Category Archives: Uncategorized

22-1204 Huyu Melkizedeki Ni Nani?

Ujume: 65-0221E Huyu Melkizedeki Ni Nani?

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 10MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Mawazo ya Mungu,

Natumai uko tayari kwa Jumapili hii. Nena kuhusu jinsi mioyo yetu itakavyowaka ndani yetu anaponena nasi njiani katika nyumba zetu na makanisa yetu…SUBIRI TU!

Katika mwezi huu uliopita Ametuambia tuhakikishe tunaingia katika Merikebu sahihi…na tuko. Alituambia ya kwamba Uzao halisi wa Mungu hautarithi pamoja na kapi…ndipo akasema, SISI NDIYO UZAO HUO. Kisha, tukasikia kwa masikio yetu, Mungu akinena kupitia mwanadamu na kututangazia, Leo, Maandiko haya yametimia mbele ya yaya haya macho yetu.

Alituambia Jumapili iliyofuata kwamba tuko katika Mahali palipoandaliwa na Mungu pa Kuabudia, na kwa sababu tuko, HATUJAFANYA uzinzi na Neno Lake. Kwa hiyo, sisi ni Bibi-arusi Neno Bikira Safi wake.

Jumapili hii, Yeye atatuunganisha sisi sote kwa mara nyingine tena na kunena kupitia Malaika-Nabii Wake mkuu na kutuambia, MIMI NDIMI HUYU MELKIZEDEKI, nami ninajidhihirisha kwenu katika mwili wa kibinadamu, kama vile nilivyosema nitafanya katika Neno Langu.

UTUKUFU! Je, umefuraishwa? Je, umebarikiwa Kusikotamkika? Vema, KUNAYO MENGI ZAIDI YAJAYO. Anaenda kukamilisha hadithi hii kuu.

Wazia Hilo, TULIKUWA katika mawazo hasa ya Mungu tangu mwanzo. Miaka elfu nne kabla ya Yesu hajaja duniani, na miaka elfu kadhaa kabla hujaja duniani, Yesu, katika Mawazo ya Mungu, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. NA KISHA , MAJINA YETU yakawekwa kwenye Kitabu cha Uzima cha Mwana-Kondoo.

Je, hilo linazama niani mwako? Majina yetu yaliteuliwa na Mungu na kuwekwa kwenye Kitabu cha Uzima cha Mwana-Kondoo kabla kabisa ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alijua macho yetu, kimo chetu, chochote tulicho. Tulikuwa katika mawazo Yake hapo mwanzo….katika mawazo ya Mungu! Basi, kitu pekee tulicho ni Neno la Mungu lililodhihirishwa. Baada ya Yeye kuliwaza, akalinena, nasi hawa hapa.

Ni vigumu kuelewa. Mungu akituambia mambo haya yote. Alitupenda sana hivi kwamba alitaka kuhakikisha kwamba tutalisikia moja kwa moja kutoka Kwake Mwenyewe , hivyo akafanya irekodiwe ili kwamba Jumapili, Desemba 4, 2022, Angeweza tena kumleta Bibi-arusi Wake pamoja na kutuambia: “Nilifanya haya yote kwa ajili yako wewe. Nilitaka ulisikie moja kwa moja kutoka Kwangu. NAKUPENDA. WEWE NI BIBI-ARUSI WANGU. NAKUJA KUKUCHUKUA HIVI KARIBUNI .”

Ndiyo maana tunajua tunapoingia katika Uwepo wa Mungu, kitu fulani ndani yetu kinatuambia ya kwamba tunatoka mahali fulani, nasi tunarudi tena kwa Nguvu hizo zinazotuvuta.

Mungu ameondoa kinyago kwenye kitu hicho chote na tunaweza kukiona. Mungu, en morphe, aliyetiwa kinyago katika Nguzo ya Moto. Mungu, en morphe, katika Mtu aliyeitwa Yesu. Mungu, en morphe, katika Kanisa Lake. Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu; Mungu Anayejidhili.

Hatuna chochote cha kuogopa. Hakuna cha kuhofia, hata kifo. Tunapoondoka hapa, hata hatujafa. Nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii  ikiaribiwa, tuna nyingine TAYARI inayotungoja, En morphe.

Ni Vigumu Kwangu kungojea kumsikia akizungumza nasi na kufunua mambo haya yote Jumapili hii saa 6:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville. (Ni saa 2:00 MBILI USIKU ya Tanzania) Njoo uungane nasi Katika mahali pekee unapoweza kusikia SAUTI YA MUNGU iliyothibitishwa ikikuambia mdomo kwa sikio Yeye NI NANI , sisi ni NANI na tunaelekea wapi. BONYEZA PLAY.

Huyu Melkizedeki Ni Nani? 65-0221E

Ndugu. Joseph Branham

Maandiko ya kusoma Kabla ya Kusikiliza Ujumbe :

Mwanzo Sura ya 18 yote
Kutoka 33:12-23
Yohana Mtakatifu 1:1
Warumi 8:1
2 Wakorintho 5:1
2 Wathesalonike 4:13-18
1Timotheo 3:16 / 6:15
Waebrania 7:1-3 /13:8
Ufunuo 10:1-7 / 21:16

22-1127 Ndoa Na Talaka

Ujume: 65-0221M Ndoa Na Talaka

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 14MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa kundi la Nabii,

Kumbuka, ninasema jambo hili kwa kundi langu tu. Na huko nje hewani, ninasema hili kwa wafuasi wangu mwenyewe. Ujumbe huu ni kwa ajili yao tu, na yale nitakayosema hapa.

Mhudumu ye yote, yeye, hao ni wake, ndiyo, yeye ni mchungaji wa kundi, acha atende cho chote anachotaka. Hilo ni juu yake na Mungu. Kasisi ye yote, mhubiri ye yote, hiyo ni juu yako, ndugu yangu.

Ninazungumza tu hapa Jeffersonville, mahali pekee ambapo ningezungumzia jambo hili , ni kwa sababu ni kundi langu mwenyewe . Ndilo kundi ambalo Roho Mtakatifu amenipa kulifahamu na kuwa msimamizi wake , ataniwajibisha kwa ajili yake . Na watu hawa wangu wamekuwa waongofu hapa kutoka nchini kote, ambao nimewaongoza kwa Kristo .

Ni jiwe la kifuniko kwa wikendi ya Shukrani jinsi gani . Ninashukuru sana kuwa sehemu ya kundi hilo dogo ambalo bado analisimamia pamoja na kila mmoja wenu. Hakuna mahali pengine ambapo tunaweza kwenda.

Baba ametutumia tai mkuu arukaye ili kumwongoza Bibi-arusi Wake. Kuna sauti nyingi zinazowatia moyo watu na kunena Maneno ambayo yaliyonenwa na nabii wake, lakini kuna SAUTI MOJA tu iliyotumwa kumuongoza na kumuunganisha Bibi-arusi Wake.

Maneno ambayo nabii wa Mungu aliyonena kwenye Kanda ni Yakini yetu. Tunaeleweka vibaya kwa sababu tunasema tunaamini KILA NENO, lakini tuliamriwa na nabii wa Mungu kufanya hivyo hasa.

Nasema vivyo hivyo katika Jina la Yesu Kristo. Usiongeze kitu. Usiondoe—kuliwekea mawazo yako. Wewe sema tu yaliyosemwa katika kanda hizo. Tenda sawasawa kabisa na vile Bwana Mungu amekuamuru kutenda. Usiongezee Kwake.!

Amka ulimwengu. Muda umekaribia. Maneno aliyosema nabii wa Mungu, MUNGU AMETUAMURU ; Kuamini, kusema na kutenda, HASA yale aliyosema kwenye kanda. Si kile ninachosema, si kile kuhani ama wahubiri wenu wanayosema, bali yale nabii wa Mungu aliyosema KWENYE KANDA .

Hakuna kitu muhimu zaidi kuliko kusikia Sauti Hiyo kwenye kanda, HAKUNA. Tutaenda kuhukumiwa kwa yale yaliyonenwa KWENYE KANDA . Sio kwa niliyosema, bali yale ALIYOSEMA YEYE .

Nakutakia YALIYO BORA SANA. Maneno yangu machache ni ya kuwatia moyo, kama vile mchungaji yeyote apaswavyo, kuamini kila Neno. Siwafundishi : kutilia shaka jambo lolote mnalosikia kwenye kanda, kuna makosa kwenye kanda, hamna budi kunisikia mimi kadiri mpaswavyo kumsikia nabii. Nawaandikia maneno machache ya kuwatia moyo DUMUNI NA NENO LA ASILI, BONYEZA PLAY. Ninawataka muwe Bibi-arusi Neno safi, asiyeghoshiwa.

Mungu aliruhusu Maneno Yake yarekodiwe katika siku hii ili kila kiumbe hai kiweze kusikia Sauti Yake. Katika siku za Paulo, walikuwa na waandishi wa kuandika yale aliyokuwa akihubiri, ambayo ni Biblia. Lakini LEO, Mungu alitaka iwe KUU zaidi. Tunaweza Kubonyeza Play na kumsikia kwa masikio yetu wenyewe Yesu Kristo aliyefufuka akizungumza nasi, mdomo kwa sikio.

Ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Huku ulimwengu wa kawaida ukiporomoka karibu nasi, tuna mahali palipoandaliwa ambapo tunaweza kwenda na kupumzika tu. Tunapapata kwenye KANDA. Tumeziweka katika vyumba vyetu baridi na kufanyia karamu Chakula Kilichohifadhiwa ambacho kimehifadhiwa katika ghala. Nabii wetu anaweza kuwa ameondoka muda mrefu, lakini bado tunangali tunakumbuka mambo haya ni kweli, na tunafanya kama vile Mungu alivyotuamuru kufanya, DUMUNI NA HIZO KANDA.

Njoo uwe na karamu iliyo bora ya Shukrani ambayo hujawahi kamwe kula Jumapili hii saa 06:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, ( Ni Saa 2:00 MBILI USIKU ya tanzania) Wakati Sauti ya Mungu inapozungumza nasi Ujumbe: Ndoa Na Talaka 65-0221M .

Ndugu. Joseph Branham

Maandiko ya kusoma Kabla ya Kusikiliza Ujumbe :

Mathayo Mtakatifu 5: 31-32 / 16: 18 / 19: 1-8 / 28:19
Matendo 2:38
Warumi 9:14-23
1Timotheo 2:9-15
1Wakorintho 7:10-15 / 14:34
Waebrania 11:4
Ufunuo 10:7
Mwanzo sura ya 3 yote
Mambo ya Walawi 21:7
Ayubu 14:1-2
Isaya 53 yote
Ezekieli 44:22

22-1120 Mahali Alipopachagua Mungu Pa Kuabudia

Ujume: 65-0220 Mahali Alipopachagua Mungu Pa Kuabudia

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 8 MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Bi Yesu Kristo,

Jinsi tunavyopenda kusikia majina yetu yakiitwa. Kufikiri tu, sisi ndio wale Anaowajia. Bibi-arusi wa Kifalme kwa Mwana aliyeahidiwa wa Kifalme. Uzao wake maalumu wa Kifalme wa Ibrahimu ambao umekuwa mkweli na mwaminifu kwa kila Neno.

Hatujafanya uzinzi, wala hata kukonyezana, na neno lingine lo lote; tumejiweka tu wasafi na tumekaa na kila Neno.

Kuna wanawake Wakristo wengi wazuri ulimwenguni leo, wanawake waaminifu; Bali kuna Bi Yesu Kristo mmoja tu. Sisi ndio tunaenda Nyumbani pamoja Naye. Sisi ndio Mke wake Aliyeteuliwa .

Alituambia katika Neno Lake kwamba angekuja mara nyingine tena, kama jinsi tu alivyokuja hapo awali. hapo yeye alisimama, akijifunua katika mwili wa mwanadamu, akisoma Neno na kutuambia, “Leo Maandiko haya yametimia machoni penu,” nasi tukamtambua, na tukawa Bi Yesu Kristo wake.

Imefunuliwa kwetu ya kwamba M-w-a-n-a yule yule wa Mungu aliyetokea mashariki na kujithibitisha Mwenyewe kama Mungu aliyefanyika mwili ndiye M-w-a-n-a yule yule wa Mungu aliyeko katika kizio cha magharibi cha dunia ambaye anajitambulisha Mwenyewe kati ya Bibi-arusi wake. Ile nuru ya jioni ya Mwana imekuja.

Na kama ningeuliza swali kuhusu cho chote, yapaswa kuwe na jibu la kweli. Kwaweza kuwe na lililo la karibu nalo; lakini yapaswa kuwe na jibu la kweli, la moja kwa moja kwa kila swali. Kwa hiyo, basi, kila swali linalozuka maishani mwetu, yabidi kuwe na jibu la kweli na sahihi.

Katika wakati wetu kuna maswali mengi na mabishano miongoni mwa watu.

. Je, ni muhimu jinsi gani kusikiliza kanda za nabii wa Mungu?

. Je, ni muhimu jinsi gani kusikia na kuamini kila Neno?

. Yakini yetu ni nini? Je! Ni yale aliyosema kwenye kanda, ama Roho Mtakatifu humwongoza kila mtu kuamua lipi ni Neno na lipi si Neno.

. Je, ni lazima tuwe na mtu, au kundi la watu, kutuvunjia-vunjia ?

. Je! Neno linasema baada ya Yeye kumtuma Eliya nabii, Yeye atatuma kundi la watu ambalo halina budi kuwafafanulia Hilo?

. Je, tunahitaji mtu fulani wa kutufasiria Neno au kulivunja-vunja ?

. Je, tunapaswa kuzisikiliza tu kanda katika nyumba zetu, magari, na vituo vya mafuta, na kisha kumsikia mhudumu tunapoenda kanisani?

. Je, tucheze kanda katika makanisa yetu?

. Je, ni Sauti ya Mungu kwa ajili ya wakati wetu au la?

Sasa, kama ni swali la Biblia, basi lapaswa liwe na jibu la Biblia. Halingepaswa kuweza kuja kutoka kundi la watu, kutoka kwenye ushirika wo wote ule, au kutoka kwa mwalimu fulani, au kutoka kwa madhehebu fulani. Lapaswa litoke moja kwa moja katika Maandiko…

Kwa hiyo, ikiwa tunataka kupata jibu sahihi kwa maswali yetu, ni lazima twende kwenye Maandiko. Kisha, ni lazima tuamue, ni nani aliye mfasiri wa Kiungu wa Maandiko. Je, kila mtu anajiamulia kivyake?

Nabii haimaanishi kunena Neno tu, bali pia ni kutabiri, na ni mfasiri wa Kiungu wa Neno, Neno la Kiungu lililoandikwa.

Kwa hiyo kama nabii ndiye mfasiri wa Kiungu wa Maandiko, basi kile nabii huyo alichosema ni Neno la Mungu kwa Bibi-arusi Wake ambalo limekwisha kufasiriwa, NI HAYO TU.

Hilo haliondoi wahudumu, au nafasi ambayo Mungu amewaitia. Wameitwa na Mungu kudumisha Neno hilo lililonenwa na nabii wa Mungu mbele ya kundi lao. Wawaelekeze watu wao kwa huyo mjumbe na Ujumbe wa Saa hii.

Kila neno wanalohubiri lazima lipimwe kwa Maneno ambayo nabii wa Mungu aliyosema kwenye kanda. Hawapaswi kubadilisha, wala hata kuweza kufasiri hata NENO MOJA. Maandiko ya Mungu yanafasiriwa TU na nabii Wake.

Sasa, kila moja yao, bila shaka, ungeweza kuona wazo lao, nami siwezi kuyalaumu. Kila moja hudai kwamba wao ndio ile kweli, wana ile kweli. Na watu ambao ni washiriki wa makanisa hayo wanapaswa kuiamini hiyo, kwa sababu wamesalimisha kikomo cha—chao, kikomo chao cha Milele, juu ya mafundisho ya kanisa lile. Nayo yanatofautiana sana, moja kwa lingine, mpaka inazusha maswali mbalimbali mia tisa na kitu.

Ikiwa Ujumbe huu ulionenwa na nabii wa Mungu si Yakini yako, bali ni kile ambacho mtu ama watu fulani wasemayo ndio Neno, Basi kikomo chako cha Milele kinategemea yale WANAYOSEMA.

Maneno yangu yanaonekana kupingana kabisa na ye yote na wahudumu wote. Siwapingi. Ninaamini Mungu ameweka watu halisi katika Kanisa Lake na kuyaangalia makundi Yake kuweka Ujumbe huu mbele yao. Ninaamini wanahubiri na kuamini Ujumbe huu. Lakini kwa nini hawataki kumweka Ndugu Branham nyuma ya mimbara zao Kama Sauti iliyo muhimu sana yakusikia? Kwa nini wanaweka huduma yao kuwa sawa na, pia muhimu kama ile Sauti?

Malaki 3 ilisema, “Namtuma mjumbe Wangu mbele ya uso Wangu kuitengeneza njia.” Na yule ambaye alipelekwa kuitengeneza ile njia, alimtambua Yeye pale. “Huyo Ndiye! Hakuna kosa. Huyo Ndiye! Ninaona ishara ikimfuata Yeye. Najua kwamba huyo Ndiye; Nuru ikishuka kutoka Mbinguni na kukaa juu Yake.” Ilikuwa dhahiri, huyo alikuwa Ndiye.

Basi, ndugu yangu, nataka kukuuliza wewe jambo fulani, katika kufunga. Tungeweza kusema hivi. Hivi katika Malaki 4, hatukuahidiwa tai mwingine, Nguzo ya Nuru itafuata , kuonyesha kanisa lililokosea siku hii kwamba Yeye ni Waebrania 13:8, “yeye yule jana, leo, na hata milele”? Hivi hatukuahidiwa mwingine atakayeruka aje kutoka nyikani?

Je, tunapaswa kufuata nini? Nguzo hiyo ya Nuru. Hiyo Nguzo ya Nuru ni nani? Yule tai, Malaki 4. Ni nani aliyekuwa na Nguzo ya Moto juu ya kichwa chake kumthibitisha yeye alikuwa nani? William Marrion Branham.

Kila wakati tunapokusanyika, hatuna budi kuiweka Sauti hiyo mbele ya watu. Ni lazima tuipe Sauti ya Mungu NAFASI YA KWANZA. Si kumwabudu mtu huyo, bali kumwabudu yule Mungu Aliye Katika mtu huyo.

Huyo ndiye mtu ambaye Mungu amechagua kumwongoza Bibi-arusi Wake. Mtu huyo ndiye mtu ambaye Mungu amechagua kufasiri Neno Lake. Mtu huyo ndiye mtu ambaye Mungu amechagua kufunua kwake siri zake zote. Mtu huyo ndiye ambaye Mungu alisema, “Wafanye watu WAKUAMINI ”, SI MTU MWINGINE YE YOTE AU ASEMAYO MTU AWAYE YOTE YULE, WEWE, WILLIAM MARRION BRANHAM . Mtu huyo ndiye atakayetutambulisha kwa Yesu Kristo.

Mwanamume au mwanamke anayeongeza lo lote kwa yale ninayosema, haamini yale nisemayo.

Njoo na uwe Bi Yesu Kristo pamoja nasi Jumapili hii saa 06:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, ( Ni Saa 2:00 MBILI USIKU ya Tanzania) tunaposikia kinywa cha Mungu kilichochaguliwa kikinena na kutuambia:  Mahali Alipopachagua Mungu Pa Kuabudia 65-0220 .

Ndugu. Joseph Branham

Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza Ujumbe :

Kumbukumbu la Torati 16:1-3
Kutoka 12:3-6
Malaki Sura ya 3 & 4
Luka 17:30
Warumi 8:1
Ufunuo 4:7

22-1113 Leo Maandiko Haya Yametimia

Ujume: 65-0219 Leo Maandiko Haya Yametimia

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 8MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Uzao wa Kifalme wa kiroho wa Ibrahimu,

Ni kanisa gani unaloweza kwenda na kujua, bila shaka yo yote, ya kwamba kila Neno unalosikia ni Bwana Asema Hivi? Hakuna mahali popote, isipokuwa tu usikilize Sauti ya Mungu ikisema nawe kwenye kanda.

Sisi ni tai wa Mungu na hatutapatana hata kwa Neno moja. Tunataka tu Mana mpya kila ibada na Haiji tena mpya kuliko kuisikia moja kwa moja kutoka kwa Mungu Mwenyewe. Tunaruka juu zaidi na zaidi tunaposikia kila Ujumbe. Kadiri tunavyoenda juu zaidi , ndivyo tunavyoweza kuona zaidi . Kama hakuna Mana katika kanisa hili, tai wa Mungu wanapaa juu kidogo mpaka waipate.

Jinsi gani mioyo yetu inavyoruka kwa furaha tunapomsikia Mungu akizungumza nasi na kutuambia ya kwamba sisi ndio Kanisa Lake halisi, Kanisa la Mungu, lililozaliwa mara ya pili, ambalo linaloamini kila Neno la Mungu mbele ya kitu chochote kile, bila kujali ni kitu gani, kwa sababu sisi ni Bibi-arusi-Neno Bikira Wake Asiyeghoshiwa.

Kuna msukosuko mwingi miongoni mwa watu leo. Kama ilivyokuwa katika siku za Yesu, wale waliojiita waamini walikuwa wakichukua mafafanuzi ya yale makuhani walikuwa Wamesema kuhusu Maandiko. Walikuwa wakiamini mafafanuzi ya Neno ya Watu. Hiyo ndiyo ilisababisha wakose kuiona ile Kweli ya Mungu, kwa sababu kulikuwa na mafafanuzi mengi sana yaliyotengenezwa na Wanadamu ya Neno la Mungu. Mungu hahitaji mtu yeyote afafanue Neno Lake. Yeye ni Mfafanuzi Wake Mwenyewe.

Je, unaamini kama ungeishi wakati wa Yesu, ungeamini kila Neno alilosema, bila kujali kuhani wako alisema nini? Je, ungemwambia kuhani wako kwamba kumsikiliza Yesu ndilo jambo muhimu zaidi unaloweza kufanya? Je, ungemwambia Maneno ya Yesu hayahitaji kufasiriwa? Kama wangekuwa na kanda za Mahubiri ya Yesu, je! ungalimwambia kuhani wako unataka abonyeze play ili uweze kusikia yale hasa Yesu aliyosema na jinsi alivyoyasema?

Vema, hilo halikuwa kwa ajili ya wakati wako; huu ni wakati wako, huu ndio wakati wako. Biblia yasema, ni Yeye yule jana, leo, na hata milele. Kile Unachofanya na kusema hivi sasa ndivyo hasa ungefanya wakati huo.

Tunaamini kwamba M-w-a-n-a wa Mungu yule yule aliyetokea mashariki na kujithibitisha Mwenyewe kama Mungu aliyefanyika mwili, ndiye M-w-a-n-a yule yule wa Mungu Aliyeko katika kizio cha magharibi cha dunia ambaye anajitambulisha Mwenyewe miongoni mwetu. Tunaamini Leo Maandiko haya yametimia mbele yetu.

Hakika ninaamini huu ndio mwaka uliokubaliwa, mwaka wa yubile. (ama mwaka wa Sikukuu). Ikiwa Unatamani kubaki mtumwa na kutoamini Ujumbe huu kuwa ni Bwana Asema Hivi ; Ikiwa Ujumbe huu sio Yakini yako; ikiwa unaamini inahitaji mtu kuufafanua Ujumbe huu; Ikiwa unaamini ni makosa kuzicheza kanda kanisani mwako; Basi itakubidi upelekwe na shimo litatobolewa masikioni mwako kwa msharasi, Na ndipo itakupasa kumtumikia huyo mwenye watumwa siku zako zote.

Lakini Kanisa la kweli la Bibi-arusi linaamini Neno lote la Mungu katika utimilifu Wake na katika nguvu Zake. Sisi ndio lile Kanisa Teule ambalo linajiondoa na kuwekwa kando kutoka kwenye mambo hayo, nalo dhihirisho la Mungu limeuvutia usikivu wetu. Sisi ndio ule Uzao wa Kifalme wa kiroho wa Ibrahimu.

Kwa hivyo tuna shukrani kwenu kuwa hapa mkafurahie ushirika huu pamoja nasi, ambao tunatarajia Mungu atatupa katika mkutano huu.

Kwa hivyo tunakualika uungane nasi Jumapili saa 6:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, ( Ni Saa 2:00 MBILI USIKU ya tanzania) tunaposikia 65-0219 Leo Maandiko Haya Yametimia . Tunatarajia Kile Mungu anachofanya wakati wa mikutano hii. Ile Nuru ya jioni ya Mwana imekuja.

Ndugu. Joseph Branham

Maandiko ya kusoma :

Yohana Mtakatifu Sura ya 16 yote
Isaya 61:1-2
Luka Mtakatifu 4:16

22-1106 Ile Mbegu Haitarithi Pamoja Na Kapi

Ujume: 65-0218 Ile Mbegu Haitarithi Pamoja Na Kapi

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 9MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Bibi-arusi-Neno Bikira ,

Tuko hapa. Tumefika. Muda umekaribia. Kapi limejitenga na Mbegu. Tumekuwa tukikaa katika Uwepo wa Mwana, tukiiva. Tutakaa katika Uwepo huo mpaka kundi letu dogo litakapoiva sana kwa Kristo, mpaka tuwe mkate kwenye meza Yake. Bwana Ashukuriwe!

Ujumbe huu umethibitisha Malaki 4, umethibitisha Luka 17:30, umethibitisha Waebrania 13:8, umethibitisha Yohana Mtakatifu 14:12, umethibitisha Ufunuo sura ya 10, kufunguliwa kwa ile Mihuri Saba, siri za Mungu, uzao wa nyoka, ndoa na talaka. na siri hizi nyingine zote ambazo zilikuwa zimefichwa chini ya nguzo kwa miaka hii yote.

Sisi ni mabikira kwa Neno. Hatuwezi na hatutagusa kitu kingine chochote. Kwa kila Ujumbe tunaosikia, ni msafi na mpya; Mana mpya ambayo ndio kwanza imeshuka kutoka Mbinguni.

Lakini alituonya kwamba katika wakati wa mwisho kutakuwa na roho mbili ambazo zingefanana sana, zingewapoteza walio wateule , kama Yamkini. Hivyo, ni lazima tuwe macho kwa roho hiyo kwani itaonekana kuwa kama Bibi-arusi mwenyewe.

Tazama, ona zinavyofanana. Mathayo ilisema—Mathayo Mt. 24:24, ilisema kwamba hizo roho mbili katika siku za mwisho , roho ya kanisa ya watu wa kanisa na Roho ya watu wa Bibi-Arusi , zitafanana sana hata ingewapoteza, kama yamkini, walio Wateule. Hivyo ndivyo jinsi zinavyofanana.

Alisema ROHO ya watu wa kanisa na ROHO ya watu wa Bibi-arusi zitafanana sana moja kwa nyingine . Hiyo ingemaanisha kwamba roho ya watu wa kanisa ingepaswa kusema wanaamini Ujumbe wa wakati huu ili KUFANANA JINSI HIYO.

Hiyo haingekuwa methodisti, Baptisti, presbiteri, au hata wapentekoste; Wao wako mbali sana na Neno na hata wanaukataa Ujumbe. Hakuna hata mmoja wao aliye na roho inayofanana na Bibi-arusi.

Shetani amejaribu, na amefanikiwa sana, kuwa mdanganyifu sana. Hata tangu hapo mwanzo, alisema tu, “Hakika,” hivyo akimwambia Hawa atumie hoja yake naye amsikilize yeye na si Neno tu. Kuna jambo moja tu aliloamriwa kufanya: kukaa na Neno.

Ukweli:

Ikiwa una swali, lazima kuwe na jibu. Hivyo ndivyo nabii alivyotuambia. Jibu lazima litoke katika Neno. Neno huja kwa nabii peke yake. Nabii ndiye mfasiri pekee wa Neno. Ikiwa mwanamume au mwanamke yeyote atakupatia jibu, lazima liwe vile nabii alivyokwishasema . Haiwezi kuwa fasiri yao , wazo au ufahamu wao. Hawana budi waliunganishe kwa Neno lililonenwa na nabii wa Mungu aliyethibitishwa. Wala Sio neno la nabii pamoja na, ni kile tu nabii alichosema.

Kuna itikadi mbili sasa hivi .

1 : Ni lazima uamini kila Neno kwenye hizo kanda kwani ndizo Jumbe muhimu sana unazopaswa kusikia.

2 : Wala Huhitaji kuamini kila Neno kwenye hizo kanda, na wahudumu sasa wao wanazo jumbe muhimu sana unazopaswa kusikia.

Kunazo tofauti nyingi, nyingi kwa hiyo itikadi ya pili: Roho Mtakatifu ataniongoza mimi au mchungaji wangu kutuambia kile ambacho ni Neno na kisichokuwa Neno. Tunahitaji zaidi ya yale tu aliyosema Ndugu Branham kwenye kanda. Huna budi kuwa na wahudumu wa kufafanua au kulivunja-vunja Neno. Bila ya wahudumu huwezi kuwa Bibi-arusi.

Kuna Mbegu za Hitilafu nyingi zaidi, lakini haiwezekani kuziorodhesha zote. Lakini hakuna tofauti ama mbegu za hitilafu kwa Ile namba ya kwanza. Ni AMINI KILA NENO, hivyo tu.

Mkiwa Kama waamini wa Ujumbe huu wa wakati wa mwisho, lazima mjiulize maswali haya:

1 : Je, unaamini kile nabii alichosema kwenye kanda ndio Yakini yako, au unaamini ni Roho Mtakatifu kupitia wewe au mchungaji wako?

2 : Je, unaamini kwamba huduma tano ina jumbe muhimu zaidi ambazo Bibi-arusi anazohitaji kusikia, au ni Ujumbe uliyo kwenye kanda?

Iwapo mchungaji wako, mhubiri, mwalimu, mwinjilisti au nabii hakuambii kwamba kuzisikiliza kanda ndizo JUMBE MUHIMU SANA unazopaswa kusikia, yeye ni wa UWONGO, NA ILE ROHO AMBAYO NABII ALITUONYA INGEKUJA.

Ikiwa anasema HIZO NDIZO Jumbe muhimu sana mnazoweza kusikia, lakini bado anakataa kuzicheza kanda katika kanisa lake, HAPO KUNA KASORO FULANI. Ikiwa anaamini kweli kwamba kuzisikiliza kanda ndilo jambo muhimu zaidi mnaloweza kufanya, basi angezicheza kanda KWANZA, kisha ahubiri ikiwa anahisi kuongozwa.

Mfano rahisi:

Kama ningekuambia, kunywa maji safi ndilo jambo moja muhimu zaidi uwezalo kufanya kwa ajili ya afya yako, na kuna maji MAMOJA tu ya kunywa yaliyothibitishwa na kuhakikishwa…lakini ujapo nyumbani kwangu kula chakula cha jioni, Nami sikuhudumii hayo maji yaliyothibitishwa. Ninakuambia, “unaweza kunywa maji hayo huko nyumbani kwako lakini nyumbani kwangu, lazima unywe kile Mimi ninachokupa .”

Ikiwa maji hayo ndio KITU BORA ninachoweza kukupa kwa ajili ya afya yako, ambayo yatakupa uhai, basi jambo la kwanza nitakalokupa unapoingia nyumbani Mwangu ni maji hayo safi ya kunywa.

Je, nimekosea kwa kusema, “CHEZENI KANDA KATIKA MAKANISA YENU, ndilo jambo bora sana muwezalo kufanya kwa watu wenu. Ni Bwana Asema Hivi.”

Au, wanakosea kwa kusema, “Ni makosa kucheza kanda kanisani, Ndugu Branham hakusema kamwe kucheza kanda kanisani mwenu. Tunawaambia watu wacheze kanda majumbani mwao, kwenye magari yenu, kila wakati, LAKINI kanisani lazima wanisikie MIMI.”

Ni Roho gani anayekuongoza? Je, Unasema, “kinachosemwa kwenye kanda ni Yakini yangu na ndilo jambo muhimu zaidi niwezalo kusikia”? Au, Unasema, “Kanda hizo hazitoshi. Sio Yakini yangu na sio jambo lililo muhimu zaidi kusikia, je ni Wahudumu ”?

Sasa, ni wakati wa mbegu au wakati wa Bibi-Arusi. Makapi yamekufa, yale makapi tayari yamekwisha kukauka. Ni wakati wa Neno bikira, lisilogoshiwa. Ni bikira, Kumbuka, wakati wa Neno bikira.

Njoo usikie Manna mpya ambayo ndio kwanza imeshuka kutoka Mbinguni Jumapili hii saa 06:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, ( Ni saa 2:00 MBILI USIKU Ya Tanzania),Tunaposikia :  
65-0218 Ile Mbegu Haitarithi Pamoja na Kapi.

Ndugu. Joseph Branham

22-1030 Mtu Anayejiepusha Na Uso Wa Bwana

Ujume: 65-0217 Mtu Anayejiepusha Na Uso Wa Bwana

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 9MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Wapendwa Wana-kondoo wa Bwana,

Jinsi mioyo yetu inavyotamani siku hii kila wiki tunapoweza kuungana pamoja kutoka ulimwenguni kote ili kusikia Sauti ya Mungu ikizungumza nasi Neno la Uzima wa Milele. Hakuna kitu kingine kinachoshibisha nafsi zetu na kukata kiu yetu ila Sauti ya Mungu.

Ulituambia, Baba, kwamba mashamba Makubwa ya mavuno ni meupe, yameiva, na nafaka iko tayari sasa kwa ajili ya ule wakati mkuu wa kupura. Nafaka sasa inakaa katika Uwepo wa Mwana na ikiiva kwa ajili ya Ufalme wa Mungu.

Baba, Tunatetea tunayoamini kuwa ni Kweli; Sauti Yako kwenye kanda ndiyo Sauti PEKEE ambayo itatukamilisha sisi, Bibi-arusi Wako.

Ni ngumu kwani tunaeleweka vibaya sana kwa ndugu na dada zetu. Tunawasihi na kuwaomba wasijiepushe na Uwepo Wake, bali wakimbilie kuingia katika Uwepo Wake.

Tunajua kuna watu wengi watiwa-mafuta uliowachagua na kuwaweka waangalie kundi Lako, wanaopenda Ujumbe huu kwa mioyo yao yote, Lakini Baba, wanashindwa kuweka Sauti Yako iliyothibitishwa kwenye kanda mbele yao. Wanashindwa kuwaambia kwamba huu ni Ujumbe wa mtu mmoja na kwamba Wewe ulimchagua mtu huyo kumwongoza Bibi-arusi Wako. Wanashindwa kuwaambia kwamba Sauti Yako ndiyo Sauti PEKEE itakayomunganisha na kumkamilisha Bibi-arusi Wako.

Lazima “Nipige kelele juu yake.” Nipige kelele juu ya kila kitu, na kila mtu, ambaye anapinga kucheza Kanda Zako katika makanisa yao. Nipige kelele juu ya matendo yao, nipige kelele juu ya kanisa lao, nipige kelele juu ya manabii wao, nipige kelele juu ya wahudumu wao, nipige kelele juu ya makasisi wao. Lazima nipige kelele juu ya kitu hicho chote!

“Aisee, nimeshuka kuja kujiunga nanyi enyi jamaa. Mnajua, naamini nitawaambia nitakachofanya. Nina kitu kidogo tu hapa naamini ninaweza kuifanya ninino…kutuunganisha sote pamoja, na kufanya hivi, vile, ama vinginevyo.”

Lazima nipige kelele juu ya jambo hilo, kwani Neno Lako pekee, lililonenwa na nabii Wako, ndilo linaloweza kutuleta PAMOJA. Mahubiri yao yanawezaje? Wote hawakubaliani mmoja kwa mwingine na wanaona mambo kwa njia tofauti mmoja kwa mwingine, isipokuwa jambo moja, wote wanalokubaliana kwalo… KUTOCHEZA KANDA KATIKA MAKANISA YAO. Hilo lawezaje , Baba?

Ulituambia ni lazima tuwe na YAKINI MOJA, ambayo ni Neno lako. Ulituambia Neno Lako humjia nabii Wako, PEKE YAKE. Ulituambia yeye ndiye Mtu PEKEE anayeweza kulifasiri Neno Lako. Ulituambia kwamba kila mhudumu, kila mshiriki wa kawaida, kila mwanadamu, anaweza TU KUSEMA ALICHOSEMA. Sauti Yake ndiyo SAUTI PEKEE ambayo imethibitishwa na Nguzo Yako ya Moto kuwa Bwana Asema Hivi .

Sisemi kwamba ni wa uwongo au hawapaswi kuhubiri. Wala sisemi Bwana hayuko pamoja nao, au hawajatiwa mafuta na kuitwa kuhubiri, Lakini lazima niwapigie kelele wakati hawatawaambia watu wao kwamba kusikiliza kanda ndilo jambo muhimu zaidi wanaloweza kufanya.

Kubadilisha yodi moja au nukta moja ni kifo. Umeandaa njia kwa ajili ya Bibi-arusi wako kusikia Bwana Asema hivi kwa masikio yao wenyewe. Wanawezaje Kutowahubiria watu wao kwamba huu Ndio Ujumbe uliyo muhimu sana uwapasao Kusikia? Ndio Ujumbe pekee ninaoweza kusema AMINA kwa kila Neno, kwa kuwa si Neno la mwanadamu, au fasiri ya mwanadamu ya Neno Lako, ni Neno Lako Safi.

Ulisema Ujumbe na mjumbe ni kitu kimoja . Nabii wako alinena Hilo nawe ungelitimiza. Neno Lako lililonenwa na nabii Wako HALIHITAJI fasiri kwa kuwa ni Mwana wa Adamu akizungumza moja kwa moja na Bibi-arusi Wake.

Yanipasa niwasihi watu, rudini kwenye upendo wenu wa kwanza. Rudini kwenye kile mnachojua ni BWANA ASEMA HIVI. Ikiwa umekuwa unajiuliza ni njia gani ya kwenda au nini cha kufanya, njoo, ingia katika Merikebu pamoja nasi usiku wa leo. Tunashuka kwenda Ninawi, ili kupiga kelele. Tuna wajibu mbele za Mungu, huo ni Ujumbe huu kwenye kanda.

Tunaamini ya kwamba Kuja kwa Bwana kumekaribia, Naye atakuwa na Bibi-arusi, nasi tunajitayarisha. Hatutaki chochote ila Neno Safi la Mungu lililonenwa na nabii Wake. Tunaenda Utukufuni, njoo tuungane katika Merikebu yetu.

Ikiwa unaamini Ujumbe huu ni Kweli, na unaostahili kuuishia, unaostahili kuufia, njoo uungane nasi Jumapili hii saa 06:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, (Ni saa 1:00 MOJA JIONI Ya Tanzania), tunaposikia Ujumbe tunaoamini ni muhimu na wa haraka kwetu kuusikia: Mtu Anayejiepusha Na Uso Wa Bwana 65-0217.

Ninyi ni wana-kondoo wangu. Mwaonaje? Ninyi ni wana-kondoo wa Bwana ambao ameniruhusu kuwalisha .

Ndugu. Joseph Branham.

Maandiko ya kusoma kabla ya Kusikiliza Kanda :

Yona 1:1-3
Malaki sura ya 4 yote
Yohana Mt. 14:12
Luka 17:30

22-1023 Maswali na Majibu #4

Ujume: 64-0830E Maswali na Majibu #4

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 11MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Ndugu Joseph,

 1. Nimekusikia ukisema kwamba unaamini KILA NENO la Ujumbe huu ni BWANA ASEMA HIVI.

 Kutoka kilindi cha moyo wangu na kila mshipa katika mwili wangu NINAAMINI HILO.  Ni Sauti yenyewe hasa ya Mungu ikinena mdomo kwa sikio kwa Bibi-arusi Wake.

 Mungu alinena kupitia nabii wake na kusema:

  Nasema vivyo hivyo katika Jina la Yesu Kristo. Usiongeze kitu. Usiondoe—kuliwekea mawazo yako. Wewe sema tu yaliyosemwa katika kanda hizo. Tenda sawasawa kabisa na vile Bwana Mungu amekuamuru kutenda. Usiongezee Kwake .

 Ikiwa unadai unaamini Ujumbe huu wa wakati wa mwisho, wewe pia lazima uamini KILA NENO ili uwe Bibi-arusi Wake.  Shetani anajaribu kulipiga msasa Kupitia Wahudumu na kusema, “Ndugu Branham alipokuwa akisimulia hadithi za kuwinda au kusema ‘mnaye mpishi bora zaidi nchini’, au ‘Sina Maandiko kwa jambo hilo, lakini nitakuambia kile ninachofikiri;’ Haikupasi  kuamini sehemu hiyo.  Roho Mtakatifu yuko hapa kutuongoza kuelewa kile ambacho ni Neno na kisichokuwa Neno .”  HUYO NI IBILISI YULE YULE ALIYEONGEA NA HAWA NA KUSEMA, HAKIKA…. HAKUMAANISHA KILA NENO.  Je, linasikika kama unalifahamu?

 Wanafanya yale ALIYOWAAGIZA wasifanye.  Alisema SEMA YANAYOSEMWA kwenye kanda hizo, usiliwekee mawazo yako au uelewa wako.  Hakusema, “Kila kitu ISIPOKUWA sehemu hii na ile, na mchungaji wako atakuambia ni wakati gani alipokuwa Roho Mtakatifu  akizungumza na wakati gani alikuwa ni mimi tu.”  Mimi ni moja ya changarawe ndogo tu pwani kati ya mawe haya makubwa.

  2. Je, unafikiri Ndugu Branham na/au kanda zake ndizo Yakini?

 Ndugu Branham si Yakini Yangu bali Ujumbe alionena kwenye kanda ndiyo Yakini yangu Kabisa.

 Watu wengi husema hiyo si sahihi, Biblia ndiyo Yakini.  Rafiki yangu, Biblia na Ujumbe uliyo kwenye kanda ni kitu kimoja.  Hicho ndicho kiini hasa cha Ujumbe.  Ujumbe uliyo kwenye kanda ndiyo fasiri ya Biblia.  Hivyo ni kitu kimoja na jambo lile lile .

 Ukweli rahisi ni kwamba,  1: Biblia ni Neno.  2: Neno humjia nabii.  3: Nabii ndiye Mfasiri PEKEE wa Kiungu wa Neno.   4: Nabii wetu, William Marrion Branham, ndiye Neno lililodhihirishwa la siku yetu na alitumwa kulifasiri Neno.  5: Neno la Mungu halihitaji kufasiriwa.  Anachosema kupitia nabii wake kwenye kanda  NDIYO FASIRI YA NENO LAKE.

 Biblia inatuambia kwamba alikuwa anakuja tena na kuishi katika mwili kama alivyofanya na Ibrahimu na Yesu Kristo.  Alisema alikuwa na mambo mengi ya kutuambia.  Alisema angefunua siri hizi zote kuu ambazo zimefichwa katika Neno Lake.  Alisema hazihitaji fasiri yoyote.  Hakusema kamwe angetuma kundi kuongoza na kuwaunganisha watu Wake, YEYE MWENYEWE ANGEWAONGOZA WATU KUTUMIA NABII WAKE KAMA ALIVYOFANYA DAIMA.  NENO LAKE HALIWEZI KUBADILIKA.

 3. Je, unaamini kwamba wachungaji wanapaswa kucheza kanda katika makanisa yao?

 Kila mchungaji yampasa afanye kama anavyojisikia kuongozwa na  Bwana kufanya, kwa kuwa kila kanisa linajitawala lenyewe .  Ninaamini, na nimesema mara nyingi mimbarani, ya kwamba wachungaji wanapaswa kumrudisha Ndugu Branham kwenye mimbara zao kwa kuzicheza kanda.  Sijawahi kusema yawapasa waache kuhubiri, wacheze tu kanda.  Lakini wanatumia kila kisingizio cha kutocheza Sauti ya Mungu katika makanisa yao.

 Nitamwacha nabii aseme jinsi ninavyohisi kuhusu wachungaji ambao hawataicheza Sauti hiyo katika makanisa yao.

  Sasa, Ndugu Junior Jackson alikuwa na haki ya kutokukubaliana na hayo. Yeye ataka kanisa lake…Watu wote wanataka kunena kwa lugha na mengineyo mkutanoni. Hizo ni taabu za Ndugu Junior; hiyo ni—hiyo ni juu yake. Lakini Junior Jackson anaamini Ujumbe huu sawasawa kama wengine wetu wote wafanyavyo. Yeye ni mmoja wetu.

 4. Je, unaamini kwamba wahudumu wanapaswa kuacha kuhubiri?

 Hapana, sijawahi kusema hivyo wala siamini hivyo.  Neno linatuambia, na Ndugu Branham amekuwa wazi kabisa kwenye Jumbe hizi za Maswali na Majibu, kwa wahudumu kuendelea.

 Najisikia tu kuongozwa, kwa kanisa langu, kufanya utangulizi wa haraka;  ama kwa barua kwa sasa, kisha Kubonyeza Play na kusikia Sauti PEKEE ya Mungu  iliyothibitishwa kwa siku hii.  Nimesema mara nyingi kwamba nina huduma kuu zaidi ulimwenguni, napata kutambulisha Sauti ya Mungu kanisani kwangu kila Jumapili.

5. Watu wanasema unahisi  Usipojiunganisha na ibada za Maskani ya Branham wewe si Bibi-arusi?

 Sijawahi KAMWE kusema hivyo au hata kufikiria hivyo, ndugu na dada zangu.  Yeyote anayeweza kusema kitu kama hicho ni makosa . Nikiwa Kama mchungaji wa Maskani ya Branham, najisikia nikiongozwa kucheza kanda za Ndugu Branham.  Ninaamini hiyo Sauti ndiyo kitu pekee kitakachomuunganisha Bibi-arusi.

 Kama nilivyosema awali, ninaamini kila kitu kwenye kanda hizi ni Bwana Asema hivi na hakihitaji fasiri yoyote.  Ninaweza kusema amina kwa kila Neno ninalosikia.  Ninaamini William Marrion Branham alitumwa kumwita Bibi-arusi atoke .  Nafasi yangu katika huduma tano ni kuwaelekeza watu kwa mjumbe huyo na kisha Kubonyeza Play . Hakuna kitu kikubwa zaidi ya kuisikia Sauti hiyo.  Upako mkuu zaidi uko kwenye kanda, kwa hiyo kwa nini nitake kulipatia kanisa langu kitu kingine?

 Kila Jumapili ninaualika ulimwengu kusikiliza Ujumbe ambao Bwana ameweka moyoni mwangu ili kuucheza kwa kanisa langu.  Kila mtu anakaribishwa kusikiliza kwa wakati mmoja.

 Ninatumia kama kiongozi wangu kile Ndugu Branham alichosema kwenye kanda hizi .

Nasi tuna mfumo huu wa simu sasa, ambao ni mzuri sana, sana. Watu wanaweza kuketi moja kwa moja nyumbani mwao ama nini hii mwao…wakusanyike makwao, makanisani mwao, na kadhalika, na kusikiliza ibada. Nafurahia jambo hilo.

Sasa, ewe mchungaji, nataka ujue jambo hilo, ya kwamba, ninazungumza haya kwa ajili ya kusanyiko langu peke yake. Nami nina haki ya kutenda jambo hilo, kwa maana nimewekwa na Roho Mtakatifu kuwachunga kondoo hawa.

Ujumbe huu, na Jumbe zote zingine ambazo ninazungumzia, zinaelekezwa kwenye kusanyiko langu. Si kwa ajili ya kusanyiko lako isipokuwa wawe wanataka kulipokea. Bali limeelekezwa kwa watu hawa hapa.

Na hilo ni kote kote ulimwengu mzima. Na watu huamka usiku wa manane usiku, katika nchi za kale, hufanya mnyororo huo wa maombi kwa wakati mmoja.  Kwa hakika, makumi elfu na maelfu kwa maelfu wanaomba kwa wakati mmoja.  Mungu hana budi kusikia;  wewe ni—unaivumisha tu Mbingu kwa maombi, unaona, kwa hiyo hana budi kusikia.

 6. Je, ni kosa kwenda kanisani ?

 Sijawahi kusema hivyo wala kuamini hivyo.  Ikiwa niliamini hivyo kwa nini ningekuwa na kanisa?  Katika Maskani ya Branham tulikuwa na ibada 3 kwa wiki hadi ikawa vigumu sana kwangu kuwa na ibada nyingi jinsi hiyo kila wiki na kufanya kazi katika VGR.  Ndipo tukawa na ibada 2 kwa wiki katika Maskani hatimaye isingewezekana kutosha watu .  Kwa hiyo tulihamia kwenye jengo letu tulilotumia kwa ajili ya vijana wetu, ambalo lilikuwa jumba la mazoezi.

 Bwana alikuwa ameweka moyoni mwangu kutoa tamko Jumapili moja asubuhi.  Nilisema hata ikiwa siku moja wangefunga milango ya kanisa hili , hatutakosa hata mpigo kwani mchungaji wetu angeweza kuzungumza nasi popote tulipo.  Mwezi mmoja baadaye,  CORONA Ikaja ambayo ilifunga makanisa kote ulimwenguni.

 Nilijisikia kuongozwa kwamba wakati huo, tungekuwa na fursa nzuri ya kurekebisha ukumbi wa mazoezi, kwani tulihitaji mahali pakuabudia.  Kwa hivyo, tumekuwa na furaha katika nyumba zetu, kuungana na kumsikiliza nabii wa Mungu kwenye kanda pamoja na sehemu ya Bibi-arusi duniani kote, wakati kanisa linarekebishwa.

 Sasa hivi tunamalizia jengo, lakini kama vile tu wakati Ndugu Branham alipokuwa hapa kwenye Maskani ya Branham, tayari tumepita eneo la ziada la maegesho tulilojenga.  Itatubidi tu kuomba na kuona jinsi Bwana aongozavyo.

 Najua kuna maswali mengi, mengi zaidi kwenye mioyo ya watu.  Kuna mambo mengi niliyosema yameeleweka vibaya.  Ikiwa Ndugu Branham Walimwelewa vibaya, ni kiasi gani zaidi basi mimi nitakavyoeleweka vibaya?

 Ninaweza kuwa nimekosea katika kile nilichosema.  Ningeweza kuyasema vizuri zaidi au ningekuwa wazi zaidi kwa jinsi nilivyoyawasilisha.  Ila kuna jambo moja NAJUA ni sahihi, UJUMBE HUU NI MKAMILIFU .  Sio lazima unisikilize mimi au Kile nisemacho, lakini YAKUPASA UBONYEZE PLAY NA UAMINI KILA NENO.

 Kwa mara nyingine tena, ninakualika uungane na Maskani ya Branham Jumapili hii saa 06:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, (Ni saa 1:00 MOJA JIONI Ya Tanzania) tunaposikia: Maswali na Majibu #4 64-0830E .

 Ndugu.  Joseph Branham

22-1009 Maswali na Majibu #2

Ujume: 64-0823E Maswali na Majibu #2

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 16MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Bikira Safi aliyeposwa,

Mungu anatupenda sana hata akamfanya nabii wake ajibu maswali yetu YOTE, na akaweka majibu kwenye kanda. Wakati Tunapoyahitaji, yote tunayopaswa kufanya ni KUAMINI NA KUBONYEZA PLAY.

Je, ninaye Roho Mtakatifu?

Ishara ya Roho Mtakatifu, Mungu anapokufunulia na unaliona, BWANA ASEMA HIVI na kulikubali.

Basi ninaye Bwana, ulivyonifunulia Ujumbe huu na nimeukubali kama Bwana Asema Hivi !

Lakini, inaonekana kama ninakosea sana…na vipi kuhusu maisha yangu ya nyuma?

Si vile ulivyo, vile ulivyokuwa, au lo lote lile, ni yale Mungu amekufanyia wewe sasa. Hiyo ndiyo ishara.

Bwana, huyaoni maisha yangu ya nyuma na hata huyaoni makosa yangu mengi, mengi sasa, Unasikia sauti yangu tu; Utukufu Bwana, NINAYE ROHO MTAKATIFU.

Ndugu Branham, najua ulisema wewe siye changarawe pekee pwani, lakini ni nani atakayekuwa akimuongoza Bibi-arusi wa Kristo katika wakati wa mwisho?

Kwa msaada wa Mungu, naamini kuwa ninamuongoza Bibi-arusi wa Yesu Kristo.

Nina mambo mengi moyoni mwangu, nifanye nini?

Hakuna kilicho muhimu sasa ila kuwakusanya watoto wote wa Mungu pamoja na kusema, “Haya twendeni.”

Asante Bwana, tunafanya hivyo tu. Hakuna kitu kingine kilicho muhimu kwetu ila Neno Lako. Roho Wako Mtakatifu anatuongoza kupitia nabii Wako na tunakusanyika kulizunguka Neno Lako kutoka ulimwenguni kote, nasi tuko tayari Kwenda.

Nina maswali mengi, ninahitaji mwongozo, msaada, na majibu. Nitayapata wapi hayo?

Niko hapa kujaribu kuwasaidia, kwa sababu nawapenda. Ninyi ni watoto wangu niliomzalia Kristo. Nadai kila mmoja wenu. Nadai ninyi usiku huu; nadai ninyi wakati wote; mimi kila mara huwadai ninyi kisha—kama ndugu yangu na dada.

Tunakupenda pia Ndugu Branham. Tunajua Mungu alikutuma utuongoze na kutuelekeza. Tumelichunguza kwa Neno nalo linajipanga kikamilifu.

Ni nani Aliye Baba yangu katika Injili?

Ninyi ni watoto wangu; mi—mimi ni baba yenu katika Injili, si baba kama vile kasisi angalikuwa, mimi—mimi ni baba yenu katika Injili kama Paulo alivyosema pale.

Tunajua ni Roho Mtakatifu akuongozaye wewe kutuongoza, Ndugu Branham. Unasema kama vile tu Paulo alivyosema katika Biblia, kufuata hasa kabisa yale uliyosema, kwa kuwa ni Kweli, nasi hatupaswi kubadili yodi moja au nukta moja.

Utafanya nini Ndugu Branham?

Nimewazaa ninyi kwa Kristo, na sasa na—nawaposea ninyi Kristo; hilo ni kufanya ninyi muweke nadhiri ya ndoa kwa Kristo kama bikira wasafi. Msiniaibishe! Msiniaibishe! Ninyi iweni bikira safi.

Umetuposa sisi kwa Kristo kama mabikira kwa Neno Lake. Hatuwezi, na hata hatutavutiwa na mwingine. Tunakagua kila kitu tunachosikia na tunachofanya kwa Neno Lako lililohifadhiwa.

Je, ni jambo gani muhimu zaidi ninaloweza kufanya ili kuwa Bibi-arusi Wake, Ndugu Branham?

Kaa moja kwa moja na Neno.

Majibu yote kwa maswali yetu yanaweza kufupishwa kwa maneno haya:

KAA MOJA KWA MOJA NA NENO.

Ujumbe huu NI Neno la wakati wetu. Ndugu Branham ndiye Sauti ya Mungu kwa Wakati wetu. Kila kitu lazima kiendane na Neno. Neno halihitaji Kufasiriwa kwokwote. TUNAPOBONYEZA PLAY, YOTE TUNAYOHITAJI YANATOLEWA HAPO, KWENYE HIZO KANDA.

Je, Una jambo fulani moyoni mwako unalohitaji jibu? Njoo uungane nasi Jumapili
saa 6:00 SITA MCHANA , saa za Jeffersonville, (Ni Saa 1:00 MOJA JIONI Ya Tanzania) tunapopata majibu yetu yote tunaposikia : 64-0823E – Maswali Na Majibu #2.

Ndugu. Joseph Branham

22-1002 Maswali na Majibu #1

Ujume: 64-0823M Maswali na Majibu #1

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 18MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Mpendwa Maskani ya Branham,

Kama hamwezi kuja hapa maskanini, tafuteni kanisa fulani mahali fulani; enendeni kwalo. Ikiwa huwezi kuzisikiliza kanda pamoja nasi, Zisikiliza kanda mahali fulani. Kucheza na kuzisikiliza Kanda ndilo jambo muhimu zaidi ambalo mhubiri, mwalimu, mtume, nabii, mwinjilisti au wewe unaloweza kufanya.

Hiki ndicho kituo changu cha nyumbani; haya ndiyo makao yangu makuu; hapa ndipo tumeimarika. Sasa, shikilia hilo mawazoni haijalishi itakuwaje. Sasa, kama mna busara, mtashika jambo fulani. Haijalishi itakuwaje, haya ndiyo makao yetu makuu, papa hapa! Na wekeni hilo mawazoni na mrejee kwenye kanda hii siku fulani, ambamo mlinisikia nikifanya unabii. Vema, kumbukeni hayo.

Nabii alikuwa akifanya nini? Akihifadhi Chakula. Akihifadhi Chakula ili kwamba tupate Kitu cha kula, ili kwamba tupate Kitu cha kufanyia karamu. Tumekiweka hicho kwenye kanda zetu tumeziweka katika chumba chetu chenye Baridi.

Alisema kulikuwa na ghala moja tu ndogo katika nchi hii yote , ghala moja ndogo. Aliweka tu Akiba nyingi ; Ile Ishara, Yakini, Mihuri, Nyakati Saba za Kanisa, Makao ya Baadaye ,kuthibitisha Neno Lake, yote kwa ajili yetu, kwa hiyo tungekaa hapa tu na kusikiliza Atakapokuwa ameondoka.

Yaonekana yuko mbali sana, lakini bado tunakumbuka, mambo haya ni kweli. Haya ni maisha ambayo yatubidi kutembea peke yetu.

Ghala ZIMEJAA . Hakuna Chakula kingine ambacho kimethibitishwa na Mungu mwenyewe kuwa ni NENO SAFI ambalo halijavunda.

Ikiwa ungependa kufanya karamu pamoja nasi, tunakukaribisha uungane nasi, Jumapili hii saa 6:00 SITA MCHANA . Saa za Jeffersonville (Ni saa 1:00 jioni ya Tanzania) tunapokuja Mezani na kula kama wageni Wake.

Maswali na Majibu 64-0823M

Ndugu. Joseph Branham