22-0911 Rezèvwa Ki Fann

Mesagj: 64-0726E Rezèvwa Ki Fann

PDF

BranhamTabernacle.org

Chè moun kap bwè nan sous atezyen yo,

Nou pat grefe, nou fè pati orijinal pwodiksyon Pawòl la. Sentespri a li menm, te vin fè l mi, Konfime, e li te manifeste devan nou . Nou te aksepte Li nan plenitid Li, nan pouvwa jistifikasyon Li a ak Revelasyon sa Li ye a, epi nou vin yon pati de sa. Li plis pase lavi pou nou.

Sentespri a li menm te pale atravè yon veso ki enb, ki pa diy, li di: “Men baton mwen an, Pawòl mwen an, pran Li epi ale, epi pote Mesaj la.” Li te pran Pawòl Li a, li te koupe nou mete nou deyò, pou fè nou vin lepouz li a.

Li te deranje prèt yo pou wè moun ki kite legliz yo e ki prale jwe band yo. Yo te di, “Si youn nan nou patisipe nan reyinyon yo, yo pral eskominiye nou , nou va mete ou deyò nan òganizasyon nou an”.

Repons yo jwenn : Ou ta fè byen lage nou tou, nou prale kanmenm! Nou nan vwayaj la avèk Senyè Jezi, Wòch frape nou an, n ap manje Manje zanj yo, nou sere lamán ki soti anwo, epi n ap bwè nan Woche a. Nou pa janm gen pou enkyete de sa n’ap bwè, se pa anyen lòt men PAWÒL pwòp LA.

Nou te toujou gen yon renesans k ap dewoule. Sous nou an toujou bouyi monte ak monte, ak monte ak monte. Pa gen okenn fen nan sa. Nou jwenn yon bon dlo fre chak fwa nou peze jwe. Nou depann de sa epi n ap viv sou sa. Sèl bagay ou dwe fè se rive la epi bwè.

Nou viv de sous atezyen sa chak jou! Nou pa janm rale l, fouye, ponpe l, oswa anyen; jis patisipe nan fason li bay li a, libète. Ou ka pran tout sistèm moun fè ou vle, tout ansyen sitèn kontamine ou yo; pou nou, nou rive nan Sous Pwòp Pa Li a. Se lajwa nou. Se Limyè ak Fòs nou.

Li se dlo mwen. Li se lavi mwen. Li se Gerisè mwen an. Li se Sovè mwen. Li se wa mwen. Tout sa mwen bezwen yo nan li. Poukisa mwen ta vle ale nan nenpòt lòt bagay?

Pou nou pa gen okenn lòt kote pou n ale, men dirèkteman nan Fontèn Bondye bay la. Pa janm enkyete w sou sa nou pral bwè. Pa janm oblije mete yon vye vye rad pou filtre sa ki ta ka fè sak nwizib yo soti, men. Ki kite ji sak pa bon. NOU JIS JWENN DLO ATEZYEN AK TOUT MINERALS AK NITRITANS NOU BEZWEN LADAN L.

Li te rasire nou: Pitit mwen yo, pa enkyete w ankò, ou gen prèv otantik Sentespri a. Ou te pwouve m ke ou kwè nan chak Pawòl. Ou te resevwa Li, OU SE MWEN. NOU SE YON SÈL. MARI AK MADANM.

Mwen vin pou ou nan yon ti moman, nan yon bat je. M ap prepare w yon nouvo kay. Ou pral renmen ti touche final mwen yo. Mwen konnen li tèlman difisil pou ou kounye a, epi ou gen anpil tès ak eprèv epi chay ou yo lou. Men, pa bliye, ou pa gen anyen pou enkyete sou sa, mwen te ba ou Pawòl mwen an. Ou se Pawòl Mwen. Mwen deja fè tout bagay pou ou. Pale Pawòl la epi pa doute. Ou gen Lafwa ou, plis pwofèt mwen an te ba ou Lafwa li.

Mwen ta renmen pou w vin jwenn nou Dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, pou w tande 64-0726E rezèvwa ki rann lan, epi bwè nan Fontèn Atezyen sa a pandan l ap ponpe Pawòl pwòp ki pa bezwen filtè a.

Frè. Jozèf Branham

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

Sòm 36:9
Jeremi 2:12-13
Sen Jan 3:16
Revelasyon 13yèm Chapit la .