Abraram. Se konsa sa pral pran…Yon santèn kwayan chanèl p’ap janm ka kanpe nan prezans yon kretyen otantik ki separe de bagay sa yo nan zafè chanèl nan mond lan, k ap viv nan Jezikri, kote Pawòl la ka koule nan li.
Li ka sèlman pran yon jounen travay; se tout sa li genyen.

Pen chak jou

Efezyen 4:1-2
…mache diy pou vokasyon yo rele nou an, avèk tout imilite ak imilite, avèk pasyans, youn sipòte lòt nan lanmou;

22-0802

Sitasyon pou jou

55-0817
Jewova Jire ( Jehovah Jireh)

Epi, frè m nan, ki te prevwa depi nan Jezikri, ti Mouton yo te touyea depi nan fondasyon mond lan, te prepare pou maladi nou yo aswè a. Li te ekri l nan yon Liv. Li voye Lespri Sen an. Li mete don nan Legliz la. Kounye a, se pa fòt Bondye; se pral pwòp enkwayans nou. Se pa vre? Si nou pa resevwa l, se pa fòt Bondye. Èske w kwè ak tout kè w, Jezikri te deja la kòm ti Mouton ki te touye depi nan fondasyon mond lan pou—pou delivrans ou ak gerizon ou. Ou kwè sa? Leve men ou.

Pen chak jou

Jan 15:13
Pèsonn pa gen pi gwo lanmou pase sa: yon moun bay lavi l pou zanmi l.

22-0801

Sitasyon pou jou

63-0117
Reveye Jezi ( Awekening) .

Koulye a, nan Jezi te gen Bondye. “Bondye te nan Kris la, ap rekonsilye mond lan ak li.” E moun sa yo te kwè nan temwayaj li a. Epi moun ki te kwè li toutbonvre, te kapab tire benediksyon Bondye nan men li. Epi lè yo te fè sa, li di: “Vèti soti nan li.” Vèti se “fòs”. Li… Nan lòt mo, si nou ta di li jodi a: Li te vin fèb lè pèp la te retire nan li. Oke, si li te travay konsa nan kò imen sa a, li pral travay nan yon lòt kò imen.
Epi nou kreye atmosfè nou bò kote nou, chak nan nou. Ou te ak moun ki te bon moun, men ou jis pat kapab diman dwe bò kote yo. Lè sa a, ou te ak lòt moun ke ou jis renmen yo bò kote ou . Ou kreye atmosfè sa. Epi, o, èske w pa ta renmen te bò kote Jezi jis yon ti kras? Bèl bagay! Gade kisa atmosfè li te kreye a t ap ye, mwen imajine se te yon sèl gwo pakèt lanmou, respè, ak krent pou Bondye.

Pen chak jou

Pwovèb 10:29
Chemen Seyè a se fòs pou moun ki mache dwat yo.

22-0731

Sitasyon pou jou

60-0304
Swaf pou Lavi ( Thirsting Fo Life )

Mwen te souvan di si mwen kapab yon jèn gason ki gen vennsenkan, si Bondye ta parèt sou platfòm la aswè a, epi li di, “Mwen pral fè w vin gen vennsenkan ankò. La ou pral rete pou yon milyon ane, epi mwen pral fè ou wa sou tout linivè a. Tout bagay pral sou lòd ou. Oswa mwen pral ba ou san ane mizè ak malè, ak pwoblèm, ak lapenn, men nan fen san ane sa a, m ap ba ou Lavi Etènèl. Men, nan fen milyon ane yo, ou ap pèdi.”
Oh, mwen ta di, “Seyè Bondye, mwen pa bezwen tann ankò pou fè chwa mwen an. Kite m ‘san ane mizè ak malè, nenpòt kalite lanmò ke ou chwazi pou mwen an mouri, sèlman, Seyè, ban m’ Lavi Etènèl. Paske, menmsi mwen posede lemonn antye e mwen te wa pandan yon milyon ane, nan fen milyon ane sa a, mwen ap vin tounen yon kreyati lanfè pou letènite. Men, kèlkeswa kantite move bagay mwen ye isit la, nan fen lavi mwen, si mwen gen Lavi Etènèl, lè sa mwen rete nan prezans Bondye beni pou tout tan ak pou tout tan.”

Pen chak jou

Jan 12:25
Moun ki renmen lavi l ap pèdi l; epi moun ki rayi lavi l nan monn sa a ap kenbe l pou lavi etènèl.

22-0730

Sitasyon pou jou

58-1004
Lafwa se viktwa nou( Faith Is Our Victory )

Gen lafwa. Se pa sèlman lafwa k ap balote , pa sèlman yon lafwa fè wè, men yon lafwa reyèl.
Kounye a, lafwa se yon konkeran. Lafwa se yon venkè. Li jis pa yon—yon ann bay vag . Li genyen batay la. “Lafwa se viktwa ki genyen batay la sou latè.” Ki sa li fè? Kisa lafwa ye? Ki sa ki se “konkeran”? Konkeri ak viktwa se menm bagay la. Konkeri, sa vle di “bat nèt; pase sou wou l ; minòt; jete nan prizon.” Sa vle di ke peche a ki t apn dirije ou yon fwa, ou dirije li kounye a. Sa vle di ke ou te simonte li. Ou se… Ou te fwete li. Ou pi gran pase li.

Pen chak jou

Revelasyon 21:7
Moun ki genyen batay la va eritye tout bagay

22-0729

Sitasyon pou jou

57-0901M
Ebre Chapit Twa ( Hebrews Chapter Three).

Konsènan yon sèl relijyon ak sali nou genyen, ak lanmou, se pami vrè pèp Bondye a. Ou konnen, Bib la te di sa t ap rive. [Kongregasyon an di: “Amèn.” — Ed.] Uh-huh. Nou menm lektè Bib yo , mwen tande nou t ap rele “amèn,” epi nou t ap preche la. Sa, se vre. Lanmou an ta ka byen lwen, nan dènye jou yo; sèl lanmou ki te ka rete, se ta nan mitan pèp Bondye a Eli yo. “Papa pral kont manman, ak manman kont papa, ak timoun yo kont paran, ak youn kont lòt.” Epi sèl renmen ki rete, ta jis pa Eli yo , sèlman Eli yo. Mo “Eli” a soti nan mo “Chwazi ,” pèp Bondye chwazi a.

Pen chak jou

Matye 24:12
Epi paske mechanste ap gen anpil, lanmou anpil moun ap vin refwadi.

22-0728

Sitasyon pou jou

56-1003
Jezabèl Ak Figi Makiye l.( Painted Face Jezebel).

Non ou pa fèt sa ou ye. Se karaktè ou ki fè ou. Karaktè ou moutre ou epi fè ou sa ou dwe ye a .
Mwen te toujou di, “Kite m antre nan kay yon moun.” Epi se pou l kanpe deyò nan lari a epi temwaye, chante, rele, pale lang, danse nan Lespri a, nenpòt bagay li vle fè; kite m antre lakay li epi gade vye ti fi seksi sa yo toutotou miray la…Kite m gade magazin sa yo ke l ap li isit la sou biwo li, epi koute l limen radyo a sou kèk nan istwa san sans Afriken sa yo nan rabòday ak boogie-woogie, mwen ka di w kounye a ki kalite lespri li genyen an . Gade sou sa li manje? Mwen pa konte sou konbyen li pote deyò nan lari a, men sa li vrèman manje l . Sa se rejim li. Se vre.
Kite m ‘… Konbyen… Kèlkeswa jan li byen reklame, ak ki jan sosyete bon, ak ki pozisyon li nan sosyete a , ak ki staati sosyal li ye, sa pa fè yon ti kras nan diferans lan. Gade kisa lespri l manje, ki mizik li koute, kisa li li, kisa li gade. Lè sa a, ou ka dil li ki kote l soti. Ak karaktè li k ap toujou di sa .

Pen chak jou

Matye 7:20
Se poutèt sa, ak fwi yo, n’a konnen yo.

22-0727

Sitasyon pou jou

61-0122
Tankou yon Èg ka veye kouve li. ( As The Eagle Stirs Nest)

Tankou yon nonm ki te soti…Li te di, “Wayòm Bondye a…l te jete yon privye nan lanmè a. Epi lè li rale l, li te gen yon terapin, kribich, zandolit, ak tout lòt bagay.” Li rale yo deyò sou bak la. Sa se travay predikatè a yo . Nou pa konnen kiyès kiyès. Kèk se pwason yo; kèk se zandolit yo; kèk se koulèv yo; kèk se kribich yo. Gade vye kribich la lè li la. Yon moun di, “Glwa, aleluia. Fè lwanj Seyè a.” Di, “Honp, honp, honp, honp, honp, honp. Mwen pa ka kwè sa,” dwat tounen nan dlo a li te ye a.

Koulèv la fin vye granmoun jis bwa tèt li anlè, li di, “Mwen te panse mwen te nan legliz, men se nan yon Bann moun fou m ye .” Ak isit la li ale. kisa li te ye? Yon koulèv pou kòmanse, yon kribich pou kòmanse. Yon vye anrenyen, vye ekrevis sa , dwat tounen nan twou labou a ankò, dwat tounen soti, ak bout pantalon sou yo , koupe cheve yo Wi, men… “Kòm yon kochon ale nan labou , ak yon chen nan vomisman li ,”se la ou ye. pa vin fache la ; jis rete la toujou.

Pen chak jou

Pwovèb 26:11
Menm jan yon chen tounen vin manje sa li vonmi, se konsa moun san konprann yo ap toujou fè sa y’ap fè a.

22-0726

Sitasyon pou jou

65-0427
Èske Bondye chanje lide? ( Does God Chanje His Mind?)

Tout ekriti yo enspire. Mwen pa kwè gen yon sèl dwat la, epi yo pral kondane ou poutèt sa , si nou ajoute yon mo nan sa oswa retire yon sèl Pawòl nan sa . Apokalips 22 di sa. Mwen kwè ke li se menm bagay la yè, jodi a ak pou tout tan.
Mwen sètènman onore Literyen an pou pozisyon yo nan epòk yo, Metodis la pou sanktifikasyon l nan epòk yo, ak Pannkòt la pou pozisyon yo nan epòk yo, men nou ap viv nan yon lòt jou. Nou ap viv lè pye ble a, ponpon an , po a , prèske tankou ble a, men ble a andedan po a . Koulye a li te jis sipòte Ble a, kenbe l nan solèy la cho sa nan chalè sa. Epi kounyeya, denominasyon an ap rale lwen sa , konsa Li ka kouche nan Prezans Pitit la, pou l vin mi. Se konsa, nou nan—nou nan… P’ap gen okenn lòt òganizasyon ki ap leve kont sa . Sa a se fen an. Nou gen sa la , toujou sou twazan, lè yon mesaj kòmanse, yo òganize li.
Sa a te ale sou pou prèske ven ane, epi pa gen okenn òganizasyon. Mwen pa kapab ak nouvo yo . Nou nan tan ble a, tan rekòt la. Mwen ka tande gwo konbinezon k ap vini. Nou pral lakay nou yon jou. “Li se menm bagay la yè, ak pou tout tan.”

Pen chak jou

Matye 13:30

Kite yo grandi ansanm jouk lè rekòt la va rive. Lè sa a, m’a di moun k’ap ranmase rekòt la: Rache move zèb yo anvan. Mare yo fè pakèt pou n’ al boule. Ble a menm, mete l’ nan galata mwen.

22-0725

Sitasyon pou jou

56-0223
Alyans Bondye ak Abraram ak Desandans li yo( God’s Covenant With Abraham And His Seed )

Bondye pa fè okenn diferans ant pitit li yo. Chak pitit gason ki vin jwenn Bondye dwe pase eprèv oswa korije anvan. Ou kapte l ? Premyeman eprèv, oswa , pase tray, korije, fòmasyon timoun, lekòl, tout moun pa gen yon sèl eksepsyon, chak pitit gason… Èske w te pase eprèv ? Èske w te pase nan tribilasyon? Èske w te soufri pèsekisyon? Lè , w ap andire bagay sa yo, ou se pitit Bondye tout bon.
Men, lè ou pa ka sipòte gro pinisyon, lè baton an ap desann lou, epi ou kouri ale ak tounen nan mond lan, Bib la te di ou se pitit ilejitim epi ou pa pitit Bondye. Paske, lè yon moun fèt nan Lespri Bondye a, li espere bagay sa yo, epi li renmen bagay sa yo.
Epi Bib la te di ke eprèv ki vin sou nou yo, eprèv ki cho a , gen plis valè pase lò pou nou. Panse ak sa.

Pen chak jou

Jak 5:11
Paske yo te soufri ak pasyans, nou di yo se moun Bondye beni.

22-0724

Sitasyon pou jou

56-1002A
Papa Lè a rive( Father Hour Has Come )

Èske w te konnen Jezikri te di: “Nenpòt moun ki gade yon fi pou anvi l, li deja fè adiltè avè l nan kè l.” Èske gen moun ki konnen sa? Bi-…Epi si ou abiye tèt ou sexy, kèlkeswa jan modès ou panse ou ye, epi ou soti nan lari a, epi kèk vye pechè gade Ak anvi , nan Ba ​​Jijman an ou pral koupab. nan fè adiltè ak mounsa sa a lè l pral reponn pou sa . Poukisa se sa ? Se ou menm, ou te fè l; ou te pwezante tet ou konsa, se ou menm ki koupab. Epi ou menm, kèlkeswa jan w te vyèj ak pi bon ou t ap viv, ou pral koupab devan Bondye pou komèt adiltè ak yon pechè, menm jan si ou te pase nan zak la. Jezi te di sa. Sa se pa yon krè m , frè; sa se verite a. Sa file . Men,sa se Pawòl Bondye di, li koupe , li pi file pase yon epe de bò.

Pen chak jou

Matye 5:28
Men, m’ap di nou sa: Nenpòt moun ki gade yon fi pou anvi l’, li deja fè adiltè avè l’ nan kè l’.

22-0723

Sitasyon pou jou

56-0403
Gadò mouton yo( Shephed Of The Sheepfold )

Mwen jis pa vle jwi benediksyon ak manje teksti a la. Mwen vle vin yon brebi. Mwen vle konnen li nan pouvwa rezirèksyon li an .”
Konnen li se gen lavi. pa pou ou konn katechism ou , se pa lavi. Pa pou ou konnen doksoloji a, pa pou konnen kwayans apot yo, se pa lavi. Se Pa konnen Bib la ki se lavi, menmsi li ka bon. Men, konnen li se lavi. Epi se sèlman sa yo, ki lè aswè a kòmanse kouche, ak solèy nan lavi nou an kòmanse desann, mwen vle tande atravè mòn lan ki separe ant mwen ak tout bèl pouvwa, mwen vle tande vwa Bèje a rele, di, “Frè Branham, sa te byen pase , bon sèvitè m fidèl la.” Mwen gem konfyans sa a se pou nou tout menm jan an.

Pen chak jou

Filipyen 1:21
Paske pou mwen, si m ap viv se pou Kris m ap viv; epi lanmò se yon benefis pou mwen.

22-0722

Sitasyon pou jou

55-1003
Lafwa nan aksyon( The Faith In Action) .

Mwen pral mande w pou w gen respè , rete trankil, pa brase w kò w. Mwen pa konn zafè koman ou fè lwanj Bondye asireman … ou kapab. Sa a se yon sèl bagay ki te enkyete m: poukisa moun nan Amerik la, yo ka wè Senyè a ap travay epi rete mouri toujou epi yo pa janm deplase ak mete tankou yo te yon boul sou yon pik. Mwen—mwen pa ka konprann sa, sanble. mwen…
Sa fè nanm mwen eksitan jiskaske mwen…Oh, li sanble pou mwen mwen te kapab rele byen fò ak vwa mwen, “Jezi vivan.” Poukisa, mwen se yon mòtèl; poukisa Mwen nan mond lan. kisa mwen ye? Ki kote mwen soti? Ki kote mwen prale?
Apre sa, Jezi vini, li di: “Mwen pral konpay ou, mwen pral gid ou.” Li leve soti vivan nan lanmò, pa enkyete w. “Lè vyeyès la…?…pa enkyete w pou sa. Lè maladi a frape, pa enkyete w, mwen isit la. Ou pa bezwen pè, pa bezwen pè, paske Seyè a, Bondye ou a, la avèk nou nenpòt kote nou prale.” Amèn.

Pen chak jou

Revelasyon 1:18
Se mwen menm ki vivan, ki te mouri; epi gade, mwen vivan pou tout tan, Amèn; epi yo gen kle kote mò yo ye a ak nan lanmò.

22-0721

Sitasyon pou jou

65-1205
Bagay ki gen pou vini yo ( Things That Are To Be ) .

Viv pou li, kenbe tèt ou lwen mond lan. Koulye a gade. Ou gade nan televizyon, kèk nan sè nou yo , epi ou desann isit la epi ou vle, nou menm jèn fi. Ou jenn. Mwen konnen sa. Men nou se kretyen. Gade? Ou diferan. Ou pa vle vin tankou mond lan. Ou renmen mond lan. Se pa sèlman pou jèn yo; kèk nan nou ki pi gran yo tou . ou wè l ? Oke, kisa sa fè? Gade? Ou gade televizyon, ou desann nan magazen an, ou wè vye ti rad sa yo ke medam yo vle mete, sa se mechan.
Èske w konnen sa ki pral rive nan Jou Jijman an? Ou gendwa menm vètyez pou mari ou jan ou kapab, men nan Jou Jijman an ou pral oblije reponn pou komèt adiltè. Jezi te di: “Nenpòt moun ki gade yon fi pou anvi l, li deja fè adiltè avè l nan kè l.” Ki moun ki blame? Ou menm. Gade? Ou te prezante tèt ou,ba yo ak yon bout pantalon ak pantalon sou ou.

Pen chak jou

Women 14:12
Konsa, nou chak va rann Bondye kont pou tèt nou .

22-0720

Sitasyon pou jou

55-1009
Fason Pou Gen Kominyon( The Way To Have Fellowship)

Mwen ta pito gen yon legliz ki pa konnen anyen sou okenn don espirityèl, epi jis renmen youn ak lòt ak Kris la, mwen ta pito gen sa pase tout don espirityèl k ap opere nan legliz la. Koulye a, sa ta ka sanble difisil pou yon gwoup pentkotist, men mwen ta pito genyen sa. Kote ki gen don , yo pral echwe. Kote ki gen don , yo pral pote konfizyon. Kote ki gen don , yo ka kesyone. Men, kote ki gen lanmou, li pafè. Se vre. Epi, si ou te gen lanmou pafè ou ta p gen don pafè a. Se vre. Se konsa, travay an premye ak lanmou . Sa pote kominyon , epi kominyon pote don.

Pen chak jou

Jan 13:35
Se konsa tout moun va konnen nou se disip mwen si nou gen renmen youn pou lòt.

22-0719

Sitasyon pou jou

57-0228
Yon pi gran pase Salomon isit la ( A Greater Than salomon is here.)

Oh, mwen vle ou gade yon bèl bagay isit la. Lè Jezi al chase yon dyab, li tèlman piti pou li. Li jis pran dwèt li pou l jete l. Se tout sa Li gen pou itilize. O, benediksyon pou non li . Li sèlman sèvi ak yon dwèt pou dyab ki pi pwisan ki ta ka leve soti nan lanfè boule a. Yon ti dwèt Li jete l. Se tout sa li fè. Men, lè li gen yon mouton ki pèdi, epi lè li al pote l tounen, li pran l, li mete l sou zepòl li. Pati ki pi fò nan kò yon nonm se nan do li ak zepòl li. Epi li pran pati ki pi fò li a, pa dwèt li, men yon mouton ki pèdi, li voye l sou zepòl li epi li pote l tounen nan pak la dousman. Lè se yon dyab li sèlman itilize pa mwayen yon dwèt………

Pen chak jou

Matye 18:12
Kòman w panse? Si yon nonm gen san mouton, epi youn nan yo pèdi, èske li pa kite katrevendiznèf yo, li ale nan mòn yo, epi li chache sa ki pèdi?

22-0718

Sitasyon pou jou

62-0621E
Konfimasyon Ak Prèv ( Confirmation And Evidence)

Sonje byen, yon pawòl se yon panse ki eksprime. Bondye te panse sa. Lè sa a, lè li te eksprime li, sa dwe rive, paske mond lan te antoure ak Pawòl Bondye a. Epi bagay yo te soti nan bagay ki pa parèt. Se te Pawòl Bondye a. Li te panse li, epi li te pale, epi sa dwe rive. Li se yon grenn k ap grandi, epi, bèl bagay, ki dwe pote fwi nan sezon li yo.
Epi nou ka pran Pawòl Li a, epi wè ke Li te pwomèt nan dènye jou yo ke Li t ap fè pèp sa soti deyò; epi fè menm bagay li te fè a, menm jan li te fè nan epòk Sodòm lan. Epi nou gade li epi nou wè bagay sa yo. Nou ta dwe kenbe pwomès Bondye a, epi vin jwenn li, wè ke nou antre nanm nou nan refij sa a nan repo.

Pen chak jou

Sòm 33:9
Paske li te pale, epi li te fèt; li te kòmande, epi li te kanpe fèm.

22-0717

Sitasyon pou jou

60-1125
Konferans ( Conference)

Ann jis panse ak sa . Mwen ka wè Gabriel desann, gwo nepe l kanpe bò kote l. Mwen ka wè Woodworm. Mwen ka wè lòt gwo zanj ki klere yo sou wòch yo alantou. Ki sa sa te ye? Yo tabli yon tab konferans.

Lè sa a, Lespri Sen Bondye a, jan nou wè l sou foto Jetsemane a, Limyè sa a, ki se Bondye Limyè, Elohim, Sila ki egziste poukont li , lè li te desann nan prezans li. “Ou vle ale ak sa a, pitit gason m ?” Kisa? Zanj yo ap koute. ” sa ki pral rezilta a? Lemonn antye kouche sou zepòl l nou .
Èske ou vle peye pri a, oswa ki sa ou vle fè? Ou ka vini kounye a san pa lanmò. Se la ke li te mete kalvè devan ou. M ap krache nan figi ou, epi yo pral mennen ou sous Zo bwa Tèt, tout bagay sa yo. Ou pral mouri nan agoni ak kouwòn pikan an sou tèt ou, ak san ou pral koule soti. Èske ou vle?”

Ann wè kisa konferans lan ye. Ki sa eko a pral ye? Tout zanj yo kanpe bò kote yo ap mande sa k ap pase kounye a. Desizyon an pran. Kisa li ye? “Se pa volonte mwen, men volonte pa w ki fèt.” O, Zanj yo te dewoule benediksyon yo epi yo te kòmanse sèvi l lè sa a, yo te prepare l pou gwo lè sa a. Yon konferans te fikse. Yon desizyon te pran. Mwen tèlman kontan desizyon sa a yo.

Pen chak jou

Lik 22:42

Li di: Papa, si ou vle, tanpri, wete gode soufrans sa a devan je mwen. Men, se pa volonte m’ ki pou fèt, se volonte pa ou.

22-0716

Sitasyon pou jou

54-0303
Temwen (Witnesses)

Bib la di pèsonn pa ka di Jezi se Kris la, sèlman grasa Sentespri a. Sentespri a dwe temwaye de sa. yo dwe gen yon eksperyans pèsonèl. Mwen espere ou wè sa.

Kèlkeswa kantite fwa ou ale nan legliz la, konbyen non ou byen grave sou tablo afichaj li yo, oswa plis, oswa sou liv li a, sa pa janm vle di anyen pou ou, jiskaske ou se yon temwen rezirèksyon Jezikri a. Tankou ranpli pouvwa Sentespri a. Ou pran pawòl yon lòt moun ap di. Poukisa, mwen ta di…
“Oke, Frè Branham, mwen konnen ke Jezi se Kris la, paske Bib la te di sa.” Bib la gen rezon, men kisa w konnen sou li? Gade? Se yon zafè endividyèl ak chak moun. Li dwe yon temwayaj pèsonèl ke chak moun dwe genyen pou yo konnen ke Jezikri se Pitit Bondye a, se lè Lespri a li rann temwayaj ak lespri sa , nan yon eksperyans nan nesans yon lot pou fèt ankò epi ou kriye, “Abba. , Papa.”

Pen chak jou

Travay 15:8
Epi Bondye, ki konnen kè yo, te rann yo temwayaj, li ba yo Sentespri a, menm jan li te fè nou an.

22-0715

Sitasyon pou jou

64-0206E
Fason Bondye bay pou jodi a.

Yon plant ibrid, ou dwe karesel ak flite li, epi kenbe pinèz yo ak ensèk yo lwen li. Men, se pa yon plant otantik ki an sante; li solid, fò, pa gen okenn pinèz kap vin sou li. Li gen kapasite li pou li jete pinèz yo.
Epi tou se konsa yon kretyen otantik ye! Ou pa bezwen karesel ‘ak pike li, epi di l’ sa a, sa, oswa se lòt la. Li gen yon bagay nan li, batèm Sentespri a, ki jete tout rès bagay yo . Pa bezwen sipliye li, paske li se yon plant otantik Bondye. Li gen yon bagay nan li ki ka fè lagè. Yon kretyen goumen pou chak pous tèren ke li kanpe sou li. Li dwe fè sa, si li te janm espere egziste. Epi, lè w fè li, gen yon bagay nan li ki pran swen sa .
Èv te eseye ibride Pawòl la, nan kòmansman an. Bondye di l: “Jou ou manje l, jou sa a ou va mouri.” Li te eseye soulve sa ak konesans ke Satan ba li. Epi lè li te fè sa, li te pèdi tout ras imen an nèt , menm kote a, pou dyab la, lè li te eseye melanje Pawòl Bondye a ki pa ka falsifye ak konesans. Li pat soti nan konesans Pawòl la.
Li vini pa pouvwa Sentespri a!

Pen chak jou

Zakari 4:6
Se pa avèk vanyan sòlda ou yo, ni avèk pwòp kouraj ou ou pral rive nan sa ou gen pou fè a. Men se va avèk pouvwa lespri pa m’ m’ap ba ou a. Se Seyè ki gen tout pouvwa a menm ki di sa.

22-0714

Sitasyon pou jou

56-0728
Plen vale ki gen twou an .( Making The Valey Full Of Ditches)

Montre m konpayi ou, mwen pral di w ki moun ou ye. Kite m antre lakay ou. Kite m ‘wè sa ke ou kite louvri sou tab la. Kite m wè ki jan Bib la ye . Kite m ‘wè kote li ye nan Istwa Vrè yo. Kite m tande ki kalite mizik w ap pase sou radyo w. Kite m ‘wè ki kalite foto ou gen lakay ou. Mwen pral di ou nan kisa ou soti . Wi mesye. Se sa nanm ou ap manje. Kèlkeswa sa temwayaj ou ye, fwi ou yo pwouve sa ou ye. Se Bon .
Oh, se verite a. Nanm ou manje yon bagay. E kèlkeswa karakteristik nanm ou ye, se sa li pral—li pral montre . Se rezon sa a Jezi te di: “Se grasa fwi yo n’a konnen yo.”

Pen chak jou

Matye 7:20
Konsa tou, n’a rekonèt fo pwofèt yo sou sa y’ap fè.

22-0713

Sitasyon pou jou

50-0110
Moyiz ( Moses)

Mwen pa kont edikasyon. Edikasyon se byen. Men, moun edi ke anpil, jiskaske yo panse ke yo konnen plis sou sa pase Bondye. Apre sa, yo rate objektif la.
Ou dwe bliye tout sa ou te janm konnen nan pwòp konesans ou pou konnen Kris la. Oke, ou jis vini tankou timoun epi aksepte li. Se tout. Se konsa ou aksepte Bondye. Ak pi senp ou ka jwenn, plis enb, epi ale lwen tèt ou, pwòp lide ou, jis pran Pawòl Bondye a pou sa li vo, epi kwè Li. Epi se pa lafwa ke bagay sa yo rive, se pa sa ou ka konnen. Ou p’ap janm kapab. Pa janm gen yon moun nam mond lan, pa gen yon sen, ni pèsonn pa janm gen kalkile Bondye. Ou pa kapab. Se konsa, pa panse ke ou ka fè yon bagay ke yo pa ka fè, paske yo … li pa kapab. Se vre. Ou jis dwe kwè li. Se sa li vle ou fè, pa eseye kalkile li.

Pen chak jou

Jòb 37:5
Lè Bondye ap pale konsa, li fè bèl bagay, bagay nou pa ka konprann.

22-0712

Sitasyon pou jou

53-0405E
Temwen( Witness)

Ou konnen,mwen panse, jodi a, nou antere twòp moun tou vivan .
Ou antere yon moun apre li fin mouri. Eske se pa vre? Wi mesye.
Koute, frè, yon moun ki mouri p’ap diskite avè ou. Ou ka di l ‘tou sa ou vle, rele l’ tout kalite non, li p’ap di yon mo. Poukisa? Li mouri.
Epi yon nonm ki mouri nan Kris la, ou ka ofri l yon bwè, ou ka ba li sa a, sa, oswa lòt la, men li mouri. Epi li kache nan Kris la, grasa Bondye, sele pa Lespri Sen an. Amèn. Se sa. Koulye a, lè sa a, li pa ka fè bagay sa yo, paske —li jis pa ka fè li. Se kont nati li. Li vin tounen yon nouvo bagay.
Ou pran yon vye kochon epi lave l ‘, epi fwote l’, ak makiye zong zòtèy li, epi ba li li , epi mete l ‘sou tout nayilonn ou vle; vire li lach la , li pral ale dwat nan yon mitchak ak mitchak . Sekwe pa bal fè anyen. Li toujou gen nati yon kochon.
Lè sa a, ou pran yon ti mouton epi mete l ‘nan yon twou labou, li pral kriye jiskaske ou fè l soti. Poukisa? nati l se yon ti mouton.
Koulye a, sèl fason pou pa ka fè kochon an soti nan labou a se chanje nati l ‘. Se vre.
Se sèl fason pou fè l pou yon kretyen. Se pou nati li chanje, soti nan yon pechè ale nan yon sen. Ou wè ? Epi gen yon sèl remèd, se Lespri Sen an. Lè sa a, ou se yon temwen. Amèn.

Pen chak jou

II Korentyen 5:17
Se poutèt sa, si yon moun nan Kris la, li se yon nouvo kreyati: bagay ansyen yo pase; gade, tout bagay vin nouvo.

22-0711

Sitasyon pou jou

65-0718M

Eseye Fè Yon Sèvis Pou Bondye San Se Volonte Bondye( Trying To Do God A Service Without Being The Will Of God).

Sa a se te Moyiz ki t ap pale ak pèp Izrayèl la, apre li te prouve pa Bondye, pa yon kolòn dife, e li te konnen li te sèvitè Bondye pou mennen yo deyò. Epi anvan yo antre nan peyi a, anvan yo antre, Moyiz di: “Koulye a, pawòl mwen te di nou yo, mwen rele syèl la ak tè pou temwen kont nou. Si w ajoute yon bagay nan Li, oswa si w retire yon Pawòl nan Li, ou p ap rete nan peyi kote Seyè a, Bondye e la , ba w la.”
Se konsa, mwen di, nan Non Jezikri: Pa ajoute yon sèl bagay, pa retire , mete pwòp lide ou nan Li, ou jis dwe di sa ki di sou band sa yo, ou dwe jis fè egzakteman sa Senyè Bondye a kòmande pou fè; pa ajoute nan li!

Li toujou kenbe pwomès li fè nou an. Chak pwomès li fè, li kenbe l. Èske li te di ou sa ki pral rive, e sa k te rive? Mwen pote syèl la ak tè a devan ou jodi a, nan yon defi: Èske Bondye te janm di yon bagay ke li pa te akonpli ak fè egzakteman sa li te di li ta fè pou nou an? Èske li pa t fè l jis fel fason li te di l t ap fè l la? Se egzakteman sa. Se konsa, li pral kontinye fè li. Jis pa ajoute ladan li . Pa retire ladan li. Jis kwè li epi mache avèk imilite devan Seyè a, Bondye w la…

Pen chak jou

Revelasyon 22:19
Konsa tou, si yon moun wete anyen nan pawòl Bondye ki nan liv sa a, Bondye va wete pòsyon ki ta pou li nan piebwa ki bay lavi a ak nan lavil Bondye a, nan piebwa ak lavil yo pale nan liv sa a.

22-0710

Sitasyon pou jou

64-0205
Bondye se pwòp entèprèt li ( God Is His Own Interpreter).

Lòt se yon tip legliz denominasyonèl ki desann nan Sodòm ankò. Gade, Bib la te di: “Peche Sodòm yo te deranje nanm li jis chak jou.” Poukisa li pa t ‘gen ase nè pou l kanpe deyò kont sa? Gen anpil bon moun ki chita nan legliz jodi a, ki gade deyò epi ki wè fanm ki met chòt ak gason k ap fè bagay sa yo, ak manm yo ki prale, jwe gòlf ledimanch, epi fèt piknik, ak naje ak lòt bagay, olye pou yo ale legliz. Chita lakay yo Mèkredi swa, gade televizyon, olye pou y ale legliz. Yo santi li di yon bagay sou sa, men tablo ap mete yo deyò la . Ki pwoblèm yo? Se Lòt ankò, kap gade deyò nan fenèt li a, li wè peche a, e li pè rele peche “peche”!
Abraram pa t ‘nan dezòd yo, li te soti nan sac. Li te yon tip Legliz espirityèl la. Koulye a, gade sa ki te pase jis nan fen tan an, jis anvan dife a tonbe. E yo te moun lòt nasyon yo. Li te anonse dife ki pral te tonbe sou mond nasyon sa jodi a, lè wayòm yo pral kraze epi yo pral boule. “Syèl la pral pran dife ,” Seyè a di, “epi yo pral boule anba gwo chalè.” Sa te aparans de sa.

Pen chak jou

I Samyèl 12:25
Men, si nou toujou fè sa ki mal, nou pral disparèt.

22-0709

Sitasyon pou jou

63-0120E Jis yon lòt fwa Seyè( Just One More Time Lord)

Bib la te di, “Rich , laj legliz Lawodise pa t ap bezwen anyen, epi li pa t ‘konnen ke li te toutouni, avèg, mizerab, epi li pa menm konnen sa.” Koulye a, si ou ta wè yon moun k ap desann nan lari a, ki toutouni ak avèg, epi ou ta ka di yo sa ke yo te nan fason sa a, yo te toutouni, yo te oblije ale yon kote epi yo kache, byen, li vin enposib pou ke ou ta ka mennen moun nan nan lari a. Men, lè yo vire toutotou li, ki pa gen pouvwa mantal ase pou l konnen sa ; men kounye a legliz la pa gen ase pouvwa espirityèl pou l konnen sa . Toutouni, mizerab, avèg, mizerab, pòv. Kris la deyò, ap frape, ap eseye antre, e poutan ou di ou pa bezwen anyen.
Mwen konnen sa se etranje pou kèk nan nou, men se verite Bondye a. Pawòl la di sa. Yo pa kapte vizyon an.

Pen chak jou

Efezyen 5:8
nou te nan fènwa. Men kounye a, nou se yon sous limyè nan Senyè a. Konsa, nou fèt pou n mennen bak nou tankou moun ki nan limyè a vre.

22-0708

Sitasyon pou jou

59-1220M
Konferans Ak Bondye( conference with God)

Li di disip li yo, ki te fatige, yo te fè anpil gwo reyinyon, yo te fatige, petèt menm jan nou ye maten an. Men, li di: “Èske n’ ap jis veye avè m pou inèdtan? Paske, mwen dwe ale pi lwen, epi m pral gen yon konferans. Mwen dwe ale poukont mwen.” E lè yo…

Konferans lan te fikse. Ak ti Mouton an, jèn, yon bèl lavi, pat menm yon lavi tankou sa. Pa menm te genyen , pa menm pral genyen , yon lavi tankou ti Mouton an te genyen lan . Men koulye a, Papa a di: “Èske w vle? Èske lanmou w gen pou frè w yo ase? Èske lanmou w gen pou monn peche sa a, santi santi kote ou te fèt la, èske ou renmen yo ase pou w pèdi lavi w? Eske ou renmen yo ase? pou pran plas yo, pou pote peche yo, pou lanmò ki pi difisil, ki pi enpòtan an?” Ou…Pat gen moun ki ka mouri fason lanmò sa a ke limenm.

Epi nan konferans sa a, yo te pran yon desizyon ki lou konsa, jiskaske San te p koule nan fron li. Li te anba yon presyon . Peche mond lan te sou li. Apre sa, li gade vizaj pijon an , epi li di: “Se pa volonte m ki pou fèt ‘, men volonte w’ ki poib fèt.”

Pen chak jou

Matye 26:39
li al yon ti kras pi lwen, li lage kò l’ fas atè, li lapriyè konsa: O Papa mwen. Si sa te ka fèt, wete gode soufrans sa a devan je mwen. Men, se sa ou vle a ki pou fèt, pa sa mwen vle a.

22-0707

Sitasyon pou jou

60-1204E
Vizyon Patmos la( The Patmos Vision)

Èske li pa bèl lè ou ka vrèman ancre nanm ou nan Kris la, nan yon kote konsa jiskaske ou ka trakilize devan li? Epi tande Vwa li k ap pale avèk ou: “Mwen se Senyè a ki geri ou. Mwen se Senyè a ki ba ou lavi etènèl. Mwen renmen ou. Mwen te konnen ou anvan fondasyon mond lan. Mwen mete non ou sou Liv la, ou se pou mwen. Ou pa bezwen pè, se mwen. Ou pa bezwen pè, mwen avèk ou.” Apre sa, mwen chante:
Mwen te ankre nanm mwen nan yon refij repo,
Mwen p’ap navige sou lanmè sovaj yo ankò;
Tanpèt la gendwa leve byen fò la, toupre mwen .
Men, nan Jezi mwen an sekirite pou tout tan.

Sonje byen, Vwa ki pale dous pou ou a, pral kondane pechè a yo . Inondasyon an menm ki te sove Noe, te detwi pechè a. Ou wè sa mwen vle di la?

Pen chak jou

Ebre 6:19
Espwa sa a, se tankou yon lank batiman li ye pou nou. L’ap kenbe nanm nou fè m’, byen solid.

22-0706

Sitasyon pou jou

61-0125
Poukisa?( Why)

Nou tout fèt nan peche. Nou pa t ‘kapab sove tèt nou. Nou pa t ‘kapab sove tèt nou plis pase nou ta ka hise monte nan lalin ak fòs ponyèt nou . Nou pa t ap ka fè sa. Nou totalman paka fè anyen poutèt nou , Bondye pa ta kondane ou sou baz sa yo paske ou se yon pechè. Li ta kondane ou paske ou refize pran chemen sove a. Se poutèt sa, se pa Bondye; se oumenm. Ou kondane tèt ou. Epi lè ou kondane tèt ou, pa gen anyen ki ka gen pitye pou tèt ou ke ou . Se tout. Nou se…Ou—ou dwe gen pitye pou tèt ou, paske ou pa te aksepte fason Bondye te bay pou sove a .

Kounye a, lè Bondye bay fason li yo , mwen jis mande tèt mwem ki—kijan li santi l lè li fè yon mwayen sa pou nou, pou gerizon nou, pou delivrans nou, pou rekonfò nou, pou lapè nou, ak tout bagay sa yo, epi nou jis ale epi kite yo. Li dwe fè l santi l tris anpil.

Pen chak jou

Efezyen 2:8
Paske, grasa lafwa, nou sove; epi sa pa soti nan nou: se kado Bondye bay.

22-0704

Sitasyon pou jou

57-0516
Nou ta renmen wè Jezi( we would see Jesus ).

Lè yon moun konvèti, je l fikse nan direksyon sou Kalvè. Si li senpleman yon ti kras nève, si ou pa gade l ‘, li pral ale sou bò fanatik la. Si li se jis yon ti kras entèlektyèl, li pral ale sou bò Fòmalis la . Men, jis nan mitan wout la se lisid, sansibilite , refèt ankò, Lespri a kap dirije ou , se Legliz Bondye vivan an, ale tou dwat sou wout pou Kris la.
Sa a se reyèl kote ki nan tou de bò yo. Youn te ale nan yon chemen , ak youn te ale nan yon lòt, pou l montre l fanatik oswa savan ak twò wo pou l koube l . Yo konnen plis sou Pawòl la pase yo konnen sou Otè a. Konnen Pawòl la pa lavi, men konnen li se lavi: konnen li. Ou pa bezwen yon savan; ou dwe yon moun ki soumèt .

Pen chak jou

Kolosyen 1:23

…san nou pa pèdi espwa nou genyen depi lè nou te tande bon nouvèl la. Se bon nouvèl sa a yo te anonse bay tout moun sou latè …..

22-0703

Sitasyon pou jou

63-0126
Envestisman( investment ).

Kwayan pa ta dwe janm parye “O, byen, sa a byen bon . Mwen pral tante chans lan sou li.” Pa fè sa.
Te Genyen yon modèl yo te bay , yon bagay definitiv, epi sa pa fè pati nan nenpòt gwoup moun . Se Pawòl Bondye a. Pa jwe pari ak sa . Koulye a, pa gen pran chans.
Nan yon lòt bagay mwen remake nan mitan moun yo , pafwa, espesyalman. Yon nonm jwenn yon ti kòb, kosa Lè sa a, li pral eseye envesti li nan yon kalite poul vin rich l yonn swa, kèk biznis ki pa idantifye l . Ou pral pèdi chemiz la nan do ou, epi ou konnen sa. Gade? Pa eseye sa. Epi yon biznisman ki bon, ki gen bon konprann pa pral fè sa. Se yon moun ki fèt nan travay. pral pran yon chans konsa. Li pa janm peye l.

Pen chak jou

Pwovèb 3:13
Ala bon sa bon pou moun ki gen konesans, pou moun ki rive gen bon konprann

22-0702

Sitasyon pou jou

55-0223
Jòb yon sèvitè Bondye.

Ou konnen, yon fwa yo te di m sa ; Mwen pa konnen si se sa egzat oswa se pa sa. kote misyonè a te di m ‘an-an Palestin. Sepandan, li te di li te wè yon—yon bèje k ap vini ak mouton yo. Epi li di: “Yon mouton, li te oblije pote l, epi li te gen yon bandaj nan janm li. Epi li di: “Èske mouton an te tonbe, mesye, epi li blese janm li?”
Li di: Non.
Li di, “Kisa ki rive janm li?”
Li di: “Mwen te frape l.”
Li di, “Ou te frape l?” Li te di, “Ou dwe yon bèje ki kriyèl anpil pou ou ta fè sa.”
Li di: Non. Li te di: “Gade, mouton sa a pabon ak mwen ‘, li t ap kontinye pèdi, e mwen te konnen yo ka touye l. Se konsa, mwen te oblije kase janm li yo. nan fason pou m ka mete pi pre mwen, epi bay li jis yon ti tretman espesyal, nouri l nan men mwen. E sa t ap fè l renmen m plis.”
Se konsa, dè fwa Bondye ye , pafwa, jis gen pou kite yon ti bagay rive ou, pou ke li ka jis mennen ou senpleman renmen li yon ti kras pi pre , renmen l ou yon ti kras anplis . Lè sa a, li va ba ou yon ti tretman espesyal, yon gerizon, epi ou. pral di, “Wi, Seyè, mwen kwe ou se.” Gade? Se sa. Gade ki jan Bondye fè sa? Èske li pa mèvèye ? Nou sèlman kwè li.

Pen chak jou

Pwovèb 3:12
Paske Seyè a korije moun li renmen.

22-0701

Sitasyon pou jou

62-1111M Dedikasyon( Dedication).

Bondye toujou ranpli tanp li. Nan jou dedikasyon an, li ranpli tanp li a. Li ranpli li ak pwòp tèt li. Menm bagay la, jodi a. Bondye pral ranpli tout tanp ki pral dedye tèt li yo nèt pou li, ak nenpòt moun ki vle. Tanp lan se pa ti konstriksyon sa a isit la. Tanp lan se pa youn nan salt lake city . Tanp lan se pa youn nan lavil Wòm. Tanp lan se ou menm. Ou se tanp Bondye vle rete ladan l epi eksprime tèt li atravè li, pou tout nasyon ka konnen li. Ou se imaj k ap viv nan Bondye, ke Bondye vle travay nan ou . Epi nenpòti lè nenpòt gason oswa nenpòt fanm rive bliye tout manti yo te tande nan mond lan, epi yo rive l tounen nan liy ki ekri nan Liv la, epi yo rive kenbe nan liy.
Menm jan Salomon te fè sa Moyiz te fè a. Moyiz te fè sa Bondye te fè a. Bondye te toujou respekte li.
Epi si nou retounen nan dedikasyon orijinal la epi nou pral louvri kè nou epi vide tèt nou, Bondye, nan devouman, pandan n ap bay li l, ap ranpli tanp nou an ak glwa Shekinah li a.

Pen chak jou

II kwonik 5:14
Prèt yo pa t kapab fè sèvis yo akoz nyaj la, paske glwa Jewova, vrè Dye a, te ranpli tanp lan .

22-0630

Sitasyon pou jou

58-0326 Ini anba yon sèl tèt. ( united Under One Head)

Ou ta ka ranpli ak yon pakèt moun sou kwayans. Ou ta ka ranpli ak yon pakèt moun nan denominasyon. Men, Bondye pa vle ou ranpli ak sa. Bondye te fè yon plas la pou mete tèt li ladan l. Bondye vle ou ranpli li menm.
Ki sa ki rive lè w ranpli ak Bondye? Lè ou ranpli ak Bondye, ou ranpli ak Sentespri a, ou ranpli ak pouvwa, ou ranpli ak renmen, ak lajwa, ak lapè, ak pasyans, ak bonte, ak dousè, ak jantiyès ak adorasyon. Ou ranpli ak lajwa.
David di: “Koup mwen an ap debòde .” Epi si David te gen yon gode k ap debòde anvan Sentespri a vini, kisa l t ap ye pou kounye a?
Ou ranpli ak yon bagay.

Pen chak jou

Women 8:9
Men, nenpòt moun ki pa gen Lespri Kris la nan li, li pa moun Kris la.

22-0629

Sitasyon pou jou

63-1214
Poukisa se ti Bètleyèm nan ?

Jezi te Bondye, li pat yon jwif. Sonje byen, selil san an soti nan sèks gason an. Epi li pa te yon moun, ni jwif ni moun lòt nasyon, li te Bondye ki te kreye nan lachè. Nou pa sove pa san yon jwif oswa san yon moun lòt nasyon, nou sove pa san Bondye a. Li te Bondye, pa gen anyen ki ba pase sa . Li pa t jwif ni moun lòt nasyon yo. San kreyativ Bondye a ki nan li, nou tounen … Si li te yon jwif oswa yon moun lòt nasyon, nou tout t ap pèdi. Li te Bondye nan lachè. Dwat.
Mwen pa adore yon Juif, mwen adore Bondye lè mwen adore Jezikri.

Pen chak jou

Jan 14:7
Si nou te konnen mwen, nou ta konnen Papa m tou.

22-0628

Sitasyon pou jou

63-0803E
Enfliyans(Influence)

Mwen kwè se Pòl ki te di: “Nou se lèt ki ekri nan liv Bondye, nou li pa tout lèzòm .” Lè ou nan lari a, lè ou nan travay ou, ak nenpòt kote ou ye, yon moun ap gade ou.
Epi sitou apre w fin di epi fè konfesyon ou se yon kretyen, yo pral gade w pi pre lè sa a, e sa bay yon enfliyans sou ou —nan moun ki bò kote w yo. Epi nou ta dwe gade sa n ap fè. Paske, si nou pwodui move enfliyans, lè sa a nou pote repwoche, pa tèlman sou tèt nou, men sou sa nou pretann nou ye: kretyen. Nou pote l sou Kris la. E pa gen moun, si nou ta panse, ou pa ta janm vle pote wont sou Kris la. Men, move zak la, nan move moman an, pral sètènman lakòz yon move refleksyon anvè moun k ap gade w la. Epi tout moun ap veye, lè w di w se kretyen.

Pen chak jou

Lik 12:8
M’ap di nou sa tou: Nenpòt moun ki rekonèt mwen devan lèzòm, Moun Bondye voye nan lachè a va rekonèt li tou devan zanj Bondye yo.

22-0627

Sitasyon pou jou

62-0211 Inite (Oneness)

Satan ki pi entelijan pase Èv. Li pa t ‘… Sa pa menm nan imaj sa . Men, li pa ta sipoze entelijan. li te sipoze obeyisan. Nou pa ta dwe sipoze entèlijan . Jezi te di pitit monn sa a, oswa,e, Nan wayòm monn sa a pi entelijan, pitit fènwa yo pase pitit limyè yo. Nou sanble ak mouton. Mouton yo pa menm ka mennen tèt yo, yo dwe gen yon Bèje. Bondye pa vle nou entelijan, li vle nou apiye sou konpreyansyon li, amèn, jis kote li mennen nou . Amèn. Ou wè imaj la ? Pa panche sou pwòp konpreyansyon ou. Pwovèb 5, 3. Pa panche sou pwòp konpreyansyon ou, apiye sou konpreyansyon li. Sa pa fè anyen ki jan kontrè li sanble, ak ki jan gwo limyè yo klere gade deyò isit la, pa fè okenn atansyon sou li. Jis panche sou konpreyansyon li, sa li te di se verite a.

Pen chak jou

Pwovèb 3:5
Mete konfyans ou nan Seyè a ak tout kè ou. epi pa panche sou pwòp konpreyansyon ou.

22-0626

Sitasyon pou jou

61-0117
Mesi a ( The Messiah)

Èske ou prè? Sen Jan 14:12, Jezi te di, “Moun ki mete konfyans yo nan mwen, Zèv m’ap fè yo , yo pral fè yo tou”: Mesiyet. Se vre.

Mesiyet, reprezantasyon Mesi a sou tè a ankò…
Mak 16, Li te di, “Ale nan tout mond lan epi preche Levanjil la. Siy sa yo pral swiv (Mesièt yo): Moun ki kwè epi ki resevwa batèm yo pral sove. Moun ki pa kwè yo pral kondane, epi siy sa yo pral swiv. moun ki kwè yo.” Ki distans? Pou tout mond lan. Kiyès pou? Chak bèt. Oh, mwen tèlman kontan. Ki jan ou pral mete sa deyò?
Li te di: “Se sèlman pou disip yo.”
Pou disip yo? Li te di, “Pou tout lemonn, ak tout kreyati. Siy sa yo pral swiv moun ki kwè.”

Pen chak jou

Jan 14:12
Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Moun ki mete konfyans yo nan mwen, l’ap fè tou sa m’ap fè yo. epi l ap fè pi gwo travay pase sa yo; paske mwen prale bò kot Papa m.

22-0625

Sitasyon pou jou

54-1219M
Gerizon diven( Divine Healing)

Mwen pa dakò ak doktrin Katolik la. Mwen pa t ‘kapab yon Katolik nan fason sa a, legliz Katolik Women an, paske, se , “Enfayibilite Pap la; ak legliz la sou Pawòl la; ak legliz la ki pi wo Bib la.” Mwen pa kapab fè sa.

Mwen pa kapab konsyaman yon Pwotestan, paske mwen pa ka pran yon pati nan Pawòl la epi di, “Yon pati nan Li enspire, ak pati sa a enspire; sa a vle di yon lòt bagay, ak sa a.”

Mwen se yon adoratè Labib. Mwen kwè ke se Pawòl Bondye a. Pa gen anyen ki sou li, pa janm pral genyen youn . Epi osi lontan ke gen yon Etènite, Sa va toujou Pawòl Bondye a. ou wè. ? Mwen kwè se sa. Koulye a, mwen…

Gendwa gen bagay la ke mwen pa konprann. Petèt bagay ke mwen pa ka reyalize, ak ti konfyans fèb mwen genyen. Petèt mwen pa ka fè l reyalize , men se toujou Verite a. Se Pawòl Bondye a. Se Pawòl Bondye a. Kèlkeswa sa nenpòt lòt moun di, mwen kwè se Pawòl Bondye a.

Pen chak jou

Lik 11:28
Benediksyon pou moun ki tande pawòl Bondye a, epi ki kenbe li.

22-0624

Sitasyon pou jou

62-1223
Repwòch pou kòz Pawòl la ( The Reproach For The Cause Of The Word).

Epi Bondye fikse yon tan epi li gen yon objektif pou tout sa li ap fè. Pa gen anyen ki rive jis aksidantèlman ak moun ki renmen Senyè a epi yo rele dapre apèl li. Gade? Nou predestine. Epi tout bagay mache byen, pou sa, paske li pa ka bay manti. Apre sa, li te di se konsa, ke tout bagay gen tan yo, sezon li yo, epi li gen fason pa l. Epi Bondye. dèyè chak mouvman. Epi pafwa ou panse ke tout bagay ale mal. Se nou menm. Bagay sa yo mete sou nou, eprèv ak mèvèy. Li se yon tès pou wè ki jan nou pral reyaji sou yon aksyon.

Pen chak jou

Sòm 30:5
…Lannwit nou kriye, Kou l’ jou, kè nou kontan.

22-0623

Sitasyon pou jou

57-0901 Ebre Chapit Twa(Hebrews chapter three).

Gen yon bagay sou sa … kote ou konn ale, nan ki legliz ou ale, ak ki Doktè k ap anseye ou. Èske w te konnen sa? Li-li gen yon enpòtans pou li. Se poutèt sa, nou ta dwe chèche pi bon bagay ke nou ka jwenn, pou k ap jwenn pi bon an; pa paske li sosyabl ak lòt bagay yo , men yon reyèl ansèyman Bib la .
Gade, yon lè, lè pèp Izrayèl la te soti nan dezè a ak lame yo, epi yo te gen yon mach depi sèt jou, epi yo te kouri nan dlo. Epi yo t ap peri, yo di: “Oh, si ta gen yon pwofèt toupre!”
Apre sa, youn nan yo di: “Nou gen youn isit la, Elize. Li te konn vide dlo sou men Eli.” Gade asosye li yo? Nan lòt mo, “Men Elize ki te gen asosyasyon ak Eli ya. Pawòl Granmèt la avèk li.” Ou jwenn li? Li te byen anseye.

Pen chak jou

Sòm 43:3
Voye limyè ou, moutre m’ verite ou la :Fè yo mennen m.

22-0622

Sitasyon pou jou

59-0920 Plante pye rezen an ak ki kote pou plante li( Plainting the vine and where to plant it )

Sa dyab la fè se mit. Sa Bondye fè se reyèl. Se poutèt sa, mwen renmen sa a antre byen fon nan kè yo. Lè Bondye sove yon moun, li sove. Pa enkyete w pou w janm retounen; ou pa kapab. Sa Bondye fè se Etènèl. Dyab la ka travay ou epi fè ou kwè ou sove. Men, lè Bondye sove ou aktyèlman, ou te genyen li osi lontan gen tan paske ou te gen Lavi Etènèl. Jezi te di sa.

“Moun ki tande Pawòl Mwen yo, epi ki kwè nan Sila a ki voye m lan ap gen Lavi Etènèl, epi yo p’ap janm rive nan Jijman an, men yo te pase soti nan lanmò al nan lavi.” Sa a Etènèl menm jan ak Bondye Li menm, paske se Pawòl Li.

Pen chak jou

Ezayi 51:6
…men delivrans mwen pral pou tout tan, epi jistis mwen p ap aboli.

22-0621

Sitasyon pou jou

61-0413 Poukisa? ( why?)

“Kiyès ki ka ajoute yon koude nan wotè l ‘?” di Jezi. Nou se sa nou ye a .
Epi sa a se yon sèl bagay ki te fè mal mouvman Pannkotist nou yo ak lòt mouvman, se yon moun k ap eseye vin yon bagay ke yo paka ye
Yo ap eseye imite yon lòt moun. Ou pa ka fè sa. Ou se jis sa ou ye; se tout. Epi lè w fè sa, Bondye ap sèvi ak ou nan sa w ye a. Epi ou enpòtan menm jan ak nenpòt lòt moun.

Kòm mwen te di lòt swa a, ti kras egwi a nan mont sa a enpòtan menm jan ak prensipal la, paske li pran li tout ansanm pou fè tan. Epi sa…Lè nou reyalize pozisyon nou nan Kris la epi answit rete nan sa, si se jis yon ti madanm marye, rete la. Se sa Bondye vle ou fè. Gade? Jis fè sa ou ye.

Pen chak jou

I Korentyen 7:17
Men, jan Bondye te bay chak moun, jan Seyè a te rele chak moun, se pou yo mache.

22-0620

Sitasyon pou jou

51-1003E
Ou kwè sa( Beliviest Thou This)

Kèlkeswa kantite sa a, sa, ak lòt la, ou dwe gen yon bagay antre nan ou, frè, se la vi ; se sa ki regle li pou tout tan. Se lafwa.

Jezi se gran prèt nan konfesyon ou a. Kèlkeswa sa ou konfese ke li ap fè, li pral fèl . Ou…

Anpil moun gade sentòm yo. Ou di: “Oke, Frè Branham, men m pa vin pi dwat.” Li pap janm sa osi lontan ke ou gade sou li. Nou pa gade sa; nou gade pwomès Bondye a.

sou sentòm yo , gade Jonas, desann nan vant balèn. Si yon moun te gen sentòm yo, se li ki te genyen yo: retwogad; men l yo mare dèyè dol ; sou lanmè a, yon tanpèt leve;yo mete l deyò; balèn vale l ‘, li ale nan fon lanmè a. Nenpòt pwason, lè li fin-…lè yo te manje, yo t ale epi repoze. Ak najwa l yo ‘-nan fon lanmè a. Epi la, li te desann la avèk yon vant plen yon predikatè ki te retwogad, li te kouche la, sou , la… anba lanmè a, yon tanpèt sou lanmè a. Retwogad , nan ki kondisyon li te ye. Li te gade yon bò sa a, se te vant balèn; li te gade konsa, se te vant balèn; tout kote li gade, se te vant balèn. Ou konnen sa li te di? Li di: “Mwen pa gade nan vant balèn sa a ki se manti .” Li di: “Seyè, yon lòt fwa ankò m’ap gade sen tanp ou a.” Alelouya. Li pa wè vant balèn, li wè tanp Bondye a.

Pen chak jou

Jonas 2:8
Moun ki obsève vanite ,manti , yo abandone pwòp mizèrikòd yo.

22-0619

Sitasyon pou jou

53-0614E
Mwen konprann ke ou se yon pwofèt( I perceive that Thou Art A Prophet)

Epi , mwen te wont nan vye vèston sa a. Epi lè m t ap al rankontre predikatè yo , m t ap kenbe bra dwat mwen anlè sou manto sa a, epi m t ap lonje men gòch mwen ba yo , pou m t ap ba yo men. Mwen ta di, “Eskize men gòch la, li pi pre kè m.” E mwen—mwen ta bay men yo. Bagay sa a se te, mwen pa t ‘vle yo wè si vye vès la chire.

Men, pakèt moun sa a… moun Arkansas yo, ki te kanpe la epi ki te wè zanj Bondye a k ap deplase nan mitan pèp la, yo t ap eseye manyen vye vès chire sa a. Lè anpil moun t’ap manyen yo, yo t’ap geri, se pa paske se te yon vès chire, paske yo te kwè Bondye te nan mitan yo.

Kite m ‘di sa aswè a: mwen ka pa gen vye rad rad sa a sou, men menm Bondye a. Ki te la nan jou lannwit sa a, li isit la aswè a pou fè menm bagay la. Li menm yè, jodi a ak pou tout tan. Sèl fason ou pral janm kapab tire dividann nan nenpòt bagay Bondye a, gen lafwa nan li, apwoche li dwat, kwè li. Se rezon ki fè yo te geri, paske yo t ap vini nan bon atitid mantal la , yo te kwè ke se te verite a ki te la, e si yo te kapab pwoche bò kote l, yo t ap geri. Epi Bondye t ap konfime Pawòl li avèk yo.

Pen chak jou

Lik 17:19
Li di li: Leve non, ale non! Lafwa ou geri ou

22-0618

Sitasyon pou jou

58-01-28 Youn nan Inite a ( The onenes of unity)

Koulye a, lè reyinyon an ap dewoule, yon move lespri nan reyinyon an, lespri sa ab se prèske inofansif jiskaske li ka kenbe yon moun ke li ka travay nan li . Lè sa a, lè li ka travay nan li , li pral sètènman fè domaj, paske li se yon move lespri.

Epi Sentespri a isit la, ap eseye jwenn yon moun pou travay nan li . Epi lè li jwenn yon moun pou travay, li ka fè byen.

Ou wè de lespri yo, motif yo, objektif? Gade kijan sa ye. Gade travay yo. Gade fwi yo, lè sa a ou ka wè ki lespri ki sou ou. Ou motive pa lespri. Si ou pa gen lespri, ou mouri. Men, si ou gen yon lespri, li motive lavi ou.
Men, si lavi w bay fwi yon kretyen, se yon Lespri kretyen.

Pen chak jou

Women 8:9
Men, nou pa nan kò a, men nan Lespri a, si se konsa Lespri Bondye a rete nan nou. Koulye a, si yon moun pa gen Lespri Kris la, li pa pou li.

22-0311

Sitasyon pou jou

53-0508
Bondye Komisyone Moyiz ( God commissioning Moses)

Koulye a, ou vle pale sou yon bagay ridikil, se pou gade n’ap desann atravè ti mòn lan isit la kounye a. Youn bèl maten, solèy la n ki leve, zwazo yo sifle, isit la vini yon nonm ki fin vye granmoun, katreven zan, moustach kap vole fason sa a, ak grenn cheve blan coussinet dèyè do l ki mennen yon ti milèt ak madanm fin vye granmoun ankali fouchon chak timoun yo sou janm yo, yon baton kwochi nan men l.men li ale.

“Ki kote ou prale, Moyiz?”
“Prale desann nan peyi Lejip yo pran kontwòl li!” Yon envazyon ak yon sèl moun, ale nan peyi Lejip. Poukisa, peyi Lejip ta jis pou tankou ale pran Larisi .

pi bon inite yo mekanize nan mond lan ki dwat la, men Bondye te di l, “Mwen pral voye ou desann anba pran kontwòl li.”
“Oke, ou vle di w ap ale pran kontwòl li?”

“Asire w.”
“Poukisa? Pa ou … “
“Yah, Bondye di sa.” Sa se vre.
Ou di, “Eske ou pral pran l?”
“Asire w, nou ap ale pran l kounye a. Se tout. Bondye di sa. ” Sa a dwat. Jis osi lontan ke Bondye di l konsa, amèn. Sa-sa rezoud li.

Si Bondye di se konsa, ou kapab fè li. Eske se vre ? Oke, Lè sa a, kite yo jis pran l kounye a, epi yo di dyab la, pou l pa pral pa gen plis pou fè ak nou. Chak moun ki malad k ap pase yo dwe gaya! Tout moun avèg je yo pral louvri; chak soud ki la pral tande; tout lang bèbè ki la pral pale; chak pechè ki la pral tonbe nan platfòm lan epi bay kè yo ak Kris la.

Nou pral pran kontwòl yo. Wè? Bondye ban nou sa. Ale moute pran l.

Pen chak jou

Lik 10:19
Gade, m ba nou pouvwa a kraze sou sèpan ak eskòpyon, ak sou tout pouvwa a nan lènmi an: e pa gen anyen va pa nenpòt vle di fè ou mal.

22-0310

Sitasyon pou jou

55-0806
Jezikri a menm Yè Jodi a ak pou tout tan ( Jesus Christ the same Yesterday, Today, And Forever)

Konbyen nan ou ki kwè ak tout kè nou? Ou kwè? Si ou kwè, ou ka resevwa.
Sote sa pa gen anyen pou Bondye geri, dam. Ou kwè l’ap geri kondisyon nè yo

. Genyen sèlman yon gwoup antye nan pèp sa a soufri ak menm bagay la. Konbyen ki deyò kap soufri ak kondisyon nève, kenbe men ou. Wè sa m ‘vle di? Genyen twòp yo rele. Men, move lespri yo ap rele youn nan yon lòt, tach nwa kouri toupatou.

Satan a konnen li te bat. Li konnen si li ka sèlman jwenn moun sa yo … Si moun yo ap ap sèlman gen konfyans nan Bondye, li pral kite yo kounye a, chak youn nan yo. Yo tout pral jwenn gerizon yo. .

Wè, verite li a. Li pa yon bagay ke di ou gen pou sezi sou yo. Li s isit la. Li te resisite soti vivan nan lanmò a. Èske ou ka kwè li? Si ou ka di, “Amèn” nan li “amèn” ak tout kè nou. Bondye vivan ak ap gouvènen.

Li se yon peche pou ou pa kwè. W ap doute de Bondye. Se pa mwen li nan li. Li konnen tout bagay sou ou

Pen chak jou

Matye 21:22
Apre sa, tout bagay sa yo, tou sa n’a mande nan lapriyè, kwè, n’ap resevwa l.

22-0309

Sitasyon pou jou

56-0108
Bondye gen yon chemen l bay ( God hath A Provided Way)

O, ki jan li bèl! Ou konnen, petèt nou ak tout ti bebe Bondye yo, petèt nou ta di. Bondye te jis bay de boutèy, nouvo ak ansyen Testaman an, epi li jis tonbe vitamin tout nan yo.

Epi pandan ke nou jwenn li kenbe nan l ale nan tete, nou pa sèlman satisfè, men nou ap geri, tout menm tan an. Nou te resevwa vitamin espirityèl. Li jis kenbe bilding nou leve, fè nou pi fò, pi fò. Li bon.

Li te gen kalsyòm pou zo yo. Ya. Li te resevwa vitamin B konplèks pou nè yo. O, li te resevwa tout bagay nan li. Te tout medikaman medikaman Bondye a tonbe nan li. Li te mete tout nan yon boutèy, mete nan yon boutèy, epi li louvri l sou kalvè a.

Se konsa, sou kalvè a, nou ka nouri tounen nenpòt benediksyon delivrans ke Jezi te mouri pou.

Pen chak jou

Anpil nan moun pa ta kite pitit ou ale gade foto sa yo ak wè bagay sa yo. Dyab la se yon nonm entelijan; Li pote l dwat nan televizyon, se konsa ou ta asire w ke ou jwenn li.

22-0308

Sitasyon pou jou

58-0510
Gen lafwa nan Bondye (Have Faith In God)

Peche a sou mach la.
Ou pa ka di yo, paske dyab la te pran nasyon an sou. Li vin jwenn nou yon kèk ane de sa; Li te rete nan Pari, Dyab la ak zanj li yo. Apre sa, yo te gen premye Gè Mondyal la,

ak Almay te koule nasyon sa a anba tè a, men nou te ale sou yo ede yo. E pli vit ke li te fini, li te tounen ankò, diven, fanm, ak gwo tan.
Lè sa a, Satan voye modèl li sou isit la, dezabiye fanm nou yo,

sa te fè wont nan peyi nou an, nan modèl yo ak mod. Lè sa a, li jis pran lame li a ak te ateri nan Hollywood.

Anpil nan moun pa ta kite pitit ou ale gade foto sa yo ak wè bagay sa yo. Dyab la se yon nonm entelijan; Li pote l dwat nan televizyon, se konsa ou ta asire w ke ou jwenn li.

Pen chak jou

Romans 12: 2
Epi yo pa dwe konfòme nan mond sa a, men se pou nou transfòme pa renouvle a nan tèt ou, pou nou kapab pwouve sa ki bon, ak akseptab, ak pafè, volonte Bondye

22-0307

Sitasyon pou jou

64-0619
Pèseveran (Perseverant)

Tout zam Bondye a se sinatirèl. Ki sa ki se zam Bondye a? Renmen, ki sa ki renmen? Syantifikman pwouve m ‘gen yon bagay tankou renmen. Ki kote li ye?

Ou menm, ki jan anpil renmen, leve men ou; Renmen madanm ou, renmen frè ou, renmen zanmi ou yo? Oke, mwen vle yon moun, kèk syans, pwouve m ki pati nan ou ki se renmen. Ki kote ou achte li nan, ki sa famasi? Mwen vle yon pakèt moun, renmen.

Jwa, ou te resevwa kè kontan? Lapè, longanite, jantiyès, pasyans, ki sa li ye? Sa tout se sinatirèl.
Bondye se sinatirèl. Ou pa ka syantifikman pwouve Bondye. Ou kwè Bondye. Ou kwè li.

Si ou pa kwè li, lè sa a, yon nonm ki di “tout bagay ki pa syantifikman, se otodòks, li pa bon,” Lè sa a, moun sa a pa janm ka yon kretyen. Li gen pou kwè. Pa lafwa nou kwè Bondye; pa pa edikasyon, pa pa teyoloji. “Men, pa lafwa ou te sove.”

Pen chak jou

Women 14:23
… pou tou sa ki pa konfyans nan Bondye se peche

22-0306

Sitasyon pou jou

58-0927
Poukisa nou pa yon denominasyon ( Why Are We Not A Denomination?

Eske’w te Konnen? Koulye a, koute, fanm yo. Ou bon, fanm kretyèn k’ap mache dwat se pi bon bagay ke Bondye te kapab bay yon nonm, oswa li ta ba l ‘yon bagay diferan. Wi mesye. Wè?

Yon fanm pa t ‘menm nan kreyasyon orijinal la. Fanm lan se pa yon pwodwi ki te kreye nan Bondye. Li se yon pwodwi nan yon nonm. Bondye fè nonm lan, tou de gason ak fanm. Apre sa, li separe yo.

Apre yo te fin nonm lan te deja viv sou tè a ak yo te rele bèt yo, yo te viv isit la yon tan long, li pran yon kòt soti nan bò Adan an, kòm yon pa-pwodwi, e l te fè yon fanm nan li. “Adan te premye fòme, epi Lè sa a, Èv.” Koulye a, gade.

Apre sa, Adan pa t ‘twonpe , men fanm lan ki yo twonpe nan transgresyon an.
Bondye te pran nonm lan. Dyab la pran fanm lan. Gade nan li, dwat nan figi, ki sa ki fè sa jodi a. Gade legliz la reyèl nan Bondye, yo pral di, “Jezi!” Antikris la pral di, “Mari!” Gade lespri yo. Wè? Se la yo ye.

Pen chak jou

Jenèz 3:13
Seyè a, Bondye a, di fanm lan: -Kisa ou fè konsa?

22-0305

Sitasyon pou jou

53-0326
Pèp Izrayèl la ak legliz la 2 (Israel And The Church 2)

Ol ‘Pòl! Yo te bati yon blòk planche yo deyò a, laba te di, “Ou konnen ki sa , gason? Ale nan koupe tèt ou koupe.”
“Sa ye ?

Mwen te goumen pou yon bon batay. Mwen te fini kous la a. Mwen te kenbe fèm nan lafwa.”
“Woye! Kisa ou pral di anvan ou mouri?”

Lanmò te di, “A, ou ti kras zen-ralanti jwif! Mwen konnen ou te bat ak bann, epi kite ou desann nan … pou fè, epi yo fè sa a, ki, oswa lòt la, men kounye a mwen te genyen ou.” Li gade anba. Lanmò te di, “Mwen pral fè ou tranble ak souke ou.”

Li te di, “Lanmò, kote se piki ou a?”
Kavo a deyò a laba, ak labou a (ke sòlda Women voye moute kèk labou, nan pil l desann nan laba), te di, “Mwen pral kenbe ou.”
Te di, “O lanmò, kote piki ou a? Kavo, kote viktwa ou a?” “Men, gras pou Bondye!”

Kavo a te di, “Mwen pral kenbe ou. Mwen pral mwazi ou. Mwen pral chankre ou. Vè yo pral manje ou leve. Zo ou yo ap vire tounen nan pousyè.”

Men, Pòl reponn li: “Gade gen yon kavo ki vid pi lwen an, mwen se nan li! Lwanj pou Bondye! Mwen pral leve vivan ankò nan yon maten epi resevwa yon kouwòn sa Seyè a, jij la moun k’ap mache dwat, yo pral ban m ‘. Pa sèlman yo, men Chak youn nan yo “(menm yo
Branham TABÈNAK)” ki renmen parèt li. ” Amèn. Asire w.

Pen chak jou

1 Korentyen 15:55
O lanmò, kote ou pike? O kavo, kote viktwa ou?

22-0304

Sitasyon pou jou

63-0608
Konferans yo ( Conferences)

Gade. Li te oblije obeyi li, pawòl pou pawòl. “Wete soulye ou, Moyiz. Tè a ou kanpe a li apa pou Bondye. “

E si Moyiz te di, “Oke, kounye a, Seyè, mwen jis te nan kèk lekòl. Onè se ‘wete chapo ou,’ Se konsa, mwen pral wete chapo mwen an “? Sa pa tap janm mache.

Lè Bondye te di, “soulye,” li te vle di soulye.
Lè Bondye di, “Li te fèt ankò,” li te vle di fèt ankò. Li pa vle di yon negosyasyon oswa yon repete yon kwayans. Tout moun pè nouvo nesans sa a.

Dyab la ranplase l pa yon negosyasyon pou li, oswa kèk kalite yon zafè psichik, ki ta fè ou rekonèt, “Wi, mwen fèt ankò.” Men, lavi ou di sa ou ye, lavi sa a ki nan ou.
di ou ap fèt nan Lespri Bondye a,

e refize yon mo nan ki Bib la, li montre ou pa. Ou eseye mete l ‘tounen sou yon lòt bagay, sa montre li pa t Sentespri a, paske li pa ta janm refize pwòp pawòl li. Ou di, “Oke, legliz mwen anseye sa.” Men, li montre ou pa sa. W ap fèt nan legliz la, pa nan Bondye. Sa a se Bondye, pawòl li.

Pen chak jou

Jan 15:10
Si nou respekte kòmandman m yo, n’a rete nan renmen mwen …

22-0303

Sitasyon pou jou

49-1225
Divinite a nan Jezi Kris la (The Deity Of Jesus Christ)

E remake lè sa a, ke san li te desann e li te … epi sa te Kris Jezi. Ak Bondye li menm, ki t’ap soti nan lespri, antre nan Jezi Kris la. Bib la te di, ke,

“Bondye te nan Kris la, rekonsilyasyon mond lan ak li ‘.” Se dwa sa a? [Kongregasyon di, “Sa a dwat.” – Ed.] Bondye li menm, Seyè a, te rete nan Kris la ak te fè yon paran redanmtè pou nou, paske li te fèt nan kò imen tankou nou ye. Se dwa sa a? [“Amèn.”]

Selil san yo te devlope pa Bondye, ak selil kò a te devlope nan matris Mari, ki te fè pitit la. Bondye desann ak te rete nan kò imen, e li te vin tante l ‘nan tout fason jis tankou nou . Ou kwè sa? [“Amèn.”] Tout dwa.

Koulye a, lè sa a, lè li te fè sa, li lib bay san l . Li pa te dwe fè sa. Li te fè sakrifis sa a. Li te kapab ale moute dwat nan tout bèl glwa li. Li te kapab transfigire tankou li te sou mòn transfigirasyon an, te ale nan syèl la epi pa janm mouri pou nou. Men, yo dwe vle mouri pou nou, li te bay san li lib sou mòn kalvè a. Sa a dwat. Apre sa, li pran soti … Li te yon nonm nan lapenn, konnen ak chagren, epi li te fè yon temwayaj piblik.

Pen chak jou

2 Korentyen 5:19
Konprann, ke Bondye te nan Kris la, rekonsilyasyon mond lan pou tèt li, pa enpite peche yo di yo; ak te komèt pou nou pawòl la nan rekonsilyasyon an.

22-0302

Sitasyon pou jou

55-0109e
Kòmanse epi fini nan dispansasyon moun lòt nasyon ( Beginning And Ending Of The Gentile Dispensation)

Kisa li ye? Mwen te mache soti ak gade ki zetwal gwo maten, kòm li te kòmanse pou avanse pou mande. Ki sa zetwal nan maten di? Zetwal nan maten se sèlman reflete limyè a Siprèm nan solèy la kap vini an. Sa se vre?

Zetwal nan maten, rezon ki fè li tèlman klere (ou konnen poukisa li se sa?), Solèy la se konsa li pi pre anpil. Li se yon peze sou. Epi zetwal nan maten grèl vini nan solèy la.

Dakò, ou zetwal maten, li lè pou yo ale nan rale ‘vini! Klere, zetwal maten! Leve bonè! Li di, “Pitit la byento pral isit la!”
Lè nou gade e wè ke zetwal maten, kòm li briye nan syèl la, sa vle di ke solèy la pral klere trè byento.

Men, lè nou wè zetwal yo maten nan Bondye, k ap monte ak klere byen bèl nan tout bèl mèvèy nan rezirèksyon an Jezi Kris la, montre ke li Siprèm yon sèl se peze sou. Limyè yo ap ranmase, men denmen maten brayman zetwal yo, “kenbe li! Li pa long jouk lajounen. ” Kenbe li! Li pa long jouk lajounen. Jis kenbe kenbe li.

Pen chak jou

Jan 5:28
Nou pa bezwen sezi pa, paske lè a ap rive, kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa li,

22-0301

Sitasyon pou jou

60-0805
Ti mouton ak pijon ( Lamb And Dove)

Pa lontan de sa, lekti nan Samson, ak ki jan ke nonm sa a, li te yon bagay tankou yon anpil nan jounen jodi a, yon nonm dam e Bondye pa ka janm sèvi ak li.

Poukisa, li te vle soumèt fòs li bay Seyè a, men pa janm vle bay kè l a Seyè a. Koulye a, li te gen yon gwo fòs. Ak anpil legliz jodi a, yo pral prete fòs yo bay Seyè a, “O,, asire w, nou pral bati yon òganizasyon ki pral mete yon milyon, ak fè tout bagay sa a, ki, ak lòt la.”

Men, ou pa janm vle al rann kè ou pou lidèchip diven an Sentespri a mennen nou nan sous dlo nan lavi yo. Nou pa janm vle fè li.
Sanble tankou li nan bagay ki pi difisil pou moun yo ka resevwa nan tèt yo ke Sentespri a mennen.

Pitit gason ak pitit fi Bondye yo ki te dirije pa Lespri Bondye a, epi yo pa evèk, ak kadinal, eksetera , pa Lespri Bondye a nan Bondye. Sa ki te lide Bondye a. Si ou se yon ti mouton, w ap ki te l dirije ou pa Lespri Bondye a.

Pen chak jou

Romans 8: 5
Paske moun kap mache selon lachè fiske panse yon sous bagay lachè, men moun ki ap mache selon lespri fikse panse yo sou bagay lespri.

22-0228

Sitasyon pou jou

58-0126
Tande li (Hear Ye Him)

Li se yon move bagay pou yon fanm nan koupe cheve li. Bib la te di sa. Apre sa, li se wont mari l ‘lè li fè sa.
Ak legliz la pa itilize pou fè l pa fè sa, men jodi a, paske lestrad la fèb, yo fè li. Epi fanm yo mete ti rad sa sou yo ki sanble tankou yon rad yon gason, , pantalon,

oswa yon bagay, yo rele yo. Èske w te konnen Bib la te di sa se yon salte ak yon abominasyon nan je Bondye a. Ki sa ki Sentespri a panse lè li pote sa devan Bondye Papa a, fason pitit fi yo nan legliz la ap fè?

Pen chak jou

1Korentyen 11:15
Men, si yon fanm gen cheve long, li se yon bèl pbagay paske se cheve li bay li pou yon kouvèti.

22-0226

Sitasyon pou jou

54-0402
Avèg Batime ( Blind Bartimaeus)

Gen, Jezi, fè fas a moute nan wout, yon wout ke ou menm ak mwen aswè a, nou tout koupab pou nou mache nan wout sa. Sou lide li, li te konnen ke li te prale sous kalvè a,

moute nan wout sa. Sou wout sa li te konnen li te ale nan Jetsemane. Li te ale nan sal jijman Pilat la. Li te dwe bat, nan betiz, Lè sa a, gwo kado Bondye a te dwe pase nan jijman.

Ale nan mete yon ranyon alantou tèt li ak yon kouwòn pika sou tèt li ak-ak di, “Koulye a, si ou konnen tout sa ki nan kè pèp la ak lespri, di m’ kiyès frape ou.” Tout bagay sa yo fè fas a li. Yon tranbleman, anmè lanmò, la, li te fè fas ak sa. Li te konnen tou, li pral pandye nan lide li a, ke li te ale jiska gen men l ‘mete alantou yon poto;

Rad li dezabiye koupe li sil ki ta boule byen nivo nan zo a, te ale bò kote l’. Ak san li ta benyen kote l ‘, li te gen yon kouwòn pikan mechan dwe mete sou tèt li, epi li ta dwe kloure sou yon kwa, epi kwoke ap senyen, ki gen ble, ki mouri, kòm sakrifis ki pi sanglan te janm ofri nan mond lan.

Pen chak jou

Ezayi 53: 5
Men, li te blese pou peche nou yo, li te panche pou peche nou yo: Chatiman an nan lapè nou an te sou li; ak bann l ‘nou yo geri.

22-0225

Sitasyon pou jou

62-1216
Tonbe apa nan mond lan (The Falling Apart Of The World)

Nou ap di ke nouvo sistèm denominasyon sa yo, nan pote sa Konsèy Mondyal nan Legliz isit la, pral pote lapè sou tè a

. Ki sa ki yon-Ki sa ki se yon mank respè, se yon klak anbarasan nan fè fas a Kris la! sa se yon ireverans sakrilèg bagay sa! Li nan dyab la. Yon nonm ka òganize yon bagay pi bon pase Bondye sa voye yo?

Twou a nan Babèl! Li nan yon lòt lavil Babilòn ki dwe tonbe. Lapè sou Latè? Yon fo Kris! Yon anti-Kris la nan ansèyman li yo. Ki jan ou pral mete konfesyon sa yo ansanm lè yo pa pral menm …

yo pa menm ka dakò youn ak lòt kounye a lè yo te kraze ti nan sistèm tankou sa, ki jan nou tout ap ka jwenn nan ansanm ak ap resevwa sa la? Wi. Gade, li nan yon konfigirasyon fo. Li vle fè tout protestantis antre nan Romanis. Yon fo, ansèyman anti-Kris la.

Pen chak jou

Sòm 28: 3
Pa mennen ale ansanm ak mechan yo, ak moun ki ap pratike sa ki mal yo,moun kap di konpasyon yo bèl pawòl, alòske yon gen movè entansyon nan kè yo.

22-0224

Sitasyon pou jou

56-0101
Poukisa moun yo balans anlè konsa?.( Why Are People So Tossed about?

Fè lwanj pou Bondye.
Gen yon kote ki kache, respekte plas sa, ke nou ka mache nan prezans Bondye
epi ou kache soti nan bagay sa yo nan mond sa a. Ou pa tande yo plis. Li ensonorize. Alelujah!

Ensonorize. Mond lan se sou deyò a, kanpe epi gade. Men, w ap sou andedan an, nan prezans nan Bondye ki etènèl la.

Ap manje nan laman sa a ki pral dire anvègi nan ane yo, dè santèn de ane; Li pa janm kontamine, ni fè sa soti.

Pen chak jou

Sòm 119: 114
Ou se kote ki kache m ‘ak plak pwotèj mwen an: Mwen espere nan pawòl ou.

22-0223

Sitasyon pou jou

52-0224
Kwè Bondye ( Believing God)

Epi sèlman bagay ki te kenbe m ‘nan men yo pou fè m pa sove lè m’ te gen douzan, paske yon lespri pandye sou mwen, yon move lespri, li di: “Tann yon ti tan ankò.

Se rezon Sa a ki fè ou pa te sove lè ou vin laj la nan responsabilite. Ou te resevwa, yon lespri nan yon foul moun, epi ki plane sou ou ak kenbe pandye sou ou. Ou te vle fè sa ki dwat. Pa gen yon nonm ki nan gen lide dwat men ki vle fè sa ki dwat,

men gen yon bagay pa pral kite ou fè sa ki dwat. Sa a se vre ? Sa a se dyab la. Alelujah! Kris la peye gerizon ou ak delivrans ou.

Koulye a, isit la li ye. Ou pare. Li komisyone Legliz li a pou chase move lespri yo. Genyen ou ye. “Nan non mwen yo pral chase move lespri yo. Ou pa pral geri pèsonn, men w ap ale chase dyab la lwen yo pou yo ka aksepte gerizon an mwen te deja fè.” Sa a se vrè.

Pen chak jou

Mak 16:17
Ak siy sa yo va swiv moun ki kwè; Nan non mwen y’a chase move lespri; y’a pale ak lòt lang;

22-0222

Sitasyon pou jou

60-0626
Reyalite enfayb Bondye vivan an ( The Unfailing Realities Of The Living God)

Jezi te pote Bondye nan lavi imèn. Bondye te fè l moun. Lè Jezi te fèt, Bondye te vin moun, pou l kapab vin an Kominyon ak moun epi nan moun,

nan (ki sa?) Reyalize yon sèl objektif, se sa ki, pou pote nan moun sa Bondye ye; Se pa sa ki yon legliz ye, men sa ke Bondye ye. Jezi te vini pou li ta ka prezante Bondye bay moun.

Epi nonm lan pa te vle li.
Sentespri a vini jodi a, nan menm fason an, pou prezante Bondye bay moun; Men, moun vle ale nan legliz la. Sa-sa-sa nwaye-li-li -li panse. Li pa kapab-li pa ka konprann li. Apre sa, nou dwe aprann ke Bondye pa yon nan konsepsyon entelektyèl.

Bondye konnen pa yon nouvo nesans , pa Sentespri a, pa pa nenpòt ki lòt fason. Jezi, Bib la te klèman fè remake nan sitasyon sa nou se, “pesonn pa ka rele Jezi Kris la, se sèlman pa Sentespri a.” Men, si ou pa janm te resevwa Sentespri a, ou pa konnen ke li se Kris la, pou sa a, se yon fason sèlman li revele tèt li.

Pen chak jou

1 Jan 4: 9
Bondye voye sèl Pitit li a nan mond lan, pou nou ka viv nan li.

22-0221

Sitasyon pou jou

63-0112
Enfliyans (Influence)

Se konsa, toujou, “Moun ki desann tèt li, Bondye pral egzalte. Moun ki egzalte tèt li, Bondye pral desann. ” Li pral pote l ‘desann. Toujou rete enb, epi ou dwe ti nan pwòp je ou yo.

Pa gen pwoblèm sa Bondye fè pou ou, jis wè ki jan ou ka rete plis enbl, tout tan tout tan an. Plis Bondye beni ou, jis kontinye rvin plis modès, tout tan tout tan an. Pou lika kontinye beni ou.

Men, lè ou ale nan yon kote, ou kòmanse panse, “Mwen te gen sa a,” ou pa gen te gen sa. Ou se sou wout ou soti. Sa a se vre. Wè? Ou pèdi enfliyans ou. Ou pèdi fòs la nan temwayaj ou.

Pen chak jou

Mak 9:35
… Si yon moun vle yo dwe premye, menm bagay la tou li va pase dènye nan tout, ak sèvitè nan tout.

22-0220

Sitasyon pou jou

62-0630b
Depi nan konmansman an li pa te konsa (It Wasn’t so From The Beginning)

Ou pa ta ka panse ke moun ap gade ou, men yo ap gade chak deplaseman ou fè.

Ou se yon Bib pou anpil moun. Se poutèt sa, nou te rive nan gade sa nou fè, kontra biznis nou an, ak tout bagay ke nou fè nan mache nou . Jis bay tèt ou pou Lespri Bondye a, epi Bondye ap reflete tèt li nan nou, jan mwen te di, tankou yon pye rezen.

Jezi te di nan Jan 15, ” mwen menm se pye rezen an; nou se branch yo.” Oke, kounye a sonje, pye rezen an pa donnen; se branch lan ki pote fwi a. Men, li jwenn lavi ki soti nan pye rezen an.

Pen chak jou

Jan 15:16
Nou pa chwazi m ‘, men mwen te chwazi ou, epi òdone ou, pou nou ta dwe ale epi pote fwi.

22-0219

Sitasyon pou jou

60-0802
Èl Shaddai (El Shaddai)

Ki sa ki se Maladi? Maladi se yon atribi nan peche. Anvan nou te gen nenpòt maladi, nou pa te gen okenn peche. Peche vini kòm yon rezilta nan maladi, petèt, pa peche ou, men peche tout paran ou yo.

Jis tankou li te bay ou l lè ou te fèt, eksetera .
Koulye a, ou pa bezwen jis … Si yon gwo dragon oswa yon-oswa yon bèt tankou yon lyon, te gen grif li branche nan bò kote m ‘, ki se te yon timè oswa yon kansè, ak ap eseye touye m’. Pa okenn bezwen nan jis ap eseye koupe pye l pou gerizon diven.

Si ou jis frape l ‘nan tèt la, sa touye tout bagay la.
Lè Jezi mouri pou peche, li te mouri pou chak atribi peche tout tan tout tan pwodwi. Wè? Se konsa, lè peche te fini, li te tout fini, plan an konplè pou delivrans lan. Se konsa, nou yo … si ou jis frape l ‘nan tèt la ak kesyon an peche, touye peche a ou touye tout atribi nan li. Wè?

Ki sa ki peche? Enkredilite. Se konsa, lè ou touye tout enkredilite, poukisa, ou konnen ke Pawòl Bondye a vrè, ke li se menm lan yè a, ak pou tout tan, se konsa tout pwomès yo se pou ou. Mache nan peyi a, tout se pou ou. Li fè pati ou. Jis jwi li; Li se pou ou. Bondye te bay sa pou ou.

Pen chak jou

2 korentyen 6:10
… tankou pa gen anyen, e ankò posede tout bagay.

22-0218

Sitasyon pou jou

58-0301b
Gran Komisyon an ( The Great commission)

Gade, chak manti te gen anpil verite nan li. Sa a se vre. Koulye a, si li nan yon manti reyèl, jis yon dwa, ki sa nou rele manti a nwa, oswa ti mansonj blan … ti kras manti blan se manti a reyèl.

Ou ka wè gwo manti nwa, men li se yon ti kras blan ke te gen yon antye … tankou yon sèl la ke dyab la te di Èv … wè? Jis yon sèl ti bagay founi, se sa ke – legliz nou yo ki ap koute jodi a.

Yo ap di, “O, ou gen dwa nan prensip ou nan batèm; ou gen rezon nan sa a; epi ou gen rezon nan sa.” Men, li echwe pou fè w konnen ou te gen renmen pou frè sa a yo deyò. Menm si li vrè oswa yon fo, kanpe zepòl avè l, Peyi Wa nan Bondye a, nan prezans Bondye.

Pen chak jou

Pwovèb 13: 5
Yon moun ki jis rayi pawòl mansonj.

22-0217

Sitasyon pou jou

59-1227e
Yon sans sipè ( A Super Sense)

O, ki jan nou bezwen lafwa! Mwen renmen li. Mwen vle plis lafwa. Dezi mwen nan lavi sa a, epi pou nouvo ane sa a ki ap vini an, se plis lafwa nan Bondye.

Bondye, pran nenpòt dout sa a , ki nan lide m ‘, si ta dwe leve yon sèl. Satan ap batay ak mwen, li ap batay ak ou, li ap eseye tire flèch li yo.

Men, mwen ka gen ke plak pwotèj nan lafwa toujou devan m ‘, kenbe tèt avèk riz yo nan dyab la, nan bou, frape nan flechèt dife l’ yo, se lapriyè sensè mwen.

Pen chak jou

Ebre 11: 6
Men, san lafwa li enposib pou fè l plèzi’..

22-0216

Sitasyon pou jou

61-0519
Mesye, nou ta vle wè Jezi (Sirs, We Would see Jésus)

Sentespri a se pa yon panse; Li se yon moun. “Lè li, Sentespri a, te vini …” Epi li se yon pwonon pèsonèl, se konsa li-li yon absoliman …

Li-li nan yon moun Kris la nan fòm lan nan Sentespri a k ​​ap viv nan ou. Jezi di: “Mwen se pye rezen an; nou se branch yo. “
Koulye a, pye rezen an pa donnen. Branch yo pa pote fwi. Se konsa, Se poutèt sa, li dwe sèvi ak ou menm ak mwen, je nou, bouch nou, odyans nou an, diskou nou an, tout … sa a, li pale nan nou. “Mwen se pye rezen an; nou se branch yo. “

Se konsa, li ta dwe asosyasyon an Kris la nan pèp li a, si nou te ka wè l ap aji jodi a tankou li te fè lè sa a. Pou li se yon pwomès nan legliz li a. “Nou rete nan mwen ak pawòl mwen nan ou, mande sa ou pral …” O, anpil dè milye de pwomès ta ka fè remake li isit la. Men, Kris la nan legliz li a.

Pen chak jou

Jan 1:32
Epi Jan te bay temwayaj, li ye di: Mwen wè Lespri Bondye a desann soti nan syèl la tankou yon ti pijon, epi li rete sou li.

22-0215

Sitasyon pou jou

59-1125
Depi nan konmansman an li pa t ‘konsa (From The Beginning It Wasn’t so)

Apre sa, nou wè kounye a chak bagay menm ke Jezi te di ta pran plas li. pwòp pawòl sa li te pale, “jan li te ye nan jou yo nan Lòt, se konsa yo pral li ap vini nan jou pitit lòm nan lachè,”

menm bagay la. Gade nan peyi ou isit la, ki jan li nan pèvèsyon Gade jounal yo. Mwen wè yon analiz, kote omoseksyèl se sou ogmantasyon an sou ven pousan sou ane pase a sou kòt lwès la, peche yo nan Sodòm.

Gade ki jan tout bagay sa yo te pèvèsyon. Dlo yo, sous dlo yo, tout bagay la kontamine. Maladi, viris yo, ke doktè yo pa konnen anyen sou … Nou nan fen tan an. Sove nan wòch la. Kouri ale nan Kris la, antre nan li byen vit, legliz la.

Pa remake analfabetis mwen, oswa pa gen yon edikasyon. Ou koute sa mwen di ou pa pawòl Bondye a. Epi rete dèyè pawòl Bondye sa li di a vre. Kwè li, epi ou pral sove ou.

Pen chak jou

Acts 2:40
Se avèk anpil lòt pawòl li te temwaye ak egzòte, li di: sove tèt nou nan jenerasyon pouri sa a.

22-0214

Sitasyon pou jou

65-1207
Lidèchip ( Leadership)

Epi tankou yon ti bebe ki te fòme nan vant manman li. Lè ti bebe a vin antre nan matris manman an pa ti jèm lan, li trennen nan ze a,

li pa fòme yon sèl selil imèn, pwochen yon chen, e pwochen yon chat, epi pwochen yon chwal. Li nan tout selil imen paske li konstwi nan selil imen orijinal la.

Lè yon moun te fèt ankò pa pawòl Bondye a, predestine nan lavi etènèl, ki rele “ki eli,” li pral pawòl Bondye a sou tèt mo, mo sou mo! Pa pa yon kwayans denominasyon ak Lè sa a, yon pawòl, ak yon kredo; Epi li pa pral travay. Ou pa ka gen ki ledven nan sa! Se sèl lavi etènèl, Jezi Kris la pawòl Bondye a:

Pen chak jou

Efezyen 4:24
Ak pou nou mete sou nouvo nonm lan, ki apre Bondye kreye nan lajistis ak vrè sentete.

22-0213

Sitasyon pou jou

59-0708m
Dedikasyon Kay la bay Seyè a (Dedication Of Building, To The Lord)

Se pa etonan legliz la natirèl jodi a pa ka kwè nan mirak. Yo pa janm ka antre nan travay mirak la kote yo ap an repo ak Bondye.

kote baton Arawon an te boujonnen, yon bagay ki te mouri. Yon bwa sèk sou dezè a nan lye sen nan sen pran nouvo lavi, ak florèzon fleri, e repouse, e pote fèy. Ki jan? Li te nan sen nan sen.

Ou ka pran yon pechè mouri, pouri, chanèl nan lide li ak nan panse l yon kritikè nan pouvwa Bondye a, epi pote l nan prezans Sentespri a, li pral gen yon bagay rive l ‘la. Asire w. K ap antre poukont ak Bondye nan kote sa a …

“Li rete,” di Moyiz nan chapit ki vin apre a, “nan epesè nan fènwa a.” kote Bondye rete ya. kote lavi rete ya. Se nan mitan an nan koripsyon an pouri. Ki kote lavi a rete? Nan semans lan apre li pouri. Lè li mouri nan tèt li li pote yon nouvo lavi.

Ki kote Bondye rete? Li pral rete avèk ou si w ap pare pou mouri soti nan tèt ou ak ba l ‘yon chans: Sèvis: kò. entelektyèl: lespri, panse; ak nanm, konfyans ou nan Bondye: twa chanm kay

Pen chak jou

Jak 4:8 Pwoche bò kote Bondye e li pral pwoche bò kote nou. Netwaye men nou nan, nou menm pechè, e pirifye kè nou, nou menm ki gen de lide.

22-0212

Sitasyon pou jou

60-0720
Se mwen ( It Is I)

Lè w se yon jèn koup epi ou jwenn favè youn ak lòt, li fè ou rantre ansanm pou yon vwayaj pou tout lavi: renmen, epi ki nan lanmou fileyo ; Sa se lanmou imen. Se sa lanmou Agapao pral fè, lè ou ka reyèlman genyen l nan yon kote ke ou ka montre Bondye ke ou renmen li ou te gen konfyans nan li?

Ki jan ou pral mete tèt ou ak li, se pa sèlman pou vwayaj lavi a, men pou letènite.
Ki jan ou vle pran pawòl li, jis nan sa li te di, epi di, “Sa a se vre, Seyè a. Mwen pa kesyoneli, “ak deplase dwa li sou. Sa se pran lanmou reyèl la.

Pen chak jou

1 Tesalonik 3:12
Mete sou sa, nou swete pou Seyè a fè lanmou nou ogmante pou lòt…

22-0211

Sitasyon pou jou

61-0217
Mak bèt la ak so Bondye a # 2 The Mark of The Beast And The Seal Of God #)

Remake, “Eksepte yon nonm ki fèt ankò, li kapab nan okenn bon konprann pou antre nan Wayòm lan.” Sa a se vre

. Ou dwe vini. Pa gen pwoblèm konbyen relijye ou ye, tout ki sa ou fè, ki pa gen yon sèl bagay pou fè. Sa fè ou yon sitwayen trè byen, men se pa yon sitwayen nan ki Peyi Wa genyen, petèt ki nan Peyi Wa sa a isit la. Men, wayòm Bondye a nan mitan ou;

Ou fèt nan Peyi Wa a. Peyi Wa vini nan … Wayòm Bondye a se Sentespri a; Ou fè pati nan Wayòm sa a. Se rezon sa a ki fè fanm yo pa koupe cheve yo, pa mete bout pantalon. Se rezon sa a ki fè òm yo pa fimen sigarèt ak bagay tankou sa yo. Yo soti an wo a, lespri yo anseye yo jistis, sentete. Yo pa – yo pa fè sèman; Yo – yo pa sèvi ak move lang ak bagay sa yo, poukisa? Yo fèt an wo a. Yo diferan. Yo se sitwayen ki soti an wo a.

Pen chak jou

Lik 17:21
Ni moun pap di: Men l isit la! oswa, men l la! Paske, gade, wayòm Bondye a nan mitan nou.

22-0210

Sitasyon pou jou

55-0224
Dlo nan wòch la (Water From The Rock)

Apre sa, Bondye gen pwogram li a, epi li pral mete ou epi mete ou nan Kris la, jis kote li panse ou pral travay pi byen pou li si ou pral jis rete nan apèl ou.

Pa eseye gen apèl yon lòt moun. Rete nan pwòp apèl ou. Si ou se yon dam nan kay, rete yon dam kay. Kèlkeswa sa Bondye te rele ou fè, jis rete la. Li konnen ki kote pou l mete men li sou ou epi sèvi ak ou.

Li te gen yon ti kras, ol ‘fanm yo te rele Ane, yon sèl fwa, ti dam Kay la. Li te konnen ki kote yo mete li ki sa li te pral fè avè li. Li te gen yon sèl yo te rele Mari, yon sèl fwa. O, mwen, li pral jis fè avèk ou tou sa li vle fè, si ou pral jis kite l fè li. Jis pou enb, soumèt tèt ou ba li, epi mache sou.

Pen chak jou

1 Korentyen 9:23
Epi mwen fè tout bagay pou bon nouvèl la, pou m ka pataje li avèk ou.

22-0209

Sitasyon pou jou

51-0508
Lafwa se sibstans lan ( Faith Is The Substance)

Epi vrè Bondye a, tounen la depi nan kòmansman an ki woulo mond lan, lalin lan, zetwal yo, pou fè yo soti nan bagay sa yo ki pa parèt, oswa pou fè yo soti nan bagay ki parèt. Soti nan bagay sa yo …

Epi ki kote li te jwenn materyèl la fè sa? Li te pale li vinn a egzistans pa pawòl li. Li te di, “Se pou gen.” Epi li te tèlman: se Divinite. E ke-yon pòsyon ki nan Divinite rete nan kè chak kretyen fèt ankò. Alelouya.

Lè sa a, ki sa li te di, “Mande sa ou vle, epi li pral ba ou.” Men sa ou ye a.
Divinite, li tonbe nan jou a nan fèt Lapannkòt. Li toujou tonbe.

Pen chak jou

Acts 2: 2
Menm lè a, te vin gen yon son soti nan syèl la kòm nan yon bri van pisan, epi li plen tout kay la kote yo te chita.

22-0208

Sitasyon pou jou

54-0624
Gwo twou fon an rele nan gwo twou fon an (The Deep Called To The Deep)

Twou fon an rele nan gwo twou fon an: Si apèl gwo twou fon rele, gen yon gwo twou fon ki pou reponn.

Nan lòt mo, anvan te gen yon pye bwa pou grandi sou tè a, te dwe gen yon tè pou l grandi an premye. Bondye pa janm fè pyebwa a pou tè a, li te fè tè a pou pyebwa a.

Li te fè tè a ak lòd pou tè a pote yon pyebwa. E tè a te rele, jouk pyebwa a soti. Anvan te gen yon nachwa sou do yon pwason an, pa te genyen dlo pou li nan naje ladan.

Rezon ki fè la li te gen yon nachwa, se paske te gen dlo pou l naje nan li. Tout sa nou genyen se pou yon rezon, ak pou yon kòz.

Pen chak jou

Sòm 42: 7
Gwo twou san fon rele pou gwo twou san fon an bri gwo dlo a : epi tout vag ou ak nwaj o yo kouvri mwen.

22-0207

Sitasyon pou jou

52-0810
Jezi Kris la menm yè jodi a ak pou tout tan (Jesus Christ The Same Yesterday today And Forever)

… Nan Jaden Edenn nan, te gen de pye bwa; Youn te konesans ak yon sèl te lafwa. Yon sèl te lavi. Youn te lanmò nan konesans, yon sèl lòt te lavi pa lafwa.

E osi lontan ke yo manje pa lafwa nan pye bwa sa a, tout dwa, yo te rete la. Men, lè li te pran nan pye bwa sa a, li te mouri. Premye Mòde li te pran an, li separe tèt li nan Bondye.

E moun toujou te mòde koupe pyebwa sa a. E chak fwa li pran yon mòde pa konesans, li detwi tèt li. Bondye detwi pa gen anyen. Se lòm ki detwi tèt li nan konesans.
Gade, li ti jan li menm koupe kèk poud zam, touye kamarad li yo.

Li ti jan li menm koupe nan pye bwa a fè yon otomobil, li touye plis pase tout lagè men yo mete tèt ansanm. Sa a se vre? Konesans, konesans, manje nan pyebwa sa a.

Li te gen li menm yon bonm idwojèn kounye a; Mwen mande ki sa li pral fè ak sa. Wè?
Men, pwoblèm nan se, moun sa yo, yo konnen anpil, sou pye bwa sa a nan konesans, lè sa a lè yo pa ka kalkile li soti ankò, yo di, “etalaj ak tout nan li.”

Koute, nan non Seyè a, koute: Lè ou pa ka konprann tout sa ki plis, pa se sa a, se tan pou kwè.

Pen chak jou

Jenèz 3: 3
… nou pa gen dwa manje ladan l, piga nou manyen l, pou nou pa mouri.

22-0206

Sitasyon pou jou

53-0800
Pwofèt ventyèm syèk la (The Twentieth-Century Prophet)

Mwen kwè ke Bondye ap beni ou tout ki la kounye a nan kote ou pa ka kwè ankò. Li ta yon-yon-yon peche pou ou pa kwè kounye a.

Apre Bondye te voye Pitit li a, e li te fè bagay sa a ke li pale kounye a, e li te fè tout mirak sa yo,

epi ou … epi li voye Bib li a, voye predikatè li yo, voye kado li yo, epi ou pa kwè li, pa gen anyen li kite pou ou, men ou dwe kondannen nan fen an. Se vre sa a?

Pen chak jou

Jan 8:24
Mwen te di Se poutèt sa nou la a, pou nou mouri nan peche nou yo, paske si nou pa kwè ke mwen se li menm, n’a mouri nan peche nou yo.

22-0205

Sitasyon pou jou

53-1205
Rezirèksyon an (The Resurrection)

Pa gen okenn tankou yon bagay kòm Kwayans Apot la. Si gen nenpòt ki kwayans apot la nan Bib la, li jwenn nan zak kote li te di, “Tounen vin jwenn Bondye youn nan ou, epi yo dwe resevwa batèm nan non Jezi Kris la pou remisyon peche nou yo. W’a resevwa kado a nan Sentespri a pwomès la se pou ou ak pitit pitit ou yo, pou sa yo ki byen lwen, menm jan anpil jan Seyè a, Bondye nou an va rele. “

Son sa plis tankou yon Kwayans Apot la, pa, “Mwen kwè nan Sent Legliz Katolik women. Mwen kwè nan kominyon Sen.” Nenpòt moun ki kwè nan kominyon Sen se yon espiritist.

Sa a egzakteman vrè. Sen yo mouri; yo nan prezans Bondye. Pa gen okenn medyatè ant Bondye ak moun men Jezi Kris la. Amèn. Sa a se vre. O, ki jan ou jwenn tèt ou tout trese moute. Mwen, li nan yon wont …
Gade, mwen pa vle blame ou pèp Li nan poupit yo kote li te kòmanse.

Se pa etonan sa a, se yon kondanasyon an nan peyi a, lè ta jwenn satan nan lestrad la. Se laverite. Echèk pou preche pawòl Bondye a San adiltè, epi pawòl Bondye a pral pwodwi jis egzakteman sa li te di li ta fè.

Pen chak jou

Tit 1:16
Yo deklare ke yo konnen Bondye; Men, nan travay yo refize li.

22-0204

Sitasyon pou jou

64-1212
Tan an rekòt ( The Harvest Time)

Pa revelasyon nan pawòl Bondye a, Pawòl Bondye a anvan li te menm ekri, “Abèl te kwè nan Bondye ofri pou Bondye yon sakrifis pli ekselan pase Kayen, ki temwaye ke li te mache dwat,” pawòl Bondye a reflete tèt li nan li, pa ofrann li yo.

O, Kayen te ale ak te resevwa fwi nan jaden,li te panse ke Èv manje yon pòm. Pifò seminè teyolojik yo te chanje l kounye a nan yon abriko. Se te yon adiltè. Epi okenn moun konnen sa, ki konnen Bib la. Asire w, li te ye.

Avi, semans sèpan an ki te pwodwi pa premye Èv la ap resevwa pawòl la fason sa a. Dezyèm Èv la fè menm bagay la nan Nise, lavil Wòm.

Ak sa ki te li te genyen? Yon pakèt timoun denominasyon. Sa a se vre. O, moralman bon; asire w, amann. Men, sa ki sou li? Mouri, nan kwayans yo.

Pen chak jou

Galat 1:12
Paske mwen pa resevwa li nan kè yon nonm, ni mwen te anseye l ‘, men pa revelasyon an nan Jezi Kris la.

22-0203

Sitasyon pou jou

56-0101
Poukisa moun yo balanse konsa. ( Why Are People So Tossed about)

Yon kretyen pa balanse konsa. Yon kretyen pa kouri soti nan yon kote ale nan youn. Yon kretyen pa meli melo ak vapè, epi enkyete sou bagay sa yo.

Yon kretyen repoz. Li lòt kote. Li tout fini, pou kwayan a, sou bwa kalvè a. Sa a se vre. O, maladi ka vini, ak desepsyon, men kretyen an nan repo, konnen sa a, ke Bondye kapab kenbe sa ki li te fè.

Lè ou konnen, ki, pa gen pwoblèm sa bagay la ye ak ki jan li sanble, pa gen ni maladi, lapenn, lanmò, pa gen ni grangou oswa anyen, ki ka separe nou soti nan lanmou Bondye sa a, nan Jezi Kris la.

Nou nan repo. Jis kite vye bato a balanse nenpòt fason li vle; jete lank lan kenbe la.

Pen chak jou

Efezyen 4:14
Se konsa nou pap tankou timoun ankò, pou nou ap fè ale vini tankou lanm lanmè ap balanse nou, pou tout van doktrin ap pote nou ale adwat agwoch poutèt n al koute moun ki sèvi ak trik ak riz pou twonpe nou.

22-0202

Sitasyon pou jou

60-0308
Disènman nan lespri ( Discernment Of Spirit)

Koulye a, gen anpil nan jou a ke nou ap viv, ki gen rapò ak “kado.” Se konsa, anpil moun ki jije moun pa kado yo ke yo genyen. Oke, mwen kwè ke bagay sa yo se yon kado.

Mwen kwè ke sa nou wè pran plas yo se yon kado, epi yo se kado Bondye bay. Men, nou, si nou pa sèvi ak yo nan chemen an dwa ke Bondye gen entansyon yo ke nou dwe itilize, lè sa a nou ka fè plis mal ak kado sa yo pase nou te kapab si nou pa t gen kado sa yo.

nan lòt nwit mwen te fè yon deklarasyon nan lestrad la, li di sa a, ke mwen ta pito wè lanmou fratènèl ki deja egziste nan mitan legliz la, si nou pa t ‘gen yon de gerizon oswa nenpòt lòt bagay. Gade, nou dwe konnen kisa bagay sa yo ye pou.

Pen chak jou

I Korentyen 13: 1
Menm si m ‘pale ak lang lèzòm ak nan lang zanj Bondye yo, epi mwen pa gen charite, mwen vin tankou kònen klewon an kwiv, oswa yon senbal ki ap fè bri.

22-0201

Sitasyon pou jou

(The Power Of Decision) 55-1007
Pouvwa desizyon an

Moyiz t al avanse, li te pran yon baton. Epi nou jwenn lanmè Wouj la te louvri, paske yon van pisan te swiv dife sa a, limyè Bondye a.

Lè lèzòm mache nan limyè a, Lè sa a, van yo swiv. Jezi te di, “Eseye ret tann nan vil Jerizalèm jiskaske w ranpli ak pouvwa soti an wo a.”

Epi yo te tann jiskaske soti nan syèl la yon bri yon gwo pisan. Yo te mache nan limyè, jouk van an kòmanse soufle. Amèn.

Jis pou yo moute nan limyè aswè a, ou deyò nan Kris la; Van yo ap tounen ankò tankou yo te nan jou Pannkòt la. Jis kontinye mache nan limyè a; li pral separe bagay la ki te anpeche ou soti nan yon bò nan lòt la.

Pen chak jou

Ezayi 8:20
Lalwa ak temwayaj la: si yo pa pale dapre pawòl sa a, se paske pa gen limyè nan yo.

22-0106

Sitasyon pou jou

53-04-05s
Ale di disip mwen yo ( Go tell My Disciples)

Mwen itilize pou di sou li, pale desann isit la, sou yon sous dlo ki fin vye mwen itilize pou bwè nan li. Se te ebulisyon ak sote, ak sote ak sote, desann alantou Milltown. Mwen itilize pou mande poukisa sous dlo tap sote, se konsa yon sèl jou mwen te desann la e li te pale ak sa .

Imajine yon moun ap pale ak yon sous dlo? Men, mwen te ap pale ak lanati ki te fè sous dlo. Epi, mwen te mande, “Ki sa ki fè ou bouyonan, se konsa ou toujou kontan? Se paske-ke timoun yo vin isit la e bwè nan ou, oswa mwen bwè nan ou, oswa yon bagay? “

Si te kapab pale sous dlo a tap tounen, li ta ka di, “Non, Billy, li se pa paske ke ou bwè nan li. se pa paske okenn moun bwè nan mwen. Se yon bagay ki anba nan mwen isit la, ki pouse mwen e ki fè mwen sote, ak pote sou li tankou sa a. “

Se fason sa a, chak òm oswa yon fanm ki nan fèt nan Lespri Bondye a . Se pa ou. Li pa yon emosyon imen. Se paske ke rezirèksyon an, oswa pouvwa Bondye a, se nan ki lavi moun, epi li peze moute nan lavi etènèl, k ap deplase nan lavi etènèl. Yon bagay isit la! Ou pa t kapab kenbe nan lapè ou si ou te fè sa. Gen yon bagay nan ou.

Pen chak jou

Jan 4:11
Fanm lan di l konsa: mesye, ou pa menm gen yon veso pou w tire dlo, e pi a fon. Ki kote w jwenn dlo lavi sa a?

22-0105

Sitasyon pou jou

59-04-18
Yon tan de desizyon ( Time of Decision)

Epi sonje, Rebeka, diman li pa konnen sa li te ap fè, men li te bay bèt la bwè se menm, chamo a, ki te pran li menm l bay lepou li, bay mari li amoure li. Epi toujou yon bèt chay nan Bib la reprezante yon pouvwa.

Tankou bèt la soti nan lanmè a nan liv revelasyon an, li te yon pisans ki leve nan mitan pèp la.
E bèt sa a ki te bwè a. menm bèt la Rebeka te bay bwè a se li menm ke li te moute sou li, pou l al mete nan nouvo kay li,

se yon kalite pou legliz la jodi a, ki awoze ak benediksyon menm lespri sen ki pral leve li, pote li nan nouvo lakay li yo. Legliz la ki ap fè lwanj ak benediksyon ak awozaj ak Jou Aksyon de Gras nan Sentespri a ki te pote pawòl Bondye a nan nou …

Pen chak jou

Sòm 30:12
Pou lafen an ak tout bèl glwa mwen ka chante fè lwanj ou, epi pa rete an silans. Seyè, Bondye mwen, mwen pral fè lwanj ou pou tout tan.

22-0104

Sitasyon pou jou

49-12-25
Divinite a nan Jezi Kris la ( The Deity Of Jesus Christ)

Lè sa a, nonm sa a isit la, se sa ke mwen panse de yon ate epi kèk nan yo kanpe alantou li, diskite. Men, lè a rive lè Bondye koule soti limyè li a, gen yon èdtan isit la ke lè Bondye ap fè bagay sa yo. Sa a se vre.

Se konsa, kounye a lè yo diskite, “Oke, pye li tankou yon lous, ak men li tankou yon-yon ape oswa e-yon makak, oswa eksetera,” epi yo eseye di orijin li vini de sa. Ki pa gen anyen pou wè ak sa.
Sa a se kò a nan kò ke li jis k ap viv nan li, tankou yon kay, li pral tounen nan pousyè sou tè a.

Men, Lespri Bondye a ki imòtèl la; Li soti nan Bondye. Sa a se imaj Bondye a. Bondye se yon lespri.
Nonm sa a pèdi orijin li nan jaden Edenn lan. Relasyon li yo, kominyon ak Bondye te koupe, paske li te nan peche ak enkredilite. Enkredilite nan ki sa? Nan Pawòl Bondye a.

Yon foto te pentire yon sèl fwa a Èv, e te di li ki jan li pi klere si li ta jis-jis jete pawòl Bondye a, “gade sou isit la nan rezon.” Ou pa kapab. Bondye … …
Genyen yon diferans ant rezon ak Pawòl Bondye a. Pawòl Bondye a se vre; Rezon se fo. Ou pa ka rezone pa gen anyen. Sa a se vre. Lide nou se pa, wè, se pa bon ase oswa yo pap janm pral, nan bwase bon konprann ki p’ap janm fini nan Bondye a. Epi, Se poutèt sa, ou pa ka rezone ak li; Ou jiska te rive kwè nan li.

Pen chak jou

Job 15: 2-3
Ta dwe gen yon nonm ki gen bon konprann konesans avantou, epi ranpli vant li ak van an bò solèy leve? Èske li ta dwe rezone ki gen ak pale nan rantabilite? oswa avèk diskou kisa li ka fè ki pa bon?

22-0103

Sitasyon pou jou

57-0818
Tan tès memoryal Bondye a ( Time Tested Memorials of God)

Apre sa, Jezikri te soti nan syèl la, tout bèl pouvwa a; Soti nan tout bèl pouvwa, desann isit la, pou l bati yon legliz. Ak materyèl la ke li te mete nan li, se tan-tès ki materyo a.

Ou ta ka vini nan lotèl la, epi fè yon konfesyon, men lè li jwenn kònen-twou ak tout lòt bagay, gade, mond lan-mond lan te kònen astiko yo nan ou, eksetera, ou pa ka kanpe. Li jis tonn ou sou yon bò.

Bondye vle yon tan-eprèv pou legliz; Se pa yon moun se yon kretyen jodi a e yon retwograd demen ki moute ki desann. Li pa ka anro epi anba.
Men, li te gen yon legliz ki nan tès, mache ale nan tout eprèv yo, nan pèt, nan maladi, nan lapenn, nan lanmò, epi li toujou kanpe avèk yon temwayaj.

Se nonm sa a, wi, se nonm sa a, li te ap chèche. Mwen pa pran swen si ou se yon endijan. Mwen pa pran swen si ou se yon mandyan. Mwen pa pran swen si ou se yon chifonye. Kèlkeswa sa ou ye, Bondye mete tès la ba ou. Li ap Chèche materyo pou tan-tès la.

Pen chak jou

Sòm 17: 3
Ou te pwouve kè m ‘; Ou te vizite m ‘nan mitan lannwit lan; Ou te eseye m ‘, w’a jwenn pa gen anyen; Mwen fè lide ke bouch mwen pa dwe transgrese.

22-0102

Sitasyon pou jou

57-09-08e
Ebre chapit sis 2 ( Hebrews, Chapter six #2)

Èske ou reyèl fewòs? Èske ou fache fasil ? Èske Ou gen dout? Èske ou bay tèt pwoblèm? Ou mande si li vrèman bon oswa ou pa? Lè ou vini nan Kris la, ou vini ak yon fèm asirans, yon kè plen renmen? Ou mache ak li ‘san lapèrèz, di li: “Mwen konnen li se papa m'”?

Epi pa gen kondanasyon, ou te soti nan lanmò pou ale lavi. Ou konnen li. Epi ou remake nan lavi ou: w ap renmen, w ap padonnen, ou dou, ou gen lapè, ou janti.

Tout fwi sa yo ki nan Lespri Bondye a akonpaye lavi ou, jou pa jou. Ak le pli vit ke ou fè yon bagay ki mal, “O, mwen.” Jis le pli vit ke li vini nan tèt ou, “ou sonje ou te fè sa ki mal,” byen vit ou al fè li dwat, dwa lè sa a.

Pa rete tann yon lòt minit, ale dwat Lè sa a, epi fè li dwat. Si ou pa fè sa, byen, ou pa gen Lespri Kris la.

Pen chak jou

Galat 5:25
Si nou ap viv nan Lespri Bondye a, se pou nou tou mache nan Lespri Bondye a.

22-0101

Sitasyon pou jou

58-02-09A Tande li ( Hear Ye Him)

Se pa legliz la ki sen; se Sentespri a nan Legliz la ki fè li apa pou Bondye. Se pa moun ki apa pou Bondye; se Sentespri a nan nonm sa a ki fè li. Se pa yon nonm ki apa pou Bondye, pa gen okenn tankou bagay konsa; se lespri sen.

Pyè te refere li ak sa a kòm yon mòn ki sen, paske Bondye sen an te rankontre yo sou mòn sa a. Se te yon sab sakre.
Epi kite m sispann isit la apremidi a e di sa a: ke chak nan nou moun ki te fèt ankò nan Sentespri a,

ou sonje tan anpil kote Sentespri a, plase nan kote li te rankontre ou. Men, lè dout vini, epi laperèz kòmanse ap monte, gen toujou ki sèten de kote sa, ke ou ka tounen vin jwenn tan sa a kote ou te rankontre Bondye,

e dyab la pa ka mache sou sab sakre sa yo. Se nan kote ou te rankontre Bondye epi ou te pale ak li. Menm si laperèz ak bagay sa yo monte, li pa gen anyen pou fè ak li. Ou konnen ou te rankontre Bondye sou grenn sab sakre sa yo

Pen chak jou

1 Jan 5: 6
… epi li se Lespri Bondye a ki rann temwayaj, paske Lespri a se verite

21-1231

Sitasyon pou jou

65-1207 Lidèchip ( Leadership)

Ou gen yon chwa kondwit. Ki jan pou ou kondwui tèt ou, sa a jiska ou.
Ou gen yon chwa nan madanm. Ou ale deyò epi yo pran madanm ou. Ou vle pran yon madanm, ou vle pran yon sèl ki nan konplemantè nan ou … nan sa ou vle ou … Objektif ou pou lakay nan fiti.

Èske ou ta ka imajine yon nonm, yon nonm kretyen, pral soti ak pran youn nan rickettas modèn sa yo pou yon madanm? Hou? Èske ou ta ka imajine? Ki sa ki nan panse nonm lan sou sa? Ki kalite kay li pral genyen si li pran yon estritiz, yon mizik hale koupe nan lari a soti isit la, yon pwostitye lari? “O,” ou di, “Koulye a, rete tann yon minit.”

Ki jan li abiye tèt li? Wè? Wè? Mete bout pantalon ak bagay sa yo, li se yon pwostitye lari yo. “O,” ou di, “Kounye a, frè Branham!” O, ti kras jip sere sa yo , gade tankou w ap vide nan, pwostitiye lari.

Jezi di: “Moun ki gade sou yon fanm nan lanvi apre li, li te fè adiltè avè l ‘nan kè l’.” Lè sa a, li te rive nan reponn pou sa. Ak sa ke li ta fè? Li prezante tèt li. Ki moun ki koupab? Panse a sa.

Pen chak jou

Galat 5:21
… yo ki fè bagay sa yo pa dwe eritye wayòm Bondye a.

21-1230

Sitasyon pou jou

62-0117
Prezime ( Presuming)

Èske ou te janm panse sa yon sèl fwa , w prale kanpe nan prezans li ‘epi rann li kont pou pawòl sa a, e pou Kris la? Lè Bondye chita apa nan letènite, , lè dis milyon ane de solèy ta dwe tach nwa devan l. Se konsa, li sen, ke, menm zanj yo li gade yo sal, nan je l. Zanj yo sal devan l.

Ou atann ou menm ak mwen, ak pawòl li ak san an nan pitit gason lan metwaye nou anba peche, e mache dwat sou kòmandman li yo mache soti nan mond lan, e atann yo kanpe la san repwòch, lè ou te konnen ou pi bon pase fè li?

Legliz pi bon an dwe gen yon redresman. Pa fè sa, se pou nou pa sipoze sa a, paske nou pi gwo nimewo pase sa nou dwe itilize yo, epi nou ap plis finansyèman pi bon pase nou dwe itilize yo. Nou te genyen pi bon bilding pase nou te konn genyen. Nou ta abiye ak pi bon rad pase nou te konn genyen. Nou itilize … nou gen pi bon machin pase nou te konn genyen. Men, O, frè, mwen mande sou Kris la: Konbyen li avèk nou? Wè?

Pen chak jou

1 Pye 2: 9
Men, nou menm, nou se yon ras yo chwazi, yon klas prèt kap kòm wa, yon nasyon ki sen, yon pèp ki vin byen espesial, dekwa pou nou fè konnen kalite estrawòdinè, sila ki te rele nou soti nan fènwa a pou vin nan bèl limyè l la.

21-1229

Sitasyon pou jou

55-10-04 Vini non pou nou rezone ansanm ( Come, Let Us Reason Together)

Yon moun di mwen pa lontan de sa, te di, “Frè Branham, mwen pa anyen m ta bay si mwen te kapab wè yon vizyon.”
Mwen mete bra mwen bò kote l, yon frè reyèl; Mwen te di, “frè byenneme m, chak fwa ou louvri Bib la, ou wè yon vizyon, Bondye revele tèt li.

Isit la se vizyon Bondye a. Jis louvri li moute ak-louvri, di, “Bondye, kounye a louvri je m pou ke mwen ka wè ou.” Pawòl la se Bondye. “Nan konmansman an se te pawòl Bondye a, e pawòl Bondye a te la avèk Bondye, e pawòl Bondye a te Bondye.

Epi pawòl Bondye a te fè kò, ak rete nan mitan nou.” E Men Bondye, ak chak tan ou louvri Bib la, ou wè yon vizyon nan Bondye, pale soti pou ou. Rete ak yon kè enb.

Pen chak jou

Jan 1:14
Se konsa, pawòl la te vin lachè e li te abite pami nou. Nou te wè glwa li, yon glwa ki tankou glwa yon sèl pitit yon papa fè. Li te plen ak favè Bondye ak verite.

21-1228

Sitasyon pou jou

55-1120
Ki sa ki nan men ou? ( What Is That In Your Hand?)

Bib sa a se lèt Bondye a. Ak tout pwomès nan li fè pati ou, si ou ka kwè li epi aksepte li nan kalite a dwa nan yon atitid. Li nan nan ou, espwa a nan tout bèl pouvwa, Kris la.

Avi. Koulye a, ki jan nou antre nan Kris la? Premyèman, nou resevwa l ‘pa lafwa, kwè. Dezyèmman, “pa yon sèl lespri, lè sa a, nou tout resevwa batèm nan yon sèl kò,” premye Korentyen 12; pa yon manm? pa yon sèl lespri nou tout batize nan yon sèl kò.

Sa se kwayan, ki deja kwè nan Seyè Jezi Kris la yo resevwa batèm nan kò a nan Kris la pa yon lespri sen. Sa a yon ti kras kont ansèyman Batis mwen, men sa a se Bib la.
Mwen se yon Batis osi lontan ke li rete nan Bib la; Apre sa, mwen se Bib la.

Pen chak jou

Travay 19: 2
Li te di yo: Eske nou te resevwa Sentespri a depi nou te kwè?

21-1227

Sitasyon pou jou

61-0128
Poukisa? (Why?)

Lè Bondye te fè yon nonm, li te ba l ‘… Li kite … Dyab la te pran tèt li. Bondye te chwazi kè l. Dyab la nan imajinasyon li fè li imajine anyen – ba li yon konsepsyon entelektyèl nan ekriti nan Liv la.

Men, Bondye pran kè li ,li mennen l pa Lespri Bondye a; fè li kwè bagay entelektyèl li a pa konnen anyen sou li. Amèn! Sa fè m santi yon ti kras relijye lè mwen panse a sa, wè.
Lè Bondye vin kenbe nan yon nonm, li vini nan kè li. Sa se gwo kay won kontwòl Bondye a.

E rezon ki fè moun yo bwè, lafimen, jwe jwèt aza, bay manti, vòlè, ak pote sou wout la sa yo ap fè, yo ap eseye satisfè yon anvi yo wè nan kè yo. Bondye te fè yo fason sa a, se konsa li te kapab vini la ak satisfè tout anvi wè ke ou gen. Men, ki jan oze okenn moun pou yo eseye fè silans bagay presye ak bagay sa yo ki nan mond lan?

Pen chak jou

Filipyen 4: 7
Ak lapè nan Bondye, ki pase tout konpreyansyon, va kenbe kè ou ak lespri nou nan Jezi Kris la.

21-1226

Sitasyon pou jou

64-02-07
Patriyach Abraram lan (The Patriarch Abraham)

Koulye a, Abraram te jis yon nonm òdinè, se pa te ‘yon bagay espesyal. Bondye pa janm rele l osi lontan ke nou gen nenpòt ki dosye, jouk li te swasantkenz ane fin vye granmoun.

Madanm li, ki te mwatye sè li te swasant-senk ane fin vye granmoun nan moman an, yo te pwobableman te viv ansanm depi yo te trè jèn. Apre sa, li te ‘kapab fè pitit, e pa te gen okenn timoun yo. Bondye vle yon separasyon konplè, separe tèt li soti nan rès la nan mond lan,

ak pou soti nan tout nan pèp li yo, ak pou soti nan tout nan fanmi ou yo. Te gen yon bagay espesyal pou ou fè.
Epi, lè Bondye atann ou fè yon bagay espesyal, li mande yon separasyon konplè nan nenpòt dout. Ou te gen pou ou vini plen ak obeyisans, pou obeyi sa li te di. Bondye mande sa. Ou pa ka fè li pa okenn lòt fason.

Epi, kounye a, li toujou kouche yon egzanp, e sa ki te egzanp li, se yon separasyon konplè soti nan tout fanmi l yo, tout fanmi li yo, eksetera, nan mache nan yon lavi separe ak Bondye.

Pen chak jou

2 Korentyen 6:17
Se poutèt sa soti nan mitan yo, epi nou dwe separe nou, se sa Seyè a di, epi pa manyen bagay move ; Apre sa, mwen pral resevwa ou,

21-1225

Sitasyon pou jou

63-0317m
Bondye kache tèt li nan senplisite epi revele tèt li nan senplisite (God Hiding Himself In simplicity Then Revealing Himself In The Same)

Koulye a, yon gran wout sentete a , moun ki eseye fè tèt yo apa pou Bondye. Men, lè ou fè sa, li jis tankou mwen te di anvan, li tankou yon … Li tankou yon buz ki ap eseye mete plim pijon nan tèt li, pou l fè yon pijon soti nan li, nati l toujou yon buz. Ou Wè?

Li, li nan … Li tankou yon kòbo k ap eseye mete plim yon pijon an nan, oswa yon Pawon , yo t’ap di konsa, “Ou wè, mwen se yon bèl zwazo .” Gade, se yon bagay fabrike .

Men, yon Pawon pa bezwen enkyete si li pral gen plim Pawon oswa pa. Pijon an pa enkyete si li pral gen plim pijon oswa ou pa. Osi lontan ke nati l ‘se yon ti pijon, li pral gen plim pijon.

Epi, gade, pèp la ki apa pou kòmanse di, “Fanm yo dwe pote cheve long ak chemiz manch long, ak- tout bagay sa yo, ak jip long, epi yo pa dwe pote nenpòt ki bag maryaj oswa bijou nan nenpòt ki kalite.” Gade, li vin yon sentete pou pwòp tèt pa yo dwat devan Bondye. Wè? Wè? Ki-se. Yon sentete fabrike .

Pen chak jou

Pwovèb 16: 2
Tout sa moun ap fè parèt bon nan je yo, men se Jewova ki egzamine sak fè yo aji konsa.

21-1224

Sitasyon pou jou

61-02-16 Mak bèt la ak sele Bondye a #1 The mark Of the Beast And The seal of God #1

Abèl te mouri sou menm wòch la ak ti mouton lan. Chak kwayan te dwe fè menm bagay la: mouri sou wòch la ak ti Mouton ou yo. Yon ti mouton pa gen anyen yon sèl bagay, e se lenn an.

Apre sa, li te pèdi tout sa li te genyen. Li pa pike moute yon meli melo sou li. Ou pran ti konpayèl li yo epi jete li kote sa a, tankou mwen te di, ti mouton an bèbè devan gadò mouton li yo. Li vin simaye la. Li pa nan meli melo sou sa. Sèlman bagay li a te gen, li pèdi volonte li.

Epi, nou di nou se kretyen. Yon moun te ekri mwen yon ti kras lèt lòt jou a ak-ti kras nòt, e komik se pa li, mwen te resevwa li desann la, di konsa, “Mwen te genyen yon dwa, mwen se yon sitwayen Ameriken, mwen mete nenpòt kalite rad mwen vle a. ” Ou te mèt ale, li nan tout dwa li. Sa montre ou se yon bouk kabrit. Sa a se vre.

Ou jis ale pi devan epi mete yo si ou vle. Men, sonje, si ou se yon ti mouton, ou gen yon dwa nan sa, men ou pèdi dwa ou pou Kris la. Mwen te gen yon dwa pou m bwè aswè a tou; Mwen se sitwayen ameriken. Mwen te gen yon dwa pou m fimen sigarèt; Mwen se sitwayen ameriken. Ou gen dwa tou, men nou pèdi dwa nou. Kite yo kale bagay sa yo nan ou. Aji tankou Mesye, tankou dam, abiye tankou li aji tankou li epi li ap viv tankou li. Pèdi dwa ou yo.

Pen chak jou

Women 12: 1

Se sak fè, frè m yo map sipliye nou grasa konpasyon Bondye yo, pou nou ofri tout kò nou kòm yon sakrifis ki vivan ki sen ki fè Bondye plezi. Konsa, nap ba li yon sèvis sakre avèk kapasite nou genyen pou nou rezone.

21-1223

Sitasyon pou jou

51-07-29 a Rezirèksyon laza a ( The Resurrection Of Lazaus)

Mwen renmen yon bagay ki gen kèk kouraj. Mwen jis meprize yon lach. Nès pa? Yon moun ki pè … kanpe la. Si ou te genyen vrè bagay dèyè ou; Kanpe pou sa ou panse ki dwat. Ou pa sèlman vle viv pou li, mouri pou li, oswa anyen. Si li vrè , li vrè. Lòt moun te mouri pou sa ki dwat.

Se konsa, fason sa a, ye ak Levanjil la. Si mwen pa te panse ke li te dwat, epi mwen pa te kwè li te Pitit Bondye a, mwen ta dwe kont li Mwen ta dwe soti isit la di tout bagay mwen te kapab kont li, paske mwen pa ta panse ke li te vrè.

Men, mwen konnen li te dwat. Se konsa, Se poutèt sa mwen … Mwen kwè sa ak tout kè mwen.
Epi, si – epi si se jis yon pati nan sa a ki bon, epi rès sa nan li pa bon, Lè sa a, se- sa youn nan li ki dwat. Sa nan yo tout bon oswa tout sa nan yo tout mal. E tout pawòl li yo se vre. Ou ka kwoke nanm ou sou nenpòt faz nan levanjil la epi kwè sa; pou li nan tout ti jan laverite.

Pen chak jou

Zakari 8:13

Nou pa bezwen pè, men kite men ou vin fò.

21-1222

Sitasyon pou jou

62-0211
Inite (Oneness )

Isit la nou nan fen tan an, vini soti nan lès la ak nan lwès, nò ak nan sid. Ki sa nou ap fè? N ap prepare pou anlèvman sa a.

Lè w pare pou … kenbe tèt nou fiks pou kèk minit jouk chak fib ki te nan nou ranpli avèk Sentespri a. Lè sa a, li pral moute. O, mwen! Rele pèp li a ansanm nan li, nan inite a vre ak tèt li, paske li se yon sèl lespri sen. “Pa yon sèl lespri Bondye nou tout endividyèlman batize nan yon sèl kò, kolektivman nan kò Jezi Kris ya.”

Apre sa, Jezikri k ap viv ak lespri l nan kò nou an, ap sèvi legliz la ak fè menm bagay yo ke li te fè, kòm yon-kòm yon siy, kòm yon enstriksyon nan mond lan, ke nou nan dènye jou yo, ki ap mete nou pare pou anlèvman . O, mwen renmen li, nès pa ?

Pen chak jou

1 Korentyen 15:52
Nan yon moman, nan yon batje, pandan dènye kout twonpèt la. Paske, twonpèt la pral sonnen e moun mouri yo leve ak yon kò ki pa ka dekonpoze, e n ap chanje.

21-1221

Sitasyon pou jou

63-12-16
Nou te wè zetwal li epi nou te vin pou adore li ( We have Seen His Star Have Come To Worship Him)

Epi pafwa nou panse ke, chay nou yo. Mwen ta ka enjekte sa a vre isit la, ke nou panse chay nou yo, lou pafwa, ke pa gen anyen tankou li nan mond lan.

Èske w konnen tout bagay sa yo bon pou ou? Yo tout dwe moulen ou, fè ou. Pwofèt yo ak saj yo te moulen sou dèyè a nan dezè a, nan cho a, nan solèy la tou limen an, nan tribilasyon yo ak eprèv yo ak pèsekisyon yo. Ak bagay sa yo ke nou gen jodi a, pa gen anyen ki te pase nou yo ki pa te rive nan lavi lòt kretyen, anvan nou yo.

Lòt kretyen yo te gen pou yo kanpe nan lè a nan fènwa tankou sa a, e menm gen nan yo lyon te manje, pou temwayaj yo.

Pen chak jou

1Pyè 1: 7
Yon fason pou lafwa nou ki pase anba eprèv e ki plis valè lontan pase lò ki fin pase anba dife, epoutan ki toujou ka peri. Ka bay louwanj, glwa ak onè kòm rezilta lè Jezi kris ap parèt.

21-1220

Sitasyon pou jou

65-08-01m
Dye laj move sa a ( The God Of This Evil Age)

Men, nan obeyisans, nan ti kras lafwa fanm sa a, ki ap viv pa lafwa, lamarye a; Moun nan isit la, gen l; Isit la, nan yon lòt kote, gen kèk lòt legliz, gen kèk lòt denominasyon, kèlkeswa sa li ye,

nan kèk pa … kwè pawòl Bondye a, obeyisan, rete ap tann nan renmen, pou pwomès la nan laj la yo dwe konfime. Li ap gade sou sa. Li se yon pati nan pawòl sa a, epi li ap gade pou lavi li manifeste pawòl sa.

Frè m ‘yo pa ka wè sa? Mwen espere ke sa pa pase sou tèt ou.
Kò a ap tann pou (ke li se pawòl Bondye a), l ap tann pou lavi a (ki se Lespri Bondye a) nan konfime oswa fè li vivan. Sa a ke li ap tann pou. Pa gen lòt lavi kap travay nan li. Li pa ka vini nan lavi a nenpòt ki lòt fason. Men, li santi li deyò a, epi li konnen li pral rive; Lè sa a, isit la li ap pase, lè sa a li reveye. Bondye di, “Se pou genyen li,” epi li te soti tankou yon sèl nan premye ki vini an.

Pen chak jou

Revelasyon 19: 7 annou rejwi, annou kontan anpil, epi annou ba li glwa, paske maryaj ti mouton an vini, e lamarye a madanm pare.

21-1219

Sitasyon pou jou

50-01-15
Ou kwè sa a ( Believest Thou this? )

Nesans li, lè Jezi te fèt sou tè a, li te gen yon mak nwa ki kòmanse avèk li. Li te toujou resevwa pa pèp komen yo, e meprize sitou pa- moun relijye yo nan jou sa yo, ak-ak gwo moun ki sofisike ak panse ògèy yo. Epi li jis sou fason sa a jodi a tou. Se menm bagay la.
Pa tankou mwen ap eseye di ke moun rich oswa moun sofistike pa ka sove; Yo kapab, si yo pral imilye tèt yo e vini tankou rès la nan yo. Men, nou tout dwe vini nan yon fason: ki vini, konnen ke nou pa gen anyen epi li se tout; epi yo te vle rann tèt nou menm pou li nan lòd pou yo resevwa benefis nan men l’.
Si ou pa janm jwenn anyen nan men Bondye, ou dwe enb tèt ou epi pou ou vin pa anyen devan l, epi pa konnen anyen, men yon sèl objektif; Se sa, w ap eseye jwenn Jezi. Lè sa a, lè ou soumèt devan li, Bondye pral mete ou wo. Men, lè ou leve tèt ou, Bondye pral wè ke ou ap mennen l bay abese l. Sa a se vre. Li te di sa nan pawòl li.

Pen chak jou

Lik 14:11
Pou nenpòt moun ki mete tèt li byen wo; y ap rabese l, epi nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap leve mete l byen wo.

21-1218

Sitasyon pou jou

56-0404
Enfayibilite pawòl pale Bondye a (The Infallibility Of God’s spoken word)

Gras se sa Bondye fè pou ou; zèv se sa ou fè pou Bondye. Gade? Se gras sa ki pote ou nan Bondye; se travay sa yo ke-ke ou fè pou Bondye. Gade?

Koulye a, kòm Abraram te jistifye poutèt lafwa, paske li te kwè nan Bondye. Pòl jistifye l pa lafwa; Jak bò kote pa l jistifye l pa lèzèv.

Men, Pòl t’ap pale de sa Bondye te wè, e Jak te pale de sa moun te wè. Si ou di ou se yon kwayan, sa a ou ap fè kontrè ak sa ou di, Lè sa a, ou pa yon kwayan. Gade?

Si ou di Bondye, “Wi, mwen kwè tout bon kounye a .” Frè, ou pa ka fè anyen men aji menm jan ou kwè. Sa a se vre.

Pen chak jou

Ezayi 30:21
Sa a se wout la, an nou mache nan li …

21-1217

Sitasyon pou jou

60-03-29
se mwen menm pa pè (It Is I, Be Not Afraid)

Ti Bato a yon ti jan ap tire atravè lak la. Li dwe te sou tan sa a ke Satan te leve, li di: “O, mwen te kenbe yo pou kont yo san li.

Koulye a, se tan mwen pou m regle avèk yo, paske yo te chase move lespri mwen yo ak pou fè Se konsa. mwen pral rezoud pwoblèm sa. “Se lè Sa a Satan ka rezoud pwoblèm sa lè li jwenn ke ou te ale n san Jezi.

Lè sa a Satan pral pran legliz la. Lè ou genyen yon bagay ki enterese ke yon lòt bagay san konte reyinyon lapriyè, lè ou jwenn sa enterese ke-ke w ap sipoze gen yon kwasans natirèl olye pou genyen yon kwasans espirityèl, Lè sa a, sonje, Satan an sou wout sa. Li te kenbe ou san li.

O Bondye, se lapriyè mwen, reveye legliz la ankò nan reyinyon lapriyè ansyen mòd, tout lannwit. Reveye moun yo jiska yon-yon atmosfè espirityèl. O, li-li pran timoun yo pote yo nan Peyi Wa a. Li pran atmosfè a.

Pen chak jou

Jan 15: 5
… pou san mwen nou pa ka fè anyen

21-1216

Sitasyon pou jou

64-0403
Jewova-Jireh # 2 ( Jehovah-Jireh#2)

Men, Bondye pa bezwen pèsonn pou entèprete li. Li se entèprèt pwòp tèt li. Li fè pwomès la, lè sa a li pote li nan pase, e se sa a ki entèpretasyon li.

Pa gen moun ki ka entèprete li. Bondye pa mande okenn moun. “Bib la pa gen okenn entèpretasyon prive.” Tout moun ap eseye di sa vle di sa a, sa.

kite Bondye pale pou tèt li. Li se youn ki ka fè li. Li te fè pwomès la; Li kanpe dèyè sa. Li fè sa, pou kwayan yo.
Men, enkonveti pa resevwa anyen.

Li pa pou yo. Yo ap mouri, pou kòmanse avèk yo. Yo pa janm te menm reprezante. Pa gen anyen nan yo. Yo ap mouri akokiye. Ou pa vle tankou sa.
“Se pou ranpli ak Lespri a!”

Pen chak jou

Amòs 8:12
Moun pral mache tou faya sot nan yon lanmè rive nan yon lòt lanmè, soti nan nò al nan lès. Yo pral toupatou pou yo Chèche pawòl Seyè a men yo pap jwenn li.

21-1215

Sitasyon pou jou

64-03-06
Yon pi gran pase Salomon isit la kounye a ( A Greater Than Solomon Is Here Now)

Lè yon nonm ap imite yon bagay, li pa janm yon travay ki soti dwat. Men, si ou kapab kenbe yon bagay konsa, e ke yon bagay kenbe nan ou, li pral rive.

Si ou vini isit la aswè a pou geri, epi kite Sentespri a genyen ou, kenbe ou nan, epi kite li ou kenbe ou nan li, nou va jwenn sa nou te mande a. Pa gen okenn fason pou kenbe ou fè ou soti nan sa.

Ou vini kwè ke Jezikri sove ou, epi gen yon pouvwa ekonomize ki vin kenbe ou nan li, epi ki kenbe ou nan li, ou pral jwenn sali.

Si ou kwè nan batèm Sentespri a, e Sentespri ap vin kenbe nan nou, epi li pral batize nou, epi ou jwenn ou kenbe l; Ou pa pral gen pou avanse pou pi soti nan chèz ou a, li pral ranpli ou ak prezans li dwat kote ou ye a.

Menm jan li te fè, “pandan ke Pyè tap pale ankò pawòl sa yo, Sentespri a tonbe sou yo ki tap tande sa.” Yon bagay te gen pou kenbe!

Pen chak jou

Mak 11:24
Se poutèt sa mwen di nou, tout bagay nou mande nan lapriyè, si nou kwè nou deja resevwa yo, n’ap jwenn yo.

21-1214

Sitasyon pou jou

47-04-12
Lafwa se yon sibstans (Faith Is The substance)

Epi moun yo ki di m yo te genyen lafwa epi yo di ke yo pa ka kwè nan gerizon divin? Zanmi yo, si ou pa kwè nan gerizon divin, w ap pèdi. Sa se vre.

Ki jan ou pral fè, si ou pa ka gen lafwa ase pou Bondye plak moute nan kò gloriye sa a nan li, ki jan pi plis ou pral gen lafwa ki fè nou kwè ke Bondye pral pran mòtèl sa a ki fin vye granmoun e pran li fè l soti rantre imòtalite.

Sa se yon gerizon divin dirèk. O, mwen, mwen, pral gen kèk desepsyon terib nan jou jijman an, aprè rezirèksyon an. Sa a se vre.

Pen chak jou

Jak 1: 6
Men, se pou l mande ak lafwa, san l pa gen okenn dout, paske yon moun ki gen dout li tankou yon vag nan lanmè van ap pouse, kap fè ale vini.

21-1213

Sitasyon pou jou

63-04-28
Gade ( Look)

Lafwa fè yo wè sa ki volonte Bondye epi sa li vle. Pa gen okenn konesans ki ka fè sa. Se Lafwa pou kont li ki fè sa, epi bay ras imen an, pou n chèche konnen ki sa volonte Bondye a ye.

Epi ou pran konfyans ou nan Bondye ke ou te resevwa li, epi si li pa konsantre ak pawòl Bondye a, lè sa a kite li pou kont li. Ou te genyen lafwa ki mal.

Men, lè lafwa Bondye ba ou konsantre ou ak pawòl Bondye a, w ap dirèkteman nan liy lan. O, mwen! Bondye ede nou lè sa a, gwo tan sa ke nou ap viv ladan l. Se lafwa, ki fè yo wè ki sa Bondye vle! Kijan ou wè li? Atravè kamera a nan pawòl li, nan pwomès li a. Sa a se yon revelasyon plen nan Jezi Kris la.

Pen chak jou

Jid 1: 3
Seryezman pou soutni konfyans nou nan li ki te delivre yo.

21-1212

Sitasyon pou jou

54-03-20 Lafwa vini pa sa ou tande (Faith cometh By hearing)

Men, si ou jis konte sou espwa, ou konfyans dèyè. Koulye a, lafwa sanble pou yon bagay, konsa sa Men, lafwa fè reklamasyon an kounye a. Wè?

Lafwa di, “Bondye di li se konsa e li se pou mwen ‘.” Sa rezoud li. Wè? “Mwen pa pran swen si mwen toujou enfim, mwen toujou avèg, si mwen toujou maladi sa pa fè anyen fè ak li.
Mwen kwè sa kanmèm. Li se pou mwen kounye a. Bondye di li se konsa e sa rezoud li. ” Wè? Sa a se lafwa.

Men, espwa di, “Bondye di li konsa, epi mwen panse ou pral jwenn li, yon jou.” Ou wè? “Mwen espere, yon jou.” Apre sa, osi lontan ke Satan ka mete ou fèmen nan yon lòt jou, sa a, se bon jan sa li vle. Sa a se vre.
Ou pap janm pral jwenn li. Jiskaske ou kwè sa ou te resevwa li kounye a; li se pwopriyete pèsonèl ou. “Lafwa se sibstans nan de bagay sa yo te espere pou ou, prèv la de bagay sa yo ou pa te wè.” Eske sa se vrè ?

Lafwa aji kounye a. Sa se pozitif. pa gen nan … O, mwen. Sa m’ap di nou, maladi ak tout lòt bagay, lè lafwa pran etap sa nan, li se jis tankou yon boulnèg sou yon recho ki cho. Li jis fonn li ale. Tout bagay ale lwen ak lafwa. ‘Kòz lafwa leve kanpe, li pran plis pase règ. Lè lafwa pale, tout lòt moun toujou gade. Sa a se vre.

Pen chak jou

Mak 5:36
… Ou pa bezwen pè, se sèlman kwè

21-1210

Sitasyon pou jou

64-03-11
Bondye idantifye l pa karakteristik sa yo (God Is Identified by his Characteristics)

Koulye a, te gen moun ki te kanpe ki pa te kwè sa. Yo reponn li: “Nonm sa a se Beyèlzebil, li se yon zòsyè.”

Jezi di: “Mwen padonnen ou pou sa. Men, lè Sentespri a vin fè menm bagay la, yon mo kont li pa janm padonnen nan mond sa a oswa mond lan kap vini an. “

Gade, Ekspyasyon an pa te ko fèt ankò. Wè, pa ta ka genyen l, ou pa kapab genyen l … ou pa ka jete ou nan lanfè anvan ou vini nan jijman. Nasyon sa a pa ta fè sa, Bondye pa pral fè l tou. Gade, w ap nan yon kote, ap tann nan chenn nan prizon jiskaske ou resevwa jijman ou. Epi, ou wè, li pa te kapab voye yo ale, paske Ekspyasyon an pa te ko fèt ankò.

Men, apre lanmò li, antèman li, epi siy la te soti nan san an, Sentespri a, lè sa a, si yo pale kont sa, li se yon peche enpadonab. Jis yon mo se tout sa ou dwe di kont li, Lè sa a, ou pa janm padonnen okenn kote. Yon mo kont li, gade, sa se yon gwo bagay li ye.

Pen chak jou

Matye 12:37
Pou pa pawòl ou, w’ap jistifye, ak pa pawòl ou w’ap ka kondannen.

21-1209

Sitasyon pou jou

56-08-14
Lanmou diven epi gras souveren ( Divine love And Sovereign Grace)

Mwen te jwenn mwen nan … Mwen te itize yo yon anpil nan monte. Mwen te vire anpil ane nan wonn-lan eksetera; Apre sa, mwen te mache sou chwal sovaj, e yon jan kanmenm nan yon kèk minit, li te gen tèt li mete sou zepòl mwen.

Mwen te jis mete yon panno sou li, e mache ak li alantou yon ti tan ak yon panno sou li, lè sa a li jete aparèy la sou li, epi premye bagay nou konnen, mwen ta dwe monte l ansanm. Wè?

Li – li renmen ou. Men, si ou reyèlman renmen li, li konnen sa.
Koulye a, koute, mwen vle di ou yon bagay. Èt imen yo pi entèlijan pase bèt yo, epi ou pa ka di moun yo ou renmen yo … yo pa pral kwè li, sof si bagay reyèl la gen pou pwouve li. Se konsa, ou di, “O, frè, ou konnen nou gen yon gran Kominyon fratènèl.” Ak desann nan kè ou yon move santiman?

Li konnen diferans lan. Bondye konnen sa. Frè parèy ou a konnen li. Ou te dwe pwòp ak antouraj e di, “Seyè, Bondye, kreye nan mwen yon kè pwòp ak lanmou.”

Pen chak jou

1 Jan 4: 7
Byeneme,, an nou kontinye lanmou youn pou lòt, paske se nan bondye lanmou soti, e tout moun ki gen lanmou se pitit Bondye e yo konnen Bondye.

21-1208

Sitasyon pou jou

63-11-17
Yon fwa plis ( Once more)

Bondye pa gen okenn pitit pitit. Yo vini an. Papa a fin vye granmoun nan pankotis ak manman, anba yon eksperyans, ki te pote nou nan li; Epi ou jis antre nan legliz la e chita la, e otomatikman ou te yon pankotis?

Li pa gen pitit pitit. Li sèlman gen pitit gason ak pitit fi. Pa gen okenn pitit pitit. Ou dwe peye pri a menm jan epi pou yo gen menm Sentespri a ke yo te fè. Ou te vin gen dwe yon pitit gason ak yon pitit fi, se pa yon pitit pitit ak yon pitit fi.

Li se pa yon granpapa dote fin vye granmoun, mou, epi li pèmèt timoun li jwenn pa ak anyen, beni ti kras kè yo. Li se Bondye, yon sèl la ki p’ap janm fini an! Se vrè wi, yo se pitit gason ak pitit fi l yo!

Pen chak jou

2 Korentyen 6:18
M ap vin yon papa pou nou, e n’ap vin pitit gason m ak pitit fi m, se sa Seyè a di, li menm ki gen tout pouvwa a.

21-1207

Sitasyon pou jou

60-05-15e
Adopsyon # 1 (Adoption #1)

Men, nan Jenèz 2, lè li te fè moun, li te di, “Se mwen menm,” Y-A-H-U, J-U-V-U-H, Seyè a, “Jewova.”

Kisa sa te vle di? “Se mwen menm ki tout-egzistans la youn ki te kreye tout bagay pa tèt mwen, yon pitit gason mwen, oswa yon tanporè, oswa yon dye amatè, yon ti pitit mwen.” Glwa! Poukisa? Li te bay moun … Seyè a vle di ke “li te bay moun yo dwe yon dye amatè.”

Paske li se Papa Bondye, epi li te fè yon nonm yon dye amatè, se konsa li pa te sèl ak pwòp tèt li-egzistans ankò, li te egziste ak fanmi li.

Pen chak jou

I Korentyen 8: 6
Men, pou nou menm gen yon sèl Bondye, Papa a, se nan li tout bagay soti epi se pou li nou ye; gen yon sèl Seyè Jezi Kris la, e se ak Bondye te sèvi pou li fè tout bagay s, epi nou se pou li.

21-1206

Sitasyon pou jou

64-07-19m
Fèt twonpèt yo ( The Feast Of The Trumpets)

Siy ki sot pase a ke Abraram … epi nou se semans wayal nan Abraram; Lepouz. Siy ki sot pase a ke Abraram te janm wè anvan siy ki te pwomèt la vini … Pitit pwomès la vini, se te ki sa?

Bondye, nan yon fòm yon moun, ki ta ka dekouvri panse yo nan moun yo; yon moun, pa yon douzèn; Yon sèl moun, pa gen pwoblèm konbyen imitasyon

. Yo te gen yon sèl, epi li rekonèt panse yo te nan sa. Kisa? Epi, bagay la pwochen te rive, Abraram ak Sara tounen nan yon jenn gason ak jenn fanm.

Pen chak jou

Jenèz 18:17
Epi Seyè a di: Èske m ap ‘kache Abraram bagay pral mwen fè;

21-1205

Sitasyon pou jou

63-09-01
Siy lan (Token)

Kisa ki te pase? Koulye a, yo te fèmen bouch yo. “Pa gen kesyon pral gen revèy isit la. Denominasyon nou an pa pral patwone yo. Nou pap genyen kalite istwa san sans nan mitan nou. Mwen anpeche nenpòt nan nou pou n ale nan reyinyon sa a. ” men Jeriko, te nan liy lan pou li kondane!

Men, gen kèk tigason ak band ki te glise nan yon kote, pou yon grenn predestine . Yo glise jis lakay li epi li jwe kèk kasèt. Li te fè pwòp kay li yon legliz, pou resevwa mesaj la.

Gen toujou jodia ,resevwa yo, ou konnen. Mesaj la te rive nan grenn predestine a , kanmèm. Nou pa konnen ki jan li te rive la, men li te la, se konsa ke jis la pa pral peri ak enjis la. Bondye ap veye sou sa , jodi a.

Oui, kèk fason kanmèm li glise la. Nou pa konnen ki jan li rive. Menm si yo pa pral patwone li, men gen kèk grenn deyò ki te predestine pou sa.

Pen chak jou

Ebre 11:31
Grasa lafwa pwostitiye ki te rele Rahab la te genyen, li pa te peri avèk moun ki pa kwè, paske li byen akeyi espyon yo.

21-1203

Sitasyon pou jou

55-11-16
Rele Abraram lan (The calling of Abraham)

Èske ou ta ka imajine ou pral soti isit la e di yon kochon, “Koulye a,, gade isit la, Mesye kochon, mwen pral di ou, w ap mal.” Poukisa, ou ta ka lave l leve, li mete l sou yon matla, si ou te vle.

Sa pa ta fè okenn byen; Li tap ale dwa tounen nan ti mas dlo nan labou al woule ankò. Sa nan nati li ‘yo. Li se yon kochon pou kòmanse avèk yo. Epi tout moun, chak moun ki pa chanje, pa gen pwoblèm ki jan ou eseye bon, ki jan bon ou panse ou ye, ou se yon pechè pa nati, jouk Bondye chanje nati ou. Amèn.

Koulye a, sa a, se vre. Nou pa renmen di sa. “O,” ou di, “Mwen mete rad pi byen nan katye a. Mwen te genyen yon pi bon machin lan . Mwen gen pi bon an … “Sa pa gen yon sèl bagay pou fè ak li. Si nati a pa … “Mwen pa janm pale manti. Mwen pa janm … “Sa toujou pa te gen anyen pou fè ak li.

Li pa gen okenn baz byenfonde nan pwòp ou a, men li se yon eleksyon enkondisyonèl ak rele nan Bondye. Apre sa, sove se baz byenfonde nan Jezi Kris la, e pa gen anyen ke nenpòt moun te kapab fè. Se Bondye, ak lanmou li ki sove moun.

Pen chak jou

I Korentyen15:10
Men, pa favè Bondye a mwen menm ki sa mwen ye

21-1202

Sitasyon pou jou

62-05-13 Wout yon vrè pwofèt Bondye, (The way of A true prophet of God)

E Lè pawòl Seyè a vini ak yon vrè sèvitè, li dwe ale, kèlkeswa sikonstans, oswa kèlkeswa difikilte. Li dwe ale, kanmèm. Si li te prepare, si li santi l tankou li, si li vle, si wi ou non sa plis; Li dwe ale, kanmèm.

Se Bondye ki pale, epi li dwe pote mesaj sa a. Paske, li nan … li pa janm ale pou bagay moun fou. Li pa janm ale pou lajan. Li pa janm ale pou popilarite. Li sèlman ale nan non Seyè a, pou yon sèl bagay.

Li te gen yon misyon, epi li te anvoye pa Seyè a. Epi li se pawòl Bondye a, paske li te pote pawòl Seyè a.

Pen chak jou

I Korentyen 9:19
Menm si mwen lib de tout moun, men mwen te fè tèt mwen sèvitè pou tout moun, pou mwen ka jwenn plis ankò.

21-1201

Sitasyon pou jou

47-11-23 Timoun Izrayèl yo ( The Children of Israel)

Koulye a, zanmi, gen nan yon sèl fason nan mond lan ke ou ka geri, e ke sa se ak lafwa sèlman nan Bondye. Koulye a, pa gen pwoblèm konbyen ke Bondye ap pèmèt mwen pa pwòp lafwa mwen an, pou pran Lespri Bondye a nan ou, sof si ou ale deyò epi pou kwè Bondye, e sèvi Bondye,

gen konfyans nan Bondye, li pral retounen dwat ak ou ankò. Jezi pa te di sa, “Ale pa peche plis, oswa yon bagay pi mal pase sa a pa pral vin sou ou?”

Pa janm vini nan yon liy lapriyè sof si ou ap tann pou sèvi Bondye pou tout rès jou ou yo. Sa a se vrè. Toujou, pa janm ap viv yon lavi peche, paske ou pral vin pi mal, fason vin pi mal la. Bondye te pwomèt ke ou pral vin pi mal pase jan ou te nan premye fwa.

Pen chak jou

Jan 5:14
Gade, ou te geri antye ale pa peche ankò, pou yon bagay pi mal vin jwenn ou.

21-1130

Sitasyon pou jou

51-05-08 Lafwa se sibtans lan (Faith is the substance)

Koulye a, pa panse ke mwen se yon inivèsalis ki kwè ke tout moun sove epi yo pral; Mwen pa fè sa, non, mesye. Mwen kwè ke tout moun- moun te sove osi lwen ke Bondye te konsène, pou Jezi peye penalite anplen pou peche lè li te mouri.

Koulye a, li pa janm pral fè ou byen jiskaske ou aksepte li. Gade? Ou dwe aksepte li. Epi se pa ki jan difisil ou kriye, konbyen ou sipliye, konbyen ou konvenk; se ou remèt kè ou nan Bondye avèk lafwa kwè li te fè l.

Menm lotèl rele ke nou genyen an pote moun moute alantou lotèl la, yo pa te konn fè sa nan tan biblik; Sa se yon tradisyon nan pèp nou an, soti fòmèlman nan Legliz Metodis la. Men, gade, li se yon bon bagay. Mwen pa renmen repantans ak je- sèk. Mwen renmen wè yon moun leve e reyèlman ka regrèt pou sa yo fè, epi se sa li vle di reyèlman.

Men, pa gen pwoblèm konbyen ke ou lapriyè, ou pap janm jwenn padon jiskaske ou kwè ou ap padonnen, lè sa a ou konfese ke se sa ou ye, Lè sa a, ou ap viv tankou ou ye a.

Pen chak jou

Jan 9:38
Apre sa, li di: Mèt, mwen kwè. Epi li adore l

21-1129

Sitasyon pou jou

62-04-08 Prezime ( Presuming)

Pa sipoze; Rete avèk pawòl la. Pa aksepte anyen diferan. Rete ekzakteman ak sa Bondye te di nou rete avèk yo. Rete avèk pawòl la. Amèn.
Bondye oblije. Bondye oblije pawòl li a. Epi, si pawòl la nan ou, li te oblije pou ou avèk pawòl li a. Men, lè ou fè tankou Èv, ou dout yon ti kras pay nan li epi li deplase yon bagay nan pran ranplasan, w ap soti, dwat la. Rete avèk pawòl la. Se pou nou pa sipoze anyen. Se pou nou jis pran sa pawòl la di epi kwè li. Èske w ap fè sa?

Pen chak jou

1 korentyen 16:13
Gade nou, kanpe vit nan konfyans nan Bondye a, kite ou tankou moun, ki vin fò.

21-1128

Sitasyon pou jou

61-01-22 menmjan yon èg ap bouj nan nich li (As The Eagle stirs Her Nest)

Se sa a Papa Èg la panse sou ti piti li yo, o, jan li deplase avèk ògèy. Li pral rele nan yo; yo pral rele tounen. Li te di, “men li. Mwen se sa ki te ye a.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen se li ki se.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen se moun ki vini an.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen menm yè a, jodi a, ak pou tout tan.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen toujou moun ki ka geri a.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen toujou bay Sentespri a.”
“Amèn, Papa.”
“Mwen menm yè a, jodi a, ak pou tout tan.”
“Amèn, Papa.”
“Amèn.”
Ti kòbo a di, “kaw, kaw, kaw.”
“ti espès buz la, ki sak fè bwaye sou? soti nan nich sa. Ti votou a, tout fason ou pa kapab manje nouriti èg.” Sa a se vre. O, mwen! Mwen!

Pen chak jou

Deteronòm 32:11
Mwen janm ak yon èg ki ap montre pitit vole, kap plane anlè tèt pitit li yo, ki ouvri zèl li, ki pran pitit li yo. E ki pote yo sou zèl li:

21-1127

Sitasyon pou jou

62-06-28 Yon pi gran pase Salomon isit la ( A Greater than Salomon is here)

Bondye pote pawòl pase li a. Mwen pa pran swen konbyen kritik yap di, tankou li te ye nan jou Noe ya, “li pa pral fè lapli.” Li ap fè lapli kanmèm Bondye te di sa.

E kisa Bondye te di, Bondye a kapab fè li. Kisa li te di, ke Abraram te kwè nan fason sa a. E tout pitit Abraram yo kwè nan fason sa. E, si nou nan Kris la, nou se semans Abraram lan e eritye avè l ‘, ak pwomès la.
Lè sa a, nou te vin gen konfyans ke Abraram te gen nan pawòl Bondye a. Sa a vre.

Sa a se pote – pote bagay pase sa yo, se lafwa nan sa ke li te di. Ou pa janm ap deplase li pa gen okenn lòt fason, men se gen lafwa nan sa Bondye te di. Ou dwe pran pawòl li pi wo ke tout lòt bagay.
pawòl chak moun gen yon manti, e Bondye a dwe vre.

sa Bondye te di, jis kwè li. Si ou pa ka kwè li fason sa a, ou pa janm ap jwenn okenn kote ak Bondye. Ou kapab rantre nan yon legliz yon kote, men mwen vle di jwenn yon kote ak Bondye. Wè? Sa a – sa a gen anpil diferans.

Pen chak jou

Sòm 119: 160
Se tout pawòl ou nèt ki se laverite. Tout jigman w yo jis e y ap la pou toutan.

21-1126

Sitasyon pou jou

59-06-09 Kisa ou tande Eli? ( What Hearest Thou Elijah?)

E, si ou konnen ke ou ta dwe fèt ankò, li plen ak Sentespri a, epi yo gen yon eksperyans tankou yo te gen nan jou a nan fèt Lapannkòt, epi ou kite kèk Kwayans Legliz ou kache dèyè yon bagay ke ou konnen se verite a, ou pa ret atann Bondye pou li reponn priyè ou.
Li pa pral fè li. Sa a se vre.
“Legliz mwen pa pale, ak legliz mwen an pa …” Mwen pa pran swen sa Legliz la kwè; Se sa Bondye te di. Ou konnen ke ou te dwe fèt ankò, epi ou te dwe kòm Kris la. Men, si ou pa te rankontre ke eksperyans ankò, ak tout kondanasyon nan mond lan ak bagay sa yo ale nan men ou, ou dwe tounen nan twou wòch la oswa anba pye bwa a jenevye a rapid, ak nan twou wòch ki jis osi difisil ke ou ka ale, ak Koute ak wè sa ke ou ka tande.
Ou pral tande yon bagay ki pi plis pase bri yon van. Ou pral tande yon bagay ki pi plis pase yon sansasyon, oswa yon gerizon diven, oswa yon san, ak dife, ak lafimen, oswa tout tan sa yo genyen, tout bagay sa yo ale sou, oswa yon gwo legliz, oswa rantre nan sa a, oswa rele sa a, oswa rele sa a, oswa rele yon kil oswa yon bagay yo rantre ladan l, oswa kèk gwo òganizasyon; Ou pral tande yon vwa ki pale ak ou. Ou tande Bondye desann nan nanm ou, epi fè ou konfese tout bagay, epi ale fè li dwat.

Pen chak jou

Ezayi 2:10
Antre nan wòch la, ak kache ou nan pousyè a, pou gen krentif pou Seyè a, ak pou tout bèl pouvwa a nan majeste li a

21-1125

Sitasyon pou jou

53-03-27 Pèp Izrayèl la ak legliz la #3 ( Israel and The Church #3)

Nan Jaden Edenn nan, lè lòm reyalize li te fè peche, li te eseye fè yon relijyon li menm, yon kouvèti. Mo relijyon an vle di “ki kouvri.” E Adan ak Èv koud fèy fig frans ansanm, yo fè yon relijyon yo menm.

E depi lè sa a li te yon souch nan lòm desann nan laj la, li ap eseye fè yon bagay pou konsève tèt li menm.
Men, ou te sove pa favè, eleksyon, presyans Bondye a, predestinasyon, preòdinasyon.

Pòl di Legliz la nan lavil Efèz, ke Bondye te predestine nou nan Kris la anvan fondasyon an nan mond lan.” Panse ak sa! “Li te predestine nou nan Kris la anvan fondasyon mond lan.

” Ki sa nou enkyete sou li lè sa a? Wete kò ou sou enkyete a, nou ap jis yon kreyati alèz ou ta ka janm te wè. Mwen, ki jan ou kapab kwè sa epi kenbe ou kontan?

Pen chak jou

1 Pyè 1: 2
Selon konesans Bondye Papa a, genyen davans, moun lespri a fè vin sen pou yo ka vin obeyisan e yo ka wouze ak san Jezi Kris

21-1124

Sitasyon pou jou

62-06-01 Pran kote yo avèk Jezi

Ou sonje sa ki rèv, ke mwen te jwenn entèpretasyon an, se te? “Ale retounen lakay ou epi sere manje.” Ki kote depo a ye? Nan tabènak sa a. Ki kote ki gen yon bagay tankou li nan peyi a, alantou isit la nenpòt kote, ki pral konpare ak mesaj la ke nou genyen?

Koulye a, asire, ti frè nou yo sa yo ki soti isit la, sa yo ki lòt ti legliz nou yo. Nou se youn.
Ki kote ou ta ale pou jwenn li? Montre konparezon li yo nenpòt kote. Ou ale dwat nan kwayans denominasyon. Ou pral ale byen lwen soti nan non Seyè Jezi a. Ou pral ale byen soti nan lòt bagay sa yo. Wè?

E isit la se kote yo te sere manje a.
Oke, yon sèl mesaj ke mwen preche isit la pou nou tout … Gade, mwen te preche yonn a sis èdtan pou nou, sou yon mesaj. Oke, si mwen te gen yon pou m itilize youn nan mesaj la, mwen ta pran yon semèn pou pran sa, jis yon ti kras isit la ak yon ti kras la, wè, paske li te estoke moute isit la.
Li sou band. Li pral ale atravè lemond sou band yo, kote moun ki nan kay yo.

kasèt sa yo pral tonbe dwa nan men predestine Bondye yo. Li ka dirije pawòl la. Li pral dirije tout bagay jis egzakteman nan jan li ye a. Se rezon sa ki fè li te voye m ‘tounen vin fè sa. “Sere manje a isit la.”

Pen chak jou

Jenèz 41:36
manje sa yo ap la pou yo itilize nan peyi a pandan sèt lanne grangou, ki pral nan peyi Lejip la; pou peyi a pa fin peri anba grangou a.

21-1123

Sitasyon pou jou

61-1119 Fòs pafè pa feblès pafè

Gen, sa a, se li, nou-nou toufe li soti. Nou kondwi l ‘ale ak nou … Soti nan pi pòv la nou nan pi rich la nan nou, ki soti nan pi piti al nan pi gran an, nou kenbe Bondye nan lavi nou paske li se pwòp tèt nou yo.

Mwen te souvan di, “lènmi an ki pi gran mwen genyen se William Branham.” Li se youn ki vin nan fason Bondye a. Li se youn ki vin parese. Li se youn ki vin nan yon kote pafwa kote li panse li ka fè yon bagay sou li, epi, lè li fè sa, sa pouse ou soti nan vrè imaj Bondye a. Men, lè mwen ka debarase m de nèg sa a, lè mwen ka jwenn nan yon kote ke li ka soti nan fason an, lè sa a Bondye kapab vin fè yon bagay nan sa yo ke William Branham pa konnen anyen sou sa.

Sa a Bondye ap ka sèvi ak ou. Lè sa a li ap ka sèvi ak nenpòt nan nou. Li ka itilize yon moun lè li jwenn nou soti nan wout la. Men, osi lontan ke nou te jwenn tèt nou nan chemen an, lè sa a nou pa kapab.

Pen chak jou

Revelasyon 3:20

Gade, m kanpe nan pòt la, m’ap frape: Si yon moun tande vwa mwen, epi louvri pòt la, mwen pral vini lakay epi mwen pral soupe avè l epi li avè m;

21-1122

Sitasyon pou jou

56-0527 Nan Kadès Banea

Apre sa, Sentespri a se Lespri Bondye a nan Seyè Jezi Kris la ki te desann sou legliz la, pou kontinye travay nan Seyè Jezi a, nan ale fason sa. Se sa ki bay limyè levanjil la, nan yon limyè pi piti, pase sa lè Kris la te isit la.

Tankou lalin lan ak solèy la. Lalin nan vini leve, bay yon limyè nan absans solèy la, jouk li ka leve vivan ankò, Lè sa a, lalin lan ale deyò. Apre sa, solèy la se tankou yon limyè klere, ke li mete deyò limyè lalin lan. Men, ki sa ki limyè lalin lan? Li se yon refleksyon nan solèy la sou lalin lan.

E sa se kòm Kris la. Lè li te isit la, li te limyè a nan mond lan. Li te ale, ak klere byen bèl tounen sou legliz li a, li reflete limyè l ‘nan mond lan jodi a, pou limyè a mache nan li jouk li retounen. Lè sa a, tout-an-tout pral ba li l Epi li pral moute sou fotèy wa David la, ak wa peyi Jida pou tout tan ak pou tout tan.

Pen chak jou

Jan 14:16
Apre sa, mwen pral lapriyè Papa a, epi li va ba ou yon lòt konsolatè, pou l ‘ka rete avèk ou pou tout tan;

21-1121

Sitasyon pou jou

58-0517 E Peche a se Enkredilite

Ki sa sa ap sèvi ou si li se Bondye istorik, si li pa menm jodi a? Si dife lapannkot pa bon pou jodi a tou pou tan sa poukisa li bon pou pale de li?

Kisa ki pral pase si yon nonm te mouri frèt e ou pentire li ak dife epi li te di Yon jou dife a boule? Sa pa pral fè li chofe. Li pa vle istwa pentire li ak dife; si li jele, li vle yon dife ki ap boule.

E si moun yo ki li bib la li pap vle yon lòt bagay, yon Bondye ki te viv nan lòt epòk. Genyen yon Bondye jodi a, ki egzateman menm jan l te ye lontan. nou bezwen yon Bondye sa a nan tan prezan.

Pen chak jou

Kolosyen 3: 2
Sòm 46:1 Bondye se refij nou e li se yon fòs nou pakab jwenn èd li byen fasil nan moman difisil yo.

21-1120

Sitasyon pou jou

63-0714m Poukisa kriye? Pale!

Men nan ki kondisyon mond lan ye. Vwala nan ki kondisyon nasyon an ye. Vwala nan ki kondisyon fanm yo ye. Vwala nan ki kondisyon mesye yo ye. Vwala nan ki kondisyon legliz la ye. Vwala kondisyon tout bagay.

Eleman yo, siy yo ki montre yo, soukoup kap vole yo ak tout bagay ki nan syèl la, ak tout kalite bagay misterye sa yo, ak lanmè a ki ap wouji, vag mare, kè moun yo santi lapèrèz, anbarasan nan tan, detrès ant nasyon yo, legliz la tonbe lwen.

Lèzòm lan nan peche k ap monte ki moun ki soutni tèt li pi wo a tou; Ki moun ki rele Bondye, yon moun ki chita nan tanp Bondye a, ki montre tèt li, Oh, mwen, epi li te vini nan nasyon sa a. Menm lè a, Legliz la òganize, e yo tout rasanble , kòm jennès nan jennès la, ak tout bagay egzakteman nan wout la lage kò nan pwostitisyon.

Pwostitisyon, ki sa li ye? Di fanm yo ka koupe cheve yo, di fanm yo ka mete bout pantalon, di moun yo ka fè sa epi yo ka fè sa; Ak predikatè yo, yo fè sa, ak yon levanjil sosyal ak bagay sa yo. Ou pa wè, li komèt adiltè ak vre pawòl Bondye a!

Apre sa, Bondye te voye pou nou vre pawòl la, san denominasyon ki pa gen okenn kòd mare nan li, epi ban nou kolòn dife a, Sentespri a ki te avèk nou kounye a depi trant ane. Ak tout bagay ke li te prevwa, e li te di, vini pase egzakteman jan li te fè li.

Pen chak jou

1 Pyè 4: 7
Men, fen tout bagay vin pi pre. Donk, se pou nou genyen bonsans, e pou nou veye pou nou pa neglije lapriyè.

21-1119

Sitasyon pou jou

62-0622b kite presyon an

Panse de sa. Bondye, nan jou fèt Lapannkòt, ke gwo kolòn dife a separe ak lang dife mete sou tèt chak nan yo, Bondye separe tèt li nan-divize tèt li, pami pèp li a.

Nou vin gen pwòp lavi Bondye nan nou. Lè sa a, nou mouri ak bagay sa yo ki nan mond lan, epi nou gen pou leve soti vivan ansanm ak Kris la nou chita nan syèl la, gade dèyè nan kote nou soti. Sa ase si nou te ka panse a sa.

Epi sa pèmèt presyon an, pran presyon an lwen lè nou rekonèt pozisyon an ke nou genyen kounye a nan Kris la pou resevwa lavi pwòp lespri-Bondye a lavi pwòp Bondye a (mo grèk la “Zoe” ki vle di pwòp lavi Bondye a.) Ki rete nan nou. Epi ou pa ka mouri pase Bondye pa ka mouri. Nou p’ap janm fini an ak p’ap janm fini an (amèn.), Ap tann pou tan sa a bèl pouvwa nan Bondye vin delivre nan kò a.

Epi, koulye a nou deja mouri, ak lavi nou yo kache nan Bondye, gremesi Kris la ak sele pa Sentespri a. Dyab la soti nan sa a tout ansanm.

Pen chak jou

K

I Korint 15:57
Men, gremesi pou Bondye, ki ban nou viktwa a nan Jezikri, Seyè nou an.

21-1117

Sitasyon pou jou

58-0202 Vin byen vit pran refij ou la

O, frè, ki jou sa ke nou ap viv ladan l. Bib la te di nan jou sa a ki (nan dezyèm Timote) “Lespri Bondye a pale espresivman nan dènye jou yo lèzòm pral kite lafwa a, epi yo pral rayisad, anfle ógèy, renmen plezi plis pase Bondye. “

Mwen vini nan legliz la lòt nwit lan; Li te ansanm nan lanèj ak move tan vini isit la. Men, yo te gen yon jwèt baskètbòl, epi yo te gen vire lwen dè santèn. Kisa li ye? Bondye yo se baskètbòl la. Epi se sa ki Bondye ou Lè sa a ,? Yon gwo kònen moute moso nan lè a. Mwen byen kontan ke Bondye nou an, se Seyè Jezi Kris la nan moun li a nan rezirèksyon li a yon kreyatè k ap viv reyèl ki te fè syèl la ak latè a.

Men, yo vle wè sa. Kalite lespri nan yo trase pou sa. Lespri Bondye a nan yon kretyen trase li nan Kris la. “Ki jan yon moun ka vin jwenn mwen eksepte Papa m te trase li.”

Pen chak jou

Kolosyen 3: 2
Mete afeksyon ou sou bagay ki anwo yo, pa sou bagay sa yo ki sou tè a “

21-1116

Sitasyon pou jou

56-1207 Kado

Pa gen pwoblèm konbyen bonm atomik yo gen, konbyen bonm idwojèn, ak konbyen yo pale de sa a ak sa a ki pral rive. Pa pè. Bondye a nan volan an. Li konnen jis ki jan yo trennen.

Li konnen jis ki jan li la ap vini soti. Se konsa, nou pa gen yon sèl bagay nou gen krentif pou li, men ou ka jis yon bèl, timoun ki konte papa ou chak minit, e depann sou li nan mennen nou, gide nou, ak pran nou nan destinasyon nou an pa favè li .

Ak nan renmen li nan fason sa a, ou pa ta fè anyen fè ki mal ak li. Poukisa, si ou ta fè anyen fè ki mal ak li oswa tout nan nwit la, dlo nan je ou cho ta kouri desann machwè ou nan tounen vin jwenn Bondye. Paske ou pa ta fè mal ak Papa sou anyen.

Èske ou ta … ou pa ta fè mal ak ti bebe ou a; Ou ta rayi fè sa. Ou ta rayi blese santiman ki nan madanm ou oswa ki nan mari ou. Ki jan li plis pou Seyè ou a ak Sovè a? Èske ou tap fè sa, si ou renmen li ‘…

Pen chak jou

1Jan 4:16
Bondye se lanmou; Moun ki rete nan renmen rete nan Bondye, e Bondye nan li. “

21-1115

Sitasyon pou jou

61-0209 Jewova Jire

Youn nan bagay ki pi mizerab ke mwen pa janm wè nan Bib la, ke Bib la te predi ke, laj legliz sa a.

se laj la legliz ki pi mal nan tout laj legliz yo. Chak laj Legliz … Gade Revelasyon nan Laodise a, Laj la Legliz Pantkotis, ke Kris la te regle soti nan pwòp legliz li a, li kanpe sou deyò a frape pi rèd toujou, li ap eseye tounen nan pwòp legliz li a.

Koulye a, li te sanble ap rele moun k’ap fè peche yo, men sa se yon laj legliz, laj Laodise a. Li tap regle pa òganizasyon sa yo ak bagay sa yo. Yo mete l ‘deyò, epi yo te pran bagay sa yo nan mond lan. Apre sa, li te di, “Mwen kanpe nan pòt la, m’ap frape.” Nan pwòp legliz li a, pa yon lòt laj ke li te fè, men laj sa a.

Se konsa, ou wè ki kote nou ap kanpe. Nenpòt vre, bon, lide espirityèl ka sezi sa, epi ranmase li epi ale ak li (ou wè?), Paske ou wè ki kote li ye.
Yon trè, trè kèk nan laj sa a pral pran, menm jan nou konnen sa. Anpil moun ap chèche pou gwo kwasans, ekipe ak bagay sa yo. Senpleman sonje; Make sa nan Bib ou: ou pa pral wè li. Se konsa Seyè a di sa.

Pen chak jou

Revelasyon 3:17
Paske ou di, mwen rich, mwen ranmase richès mwen pa bezwen anyen menm; alòske ou pa konnen ou nan yon eta mizerab, e ki fè moun gen pitye pou ou, e ou pòv, e ou avèg, e ou toutouni: “

21-1114

Sitasyon pou jou

65-0718e Manje espirityèl nan bon sezon an

Ou di, “Poukisa ke mesaj sa pa ale deyò nan gwo kote sa yo nan gwo kwazad sa yo tankou pami denominasyon yo?”
Li pa manje pa yo. Li pa pou legliz la, se konsa apèl la,manje a. Li se manje lamarye a. Li se manje espirityèl nan bon sezon an. Li ta fè yo malad nan vant yo. Li twò rich pou yo. Gade? Gade? Ou-ou-ou pa ka fè sa. Men, pou timoun yo, li se pen, ki bay lavi a, li se Jezi Kris la menm yè a, jodi a, ak pou tout tan.

Pen chak jou

Jan 21:12
Jezi di yo:” Vini manje non.

21-1113

Sitasyon pou jou

49-1225 Divinite a nan Jezi Kris la

Lè sa a, ankò, mwen vle ou remake yon lòt bagay, youn ap ranpli. Moun sa yo ki fòmèl ki nan legliz fòmèl sa yo, ap monte kont mouvman an. Bib la te di, “Yo ta gen yon fòm sentete, men ta refize pouvwa a ki ladan l yap soti vire do yo. ” Epi yo ap kanpe kont sa.
Kominis ap kanpe kont sa yo.
Lwanj pou Bondye, Sentespri a ap kanpe kont sa yo. Wi. “Lè lènmi an vini nan tankou yon inondasyon, Lè sa a, mwen pral leve yon estanda kont li.” Sa a se vre. E li te kanpe legliz la kont sa mwen vle di Sentespri nan Legliz la.
Koulye a, sa a, se tout mwen enterese ak, zanmi, e mwen isit la. Yo deyò, mwen pral lapriyè pou malad la. Men, nan isit la mwen enterese nan yon sèl bagay, epi ke Bondye a fèt-ankò nan Legliz la. Sa a se vre. Sa a ke mwen enterese nan li, kanmèm. Mwen pa enterese nan règleman entèn, ak dyak, ak pou fè, tankou sa, oswa lòd legliz yo. Mwen enterese nan batèm Sentespri a sou legliz la, pou jou sa a ke nou ap viv ladan l. Sa a se pati fondamantal la, e se sa ke nou ap chèche pou.

Pen chak jou

Ezayi 59:19
E moun nan zone kote solèy la leve a ap gen respè pou glwa Letènèl lè enmi vini tankou yon rivyè k ap desann ak tout fòs, lespri Seyè ap leve kont li.

21-1112

Sitasyon pou jou

60-0925 Jou sa a sou kalvè a

Mwen te jis panse. Mwen pa konnen si mwen te janm fè, sitasyon sa a oswa ou pa. Frè Charlie, nan kèk tan de sa, mwen te desann nan Kentucky avèk li epi li te di, “Frè Branham, ou panse, nan milenyòm lan, ou menm ak mwen pral chase ekirèy?”
Mwen te di, “Mwen pa panse sa, Charlie.”
Li di “Oke, nou te byen renmen sa,” te di, “ou-ou panse ke nou pral fè sa lè nou nan milenyòm lan?”
Mwen te di, “Non, pa pral gen anyen ki te mouri nan milenyòm lan.”
Apre sa, li te di, “Oke, nou jis te renmen li.”
Mwen te di, “Charlie, si te kapab mwen konvenk ou ke yon sèl fwa ou te yon kochon, ou te leve soti nan yon nivo ki pi wo ke ou te ye, ou te vin moun ke sa ou te ye? Èske ou ta janm ale, vle ale retounen epi jwi plezi yon kochon ? “
Di, “Non.”
Mwen te di, “Gade, ou ta dwe tèlman pi wo pase kochon an, kounye a, ou se yon moun , ou pa ta janm vle dwe vin yon kochon ankò.” Mwen te di, “Koulye a, miltipliye sa a, pa dis mil, e se sa ou pral ye lè w ap chanje soti isit la se sa ou pral ye. Ou pa janm ap vle yon moun ankò.”
Sa a se vre. Li pral yon bagay diferan. Mwen kontan se konsa jis pou panse nan sa, konnen ke nan kèk jou nou pral monte pi wo.

Pen chak jou

Jan 14: 2
Mwen ale pou m prepare yon plas pou nou. “

21-1111

Sitasyon pou jou

53-0611 Montre nou papa a epi sa pral satisfè nou

Oke, lè lanmò frape ti flè a, ou remake li bese ti tèt li yo, menm jan ak reverans. Petal yo depoze, ak fèy yo depoze, e pitit ti semans nwa soti tonbe. Lè sa a, yo gen yon pwosesyon antèman an. Lapli yo vini ak kriye nan sezon otòn nan ane a e antere ti konpayèl yo.

Lè sa a, premye bagay ou konnen sezon frèt la rive. Petèt ti semans lan ou tap mete sou gwo twou fon anba tè a kote lapli tonbe nan antere sa a e lè sa a apre yon ti tan, gade nan- … sezon frèt reyèl lan rive epi li jele. Lè sa a, ti vye grenn yo vin jele. Li ka pete , kouri soti nan sa.

Semans yo eklat ak kaka a kouri soti. Lè sa a, sezon fredi a kontinye nan tanpèt la ak tanpèt apre tanpèt.
Lè sa a, apre nan rete lontan pandan fevriye a, dènye a nan mwa fevriye, anpoul la ale, kaka a ale, petal la ale, flè a ale. Tout bagay ki te genyen ale.

Èske se fen flè sa a? Non, mesye; annik kite solèy la kòmanse chofe sou Latè ankò e ke flè pral viv ankò. Poukisa? Genyen yon jèm lavi ki nan flè a ke pa gen okenn moun ka jwenn oswa pa gen sezon livè ki ka jele li deyò. Bondye te fè li nan pwòp fason sa, epi ti jèm lavi a te konsève nan tè a, e ke flè a ap viv ankò.

Oke, si Bondye te fè sa yon fason pou flè yo viv ankò, ki sa ki sou yon nonm ki te fèt nan imaj li ‘? Genyen yon fason yon kote pou ou ka viv ankò.

Pen chak jou

Job 14:14
Si yon moun mouri, èske li ka tounen viv ankò? M ap tann toutotan mwen kapab ret tann, jiskaske delivrans mwen rive.

21-1110

Sitasyon pou jou

53-0906 Ou kwè sa a

E, si fanm yo, si nou sèlman reyalize ki jan anpil dè santèn dè milya de dola chak ane ke fanm depanse nan Amerik pou makiyaj pou chak sa ou mete sou bouch ou. Mwen pa konnen ki bagay sa ye. Kanmèm, konbyen dè milyon de dola ke moun sa yo fè nan bagay sa yo mete yo sou figi yo ak makiyaj tankou sa …
Lè pòv timoun piti sou pi lwen ak mete sou misyonè ki isit la ki ap andòmi paske yo pa ka ale. Yo pa gen lajan ase pou yo ale. Bondye pral fè ou reponn pou li nan jou jijman an. Sa a se vre. Se laverite.
Wi, kretyen, ou menm ki rele tèt ou kretyen, vini alantou tout fikse moute, li te fè leve. Te gen yon sèl fanm nan Bib la ki pentire figi li e sa ki te rele Jezabèl la. Ou konnen sa Bondye te fè li ‘? Li te fè chen manje li. Sa a se vre.
Men, lè ou wè yon fanm aji tankou sa epi rele tèt li yon kretyen, di li “Ki jan ou ye, Mademwazèl vyann chen?” Sa a se sa li ye: vyann chen. Bondye te bay li ak chen yo. Wi mesye.
O, ki sa nou bezwen jodi a se yon bon mòd ansyen Sentespri a ki pou brase nan mitan pèp la pou l jwenn gason yo ak fanm yo tounen nan Bondye vivan an ankò.

Pen chak jou

Romans 8: 6
Anfèt, moun ki fiske panse yo sou lachè ap jwenn lanmò; Men, moun ki fiske panse yo sou lespri ap jwenn lavi ak kè poze.

21-1109

Sitasyon pou jou

52-0900 fason Bondye a ki te fèt pou nou

Tout bagay li te genyen nan Peyi Wa li a se pou nou. Li jis pran tout gwo liv la plen echèk, e li siyen non li anba a li, li di, “Isit la se pitit gason m ou ye. Nenpòt bagay ou bezwen, ale pran li.” Amèn.
Ou pa bezwen pè ranpli li. Ranpli li soti ak men l nan sa a, di, “Mèsi poutèt ou, Seyè.” Alelujah! Li pral rive.
“Tou sa ou vle,” Mak 11:24, “Lè ou lapriyè, kwè ou pral resevwa li, ou pral genyen li.”
Siyen chèk la, di, “Seyè, mwen bezwen gerizon.” Chire li koupe, di, ou genyen yo, Seyè, mwen mande nan non Jezi pou geri m.” Di, “Mèsi poutèt ou, Seyè,” e ede mwen mache dwat, kwè pou gerizon an. Epi, se vini tounen dwat, tankou ou te voye kòbo a desann pote manje pou Eli. Se sa li ye.

Pen chak jou

Matye 19:26
Avèk Bondye tout bagay posib.

21-1108

Sitasyon pou jou

55-0403 kamarad pa Redanmsyon an

Yon Bet pa gen yon nanm.
Men, yon nonm gen yon nanm. Epi, se poutèt sa, nanm sa a se yon pati nan Bondye. E menm nan eta ke li tonbe a, ankò, li se pi gwo espès nan tout espès sou tè a, se nonm lan.

E lè sa a, jwenn li an koneksyon avek ak kreyatè li vin preske yon nonm sipè, paske li se yon pitit gason Bondye. Li vin konnen Kreyatè tout bagay la.

E lè sa a, lè nonm sa a la, li konnen kreyatè li a li vin yon pati nan kreyatè li a li vin tounen yon zanmi ak kreyatè li a ‘, chak Pawol diven vin yon reyalite nan lavi li, epi li kwe sa.

Pa gen moun ki ka fè li pa kwe gerizon diven jodi a! Yo pa te gen anyen pou yo kwe ak sa a. Jiskaske Bondye vini nan kè imen an, yon nonm pa pi bon pase yon brital. Rezon li, li ap panse tout sa ki soti, “kijan sa kapab ye?”

Epi eksplike li tout fason li ale.
Men, lè Bondye pran pozisyon li nan kè imen an, tout rezonman yo disparèt. Bondye vin an premye. Amen.

Pen chak jou

Jenèz 5:1
Lè Bondye te kreye lòm, Bondye te fè l sanble ak li.

21-1107

Sitasyon pou jou

60-0330 Avèg Batime

Ou konnen, kòm yon sèvitè Bondye, ou dwe gade ki sa w ap fè, paske ou se lèt ekri, pou tout moun li. Ou menm kretyen, se pou toujou prèt pou ede moun men oswa fè yon bagay pou ede yon moun fè lavi li vin plis bèl kòm yo ap … di ou, “Oke, mwen – Mwen pa gen okenn don pou gerizon.

” Ou pa bezwen genyen. Omwen ofri yon bagay. Ofri yon priyè. Fè yon bagay. Fè yo santi … fè sa pi ki bon an ou kapab fè pou yo, kanmèm. Pa janm vire yon zepòl ou, yon zepòl frèt, nenpòt moun yo ye, pa gen pwoblèm sa li ye, menm si yo te maltrete ou. Fè li kanmèm.

Si ou pa ka fè li ak tout kè ou, lè sa a ou dwe vini nan lotèl la epi rete jiskake lespri a vini nan kè ou, ou ka renmen moun ki pa renmen ou.

lè sa a Bondye ap reponn lapriyè ou, pou osi lontan ke gen pa anyen nan kè ou … “Si mwen vin gen inikite nan kè m ‘, lè sa a Bondye pa pral tande m’.” Se sa ke David te di, epi sa a- sa a se vre. Li pa pral tande ou.

Pen chak jou

Sòm 66:18
Si mwen te gen move bagay nan kè m Seyè a pa pral tande mwen.

21-1106

Sitasyon pou jou

65-1031 Pouvwa transfòmasyon an

Ou ka travèse liy sa a. Se sa ki pase timoun pèp Izrayèl yo nan vwayaj yo a, nan travèse dezè a, pèp Izrayèl la te fè menm bagay la.

Apre yo te tande mesaj Moyiz la epi yo wè li konfime; yo Koute yon fo pwofèt ki te di, “O, kounye a gade, timoun, nou tout se menm bagay la. Nou ta dwe marye youn ak lòt, epi nou ta dwe fè sa.

” Epoutan , Moyiz te di yo ke yo diferan, e yo wè Bondye konfime li. Paske, Balaram te sanble yon nonm ki te plis edike pase Moyiz , ou wè. Li te soti nan yon gwo nasyon ki te gen gwo moun, e yo tout te byen òganize ansanm, peyi Moab la, ak gwo lame, ak gwo bagay ke lepouz la ta gen lapèrèz.

Epi vini wè isit la yon pwofèt desann, yon pwofèt, chwazi yon wen, yon fo ou wè, desann vin jwenn yon sèl wen (gade ki jan sa kole kole), epi li te anseye pèp la, Epi anpil nan yo te swiv sa. pa janm bliye sa.

Ou Wè, yo swiv bagay sa ki pa te ‘pawòl, pawòl konfime a e ki pwouve a! Pa kite yon moun vini isit la epi di ou yon bagay diferan. Gade sa Bondye konfime a epi ki pwouve a.

Pen chak jou

Galat 6: 7
Pa twonpe tèt nou; Bondye pa nan betiz: sa yon moun simen, se li tou li ap rekòlte. “

21-1105

Sitasyon pou jou

57-0306 Bondye kenbe pawòl li #1

Melanje tèt nou ansanm, epi genyen yon Inyon nan yon revèy; Jwenn kèk predikatè ki rete ak Pawòl la, epi ki pa ap gaye toupatou isit la .

li pawòl la. Anpil nan nou pa li pawòl la menm yon fwa nan semèn lan. Ou dwe li chapit apre chapit chak jou. Medite;

Si ou ta dwe soti tèt ou nan vye magazin sa yo ak bagay sa yo w ap li, e soti nan tout vye jounal sa yo, se konsa ak anpil papye, ke sa yo rele literati relijye ki pa ta dwe janm genyen sou mache a …

sa a, se jis kòm move pou fè lekti kèk nan magazin yo ak lòt, bagay ki nan fo doktrin, ak tout kalite dogmatik, ak baze sou la – sou laverite a.

Poukisa, yon doktrin pa ka baze sou kèk eksperyans. Doktrin li ka baze sou Pawòl Bondye a, se pa sou eksperyans. Moun ka gen eksperyans nan tout bagay.

Pen chak jou

1 Timote 4:13
Annatandan mwen vini, bay prezans nan lekti, sou egzòtasyon ak ansèyman w a bay la.

21-1104

Sitasyon pou jou

62-0118 konvenk lè sa a ou konsène

Predikatè yo rele pwofèt, ak doktè, ak evanjelis, ak pastè, eksetera, yo resevwa Sentespri a, e alò yon don pou fè bagay sa yo ak li.
Men, Bondye pa gen okenn timoun piti oswa gwo timoun. Yo tout se timoun, pou li.

Sa a egzakteman vre. Ak pozisyon rezon ou kote ou chita kounye a nan lye selès yo nan Jezi Kris la, avèk chak pouvwa li.
Ou di, ” frè Branham, mwen se pi piti a nan legliz la. Mwen jis yon ti kras piti kamarad. “

Men, sonje, lè li te moute anro, gade, ou te leve soti vivan avèk li. Ou nan kò a. Epi ou avèk Kris la kounye a, chita nan kote yo ki nan syèl la. Si ou se po a sou anba nan pye yo, chak demon se anba pye ou yo ye. Sa se vre.

Egzakteman vrè . Legliz la! Ki kote tèt la ye, kò a se avèk li. Men, si nou dwe antere te mouri, antere nan Kris la, lè sa a nou ap leve soti vivan avè l nan rezirèksyon li a, li mete nou chita kote yo nan syèl la nan Jezi Kris, ak tout dife nan lanfè anba pye nou. Amèn. Se vre. Kèlkeswa jan ou piti, chak dyab se anba ou yo ye.

Pen chak jou

Efezyen 5: 1
Se poutèt sa se pou nou imite Bondye, kòm pitit mwen renmen anpil;

21-1103

Sitasyon pou jou

65-1205 Bagay yo ki dwe se sa

Jezi kri se ak lafwa ou jwenn li ,Se pa sa ou ka pwouve syantifikman, men se sa ou kwè a. Mwen pa ka pwouve ou li syantifikman, aswè a, li nan batiman sa a, ke gen yon Bondye, men ankò mwen konnen li la isit la. Men, ak lafwa mwen, mwen konfime sa.

Abraram pa te kapab syantifikman pwouve ke li te pral gen yon ti bebe ak fanm sa, a e li te prèske genyen yon santèn ane li fin vye granmoun. Men, lafwa li te konfime sa. Gade?

Li pat bezwen okenn prèv syantifik. Poukisa, … Poukisa, doktè a ta di, “vye granmoun lan fou, soti isit la di li te pral gen yon-yon ti bebe ak fanm sa a; li te gen yon santèn ane li fin vye granmoun, ak katrevendis ane. “

Men, ou wè, Bondye di sa, se konsa li pa pran syans lan. Li pran konfyans nan Bondye, ki fè nou kwè Pawòl Bondye a, pa syans lan.

Pen chak jou

Women 5: 1
… Nou te jistifye pa lafwa, nou gen lapè ak Bondye nan Jezikri, Seyè nou an:

21-1102

Sitasyon pou jou

47-0412 Lafwa se yon sibstans

Jou sa a ke nou ap viv ladan lan, li tankou yon jou nan lapè ak lapè instabilite toupatou. Moun yo kouri pale tou sa yo ka pale.

Pifò nan okenn moun ka suiv yon bagay sa yo. Kèlkeswa sa yo ki anseye oswa panse, yon moun pa pral koute yo. Epi li se yon jou ke pwofèt yo te pale de li.

Lè Moun, yo pral grangou, yo pral manje nan nenpòt kote. Si timoun yo ak moun ki ap mouri grangou, yo pral manje nan yon poubèl fatra, ki poutan yon fwa yo tap manje nan yon bèl tab.

Men, si yo grangou, yo pral manje yon kote konsa, alò mwen panse ke yon reyèl vrè predikatè nan levanjil la ta dwe leve, li, ta dwe ale bay moun yo bagay sa yo ki bon: vyann nan bon sezon an.

Pen chak jou

1 Pyè 5: 2 Pran swen twoupo Bondye a ki sou kont nou.

21-1101

Sitasyon pou jou

62-0117 Prezime

Yon moun te di, “annik kite lide ou ale vid kounye a. Annik gade dwat dwat moute nan direksyon pou syèl yo. Se pou tèt ou ale vid. Ou pral jwenn yon eksperyans. ” E pa gen dout,nan sa pou ou fè. Sa se vre. Men, ou genyen yon eksperyans, men ki eksperyans? Ou wè, lè ou fè sa, ou senpleman louvri nanm ou ak Satan. Li pral ba ou yon bagay. Se vre.
Men, mwen panse, yon moun ki vini nan Kris la ta dwe vini ak tout entèlijans li yo li te resevwa,e ap site nan tèt li, lè li vin jwenn li, chak pwomès ki te ekri nan Liv la. Kenbe alèt nan tèt li, lè li vini nan Kris la. Pa kite sa ale vid. Dyab la pral fè ou fè anyen. Gade? Li pral ba ou yon sansasyon. Li ka fè sa, tou. Men, ou vle yon eksperyans, yon bagay ke Bib la anseye, yon bagay ki reyèl.

Pen chak jou

2 Timote 1:12
… Mwen konnen ki moun mwen kwènan li a, epi mwen gen konfyans li kapab kenbe sa mwen te konfye la jis lè jou a rive

21-1031

Sitasyon pou jou

64-0429 Semans lan pa dwe eritye ak pay la

Moun te kreye nan imaj Bondye a (Bondye se yon lespri), se konsa li se yon nonm lespri. Lè sa a, lè li te vin nan kò moun, nan yon kò animal sou tè a, li-li montre l, li reprezante lepouz la. Li pa janm pran yo epi fè yon lòt ak yo , men li te pran yon pati nan Adam, kreyasyon orijinal la, li te pran nan li yon kòt ki soti nan bò kote li; Li pran lespri feminen an soti nan Adam,li te kite Lespri maskilen an nan li , epi li te mete nan yon pati a feminen. Se poutèt sa, li se yon pati nan lespri li yon pati nan kò li li se vyann nan vyann li, zo nan zo li; Pawòl nan pawòl li, lavi nan lavi li, epi se fason sa lamarye Kris la ye!
Se poutèt sa anlèvman semans wayal gen pou vini an premye. Tout rès la nan moun ki mouri yo ap viv pa pou yon mil ane, lè sa a yo te pote yo moute nan jijman an fòtèy blan. Gade, pa gen okenn jijman pou semans wayal , oswa pou grenn predestine nan Abraram lan.

Pen chak jou

Ezayi 64: 8
Men, kounye a, Seyè, ou se Papa nou; Nou se ajil la, epi ou se potye a ban nou fòm ou vle a; epi nou tout se travay ou fè ak men ou.

21-1030

Sitasyon pou jou

63-0901 Siy lan

Pou mond lan, se yon pakèt bagay moun fou. Men, Pou Bondye, li se sèl wout la . sèl Bagay ke li mande se pou ou gen siy lan. Li dwe la. Epi ou pa ka gen siy la jiskaske pri tikè a peye, Lè sa a, ou se yonn ki posede siy lan ki ba ou privilèj pou ou gen yon pasaj gratis. “Mwen pral wè san an, mwen pral pase sou tèt ou.” ki tan , ki privilèj, ke ou konnen ou gen pasaj la. “Lè mwen wè san an, mwen pral pase sou tèt ou.” Se bagay sa sèlman ke li pral rekonèt. Li pa gen anyen lòt ki ka pran plas li; Pa gen ranplasan, pa gen okenn denominasyon, pa gen okenn lòt bagay ke sa.fòk ou gen sa. Bondye di, “li pa pral wè anyen ke sa.

Pen chak jou

Efezyen 4:30 Epitou, pa fè lespri sen Bondye a lapenn. Se avèk li yo te yon so sou pou jou liberasyon nou grasa ranson an.

21-1029

Sitasyon pou jou

53-0906 Ou kwè sa a

Men, si fanm yo, si ou sèlman reyalize ki jan anpil de santèn de milya de dola chak ane ke fanm yo ap depanse nan Amerik pou makiyaj, chak sa ou mete yo sou bouch oubyen jenou… Lèv yo Mwen pa konnen ki sa bagay la ye. Kanmèm, konbyen dè milyon de dola ke moun sa yo fè nan bagay sa yo mete yo sou figi yo ak makiyaj tankou sa …
Epoutan ke pòv timoun piti sa yo laba ak misyonè ki ret isit la ap andòmi paske yo pa ka ale. Yo pa gen lajan ase pou yo ale. Bondye pral fè ou reponn pou li nan jou jijman an. Sa se vre. Se laverite.
Wi , kretyen yo ,ki rele tèt yo kretyen, epi ou rive ranje tout bagay epi makiye . Te gen yon sèl fanm nan Bib la ki te pentire figi li, se sa ki te rele Jezabèl la . Ou konnen sa Bondye te fè li? Li te bay chen yo manje li . Sa se vre.
Men, lè ou wè yon fanm aji tankou sa epi rele tèt li yon kretyen, di, Ki jan ou ye, demwazèl vyann pou chen?” Se sa li ye: se yon vyann pou chen. Bondye te bay li ak chen li yo. Wi mesye.
O, ki sa nou bezwen jodi a se yon bon vye eksitasyon nan ansyen fason yo ak Sentespri brase nan mitan pèp la , pou jwenn gason ak fanm tounen nan Bondye vivan an ankò.

Pen chak jou

Romen 8: 6
Lè ou kite egzijans kò a a fin pran tèt ou se mouri wap mouri .men lè ou kite egzijans. Lespri a nan tèt ou. Se viv wap viv ak kè poze.

21-1028

Sitasyon pou jou

58-1004 Lafwa se viktwa nou an

Fin vann nèt! Mete ou an règ ak Bondye! ou dwe sa ou ye a, oswa ou pa dwe anyen ditou. Si Bib Bondye a pa anseye sa , Lè sa a ki te sa pase . Men si li anseye li, rete ak li.

Sa fè m sonje sa . Pa egzanp nan trant jou nou pral fè yon ti vwayaj nan yon lòt peyi? Epi nan peyi sa a, klima a te tèlman bèl , jouk nou pa ta janm tounen ankò. Apre sa, la nou pa ta janm genyen pou mouri oswa janm fin vye granmoun, men nou ta annik la pou toutan gen tan. Èske mwen ta ka imajine pou mwen wè ou pral alantou magazen an ak dis-santim, pou ou achte yon anpil tenten pou potel avèk ou? Ou ta dwe ap eseye debarase w de tenten ou genyen yo .
Men, lè ou pral rantre nan yon legliz apre sa nan yon lòt , ou pral akimile plis tenten. Men, si ou konsidere kote w ap ale a . ou pral debarase w de anpil dout ak istwa san sans. Ou pral gen lafwa reyèl.

Pen chak jou

2 Korentyen 4:18
…. Sa moun wè, se bagay ki pa la pou lontan, men sa moun pa wè, se bagay ki la pou tout tan.

21-1027

Sitasyon pou jou

54-0719 Bondye bay gerizon pou jenerasyon sa a

Tè a dwe resevwa ble a nan lòd pou repwodui lavi. Epi ou dwe resevwa pawòl Bondye a nan kè ou pou pwodwi sa pawòl la pral di ou. Chak pawòl Bondye a se yon semans. Jezi te di sa li te ye. Yon semè te soti al simen grenn; Li te di semans lan se te pawòl Bondye a.
Epi, kounye a remake, yon mayi pral pote soti yon mayi, yon ble yon ble, yon lòj yon lòj. Kèlkeswa sa li ka ye, li pral pwodwi. Men, si Pawòl Bondye a se yon semans, jan Jezi te di li ye, epi li mete yo nan kè imen an, epi gen, wouze pa lafwa, li pa pral pwodwi anyen ke sa Bondye te di nan pawòl li ke li tap fè. Li pral pwodwi. Si ou bezwen delivre, “vin jwenn mwen tout nou ki travay lou e ki bouke, mwen pral ba ou repo.” Si ou bezwen gerizon, “li te blese pou peche nou, ak bann maleng li yo nou te geri.” Bondye te bay tèt li kòm sèvis ofrann bèt la pou peche ak maladi. Ak enkyete, ak pwoblèm, ak lapenn, ak tout bagay sa yo, Bondye te bay tèt li kòm sèvis ofrann bèt la. Li isit la aswè a.

Pen chak jou

Matye 13:23
Kanta pou sa ki tonbe nan bon tè a, se moun ki te tande pawòl la e ki konprann sans li…

21-1026

Sitasyon pou jou

63-1130 Enfliyans

Se Bondye ki plase nonm sa a nan pozisyon ki pou li a, epi ou pa ka pran plas yon lòt moun . Si ou fè sa, w ap sèlman pwodwi yon imitasyon chanèl, epi finalman li pral frape . ou Wè, ou pa ka fè sa . Se Bondye ki mete ou nan plas ou.
Ezayi te wè sa a, li pa te kapab mete konfyans li nan nenpòt ki moun. Te gen yon moun ki pi pisan ki te gen sou tè a, nan tan sa a, se te yon wa ki te gen tout rès mond lan kap peye li lajan taks ;
Men, paske li te soti nan plas li, Lè Ezayi te wè sa a, ke li pa te kapab mete konfyans li nan yon vye kò, epi sa te kondwi pwofèt la nan tanp lan, pou li lapriyè.
O Bondye! Si Legliz la, si moun yo ki rele tèt yo kretyen, te kapab sèlman wè sa a jodi a, e li ta mete yo nan lotèl la yon kote pou yo al lapriyè.
Ou pa kapab yon bagay ke ou pa ye.

Pen chak jou

I Korint 7: 7
Bondye bay chak moun pwòp don pa yo. Youn jwenn li yon jan, lòt la jwenn li yon lòt jan.

21-1025

Sitasyon pou jou

53-0512 Pale ak wòch

Lòm toujou te eseye fè yon bagay pou sove tèt li. Pa gen anyen ou ka fè sou sa. Bondye sove ou san kondisyon Li annik rele ou, predestine pou ou sove. E yon moun predestine pou li pèdi. Bib la di konsa: “Gason sa yo nan tan lontan, preòdone sa a kondannasyon …” Lè …
Ezaou ak Jakòb, tou de fèt yo soti nan menm paran an , anvan ke pitit la te fèt, te di Women 9, yo pa t konnen kisa bon ki sa ki mal, Bondye te di … ke eleksyon an ta ka asire w, Bondye di, ” mwen rayi Ezaou, e mwen renmen Jakòb , “Anvan swa youn nan yo fè anyen sou li. Ou wè? Ou wè?
“Pa gen moun ka vin jwenn mwen eksepte Papa a ki atire l ‘.”
Ou te di, “O, mwen chache Bondye, mwen te ale chèche l ‘.” Non, non, se Bondye ki t’ap chache ou, se pa ou ki te chache Bondye. Nati imen pwouve sa. Lè Adan peche, li pa te kòmanse chache Bondye; Li te kòmanse kache pou Bondye. E Jezi te di: “Pèsonn pa ka vin jwenn mwen eksepte Papa a ki ka atire l ‘.” Lè sa a, se Bondye premyeman ki te atiree ou. a

Pen chak jou

Sòm 3: 8
Se Seyè ki bay delivrans. Ou beni pèp ou a.

21-1024

Sitasyon pou jou

60-0925 Jou sa sou kalvè a

Li te sèlman yon sèl Moun, Moun pafè a. Li te bay lavi pa l Li te bay yon egzanp pou nou. Koulye a, ki sa nou dwe fè?
Koulye a, premye bagay mwen vle di, Jezi pa te janm. viv pou tèt li. lavi li te konsakre pou lòt moun. Sa a se lavi pafè ki p’ap janm fini an .
Lè ou di ou ale legliz, epi ou fè bon bagay, tout sa se byen . Men, lè w ap viv lavi ou pou tèt ou, ou pa gen lavi ki p’ap janm fini an . Lavi Ki pap janm fini an se viv pou lòt moun. Li te pwouve li lè Li vini antanke Ti Mouton Bondye a. Li te viv, Li te gen lavi ki p’ap janm fini an , paske li pa t ‘ap viv pou tèt li. Li te viv pou lòt moun. ou ap resevwa lavi ki P’ap janm fini an , lè ou resevwa li jou sa a, epi lè sa ou pap viv pou tèt ou ankò. Ou ap viv pou lòt moun.
Yon moun te di, “Ki jan w ka kanpe gade moun ki ap rele ou nan tout move non sa yo ?” Ou pa viv pou tèt ou. Ou ap viv pou lòt moun, pou ka delivre moun sa a.
Ou vin pitit gason li. E pwoblèm lan se legliz la pa bliye , si yo te pitit gason l. Ou se yon pitit gason. W ap pran plas Kris la. Ou se yon pitit gason, se konsa pa viv pou tèt ou. Viv pou lòt moun.
“Oke, Frè Branham, mwen ka viv pou frè sa a, paske li asire li se yon bon moun .” se pa sa .
Viv pou moun sa a ki rayi ou. Viv pou moun sa a ki ta touye ou si yo te kapab. Se sa yo te fèl Yo touye l epi li mouri pouke li ta ka sove yo. Sa a se lavi ki pap janm fini an .

Pen chak jou

Lik 6:27
Men, mwen di nou ki tande, Renmen lènmi nou yo, fè sa ki byen pou sa yo ki rayi nou.

21-1023

Sitasyon pou jou

60-0609 Ou pa bezwen pè

Kite mwen di ou moun denominasyon yo ki isit la, tankou Metodis Presbiteryen. Lè moun sa yo isit la rele tèt yo Lapannkòt, ki pa vle di li se yon òganizasyon. Ou pa ka òganize Lapannkòt la. Ou ka gen yon denominasyon, men Lapannkòt se yon eksperyans pou nenpòt moun ke li pral kite vini, si li se Batis, Presbiteryen, Metodis, Nwa, Jòn, Bren, oswa Blan. Sa pa fè okenn diferans ki koulè po li ye, ki jan li gwo, ki jan li piti, ki jan li ba, ki jan li move, sa pa fè okenn diferans; se pou nenpòt moun ki pral vini. Se nan pwosesis netwayaj Bondye ap fè pou legliz li a. Ou pa bezwen entelijan; Ou pa bezwen edike.
Te gen yon sèl nan tout gwoup la ki te genyen edikasyon, e se te Pòl. Pòl di li bliye tout bagay li te konnen yo pou jwenn Kris la. Ou pa ka konnen Bondye ak pisans entelektyèl; ou ka konnen Bondye a ak yon eksperyans nan Sentespri a.

Pen chak jou

FTravay 2: 2
Menm lè a, te gen yon bri ki soti nan syèl la tankou yon gwo van ki pase rapid, epi li plen tout kay la kote yo te chita.

21-1022

Sitasyon pou jou

61-0219 Rèn nan Cheba

Toujou sonje, legliz la; pawòl Bondye yo se verite. Mwen kwè vrè atitid mantal sa nan direksyon pou nenpòt pwomès diven nan Bondye pral fè bagay sa a pase, si ou ka gade nan li nan vrè chemen an.
Men, sonje, isit la se te estanda mwen-mwen nan lavi a. Mwen te eseye fè sa. Premye bagay, mwen vle chèche konnen si sa nan volonte Bondye oswa li pa. Sa … Lè sa a, mwen konnen sa se volonte Bondye. pwochen bagay la, epi se ki objektif mwen nan sa ak motif mwen nan fè sa. Lè sa a, si sa nan volonte Bondye a, ak objektif mwen an ki dwat, ak motif mwen an ki dwat, mwen gen lafwa ke li pral fè sa.
Paske, an premye, li nan volonte Bondye e mwen gen- ak objektif mwen se fè lwanj li epi motif mwen an se pou mwen ba li tout glwa. Wè? Se konsa, pa dwe gen okenn motif egoyis sou li. Si ou gen yon motif egoyis li pa pral travay.
Si objektif ou se fè lajan pou tèt ou oswa yon bagay, poukisa, ou pap janm reyisi. Lè sa a, ou ap eseye fè yon bagay deyò volonte Seyè a, lè sa a li pa pral travay pou kòmanse avèk yo.

Pen chak jou

Filipyen 2: 5
Se pou nou kenbe menm mantalite kris Jezi te genyen an nan nou.

21-1021

Sitasyon pou jou

56-0805 Legliz la ak kondisyon li yo

Ou konnen, kote yo ale touye mouton, ou konnen kiyès ki mennen mouton yo jiska blòk pou touye yo, se yon bouk kabrit. Men, kabrit la ap mennen mouton yo dwa moute nan koulwa a labatwa a, epi, Lè sa a, li annik vini ak mouton yo labatwa a, Lè sa a, li pral sote ale. Men, o, yo di, lè yo pral touye kabrit la, lè sa a li anvwaye yon tanpèt. Gade?
Epi se fason sa a dyab la pral fè. Li pral eseye mennen pitit Bondye a dwa nan mechanste, men lè li rive nan lè pou li mouri, li vrèman anvwaye yon tanpèt lè sa a. Se fason sa a dyab la fè li. Epi se jan li ye nan nenpòt moman, gade ti kras yon ti fi ki anpenpan oswa kèk ti gason ki ap rikane, ak yon pake sigarèt oswa yon boutèy wiski, ki ta mennen yon ti fi koupe, se yon ti mouton yon moun li pliye nan sa, li trènen nan sa ki mal la.
“O, li nan sa tout dwa. Pa gen anyen nan tout istwa bagay sen sa yo nan legliz la. ” Men, kite yon lanmò grèv ki vin frape ti gason sa yon sèl fwa, ou ap tande li ap kriye, hanni nan tout zon lan. Epi se konsa dyab la ap fè li.

Pen chak jou

Efezyen 6:11
Mete sou nou tout zam Bondye yo sou nou, pou nou kapab kanpe fèm devan manèv dyab la.

21-1020

Sitasyon pou jou

55-1110 Yon lavi kache nan kris

Ou pè. Moun yo jodi a yo pè. Ki sa ou pè a? Poukisa, menm lanmò pou tèt li pa fè yon kretyen pè. “Lanmò, kote piki ou?”
Panse nan moun yo trè pè. “O, frè Branham, doktè a te di mwen mwen pa ka janm byen ankò.” Kisa ou pè a? Genyen yon Ekspyasyon te fèt pou ou pi lwen an. Asire w.
“Oke Branham, mwen te fè anpil peche. Mwen te … “Ki sa ou pè a? Genyen yon ekspyasyon ki ap tann ou. Genyen yon moun ki renmen ou. Pa pè.
Se yon pawòl konstan nan Jezi, ” ou pa bezwen pè. Mwen se moun ki te mouri a, epi ki vivan ankò, epi ki vivan pou tout tan. Ou pa bezwen pè. ” rete nan atmosfè ki bò kote ou ye a. Rete nan atmosfè a.

Pen chak jou

Sòm 27: 1
Seyè a se limyè mwen ak delivrans mwen Kiyès pou mwen pè?

21-1019

Sitasyon pou jou

63-0803 Enfliyans

Eske ou te janm sispann panse, maten sa a, osi lwen ke retounen, se sa ki, li te vin vizib? Li deja isit la avèk nou kounye a. Li … Nou nan kèk jou … Koulye a, jodi a, nou annik imajine ke prezans li te isit la jodi a. Seyè Jezi a nan yon lòt mond, oswa yon lòt dimansyon, dwat isit la jodi a nan fòm yon lespri. Lespri li a melanje avèk lespri nou an. Je nou pa ka wè li paske nou

Si mwen wè yon nonm ki ap mache, bèl jenn gason; Nan kèk ane, gade cheve li vin gri ak blanchi, zepòl li yo tonbe desann.
Yon bèl jenn ti fi kanpe, ak yon sentete, figi ki nan Bondye sou li, epi kanpe, li t’ap fè lwanj Bondye; Apre sa, mwen tounen nan kèk ane epi mwen jwenn li zepòl li panche, pwoste li ak de oswa twa timoun sou bra li.
Oke, mwen, la, sa montre m ke li gen lanmò nan kò li. Pa gen pwoblèm ki jan li byen ak ki jan li sanble bèl li toujou gen lanmò nan li.
Koulye a, mwen ap gade ki fason ke lespri ki nan li a panche. Si li toujou reprezante limyè a, pale de limyè a, pale de limyè a, li pral ale ak limyè a. Men, si li toujou sou lòt bò a, nan mond lan, bagay sa yo ki nan mond lan, enfliyanse l ak mond lan, pa gen anyen, men li vire nan fènwa lè li mouri, li nan fènwa deyò a.
Se konsa, ou wè, ki sa nou ye, nou dwe sonje ke nou se sèlman sa nou ye a pa favè Bondye a, e nou pa youn ki ap fè djòlè sou sa.
Nou ka sèlman bese nou nan adorasyon ak imilite, devan Bondye, epi fè lwanj li pou bonte li yo.

Pen chak jou

Lik 1:50
E jenerasyon apre jenerasyon, li fè moun ki genyen lakrentif pou li yo mizèrikòd.

21-1018

Sitasyon pou jou

55-0410 Redanmtè mwen an vivan

Eske ou te janm sispann panse, maten sa a, osi lwen ke retounen, se sa ki, li te vin vizib? Li deja isit la avèk nou kounye a. Li … Nou nan kèk jou … Koulye a, jodi a, nou annik imajine ke prezans li te isit la jodi a. Seyè Jezi a nan yon lòt mond, oswa yon lòt dimansyon, dwat isit la jodi a nan fòm yon lespri. Lespri li a melanje avèk lespri nou an. Je nou pa ka wè li paske nou nan kò fizik la ankò, sof si gen yon bagay rive ke nou te kapab wè yon vizyon. Men, li isit la menm jan l vizib la, li reyèl menm jan li te ye yon jou lè li te ap pale ak Mari, bò kavo a, oswa li te rankontre Cleopas sou wout li nan Emayis. Prezans li isit la.
Li kapab santi sa, li te santi ak chaj enteryè sa a, se sou andedan an nan kò imen an, ki rele nouvo nesans lan. Nanm lan ki te lemante li. E yon lòt fwa nan yon ti tan, lè ou kite lespri ou ka konsantre sou li, ki kwè nan li; Apre yon ti tan, yon bagay, yon reyalite, ke ou ka santi yon bagay bale nan ou menm. Se sa a ki konfime rezirèksyon li a.
Se pa “devine sa.” Li pa sa “Mwen espere sa.”
Men, chak moun ki fèt yon dezyèm fwa, li “konnen sa.” Li nan, ou konnen sa. Se vre
gen, e lè ou vin kontak avèk li. Mwen te wè Sen yo di, “O, ou ka …” Prezans Seyè a se tou pre ou. Yo di, “Poukisa, gen yon bagay!” Poukisa, sètènman. Li dwat la a. Moute dwat la … Li te leve soti vivan nan lanmò a, epi li se kanpe dwat pa ou menm.
Koulye a, yon jou, lè nou ale rete avèk li’; lespri sa yo nan isit la, ki ka santi ke lespri, près nan sa. Alò se sa ki prèv rezirèksyon an, lè li te fè tèt li vizib, nou pral vizib tou epi nou pral gen yon kò tankou pwòp kò glorye li a. Paske, lè nou soti nan mond lespri a, li pral mennen nou avèk li. “Tout sa ki mouri nan Kris la Bondye pral mennen yo
avèk li nan rezirèksyon an.” O, konbyen bagay sa pral klere! Se sa ki yon bagay beni!

Pen chak jou

Filipyen 3:21
Li pral sèvi ak gwo pouvwa li genyen an pou li transfòme kò nou ki te nan yon nivo ki ba pou li fè l vin tankou kò li gen glwa e pou fè tout bagay soumèt devan l.

21-1017

Sitasyon pou jou

60-0417 Mwen konnen

Epi pafwa nou genyen plis pwoblèm lè nou vin yon kretyen pase lè nou te moun k’ap fè peche. Byensi, se sa ki ekri, ” Gen anpil afliksyon pou sa yo. Ki ap mache dwat devan Bondye a, men Bondye delivre li nan yo tout.” Bondye te pwomèt anpil afliksyon, santiman etranj, ak bagay etranj sa yo ki ta ka pi lwen pase konpreyansyon nou an, men sa toujou fèt pou byen nou an.
Nou annik pa ka konprann yo, paske, si nou te konprann, lè sa a li pa ta dwe yon lafwa nan nou; Nou ta dwe ale ak yon konpreyansyon. Men, nou fè sa a epi nou genyen sa, epi nou kwè pa lafwa, pawòl li a, travay sa yo fè kèk bon bagay pou nou.

Pen chak jou

1 Pyè 2:20
Si, nou andire lè n ap soufri poutèt nou fè sa ki byen, se yon bagay ki fè Bondye plezi.

21-1016

Sitasyon pou jou

61-1210 paradòks

Nan jou Nwèl sa a, lè moun yo al fè makèt, ak danse, ak bwè, ak selebre yon bagay ke yo pa konnen anyen sou sa, tankou yo te selebre Washington oswa anivèsè nesans Lincoln a, epi yo pa adore a … yo toujou te pran Bondye a nan yon krèch.
Alò Bondye pa nan yon krèch. Li te leve soti vivan nan lanmò, e vivan pou tout tan, li ap viv nan mitan nou, pwouve tèt li, kòm menm Bondye ke papa nou yo nan Nice te pote ak yo, e li desann nan laj yo rive depi jou Lapannkòt la. Bondye a menm ki te rankontre Pòl sou wout Damas la; li te yon misyonè pou moun lòt nasyon yo, e yon mesaje ki soti nan Bondye, pou moun lòt nasyon yo. Mesaj moun lòt nasyon yo te kòmanse pa yon vizit nan yon kolòn dife, epi li ap fini nan menm fason an.

Pen chak jou

1 Jan 3: 1
… Se sa k fè mond lan pa konnen nou paske li pa te rive konnen li.

21-1015

Sitasyon pou jou

55-1110 yon lavi kache nan kris la

Genyen yon kote legliz la echwe nan yon plas: simonte, simonte tanperans – tanperaman, simonte diferans, simonte prejije legliz, simonte rayi.
Gen anpil moun aswa a ki ap rele e ki ap pale an lang epi ki kouri moute-ak-desann nan ale a, epi ki rayi vwazinaj yo. Ki gen … frè, ou pèdi ankò. Sa difisil pou mwen di, men sa se laverite. Se vre.
Simonte. Ou ka sèlman simonte lè ou …
Ou di, “Mwen ap manje laman, tout glwa pou Bondye.” Wi, men gade sa k ap pase soti nan yon jou ale nan lòt la. Ou pran yon kranp nan manke-manje. Vini nan kote laman lan fre tout tan an. Si vwazen ou trete ou byen oubyen pa, ou pral renmen li kanmèm. Sa a se vre. Si li dakò avèk ou oswa li pa, ou renmen li kanmèm. Sa a se yon fason ou te rive pou fè sa.
Se sa ki lavi kache a. Se sa a ki lavi konsakre a. Se sa a ki lavi vwale yo nan mond lan … epi w ap fèmen sou tout bagay sa yo nan mond lan. Ou sèlman ap viv nan Kris la. Ou wè sa mwen vle di a, legliz?

Pen chak jou

Revelasyon 2:17
Pou moun ki genyen batay la mwen pral bay yo manje nan laman kache a

21-1014

Sitasyon pou jou

57-0901 Ebre chapit kat

Ou pa dwe kesyone anyen, de Bondye. “Pou mak pye yo mache dwat devan Bondye a se te lòd Seyè a te bay.” E chak eprèv yo mete sou ou, pou pwouve ou. Bib la te di, “Yo ap plis presye pou ou pase lò.”
Se konsa, si Bondye kite yon lejè afliksyon rive sou ou, sonje, se pou koreksyon nan ou. “Chak pitit gason ki vin jwenn Bondye dwe premyèman dwe peni de Bondye, epi yo te eseye l, pou li se yon pitit-antrene.”
Pa gen okenn eksepsyon. “Chak pitit gason ki vini.” Ak afliksyon sa yo li ap fè fas, yo te rive sou ou, pou yo wè ki atitid ou pral pran.
Wè? Se Bondye, ki sou pwouve tèren sa a. Se sa tout tè a ye, se yon tèren yo pwouve ou, e yon kote li ap eseye pwouve ou.

Pen chak jou

2 Korentyen 4: 8
Nou ap boulvèse sou chak bò, men nou pa nan detrès; Nou kapap anbarase, men nou pa nan dezespwa;

21-1013

Sitasyon pou jou

64-0418 Jezi kenbe tout randevou li yo

Lemonn antye te vin kontamine. Tout sa ki sou televizyon ak bagay sa yo se yon pakèt vye vilgè, bagay sal. Epi ou eseye fè tèt ou modèl tankou sa yo. Èske ou pa pral pran egzanp Jezi? Èske pa pral pral kite li’? Èske ou pa vle koute pawòl li?
Èske w pa fè bagay sa yo ki bon?
Konbyen nan nou isit la ki pral onètman di ke ou konnen ou pa genyen Sentespri a? Gade nan tèt ou, nan glas la, e ou konnen ou pa genyen li. Ou Konnen, e annik gade nan pwòp lavi ou a, ak fason ou fè.
Se pa paske ou fè pati nan yon legliz, “Mwen fè pati nan Methodist, Batis, pres- … mwen …” Se sa tout bon. Mwen pa di anyen kont sa. Men, mwen mande ou, èske ou konnen Jezi Kris la?
Èske li ap viv nan ou? Si li fè sa, li pral idantifye tèt li. Si se wi, li pap manke fè nou konnen kiyès li ye. Ou pa ka kache li li vle byen visib.

Pen chak jou

Deteronòm 5:33
Se pou mache nan chemen Seyè a, Bondye nou an, te ban nou lòd pou nou mache a, pou nou ka viv nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou an.

21-1012

Sitasyon pou jou

62-1125 konvenk e lè sa ou konsène

Biznis pa mwen an se simen grenn lan. Mwen pa konnen ki kote yo ap tonbe, men mwen annik simen li. Bondye ap Konfime li. Kèlkeswa kote sa frape, la kote li tonbe a, li ap byen vit rive nan lavi a si li nan yon bon tè.
Si li sou yon wòch, mwen pa ka ede li. Nan kèk fondasyon denominasyonèl, mwen pa ka ede li. Se yon sèl bagay, mwen pral annik kenbe grenn lan mwen simen li. Mwen konnen li vini. Mwen kwè li. Mwen vle viv pou sa.
Mwen konvenki ke li ap vini. Mwen konvenki ke li ap vini byento. Mwen se.

Pen chak jou

Revelasyon 22:20
Menm si sa, vini, Seyè Jezi.

21-1011

Sitasyon pou jou

53-0405 Temwen yo

Mwen imajine, tout nwit lan lontan te gen yon reyinyon lapriyè k ap pase. Ou konnen, si w ap vini nan yon tès …
Se isit la li ye. Sa se yon pwoblèm avèk legliz la jodi a; Ou konte sou pwòp sans ou yo ak kapasite ou olye pou yo pran sa bay Seyè a nan lapriyè. Sa se vre. Jodi a nou kòmanse voye yon moun yon kote, byen, ou di, nou jwenn anba epi yo gen yon ti konsèy, e rankontre e di, “Nou ta dwe fè sa, oswa ale isit la, oswa fè sa.”
Men, nan Bib la, nan jou yo anvan yo voye apot yo, yo te rankontre ansanm yo rete lontan nan lapriyè. Sentespri a di, “mete ‘Pòl ak Banabas apa pou mwen.” Se Sentespri a! Ou remake, se pa opinyon yon nonm; Men, se te Sentespri a ki tap mennen yo, ki t ap gide yo. Amèn. Avi.
Koulye a, nan reyinyon lapriyè tout nwit lan, se konsa pou l te montre sa yo te dwe fè nan sa. Epi, frè, chak moun ki profese ke yo se yon kretyen, nenpòt moman oswa yon lòt ou te genyen pou montre sa w ap fè nan sa. Dyab la pral rele men ou.

Pen chak jou

Efezyen 2: 6

Sòm 69:13
Men, se pou lapriyè m rive jwenn nan bon moman, o jewova. O Bondye, akoz kokenn lanmou fidèl ou genyen an, se pou ou reponn mwen,

21-1010

Sitasyon pou jou

63-0901 Siy lan

Ak li pa gen okenn lanmò. Nan li pa gen okenn lapenn. Nan li pa gen okenn bouke. Nan li pa gen okenn peche. Nan li pa gen okenn maladi. Nan li pa gen lanmò. Nou nan li!
Si Satan ap eseye men ou yon bagay, tankou maladi, annik pran siy ou an epi aplike li. O, la la! Pran siy ou an ak aplike li, di ke ou se yon pwodwi Jezi kri achte Siy lan kanpe ke li peye pri a.
Li di, “Lè ou mouri, ou pèdi.”
Di, ” se yon mal ou ye. Mwen gen yon pwodwi Ki achte. Mwen se yon pwodwi ki achte. Mwen gen siy la.”
“Kisa ki siy la?”
Li konnen sa li ye. Pa fè sa, li pa moun fou avè l ‘. Li konnen sa li ye. Koulye a, ou ta ka pale ak kèk nan predikatè sa yo, epi yo ta diskite avèk ou. Se pa satan; Li konnen pi byen. Wè? O, ah. Li vin atake l ‘, de oswa twa fwa, ou konnen, e li te fè yon erè, nan tantasyon an. Satan konnen sa w ap pale de li. Annik montre siy lan, li pral vole. Wi.
Kòz, ki sa li ye? Li se yon pwodwi sele. Li pa ka kraze pou louvri l, epi bay yon bagay nan sa se pa vre. Di, “Pran men ou! Mwen sele.” O, la la aa! Yon pwodwi sele! Wi mesye! Ou te achte. Kenbe siy la sou lafwa ki fèm nan pwomès li, gade l ‘ale.

Pen chak jou

Efezyen 2: 6
Epitou, li resisite nou ansanm ak kris Jezi, e li fè nou chita ansanm avè l nan syèl la, ann inyon ak kris Jezi.

21-1009

Sitasyon pou jou

65-0418 Sa se leve solèy la

Si ta gen nenpòt seremoni apa pou Bondye, li ta dwe soti nan jou repo a, ki te setyèm jou a nan semèn nan, ki se Samdi. Men, èske ou te remake, nan memoryal sa a, pou balanse li sou premye jou a nan semèn nan?
“Premye jèb rekòt la, ki te premye nan semans ke ou te plante a, lè li vini leve, li mi, ou koupe premye zepi rekòt sa a epi pran li bay prèt la. Epi pou li pran li e balanse li ‘devan Seyè a, pou aksepsyon ou, ke ou se yon aksepte. Ou te vini ak premye zepi rekòt ou a, epi li te balanse li devan Seyè a, sou … “
Se pa nan jou saba a, ki se setyèm jou a; Men, nan premye jou a, ki nou rele Dimanch, D-i-m-a-n-c-h.

Pen chak jou

Mak 2:27
Apre sa, li di yo: Se saba ki te vin egziste pou lòm, men se pa lòm ki te vin egziste pou saba.

21-1008

Sitasyon pou jou

56-0218 Pi move pechè a nan vil la

O, ki jan li diferan se lè Kris la vini! Ki jan ou ka gade dèyè epi panse, “Kijan pou mwen ta janm rete lwen li? Kijan pou mwen te janm rejte li? ”

Men, se konsa kèk kretyen pwofesyonèl jodi a nan peyi nou an konnen yon ti kras sou Bondye. O, yo konnen tout relijyon yo, men konnen Bondye.

Li imilye tèt li, e se sa ki fè li gran pou mwen se sa ki fè li reyèl pou mwen se panse li ke li te vle desann isit la epi pou li pa te kèk gwo nan moun yo, pran kèk gwo non, oswa yon bagay tankou sa. Li te fè tèt li enb e li te vin yon domestik nan yo tout.
Sa a se Seyè mwen an Jezi. Sa a se yon sèl la mwen renmen an; Sa a se yon sèl la, mwen – vle bay lavi mwen antyèman pou sèvi li e pou mwen travay pou li, epi fè tout sa mwen kapab pou fè moun yo gade li, epi pou yo kwè nan li, e pou yo renmen li.
Li pi bèl. Li koute chè.
Li te vin tounen yon ki ap lave pye, li pran sèvyèt la li mare senti li epi te lave pye disip yo ‘,li te di konsa, “Se pou sa yo ki gran nan mitan nou tounen sèvitè nou tout.” Sa ki te egzanp li.

Pen chak jou

1 Pyè 5: 5
Se nou tout ki pou abiye ak rad imilite, paske Bondye kont moun ki gen ògèy yo, men li bay moun gen imilite yo favè san parèy la.

21-1007

Sitasyon pou jou

58-1221 inite nan yon sèl Bondye nan yon sèl legliz

O, ki jan li diferan se lè Kris la vini! Ki jan ou ka gade dèyè epi panse, “Kijan pou mwen ta janm rete lwen li? Kijan pou mwen te janm rejte li? ” Tout bagay diferan. Ou pa genyen okenn lènmi; yo tout gade byen. Ou ka padonnen tout bagay ke li te fè.
Pou lènmi ki pi mechan ak ou a ou ka lapriyè pou li ‘nan lari a, mete bra ou nan kou li epi leve li; ou pa dwe gen pwoblèm sou kwayans, nan ki denominasyon li ye, li se yon kreyati ke Kris te mouri pou li.
ki sa Bondye vle ou plen ak li. Se sa ki ranpli a. Se sa Peyi Wa. Se sa ki fè nou se youn nan li.
Nou se yon sèl, lè sa a, se pa a-pa yon denominasyon an plis, se pa yon kil an plis oubye-oubyen kèk kwayans an plis. Nou se youn, se plis pou wayòm Bondye a.
Lè sa a, nou pran plan li, epi, chak fwa Bib sa beni yon bagay, Sentespri a ki nan ou a kriye, “Se konsa! Se pawòl mwen! “

Pen chak jou

Travay 17:28
Paske, se grasa li nou gen lavi nou fè mouvman ak kò nou e nou egziste,…

21-1006

Sitasyon pou jou

65-0711 wont

Yon nonm ki te yon fwa vin an kontak ak Bondye, ki se pawòl Bondye a, epi pawòl Bondye a te fè klè e manifeste, li pa gen okenn timidite sou sa.
Ou pa anbarase nan sa. Sa pa anbarase pou mwen di mwen kwè tout pawòl Bondye a. Mwen pa anbarase ‘lè Seyè a di pou mwen di yon bagay, ou ale di li epi fè li;
sa pa anbarase m pou mwen di ke mwen te plen ak Sentespri a. Sa pa anbarase pou mwen di ke mwen te pale nan lòt lang.
Sa pa anbarase pou mwen di ke Seyè nou an te montre mwen vizyon yo. Sa pa anbarase pou mwen di li se menm bagay la yè, jodi a, ak poutoutan.
“Lè yo va mennen w devan chèf yo ak wa yo poutèt non mwen an, ou pa bezwen panse kisa ou pral di, li pral ba ou li nan lè sa a. Se pa ou ki pral pale, men se papa mwen ki rete nan ou.
Men, moun ki wont mwen ak pawòl mwen, nan jenerasyon sa a, mwen pral wont li tou devan papa m ak devan zanj yo.” Se pou Bondye ede nou pou pa gen wont, men ede nou pou nou se yon temwayaj vivan.

Pen chak jou

II Timote 1: 8
Se poutèt sa pinga w wont bay temwayaj sou Seyè nou an, e pinga w wont poutèt mwen nan prizon pou li…

21-1005

Sitasyon pou jou

53-0831 Bondye te pale ak Moyiz

Se sa ki pwoblèm mwen ak legliz la aswè a: Nou genyen yon zo poul olye nou genyen yon kolòn vètebral . Sa nou bezwen se yon bagay ki ka fè nou leve kanpe. Amèn.
Chak nou ki vle fè yon bagay nan lavi a se pou li goumen pou li ka resevwa li. Bondye pa bay li nan yon Plato lajan.
Li di men peyi ke li te pwomèt la. Li ap koule lèt ak siwo myèl tankou dlo. Men anvan ou rive la, w’ap pase lakay moun Evi yo, ak lakay moun Kanaran yo ak tout lòt bagay.
Men, ou ap detwi bagay sa yo tank yo menm ap vini jwenn ou. Sispann bati yon dife sou lotèl lènmi an.” Amèn.

Pen chak jou

Efezyen 6:10 Pou fini, chache fòs nou nan lavi n’ap mennen ansanm ak Seyè a ak gwo pouvwa li a.

21-1004

Sitasyon pou jou

55-1006 yon lavi kache

Èske se Henry Groat mwen ap gade la. Bondye beni ou, frè Henry mwen pa te wè ou sa fè lontan frè Henry. Mwen annik vire mwen retounen gade nan foul la epi mwen wè papa e mwen rekonèt li.
Mwen sonje lè mwen te genyen gwo lapèn, lè te kite chan misyonè mwen pou apeprè uit mwa yo konsa. Ou te yon frè ak yon papa reyèlman pou mwen, ou rete dwat avèk mwen pandan tout tan sa. Mwen pap janm bliye jou sa yo frè Groat, nou te soti al priye nan chan mayi a pou n lapriyè. Lè sa mwen tèlman nève; mwen te rete nan vizyon pou lontan mwen pa te kapab di si se pou m rete oswa soti.
Mwen pa janm bliye sa lè frè Groat te mete ajenou pou li priye avèk mwen. Li te annik mete bra li bò kote mwen tou senp tankou li te di” kounye a, papa Bondye, ou pral vini epi ede frè Branham? Papa Bondye, ou pral vini ede frè Branham? ” sa toujou rete nan kè mwen frè Groat,
O, sa sa pral ye frè Groat yon jou mwen espere ke mwen pral pase bra mwen nan kou ou epi nou pral chita anba pye bwa vèt sa yo kote dlo frèch sa, dlo lavi kap koule soti nan twòn lan nou pral nan prezans papa Bondye nou an pou toutan ak pou toutan nou ap viv nan prezans li.

Pen chak jou

2 Korentyen 6:2
Revelasyon 7: 17 Paske ti mouton an ki nan mitan fòtèy la VA tankou yon gadò pou yo. La mennen yo bò sous dlo ki bay lavi a se Bondye menm ki VA siye dlo nan je yo.

21-1003

Sitasyon pou jou

54-0811 montre nou papa a

Tè a te konnen kiyès li ye, li te souke ak gwo tranbleman tè lè li te mouri. Lalin lan ak solèy la te kache figi yo, paske kreyatè yo a te mouri sou kalvè a. Solèy la te kouche nan mitan jounen an.
Mwen te wè li desann dwat nan pòt lanfè. O, mwen santi mwen relije aswè a. Gade Frè… Mwen wè… Mwen konnen sa mwen ap pale de li a. Mwen pa pèdi nan bwouya. Non, mesye.
Mwen konnen dwat kote mwen kanpe. Wi mesye. Aprè sa, li desann dwat nan rejyon ki pi ba yo nan lanfè, li frape pòt lanfè a.[ frè Branham fwape ak dwèt li] Satan vini, li te di.
“Ki moun sa ki la?
Li te di, ” ouvè “
” kiyès ou ye?
” louvri”.
Satan ouvè li te di, “O, se konsa ou te rive finalman, èske ” li te di,” mwen te panse mwen te genyen ou lè mwen te touye Abèl. Lè mwen jete Danyèl nan twou lyon an, mwen te panse mwen te genyen ou. Mwen te genyen ou lè mwen mete timoun ebre yo nan gwo founo dife a. Lè mwen te koupe tèt Jan Batis la, mwen te panse mwen te genyen ou, men kounye a mwen jwenn ou.ou isit la ou rive, se pa vre?
” Satan,” Jezi te di, ” ban mwen kle yo, kle lanmò, ak kle lanfè. Ou pa posede yo ankò ” o wi mwen fè sa. Mwen posede yo, paske mwen ka retounen pi lwen nan jaden Eden nan, kote Adam te peche.
Men, li te di, ” mwen te fèt nan yon fi vyèj mwen se piti Bondye a. Mwen desann soti nan sen papa a. Mwen te annik mouri pi wo a sou mòn kalvè a, e San mwen an toujou ap koule sou kwa a. Mwen desann pou mwen pran kontwòl sa. Se vre dezòmè” ou pa ka fè okenn moun pè ankò. Ou se yon blofè yon tan , ou te genyen yo. Se mwen ki posede yo. Dakò. “Mwen pral bay legliz mwen kle wayòm yo.
Epi li lonje men li rache kle yo kite bò kote senti li, li te ba li yon fese nan figi- l, epi li pouse li dèyè, epi li te fèmen pòt la ak tout fòs li. Li tap tranble anba nan pye pikèt yo e lanfè a te anba je li yo. Alelouya.

Pen chak jou

Women 12:1 Se sak fè, frè m yo, map sipliye nou, grasa konpasyon Efezyen 4:8 Tankou sa ekri nan liv la: lè li te moute anwo, li mennen anpil prizonye ak li, li bay lèzòm anpil kado.

21-1002

Sitasyon pou jou

53-0507 Atant

Kounye a, peche pa vle di ale deyò a e bwè e aji mal ankò, ” se ale pa fè enkredilite ankò. ” Amèn. Men li se sa.
Ou konnen ki pi gran pwoblèm mwen genyen avèk legliz pannkotis yo jodi a, se? Yo pa konnen pozisyon yo. Kiyès yo ye. Se pitit gason ak pitit fi Bondye nou ye.
E anpil fwa nou ap chache yon gran bagay ki ap vini, men ou deja genyen l, sa pi gran bagay yo ba ou. Kounye a se pitit gason Bondye nou ye, nou pa pral pitit Bondye se sa nou ye kounye a, e nou chita nan kote selès yo nan Kris Jezi, nou dakò kounye a.
O la la. Lè Lafwa tankou vini nan legliz la, dyab la deplase kite plas sa. Pou kounye a ou gen l… Satan pa okenn dwa legal sou yon kretyen.
Chak fwa yon moun sove, Bondye annik ekri sou yon pakèt chèk konsa, e li siyen non li anba yo, li te di men yo. Ranpli yo.”
Èske ou pè fè sa ranpli li” kèlkeswa bagay ou vle lè ou lapriyè, kwè ou resevwa li. Li pral ba ou li.

Pen chak jou

2 Korentyen 6:2
Paske, Bondye te di: mwen te koute ou, lè lè a te rive pou mwen te fè ou gras la. Mwen te pote ou sekou, lè jou a te rive pou mwen te delivre ou la. Ebyen, kounye a, men lè a rive pou nou resevwa favè Bondye a; se jodi a menm nou ka jwenn delivrans.

21-1001

Sitasyon pou jou

49-1225 Divinite a nan Jezi Kris

E menm pouvwa sa, sa a se menm Kris la! Alelouya! Kite fondamantalis yo, e kite moun sa yo ki te refize pisans Bondye a, yo pral di anven ke sa a se fo, men sa se menm pisans lan ki te pale pou mond lan egziste a ki nan moun sa yo ki genyen sentespri a. Se vre.
Se pou gason yo ak fanm yo, se lè nou dwe konnen kiyès nou ye. Dyab la ap eseye kache ou dèyè a la, pou li di ou, ou se yon tikras bagay ki pè la. Ou pa anyen.
Se pitit gason ak pitit fi Bondye a nou ye. Divinite Bondye a pa nan syèl la; li nan nou. Alelouya!
Mwen konnen nou panse mwen fou, men kite mwen di nou yon bagay, frè m yo: Lè ou reyalize ke Bondye ki gen tout pouvwa ap viv nan ou, yon lavi immòtèl” Mwen ba ou lavi mwen, Zoe” lavi Bondye a nan yon èt imen!

Pen chak jou

Women 12:1 Se sak fè, frè m yo, map sipliye nou, grasa konpasyon Bondye, pou nou prezante kò nou kòm yon sakrifis ki vivan, ki sen, ki fè 1 Jan 3:24. Moun ki kenbe kòmadman Bondye yo, yap fè yonn ak Bondye, Bondye ap fè yonn ak yo tou. Men ki jan nou konnen Bondye fè yon sèl ak nou: nou konnen sa paske li ban nou sentespri li.

21-0930

Sitasyon pou jou

56-0917 Mouton an ak pijon an

Kounye a, bib la te di ke li te wè lespri Bondye a tankou yon pijon, e li te di,” men mouton Bondye a “. Epi pijon an te vini sou mouton an e li te rete… Mwen renmen sa a li te rete.
Kounye a, ki sa ki tap rive mouton an si li kòmanse ranni tankou yon Lou. Alò pijon an tap vole li ale.
Ou konnen pafwa mande pou ki rezon ki fè genyen anpil pwoblèm sa yo nan legliz la. Si nou se te mouton Bondye yo, nou ta dwe gen nati mouton an nan nou. Dayè si nou vle pijon an rete. Ou kwè li? Mwen fè sa a.
Kounye a, si nou pral gade pijon an… Rezon ki fè li rete sou mouton an, paske nati yo se menm bagay la. Rezon ki fè yon pijon rete sou kretyen an, li pral rete sou li toutotan ke li se yon mouton.
Men, lè li pran yon lòt nati diferan pijon an pral pran vòl li ale.

Pen chak jou

Aje 1:5 Kounye a, men sa mwen menm Seyè chèf lame yo, di: byen reflechi sou fason n’ap aji.

21-0929

Sitasyon pou jou

55-1009 Yon fason pou gen Kominyon

Mwen santi mwen regrèt pou papa yo ak manman yo jodi a, mwen menm tou Mwen se yon paran tou se pou rezon sa, mwen ap eseye mete timoun yo lwen vil nou an, nou pa genyen okenn lekòl kretyen laba a.
E mwen vle mennen yo, yon kote yo pral jwenn yon bon lekòl laba a, mwen vle yo nan yon lekòl reyèl fondamantal, kote yo pral aprann yo renmen Seyè a.
Ansèyman mwen ka ba yo lakay ou, men lè yo soti yo jwenn ak foul moun monn lan, dyab la se yon pèsonaj malen, epi li ka pouse bagay sa nan yo.
Si ou ka kenbe yo anba lespri Bondye a jiskaske yo vin ase gran pou yo resevwa sentespri a epi yo konnen kisa sa ye, alò Bondye pral pran swen rès yo nan li. Men, anvan yo dwe pase nan jou adolesan yo.
Kounye a chak moun ap panse ak timoun yo. Pandan yo anba zèl ou ou ka gade yo. Men, yon fwa yo soti anba zèl ou yo, lè sa a dyab la pral voye chak ti Oscar li ka jwenn deyò a, li voye vin asosye ak pitit ou a, yo se yon pakèt enfidèl sa vle di, e dyabolik, ak tout lòt bagay. Se pou Bondye vin ede nou.

Pen chak jou

Pwovèb 19:18 Bay pitit ou disiplin pandan gen espwa toujou, e pinga w Responsab lanmò li.

21-0928

Sitasyon pou jou

62-0119 Mak bèt la ak sele Bondye a pati 1

Abèl te mouri sou wòch la menm kote ak ti mouton li a, chak Kwayan ap fè menm bagay la. Mouri sou wòch la ak ti mouton ou lan yon ti mouton genyen sèl bagay e ke sa se lenn mouton an.
E li te pèdi tout dwa li te genyen. Li pa nan meli melo.Ou pran piti a ou mete li kanpe la, tankou mwen te di, ti mouton an bèbè devan moun ki ap tonn li yo,li fè yo taye lenn la, li pa nan fè istwa sou sa a.
Li sèlman bay sa li te genyen, li dwe pèdi li. E nou di nou se kretyen. Yon moun te ekri mwen yon lèt lòt jou, yon ti nòt, sa komik pou m di li ,li te di mwen resevwa dwa sa, li te di mwen resevwa dwa sa; mwen se yon sitwayen ameriken; mwen ka mete nenpòt kalite rad mwen vle.
Se dwa ou pou ale devan nan tout dwa sa a, kite moutre ou, ou se yon kabrit. Se vre. Ou annik ale pi devan epi mete sa ou vle. Men sonje si ou se te yon ti mouton, menmsi ou gen dwa, men wap pèdi dwa pou Kris.
Mwen genyen dwa pou mwen bwè jiskaske mwen sou aswè a tou; mwen se yon sitwayen ameriken. Mwen gen dwa pou mwen fimen sigarèt; paske mwen se yon sitwayen ameriken. Nou genyen li tou, men nou pèdi dwa nou yo, se pou ou fè yo tonn bagay sa yo. Aji tankou yon mesye, aji tankou yon dam , mete rad tankou li, aji tankou li epi viv lavi li. Pèdi dwa ou yo.

Pen chak jou

Women 12:1 Se sak fè, frè m yo, map sipliye nou, grasa konpasyon Bondye, pou nou prezante kò nou kòm yon sakrifis ki vivan, ki sen, ki fè Bondye plezi. Konsa, nap ba li yon sèvis sakre avèk kapasite nou genyen pou rezone.

21-0927

Sitasyon pou jou

62-0119 yon ansèy

Kounye a, se yon nonm ki fèt ak pati sa yo tankou: nanm, kò, lespri. Kounye a, deyò a se kò a, epi ki genyen senk sans yo,tankou: wè, gou, touche, santi , tande.
Anndan an se tankou yon semans ki plante, anndan sa se yon poulp de yon semans, ki se nanm lan li ki genyen senk baryè pou rantre ladan l, tankou: konsyans , ak memwa eksetera.
Men, deyò ti pati sa a, genyen yon twazyèm pati la, ki se lespri a, se li ki kontwole tout rès la. Genyen yon sèl wout ki bay aksè pou antre nan sa, e ke sa se pral pwòp tèt ou. Ou ka aksepte oubyen vire do ou, se yon sèl wout pou ou pase nan sa.
Si ou aksepte volonte Bondye nan lespri ou, lespri Bondye pran plas li nan kè ou e li ap kontwole tout sa ki nan ou. Men, si pa aksepte li, lè sa a lènmi an pral pran plas sa a epi kontwole tout sa ki nan ou.

Pen chak jou

Women 8:14 Paske tout moun Bondye ap gide se pitit Bondye yo ye tout bon.

21-0926

Sitasyon pou jou

65-0801e Evènman yo te fè klè pa pwofesi a

Wè, bib la pa kontredi tèt li; Bib la se Bondye. Pa genyen okenn kontradiksyon nan Bondye; li pafè. Men, pèp la, ak pwòp entèpretasyon yo, kounye a, remake, kite montre ou, zanmi yo. Legliz yo pa ka dakò antre yo sou entèpretasyon yo.
Metodis pa dakò ak batis la, batis ak presbiteryen, presbiteryen ak pannkotis yo. Genyen karant òganizasyon pannkotis diferan. Yo pa dakò youn ak lòt. Alò, ou wè, sa se babilòn ankò, konfizyon.
Men Bondye fè pwòp entèpretasyon tèt li nan pawòl li a, li te pwomèt yon bagay li akonpli li menm, li bay sa pwòp entèpretasyon pa li, paske li fè konnen li nan sa a, ki jan li prale nan kò Kris la ki ap avanse, ki ap soti nan pye pou rive nan tèt la.

Pen chak jou

Lik 24:25 Lè sa a, li di yo:” o” gade ki jan nou manke konprann e nou mal pou kwè tout bagay pwofèt yo te di yo!

21-0925

Sitasyon pou jou

54-0402 Avèg Batime

Genyen kèk moun ki te manyen rad Jezi e li te geri. Gen lòt ki te ba li yon kalòt nan figi li, gen lòt ki te frape li ak yon baton nan tèt li, e genyen yon lòt ki kracbe nan figi li, li pa te santi okenn vèti nan li ditou.
Se te atitid yo te apwoche li. Li depann de ak atitid ou vin jwenn li. Si ou vini ou kwè ou ap jwenn èd, epi ou ak konfyans ke wap vini jwenn ak moun ou dwe jwenn lan Jezi Kris,
E ou ap vini yon fason ou dwe apwoche li a, wap prale resevwa yon bagay, si ou vini avèk respè. Si ou vini:” oke mwen prale touche li pou mwen wè si li ka ede mwen, “sa pa pral fè anyen ki bon pou ou. Wè?
Se nan fason sa ou apwoche li selon atik divin Bondye a se sa ki fè li fèt. Annik tankou sèpan an kwiv la. Ebyen sèpan sa pa te genyen okenn vèti nan li; se te yon ti moso kwiv yo te pote soti nan peyi lejip la.
Poto a tou pa te genyen okenn vèti ladan l, pa yon tikras. Men, yo te obeyi ak sa Bondye te di yo fè, se sak te prodwi pisans lan, se sa ki te fè vèti a, se te obeyisans ak pawòl Bondye a. E se menm bagay la aswè a.

Pen chak jou

1 Samyèl 12:16 Kounye a, rete la pou nou wè gwo bagay Seyè a ap fè devan je nou.

21-0924

Sitasyon pou jou

47-0412 Lafwa se yon sibtans

Moyiz, liberatè a, li menm se yon kado Bondye bay pèp la, yo pa konprann li. Ou wè sa mwen vle di a? Yo pa te konprann Moyiz.
E Moyiz te panse yo te ka konprann ke li se te yon kado pou delivre yo. Men yo pa te konprann sa.
Epi kounye a, zanmi mwen yo pa pran mwen mal. Pèmèt mwen di ou sa avèk reverans nan kè mwen, konnen ke mwen se yon moun ki nan wout pou letènite, ki pral kanpe devan nan jou jijman.
Yon pakèt moun te manke kado yo a, wè? Yo pa te kapab konprann li, yo te gade li yo te di” o li se annik yon nonm ” se vre. Èske se te Bondye oubyen Moyiz ki te delivre pèp la? Se te Bondye nan Moyiz.
Yo te reklame liberatè a lè Bondye voye liberatè a pou yo, yo pa te ka wè li, paske li te vini nan yon nonm. Se pa te yon nonm. Se te Bondye nan nonm sa a…

Pen chak jou

Travay 28:28 Se sa ki fè nou dwe konnen Bondye voye anonse nasyon yo mesaj delivrans lan. E san mank yap koute li.

21-0923

Sitasyon pou jou

64-0125 Limen limyè a

Yon ekla se yon fo limyè. Annik tankou yon lonbray sou wout la. Nou ap desann nan wout la nou wè yon lonbray. Li se yon konsepsyon fo de solèy la.
Men, lè ou rive la, li pa te pwodwi yon bagay, men yon bagay fo. Paske, ou pa ka mache nan ekla solèy la, paske li se yon lonbray li toujou montre ou yon bagay ki pa genyen anyen ladan l.
Se menm jan lè yon moun ap eseye di ou ke Jezi Kris se pa menm lan yè, jodi a, e poutoutan, yo ap mennen ou nan yon lonbray. Se tout.
Men lè ou al jwenn yon legliz epi ou fè tèt ou yon manm nan legliz sa ou vin tounen nan pil kredo frèt, oswa yon bagay konsa, pa gen anyen la, pa plis pase yon pakèt monden ki ladan l.
Kite mwen di ou sa. Piga ou refize limyè a levanjil la ki nan Jezi Kris la, ki ap pote reyon solèy sentespri a sou ou, ki fè ou yon nouvèl kreyati nan Jezi Kris. Pa eseye mache nan ekla yon lòt laj.

Pen chak jou

Yo se yon sous ki San dlo, yo se yon vapè yon gwo van tanpèt ap pote ale, e se yon fènwa pwès ki rezève pou yo.

21-0922

Sitasyon pou jou

61-0207 Atant

Yon vye simeyon, yon gran sen Bondye sa li se te yon nonm ki te genyen gwo repitasyon o jodi a yo di, men rete tann yon minit, mesye, mwen yon bizismann. Mwen se yon doktè. Mwen se yon pwofesè.” Ou pa pi bon pase okenn lòt moun. Lè sa a ou vinn pa anyen de sa ou ta dwe ye, ekriti nan liv la di.wè?
Lè ou vini nan kote. Ou dwe… Kòman ou kapab genyen lafwa, alò ou ap tann onè yonn pou lòt? Wè? Ou dwe toujou bay preferans ak yon lòt, se sa a lavi a ki nan Kris la ye, toujou bay preferans ak frè ou la ak sè ou la.
Menmsi yo gen tò, ebyen sa pa fè anyen. Se pa lè ou maltrete yo, ki pral fè ou fè yo yon bon moun pito ou mete yon bra ou sou zèpòl yo leve yo. Mwen renmen vye relijyon sa mwen pral di ou sa li fè.
Li pral-pral mennen yon tiksedo ak yon kostim chita, la e pase bra l alantou lòt la rele frè. Sa se vre. Li pral mennen yonn ak yon wòb kaliko e yon lòt ak wòb swa rele lòt la,sè mwen. Li asire ou li pral tankou syèl ble a e li dwat tankou kanon an ak fizi a aprè li pral sètènman fè sa.

Pen chak jou

Women 12:10 se pou lanmou nou genyen pou frè nou yo makònen ak gwo afliksyon nou genyen yonn pou lòt. Pran devan nan onore yonn lòt.

21-0921

Sitasyon pou jou

62-1223 Repwòch pou koz pawòl la

Men, li te dwe kanpe nan repwòch la. Men li isit la li te kite yo mare li, mennen li nan lanmò, pou yo touye li, pou li te bay lavi etènèl.
Glwa pou Bondye! O kòm mwen renmen li! Pou li bay lavi etènèl e li leve tout pitit gason Bondye yo ki te nan laj pase yo. Ki te kanpe ak pawòl sa a, ki te pran repwòch yo.
Se vrè, si li pa te vini, Noye pa tap kapab leve, si li pa te vini, Eli pa te kapab retounen
Si li pa te vini Noye pa tap janm leve, si li pa te… Si li pa te vini. Akoz li se te ayo predestine a, pou li vini pran repwòch sou li e li mouri ak lanmò pou chak pawòl Bondye te pwononse, e moun ki te dwat. Ki te kanpe pou li.
Li se sa li ye. Pa te genyen lòt ki te kapab fè li. Sèl Bondye, epi li vini, li pran plas la, pou li te kapab delivre nou, e bay lavi etènèl ak tout pitit Bondye yo ki te kanpe pou menm pawòl la e ki aksepte soufri wont lan.
Chak piti Bondye yo, ki desann nan laj la, ki te kanpe nan repwòch la. Pa te genyen yonn lòt ki te kapab delivre li, men ak Lafwa li te wè redanmtè ki ap vini an.

Pen chak jou

Ezayi 53:7 yo te maltrete li, e li te kite yo fè li soufri, epoutan li pa te ouvè bouch li di yon mo. Yo te mennen l labatwa tankou yon mouton. E li te tankou yon mouton ki pa fè bri pandan li devan moun ki ap tonn li, li pa te ouvè bouch li di yon mo.

21-0920

Sitasyon pou jou

52-0713 Bondye temwaye de don li yo

Men, li te dwe kanpe nan repwòch la. Men li isit la li te kite yo mare li,

Lè ou pran pozisyon pou Jezi Kris, rete la, epi prè pou mouri pou li, paske sa Bondye di se laverite, epi piga ou genyen lapèrèz pou sa… Satan pa te genyen anyen pou li fè nan sa a.
Pa diskite ak li, piga ou joure ak li, inyore li, epi mache ale. Si ou ap goumen ak li, li pral kenbe ou nan goumen an lajounen kou lannwit, li di gade? “Wè”
Li pral di,” ou konnen ou pa geri.” Ou pral di, ” oke, kounye a, gade, Satan, mwen vle di ou yon bagay. ” piga ou di li. Annik di,” wete kò ou la. Mwen pa vle tande anyen sou ou.” Epi kontinye mache, e di mèsi Seyè. ” kontinye wout ou wè? Pa okipe li ak sa lap di a.

Pen chak jou

Sòm 16:8 Mwen gen Letènèl devan je m toutan. Piske li sou bò dwat mwen, mwen pap janm brannen.

21-0919

Sitasyon pou jou

61-0118 Jezi Kris se menm lan yè, jodi a, e poutoutan

Èske ou ta renmen wè li? Mwen gen asirans mwen renmen wè li. Mwen vle… Èske se posib nou ka wè li? Ou panse sa? Sètènman. Nou gen anpil pou nou kapab wè li. Si yon moun pa te avèg espirityèlman.
Mwen te wè li aprè midi a lè solèy la te pral kouche. Mwen wè li soti nan vag nan fon okseyan an. Mwen wè li nan zetwal maten an, mwen te li nan zetwal aswè a.
Mwen tande li kriye nan èg la lè li tap desann mòn lan. Mwen tande li ranni nan lou a. Mwen tande li- Mwen tande li ki klerone nan wapiti a, mwen tande li nan goyman sèf la, poukisa, sètènman. Mwen tande li kriye nan yon ti bebe.
Ou konnen li te yon fwa yon ti bebe li menm. Annou pale sou siy lan, Ezayi 9… Lè yo te mande li yon siy, Bondye te ba yo yon sipè siy” yon jèn ti fi pral ansent, e li pral pote yon timoun.
Se pou li rele konseye, pwens lapè a, Bondye pisan an papa etènèl la.
Sa ta dwe touche yo: Jewova, yon ti bebe, Jewova Bondye, yon ti bebe kap rele nan yon krèch, nan yon pil fimye nan yon.nan yon krèch. Sa ta dwe frape yo: Jewova, yon ti gason jèn ki ap jwe la. Jewova ki ap fwape klou tankou yon bòs chapant,
O, la la a! Pi wo ke tout: Jewova kloure sou yon kwa pou sove pèchè yo. Sa ta dwe touche yo. Nou te ka wè li. Li pa mouri.

Pen chak jou

Jan 12:21 yo pwoche kòt Filip; ki te moun Betsayida nan galile, yo di li:” Mesye, nou ta renmen wè Jezi. “

21-0918

Sitasyon pou jou

61-0108 Revelasyon chapit4 pati 3

Epi Bondye, kòm mwen ale laba nan jaden an pou mwen fè fas ak lènmi an, mwen kapab reyalize ke mwen genyen yon ganizon a chak èdtan kap lapriyè.
O kouman mwen depann de ganizon sa, lènmi an ap apwoche, men mwen konnen ganizon sa a ap kenbe m paske manman yo e papa yo ak tigason yo, e tifi yo, ak kretyen yo, ki te fèt de nouvo avèk yon esperyans, moun sa yo la ajenou ap lapriyè, “o Bondye, bay delivrans!
Alò, papa, nou priye pou ou kite nou jwenn kote pou nou soti nan liy lènmi an, e konkeri tout nanm ki koute chè ki ap tann ou.
Seyè fè sa, epi pote yo soti nan fènwa ale nan limyè. Konsa nou mande ou sa nan non Jezi. Amèn.

Pen chak jou

Lik 18:1 E, li te pale yon parabòl ak yo, nan fen tan sa moun yo dwe ap priye pou yo pa tonbe.

21-0917

Sitasyon pou jou

61-1015E Respè a

Kounye a Noye te genyen yon revelasyon ki vin de Bondye, men li te kontrè ak tout bagay syans lan te dwe pwouve ke se vrè.
Men li te pale ak Bondye, e Bondye te pale ak li. Li te ale prepare yon lach. Kote mokè yo tap pase l nan rizib, kòm bib la te di ke se konsa yo ta dwe ye nan dènye jou sa tankou yo te ye nan jou Noye a.
Anpil mokè yo tap moke Noye. Poukisa yo te panse li te fou, paske li te bati yon lach.
Alò Bondye te fè jijman tonbe sou mokè yo, paske yo pat vle koute mesaje Bondye a e pou yo te rantre nan lach la ak predikasyon li yo, alò Bondye te voye jijman diven li yo sou tè a.
Premyèman li te fè yon preparasyon pou moun ki ta resevwa li, pou chape li, e lè sa a si yo pa te chape anba li, genyen yon sèl bagay ki te rete. Si yo pa pral pran preparasyon Bondye pou yo chape, alò genyen yon sèl bagay ki rete, se jijman diven an.
Ou kapab sèlman fè de bagay sa yo, se swa ou aksepte mizèrikòd oswa ou aksepte jijman. Ou dwe aksepte youn, oubyen lòt la.

Pen chak jou

Jak 5:9 Frè m yo, piga yonn gen move santiman kont lòt, dekwa pou nou pa sibi kondanasyon. Gade jij la kanpe devan pòt la.

21-0916

Sitasyon pou jou

62-0408 Prezime

Fòk te genyen yon batay, si ou vin parese nan tout bagay, poukisa, ou ap…ak kisa ou ap simonte, yo ap simonte ak pawòl Bondye a e temwayaj yo, san Kris la.
Ou te genyen bagay pou ou simonte, epi ou genyen kèk obstak. Ak moun ki diferan ak ou, e ki gen anpil ajitasyon ak ou, epi ki di ou se yon sen ki ap woule nan tè. Ak yon pakèt lòt bagay sa yo ki devan lan, li se yon eprèv, si ou pa gen kè, alò ou pa nan batay la.
Poukisa ou rantre nan legliz la… Epi tou. Poukisa ou nan lame a, pou genyen yon fòmasyon? Se pou ou te poze ou, monte desann nan lari a, e fè yo wè ou.
Se fason sa a kèk kretyen ap aji, nou vle pou moun yo leve nou, yo pa pral gade ou anlè, yo pral gade ou anba.
Pou tout moun sa yo ki ap viv nan Kris Jezi a pral soufri pèsekisyon.” Ranmase nepe ou a, koupe tout bagay ki devan ou, gade jan ou prale.

Pen chak jou

1Timote 6:12 Konbat nan bèl konba Lafwa a, kenbe lavi etènèl la fèm, lavi yo te rele w pou li a…

21-0915

Sitasyon pou jou

53-0609 Demonoloji domèn relijye

Ou konnen gen-genyen yon fo. Genyen yon vrè ak yon fo nan tout bagay. Si mwen ba ou yon dola, epi mwen di, ” Eske sa se yon bon dola? Epi ou ta gade nan li, li ta bèl anpil tankou yon dola reyèl oswa ou ta kwè li. Eske se vrè?
Se konsa li pral genyen reyèlman yon bon imitasyon. Si Jezi te di sa de lespri sa yo nan dènye jou yo ta dwe tèlman kole jouk li ta dwe twonpe Eli yo si sa te posib, moun relijye yo.
Kounye a, sonje. Kounye a, pa gen anyen deyò a, yo nan yon vye legliz frèt, for… Frèt, fòmèl. Deyò a yo genyen annik yon fòm sentete, ou wè.
Men de lespri sa yo, lespri reyèl, yo ta dwe tèlman kole jouk li ta ka twonpe menm eli yo. Nou wè ki jan yo ap travail kòt ak kòt nan dènye jou yo. Jezi te di sa? Li te fèl.

Pen chak jou

Efezyen 5:6 Pa kite Pèsonn twonpe ou ak pawòl ki pa gen sans.

21-0914

Sitasyon pou jou

61-0426 Pwofèt Miche

Alò te genyen lontan depi Eli te fè pwofesi sa. Li te nan laglwa lontan sa.
Men li dwe, li te bay pwofesi sa a, e li te konnen sa dwe akonpli. E Miche te konnen ke Eli se te yon òm Bondye, e men Bondye anro nan syèl la ap fè konsèy pou li pote pawòl Eli akonpli.
E si ou te genyen pawòl Seyè a, e ou pwononse pawòl Seyè a, e ou pa doute de pawòl Seyè a, Bondye pral kenbe yon reynyon konsèy pou li fè pawòl ou a akonpli paske se pat pawòl ou se te Pawòl li.
Si se pawòl si se ensi di Seyè a, si se vrè ensi di Seyè a.

Pen chak jou

Matye 24:35 Syèl la ak tè a pral pase, men pawòl pa pral pase.

21-0913

Sitasyon pou jou

62-0128 Paradòs

Lè Jezi te isit sou tè a, li te mache sou dlo a. Syantifikman di mwen kòman yon nonm fè kapab mache sou dlo a: se yon Paradòs.
Yon jou li te pran senk ti pen e de ti pwason e li te nouri senk mil moun. Ki jan de atom li te fè l tounen?
Sa se pa te menm yon pwason ki te kwit. Lè te kase yon moso nan pen an… Li bay sa chak fwa li pran ladan l ankò, te gentan gen yon lòt pen ki gentan la.
Li gentan donnen, nan jaden an li te gentan kwit; ak tout grès li ladan l(wè?) Ak tout sèl li. Li te gen la a yon moso pwason, li te kase e yon lòt moso pwason kwit. Amèn. Alelouya.
Sa Se te yon eleman li ban nou si nou pral annik rete nan pawòl la. Rete la. Mwen kwè nou prèske prè pou nou wè sa rive. Viv fidèlman ak pawòl la.

Pen chak jou

Jan1:12 li te bay tout moun ki te resevwa l yo gen dwa pou yo vin pitit Bondye, paske yo te demontre yo gen lafwa nan non l.

21-0912

Sitasyon pou jou

53-1205 Rezirèksyon an

Genyen yon tan kote nou pa dwe kite pèp la se bebe. Nou pa kapab fè yo yon sese. Se sak pwoblèm lan jodi a. Predikatè yo ap manipile levanjil la ak yon gan eklezyastik. Se sa ki bay anpil pwoblèm jodi a.
Nou bezwen yon levanjil brital jodi a, yon levanjil San patipri ki di ou se pechè ou pral nan lanfè. Si ou pa genyen sentespri ou deyò nan wayòm Bondye a. Sa se vre.
Ou pa kapad kwè nan sinatirèl la, paske ou pa te fèt yon dezyèm fwa. E lè ou fèt yon dezyèm fwa ou dwe kwè nan sinatirèl paske ou se yon sinatirèl ou menm.

Pen chak jou

2 Timote 2:3 Antanke bon sòlda Kris Jezi pran lo soufrans pa w.

21-0911

Sitasyon pou jou

65-0404 Enfayibilite pawòl la ki pale pa Bondye

Ou konnen, mwen -mwen te di ak gason sa yo pandan tan kap vini an, mwen te di yo kòman nou dwe go kontan nan tout lè. Bondye pa vle pou nou tris ditou.
Nou konnen se ak movè tanperaman sa yo sa fèt e ke vye tanperaman sa yo, sa se yonn nan bagay ki tèrib. E li- li se swasant pou san nan tanperaman kolè sa yo ki bay anpil maladi.
Wi, mesye, yo vole ak yon kriz kolè, sonje se sa ki annik bay kansè, maleng, oubyen bagay konsa.
Lè ou fè sa. Lè ou mete ou nan kondisyon sa akoz yon moun, ou pa vle tounen la ankò. Tann ankò mwen ba yo, yon moso nan mwen. ” Dakò. Sonje ou se yonn ki pral peye sa. Se pou annik rete kontan.
Map ba ou yon ti istwa, li di genyen yon ti wouj gòj yon maten li te chita sou yon bwanch li tap sifle ti konpayèl li a.
Ti konpayèl li a, te vole desann kote l la e li te di, ou konnen, mwen tèlman mwen tèlman enkyete maten sa de yon bagay ” li te di kisa?” Mwen te di,” nou menm wouj gòj nou pa janm enkyete. ” Men mwen annik mande si pòv kreyati sa yo, imèn te fonse sousi yo ap mache, mwen mande, petèt yo pa gen papa yo ki nan syèl la ki ap veye sou yo tankou genyen nou menm wouj gòj yo.
Se pou sa ou janm tande yonn nan yo tonbe tansyon , se pa vre?

Pen chak jou

Filipyen 4:4 Rejwi nou toujou nan Seyè a; e ankò mwen ap di rejwi.

21-0910

Sitasyon pou jou

62-0608 Pèseverans

Gade. Fanm sa a ki vin dwat bò kote don Bondye a. Konbyen se te diferan de Farizyen yo. Konbyen se te diferan de Jwif yo, chèf yo. Yo te di nou vle wè yon mirak devan nou.” O bò kote eklezyastik la.
Men ti pòv payènn inyorant sa li te annik di,” Seyè mwen annik ap tann ti miyèt la.” Li te di Yon – yon… Ou konnen chen yo ap manje ti miyèt ki sot tonbe nan tab mèt la, e se tout sa mwen mande ou.” Li pa te di, ” ou dwe vini lakay mwen e poze men ou sou timoun mwen an.” Li pa te di,” si ou pral vini anba e pale nan lòt lang, e di mwen tout o sijè sa, mwen mwen- mwen pral kwè li.”
Li te di mwen sèlman vle ti miyèt yo. Annik sa ki tonbe a se tout sa map chèche. ” wè li te vin dwat bò kote li.
Li te vin dwat bò kote don Bondye a. Li se te premye moun nan nasyon ke Jezi te fè yon mirak pou li, premye moun nan nasyon yo.

Pen chak jou

Matye 15:27 Dam nan di:” wi, Seyè. Men ti chen yo konn manje kras pen ki sot tonbe sou tab mèt yo.

21-0909

Sitasyon pou jou

63-0717 Yon prizonye

Mwen ta renmen fè deklarasyon sa, paske Bondye dwe toujou pran lòm, ki pral sèvi vrèman, pou fè l yon prizonye li,
Yon nonm ki dwe abandone chak anbisyon, li te genyen, chak bagay ke li ye chak-chak bagay, lavi li, nanm li, kò li, volonte li, anbisyon li, chak lòt bagay, e tounen yon prizonye konplè pou Kris, ki se pawòl la pou sèvi Bondye.
Ou dwe mache kontrè ak kapasite ou, ou genyen pou fè jijman. Petèt, nan yon sètèn òganizasyon, ou kapab panse ke yo pral leve l wo e ba ou yon gran bagay ke ou kapab demake . men ou ka jwenn li nan eta? Nan yon tikras tan, ou jwenn ou venki, jiskaske Bondye jwenn yon nonm ak volonte li tounen yon prizonye pou li.
Bondye ap Chèche prizonye, li toujou fè sa, ou kapab Chèche sa atravè ekriti a. Yon nonm ki dwe se yon prizonye pou Kris, ki kont tout bagay. Dayè, ou pa kapab konnekte avèk anyen lòt, men ak Kris la,
Ou pa ka konnekte menm ak papa ou, ak manman ou, ak frè ou, ak sè ou, ak mari ou, ak madanm ou, ak Pèsonn lòt. Ou ka konnekte sèlman ak Kris e ak li menm sèl, answit Bondye ka itilize ou. Jiskaske alò ou vin la, enposib pou ou.

Pen chak jou

Filemon1:9 Mwen ta renmen sipliye ou pito sou baz lanmou, piske mwen menm, Pòl, mwen se yon granmoun, wi e kounye a, mwen se yon prizonye tou pou Kris Jezi.

21-0908

Sitasyon pou jou

65-1127 Eseye rann yon sèvis ak Bondye San se pa volonte Bondye

Gade kouman sa pwòch tankou lam jilèt kounye a, antre vrè ak fo a e sonje li pral tonbe yon kote oubyen nan yon kwen , li pral fini tankou jilèt efile a diferans ant vrè ak fo a. Se pou nou pran chak pawòl Bondye a, pa yon tikras nan chak pawòl, men pran chak. E jodi a nou rive , non pa literyen, non pa metodis non pa pannkotis nan aj efile sa , nan yon aj kote antikris la tèlman pafè , sa pral sedwi menm eli yo , yo pral tonbe movè kote, si yo pa pran prekosyon konsa y ap nan yon kwen fè atansyon ! Pran prekosyon, nou pap viv nan aj pannkotis , kounye a nou pi lwen pase yo …

Pen chak jou

Women 13 :12
Nou nan fon nan nwit lan , li prèt pou l jou . ki donk annou mete zam limyè yo nou.

21-0907

Sitasyon pou jou

54-0724 Yon esperyans pèsonèl avèk Bondye

O, e mwen tap panse ak gran ero yo nan bib la. Sa fè mwen annik sonje kèk tan isit la, mwen anro mòn lan, e mwen te remake kana yo, lè yo tout te viwon sous dlo a, ap pedale.
Men chak premye ti van frèt ki te soufle anba, ti kana sa yo te rasanble la, kakade de oubyen twa fwa, e yo pati pou Louisiana byen vite yo ale nan jaden diri a.
Kisa genyen? Yo pa te genyen okenn tewoloji. Li te absoliman fèt yon kana, e lè li se yon kana, li genyen yon enstenk. E li konnen, si li se yon kana, e enstenk lan di li ale gen yon tan frèt ki ap vini, li ale kote ki fè pi cho a, e nan tèren ki pi bon. Bon si- si yon kana kapab fè sa paske lè se yon kana.
Kisa yon nonm dwe kapab fè gras,ak batèm sentespri a, lè li te fèt ankò nan lespri Bondye a? Li dwe konnen lè pwoblèm yo vini, li kapab apiye l sou Bondye, e vole ak zèl l Lafwa, e soti nan bagay la , soti nan maladi a,soti nan lyen kondisyon ba sa a, e nan tout bagay sa yo . Se yon moman pou Bondye fè aksyon akòde , prezans Jezi pou beni e bay pisans e bay gwo bagay nan legliz , nan jou sa . Bondye te pwomèt lap fè sa .

Pen chak jou

Matye 6 :26
Gade zwazo nan syèl yo byen , yo pa plante e yo pa rekòlte ,ni yo ranmase AL met nan depo.E poutan , papa nou ki syèl nan la ba yo manje .Èske nou pa gen valè pase yo ?

21-0906

Sitasyon pou jou

59-0920 plante viy lan e kote l dwe plante

Alò lè lespri veritab Bondye a ap aji nan yon kwayan, li di”Amèn” ak tout sa ekriti a di. Poukisa? Paske se sentespri a, ki te ekri bib la, li nan li e pou li fè l frape nan lavi li a. Ki prezan nan li oubyen nenpòt sa lòt moun ka di l, sa pa gade l li toujou kole avèk pawòl la.
Genyen yon fo, se yon pakèt kolokent, yo soti nan viy sovaj. Se yon viy ki pa pisan ki kouvri tout tè a, men se lanmò li jete, anpil bagay nan mitan moun yo.
Men sonje farin bay lavi.rache li plante yon bon kote ki se nan Jezi Kris.
Kèlkeswa pawòl li se pou nou di yon ” amèn”. Alò lespri Bondye a, alò bay anpil jwa espirityèl ki pral koule kòm rivyè dlo. ” Li pral tankou yon nonm, yon pyebwa plante bò rivyè dlo.
Fèy li a pap janm fennen. Li pap chita kote moun ki ap moke, moun ki pa kwè, moun malpwòp ki ap viv selon fason monn lan.
Men li pral bay fwi lè sezon li rive.” Ki jan de fwi? Si nou plante nan Kris, nou pral bay fwi espirityèl sentespri yo. Fwi espirityèl sentespri yo. Paske sentespri a ap viv nan nou.

Pen chak jou

Sòm 1:3 Li tankou yon pyebwa ki plante bò rivyè dlo, e ki bay fwi lè sezon l rive, yon pyebwa fèy li pa fennen lap reyisi nan tout sa li ap fè.

21-0905

Sitasyon pou jou

65-0219 Jodi a ekriti sa akonpli

Kounye a kouman pèp sa ka fè fayi wè sa kiyès li te ye? Kouman yo te fè manke sa? Kouman yo pa te kapab wè l, lè te fè l klè, e moutre li?
Kouman yo kapab fè manke wè sa? Lè li menm ki te pawòl la! Panse ak sa,” jodi a ekriti sa akonpli devan je nou, kiyès ki te di sa? Bondye li menm, li ki se pwòp entèpwèt Pawòl li. Li di jodi a ekriti sa akonpli.
Se te mesi a li menm ki te kanpe devan asanble a e li ap di yon pawòl ki soti nan bib la ki gen rapò ak li menm, e answit li tap di, jodi a ekriti sa akonpli ” e yo te fayi wè sa.

Pen chak jou

Lik 4:21 Lè sa a, li kòmanse di yo:” jodi a pasaj ekriti a nou sot tande la akonpli.

21-0904

Sitasyon pou jou

65-0426 Pwouve pawòl li a

Men fokon an pèdi idantite li depi lontan, paske li pa te plane nan lèzè ankò, e li pa chase vyann fason li te konn fè. Men li chita sou fil telefòn yo li ap aji tankou chawonya.
Li- li te ap Chèche lapen mouri machin touye. E fokon an ak votou a ou jwenn yo laba ap manje ansanm. Li ap sote tankou votou a olye li mache tankou li te dwe fè l. Li te pèdi idantite li.
E mwen ap di sa ak tout lanmou Bondye, e respè, legliz pèdi Idantifikasyon lontan kòm yon sè èg. Legliz rete chita, olye yo fouye nan pawòl la e jwenn si bagay yo se laverite.
Li ap tann yon bann lekòl dimanch, literati ki te fèt pa yon bann entèlektyèl, yon lapen ki te mouri yon lòt kote yo, li ap sote tankou yon votou!
Bondye ede nou pou nou vole lwen sa .pwomès yo se laverite se pa sa yon moun di o sijè sa, men se kisa Bondye di nan sa yo! Yo se laverite. Mwen tèlman rekonesan pou mwen asosye avèk èg yo.

Pen chak jou

Matye 24:28 La kote kadav la pral ye, èg yo ap rasanble.

21-0903

Sitasyon pou jou

56-1215 tande li

E chak pawòl Bondye se yon semans sa kapab plante nan fontèn dlo lavi ki pap sèch la ki se Kris, kwayan kapab bwè anplis ke sa li te gen nan panse l, li kapab bwè, e detann li,
Li kapab prodwi tout sa li bezwen, paske yo nan li deja, lè li te resevwa Kris. E nou te plante ansanm nan Kris.
E li se yon sous dlo lavi ki pa janm sèch e nou pa dwe janm pè mande l gwo bagay. Bondye vle pou nou mande anpil gwo bagay.
Li pa vle pou aji ak ti panse, tankou timoun. Li vle pou nou mande li anpil gwo bagay pou jwa nou ka pakab pafè.
Eske nou kapab panse yon ti pwason a pe prè gwo konsa ki ap viv nan okseyan atlantik , ki ap di, li ta pi bon pou m annik bwè yon titak nan dlo sa pou mwen pa fini l” sa se yon betiz.
Eske nou kapab panse yon ti sourit laba nan gwo depo grenn sa yo nan Ejip, li ap di,”li ta pi bon pou mwen annik manje de grenn nan yon jou, paske pou mwen pa vle fini anvan lete a rive ankò, ” bon sa se yon betiz.
Si yo ta genyen San mil rat yo nan gwosè sa, yo pa te ka fin manje l. E menm si yo ta genyen yon bilyon fwa yon bilyon tòn pwason yo pap janm ka fin bwè dlo sa.
E konbyen fwa nou kapab miltipliye sa.nou pa janm ka fini ak pisans, e mizèrikòd Bondye pou pitit li yo. Li se yon sous lavi ki pa ka sèch. Se annik bwè e bwè e bwè e bwè.

Pen chak jou

Jan 7:37-38 Nan dènye jou fèt la, jou ki te pi enpòtan an. Jezi te kanpe li di byen fò: si yon moun swaf, se pou li vin jwenn mwen pou l bwè. 38, Yon moun ki mete Lafwa nan mwen, jan yon pasaj nan ekriti yo di sa kouran dlo ki bay lavi ki ap koule soti ladan l”.

21-0902

Sitasyon pou jou

60-0416 Abraham e semans li a aprè li

Pa gade ak ou menm pa gade ak sakrifis ou Bondye pap gade ak ou li gade ak sakrifis li a ki se Kris la. Pa gade ak ou menm. Mwen pa diy, ou pa diy, pa gen pèsonn ki diy, men sèl li menm.
Mwen pa konte sou sa mwen fè, kiyès mwen ye oubyen mwen- mwen pa tap janmè fè sa. Men mwen ap gade sou sa li fè. Se la mwen ap apiye m sou sa li fè. Li se sakrifis mwen.
Mwen pa diy pou gerizon an. Non mesye. Seyè mwen te dwe mouri depi lontan,mwen pa te dwe fèt menm. Men mwen ap viv; mwen gen lavi etènèl, mwen pral nan syèl la. Poukisa? Paske li fè sa pou mwen. Li te yonn ki te pran plas mwen.
Mwen te ak jenou kale, je m kole nan chak jou de kondisyon sa yo, men li te pran plas mwen. Espirityèlman , ap pale mwen te anbouye anpil, e mwen te nan konfizyon anpil; li te pran plas mwen, alò li fè mwen vin yon pitit gason Bondye pafè, yon pitit fi pafèt
Bondye.
Se sakrifis li ki te fè sa, se pa mwen. Mwen pa gen anyen m ka fè nan sa. Mwen te fèt pi mal konsa. Men mwen pa konfye mwen nan sa mwen te fè. Mwen konfye m nan sa li te fè (wè) se sa li te ye. Men li.

Pen chak jou

Lik 9:56 Paske pitit lòm lan pa vin pou l detwi lòm men pou li sove yo.

21-0901

Sitasyon pou jou

54-0723 Pwofèt Elize

Pafwa nou pati nan yon elan, kote nou pa te panse ak Bondye nou pa te priye sou sa, pou nou mande Seyè a si nou dwe fè sa, oubyen pa fè l e nou vin jwenn pwovizyon benediksyon nou koupe,
Alò nou mande pafwa, “bon, nou mande poukisa mwen pa kapab gen plis benediksyon.” Nou gade, pou nou wè, nou kite lavi priyè desann ba.
Nou di,” bon mwen se yon kretyen. ” bon sa se plis yon siy pou nou priye plis ke janmè, pou nou li bib nou chak jou, priye chak jou.
Pa pran okenn desizyom fèm tou, oubyen vit, san nou pa konsilte Bondye premyèman o sijè de sa. Mande li,” mwen pral fè sa papa?” Alò nou pral wè sentespri a ki pral pale ak nou.
Li ka PA ba ou yon vizyon, men li pral pale nan kèk fason avèk ou pou l kite nou konnen sa, si nou pral sensè e mande li.

Pen chak jou

Jeremi 29:13 Nou gen pou nou Chèche m pou nou jwenn mwen, lè nou Chèche mwen ak tout kè nou.

21-0831

Sitasyon pou jou

51-0413 Zèv mwen fè yo temwaye de mwen

Aprè tout, mwen prefere gen lanmou Bondye nan kè mwen pase tout lòt don ki genyen nan bib la. Dakò.
Mwen tap panse de sa nan kèk minit pase yo. Ti pitit fi mwen an te rele mwen, e mwen te di l… Li te vle mwen vini lakay li, li renmen m o la la. E alò mwen-mwen… Li se… Mwen te di li mwen te voye pou li yon ti Pope.
Men. Li pa te vle pope ya. Li te di, mwen vle ou menm papa, se pa pope ya.” Wè, li vle mwen, bon, se nan fason sa mwen de Jezi. Mwen renmen don li yo e bagay sa yo pou mwen ede pèp li a, mwen vle Jezi.
Mwen vle lanmou Bondye chita nan kè ou, pou li tèlman anfonse jiskaske tout bagay monn lan soti e ou pa wè anyen lòt, men sèlman Seyè a pou renmen li.
E kòm nou renmen yonn lòt, nou renmen Seyè a. Si nou pa renmen yonn lòt nou pa ka renmen Seyè a. Li te di l, se vrè. E Bondye pa ka rantre nan nou.

Pen chak jou

1 Jan 5:2 Men ki jan nou konnen nou renmen pitit Bondye yo se lè nou renmen Bondye e nou obeyi kòmadman l yo.

21-0830

Sitasyon pou jou

62-0711 Tande li

Bondye, kreyatè, te kouri vyèj Mari ak lonbraj li, li te kreye yon selil san nan li. Kounye nou tout konnen lavi a sèks maskilen an. Kòm nou konnen manman poul la kapab ponn zè a, men si pa te avèk zwazo mal, li pap janmè kale, li pap fètil.
Alò sèks maskilen an se te Bondye. Se yon kreyasyon de Bondye… Presye pèp katolik yo ki la kounye a, mwen pap blese santiman nou, men lè nou di,”Mari se manman Bondye… ” kiyès ki papa Bondye, si se te manman li? Wè? Li pa manman Bondye, li se yon enkibatè ke Bondye te itilize .
Bondye te itilize Mari men li yon entèsesè, li- e li pa yon medyatè, li se yon fanm Bondye, papa a te kouvri ak lonbraj li, e pisans kreyatris li, san okenn dezi sèksyèl e tou li te kreye yon jèm nan li pou li te ka fè pitit Bondye a. Dayè, li pa ni jwif, ni payen. Li se te Bondye.

Pen chak jou

Lik 3:22. E yon vwa soti nan syèl la ki te di: ou se pitit mwen renmen anpil la nan ou mwen plezi pou mwen rete.

21-0829

Sitasyon pou jou

63-1128 siy lan

Lè Bondye kòmanse egzòd la nan Ejip, li te rele Izrayèl soti kite peyi Ejip, pou yo ale nan peyi li te pwomèt yo a, pa te gen eskiz. Chak moun te dwe afiche ak san an.
E jodi a, egzòd la, se rele ou soti nan sistèm yo pou ou rantre nan lepouz la ,kèlkeswa sistèm ou ladan lan,sa mande siy lan, lavi Jezi Kris menm. Anyen lòt pa pral mache. Se toujou siy lan ki nesesè
Chak nonm, kèlkeswa li se yon nonm ki lwayal, menmsi li se te yon Farawon nan Ejip, e kèlkeswa li se yon nonm pi enpòtan nan jodi sa. Men siy lan dwe aplike sou li, kèlkeswa kòman li te enpòtan.
Menmsi li se yon Evèk, yon sakrifikatè, ke li se yon prezidan, yon Wa, yon potanta, yon monak, sa yo pa genyen pou fè anyen nan sa, Bondye te rekonèt sèlman siy lan se Alyans li ak pèp la.

Pen chak jou

1 Kwonik 16:15 Sonje Alyans li te fè a pou toutan. Pwomès li te fè pou mil jenerasyon an.

21-0828

Sitasyon pou jou

64-1221 Poukisa se yon bèje

Kounye a kite nou annik fèmen je nou, panse ak Jewova. Non nou pa yonn ki diy, non nou pa yonn ki te kapab fè l, men li, e li te desann, e li tounen yonn tibebe.
Li te tounen yon adolesan. Li te tounen yon chapant. Li te tounen yon travayè, li te tounen yon ayo, li te tounen yon sakrifis. Li te resisite triyonfalman, se te Jewova.
Tankou Moyiz wete nan sen li men li ki te sou kè li, Bondye wete nan sen li (sekrè li) men li, pitit li a li te frape li ak maladi peche,
Enkirab, remete l nan sen li ankò e li wete li, li lonje li ba ou, e ban mwen: “Jezi Kris menm lan, yè, jodi a, e poutoutan.
Kounye a gade li.

Pen chak jou

Jan 16:27-28 Paske, papa li menm gen afeksyon pou nou, poutèt nou gen afeksyon pou mwen, e poutèt nou kwè mwen vini kòm reprezantan Bondye.
Mwen Vini kòm reprezantan papa a e mwen vin nan monn lan, kounye a map kite monn lan e mwen pral jwenn papa a.

21-0827

Sitasyon pou jou

60-0522 Adopsyon katryèm pati

E lè yon kretyen rantre nan levanjil, li ranpli ak volonte Bondye a, tout bon bagay Bondye a poze sou li, li prè pou l Travay ak kè ouvè.
Volonte li se plase nan pozisyon l pou li fè sa sentespri a di li pou li fè, soti nan lanmò rantre nan lavi, li sanktifye de tout bagay monn lan, li mache nan limyè a, menmjan limyè vini ak li, li ap avanse, li prè.
Alò Bondye fèmen pòt monn lan dèyè li, e li frape de bò pòt la konsa, li sele ak pwomès sentespri a, alelouya.
Pou konbyen tan? Jiska destinasyon l li nan chemen fere a pa al ouvè l si ou wè tout bagay ankò ap mache byen. Sa se byen, annik kite li trankil. Enspektè a te fè enspeksyon li.
Pou konbyen tan li sele? Jiska nan jou redanmsyon an. Sa se pou konbyen tan ou sele a.

Pen chak jou

Matye 24:13
Moun ki pral pèsevere jiska lafen, se moun sa ki pral sove.

21-0826

Sitasyon pou jou

65-0718 Nouriti nan vrè sezon li

Mesaje a, mesaj la-mesaj la, e pawòl la se te egzateman menm bagay la. Pwofèt la, pawòl la, mesaj la, mesaje a, mesaj la, e mesaj la se te menm bagay la.
Jezi te di” si mwen pa fè zèv ki te ekri sou mwen yo, alò pa kwè ” sa bon. Yon nonm ak mesaj li a fè yonn.
Se pousa jodi a yo pa kwè nan zèv Bondye yo, se paske yo pa asepte mesaj Bondye a. Yo pa kwè mesaj la. Men sa yo ki pa kwè nan lè nou ap viv ladan lan, bagay sa yo se nouriti kache.
Annik panse yon ti kras Bondye tèlman byen kache sa, yo ap gade sa byen dwat la e yo pa ka wè sa. Se menm jan Eli te avèg lanme Siryen an. Se menm fason sa Bondye avèg enkredil yo de vrè veritab pawòl Nouriti timoun li a, kwayan li a.

Pen chak jou

1 Korentyen 7:15 Men, si enkredil la vle pati, kite li pati.

21-0825

Sitasyon pou jou

61-0827 Mesaj gras la

Alò Bondye te tounen moun, e pou li te ka mouri nan yon lachè imèn, nan fòm yon nonm ki te rele Jezi Kris se te mesi a ki te pwomèt la ki te pote gras la.
Nou Bondye e Kris se menm pèsonn lan Bondye abite nan Kris.” Mwen menm ak papa a nou se yon sèl, papa abite nan mwen. Se pa pawòl pa mwen map pale, se pawòl papa ki abite nan mwen an. Sètènman Bondye nan Kris.
Se pwomès gras ki te nan jaden Edèn lan, pa gen okenn kote ou ka ale, ki kote pou ou fè, epi gras la fè chemen an.
Kite mwen di nou zanmi pechè mwen yo, petèt nou isit la manten an, ou se yon pwostitiye, petèt maten an ou se yon kouwè de jipon, petèt maten an ou se yon tafiatè, ou se yon jwè, oubyen ou se yon touyèd moun.
Petèt maten an ou se yon mari malpwòp, ou se yon mari, ou yon mandanm malpwòp. Petèt ou se yon pechè sal. Ou di mwen pa mele nan redanmsyon an. Non se pa vre ,oubyen ou gen dwat pa legliz sa maten an.
Gras la pral fè yon wout pou ou nan mitan fè nwa, nan lè sa, si ou pral annik asepte li, Adam te gen volonte pou asepte li. Se sa pou fè asepte li.

Pen chak jou

Women 6: 14 paske peche pa gen pouvwa sou nou, paske nou pa anba lalwa , men nou anba gras la.

21-0824

Sitasyon pou jou

55-0403 Kominyon pa redanmsyon an

Jezi te di pawòl la se yon semans yon semè AL seme. E jèm semans sa nan

Lafwa entèlektyèl.
Se pou rezon sa pèp la yo pa ka pran gerizon yo, se paske yo sèlman gen yon vizyon entèlektyèl sou sa, yo konsevwa l nan panse yo.
Men panse a pral fè rezonman. Panse a pral di,” li pa kapab. Mwen pa fè miye” sans wè mwen te di,” bra mwen pa defòme ke jan li te ye yè a, sans touche mwen di ” mwen pa santi m gen okenn diferans ke mwen te fè yè a.
Rezonman tewoloji mantal, li pral rezone pou l di, ” bon, kounye a tann yon minit ,mwen kwè sa se yon foli.” Wè.
Nou genyen rezonman, sa se lafwa entèlektyèl ki pral fè sa. Men lè yon fwa, lafwa desann lan konpatiman anba isit la, lafwa sa pap janmè kestyone de sa isit , de sa anro, de sa ditou, sa se yon fè absoliman, e li pral dakò ak chak pawòl divinn Bondye a.

Pen chak jou

2 korentyen 5: 7 Sak fè nou konn sa se paske nap mache selon lafwa, nou pap mache selon sa nou wè.

21-0823

Sitasyon pou jou

60-1225 Yon kado Bondye anvlope

Jezi te di pawòl la se yon semans yon semè AL seme. E jèm semans sa nan

Poukisa Bondye te pran ti Bètleyèm e alò li pa te chwazi vil ki gran yo? E yo te gen gwo non, e yo te gen pi gran renome espirityèl. Men nou konnen Bondye gen yon fason pou l fè bagay yo, li annik genyen fason pa li pou l fè bagay yo.mwen kontan anpil pou sa li fè a.wè?
Pafwa,li pran bagay ki pa gen renome espirityèl, oubyen ki parèt anyen nan tout. E se pousa li se Bondye; li ka pran sa ki pa parèt anyen, e li fè bagay la parèt pou yon bagay.
E se sak ki fè li se Bondye, se sak fè nou renmen li, se sak fè nou menm ki pòv nou apresye li. Paske menmsi nou San renome Bondye ka fè gwo bagay avèk nou ankò. Si li genyen kontwòl li sou nou.

Pen chak jou

Matye 13:23 Kanta pou sa yo2 korentyen 3:5 Sa pa vle di nou kalifye tèt nou poukont nou, kòmkwa nou ta panse se nan nou menm sa soti. Men, si nou byen kalifye se nan Bondye sa soti.

21-0822

Sitasyon pou jou

63-0606 Moutre nou papa a

Jezi te di pawòl la se yon semans yon semè AL seme. E jèm semans sa nan yon bon tè li pral pwodwi selon espès li.
E kounye a mwen reyalize sa ap anregistre. E band sa yo, nou genyen yon ministè band nan tout monn lan.
E anpil pèp ki annik isit la aswè a, kote gen mil moun ap tande, anvan nou rete kasèt sa, pral gen 10 fwa tan 10 mil moun pral tande sa, ou wè, nan tout monn lan.
E mwen pral kanpe la, mwen ap di sa, de pawòl Bondye a se yon semans. Si nou gade yon bon atitid mantal pou tout pwomès Bondye a li pral akonpli, si ou kapab rive nan pozisyon pou kwè sa ke pwomès la se pou ou.
Men si nou kite kèk Ricky pral fèmen l ak anpil edikasyon pase jij ki gen ase konesans li konnen kouman pou l gen kontwòl sa li pral retire efè a sou ou
Tankou Jezi te di ak tradiksyon nou yo e nou fè kòmadman yo San efè, lè nou ap eseye fè Bondye, yon Bondye istorik oubyen yon Bondye fiti,” Bondye se menm lan, yè, jodi a, e poutoutan, li annik yon gwo Bondye kounye a, se menmjan li te ye.
E si ou kapab gade yon atitid, ke pwomès sa yo se pou nou! Jezi te di nou nan sen Mak 11:22,” an verite, mwen ap di nou sa, si nou di mòn lan deplase” san doute nan kè nou, men kwè sa ou te di a pral vin akonpli ou kapab genyen l sa ou di a.
Mwen ap di nou sa, lè nou priye kwè nou resevwa sa nou ap mande a, paske li pral ban nou li, kouman Ou kapab gen pi gran pwomès ke sa a? Nou te kwè sa paske sa se yon semans.

Pen chak jou

Matye 13:23 Kanta pou sa yo ki te tonbe nan yon bon tè a se moun ki tande pawòl la ki konprann sans li, ki bay fwi toutbon.

21-0821

Sitasyon pou jou

64-1227 Kiyès ou di sa ye?

Nou se nan twazyèm e dènye etap nou. E sonje, se nan aj pannkotis nou

Yon nonm pral desann laba, nan sa-nan sa… Pou manje. E si ou jwenn yon areyen nan bòl soup ou a, ou pral vle rele konpay sa, oubyen restoran sa nan jistis. Poukisa, ou pa pral manje sa a paske li pwazon ladan l.
Ou-ou-ou ou pa pral pran sa ak tout gwo kafa sa oubyen yon bagay konsa bouyi nan chodyè soup la. Poukisa ou pap vle l ditou. Ou panse li ka fè ou malad.
Men poukisa ou kite yon pakèt tewolojyen kap fè ou vale bagay sa yo ki voye ou yon milyon mil fwa pi lwen Bondye e ou ap glòt sa wonn, poutan ou konnen lòm pral viv ak chak pawòl ki soti nan bouch Bondye. ” Sa se yon chèn ki pandye nanm ou anro bouch lanfè.
E kòm mwen te di deja, pi meyè mwayen ki fè yon chèn dyam se pati ki pi fèb la si yon Mayon kase… Depi yonn nan Mayon yo kase, se tout ki kraze. Lòt yo pral demare ak li, se sèlman fòs li se nan mayon ki pi fèb la.

Pen chak jou

Revelasyon 2:25 Men kenbe sa w genyen an fèm pou jis mwen vini.

21-0820

Sitasyon pou jou

47-1123 Timoun Izrayèl yo

Nou se nan twazyèm e dènye etap nou. E sonje, se nan aj pannkotis nou ye se yon aj rejte li ye.
Mwen rayi di sa, paske mwen pa te janmè jwenn Lafwa, nan okenn lòt legliz tankou legliz pannkotis. Men sa rejte, paske se Lawodise dènye aj legliz la, li tyèd Kris pral vini li nan bouch li. Men Bondye pral fè pèp li a soti nan sa, soti nan aj pannkotis sa.
Nou di bon nap viv yon gran aj.” Mwen konnen anpil moun yo… Yo genyen ansèyman nan lekòl pwofèt yo. E yo ap di sa se aj legliz gran ki ap vini an. Pa kwè sa.
Bagay kap vini. Pwochènman, se Kris ki ap vini Chèche legliz li a. Dakò. Ak… Donk sonje dènye aj legliz la, se aj Lawodise, yonn ki tyèd Bondye vomi li nan bouch li. Sa se vre. E nou konnen sa.

Pen chak jou

Jan 1:11 Li te vini nan pwòp pèp li. E pwòp pèp li pa resevwa l.

21-0819

Sitasyon pou jou

50-0200 Nou pa gen site kap kontinye rete isi ba

E nou menm jèn yo sonje. Si nou gen ase privilèj jodi a pou n genyen yon papa, e yon manman ki ap viv, renmen yo, onore yo. Yon tan ap vini, lè ou pral panse yo te pi presye moun pou ou nan monn lan, si ou pa nan sa kounye a.
E li pa dwe janmè konsa, ti konpayèl. Ou pa dwe janmè di yo pawòl ki pou blese yo. Vye nonm sa, e vye fanm sa, se pa vye nonm sa, e vye fanm sa. Se papa ou, se manman ou.
E nan kèk jou sa yo lè yo ap soti nan chanm sa ak li nan yon sèkèy kouvri ak flè. Nan moman yo ap desann li nan tè, pastè, ap di sann ak sann, e pousyè…” Se pa pral vye nonm sa, ” answit, oubyen se pa pral vye fanm sa,” se pral manman ou.” Ou pral tòde men ou, e ou pral kriye. Dakò.
Se pandan kounye a li ap viv pou ba li flè e se kounye a pou ba papa ou flè.Dakò, pi bon flè ou kapab ba yo kounye a, se obey yo. E se premye pwomès nan bib la, se premye kòmandman ak pwomès, ” onore papa e manman: ki kapab fè lavi ou lonje sous tè a ke Seyè a te ba ou.”

Pen chak jou

Pwovèb 23:22 Koute papa w, paske se li ki fè w. Se pa paske manman ou fin granmoun pou w meprize l.

21-0818

Sitasyon pou jou

60-1125 Yon konferan

Gen yon moun ki te di m pa lontan, li te di frè Branham, ou ap preche yon nouvo jan de sove, pa vre. Mwen te di non mesye “. Li te di sa ou genyen la se yon ti kras nan nouvo sove a? Mwen te di,” non, Mwen genyen yon ka nan ansyen sove a.”
Dakò mwen te di, sa se pi ansyen ki genyen. “
Li te di,” ki lè li te òganize?
Mwen te di anvan monn lan te fonde.”
Li te di kouman Ou fè jwenn sa?
Mwen te di” nan jòb 7:27 li te di ki kote ou te ye lè mwen tap poze fondasyon monn lan, ki kote ou te ye lè zetwal maten yo tap chante ansanm e pitit Bondye yo tap pouse kri de jwa?
Byen, ansyen relijyon nan nan syèl ble a, ki touye peche, ki touche kè, ki pouse kri.
O, li pi ansyen pase bib la, li pi ansyen pase mòn yo,-li pi ansyen pase tè a li pa nouvo.
Li pa yon bagay ki vye. Se annik yon ka tou nèf nan sa a. Pa gen pran vaksen kont sa. Vini jwenn li.

Pen chak jou

Efezyen 1:4 Li te chwazi nou pou nou ann inyon avèk li depi anvan monn nan te fonde pou nou ka vin sen e pou nou ka vin San tach devan l nan lanmou.

21-0817

Sitasyon pou jou

63-0123 Idantifikasyon

Bondye, Jewova, te kouvri yon vyèj ak lonb li, e li te kreye selil san. Lè sa te fèt. Li se pitit gason Bondye. Nan yon lòt mo, li se yon tabènak. Li se te yon plas kote Jewova kapab rete viv nan mitan pèp li a e esprime li menm kiyès li te ye.
Kèl egzanp, kòman Bondye sen an te fè l manifeste, e answit li te pran plas yon sèvitè, pou l lave pye,
E li te ap di zwazo yo gen nich, e-e rena yo gen tanyè, men mwen pa kote pou m poze tèt mwen.
Alò kèl egzanp! Kòman lavi nou dwe reflete menmjan ak pa li a? E li te bay egzanp kouman nou dwe fè, kouman nou dwe ye,
Nou dwe wè li lè nou gade nan yon miwa se pou nou wè Kris, miwa pawòl li a, kòman li te fè sa pa lanmou.

Pen chak jou

E se pa mwen menm ankò kap viv, men se Kris Ann inyon avè m wi lavi map viv kounye a, map viv li grasa ak lafwa mwen genyen nan pitit Bondye a ki renmen m e ki livre tèt li pou mwen. Galations 2:20

21-0816

Sitasyon pou jou

57-0126 Lè lanmou diven an pwojte gras souveren an pran plas li

Nou konnen li se yon zwazo syèl. Li te retounen nan yon kalòj konsa. Isit la li vole nan kalòj la. Tankou li te kapab ak fòs, li ap plane ak gwo zèl li yo,

Alò lè nou devni pitit gason ak pitit fi Bondye, panse nou chanje, atitid nou chanje, tout sa nou ye, jan nou wè lavi e jan nou wè yon lòt chanje.
Sa pa vle di nou annik antre tèt nou yon legliz; sa vle di nou vin rejenere. Nou devni yon nouvèl kreyasyon nan Kris Jezi,
Ke nou genyen… Bagay ansyen yo te pase, e Bondye te pale pale ak nou, e nou tounen yon nouvèl kreyati.
Mwen vle sa antre fon menm nan manm legliz yo.
Alò kòm nou renmen nan prezans kris, e nou devni yon pati de Kris, moun yo ap renmen rete kote nou, paske nou devni yon pati de Bondye, nou se pitit gason e pitit fi Bondye.

Pen chak jou

Kolosyen 3: 12-13 Se pou nou abiye nou ak yon afeksyon e ak tandrès ki sot nan yon kè sansib e se pou nou abiye nou ak bonte, imilite dousè ak pasyans se pou yon kontinye padone lòt ak tout kè nou.

21-0815

Sitasyon pou jou

61-0122 kòm yon èg ki leve sou nich li

Nou konnen li se yon zwazo syèl. Li te retounen nan yon kalòj konsa. Isit la li vole nan kalòj la. Tankou li te kapab ak fòs, li ap plane ak gwo zèl li yo, e li frape tèt li dwa nan kalòj la ankò, chòk la fè li refrape nan plafon an, e san li ap koule sou zèl li yo kote li ap eseye bat kont kalòj la pou l soti.
Fwa sa li si tèlman frape fò, jiskaske li rete la. E li leve je l nan syèl tou fatige. Mwen te panse, ” o Bondye sa pa fè pitye.
Alò yon bagay te touche nan kè mwen. Mwen te panse sa pa fè pitye pou mwen wè yon bagay konsa, yon animo nan yon kalòj.
Sa se yon bagay ki fè anpil pitye ke mwen pa janm wè pou yon nonm ki fèt pou l pitit Bondye (alelouya) yo kwense l nan yon òganizasyon oubyen nan yon kredo yo ap di, jou mirak yo pase e pa gen bagay konsa batèm sentespri. “Li poze l nan vye denominasyon kredo sa yo e li ap gade tout kote konsa… Li te fèt pou li se yon pitit Bondye. Kredo yo mete li nan yon kalòj. Bondye Te kreye l pou l lib. Amèn o, li te fèt…
Sa se Travay lòm pou l mete yon èg nan kalòj sa. Sa se Travay lòm pou l mete yo nan kredo sa yo e mete yo nan yon denominasyon. Yo tout se yon anpil demon.
Wi mesye. Se fèmen yon nonm nan yon kredo: yo di jou mirak yo pase, pa gen jwa nan bagay sa yo rele sentespri a; pa gen pouse gwo kri sa yo, pa gen pale nan lang, pa gen gerizon divinn o la la.
Sa fè pitye pou yon pitit gason Bondye, ki te fèt pou l lib, alò ki fèmen nan yon kalòj.

Pen chak jou

Women 8:19 Paske, kreyasyon an ap tann avèk anpil enpasyans pou pitit Bondye yo parèt aklè nan laglwa.

21-0814

Sitasyon pou jou

65-0705 Yon chedèv

Tout pwofèt yo te gen Fay nan yo, yo tout se te yon pòsyon l yo te ye. Men isit la, nan fen an vin gen yonn, finalman ki se yon chedèv pafè San defo nan li aprè tout, donk li se te reflè pafèt de konstriktè a li menm li se pwòp imaj ki te reflete nan Travay li a.”
Bondye e Kris se te yonn, yon fason jiskaske li mete pwòp lespri nan li, e answit menm imaj la e konstriktè a tounen yonn.
Bondye e zèv eskilte li a, chedèv li a! Kote Moyiz- Moyiz, se te, nan Travay de sen angelo, se te yon… Oubyen Mikèlanj pito se te yon Travay eskilte ki te mouri paske li te fèt sou yon wòch. Men isit la, konstriktè mèt la, Lè li te fin fè pafè sa, li te antre ladan li.

Pen chak jou

Kolosyen 2:9 Paske, se nan li tout kalite Bondye genyen pou yo parèt aklè.

21-0813

Sitasyon pou jou

60-0805 Ayo a ak Kolonb lan

Lè Bondye te kreye lòm premyèman de, li fè l maskilen e feminen, nan lespri. Li te fè l ak pwòp imaj li, e Bondye se lespri li ye.
Lè li te repare l, li te mete nan yon kò lachè li te mete lespri maskilen an nan lòm lan, lespri feminen an nan fanm lan. E si gen yon bagay kontrè ak sa, li genyen yon ti pèvèsyon lan sa.
Egzateman. Si nou wè yon fanm ap eseye aji tankou yon gason, li gen yon bagay ki fo nan li la a. Genyen yon kote selil yo te kwaze. Se vrè.
Lè nou wè yon gason tèlman sese ke li pè preche kont peche oubyen kont yon lòt bagay konsa li pè blese santiman moun genyen yon kwazman yon kote tou, pa sèlman nan nesans natirèl li, men nan nesans espirityèl li tou.
O, sa nou bezwen jodi a se pou yon gason rete yon gason , se pou yon fanm rete yon fanm. Bondye ap tann sa de yo menm: pou yo abiye yon fason diferan.
Nou di;” ou mete kout mato sou nou menm fanm yo. Kounye a mwen pral pale ak nou menm gason yo. Nenpòt gason ki lèse madanm li fimen yon sigarèt, oubyen yo abiye yon tikalson e ap aji konsa, li genyen yon ti kras pa fin gason nan li, sa se panse pa-m.

Pen chak jou

Jenèz 1:27 Bondye te kreye lòm ak pwòp imaj li, nan Bondye li te kreye li, li te kreye l maskilen e feminen.

21-0812

Sitasyon pou jou

56-0120 Kominyon avèk Bondye pa rekosilyasyon

Kounye a, nou jwenn lè yon nèg (yon doktè) ap eseye jwenn yon sewòm

Anpil moun ap di,” bon, nou pral viv yon meyè lavi nou ap vire yon nouvo paj, nan nouvèl ane sa a,” o, konbyen rezolisyon nou te pran, e yo tout te kraze? Sa pa pral janmè mache.
Sa mande yon lanmò e yon refèt, yon rejenerasyon, yon nouvèl-nouvèl kreyati nan Kris Jezi. Se sa monn lan bezwen jodi a, se sa legliz bezwen jodi a, se yon vye tan apostolik, pou Bondye sekwe yo ak yon revèy sentespri a. Sa Se vre.
Mwen pa vle di nan yon bann fanatik. Mwen pa kwè nan yon emosyon fabrike, men nan yonn ki reyèl, vrè, yon vrè sove anba san an ki ka mete lòm lib de peche, e li vin yon nouvèl kreyati nan Kris. Amèn.
Nou konnen sa se verite. Vini sou baz sa yo.vini jwenn Bondye konsa pou n wè sa ki ap rive.
Rekonèt Seyè Jezi kòm siperyè nou, rekonèt nou mouri e lavi nou kache nan Bondye e sole ak sentespri a alò mache toupre papa.
Nou tounen yon pati de Bondye, nou gen vrè nati Bondye a nan nou. Nou vin pitit gason Bondye, pitit fi Bondye.

Pen chak jou

1 korentyen 6:19-20 Epitou nou pa mèt tèt nou paske yo te peye yon pri pou yo achte nou, ki donk, bay Bondye glwa nan kò nou, e nan lespri nou; ki se pou Bondye.

21-0811

Sitasyon pou jou

62-1123 Yon chemen pou retounen

Kounye a, nou jwenn lè yon nèg (yon doktè) ap eseye jwenn yon sewòm pou l ba malad li a pou l vaksinen l kont yon maladi, premyèman li eseye li sou yon kobwa , e pou li wè si li pral tavay.
Men Bondye pa te fè sa. Li pa janm te pran yon kobwa, li itilze sa sou li menm. Yon bon doktè ki vle eseye yon sewòm, si li pa konnen ni li pral touye oubyen swaye, li dwe pran li premyèman sou li menm pou l jwenn si li bon anvan li aplike sa sou yon lòt moun.
E Bondye selon lòd pou li pran sewòm sa, li te fè l vin lachè e abite nan mitan nou: yon paran redanmtè. Amèn. Bondye te devni lòm alò li te kapab pran sewòm lan. E te vaksinen nan jouden an (Amèn,
Lè li tap mache vin jwenn Jan nan rivyè a e li te batize. E answit vaksinasyon an desann. Vaksen an te tonbe soti nan syèl la tankou yon kolonb, li ap di sa se pitit gason mwen renmen anpil la, nan li m pran plezi pou mwen abite.”
Li te vaksinen. Imediatman aprè vaksinasyon an eprèv yo vini. E chak moun kou w resevwa sentespri a e ou vaksinen, chak demon ki soti nan lanfè pral tounen kont ou.
Menm pwòp fanmi w pafwa pral kont ou, mari ou, madanm ou, pastè ou, pral kont w. Yon pral mete ou deyò nan legliz ou, yo ap ri w , yo ap pase ou nan tenten. Sa se eprèv la. Amèn.

Pen chak jou

1Matye 20: 22 Men Jezi te reponn e li te di: nou gen lè pa konn sa nap mande a. Eske nou ka bwè nan gode sa mwen pral bwè a, e batize ak batèm sa mwen batize a…?

21-0810

Sitasyon pou jou

57-0308 Yon bon bèje mouton yo

Nou konnen, genyen anpil nouriti mouton e genyen anpil nouriti nou bay mouton nou yo ki pral touye li.
E mwen trè kontan ke Bondye te panse ase de mouton li a pou l te ba l bon jan bèje sa, Seyè Jezi li konnen kisa nouriti mouton ye.
E nou konnen kisa nouriti mouton ye? Se pawòl Bondye. “Lòm pa pral viv… Eske mwen ka chanje sa annik tou piti, mouton pa viv ak pen sèlman, men pa chak pawòl ki soti nan bouch Bondye.”
Mouton Bondye a nouri ak pawòl Bondye a. Se sentespri a nan nou ki fè nou se mouton, li nouri solanèlman ak pawòl la.
Li nouri inikman ak pawòl la. Tout lòt bagay ou jete nan Pak li ki pa soti nan pawòl la, li pral elwaye sa, e li pap touche li.

Pen chak jou

1Sòm 23:1 Seyè a se bèje m, mwen pap manke anyen.

21-0809

Sitasyon pou jou

61-0415 Yon son ensèten

Moyiz petèt pa te janm tande vwa Bondye, men li te konnen l pa entèlektyèl, li te konnen l pa yon santiman ki te anndan l, ke li se liberatè a.
Men li te eseye pou l fè sa, e li te echwe, alò li te di,” petèt mwen te fè yon erè. “Te kapab gen predikatè ki chita isit la ki nan kondisyon sa a, nou te panse nou te fè yon erè konsa.
Lè nou te konsyan de echèk nou. Paske nou pa te janm tann ase lontan. Bib la te di,” sa yo ki rete tann Seyè a pral gen yonn nouvo fòs… Yo pral pran vòl ak zèl yo tankou èg”.
Moyiz te panse petèt li te manke apèl li a. Men yon jou lè Bondye te pale ak li fas ak fas, e li te tande pawòl Bondye a, zanj mwen an te pale avèk li, e sa te kon- konkòde ak pawòl la…
Lè li te wè vwa sa ki tap pale ak li a se te menm bagay ak pawòl ki te pwomèt la, alò li te genyen lafwa, e li te sèten ke li pral desann laba a.
Li te sèten Izrayèl te pral soti anba esklavaj la, paske Bondye te fè pwomès la. Sa se te yon pwomès selon ekriti a.

Pen chak jou

Women 5:3-4 Annou rejwi lè nou nan tribilasyon piske nou konnen tribilasyon bay pasyans, e pasyans bay konviksyon e konviksyon bay esperans.

21-0808

Sitasyon pou jou

60-0522 Adopsyon katryèm pati

Alò mwen te kòmanse annik ap revini. Mwen te gade mwen poze laba sou yon kabann, e mwen te wè vye kabav isi a ki kòmanse vye e marepli e depafini la e ak tou kalite maladi, e afliksyon, e mwen te wè men dèyè tèt mwen, e mwen te panse, “0, mwen pral retounen nan bagay sa ankò?
E mwen te tande vwa sa, ki di kontinye kouri! Kontinye kouri pou bi sa!
Mwen te di” Seyè, mwen toujou kwè nan gerizon divinn mwen pral kenbe lafwa nan sa. Men mwen pral prese gaye nanm yo, tanpri ede mwen. Mwen pral gen anpil laba a, mwen pral…, kite mwen viv Seyè, e mwen pral mete yon lòt milyon nan sa la, si ou annik kite viv.”
Mwen pap okipe m de ki koulè, de ki kredo, ki nasyonalite, kiyès yo ye, you tout pral yonn lè yo rive laba a, e liy fontyè sa yo, se te pase.

Pen chak jou

1Korentyen 10:33 Menm jan mwen menm, map eseye fè tout moun plezi nan tout bagay. Tout pandan mwen pap Chèche pwòp avantaj pam, men, map chèche avantaj anpil moun, dekwa pou yo ka sove.

21-0807

Sitasyon pou jou

54-0301 Zanj Alyans lan

Kounye a. Lè mwen antre nan yon magazen, mwen renmen gade yon ti kras nan viwon mwen, pa ou menm tou, si sa se espesyaman te pou mwen? E mwen wè yon bagay ki ro, mwen al pral pran yon nechèl e mwen moute sou li, mwen gade sa, en vestige sa, pou m wè l konsa.
Se fason sa li ye nan Jezi Kris, pa yon sèl espri nou tout batize, nou antre nan gwo magazen Bondye Jezi Kris, kote nou gen lapè, lajwa, bonè, pasyans ,bonte, byenveyans, dousè, sentespri, pisans Bondye, pale nan lang, gerizon divinn, laglwa, anpil kri, sajès alelouya, tout bagay sa yo se pou nou, chak kwayan, yo apatyen ak nou.
Mwen se Seyè a ki te padone tout inkite nou, e ki geri tout maladi nou yo. Tout sa se pou mwen. Si nou bezwen gerizon divinn annik gade yon ti kras pi ro, li nan magazen an, se pou rezon sa nou isit la. E sa se magazen nou an Amèn.
Alò lè mwen anndan la mwen pral moute e mwen pralpran sa. Se pou mwen. Mwen dwe moute yon ti kras pi ro pou m pran l, mwen kapab gen ti doulè, men pral pran sa. Li se pou mwen. Mwen deside fòk mwen genyen li.

Pen chak jou

Filipyen 4:3 Mwen kapab fè tout bagay grasa Kris la ki se fòs mwen.

21-0806

Sitasyon pou jou

55-1006 Yon lavi kache

Eske ou janm vini nan lye sa, nan lavi ou kote Kris vle di plis pou ou ke tout diskisyon ke ou te kapab fè o sijè de legliz ou?
Eske Kris vle di plis pou ou ke tout bagay ki nan monn lan? Mwen pa vle di de yon emosyon de yon travay mantal; mwen vle di nan fon kè ou, sa se yon bagay ki chita nan sa a, sa se yon bagay ki pran plas li, ke ou pa konnen kòman li vini, men ou kache fason sa, e tout motivasyon ou se sèvi Jezi Kris.
Eske ou te antre nan lye sa, chè frè pam lan? Eske ou te vini anndan plas sa kote ou pa enkyete de sa moun ap di, ou pa soti al fè vye bagay entèlijan sa yo men ou annik renmen Bondye li te ankre anndan ou, ke ou pa kapab wè anyen lòt, tout motivasyon ou se fè volonte Bondye ou gen lanmou pou chak moun ki ak tout libète li chak kote? Ke se nan lye sa nou ap viv. Se nan plas sa nou kache.
Se nan bèl plas sa kote nou dwe vini, frè pam yo. Se lye kote Bondye ap revele nou bagay sekrè li yo. Se plas kote Bondye ap pozisyone nou, e vokasyon nou an.

Pen chak jou

Sòm 42:1 Menm jan ak yon sèf ki anvi bwè dlo rivyè, se konsa nanm mwen tou anvi sèvi Bondye.

21-0805

Sitasyon pou jou

60-0803 Abwaram

E kounye a gade, e achte de mwen remèd je, pou je nou yo.” O la aa! Achte remèd de mwen menm, sa pral ouvè je nou yo, ke sa ale nan viwon nou.
O, Bondye, si mwen ta rive gen yon fason pou mwen te kapab fè legliz la wè sa.
Achte bom. Yon bom se yon lwil ki di. E lwil se sentespri a kite mwen pase lwil nan je nou yo pou nou kapab wè ke mwen se menm lan yè, jodi a, e poutoutan,
Kite nou wè pwomès yo mwen te fè yo pou dènye jou sa yo se isit la, achte bom nan men mwen.

Pen chak jou

Revelasyon 3:18
Ebyen mwen konseye w achte lò yo pirifye nan dife nan men m pou w ka vin rich. Achte rad blan pou w met sou ou pou w ka abiye, e pou moun pa wè w toutouni, pou w pa wont. Epi achte remèd je pou w fwote je w pou ka wè.

21-0804

Sitasyon pou jou

65-0220 Plas Bondye Chwazi pou adore

E kounye a nou jwenn sa la Jezi te di tou, mwen te vini nan non papa mwen e nou pa te resevwa mwen. ” Alò non papa a dwe se Jezi. Sa se vre.
Non papa a rele Jezi paske Jezi te di sa. “Mwen pote non papa mwen. Mwen vini nan non papa mwen, e nou pa resevwa mwen.
Alò non li te rele Jezi. E Gabriyèl te rele l Jezi, pwofèt la te rele l Jezi, e li absoliman Jezi.
Anvan li fèt sen pwofèt la te rele non li Emanyèl ki se bondye avèk nou. Alò se Bondye ki te manifeste nan lachè, nan lòd pou l pran peche monn lan, e li te fè sa, li te ba li, non Jezi. Alò non li rele Jezi.
E non an te plas nan yon nonm; se pa nan yon legliz, se pa nan yon denominasyon, se pa nan yon kredo, nan yon nonm.
Li Chwazi plase non li nan Jezi Kris. Kounye a nou wè sa answit li devni plas Bondye pou adore, kote nou adore li.

Pen chak jou

Jan 14:6 Jezi te di li, mwen se chemen verite a, e lavi a, pèsonn pap jwenn papa a si li pa pase pa mwen menm.

21-0803

Sitasyon pou jou

60-1112 Dis vyèj yo e San karant Kat mil jwif yo

Li pa te deplèzi li ditou. Kèlkeswa sa Seyè a te di l, Enòk te fè sa. Kounye a, sa se te yon jan, sonje sa.
Lach la se yon jan de jwif yo san karant Kat mil sa yo te pote pi ro: ki se Noye ak gwoup pa li a.
Men Enòk te ale lakay li annik yon ti kras tou piti devan inondasyon an. Nou konnen sa. Alò Enòk annik kontinye ap mache nan limyè a. Donk yon jou li te santi pye l yo ap kite tèren an.
Li te annik kontinye ap mache e li te mache antre nan laglwa a san pase pa lanmò. Se vrè.
Bondye te pran li fason sa paske li te ap mache nan limyè a, avèk temwayaj sa a, li te mache nan limyè Bondye a. Li te kontinye ap mache, ap mache.
Kite nou mete soulye mach nou, legliz.

Kontinye mache nan limyè a, bèl limyè a
Vini kote mizèrikòd li bay etensèl,
briye nan tout viwon nou lan jou e lan nwit,
Jezi, limyè monn lan.

Pen chak jou

Jenèz 5:24 E Enòk te mache ak Bondye: E li pa te la, paske Bondye te pran li.

21-0802

Sitasyon pou jou

55-0731 Yon son ensèten

Yon rezonman? “Chase rezonman yo chase yo lwen.
Bondye pa vle nou gen rezonman. Rezonman toujou ap fè nou Chèche yon mwayen pou nou chape. Lafwa pa gen rezon. Lafwa annik kwè.
Se panse nou, ki ap fè nou rezone ,sa se manti. Detektè mansonj lan pwouve sa a. Bib Bondye a premyèman pwouve sa tou.
Men nanm nou pap mouri, frè m lan, sè m lan, pisans rezonman nou an, pral kite nou lè lanmò frape nou, men nanm nou pral avèk nou nan letènite. Eske nou pa pral kwè pawòl Bondye jodi a e asepte li?

Pen chak jou

1 Kwonik 16:11 ChèchJozye 24:15 Chwazi nou menm jodi a kiyès nou vle sèvi.

21-0801

Sitasyon pou jou

61-1119 Fòs pafèt nan yon feblès pafèt

Jezi pat pèmèt disip li yo preche levanjil jiskaske yo te resevwa sentespri

Vin fèb ou ap gen Fòs. Se sa ki pral venk chak demon. Se sa ki pral fè konesè yo wont , se sa ki pral mennen gason ak fanm yo Bondye te rele e se yo menm sèl.

Sonje, ” se konsa sa te ye nan jou Noye a, se konsa sa pral ye nan vini pitit lòm lan, 8 nanm te sove.” Nan tan Noye a.” Nan jou Eli yo te gen sèt mil sèlman te sove.
O, annik panse ki kote nou ap viv kounye a. Lè Jan te vin nan sèn lan, se te yon ti legliz sètènman nan minorite, men te genyen veso ki te vid pou vide lwil nan yo. Alelouya!
Bondye kite nou vid nèt. Vin vid zanmi m yo. Vin fèb! Neglije kapasite ou e nou ki nan radyo, non se pa nan radyo, men ki lòt kote… Ki ap tande banb sa yo, nenpòt kote ou ap vini, vide ou nèt.
Vide nou nèt sou lotèl Bondye a tankou yon sakrifis. Kite zanj Bondye a vini ak yon chabon dife, ranpli veso nou ak pouvwa pisans Bondye a. Vin… Alò li pral ban nou gras li pou nou kanpe.

Pen chak jou

1 Kwonik 16:11 Chèche Seyè a, ak fòs li toujou Chèche prezans li.

An Independent Church of the WORD