22-0501 Leza Taiti Muntu Ku Lubeta, Kataana Kusanguna Ku Mucenjezya Walo

Ooyandwa Hairspring Liniini, Mainspring i mupati, na kufumbwa mbobede:

Toonse tuli Mubili wa Christo, mumasena esu, mu lumvwano, kusola kucita maningi mulimo mubotu ngo nga twakonzya kucitila Nguwe. Taakwe cintu cimbi cijisi makani kuli ndiswe, pele Ijwi Lyakwe, oyu Mulumbe.

Tulayanda kuswiilila musinsimi wa Leza ka twambila swebo kuti: “Kuli buyo cintu cimbi kujatikizya ndinye no bantu. Muli bantu basalesale mu bumi bwangu. Kuli cimwi cimbi eco nceyanda kuba a kuswangana andinye a kwambaula a ndinye”.

“Nda kalanga kuzinguluka i mulimo muniini mubombe; Jesu Christu ngonguwe jilo, nsunu a kuya myaka, alimwi dilabona eco ncocicita; kwita a ku kamantanya kankamu ka Nabwinga antomwe. Cibweza Vwili eelyo mukati ka vwili”.

Tuluzyi kuti taali muntu, ndi Jwi Lya Leza lili muku leta Nabwinga Wakwe antomwe. Ncintu nzotuli mukubona kazicitika kunyina cimbi pele buyo Leza. Kunyina limbi kuti ndinza oobo, ndiza inga caaba, ciboneka kuti inga caaba, NGU LEZA!!
Twakasika alya a mbakani yakuti ni ngalee ila muulo mupati kuli ndiswe. Twakazwa kuli coonse kufumbwa cintu umwi ncakonzya kutwambila caandene kuli ncico. Tatu langi kuli eco umwi muntu ncaka zwidilizya na ncakamba, tulanga eco Nca kaamba Leza a ceco cakasyomezya kuti Uyo cicita mubuzuba bwesu, alimwi twa Mubona kacicita.

Eco nce cimaninisyo cesu. Oobo boonse mbotubede, boonse oobo mbotwakabede, boonse oobo mbo tulangila kuba, cilibikidwe mu Mulumbe oyu. Cilainda buumi bwesu boonse.

Kwinda mutwano toonse twa nyika, twabona Leza kapaa kucenjezya, kuli baambila kwa lubeta. Ma atomic mambomba alalengelela, zyoonse zilikede kazili bambilide.

Eci cindi, tacili buyo kuka nkamu kasyonto, mbuli mbo caa kabede mumazuba a Noah, na kumazuba Abraham; ngu Leza kacenjezya bantu ba mu nyika, kaamba kwinda ku musinsimi Wakwe, oku ku cenjesegwa kwanu kwa mamanino.

Uya kutwambila swebo, “kuti ketana a kuleka ezi zintu kucitika, ndiya kubamba kwita kwa mamanino, mbuli buyo mbondaka cita ku Sodom, a muzwe a kaati ka ncico. Amuli baambile. Kuli cimwi citicitike”.

I nyika iyaminide a ku zwidilila kwabo kupati kwa ba sya busongo; kutintanisigwa kwaleta lufu ku nzyalani. Basyabusongo a basilwiyo baali mukunka munzila yaba syabupampu: UN, NATO, Nsangano ya Masi. Buzuba a buzuba tulabona lubeta kaluboola afwafwi a afwafwi. Ezyo nzya kabona musinsimi kumbele kulanfu a kutwambila kuti zinocitika, zilimukutola busena: Russia, Inkondo, Oil, Vatikani, BaJuda, ma Nucrear Mabomba.

Kunyina limbi kutuntulika cinzi citicitike. Tuyakulanga kazicitika buzuba a buzuba, alimwi kuyowa munyika nkwa bwini alimwi kuyakuba kupati maningi a maningi buzuba a buzuba.

Mbuli mbwa kacita mumazuba a Hezekiah, mbuli Leza mbwa kaamba kwinda ku musinsimi Wakwe a kucenjezya bantu, “Amuli baambila, kaambo mabeta ali afwafwi kuloka”. Musinsimi Wakwe wakali kwambila bantu bakwe kuti bali baambile kwa cindi cakali kuboola.

Noah waka baamba bantu bakwe kuli baambila ku cindi cakwe. Lwakali lwito lwaluse kakutanaba lubeta. Leza wakali jisi nzila njakabambide, i musinsimi kubasolodela.

Lyonse Ula tuma Ijwi Lyakwe kwinda ku musinsimi, mbuli mbwa kacita ku cindi ca Noah. Waka cita cintu nciconya mumazuba a Noah. Mumazuba a Eli-…a Moses, tujana kuti waka cita cintu nconya. Waka batumina musinsimi Wakwe, alimwi bakandana lwabo bamukamwini kuzwa mukutasyoma. Lino, ngo musyobo uzwa. Ngo musyobo uci syoma.

Twakaandana swebo kuzwa mukuta syoma koonse. Leza uli jisi nzila nja kabaambila Nabwinga Wakwe nsunu. Wakatu syomezya mu Jwi Lyakwe, “Kakutanaba lubeta, Ndiyo mutumina musinsimi Wangu kuti a ka bunganye kankamu kangu kasyonto, alimwi ndiyobabika kumbazu lyomwe, banoli mulumuno, kulindila lubeta luboola a kuloboka”.

Tuuli kankamu kaya kasyonto. Tuuli baabo Taata nbayanda a alimwi tuli a bulindizi bupati bwa Kuboola Kwakwe kwalino. l nyika iili mukwaandana kuzinguluka koonse kuli ndiswe, pele tuli mukupumuna a lumuno.

Tulizi tuli muluyanda Lwakwe lulondokede. Nokuba kuti tuli munyika nkotubede, Leza kuli nzila njabikide kuti boonse inga twabungana antomwe kuzinguluka Ajwi Lwakwe, kuzinguluka Ijwi Lyakwe. Ninzila njabambide Leza .

Oyu musinsimi wakaba lailila ku nzila ibambidwe ya Leza. Lino, nenzila ya Leza nja citilamo zintu. Mwabona?

Boola uloboke lubeta luboola andiswe a kuswiilila ku: 63-0724 Leza Taiti Muntu Ku Lubeta, Kataana Kusanguna Ku Mucenjezya Walo, ino Sondo a 12:00 pm, Jeffersonville cindi. Ndi Ijwi Lya Leza kalyambaula a ku twambila swebo: Kuti eyi ne nzila Yangu ibambidwe nsunu.

Mukwesu. Joseph Branham

Isaiah 38:1-5
Amosi Chipati 1

22-0424 Ulatubamba. Hena a yebo?

Ooyandwa Nabwinga Ulonga,

Mbuli baana ba Hibrew mbo bakali ku bungana mafumofumo kubweza manna ya kapedwe kuli mbabo masiku onse, kubabamba cindi coonse cabuzuba buboola, tulabungana andiswe a manna ya ku muuya ya kapegwa kuli ndiswe kutubambila swebo kwa lwendo lwesu.

Nabwinga wa bungana antomwe mulu kamantano a Leza, kusikila kulitondezya kwa Shibwinga kwa litondezya muli Nabwinga. Tuli jatilide a Jwi lyonse lyakambwa alimwi tuyakuba Umwi a NGUWE.

I bubi bwa cisi bwa zulisigwa. Ula tombe. Lino cindi ca kulonga kwesu kuya kunyika ya cisyomesyo, ku Munzi yesu. I Nabwinga walibanbila Lwakwe mukemwini.

Mbuli mbwa kacita mukulonga Kwakwe kutanzi, mukulonga Kwakwe kwa bili eno lino mukulonga Kwake kwatatu, Leza wakasala a kututumina swebo musinsimi a cigambyociinda ca citondezyo ca Musumpululu wa Mulilo, i kuti bantu bata lubizi a ikuti tuzibe kuti ngwa kasala kusololela Nabwinga Wakwe.

Eco ncakamba musinsimi Wakwe cakali Mbwamba Mwami. Wakali Leza, kaboola ansi Mumusumpulu wa Mulilo, kulitondezya a kuyubununa Ijwi Lyakwe. I Musumpululu wa Mulilo waka nanika musinsimi Wakwe a kwima mbuli Kamboni wa Kujulu a kutondezya ikuti ngonguwe ngwa kasala kusolodela Nabwinga Wakwe Kunyika wa Cisyomezyo.

Tula syoma kuti oonse mambungano aleleede kuba aluswasnano antomwe kubweendelezi bwa I Jwi eli, kutali lusalululo. I citwandanya swebo? tacili ca mibala ya lukanda. Tacili musyobo wa cakulya nco tulya. Ngu muntu oyo wazwa munzila yakabambwa iya lwiiyo lwa makani mabotu, muntu oonse.

Kuli buyo YOMWE NZILA imwi yakutondezya kwini eyo iiluleme a ilubide. Alimwi nzila buyo njo muyo sola ku cicita, nku tabikka bupanduluzi buli boonse ku ljwi, ko Li bala buyo, nzila mbo Li lembedwe a ku li swilila kulidilyo, a kusyoma Ijwi lyonse.

Pele wakamba kuti tabali mukucicita nkaambo ka bbivwe, nkaambo ka boofu bwa kumuuya. Ta bayandi kubona. Taba ka ci swiilili.

I Leza Wa Julu uyo buka, nkabela jwi lyangu liyooba aa teepu ya magnetiki iya Leza yaciindi cipati kutala, nkabela liyo beteka nzyalanino eyi mu buzuba bwa mamanino. Nkaambo, lili–lili aa teepu ya magnetiki, mpawo liyooba aa teepu litamani mpawo.

Ngu Leza, mwini, wayubununwa mu mubili wabuntu, kwiinda ku Bulowa bwa Jesu Kristo, kuti asalazye buumi kutegwa inga Wa litondezya Mwini kwindamo, alimwi nsunu bala bambula liya Ijwi ndilyonya lya libamba kutondezegwa.

Alimwi mpawo akube kuti abo baswiilila kwiinda kunzila ya teepu, akube kuti ba swiilile kabotu. Alimwi akube kuti tukonzye kujata eci Muuya Uusalala ncousola, ku tuyubunwida.

Twa KONZYA kujata eco Muuya Uusala ncousola ku tuyubunwida, toonse tuunka ku nyika ya cisyomezyo. Toonse swebo! Naa uli mukaintu wa munganda, na yebo uli i–i mubelesi muniini, uli mucembele, mwaalumi, mukubusyi, na mudaala, na kufumbwa mbobede, tula unka, nekuba. Takukabi naba omwe wesu usyaala. Toonse swebo tula unka!!!

Nciyumu ikuti Leza takonzyi kubamba Ijwi Lyakwe kuli ndiswe, ikuti twabamba majwi esu kuli Leza. Ikuti na twa syoma camasinpe, kunyina cikonzya ku kupa ku cidonaika. Cindi , kulanpa, kunyina cimbi cikonzya ku kubamba kudonaika.

Waka tuyanda swebo maningi cakuti kusikila Wa tutumina musinsimi cigaminina kuli ndiswe, swebo tobasale bantu Bakwe, kwinda mu ku tubambila nzila ya matijilo. Tatu bambilili buyo kutuleta, ulotwabila zyonse nzotuyanda notuli mulwendo lwesu. Ula tuzundila boonse basinkondo besu. Ula tuponya twanocisya. Waka yoboola manna isisidwe kuti katulisya lyoonse; Waka zunda aluko alufu, nco eelede kuciti buyo kubamasinpe a ku cisyoma.

Twakanzwa Kubumi Butamani. Tula swiilila kuli ncico alimwi tula tangala kuli ncico. Ndu gwasyo lwenu. Ncecintu citwakali kulangila mubumi bwesu boonse. Ni ngale iya twaka siya zyoonse. Tulaiyanda nkaambo nduyando Lwa Leza lutubambilila.

Hena ulijisi ku kumbila KULIKONSE, kwaku muuya, kunyama, na kwenda afwafwi na kuzuzigwa na ku-zuluzigwa a Muuya Uusalala? Boola ukamantane andiswe kuzunguluka a Jwi Lwa Leza nzila njabikide nsunu a kubweza ezyo nzyotuyanda, NA ULA YANDA. Waka syomezya kucituma, waci cita kale! Waka cisyomezya mu Jwi Lwakwe, mpawo mpocibede! Ulatuyanda, ino yebo?

Kunoli cimwi kumoyo wako cikwambila kuti, “mapenzi angu agola. Ndiyoba kabotu. Ndiyo zuzigwa. Ndiyoba afwafwi Anguwe. Ndili Nabwinga Wakwe.”

Boola utusangane Musondo a cindi 12:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbotu noswiilila: Ulatubamba. Hena a yebo? 63-0721.

Liyoba pobwe lipati lya luyando mbuli mbo no swiilila Walo kakwambila kuti Ulakuyanda Walo, kwinda mumumuni a cinvule, Ulakuyanda yebo.

Mukwesu. Joseph Branham

Musalali. Johani 5:24/15:26

1 Petro 5:1-7

Bahebrayo 4:1-4

22-0403 Imumuni Usubila Wacitondezyo Cakuboola Kwakwe

Boonse Mwakwela,

Bulemu kuli Leza, ino mbuzuba oobo mbotuponamo.Tuswiilila ku Mulumbe ooyo wakatondezegwa, kumicito yoonse, kuba Jesu kristo ngomunya Jilo Sunu Abuya myaka. Cacita cintu ncemunya Ncaakacita cindi nakali waano aanyika; kuponya balwazi, kaziba miyeeyo ya mizeezo, katondezya zintu zyakeelede kuzulila, kabusya bafu, alimwi ciindi coonse, cakali londokede.

I meenda akatola bulongo boonse kuzwa atala lya mulundu. Kunyina cakacaala pele buyo imwaala. Kwakali malembo amaseseke alembedwe aabbwe, so Leza wakatu tumina musinsimi singuzu ku pandulula i malembe kuli Nabwiinga Wakwe. Eeno Bbaibbele lyoonse lyakapandululwa cakumaninina .

Wakabweza angelo Wakwe singuzu atala lyamulundu akubika I CEBA LYA MWAMI MUMAANZA AAKWE. Angelo Wakwe mpawo wakakosola mpela yamulundu uuya kuzwa aku cinyampula mujulu. Mukati kamwaala mwakali mwaala uutuba, cintu cinwi cabube libangalala lyaka taka lembedwe ali ndilyo.

Waka twaambila kulanga aalincico mbwaakali kuunka Kumbo.Wa kakwempwa mpawo mijulu aba Angelo bali Cilobaa kuboola kujoka kuzoociyubununa kulindiswe COONSE ACALO CATAKALEMBEDWE MUKATI MU MWAALA.

“Ooyu ngo mulanda Wangu. Alimwi Ndaka mwiita kuba musinsimi kunkalo, kusololela bantu mbubonya buyo mbuli Muusa mbwaakacita. Alimwi wakapegwa nguzu , wakali kukonzya kwaamba cakumaninina.” Na cintu cimwi mbuli ceeco ,mbuli muusa mbwaakacita, mbuli kwaamba kunzinini. Alimwi tulizi kujatikizya basikaale, azimwi zimbi , azimwi zyaka tolede kale busena. Hattie Right Musyoonto kusyule kuya ndayeeya mulizi cakatola busena kung’anda yakwe.

W-I-L-L-I-A-M M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M ngu mwaalumi Waleza Ngwakasala kusololela Nabwiinga Wakwe wa sunu. Ngomubili ngwaakasala kwaambaula kuli ndiswe mbuli Mbwaakacita ciindi nakasikide mumubili myaka 2000 yainda. Lugwalo loonse lula citondezya. Muuya Uusalala waci yubunina. Lino kuli kunji ikanzambwene cakuti tujisi CIYUBUNUZYO CABWINI caboobo Mbwa KABEDE, oboobo Mbwa BEDE alimwi a MBOTUBEDE: Wakwe wakasalwa Nabwiinga muyandisi.

Tulizi tuli mu Luyando Lwakwe lulondekede muku kkala a Jwi lyakwe. Ciletela lutangalo alikondo. Tacikonzeki kucipandulila amajwi buyo eeco ncocaamba kuli ndiswe.

Twali kuzi lyoonse kusakana mu myoyo yesu abuntu bwesu kuti kwakali cintu cimwi ciindene kuya. Twalizi, akwalo nokuba ciindi nitwakali mucibi, kwakali cintu cimwi ncitwatakali kukonzya kupandulula, pele cakaliko .Lino TULIZI. Takukwe netwakalimvwide mbuli boobu, kuciina kudonaika limbi, kuciina kutuntulika limbi, kunyina mibuzyo limbi, cakasimbwa aku lembwa mubuntu bwesu. BULEMU KULI LEZA.

Tuli nzyalane eeyo itakamani kusikila zyoonse zintu zikaboole kucitika. Tuli nzyalano eeyo iili mukubona buzangi kalubweza busena kumeso eesu. Ciindi cili afwaafwi. I kumwetaula kwa mumuni usubila kwakubola Kwakwe ili waano. Kucenjezya kwakwe kwamamanino kuli mukutola busena.

Lufwu alu nyoyooko zyoonse zili tuzingulukide. Tuponena mu Sodom a Gomorrah. Busofwi ,cibi, myooyo yabantu kukakilwa akuyoowa, mabbomba a atomiki, mafwabi akati kamasi, alimwi ciindi coonse tuli kamantene akukkala antomwe mumasena akujulu mbuli Leza Lwakwe mbwakatwaambila swebo, UTABI AAKUYOOWA, ULIMUYANDWA WANGU. Kwiina cikonzya kucitika kuli ndinwe. Amulekele buyo myoyo yenu kupya mulimdinwe mbili mbwe Ambaula kulindinwe munzila akumwaambila, MULI NABWIINGA WANGU.

Amuboole akukamantana andiswe munsondo ciindi ca 12:00P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbokuya kuba coongo citola busena. I kuboko kuyaabuya ansi. I mumuni usububila watalika kumwetaula. I kuti ilangila kwiinka aaswebo, ncibotu wasowa bagi ya baata ansi, leka kwaambaula kwako, kobweza sutukesi lyako , akulibambila biyo uyoocaala musyule, nkaambo wiima buyo mubusena kwakaindi kaniini buyo. Walo uboola kwaamba: Imumuni Usubila Wacitondezyo Cakuboola Kwakwe
63-0623E.

Mukwe .Joseph Branham

Mangwalo aakubala Mulumbe kautana talika

Musalali Mateyo 5:28 /22:20 /24 cipati

2 Timoteyo cipati 4

Jida 1:7

Mataliko cipati 6

22-0327 Kwiimikila Mumwaakwe

Nomuyandwa Noba Syomeka,

Eezi mwiki zyainda cali ciindi ciinda kubota mumaumi eesu oonse.cakali cazimwi ziyandisi zipati kukamantana a Nabwiinga Wakwe kuzinguluka nyika kuswiilila kuli Leza kayubununa i Zinamatizyo zili Ciloba.

Ncinzi eeco ncitwaka kamantene antoomwe kuswiilila?

“Kubbazu lyamukati lya pilamidi eeyo kwakali Bwe lituba lyatakalembedwe alindilyo”.Aako nkekaambo ncinda keelede kuunka Kumbo, kuyo swaanganya Amulumbe waba Angeli aaba, kujoka kuno kuciyubununa kucikombelo.

Wakeede kuya kumbo kuyooswaanganya Bangeli aabo bali 7, kujoka kuzooyubununa acalo catakalembedwe; pele lino, kwinda ku Ciyubunuzyo, cayubununwa kulindiswe alimwi citupa Lusyomo lwa Kukwempwa.

Twakamvwa milumbe eeyi mumaumi eesu oonse, pele lino ya yubununwa mbuli mbocitana bede; lino mbobuzuba, lino nceciindi.Tulabona akumvwa Ncakatwaambila kuti cakali kuno tola busena, konse munyika amu Mulumbe, alimwi lino zili mukutondezegwa kunembo lyameso eesu.

Hena wesu wa naamba 7 angelo mutumwa wakali mbuli basinsimi bakale?Peepe, wakali itidwe ku ofesi lili mujulu kwiinda basinsimi boonse baka musaangunina Nkaambo wakali Mwana wa Muntu kaliyubununa Mwini munyama yamuntu mbubonya mbwakacita myaka 2000 yainda. Musinsimi wesu wakaitwa ku SOLOLELA I NABWIINGA nzilayoonse kuya ku Munzi wesu mupya, mpawo uyo kutuzibye ku Mwami wezu.

Wakatwaambila kuti mulimo wakwe waka kozanisisya buumi bwa Muusa cakulondoka. Ciindi Muusa nakali mulweendo lwakwe katobelela Bbalabala Wamulilo, baalumi bakaima alimwi akumulwana. Aaba baalumi bakaitwa alimwi bakali munzila yabo kuya kunyika yacisyomezyo. Bakazundikizya Muusa ku kwaamba kuti ubika kunji alinduwe; Atakali aalikke usalala wiitidwe, abalo bakali kusalala alimwi bakeelede kukambauka cintu cimwi .

Wakati bakali baluumi basalala, akuti ncobeni bakali jisi cintu cakucita, pele Leza waka Mwiita, MUUSA, MWALUMI OMWE, kusolela i banti.

Bakali jisi busena bwabo. Bakali nanikidwe.Bakali kucita ceeco ncibakaitilwa akunanikilwa kucita kwambila bantu, “amuswilile kuli Muusa”, pele bakayanda kwaamba CINTU CIMWI KWIINDA, NA KUPANDULULA CEECO MUUSA NCAKALI KWAAMBA.Tiiba ka kutila kuku tondekela biyo bantu ku swiilila Muusa. Bakayanda kusololela bantu. Bakali kuyanda kucita cintu cimwi kwiinda, na caandeene, kwinda cibakalaililwa kucita.

Ikuti na wasola kuzumbauzya mumizeezo yako oobo musinsimi wesu mbwabede, na eeco ncakaitilwa kucita, Nda kutamba kuunka Kumbo kuyolanga amulundu aawo Leza Lwakwe mpakatupangila citondezyo citamani aanyika, mukubika zina lya musinsimi wesu,B-R-A-N-H-A-M, amulundu uulya.

Muli Nbwiinga waJesu Krisito.Waka musala aku mukanza. Jwi Lyakwe lilapona aku kkala mulindinwe. Muli i jwi lipona lyabambwa munyama.Wa mupa i ciyubunuzyo ca Jwi Lyakwe. Saatani takwe nguzu kulindinwe. Oolo Lusyomo Lwakukwempwa lulapona akukkala muli ndinwe.

I Muuya Usalala uli mukweenzya Nabwiinga Wakwe kunzila yakwe iipedwe buzuba buno Ijwi Lyakwe lyakaambwa a wakwe angeli wa naamba 7 musinsimi. Ooyo musinsimi ngo mweembezi wesu.

Mweembeli wesu wakatusyomezya kuti kufumbwa teepu lya Mulumbe lipya lyeelede lutaanzi kusika kuzwa ku ng’anda yakuyobweda, kusikila Mwami waicinca. Nkaambo nkonkuko ooko ayobwedwe mayeepu nkwayo bambilwa.

Wakalailila awalo mweembezi mugwasyi Mukwesu Neville, alimwi lino ku Luzyalo Lwakwe ,mebolwangu, ncotweelede kucita kucikombelo.

Nda komba kuti Uyoogwasya muyandwa wesu mweembeli Mukwesu Neville. Kumubamba walo, Mwami, kuzula i luzyalo akuzula i nguzu alimwi akumvwisya, ikuti abweze eeci Cakulya cakayobolwa akusanina i mbelele zya Leza.

Aaya ma teepu nga baabo abo musinsimi mbakaitilwa kweembela. Ikuti kamuyanda kumvwa MBUBOOBU MBWAAMBA I MWAMI, amuboole muswiilile andiswe mu Nsondo a 12:00 P.M.,Jeffersonville ciindi, ku : Kwiimikila Mumwaakwe 63-0623M , mbuli mbotu swiilila ku cakulya cakayobolwa cakabambilwa Nabwiinga.

Tuyootalika Mulumbe mumuzila wa mweelwe27.

Mukwe. Joseph Branham

22-0320 I Cinamatizyo Caciloba

Mulumbe: 63-0324E I Cinamatizyo Caciloba

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Nabwinga Usyomeke,

Elyo cindi na kajula cinamatizyo caciloba, kwakali luumuno ku julu kutandila mwaakwe wa cisela ca oora.

 • Njeeyi Mizuzumo ili Ciloba kaitungene , moonya mu munkali: wani, tuu, thrii, foo, faivi, sikisi, seven, oyo mweelwe uulondekede. Mizuzumo ili Ciloba mu munkali, yakandindima, buyo–buyo wani, tuu, thrii, foo, faivi, sikisi, seven, kaitungene. Mpawo, Majulu takakonzya kulemba Ceeco. Majulu takonzyi kuziba makani a Ncico, taakwe cimbi, nkaambo taakwe cizumanana. Ca kali ciindi ca kulikwaya. Ca kali cilemu kapati, mane, Ca kabambwa kuba kaziye kuzwa ku Bangelo.
 • Elyo cindi minzumo iili musanu aibili niya kandindima majwi ayo, Nda katilembe:…
  Kwakali cintu cimwi ca , kaambwa. Tiicakal i buyo coongo. Cintu cimwi ca kaambwa . Wa katii lembe .
  … elyo Nda kamvwa jwi lizwa ku julu ka lindaambila,…
  Amulenge oko majwi nkwa kabede, Minzumo . Kutali ku Julu; aa nyika ! I Minzumo kwiina nyiya kandindima kuzwa ku Julu.Ya kandindima kuzwa aa nyika.
 • Ciloba, mweelwe wa Leza uulondekede. Ciloba, mpoonya eni aa munkali waansi. Mizuzumo ili Ciloba yakandimdima antomwe cakutungana, mbuli kuti yakali kupandulula cintucimwi.

I kuyandisya kwa myoyo yesu kuba baana a basimbi ba Leza basyomeka; mukulibambila kuboola Kwakwe kwa lino kwa ku Kwempwa. Elyo tweleede kubuzya Leza: “Cinzi citi kaape Nabwinga Luusyomo lwa ku Kwempwa luyandika”?

 • Ndila syoma obo, kwinda mu Mizuzumo eyo ili Ciloba, iyo yubununwa mu mazuba akumamanino kutegwa Nabwinga akabikkwe antomwe ku lusyomo lwa ku kwempwa.
 • Elyo Minzumo ili Musanu aibili, moonya mu ciyubunuzyo awa ca Jesu Kristo, Ngu maseseke. Sena Bbaibbele ta lyaambi kuti Eci ngu “I ciyubunuzyo ca Jesu Kristo, kuli maseseke amwi aasisidwe, mpawo, aa Ncico. Uhu! Ino Ncizi? I Minzumo ili Ci jisi. Nkambo, Johane wakali aafwi kulemba, nkabela jwi lyaka seluka kuzwa ku Julu, kati, “Uta Ci lembi. Pele, ko Ci namatika. Ko Ci namatika. Ci Bikke kusule lya Bbuku. ” Ci leelede kuyubununwa. Ngu makani aasisidwe.

Hena i Muuya Usalaala, kwinda ku mulimo, uyo yubununa kuli Nabwinga Wakwe Ciyubunuzyo caa Minzuzimo ya Ciloba iti kabape lusyomo lwa ku Kwempwe?

 • Eno oyu mutumwa wa Malachi 4 a Ciyubunuzyo 10:7 uyo cita zintu zyobilo. Omwe : kwendelana a Malaki 4 uyo sandula myoyo ya babana ku bamawisi babo. Tuu : Uyo yubununa minzuzumo ili ciloba mu ciyubunuzyo 10 eco ciyubunuzyo cili mu cinamatizyo caciloba.
 • Ezi Zinamatizyo zili kusule lya Bbuku. “Elyo ku ciindi cakuti angelo wamusanu ababili anoolizya mweembo, oonse makani aasisidwe ayo alembedwe mu Bbuku anomanide. “Elyo mpawo buyo Bbuku, eyo lyakajulwa a kulembwa mukati, lya jalwa, “l makani asisidwe aa, Leza kuunka kwa Mbungano, a zintu ezi zyoonse zimbi. “I makani aasisidwe amana. ” Cindi angelo wamusanu ababili aalizya mweembo koonse maseseke oonse, a mana. Amu muleke abe oyo unga waba, kufumbwa cintu mbo cinga caba. Ijwi lya Leza talikonzyi kukakilwa.

HENA ECI TACILI CYUBAUBA:

I maseseke kwinda ku Minzuzumo ili Ciloba iyopa Nabwinga lusyomo lwa ku kwempwa. CITA BUYO LEZA, kwinda kuli mungelo Wakwe wa Ciloba mutumwa, ngu yoyubununa MINZUZUMO ILI CILOBA kuli Nabwinga.

Na ulayanda Minzuzumo ili Ciloba kuyubunuka kuli ndiwe, ku kupa lusyomo lwa ku Kwempwa, kunyina nzila imbi njokonzya kutambula Ciyubunuzyo ciya pele cita buyo kucibweza kuzwa kuli Leza litondezedwe Ijwi lwa buzuba bwesu; kutali kuli ndime, kutali mwembezi wako, muvangeli, nanka, muyi pele cita buyo kuzwa kuli mwembezi wa Leza kunyika, kwinda buyo mu KUTYANKA AKULIZYA.

Boola uswilile oonse maseseke kayubunuka; utambule Lusyomo lwa ku Kwempwa a ku zuzya Lanpi lyako a Mafuta, Musondo acindi 12:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbo tuswilila Leza a kali yubununa Lwakwe Mukamwini mububauba a kutuletela: Cinamatizyo Caciloba 63-0324E.

Mukwesu. Joseph Branham

Mangwalo a kubaala notutana kuswilila mulumbe ngaya:
Kulonga 29:16-19
1 Bami 12:25-30
Ezekeyo 48:1-7, 23-29
Mateo 24:31-32
Ciyubunuzyo 7
Ciyubunuzyo 8:1
Ciyubunuzyo 10:1-7
Ciyubunuzyo 14

22-0313 Mibuzyo A Bwiinguzi Aa Zinamatizyo

Mulumbe: 63-0324M Mibuzyo A Bwiinguzi Aa Zinamatizyo

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Nabwinga Ulyookezya,

Nsunu, i nyika i labaala mutwe wamakani ku swilila ca citika mu nyika jilo: Kuyowa, Kupengana, Missiles, Nuclear Bombs, Kunyonganya, bubeji, Lweno, Tunzanyu, Lufu.

Pele Nabwinga ula Tyanka Akulizya, a kuswilila Ijwi lya Leza kalyamba kuli mbabo a kwaamba: Zituba Zikobela, Kululamikwa, Ciyubunuzyo, Kasinpe, Kukwempwa, Bumi Butamani.

Utayowi muyandwa wangu, Ndili a ndiwe, masecondi oonse a buzuba boonse. Aya nga makanze mapati angu oonse ngo ndaka mwambila kujatikizya ngayo. Eno, amulange conse kaciyubununwa ku mbele a menso enu.

Baalo: Aya ngo mazuba maabi mumaumi esu; zyoonse inga zya gola junza. Swebo: Aya mazuba mabotu maningi mumaumi esu; zyoonse inga zyamana junza.

Leza ulijisi nzila ibambidwe, IJWI LYAKWE. Waka tuma mungelo Wakwe musinsimi a Jwi kwita Nabwinga Wakwe a kubasololeda Kumunzi wabo Mupya Ngwa kababambila balo.

Na koyanda kugwasigwa nkukonya, lumuno, a kanzambwene nko tujisi; na koyanda kuboola a kupona mu Munzi uya Ngwa kabambila Nabwinga Wakwe; boola utusangane swebo Munsondo acindi 12:00 P.M., Jeffersonville cindi, a kuswilila yalike inzila Leza njabikide nsunu, a kuswilila litondezedwe Ijwi Lyakwe kali nzuzuma kuli ndiswe: Mibuzyo a Bwinguzi muzi Namatizyo 63-0324M.

I kubona buyo kusyonto kwa mutwe wamakani ngo tutikaswilile mu Sondo.
Cinzi citi kaswanganye Nabwinga: Ndi Jwi.
Hena Ijwi libolela kuli ni:
I musinsimi.
Nguni sikupandulula wa buleza bwa Jwi liya: Musinsimi.
Nguni Ijwi lya Leza kuli ndiwe: I musinsimi.
Hena ndi Jwi lyani ndyotikabetekwe alyo: Ijwi lya Leza lya kaambwa kwinda: KU MUSINSIMI.

Mukwese. Joseph Branham

An Independent Church of the WORD