22-1002 MITUNA MPE BIYANO # 1

Nsango: 64-0823M MITUNA MPE BIYANO # 1

BranhamTabernacle.org

Balingami Eyanganelo ya Branham,

Soko okoki koya awa na eyanganelo te, zua losambo moko esika moko boye; kende kuna. Soko okoki koyoka ba bande elongo na biso te, yóka ba bande esika moko boye. Boyokisi mpe boyoki ba bande ezali eloko ya litomba monene oyo motei, molakisi, ntómá, mosakoli, mopalanganisi ya Nsango malamu to yo, bokoki kosala.

Awa nde epai na ngai; oyo ezali bisika na ngai ya mosala; awa nde epai wapi totiami. Sasaipi, bobatela yango na makanisi ata nini ékóma. Sasaipi, soko bozali na bwanya, bokosimba eloko moko. Ata nini ékóma, oyo nde bisika na biso ya mosala, awa mpenza! Mpe bobatela yango kati na makanisi mpe bozóngaka na bande oyo mokolo moko, ete boyokaki ngai kosakola. Malamu mingi, bokanisa yango!

Mosakoli azalaki kosala nini? Kobomba Bilei. Kobomba Bilei ete tokoka kozala na eloko ya kolia, ete tokoka kozala na eloko moko oyo tokosala lipati likolo na yango. Tozali na Yango likolo na ba bande na bofandaka na mpío ya eteni na biso ya ndako.

Alobaki ete ezalaki bobele na mwa ndako moke ya ebómbelo kati na mboka mobimba, mwa ndako moke ya ebómbelo. Atiaki na kati bobele ebelé na ebelé ya biloko: Elembo, Etemelo, Bilembo,  Bileko Nsambo na Lingomba, Ezalelo Ekoya, Kokokisa Liloba na Ye, nyoso mpo na biso, ete tokoka bobele kotikala awa mpe koyoka ntango esili ye kokende.

Emonani lokola ete azali na mobembo mosika, kasi tozali naino kokundola, makambo oyo mazali solo. Oyo ezali bomoi oyo esengeli na biso kotambola moto ye moko.

Bibómbelo BITONDI. Ezali na Bilei mosusu te endimami na Nzambe Ye moko ete ezali LILOBA PETO lizangi makono makoyambanela.

Soko okosepela kozala na lipati elongo na biso, totómbeli yo boyei bolamu komibakisa na biso, mokolo mwa Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá ntango ya Jeffersonville lokola tozali koya Na Mesa mpe kolia lokola mopaya na Ye.

Mituna Mpe Biyano 64-0823 M

Ndeko Joseph Branham