22-0911 Mikalo Iiandaukide

Mulumbe: 64-0726E Mikalo Iiandaukide

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Banwa Menda Aalipompa,

Tatu somekedwa, tuli cibela ca kuzyalwa cabwini ca Jwi. I Muuya Usalaala Mukamwini, ca bizwa, kusimpikisigwa, a kuli baamba kutondezegwa kuli ndiswe. Twa citambula mubuzule bwa ncico, mu nguzu zya kusimpikisya alimwi a Ciyubunuzyo obo mbo cibede elyo twa boola kuba cibela caco. Cilainda a buumi kuli ndiswe.

I Muuya Usalaala Mukamwini kakanana kwiinda muli cibelesyo cibombe citeleli, “Nkaaka kabanda Kangu, Ijwi Lyangu, bweza a kuya buya, a kuleta Mulumbe.” Wakabweza Majwi Akwe a kugwama ndiswe, ku panga ndiswe Nabwinga Wakwe.

Ca nyonganya bapaizi kubona bantu kaba siya zikombelo a kuya kulizya mateepu. Bakamba, “kuti umwi wanu wasike ku miswangano, muyotandwa, muyo gusigwa anze mu tubunga twesu”.

Bakanvwila bajosya bati: inga mwa tutanda, tulainka kufumbwa! Tuli mulwendo a Mwami Jesu, Imwala wesu wakaumwa, kulya Cakulya ca bangelo, manna yakayobolwa kuzwa ku julu, elyo kunwa kuzwa ku Mwaala. Tatwelede a kupengana eco ncotunwa, kunyina ciimbi pele IJWI LISALALA.

Tuli jisi lyoonse lukubulusyo kuya ku zumana. I kasensa kesu lyoonse kalimvwa kumwi kuswide a kuswide a kuswide a kuswide. Kunyina mamanino muli nkako. Tula bweza mabotu, atontola meenda ukunwa icindi a ciindi notu Tyanka Kulizya. Tuli yaminine ali cico a kuponena ali cico. Icintu buyo co weelede kucita kusika walya a kunwa.

Tu ponena ku Cipoomoko eco lyoonse! Tee twakali a kukwela, kusya, kuguja, na kufumbwa cintu; ku caabilo ca nzila Yakwe yakabambwa, cabuyo. Inga wabweza ziyanza zyako zyoonse zya kapangwa aa bantu nzo yanda, zyoonse zikala zyako zyakale ziindene; swebo, twa boola ku Kasensa Kakwe kasalala. ndu tangalo lwesu. Mumumuni wesu aa Nguzu.

Ngu menda a ngu. Ngu Buumi bwangu. Ngu Buponi bwangu. Ngu Mufutuli wangu. Ngu. Mwami wa ngu. Zyoonse nzediyanda zilajanwa muli Nguwe. Nkaambo nzi cekonzya kunka kumbi?

Swebo kunyina kumbi kwa kuunka pele buyo cigamini ku nzila ibanbidwe yakasensa ka Leza. Kunyina zya ku pengana kuti cinzi co tinye. Tatwelede a kubbika kasila kansefa kakaindi kakonzya kukusya zikoto anze, pele kusiya musinza mubyabi. TULA BWEZA ASALALA BUYO MENDA ARTESIAN A MA MINERALS OONSE A ZIBOTU ZILIMUMO NZOTUYANDA.

Wakatu syomezya swebo: Baana bangu banini, mu tapengani limbi, muli jisi bumboni bwini bwini bwa Muuya Uusalala. Mwali tondezya kuli Ndime kuti mulasyoma Ijwi lyoonse. Mwali tambula, MULI BANGU. TULI OMWE. MWALUMI A MUKAINTU.

Ndi boolela ndinye mu ciindi cisyonto, mukulaba kwa linso. Ndibambila ndinye munzi mupya. Muyoyanda kuguma kwa kumanizya Kwangu. Ndilizi nciyumu lino awa kuli ndinye, mulijisi kusolwa a masukusyo manji alimwi mikuli yanu ilalema. pele mutalubi, tamujisi cakupengana ancico, Nda mupa Ijwi Lyangu. Muli Ijwi Lyangu. Nda mucitila zyoonse zyenu. Kwaamba Ijwi alimwi utadonaiki. Ulijisi Lusyomo lwako, kusanganya a musinsimi Wangu wa kamupa Lusyomo lwakwe.

Inga ndayanda nyebo ku tusangana swebo mu Sondo a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, ku swiilila 64-0726E Mikalo Iiandaukide, aa kunwa Kukasensa ka Artesian mbuli mbo kabwabuka Ijwi lisalala elyo litayandiki kasebyo.

Mukwesu. Joseph Branham

Intembauzyo 36:9
Jeremiah 2:12-13
Musalali. Johani 3:16
Ciyubunuzyo Chipati 13