22-1113 Sunu Lugwalo Olu Lwazulizigwa

Mulumbe: 65-0219 Sunu Lugwalo Olu Lwazulizigwa

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Lunyungu Lwa Kumuuya Ilwa Bwami Lwa Abraham,

Ni mbungano nzi njo gonzya kuyako a ukuziba, kakunyina kudonaika, ikuti Ijwi lyoonse ndo swiilila ngu Mbwa Aamba Mwami? Kunyina kumbi, cita buyo ula swiilila Ijwi lya Leza kalyambaula kuli ndiwe mu mateepu.

Tuli basikwaze ba Leza elyo tatukalivwanivwani a Jwi lyomwe. Tuyaanda buyo manna inpya icindi coonse mumuswangano elyo taciboli bupya kwiinda mu ku swiilila cigaminina kuli Leza Mukamwini. Tula uluka aatala a aatala mbuli mbo tuswiilila Mulumbe a Mulumbe. Aatala mbo tuunka, mbo tubona amaningi. Ikuti kunyina manna ku mbungano eyi, basikwaze ba Leza balanyamuka a syonto aatala kusikila baijana.

Obo myoyo yesu mbo yaaka komana a lutangalo nitwa swiilila kuli Leza kaamba kuli ndiswe a ku twaambila kuti tuli Bakwe benibeni, baka zyalululwa-alimwi, Mbungano ya Leza, isyooma Ijwi lyoonse lya Leza mubusyu bwa kufumbwa, tacikwendaba obo mbo cibede, nkaambo tuli Wakwe litasanganizidwe nakalindu Ijwi Nabwinga.

Kuli lupyopyongano akati ka bantu nsunu. Mbuli mbo cakabede mu mazuba a Jesu, abo bakali kwitwa-kuti mbasyomi bakali kubweza ibupanduluzi obo bapaizi mbobakali kwaamba kujatikizya Mangwalo. Bakali kusyoma bupanduluzi bwa bantu bwa Ijwi. Nko kaambo nco bakakakilwa kubona Kasinpe ka Leza, kaambo kwa kali bupanduluzi bunji bwaka pangwa-abantu bwa Jwi lya Leza. Leza tayandi umwi sikupandulula wa Jwi Lyakwe. Ngu sikupandulula Lyakwe Mukamwini.

Sena ulasyoma kuti nokapona icindi ca Jesu, no kasyoma Ijwi lyoonse Ndya kaamba, kufumbwa obo bapaizi bako mbo bakaamba? sena nokabambila kuti ku swiilila kuli Jesu ncecintu cibotu ciyandisi cokonzya kucita? Sena nokaamba kuti Majwi a Jesu tayandi bupanduluzi bumbi? Ikuti nobakajisi mateepu a Jesu kukambauka, sena nooka mwambila mupaizi wako kuti ulayanda walo kuti a tyanke kulizya kuti inga wa swiilila cigaminina obo Jesu mbwamba a mbwa Caamba?

Kabotu, eyo tiyakali nkalo yako; ino ne nkalo yako, eci nce cindi cako. Ibbaibbele lyamba, ngu mbubwena jilo, nsunu, a buya myaka. Obo mbo cita lino awa no ka cita mbubwenya kuya.

Tulasyoma nguwonya M-w-a-n-a wa Leza oyo waka boolede kujwe akuli simpikizya Mukamwini kuba Leza waka tondezegwa mu mubili wa buntu, ngo M-w-a-n-a wa Leza kucisela canyika kumbo kuno oyo uuli mukulizibya Mwini akati kesu. Tulasyoma sunu lugwalo olu lwazulizigwa kumbele lyesu.

Ndila syoma oyu ngo mwaka usalidwe, I mwaka wa lwanguluko. Ikuti ulayandisya kuba muzike a ku tasyoma oyu Mulumbe kuti ngu Mbwaamba Mwami; Ikuti oyu Mulumbe tacili Cimaninizyo cako; Ikuti ulasyoma kuti citola muntu kupandulula Mulumbe; Ikuti ulasyoma kuti cili lubide kulizya mateepu mu mbungano yako; nkokuti weleede kutolwa a ku donkolwa mu kutwi kwako a kajamba, nkokuti weleede kubelekela simalelo uya muzike ku buumi bwako boonse.

Pele wabwini Nabwinga Mbungano ulasyoma Ijwi lyoonse lya Leza mubuzule bwalyo a munguzi bwanzizyo. Tuli Mbungano Isalidwe eyo yazwa a kukala a mbali kwa zintu ezyo, elyo kutondezegwa kwa Leza kwakwela kulinvwa kwesu. Tuli Lunyungu lwabwami lya ku muuya lya Abraham.

Tuli lumbide kuli ndiwe kuba waano a kutangala olu luswanano andiswe, olo ndotuli mukulindila kupati kuti Leza uyotupa ku cindi ca muswangano oyu.

So twa mutamba nyebo kutusangana mu Sondo a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, mbuli mbo tuswiilila 65-0219 Sunu Olu Lugwalo Lwa Zulila. Tuli jisi kulangila kupati kuli ceco Leza ncati cite ciindi camiswangano eyi. Imumuni wa kumangolezya wa Mwana wa boola.

Mukwesu. Joseph Branham

Musalali Johani 16chipati
Isaiah 61:1-2
Musalali Luka 4:16