Category Archives: Uncategorized

22-0814 Cipange Cilondo

Mulumbe: 64-0705 Cipange Cilondo

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Cipange Cilondo,

Mbobuti mbenga ndalemba yebo nsunu kakunyina ku kwibalusya obo mwembezi wesu mbwa kaamba kujatikizya umwi a umwi wesu Sondo yainda?

Pele kuziba kuti kulikonse Nkwe konzya kuunka… Nse jisi ii-ii nkamu aa nyika, eyo Nje zyi, eyo iyaama kuli ndime mbuli nkamu eyi. Akube–akube kuti Leza atu bambe cakubula kwaandana, kuteeti, mu Bwami obo buciza, kuti tu kabeko antoomwe mupailo wangu,

Kunyina nkamu a nyika eyo iyaama a musinsimi wa Leza, a Mulumbe oyo Leza ngwa kaamba mu mateepu, mbuli ndiswe. alimwi kambo tulacita, tatunoli baandene mu bulelo buya bupya awalo a Mwami wesu Jesu Kristo. Hena tacinvwiki kwinda kabotu mbuli obo!

Aya ngo mazuba mapati mu buumi bwesu. tuli kutilide cakumaninina kuba bafubafuba ba Kristo a Mulumbe Wakwe wa ku mamanino. Kwitwa kuti noti kaambo ka kuti tulasyoma Ijwi lyoonse mu mateepu a kwaamba, TYANKA A KULIZYA.

Tuzulilwa kuli yomwe a yalike Bbungano. Titwa kaisangana, twaka zyalwa muli njiyo. Invwiki a nvwiki tula boola antoomwe kuzwa kunyika yoonse a ku panga luyando kuli Kristo a kwaamba, ” Oh, bo mbo ndikuyanda yebo ‘Yesus!'”

Inga twaba noti kunyika, pele Taata watupa swebo Ciyubunuzyo cakwe Mukamwini mubuzuba bwesu, Leza a cikutu ali Nguwe, elyo catukwela swebo, Nabwinga Wakwe, kuli Nguwe.

Tula ciyanda mbo cili cyubauba, pele a ciindi ciconya, obo mbo cisakene. Pele weelede kuba a Ciyubunuzyo ku cibona, elyo TULA CITA.

Ku lisisa Mwini mu cisitilizyo cabuntunsi, mu Mbungano Yakwe kaliyubununa Mwini kwiinda ku lusyomo lwanu a lusyomo lwangu, antoomwe, kuboola antoomwe, kubamba nkamu yomwe ya Leza. Nse konzyi kucita cintu kakutakwe ndiwe; tokonzyi ku cita cintu kakunyina ndime; akwalo taku konzeki kucita cintu cili coonse kakutakwe Leza. Aboobo, antoomwe cibamba nkamu yomwe, kuswaangana. Leza waka nditumina bukanze; nkabela mboobo bwacitika. Mbo mbubo buyo, mwabona, kutondezegwa cakulondoka.

Tuli mbuli bamalumi bakali kuya bwenda buya buzuba ku Emmaus. Twa swiilila kuli Nguwe kaambaula kuli ndiswe buzuba boonse. Elyo twa mutamba Walo mumanda esu kuti inga twa jala a Nguwe alike. Elyo wacita cintu cimwi eco cakonzya kucita, kukomona Cinkwa ca Buumi Butamani. Nponya nponya twa mwibaluka Walo. Npawo twaamba, hena myoyo yesu tiyapya mukati mwesu mbuli mbwali kukanana andiswe nitwali kweenda munzila.

Invwiki a invwiki notu bungana a bulangizi bupati, kutuntulika, “Ino uyotwambila nzi a kuyubununa kuli ndiswe ino nvwiki “. Tuyo tuminana tubalo umwi a umwi a kwaamba kujatikizya ntuto nvwiki yoonse. “Hena wa ka swiilila na Kaamba kuti”:

Caka ndi tolela mebo myaka ili zyuulu zyone kupanga Cipange eci cilondo; lino Wali kucita, kutandila myaka ili zyuulu zyobilo kupanga Cipange cimbi cilondo, Nabwinga wa Kristo, Cipange cimbi cilondo. Mu kucita boobu, Ula cicita kwiinda kunzila Yakwe itasoli kucinca, nzila njionya Nja kapanga Cipange cilondo; Ijwi Lyakwe. Elyo njenzila Nja panga Zipange Zyakwe zilondo, nkaambo Walo ukonzya biyo kuba Cipange cilondo cakumaninina cindi Caba Ijwi lilondokede.”

Mukwesu, wangu uta bijilwi kuli ceeci, pele koyeeya asyonto. Ikuti na Wa kagusya kuzwa kuli Nguwe, bupange butaanzi, kupange Nabwinga Wakwe, Ta kapanga bupange bumbi. Wakabwe cibeela ca bupange butaanzi. Mapwo, ikuti na Wa kali Ijwi, mbobuti Nabwinga mbwa elede kuba? Weelede kuba Ijwi taanzi, Leza muumi mu Ijwi.

Kwaamba kujatikizya cakulya ca lwanguluko. Tuli cibela citanzi ca bulenge. Tuli cibela citanzi ca Ijwi. Leza kapona muli ndiswe. Tuli Cipange cilondo Cakwe. Tuli nkamu iya wa kalilila a musinsimi Wakwe. Ta twandene a musinsimi Wakwe a Mwami Jesu Kristo. Tuli OMWE Awalo.

Ikuti andiwe ayebo koyanda moyo wako kupya mukati mwako mbuli mbo wacita muli ndiswe, boola utusangane ino Sondo a 12:00O P.M., Jeffersonville cindi, mbuli cibela ca Nabwinga ka ciboola antoomwe a kumutamba Walo mumanda esu, a mu mbungano zyesu, mbuli mbo tuswiilila Leza kaambaula a kuyubununa kuli ndiswe Majwi a Buumi Butamani. Mbuli mbwa tuletela swebo Mulumbe: Icipange Cilondo 64:0705.

Mukwesu. Joseph Branham

Magwalo a kubaala notutana kuswaangana:

Isaiah 53:1-12
Malachi 3:6
Musalali Mateyo 24:24
Musalali Mako 9:7
Musalali Johani 12:24/14:18

22-0807 I Cigambyo

Mulumbe: 64-0614E I Cigambyo

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Bulemu Bwa Shekina Nabwinga,

Obo imyoyo yesu a buntu mbuyaka nyampulidwe bupya ataala mbuli mbotwakabungene antomwe kuzwa kuzinguluka nyika yoonse, kuswiilila ku Jwi lya Leza kalyamba kwinda ku mutumwa Wakwe a kaanzambwene swebo alimwi, kuti ndiswe baani.

Elyo Wali vumba Mwini nsunu, mu zilongo zyaansi, kubelesya shekina. I caanze ciboneka mbuli nkamu ya babumbulusi basalala, zikutu zyakale zyabagutu, pele mukati kusisa Bulemu bwa Shekina.

Bulemi kuli Leza! I Mukati muli ndiswe musiside Bulemu bwa Shekina. Twainka kunze a cisitilizyo elyo twabona Kristu antangalala.

Nsunu, Leza tali mukucitauka mu muntu, Uli mukucitauka kwiinda mu muntu. Wa kali kucitauka mu muntu kaindi, Jesu. Lino, Uli mukucitauka kwiinda mu muntu oyo Ngwa salila bukanze obu. Leza, mu ciimo ca muntu, wakalicinca Mwini kuzwa ku ciimo ca Leza, ku ciimo ca muntu.

Leza Mwini wakalibonya mu ciimo ca muntunsi, ku mbuto ya Abraham yakunyama, kakutanaba lunyonyooko, nkabela Jesu wa kati ciyooba Cintu nciconya ku Mbuto eyi yabwami katana bweeda Mwana wakasyomezegwa.

Leza alimwi walibonya mu ciimo ca muntunsi, mbuli Mbwa kasyomezya kuti Uyocita. Ngu Leza kalisiside kunze a cisitilizyo ca nyama azina litegwa William Marrion Branham. Cita buyo wainka kunze a cisitilizyo a kubona Leza, kutali muntu, wainpya mapange oonse a Leza.

Bamwi bantu balamba, “Nyebo nobantu mu baamba Mukwesu Branham I ka leza”. Oke, tuyeya kuti eco inga ceenda kabotu. Tulizi kuti bali mukusola kutukazya swebo. Tulizi titwa ciita obo. pele andiswe tulizi kuti tibacinvwisisisya nkaambo ka kuti bali kubbazu kumbi kwa cikutu, tiba boola kunze a cisitilizyo.

Inga twamba cantangalala kuti, Oke, tacili kulanfu eco a Jwi lya Leza?” Tuyanda kubazibya buyo kuti tatusowekede. Tulizi ayo npotwivwi. Tulizi ayo imushobo wa lweendo lwa lwizi ndo kabamba, a musyobo wa muuwo mbo wakabede wakali kutonta. Tu lizi obo maliya esu mbwa kabede, a noti yesu mbo yabede. Alimwi tu lizi obo mbo twiimvwi.

Icindi Leza nakali tondezya ku nyika, wakalilisiside kunze a cisitilizyo, kunze a cikutu ca Muntu utegwa Jesu. Wakalilisiside a kuyuba kunze a cikutu ca muntu utegwa Moses, elyo bakali rules, kutali ba Leza, pele bakali Leza, I Leza omwe, kali cinca cizwato Cakwe, kacita cintu nciconya comwe coonse ciindi, kaleta Ijwi eli.

Tuli njide mu maliya aku IJwi, I Mulumbe a musinsimi wa oora, ciya kutu kwela swebo kwiinda a kutubweza swebo kuya ku munzi waku Kujulu. Tuli bagambya ku nyika, pele Leza watu tumina noti kuzwa ku nyika ayi yamapyopyongano, kwinka mu bushu bwa Leza. Tuli Ijwi-njide mu maliya a noti.

Leza, a cikutu muli ncico! Inga canvwika mbuli noti, ku nyika, pele cikwela bantu boonse kuli Nguwe.

Oyu Mulumbe ngu Manna eyo Iboola kuzwa Kujulu, Cakulya cabasyomi eco calike buyo cesu, elyo ciya kukwela Nabwinga kuli Nguwe. I Bulemu bwa Shekina, aatala lya Cinkwa camabonwabonwa, ku Ci lessya kubola.

Leza uli jisi nzila njabambide nsunu, oyu Mulumbe a mutumwa Wakwe; Leza kalisiside mucikutu muli ncico. Lino ngu Leza kalisiside Mwini muli ndiswe, Nabwinga Wakwe, oyo ukonzya kulya buyo ku Jwi lisalala lya Leza lyaka tondekegwa kwiinda ku Musumpululu wa Mulilo.

Tatu lwani ba kambausi ba milimo ili yosanwe pepe Leza, Leza waka baita kukambauka. Bali mukutobela a kucita eco Muuya Usalaala mbu basoledela kucita. Tuyakucita obo Muuya mbu tusolodela kucita alimwi Uya kutusolodela a kutu lailila swebo kukala a Matepu alike buyo.

Aboobo, lino, ikuti na mu libwezela aa mateepu, na kufumbwa cintu, mpawo amukkale ncobeni a kuyiisya oko kwa teepu. Muta ambi nociba cintu cita eco teepu eyo nco yaamba. Amwaamba buyo mbubonya eco teepu nco yaamba.

Kuli ndiswe, I NZILI BUYO WALIKE YA KUSWIILILA: ” IJWI LYOONSE,” KUNYINA PELE BUYU MBO YAAMBA TEEPU,” ” MBUBONYA BUYO MBOYAAMBA TEEPU, KUTYANKA A KULIZYA A KUSWIILILA MATEEPU.

Aboobo twa mutamba kuboola ku swiilila mbo yaamba teepu Musondo a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, a kuba bagambya andiswe mbuli mbo tuswiilila Mulumbe: Icigambyo 64-0614E

Mukwesu. Joseph Branham

1 Ba-Kolinto 1:18-25
11 Ba Kolinto 12:11

22-0724 Cengulukila Kuli Jesu

Mulumbe: 63-1229E Cengulukila Kuli Jesu

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Mimumuni Watondezegwa,

Atu swangane toonse antomwe a ku swiilila Mulumbe 63-1229E Cengulukila Kuli Jesu ino Sondo a 12:00 pm, Jeffersonville ciindi.

Mukweso Joseph Branham

Mangwalo a kubaala mukulibambila ku swiilila kwa nkambauko:

Myeelwe 21:5-19

Isaiah 45:22

Zakaliya 12:10

Musalali Johani 14:12

22-0717 Ngooyo Muntu Awa Walo Ukonzya Kuyasya Mumuni

Mulumbe: 63-1229M Ngooyo Muntu Awa Walo Ukonzya Kuyasya Mumuni

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Kutondezegwa Kwa Jesu Christo,

Mbuli mulombe munini uya wakalanga a gilazi waka taibaluka kuti wakali kulilanga lwakwe mukamwini, eno tuli langide mu gilazi lya Leza, Mujwi Lyakwe, a kwibaluka, TAATA, NDE NDIME, Ndili kutondezegwa kwa Jwi Lyako. Ndili Ijwi Lyako lyalibamba kuyubululwa. Ndili musyomi, Ndili Nabwinga Wako!

Kufumbwa Mulumbe ngo tuswiilila Lusyomo lwesu lulatanta mujulu. Waka twaambila kuti tweleede kuli zibya muzibeela ezi zyotatwe: Basyomi, bali bamba ku syoma nanka bata syomi. Mbuli mbo twakalanga mugilazi Lyakwe twaka ongolola, “Nda bona, kakunyina a kuzumbauzya, tuli ba Syomi. Cita buyo alike Musyomi ngu konzya kusyoma koonse kabaala a koonse kasila; TAATA, NDE NDIME.”

Kunyina cikonzya ku tukutya swebo a kutupa swebo Buumi pele buyo Ijwi lyakambwa a Leza lili mu matepu. Ni nzila buyo yalike buumi mbubu konzya kiboola, kwinda mu Jwi Lyakwe lyakambwa, Ijwi lya Leza lyabuzuba bwesu.

Kamuli bambila, kuli zinji ziti boole ino Sondo, Kunkumunamasama 17, 2022. Ngooyo muntu awa walo uti yasya Mumuni, acita obo, toonse tuyoba a zilonda musingo kwinda mu kongolola a ku kwila Ameni, Halleluya, Lilumbaizigwa Izina Lya Mwami, Bulemu Kuli Leza, kaambo Leza Lwakwe Mukamwini cigaminina uno aamba kuli ndiswe a kuyubununa kunji kwa Jwi Lyakwe.

Mbuli zuba ndilyona, lya mweka nsunu, liyo bamba nseke kubizyo cindi cabutebuzi mu Kunkumunamasamu. mwabona cendaamba? Pele imumuni nsunu taikonzyi kucita cintu cibotu kusyule kuya mu kunkumunamasamu. Lila nguzu. I maila a sumpuka maningi; alili bambilide kubweza. Ameni. obo mbombubo.

I butebuzi bwa bizwa! Eno twasumpuka manigi twali bambila kubweza. Jesu ulijisi tafule lyayalwa, ayo basalali ba Leza mpobalida a cakulya cibizidwe ca buzuba. I Mulumbe wa Mumuni kusimpikizya a kutondezya kuti Uli wana nsunu andiswe. Basalali bali mukulya Cakulya caku muuya eco cakayobolwa, kuli bambila kukwempwa.

Icindi Mwembezi wesu, I Muuya Usalaala ka waamba kwinda kusipikizidwe musinsimi, akutyanka iya switch a kuyasya ku mumuni wa Waciyubunuzyo, Uyo twambila swebo kuti nguni Walo mubuzuba bwesu. Uyo kwila a kutucenjezya swebo, Ndasyoma tamulede.

Noah wakali Mumuni mubuzuba bwakwe. Moses wakali Mumuni mu wola lyakwe, lino ndamutumi musinsimi singuzu mubuzuba bwenu eno Ndili mukutondezya Ijwi Lyangu lyacisyomezyo kwinda muli nguwe. Ngu Ijwi Lya Leza lyalibamba kulitondezya mubuzuba bwenu. Ngu Mumuni wanu mubuzuba bwenu.

Ni ndakali wano a nyika munyama cindi cainda, ndakabweza zinkwa zyabbale zili zyosanwe zyabwini a kutalika kukomona zinkwa. kuzwa ku cabwini, ndakapanga zinkwa a kusanina bali zyuulu zyosanwe.

Alimwi ndaka bweza nswi, alimwi kuzwa ku nswi iya, ndakapanga nswi imbi a imbi nswi, a kusanina zyuuly zyosanwe.

pele mubuzuba bwenu, sindajisi cintu. Ndakamba buyo a kwamba kuti, “Kwamba ciyoba walya,” alimwi cakabako alya, kakunyina cintu. Sindajisi a sikaale; kwa nyina kuya. Ijwi Lyangu tali kakilwi, alimwi lilelede kuzulila

Mbuli bana ba lsreal, mbubakali mu lwendo, bakali kulya manna buzuba a buzuba. bakali kwenda mu mumuni wa Musumpululu wa Mulilo. Uya Musumpululu wa Mulilo wakali Jesu Krito.

Sunu uli andiswe alimwi, ngoona Musumpululu wa Mulilo, kacita zintu zizyonya zyakali kucita nakali ano anyika kazuzikizya Ijwi Lyakwe.

Twamutamba kutu mutu sangane swebo ino Sondo a 12:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mwembezi wesu, I Muuya Usalaala, mu Sumpululu Wamulilo, kuyasya a Mumuni wa Ciyubunuzyo, mbuli mbotu swiilla: 63-1229M ” Ngooyo Muntu Awa Walo Ukonzya Kuyasya Mumuni”.

Mukwesu. Joseph Branham

Matalikilo 1:3, Cipati 2
Intembauzyo 22
Joweli 2:28
Isaiah 7:14, 9:6, 28:10,
42:1-7
Musalali Mateyo 4:12-1, Chipati 24 a 28
Musalali Marko Chipati 16
Ciyubunuzyo Chipati 3

22-0710 Misyobo Yotatwe wa ba Syomi

Ooyandwa Mushomi,

Kociyeya buyo, i Leza, Wakapanga zintu zyoonse a kuzibika mumacililanwa, waka boola ansi a kulibamba munyama akati kesu, kuti
a nunune ndiswe. Wakatupa bulamu swebo a busyu bwakwe bwabule, kuti inga Waima ano a nyika eyi yacibi mumazuba a mamanino, a kutondezya Ijwi Lyakwe kuba boobo, Uli sinikizidwe ku Jwi liya.

I Muuya Usaalala wa kubulusha liya Ijwi kuli ndiswe. Lyaba lipona. Kwinda mulushomo twalibona. Tulizi obo nkambo Ijwi mbolyamba obo, alimwi i Muuya ulakubulushya Ijwi liya kuli ndiswe. Eno twa kamantana a Ijwi Lya Leza lyalibamba kulidondezya munyama, mbuli buyo musinsimi mbwa kaamba kuti ciyoba.

Bashomi balachishoma, kushoma (nzi?) i Jwi. Kutali kanza; i Jwi! Kutali kabungwe; i Jwi! Kutali umwi mbwa kaamba; obo Ijwi mbolyamba! Eno, koyeya, oyo ngo mushomi. I mushomi tacibuzyi. I mushomi taambi kuti, “Ino inga caba buti? Kuti inga ndacibamba kucisandulula!” Oyo ngo sikutashoma. Uh-huh. ngu mushomi, oyo, kufumbwa, “Na kuti ndi Jwi, ndi Ijwi! Obo masimpe Ngo mushomi.

Weleede ku shoma koonse kazila a koonse kabala, a coonse cambwa alya. Celeede kuba cakasimpe. Kuti yaamba kuti, seshomi eco. Cimwi ngu Leza, cimwi ngu muntu, tumwi twano buyo twa kuvwima.” Owo, nkokuti uli sikutashoma. I mushomi ta cibuzyi. I mushomi ulachishoma, kufumbwa mbocinvwika nanka umwi mbwakonzya kucaamba kujatikizya ncico, obo mbociboneka kutakonzeka, TULA CISHOMA!

Kufumbwa muntu uli waano, lino, kufumbwa muntu oyo uswiilila ku matepu aya; nokuba bobo kuti bumwi buzuba ndelede kwisiya nyika eyi, aya matepu acinopona. Obo mbo mbubo. Mwabona? Alimwi uli munkamu imwi yababa. Weleede kuba imwi yababo.

Tuponena mumazuba a mamanino weleede kulanga a buumi bwako a ku langa kuti ino ni nkamu nzi njobede mo. Sene ulamba, “Ndila shoma Leza waka tuma musinsimi oyo wakatondezegwa kwinda ku Musumpululu wa Mulilo?” Waka twambila swebo ku shoma Ijwi lyoonse. Kwaamba MBUBONYA obo mbo cibede mumatepu uta cinci Ijwi lyomwe. Tuyo betekwa abobo MBWA KAAMBA, kutali kwinda kuli umwi mbwa kaamba, nanka umwi mbwamba mbo caamba, pele kwinda buyo obo mbo yaamba tepu.

Hena, uyoinka a Korah a Dathan, a babo bamba kuti, “Tali alike usaalala. Bamwi bantu baka itwa kucita zintu ezi nzyaka cita. Mulabika kunji a musinsimi wa Leza. Muuya Usaalala uli mukutusololela lino. Ino ninkalo indene”.

Uli mu nkamu imwi yababa. Mu bube bwako bwalino lino awa, bube bwako bwamuzezo walino, kuti, nyebo ano nomuli mu bbunga, a nyebo nomunoli mu bbunga utaboneki ya matepu, i bube bwanu bwa muzezo bwalino namwamana kuswiilila tepu eyi, ilakutondezya inkamu njobede moo, cila kwambila mbubonya obo mbobede, na uli mushomi mu Jwi a akukala andilyo na uyozwida anze, nanka kuzima tepu iya.

Lilumbaizigwe i Zina lya Mwami, tuli BASHOMI benibeni, kutali umwi wakusungilizya a muntu umwi; kutali a zintu zimwi, pele Muuya Usaalala watu yubunwinida swebo Ijwi Mukamwini. Twabona Ijwi kulibamba antangalala, kulitondezya a kuli bamba kuyubululwa.

Twaka bikwa mu kusolwa a masunko, kasuko kamumugwagwa, izuba lipya lya masukusyo, pele kusyomeka kwa myoyo yesu kulauma ziya ziyasyo zya Jwi. Eno tulilibambide kwinka ku kubambwa. Tuli bana ba Leza, babambidwe bululeme a Jwi Lyakwe. Tuli zikonzyano zipona, alimwi Ijwi lya Leza lilapona kwinda muli ndiswe. Masukusyo a boola kutuzunganya, kutu bika kunsi, kubona ayo potwivwi. Pele tatukonzyi kuzungana, tulaima a Jwi lyoonse.

Swiilila mbuli Mbwa kwaambi kuti ndiwe nii.

Koyeya buyo kuti cibela coonse caako cakali waano, i ciindi Leza na kaamba i nyika kubako, wakabika mubili wako npona npona. Kunyina cikonzya kucikusya citabuyo Leza.

Kunyina cikonzya kucikusya kuzwa kuli ndiwe. Kunyina ukonzya kubwaza busena bwako nokuba kuti uli munini buti. Inga wamba, “Ndili buyo mukaintu wanganda.” Kunyina ukonzya kubweza busena bwako! Leza, mubulelo Bwakwe bupati, wakabika mubili wa Kristu mumacililanwa, kusikila ciindi kunyina ukonzya kubweza busena bwako.

Bulemu… Haleluya…Kuswiilila ku Cakulya-ciyobolwedwe ca Leza ciyakuba cipati a CIPATI. Mbuli mbo tuswiilila maningi Leza kaamba kwinda ku mutumwa Wakwe ngwa kasala katwambila kuti ndiswe bani, Lusyosu lwesu mbo luyakubola kuba lupati. Lwanguluko lwa lutangalo lwaku hiba:

Tuli “BASYOMI BENIBENI”
Tuli “BAMWI BA BABO”
Tuli “I NABWINGA”

Inga ndayanda KUMITAMBA nyebo KUTYANKA AKULIZYA andime, ba Cikombelo ca Branham, a cibela ca Nabwinga kuzwa kuzingulula nyika yoonse a 12:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbo tuno bungene kuzwa Kujwe, Kumbo, Kunyika a ku Musanza ku swiilila: Misyobo Yotatwe wa ba Syomi 63-1124E. Obu mbombubo i Muuya Usaalala mbuto kutusololeda kucita. Kuli ndiswe aya macililanwa a Leza.

Tyanka a Kulizya: Kufumbwa tapu Leza njabikide kumoyo wako.

Tyanka a Kulizya: Swiilila kufumbwa cindi cosala.

TYANKA A KULIZYA: Ngo mulumbe wangu kuli ndinye.

Mukwesu. Joseph Branham

Musalali Johani 6:60-71

22-0619 Myuuya Eyo Iili Mu Ntolongo Lino

Mulumbe: 63-1110M Myuuya Eyo Iili Mu Ntolongo Lino

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Taata, ncinzi ncendinga ndalemba sunu kuti inga wandibelesya, munzila nsyoonto ,kuyumya Nabwiinga Wako muyandisi?

Leza wakasika mubuzuba bwesu akupona munyama yamuntu, mu mwaalumi uulazina lya William Marrion Branham, kuti ayubunune akuzuzikizya Ijwi Lyakwe.Nceciyubunuzyo ca Jesu Christo mubuzuba bwesu.

Kuswiilila ku Jwi eelyo a kusyoma Ijwi lyoonse nenzila ya Leza ilike yaabambwa yabuzuba buno. Wakatumina nyika baalumi banji bananikidwe Amuuya Wakwe Uusalala, pele Wakatuma buyo akwaambaula kwiinda kumuntu omwe kuyubununa Ijwi Lyakwe akusololela Nabwiinga Wakwe.

Taakwe na cinca Macililanwa na Nzila Yakwe yakucitilamo zintu.Oobo Mbwakacita ciindi citaanzi Ulacita ciindi coonse. Ulasololela bantu Bakwe Mwini, a Musumpululu wa Mulilo.

Muli wa Leza usalidwe musale Nabwiinga alimwi kwiina cintu saatani ncanga wacita na kwaamba cinga cabweza eeco kulindinwe, KWIINA! Wakamukanza kakutanaba kwaanzwa kwanyika. Wakali muzi kale alimwi mwakali aawalo kale. Wakalizi zina lyako. Wakalizi zintu zyoonse kujatikizya nduwe. Wakalizi kuwa akubuka kwako. Wakalizi kukakilwa kwako, kulubizya kwako alimwi ucukuyanda, nkaambo wakali cibeela CaKwe.

Buntu bwako bukonzya buyo kulya Aajwi Lyakwe. Kwiina cikonzya kukukkutua pele buyo Jwi Lyakwe. Ulayanda kubala Jwi Lyakwe akuyeeya aali Nguwe, kukomba kuzwa kunsi lyamoyo wako, pele wamvwa Jwi Lyakwe kalyaamba cigaminina kulinduwe, cilakusumpulana kwiindilila cisitilizyo caciindi. Nkaambo ulizi ulikkede anguwe mumasena aakujulu mbuli mbwaamba kuzwa kumulomo kuya kumatwi aako, kuyubununa Jwi Lyakwe ,kukwiibalusya, ULI NABWIINGA WANGU.

Saatani inga wauma akuuma akuuma alinduwe. Inga waba aansi loko zimwi ziindi akulinvwa kuti ulisikukakilwa uumaninide; kulimvwa kuti wa Mukakilwa kwiinda bambi. Uli mubyaabi wa ba byaabi, pele kubusena bumwi, mukati mubuntu bwako, ulamvwa i Jwi liya lisyoonto kali kwaambila: “Kwiina cikonzya kukwaandanya kuzwa ku Jwi Lyangu, ULI IJWI LYANGU. Ndakabika zina lyako Abbuku Lyangu Lyamwana Wambelele Ilya Buumi, Ndemwini.”

Ncinzi ncekonzya kwaamba a kumuyumya sunu? Nku tyanka a kulizya abuzuba akuswiilila Ijwi lya Leza kwaamba akukwaambila: Mbuboobu Mbwaamba Mwami.

Ulitambidwe ku sangana i Nabwiinga nsondo eeyi aciindi ca 12:00 P.M., Jeffersonvill cindi, mbuli
Mbotu bungene kuswiilila Kujwi liya liyumu lisyoonto : 63_1110M Myuuya Eeyo ili Mu Ntolongo Eeno.

Mukwe. Joseph Branham

Lugwalo lwa kubala:

Matalikilo 15:16
Musalali. Mateyo 23:27-34
Musalali. John 4:23-24 /6:49 / 14:12
1 petro 3:18-22
2 petro 2:4-5
Juda 1:5-6

22-0612 Ikupengana

Mulumbe: 63-0901E Ikupengana

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa iba Leza ba Citondezyo-camu busena, aba Bulowa-bwa Cizuminano ca bantu.

Amuyeye buyo, tatuli Eva, tatuli bamwi bababo basikudonaika kulivwanyavwanya a Satani. Tulijisi lusyomo lutazungani mu Jwi eli! Tuula jatilila ku Jwi lyoonse lya Leza ndyakalemba a kwaamba mu matepu. Lya tupa LUSYOMO LULONDOKEDE.

Tatu langili ku ma lusyomo amwi mapati ngo tweleede kuvuba tobamukamwini. Tatusoleki kuba kabotu maningi; tatukabi kabotu maningi, lyoonse tunokakilwa. Eco tensi Caka twambila kuba a lusyomo aco. Wakaamba kuti amube a lusyomo a ku syoma IJWI LYOONSE Wakamba kuti ngu Mbwamba Mwami. TULA CITA lyatupa a LUSYOMO LULONDOKEDE MU JWI LYAKWE.

Atu swiilile ku Muuya Usalaala eco cali kwaamba a kwaambila Taata kujatikizya ndiswe.

“Nda lemeka macililanwa akoo. Ndalanga langa alimwi ndajana kankamu kanini ka bantu kamwaikene ku nyika yoonse. Nda tuma balumi ba matepu okuya ku manganda abo a kulizya amwi matepu. Niba swiilila matepu, masyoma Ijwi lyoonse. Eno basandula maanda abo kuba zigombelo zya ku tambwida Mulumbe. Mbibako banzidwe Basikwaze babungana kuswiilila Ijwi Lyako.

Ndabambila baalo kuti kufumbwa abo bati boole kunsi a Citondezyo, i Mulumbe wa oora, bayofutuka. Ndabambila baalo kuti bayoba Omwe a Ndiwe a Jwi Lyako. Na cakabeleka kuli babo, nkokuti ko cibika ciya Citondezyo kubana banu. Kamucibika ku bayandwa banu a kubaleta balo kunsi a Citondezyo ciya nkokuti a baalo bayofutuka.

Ndakabambila abo bakali ku swiilila matepu: Ndakabatamina kuli Leza. Baka cisyoma nindakaamba abo, a myoyo yabo yonse a buntu bwabo bonse. Mbantu bangu, abo mbendiyanda ba swiilila ku matepu.

Ndaka baambila balo kuti a mulange citobela kwa mana Cinamatizyo zili Cilooba: kukamantana kwa bantu, kukamantana kwa zitondezyo, mumumuni usubila kaumunika kumazuba a kumamanino, kacivumbide kucintu eci comwe, i Citondezyo.”

Oh, Mbungano, amubuke a kuliguma nobamukamwini! Amulisyote mumizezoyanu amuli busye nobamukamwini, mu oora eli! Tweleede kupengana, nanka kunyonyoka! Kuli cimwi ciboola kuzwa kuli Mwami! Ndilizi kuti mbuli MBWAMBA MWAMI. Kuboola cimwi cintu, cabota kuti tweleede kupengana. Cili akati a Buumi a lufu. Ciyoinda kuli ndiswe a limwi tatukaciboni.

Tulizi kuti cimwi cili afwafwi kucitika. Ku boola Kwa Mwami kunoli kwamause, kusisidwe kwa kwinka. Tweleede kuboola kuba bapengana. Ciindi cili afwafwi. Twaibaluka Citondezyo ca mubuzuba bwesu alimwi cabikwe.

Tubweza cilikonzyanisyo ca pasika ino Sondo eco cakali kubwezwa mucindi cakufwambana, mu ciindi ca kupengana. Twa bungana kuzinguluka nyika yoonse, kuzinguluka a Jwi Lyakwe.

Boola ube cibeela ca twano tupati ino Sondo a 4:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbo tunobungene ku swiilila Ijwi: 63-0901E- Kupengana.

Mukwesu. Joseph Branham

Kulonga 12:11
Jeremiah 29:10-14
Musalali. Luka 16:16
Musalali. Johani 14:23
Ba-Galatiya 5:6
Musalali. James 5:16