Ankenn responsablite

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle
Tradiksyon sèvis yo fèt an dirèk e yo pa dwe itilize yo pou kopi odyo, kopi ekri, osinon pou repwodwi yo nenpòt lòt jan an. Tradiktè yo gen meyè entansyon pou yo rapòte ak presizyon sa ki te di pandan chak sèvis, men ap gen mo kap manke ak erè ke nenpòt moun nan pa kapab evite pandan tradiksyon an dirèk yo. Tradiksyon mesaj yo menm se PA nan entansyon pou sèvi kankou tradiksyon final, e yo PA a la wotè nivo kalite nòmal Voice Of God Recordings.
Entansyon nou nan tradiksyon odyo dirèkteman nan sous la se pou nou bay sa yo ki pa pale Anglè okazyon pou adore avek nou pandan sèvis yo. Branham Tabernacle se yon legliz ak fondman-misyonè ki gen yon gwo fado pou Epouz Kris la nan chan misyon toupatou monn nan. Nou gen Seyè a rekonesans pou okazyon Li ban nou pou nou konekte ak yo gras ak priyè nou, ofrann damou, epi kounye a, yon fratènite toutotou Pawòl la ak fason dirèk nan sous la. Nou gen konfyans ke sèvis sa yo va yon benediksyon pou ou ak fanmi w.
–Anons sa a te fèt an kolaborasyon avèk Branham Tabernacle

An Independent Church of the WORD,