22-0911 Mga Sirang Balon

MENSAHE: 64-0726E Mga Sirang Balon

PDF

BranhamTabernacle.org

Minamahal na Umiinom Ng Tubig Sa Bukal,

Hindi tayo idinugtong, tayo ay bahagi ng orihinal na produksyon ng Salita. Ang Banal na Espiritu Mismo, ay hinog na, pinagtibay, at ipinakita ang sarili sa atin. Tinanggap namin Ito sa kabuuan nito, sa kapangyarihan ng pagpapatunay nito at ang Pagbubunyag kung ano ito, at naging bahagi nito. Ito ay higit pa sa buhay para sa atin.

Ang Banal na Espiritu Mismo ay nagsalita sa pamamagitan ng isang mapagpakumbaba, hindi karapat-dapat na sisidlan at nagsabi, “Narito ang Aking sitro, Aking Salita, kunin ito at humayo, at dalhin ang Mensahe.” Kinuha Niya ang Kanyang Salita at pinutol tayo, upang gawin tayong Kanyang Nobya.

Naistorbo ang mga pari na makita ang mga taong umaalis sa mga simbahan at tumutugtog ng mga teyp. Sabi nila, “Kung ang sinuman sa inyo ay dadalo sa mga pagpupulong, kayo ay itiwalag, itataboy namin kayo sa aming organisasyon”.

Ang kanilang sagot pabalik: Maaari mo rin kaming palayasin, kami ay pupunta pa rin! Tayo ay nasa paglalakbay kasama ang Panginoong Jesus, ang ating hinampas na Bato, kumakain ng pagkain ng anghel, nag-imbak ng Manna mula sa itaas, at umiinom mula sa Bato. Hindi natin kailangang mag-alala kung ano ang ating iniinom, Ito ay walang iba kundi ang PURO NA SALITA.

Palagi kaming may revival na nagaganap. Ang aming Bukal ay laging bumubula nang paulit-ulit, at paulit-ulit. Walang katapusan ito. Nakakakuha kami ng masarap at malamig na inuming tubig sa tuwing Pinindot namin ang Play. Umaasa tayo dito at nabubuhay dito. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta doon at uminom.

Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Bumubulwak na iyon araw-araw! Hindi namin kailangang hilahin, humukay, mag- bomba, o anumang bagay; makibahagi lamang sa Kanyang inilaan na paraan, nang malaya. Maari mong kunin ang lahat ng iyong mga sistemang ginawa ng tao na gusto mo, lahat ng iyong lumang tumitigil na balon; para sa atin, nakarating na tayo sa Kanyang dalisay na Bukal. Ito ay aming kagalakan. Ito ang ating Liwanag at Lakas.

Siya ang aking Tubig. Siya ang Buhay ko. Siya ang aking Tagapagpagaling. Siya ang aking Tagapagligtas. Siya ang aking Hari. Lahat ng kailangan ko ay matatagpuan sa Kanya. Bakit may iba pa akong gustong puntahan?

Para sa amin ay walang ibang mapupuntahan kundi direkta sa ipinagkaloob na Bukal ng Diyos. Huwag mag-alala kung ano ang aming iinumin. Hindi na kailangang magsuot ng lumang pangsala na basahan na maaaring makapaglabas ng mga misil, ngunit nag-iiwan ng masamang katas. KUMUHA LANG TAYO NG PURONG BUKAL NA TUBIG KASAMA ANG LAHAT NG MINERAL AT SUSTANSYA NA KAILANGAN NATIN.

Tiniyak Niya sa atin: Maliit kong mga anak, huwag nang mag-alala pa, nasa inyo ang tunay na katibayan ng Espiritu Santo. Napatunayan mo sa Akin na pinaniniwalaan mo ang bawat Salita. Natanggap mo na, AKIN KA. TAYO AY IISA. MAG-ASAWA.

Darating ako para sa iyo sa isang sandali, sa isang kisap-mata. Inihahanda kita ng isang bagong Tahanan. Magugustuhan mo ang Aking mga pagtatapos. Alam kong napakahirap sa iyo ngayon, at marami kang pagsubok at pagsubok at mabigat ang iyong mga pasanin. Ngunit huwag kalimutan, wala kang dapat ikabahala, ibinigay Ko sa iyo ang Aking Salita. Ikaw ang Aking Salita. Ginawa ko na ang lahat para sayo. Sabihin ang Salita at huwag mag-alinlangan. Nasa iyo ang iyong Pananampalataya, at ang Aking propeta ay nagbigay sa iyo ng kanyang Pananampalataya.

Gusto kong samahan mo kami sa Linggo ng 12:00 P.M., sa oras ng Jeffersonville, para marinig ang 64-0726E Mga Sirang Balon, at uminom mula sa Artesian na Bukal na ito habang binubula nito ang Purong Salita na hindi nangangailangan ng mga salain.

Bro. Joseph Branham

Awit 36:9
Jeremias 2:12-13
San Juan 3:16
Mga Pahayag ika-13 Kabanata