22-1002 Mibuzyo A Bwiinguzi #1

Mulumbe: 64-0823M Mibuzyo A Bwiinguzi #1

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Mbungano Ya Branham,

Na tokonzyi kuboola kuno ku mbungano, koinka ku mbungano imbi ku busena buumbi; koinka kuli njiyo. Na tokonzyi ku swiilila teepu andiswe, ko swiilila mateepu ku busena bumbi. Kulizya a ku swiilila ku mateepu cintu ciyandisi mukambausi, muyi, mwapostolo, musinsimi, muvangeli nanka ndiwe, inga wa cita.

Okuno nko ku cisiko ca muunzi wangu; okuno nko kumasena angu akwendelezezya; okuno nkooko nko tu yakidwe Lino, amujate eco mu mizeezo yanu kakunyina makani kuli ceeco cicitika. Lino, ikuti na muli basongo, muyo jata cintucimwi kunyina makani kuli ceeco cicitika, aya nge masena esu akwendelezya, nkoonya kuno! Elyo amubikke eco mu mizeezo a kutondeka kujoka ku teepu eyi buzubabumwi, kuti mwaka ndimvwa nkesinsima. Ncibotu, amuyeeye eco!

Ino musinsimi wakali kucita nzii? Kuyobola Cakulya. Kuyobola Cakulya kuti tube a Cimwi cakulya, kuti tube a cakulya, tula cibweza mu mateepu tula kaala mu room yesu I tontola.

Wa kaamba kuti kwa kali buyo kaanda komwe kanini ka ciyobwedo mu zisi zyoonse. Waka bika zyoonse ziyandikana; I Cidondezyo, Cimaninizyo, I cinamatizyo, I mbungano zili ciloba, I Muunzi Uciza, Kusimpikisya Ijwi koonse kuli ndiswe, so tuli keede walya a ku swiilila I ciindi nainkide.

Cibonaka mbuli kuti uli kulanfu okuya, pele tuciyeya, kuti ezi zintu nzya bwiini. Obu mbuumi mbo twelede kweenda tolike.

I zibikilo zya ZULA. Kunyina ca kulya cimbi caka tondezegwa a Leza lyakwe mukamwini ku ba LUSALALA JWI kakunyina kunyongana.

Na koyanda kulalila a ndiswe, twa mutambula kuti mutusangane swebo, ino Sondo a 12:00 P.M. Jeffersonville ciindi mbuli mbo tuboola Ku Tafule a kulya mbuli Mutambe.

Mibuzyo a Bwinguzi 64-0823M

Mukwesu Joseph Branham

22-0918 I Muunzi Uuciza Wa Sibwiinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika

Mulumbe: 64-0802 I Muunzi Uuciza Wa Sibwiinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Benzinyina Bamusinsimi,

Moyo wangu ulimvwa kuzula lutangalo ndayeya kujatikizya ndiswe kubungana aantomwe ino Sondo kuswiilila Ijwi lya Leza kali kanana kuli ndiswe. Kunyina lutangalo lupati mu buumi bwangu cita buyo kwiinda mubusyu bwa Muuya Uusalala a Walo kakanana kuli Nabwinga Wakwe, kumulomo a kukutwe.

Kunyina cintu cimbi mu nyika eyi cileta lutangalo a lumuno, pele buyo Ijwi Lyakwe. Nda swiilila buyo, “Mwabuka Buti Benzuma,” nda kaala buyo kusyule, akupumuna, a kunwa ku Kasensa ka Artesian mbuli mbo kaamba kuli ndime Majwi a Buumi Butamani. Kuyeya, Leza waka mutumina NDIME AA NDUWE, tuli BENZINYINA a musinsimi wa Leza a mutumwa.

Waka tuyanda swebo maningi kusikila watu tumina musinsimi Wakwe ku twaambila swebo kujatikizya Muunzi Uciza. Wakali komena kutwambila kujatikizya nguwo, kwiinda mbuli mbwa ka uyubununa kuli Johani. Waka uyubununa kuli ndiswe, tauli muunzi uli skweya, pele muunzi wa piramidi, ooko Kabelele kokanoli ataala a Mumuni wa nyika.

Waka tuzibwa migwagwa mbino pangidwe a ngolida a maanda ngo tuno kaala anoli abalangalala ngolida. Uli mukubika cintu zyoonse zini mbuli bo kuyanda kwesu, mbuli bo mbotukonzya kuyanda. Kunyina Cakasiya citabambidwe. I Sikwaanza Sibuleza ka waanzila NDISWE buyo. Balanda Bakwe.

Elyo masamu aa Buumi anoliko, alimwi ayo zyala misyobo iili kkumi ababili iya micelo. Elyo milyango mumunzi uya tai kajalwi masiku, kaambo kunonyina masiku kuya, Unoli ngo Mumuni wesu.

Nguni unoliko kuya?

Nguni wakazwa a nyika inpya a Noah Noah musinsimi? Abo bakainka Awalo mu bwako. Oobo mbo mbubo? Abo bakazwa muli njiyo. Mwabona? Abo baka njila a Noah, kwiinda a mulumbe wakwe, mbu mbabo bakenda mu nyika inpya nikwakamana kumbambatizigwa kwa menda.

Uli mukwamba kujatikizya NDISWE benzema! Tuli mubwato bwesu bwansunu; Ijwi Lyakwe, Oyu Mulumbe, as Musinsimi wesu Noah. A kutaala kuya ku Nyika eyo, ooko ku Muunzi Kabelele ngo Mumuni, uyo tuhibe SWEBO. Tuli bantu bakwe, ingale zyamisini yakwe. Twa boola kuzwa Kunyika aa Kuumbo, ku Muunzi uyakidwe a foosikweya. Oyo Muunzi Abraham ngwakali kulangaula.

Mbuli mbebona Ijwi kulisimpikizya linga mukamwini, Ndilizi, kakunyina kudonaika komwe kwacinvule, I ngale zya muucini wangu ziyo inda zintu zili munyika yoonse, Mubuzuba buya.

Inga watalika kuyeyela buyo… musinsimi wa Leza wa kaamba, WAKA HIBA, ka kunyina a kudonaika kwa cinvile, kuti TULI ngale zya mushini wakwe, tuyoinda zintu zyoonse munyika mubuzuba buya. Hallelujah…Bulemu…Lilumbaizigwe Izina lya Mwami.

Benzuma, ikuti twa yeya kuti ncibotu lino awa, kukala antoomwe kuzwa kuzinguluka nyika, kuswiilila a kulya a Jwi Lyakwe mu mateepu aya, ino cinoli buti twanoli Mumunzi uya Awalo!

Musinsimi wa Leza unoli simukoboma doolo-litobela. Tunolya ku masamu alya aa walo, elyo tunoyenda mumasamu alya antoomwe. Tuno yeenda ataala mugwagwa ya ngolida ku ka sensa, kunwa kuzwa ku kasensa, kweenda mu paradaizi wa Leza, a bangelo kaaba ongolola a nyika. Kwiimba ma anthems.

Oh, bunoli Buzuba buli buti! Cilelela koonse. I mugwagwa kuboneka kugalangana, zimwi ziindi nciyumu, pele, oh, cinoli cinini nda mubona Walo, kanini loko. Ino cinoli buti mazina mabbi kubakali kwaamba, cinoli buti ndamubona mubu bootu bwakwe, Munzi mubotu wa Leza?

Benzuma, sekonzi kulindila kubona kuba Mumunzi uya. Ndilayadisya kuuba muya aa Mwami Mufutuli wesu, musinsimi Wakwe, aa umwi wenu.

Ndili angidwe Kumunzi uya mubotu Mwami Wangu ngwa ka baambila Bakwe Mwini; Ooko boonse Bakanununwa bamakalo oonse kwimba “Bulemu!” kuzinguluka Cuuno Cituba. Zimwi ziindi dilainka kunganda kecisidwe zya Julu, Elyo ca bulemu I mebo okuya njobona; Nca lutangalo buti ndakubona Mufutuli wangu,

Mu Munzi uya mubotu wa ngolida!

Nda taamba inyika kuboola kutu sangana swebo, Benzinyina ba musinsimi, mbuli mbotu bungana kuzinguluka Cuuno Cakwe ku swiilila Ijwi lya Leza kukanana kuli ndiswe a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, mbuli mbo tuswiilila Walo ka twaambila koonse kujatikizya: I Muunzi Uuciza Wa Sibwinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika 64-0802. Inga nda musyomezya, lunoli lugwalo- lusalala lwa Buzuba mu buumi bwenu.

Mukwesu. Joseph Branham

Musalali Mateo 19:28
Musalali Johani 14:1-3
Ba-Efeso 1:10
2 Pitta 2:5-6/3 Chipati
Ciyubunuzyo 2:7/6:14/21:1-14
Leveticus 23:36
Isaiah 4 Chipati /28:10/65:17-25
Malachi 3:6

22-0911 Mikalo Iiandaukide

Mulumbe: 64-0726E Mikalo Iiandaukide

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Banwa Menda Aalipompa,

Tatu somekedwa, tuli cibela ca kuzyalwa cabwini ca Jwi. I Muuya Usalaala Mukamwini, ca bizwa, kusimpikisigwa, a kuli baamba kutondezegwa kuli ndiswe. Twa citambula mubuzule bwa ncico, mu nguzu zya kusimpikisya alimwi a Ciyubunuzyo obo mbo cibede elyo twa boola kuba cibela caco. Cilainda a buumi kuli ndiswe.

I Muuya Usalaala Mukamwini kakanana kwiinda muli cibelesyo cibombe citeleli, “Nkaaka kabanda Kangu, Ijwi Lyangu, bweza a kuya buya, a kuleta Mulumbe.” Wakabweza Majwi Akwe a kugwama ndiswe, ku panga ndiswe Nabwinga Wakwe.

Ca nyonganya bapaizi kubona bantu kaba siya zikombelo a kuya kulizya mateepu. Bakamba, “kuti umwi wanu wasike ku miswangano, muyotandwa, muyo gusigwa anze mu tubunga twesu”.

Bakanvwila bajosya bati: inga mwa tutanda, tulainka kufumbwa! Tuli mulwendo a Mwami Jesu, Imwala wesu wakaumwa, kulya Cakulya ca bangelo, manna yakayobolwa kuzwa ku julu, elyo kunwa kuzwa ku Mwaala. Tatwelede a kupengana eco ncotunwa, kunyina ciimbi pele IJWI LISALALA.

Tuli jisi lyoonse lukubulusyo kuya ku zumana. I kasensa kesu lyoonse kalimvwa kumwi kuswide a kuswide a kuswide a kuswide. Kunyina mamanino muli nkako. Tula bweza mabotu, atontola meenda ukunwa icindi a ciindi notu Tyanka Kulizya. Tuli yaminine ali cico a kuponena ali cico. Icintu buyo co weelede kucita kusika walya a kunwa.

Tu ponena ku Cipoomoko eco lyoonse! Tee twakali a kukwela, kusya, kuguja, na kufumbwa cintu; ku caabilo ca nzila Yakwe yakabambwa, cabuyo. Inga wabweza ziyanza zyako zyoonse zya kapangwa aa bantu nzo yanda, zyoonse zikala zyako zyakale ziindene; swebo, twa boola ku Kasensa Kakwe kasalala. ndu tangalo lwesu. Mumumuni wesu aa Nguzu.

Ngu menda a ngu. Ngu Buumi bwangu. Ngu Buponi bwangu. Ngu Mufutuli wangu. Ngu. Mwami wa ngu. Zyoonse nzediyanda zilajanwa muli Nguwe. Nkaambo nzi cekonzya kunka kumbi?

Swebo kunyina kumbi kwa kuunka pele buyo cigamini ku nzila ibanbidwe yakasensa ka Leza. Kunyina zya ku pengana kuti cinzi co tinye. Tatwelede a kubbika kasila kansefa kakaindi kakonzya kukusya zikoto anze, pele kusiya musinza mubyabi. TULA BWEZA ASALALA BUYO MENDA ARTESIAN A MA MINERALS OONSE A ZIBOTU ZILIMUMO NZOTUYANDA.

Wakatu syomezya swebo: Baana bangu banini, mu tapengani limbi, muli jisi bumboni bwini bwini bwa Muuya Uusalala. Mwali tondezya kuli Ndime kuti mulasyoma Ijwi lyoonse. Mwali tambula, MULI BANGU. TULI OMWE. MWALUMI A MUKAINTU.

Ndi boolela ndinye mu ciindi cisyonto, mukulaba kwa linso. Ndibambila ndinye munzi mupya. Muyoyanda kuguma kwa kumanizya Kwangu. Ndilizi nciyumu lino awa kuli ndinye, mulijisi kusolwa a masukusyo manji alimwi mikuli yanu ilalema. pele mutalubi, tamujisi cakupengana ancico, Nda mupa Ijwi Lyangu. Muli Ijwi Lyangu. Nda mucitila zyoonse zyenu. Kwaamba Ijwi alimwi utadonaiki. Ulijisi Lusyomo lwako, kusanganya a musinsimi Wangu wa kamupa Lusyomo lwakwe.

Inga ndayanda nyebo ku tusangana swebo mu Sondo a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, ku swiilila 64-0726E Mikalo Iiandaukide, aa kunwa Kukasensa ka Artesian mbuli mbo kabwabuka Ijwi lisalala elyo litayandiki kasebyo.

Mukwesu. Joseph Branham

Intembauzyo 36:9
Jeremiah 2:12-13
Musalali. Johani 3:16
Ciyubunuzyo Chipati 13

22-0904 Kuziba Buzuba Bwako A Mulumbe Wambubo

Mulumbe: 64-0726M Kuziba Buzuba Bwako A Mulumbe Wambubo

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Nomugusigwe,

Ndiyanda kuti nyoonse muzibe kuti nkaambo nzi cotukomene!!

Twaka zumina Ijwi lya Mwami. Ijwi lyaka yubununya elyo lya kaambwa, kwiinda ku musinsimi wa Leza wa mu Malaki 4. Tuli Nabwinga wa Jesu Kristo. Tuli babo bakakala caku syomeka ku Ijwi litondezegwe. Tuli babo Mba kaapa ngale wa mulo mupati, I Ciyubunuzyo camasinpe ca Mulumbe Wakwe a Mutumwa Wakwe.

Leza wa bweza Ijwi lya basinsimi Bakwe a kugwama Nabwinga oyo uyo syoma kabala koonse a kazila koonse. Waka tugusya, mbuli Mbwa kasyomezya kuti Uyo cita. Tuli mbelele zya Leza, a kuswiilila lyalike buyo Ijwi lya Leza! “I mbelele Zyangu zilamvwa Jwi Lyangu,” mbuli mbo tyanka kulizya.

Tuli pangidwe a boonse cisi mbo cizulwa; kuzwa ku Massachusetts, kuyaku Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, a kuzunguluka cisi. Kuzwa Africa kuya ku Mexico, Europe a kusika ku Australia, tuyakubunga antoomwe, kunsi a Mulumbe Omwe, ljwi lyomwe, liya ku kamantanya Nabwinga ku Kukwempwa.

Musinsimi wesu, mutumwa Wa Leza, I Mwana wa Muntu kuliyubununa Lyakwe Mukamwini mu nyama, kaongolola “Satan, kozwa munzila yangu, Ndi jisi Mulumbe wa Mwaami. Ndili Mutumwa wa Mwaami. Ndili jisi Ijwi litondezedwe lya buzuba obuno. Ndakanzya kwita a kusolodela Nabwinga Wakwe,”

“Ndiya ku kusya bantu, kubagwama kuzwa ku zintu ezi. Ku bagusya; kuba tondezya, kwiinda mu Malembe, kuti Leza ilivwi awa; a kutondezegwa kwa Musumpululu wa Mulilo.”

Leza waziba kuti kuli bantu aa nyika abo Mba kakanzila ku Buumi. Wa ziba kuti eci nce ciindi ca kutuma Mutumwa Wakwe kwiita Nabwinga, so wa cicita. Tuli walo wa ciziba. Tuli Walo mbwa kaziba kuti tuyosyoma Ijwi lyoonse.

Abraham wa kaziba kuti ngu Leza wakali kwaambaula kuli nguwe kuzwa kunyama ya muntu. Waka muziba citondeezyo Cakwe a ku mwita Walo L-O-R-D, Elohim, elyo wakalelekwa a Mwami. Twa ziba obo kuti mbuli mbo cakabede kubuzuba buya, mbo ciyoba ciindi Mwana wa muntu alibamba kulitondezya, Elohim, kaamba kwiinda munyama yabuntu

Tuli cibela Cakwe, a Mwana Wakwe, ndi nooliko a Nguwe buyamyaaka. Takuli kwiinda ku bwiite bwangu na kusala kwangu. Pele kwiinda ku kusala Kwakwe. Tityakajisi cakucita a ncico. Nguwe Waka tusala ka kutanaba nyika.

Tacikwe makani obo kunji nko kambauka, kufumbwa eco nco cita, tau ko konzyi kubizwa, tau konzyi kutondezegwa, tau konzyi kusimpikizigwa; kwiinda buyo kuli Oyo Wa kati, “Ndili Mumuni wa inyika,” Ijwi. Aboobo kweelede kuyo yutuka I-I-I Nguzu, Muuya Uusalala Lwawo, kubamba kubizwa, na kusimpikizya, na kutondezya, na kubamba kutondezegwa eco Nca kaamba cinga kuyo citika mu buzuba obuno. I Mumuni waku mangolezya ulazyala eco. Ino nciindi!

Waka tubona swebo mucilengano mbuli mbo twakainda ku mbele lyakwe. Twakali mubusena mbubonya bomwe mbuli Nabwinga mbwakabede kumatalikilo, I Matalikilo a Mamanino. Wakali kulangila bamwi kabazwa mu mundando, elyo wakali kusoleka Ku mujosya, pele swebo twakali babo bakali ku kwiila, “Tuli yaminine ali ncico.”

Amubone, “Mbuli Jannes a Jambres abalo mboba kakazya Musa,” uyo boola mpoonya ambali, bamwi babo. kutali, lino ta kanani kujatikizya Methodist, Baptisti, awa; taba toli lubazu. Mwabona? “Pele mbuli Jannesi a Jambre mboba kakazya Musa a Aroni, mboba yoocita; bantu mizeezo mibi kujatikizya Bwini,” kasandulwa mu tuyanza twabuzumini a njiisyo zya mbungano, mubusena bwa Bbaibbele.

Obo mbo twelede ku cenjeka a kukala a ca bwini, litondeezedwe Ijwi lya buzuba bwesu. l Lyoonse twelede kuyeya a kuziba kuti ino Ijwi libolela kuli ni. Nguni alike sikupandulula wa buleza wa Jwi? Nguni Ijwi lya buzuba bwesu?

I Muuya wa Leza, elyo ndi Jwi lya Leza, “Ijwi Lyangu Muuya a Buumi, ” liyo bika Nabwinga mubusena Bwakwe. Nkaambo, Uyoziba busena Bwakwe mu Jwi, mpayo Ili muli Kristo, uyo bikwa mubusena Bwakwe.

Mulitambidwe kuboola kuswiilila kuli lyalike Leza litondeezedwe Ijwi lya buzuba bwesu, kuziba busena bwako my Jwi a kubikwa mubusena bwako mbuli mbo tuswiilila Elohim kaamba kwiinda ku musinsimi Wakwe a kutuletala I Mulumbe: Kuziba Buzuba Bwako A Mulumbe Wambubo 64-0726M, a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi.

Mukwesu Joseph Branham

Mangwalo akubaala notutana ku swiilila Mulumbe:
Hosea: Chapati 6
Ezekiel: Chipati 37

Malachi 3:1 / 4:5-6

2 Batimoteyo 3:1-9
Ciyubunuzyo: Chipati 11

Leza, bamba lubukulusyo muli ndime. Andibe lubukulusyo. Akube kuti umwi alimwi wesu abe lubukulusyo, lubukulusyo muli ndime. Ndi panga, Mwami, kufwa nzala, ndipange kufwa nyota. Lenga muli ndime, Mwami, eco ciyandikana muli ndime.Ndi lekele, kuzwa ku oora eli kuzumanana, Ndibe wako; muzike wakasalazigwa maningi, muzuke mubotu maningi, ulelekedwe loko wako; ukonzya loko, mubombe kwiinda, siluse kwiinda, ulibambilide loko kubeleka; ulanga maningi ku zintu zili kabotu, a kalimba zintu zyakaindi a kutali kabotu. Andi bindaanine kuyaku makani ya bwiite bwaatala ibwa Kristo. Ameni.

22-0814 Cipange Cilondo

Mulumbe: 64-0705 Cipange Cilondo

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Cipange Cilondo,

Mbobuti mbenga ndalemba yebo nsunu kakunyina ku kwibalusya obo mwembezi wesu mbwa kaamba kujatikizya umwi a umwi wesu Sondo yainda?

Pele kuziba kuti kulikonse Nkwe konzya kuunka… Nse jisi ii-ii nkamu aa nyika, eyo Nje zyi, eyo iyaama kuli ndime mbuli nkamu eyi. Akube–akube kuti Leza atu bambe cakubula kwaandana, kuteeti, mu Bwami obo buciza, kuti tu kabeko antoomwe mupailo wangu,

Kunyina nkamu a nyika eyo iyaama a musinsimi wa Leza, a Mulumbe oyo Leza ngwa kaamba mu mateepu, mbuli ndiswe. alimwi kambo tulacita, tatunoli baandene mu bulelo buya bupya awalo a Mwami wesu Jesu Kristo. Hena tacinvwiki kwinda kabotu mbuli obo!

Aya ngo mazuba mapati mu buumi bwesu. tuli kutilide cakumaninina kuba bafubafuba ba Kristo a Mulumbe Wakwe wa ku mamanino. Kwitwa kuti noti kaambo ka kuti tulasyoma Ijwi lyoonse mu mateepu a kwaamba, TYANKA A KULIZYA.

Tuzulilwa kuli yomwe a yalike Bbungano. Titwa kaisangana, twaka zyalwa muli njiyo. Invwiki a nvwiki tula boola antoomwe kuzwa kunyika yoonse a ku panga luyando kuli Kristo a kwaamba, ” Oh, bo mbo ndikuyanda yebo ‘Yesus!'”

Inga twaba noti kunyika, pele Taata watupa swebo Ciyubunuzyo cakwe Mukamwini mubuzuba bwesu, Leza a cikutu ali Nguwe, elyo catukwela swebo, Nabwinga Wakwe, kuli Nguwe.

Tula ciyanda mbo cili cyubauba, pele a ciindi ciconya, obo mbo cisakene. Pele weelede kuba a Ciyubunuzyo ku cibona, elyo TULA CITA.

Ku lisisa Mwini mu cisitilizyo cabuntunsi, mu Mbungano Yakwe kaliyubununa Mwini kwiinda ku lusyomo lwanu a lusyomo lwangu, antoomwe, kuboola antoomwe, kubamba nkamu yomwe ya Leza. Nse konzyi kucita cintu kakutakwe ndiwe; tokonzyi ku cita cintu kakunyina ndime; akwalo taku konzeki kucita cintu cili coonse kakutakwe Leza. Aboobo, antoomwe cibamba nkamu yomwe, kuswaangana. Leza waka nditumina bukanze; nkabela mboobo bwacitika. Mbo mbubo buyo, mwabona, kutondezegwa cakulondoka.

Tuli mbuli bamalumi bakali kuya bwenda buya buzuba ku Emmaus. Twa swiilila kuli Nguwe kaambaula kuli ndiswe buzuba boonse. Elyo twa mutamba Walo mumanda esu kuti inga twa jala a Nguwe alike. Elyo wacita cintu cimwi eco cakonzya kucita, kukomona Cinkwa ca Buumi Butamani. Nponya nponya twa mwibaluka Walo. Npawo twaamba, hena myoyo yesu tiyapya mukati mwesu mbuli mbwali kukanana andiswe nitwali kweenda munzila.

Invwiki a invwiki notu bungana a bulangizi bupati, kutuntulika, “Ino uyotwambila nzi a kuyubununa kuli ndiswe ino nvwiki “. Tuyo tuminana tubalo umwi a umwi a kwaamba kujatikizya ntuto nvwiki yoonse. “Hena wa ka swiilila na Kaamba kuti”:

Caka ndi tolela mebo myaka ili zyuulu zyone kupanga Cipange eci cilondo; lino Wali kucita, kutandila myaka ili zyuulu zyobilo kupanga Cipange cimbi cilondo, Nabwinga wa Kristo, Cipange cimbi cilondo. Mu kucita boobu, Ula cicita kwiinda kunzila Yakwe itasoli kucinca, nzila njionya Nja kapanga Cipange cilondo; Ijwi Lyakwe. Elyo njenzila Nja panga Zipange Zyakwe zilondo, nkaambo Walo ukonzya biyo kuba Cipange cilondo cakumaninina cindi Caba Ijwi lilondokede.”

Mukwesu, wangu uta bijilwi kuli ceeci, pele koyeeya asyonto. Ikuti na Wa kagusya kuzwa kuli Nguwe, bupange butaanzi, kupange Nabwinga Wakwe, Ta kapanga bupange bumbi. Wakabwe cibeela ca bupange butaanzi. Mapwo, ikuti na Wa kali Ijwi, mbobuti Nabwinga mbwa elede kuba? Weelede kuba Ijwi taanzi, Leza muumi mu Ijwi.

Kwaamba kujatikizya cakulya ca lwanguluko. Tuli cibela citanzi ca bulenge. Tuli cibela citanzi ca Ijwi. Leza kapona muli ndiswe. Tuli Cipange cilondo Cakwe. Tuli nkamu iya wa kalilila a musinsimi Wakwe. Ta twandene a musinsimi Wakwe a Mwami Jesu Kristo. Tuli OMWE Awalo.

Ikuti andiwe ayebo koyanda moyo wako kupya mukati mwako mbuli mbo wacita muli ndiswe, boola utusangane ino Sondo a 12:00O P.M., Jeffersonville cindi, mbuli cibela ca Nabwinga ka ciboola antoomwe a kumutamba Walo mumanda esu, a mu mbungano zyesu, mbuli mbo tuswiilila Leza kaambaula a kuyubununa kuli ndiswe Majwi a Buumi Butamani. Mbuli mbwa tuletela swebo Mulumbe: Icipange Cilondo 64:0705.

Mukwesu. Joseph Branham

Magwalo a kubaala notutana kuswaangana:

Isaiah 53:1-12
Malachi 3:6
Musalali Mateyo 24:24
Musalali Mako 9:7
Musalali Johani 12:24/14:18

22-0807 I Cigambyo

Mulumbe: 64-0614E I Cigambyo

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Bulemu Bwa Shekina Nabwinga,

Obo imyoyo yesu a buntu mbuyaka nyampulidwe bupya ataala mbuli mbotwakabungene antomwe kuzwa kuzinguluka nyika yoonse, kuswiilila ku Jwi lya Leza kalyamba kwinda ku mutumwa Wakwe a kaanzambwene swebo alimwi, kuti ndiswe baani.

Elyo Wali vumba Mwini nsunu, mu zilongo zyaansi, kubelesya shekina. I caanze ciboneka mbuli nkamu ya babumbulusi basalala, zikutu zyakale zyabagutu, pele mukati kusisa Bulemu bwa Shekina.

Bulemi kuli Leza! I Mukati muli ndiswe musiside Bulemu bwa Shekina. Twainka kunze a cisitilizyo elyo twabona Kristu antangalala.

Nsunu, Leza tali mukucitauka mu muntu, Uli mukucitauka kwiinda mu muntu. Wa kali kucitauka mu muntu kaindi, Jesu. Lino, Uli mukucitauka kwiinda mu muntu oyo Ngwa salila bukanze obu. Leza, mu ciimo ca muntu, wakalicinca Mwini kuzwa ku ciimo ca Leza, ku ciimo ca muntu.

Leza Mwini wakalibonya mu ciimo ca muntunsi, ku mbuto ya Abraham yakunyama, kakutanaba lunyonyooko, nkabela Jesu wa kati ciyooba Cintu nciconya ku Mbuto eyi yabwami katana bweeda Mwana wakasyomezegwa.

Leza alimwi walibonya mu ciimo ca muntunsi, mbuli Mbwa kasyomezya kuti Uyocita. Ngu Leza kalisiside kunze a cisitilizyo ca nyama azina litegwa William Marrion Branham. Cita buyo wainka kunze a cisitilizyo a kubona Leza, kutali muntu, wainpya mapange oonse a Leza.

Bamwi bantu balamba, “Nyebo nobantu mu baamba Mukwesu Branham I ka leza”. Oke, tuyeya kuti eco inga ceenda kabotu. Tulizi kuti bali mukusola kutukazya swebo. Tulizi titwa ciita obo. pele andiswe tulizi kuti tibacinvwisisisya nkaambo ka kuti bali kubbazu kumbi kwa cikutu, tiba boola kunze a cisitilizyo.

Inga twamba cantangalala kuti, Oke, tacili kulanfu eco a Jwi lya Leza?” Tuyanda kubazibya buyo kuti tatusowekede. Tulizi ayo npotwivwi. Tulizi ayo imushobo wa lweendo lwa lwizi ndo kabamba, a musyobo wa muuwo mbo wakabede wakali kutonta. Tu lizi obo maliya esu mbwa kabede, a noti yesu mbo yabede. Alimwi tu lizi obo mbo twiimvwi.

Icindi Leza nakali tondezya ku nyika, wakalilisiside kunze a cisitilizyo, kunze a cikutu ca Muntu utegwa Jesu. Wakalilisiside a kuyuba kunze a cikutu ca muntu utegwa Moses, elyo bakali rules, kutali ba Leza, pele bakali Leza, I Leza omwe, kali cinca cizwato Cakwe, kacita cintu nciconya comwe coonse ciindi, kaleta Ijwi eli.

Tuli njide mu maliya aku IJwi, I Mulumbe a musinsimi wa oora, ciya kutu kwela swebo kwiinda a kutubweza swebo kuya ku munzi waku Kujulu. Tuli bagambya ku nyika, pele Leza watu tumina noti kuzwa ku nyika ayi yamapyopyongano, kwinka mu bushu bwa Leza. Tuli Ijwi-njide mu maliya a noti.

Leza, a cikutu muli ncico! Inga canvwika mbuli noti, ku nyika, pele cikwela bantu boonse kuli Nguwe.

Oyu Mulumbe ngu Manna eyo Iboola kuzwa Kujulu, Cakulya cabasyomi eco calike buyo cesu, elyo ciya kukwela Nabwinga kuli Nguwe. I Bulemu bwa Shekina, aatala lya Cinkwa camabonwabonwa, ku Ci lessya kubola.

Leza uli jisi nzila njabambide nsunu, oyu Mulumbe a mutumwa Wakwe; Leza kalisiside mucikutu muli ncico. Lino ngu Leza kalisiside Mwini muli ndiswe, Nabwinga Wakwe, oyo ukonzya kulya buyo ku Jwi lisalala lya Leza lyaka tondekegwa kwiinda ku Musumpululu wa Mulilo.

Tatu lwani ba kambausi ba milimo ili yosanwe pepe Leza, Leza waka baita kukambauka. Bali mukutobela a kucita eco Muuya Usalaala mbu basoledela kucita. Tuyakucita obo Muuya mbu tusolodela kucita alimwi Uya kutusolodela a kutu lailila swebo kukala a Matepu alike buyo.

Aboobo, lino, ikuti na mu libwezela aa mateepu, na kufumbwa cintu, mpawo amukkale ncobeni a kuyiisya oko kwa teepu. Muta ambi nociba cintu cita eco teepu eyo nco yaamba. Amwaamba buyo mbubonya eco teepu nco yaamba.

Kuli ndiswe, I NZILI BUYO WALIKE YA KUSWIILILA: ” IJWI LYOONSE,” KUNYINA PELE BUYU MBO YAAMBA TEEPU,” ” MBUBONYA BUYO MBOYAAMBA TEEPU, KUTYANKA A KULIZYA A KUSWIILILA MATEEPU.

Aboobo twa mutamba kuboola ku swiilila mbo yaamba teepu Musondo a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, a kuba bagambya andiswe mbuli mbo tuswiilila Mulumbe: Icigambyo 64-0614E

Mukwesu. Joseph Branham

1 Ba-Kolinto 1:18-25
11 Ba Kolinto 12:11

An Independent Church of the WORD