Lord Jesus Christ and the angels to the Seven Church Ages

KÒMANTÈ, KESYON AK REPONS

[wpanchor id=”1″]

Èske se kòrèk pou fè konnen sit sa?
Wi, paske si se te pou gade l sekrè, nou pa tap layite l sou yon sit piblik. Nou vle revèy sa gaye toupatou sou glòb tè a pi vit posib pou nou ka antre Lakay

Èske Frè Joseph konnen ke anrejistreman yo pibliye sou sit nou an? Èske li dakò ak sa?
Wi e wi ankò. Epitou èske w tande lè li te di, ”Revèy sa se pa sèlman pou Branham Tabernacle, se pou lemonn antye”? Èske w tande lè li t ap priye pou sa yo ki t ap tande a? Si w vle jwenn kote Frè Joseph ap pale de emisyon andirèk apati de sit sa, al tande preliminè kòmansman mesaj ”Wa yo te voye jete a”.

Kouman anrejistreman yo difize?
Apèsi anrejistreman sa yo pataje ansanm avèk kwayan ki anrejistre sèvis yo nan mitan moun ki nan Branham Tabernacle yo.

Nan konbyen tan ankò va gen emisyon andirèk dirèk?
Emisyon andirèk dirèk ap fèt kounye a. Seleksyone mesaj la sou paj Service Audio nan moman sèvis la ap fèt nan. Branham Tabernacle.

Se kilè tout moun ap kapab wè sèvis video Branham Tabernacle
Nou konnen sa a se anvi anpil moun, men nou pa konnen ki lè sa va fèt. Ou kapab priye pou demann sa. Sa kapab rive trè byento

[wpanchor id=”2″]

Enfòmasyon sou emisyon andirèk dirèk
Nou te fè yon tès sèvisemisyon andirèk la e rezilta yo te vrèman fè nou plezi. Kote n ap pale la nou gen plan pou nou kontinye itilize l. Si Bondye vle, sa ap andirèk 10 minit anvan sèvis la kòmanse Jeffersonville. Pandan se tan mete Window w anfòm aprèsa jis chache epi peze sou bouton Play a. Si sa pa mache, w ap toujou genyen menm ti ba abityèl yo pa anba a inè aprè konsa.

[wpanchor id=”3″]

I am having a problem with live streaming.
Nou rekòmande tou yon vitès minimum telechajman 5Mg chak segond. N ap travay bò kote pa nou pou kenbe l san dezagreman pou ou. Si l ta rete bloke fije, jis mete navigatè a ajou.

Sa kap rive si son odio a paka jwe?
Si w jwe son odio a aprè sèvis e ke li pa chaje toutswit, jis tann yon minit anvan san w pa klike sou ankenn lòt bagay. Li sipoze chaje nan pa lontan. Nou te ralanti vitès anrejistreman pou sa yo ki gen entènèt ki on ti jan pi lan. Ou kapab itilize tou lyen pou chaje ak distans lan epitou fè fichye a jwe pita.

Menm si w enfòme nou sou paj Kontak nou an, mwen pa vrèman konenn kòman pou w corije sa. Sa m te ka rekòmande se redemare navigatè w la ak/osinon òdinatè a tou. Kan mredemare òdinatè nou an anvan legliz la kòmanse, bagay yo toujou ale trè byen san pwoblèm. Emisyon andirèk diirèk la sèvi ak flash player; men pa rès bagay yo.

Kote mwen ta renmen fè fichye a jwe a mwen pa gen entènèt.
Nou fèk mete yon lyen pou chaje ak distans tou kole ti ba odio yo konsa ou kapab chaje fichye a ak distans pou mennen l kote ou bezwen l lan. Se yon fichye m4a. Trè byento nou va genyen fichye mp3 aparèy ki pakab li fichye m4a. Sa pral ede tou si w gen entènèt ak vitès ki lan

Èske w ap kontinye mete anrejistreman yo sou sit sa menm aprè ke w va kòmanse emisyon andirèk yo?
Wi. Paske emisyon andirèk yo se pou moun k ap viv kote Ès tè a konsa yo kapab tande l andirèk nan legliz yo, etc. san yo pa bezwen ret tann inèdtan aprè.

[wpanchor id=”4″]

Kòman w ka konsève fichye odio yo
Itilize lyen pou chaje a pou w konsève fichye odio yo pou aparèy m4a w la. Sa depan de navigatè w la ou kapab bezwen pou w klike ak bouton adwat la sou lyen pou chaje a e apre sa chwazi ”anrejistre sou”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Independent Church of the WORD