22-1002 Mibuzyo A Bwiinguzi #1

Mulumbe: 64-0823M Mibuzyo A Bwiinguzi #1

PDF

BranhamTabernacle.org

Ooyandwa Mbungano Ya Branham,

Na tokonzyi kuboola kuno ku mbungano, koinka ku mbungano imbi ku busena buumbi; koinka kuli njiyo. Na tokonzyi ku swiilila teepu andiswe, ko swiilila mateepu ku busena bumbi. Kulizya a ku swiilila ku mateepu cintu ciyandisi mukambausi, muyi, mwapostolo, musinsimi, muvangeli nanka ndiwe, inga wa cita.

Okuno nko ku cisiko ca muunzi wangu; okuno nko kumasena angu akwendelezezya; okuno nkooko nko tu yakidwe Lino, amujate eco mu mizeezo yanu kakunyina makani kuli ceeco cicitika. Lino, ikuti na muli basongo, muyo jata cintucimwi kunyina makani kuli ceeco cicitika, aya nge masena esu akwendelezya, nkoonya kuno! Elyo amubikke eco mu mizeezo a kutondeka kujoka ku teepu eyi buzubabumwi, kuti mwaka ndimvwa nkesinsima. Ncibotu, amuyeeye eco!

Ino musinsimi wakali kucita nzii? Kuyobola Cakulya. Kuyobola Cakulya kuti tube a Cimwi cakulya, kuti tube a cakulya, tula cibweza mu mateepu tula kaala mu room yesu I tontola.

Wa kaamba kuti kwa kali buyo kaanda komwe kanini ka ciyobwedo mu zisi zyoonse. Waka bika zyoonse ziyandikana; I Cidondezyo, Cimaninizyo, I cinamatizyo, I mbungano zili ciloba, I Muunzi Uciza, Kusimpikisya Ijwi koonse kuli ndiswe, so tuli keede walya a ku swiilila I ciindi nainkide.

Cibonaka mbuli kuti uli kulanfu okuya, pele tuciyeya, kuti ezi zintu nzya bwiini. Obu mbuumi mbo twelede kweenda tolike.

I zibikilo zya ZULA. Kunyina ca kulya cimbi caka tondezegwa a Leza lyakwe mukamwini ku ba LUSALALA JWI kakunyina kunyongana.

Na koyanda kulalila a ndiswe, twa mutambula kuti mutusangane swebo, ino Sondo a 12:00 P.M. Jeffersonville ciindi mbuli mbo tuboola Ku Tafule a kulya mbuli Mutambe.

Mibuzyo a Bwinguzi 64-0823M

Mukwesu Joseph Branham