Category Archives: Uncategorized

22-0918 Kay K Ap Vini Pou Epou Selès Ak Epouz Terès

Mesagj: 64-0802 Kay K Ap Vini Pou Epou Selès Ak Epouz Terès

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè zanmi pwofèt la,

Kè m ap bouyi ak eksitasyon lè m panse ak nou ki ap rasanble ansanm dimanch sa a pou tande Vwa Bondye a ap pale ak nou. Pa gen pi gwo lajwa nan lavi m pase pou m nan prezans Sentespri a epi tande l ap pale ak Lepouz li a, bouch nan zòrèy.

Pa gen anyen lòt bagay nan mond sa a ki bay kè kontan ak lapè, men Pawòl li a. Lè m jis tande, “Bonjou Zanmi m yo,” mwen jis poze m , detann mwem , epi bwè nan pi atezyen sa a jan li ap pale avèk mwen de ‘pawòl lavi etènèl yo. Pou panse, Bondye voye l ‘ban MWEN AK OU, epi nou se ZANMI ak pwofèt Bondye epi mesaje li a.

Li tèlman renmen nou, li te voye pwofèt li vin di nou tout bagay sou kay Lavni nou an. Li te tèlman eksite pou l te di nou tout bagay sou sa, menm avèk plis detay pase jan yo te di Jan. Li te revele nou, Se pa yon vil ki gen fòm kare, men yon vil piramid, kote ti Mouton an pral sou tèt la epi limyè mond lan.

Li fè nou konnen lari yo pral fèt an lò epi kay nou ap viv yo pral lò transparan. Li ap mete tout ti bagay jis egzakteman nan sans nou, jis jan nou ta renmen l. Li pa kite anyen defèt. Achitèk Divine a te fèt li jis pou nou. byeneme li.

Pyebwa lavi yo pral la, epi yo pral bay douz kalite fwi. Pòtay lavil la p’ap fèmen nan mitan lannwit, paske pa gen lannwit la, li pral limyè nou an.

Kiyès ki pral la?

Kiyès ki te vin sou nouvo tè a ak pwofèt Noye? Moun ki te antre avè l’ nan lach la. Sa vre? Sa a ki mache soti sou li. Gade? Moun ki te antre ak Noe, pa mesaj li a, se te moun ki te mache sou nouvo tè a apre batèm dlo a.

Li ap pale de nou zanmi m yo! Nou nan lach nou an pou jodi a; Pawòl li a, mesaj sa a, avèk pwofèt Noye nou an. Epi lòtbò nan Tè sa a, Vil sa a kote Ti Mouton an se Limyè a, li pral konnen NOU. Nou se pèp li a, bijou nan kouwòn li a. Nou te soti nan Lès la ak Lwès la, nan vil la ki bati kare kare. Vil sa a ke Abraram t ap chèche a.

Pandan m wè Pawòl la k ap jistifye tèt li, mwen konnen, byen lwen pase yon lonbraj dout, bijou kouwòn mwen an pral briye tout bagay nan mond lan, nan Jou sa a.

Èske nou ka menm kòmanse imajine… Pwofèt Bondye a te di sa , LI TE KONNEN, san okenn dout, NOU se bijou kouwòn li a, epi nou pral eklere tout bagay nan mond lan nan jou sa a. Alelouya… Glwa… Lwanj pou Non Senyè a.

Zanmi m yo , si nou panse se bèl bagay kounye a, chita ansanm atravè mond lan, koute ak manje nan Pawòl li a nan band sa yo, kisa sa pral ye lè n ap viv nan vil la avèk li!

Pwofèt Bondye a pral vwazinay nou . N’a manje nan pyebwa sa yo avè l’, n’a mache ansanm nan lari sa yo. Nou pral mache nan lari an lò sa yo nan sous dlo a, bwè nan sous dlo a, mache nan paradi Bondye yo, ak zanj yo kap plane sou tè a, chante im yo.

O, ala yon jou sa pral ye! Li vo tout bagay. Wout la sanble difisil, pafwa li vin difisil, men, o, li pral tèlman piti lè mwen wè l ‘, tèlman piti. Ki move non ak bagay yo te di yo, kisa sa pral ye lè m wè l nan bèl vil Bondye sa a?

Zanmi, mwen pa ka tann pou m wè, epi nan vil sa a. Mwen anvi rete la avèk Senyè ak Sovè nou an, pwofèt li a, e avèk nou chak.

Mwen mare pou bèl vil sa
Senyè mwen an preparasyon pou pwòp pa l;
Kote tout moun redamnize depi tout laj yo
Chante “Glwa!” alantou Fotèy Blan an.
Pafwa mwen gen mal lakay mwen pou syèl la,
Epi tout bèl pouvwa li yo mwen pral wè;
Ala yon lajwa sa pral ye lè m va wè Sovè m nan,
Nan bèl vil lò sa a!

Mwen envite lemonn pou vin rejwenn nou, zanmi pwofèt la, pandan n ap rasanble bò kote fòtèy li a pou n tande Vwa Bondye a k ap pale avèk nou a 12:00 p.m., lè Jeffersonville, pandan n ap tande l ap di nou tout bagay sou: Fiti kay la Lepouz ki nan syèl la ak Lepouz sou tè a 64-0802. Mwen ka pwomèt ou, se pral yon Jounen Lèt Wouj nan lavi ou.

Frè. Jozèf Branham

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

Sen Matye 19:28
Sen Jan 14: 1-3
Efezyen 1:10
2 Pyè 2:5-6 / 3yèm Chapit
Revelasyon 2:7 / 6:14 / 21:1-14
Levitik 23:36
Ezayi 4yèm Chapit / 28:10 / 65:17-25
Malaki 3:6

22-0911 Rezèvwa Ki Fann

Mesagj: 64-0726e Rezèvwa Ki Fann

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè moun kap bwè nan sous atezyen yo,

Nou pat grefe, nou fè pati orijinal pwodiksyon Pawòl la. Sentespri a li menm, te vin fè l mi, Konfime, e li te manifeste devan nou . Nou te aksepte Li nan plenitid Li, nan pouvwa jistifikasyon Li a ak Revelasyon sa Li ye a, epi nou vin yon pati de sa. Li plis pase lavi pou nou.

Sentespri a li menm te pale atravè yon veso ki enb, ki pa diy, li di: “Men baton mwen an, Pawòl mwen an, pran Li epi ale, epi pote Mesaj la.” Li te pran Pawòl Li a, li te koupe nou mete nou deyò, pou fè nou vin lepouz li a.

Li te deranje prèt yo pou wè moun ki kite legliz yo e ki prale jwe band yo. Yo te di, “Si youn nan nou patisipe nan reyinyon yo, yo pral eskominiye nou , nou va mete ou deyò nan òganizasyon nou an”.

Repons yo jwenn : Ou ta fè byen lage nou tou, nou prale kanmenm! Nou nan vwayaj la avèk Senyè Jezi, Wòch frape nou an, n ap manje Manje zanj yo, nou sere lamán ki soti anwo, epi n ap bwè nan Woche a. Nou pa janm gen pou enkyete de sa n’ap bwè, se pa anyen lòt men PAWÒL pwòp LA.

Nou te toujou gen yon renesans k ap dewoule. Sous nou an toujou bouyi monte ak monte, ak monte ak monte. Pa gen okenn fen nan sa. Nou jwenn yon bon dlo fre chak fwa nou peze jwe. Nou depann de sa epi n ap viv sou sa. Sèl bagay ou dwe fè se rive la epi bwè.

Nou viv de sous atezyen sa chak jou! Nou pa janm rale l, fouye, ponpe l, oswa anyen; jis patisipe nan fason li bay li a, libète. Ou ka pran tout sistèm moun fè ou vle, tout ansyen sitèn kontamine ou yo; pou nou, nou rive nan Sous Pwòp Pa Li a. Se lajwa nou. Se Limyè ak Fòs nou.

Li se dlo mwen. Li se lavi mwen. Li se Gerisè mwen an. Li se Sovè mwen. Li se wa mwen. Tout sa mwen bezwen yo nan li. Poukisa mwen ta vle ale nan nenpòt lòt bagay?

Pou nou pa gen okenn lòt kote pou n ale, men dirèkteman nan Fontèn Bondye bay la. Pa janm enkyete w sou sa nou pral bwè. Pa janm oblije mete yon vye vye rad pou filtre sa ki ta ka fè sak nwizib yo soti, men. Ki kite ji sak pa bon. NOU JIS JWENN DLO ATEZYEN AK TOUT MINERALS AK NITRITANS NOU BEZWEN LADAN L.

Li te rasire nou: Pitit mwen yo, pa enkyete w ankò, ou gen prèv otantik Sentespri a. Ou te pwouve m ke ou kwè nan chak Pawòl. Ou te resevwa Li, OU SE MWEN. NOU SE YON SÈL. MARI AK MADANM.

Mwen vin pou ou nan yon ti moman, nan yon bat je. M ap prepare w yon nouvo kay. Ou pral renmen ti touche final mwen yo. Mwen konnen li tèlman difisil pou ou kounye a, epi ou gen anpil tès ak eprèv epi chay ou yo lou. Men, pa bliye, ou pa gen anyen pou enkyete sou sa, mwen te ba ou Pawòl mwen an. Ou se Pawòl Mwen. Mwen deja fè tout bagay pou ou. Pale Pawòl la epi pa doute. Ou gen Lafwa ou, plis pwofèt mwen an te ba ou Lafwa li.

Mwen ta renmen pou w vin jwenn nou Dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, pou w tande 64-0726E rezèvwa ki rann lan, epi bwè nan Fontèn Atezyen sa a pandan l ap ponpe Pawòl pwòp ki pa bezwen filtè a.

Frè. Jozèf Branham

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

Sòm 36:9
Jeremi 2:12-13
Sen Jan 3:16
Revelasyon 13yèm Chapit la .

22-0904 Rekonèt Tan Pa W Ak Mesaj Li

Mesagj: 64-0726m Rekonèt Tan Pa W Ak Mesaj Li

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè moun ki taye yo,

Mwen vle tout moun konnen poukisa nou kontan anpil!!

Nou te aksepte Pawòl Senyè a. Pawòl revele ki te pale a, pa pwofèt Bondye nan Malachi 4. Nou se Lepouz Jezikri a . Nou se Sila yo ki te rete fidèl ak Vwa Li ki konfime a . Nou se Sila yo li te bay pèl la ki gen anpil valè a. vrè Revelasyon ak Mesaj li a epi mesaje li a.

Bondye te pran Pawòl pwofèt li a epi li te separe l. yon Lamarye ki kwè nan chak ti ak chak ti kras. Li te separe nou, jan li te pwomèt li t ap fè a. Nou se mouton Bondye yo, epi ki sèlman tande Vwa Bondye a! “Mouton mwen yo ap tande vwa mwen,” pandan n ap peze Jwe.

Nou soti nan tout peyi a; soti New York, soti nan Massachusetts, rive nan Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, ak toupatou nan peyi a. Soti nan Afrik rive nan Meksik, Ewòp ak Ostrali, nou ap rasanble ansanm, anba yon mesaj, yon sèl vwa, epi li ap ini lamarye a pou anlèvman.

Pwofèt nou an, mesaje Bondye a, Pitit Gason Lòm nan ki revele tèt li nan lachè, ap rele byen fò, “Satan, soti nan wout mwen, mwen gen Mesaj Wa a. Mwen se Mesaje Wa a. Mwen gen Pawòl konfime pou jodi a. Mwen te predestine pou m rele e pou m menen Lamarye li a.”

“Mwen ap menen yon pèp, separe yo nan bagay sa yo. Menen yo deyò; pou m montre yo, grasa Ekriti yo, ke Bondye kanpe isit la; ak jistifikasyon kolòn dife a.”

Bondye te rekonèt ke gen moun sou tè a ke li te predestine pou lavi. Li te rekonèt se te tan pou l te voye mesaje la al rele Lepouz la, kidonk li te fè sa. Nou se mounn yo ki te rekonèt Li. Nou se moun li te konnen ki t ap kwè nan chak Pawòl.

Abraram te rekonèt Bondye t’ap pale avè l ‘nan kò moun. Li te rekonèt siy li a epi li te rele S-E-Y-È, Elohim, epi Senyè a te beni l . Nou rekonèt jan sa te ye nan jou sa a, se konsa sa pral ye lè Moun Bondye voye nan lachè a pral revele , Bondye, k ap pale grasa kò moun.

Nou se yon pati nan li, ak Pitit Gason li a, epi nou pral rete avèk li pou tout tan. Se pa apèl nou oswa chwa nou, men se pa chwa li. Nou pa t ‘gen anyen pou n fè ak da. Se li menm ki te chwazi nou anvan fondasyon monn nan.

Kèlkeswa kantite fwa ou preche, kèlkeswa sa ou fè, sa pa ka mi, li pa ka manifeste, li pa ka konfime; se sèlman pa Sila a ki te di: “Mwen se limyè monn nan,” Pawòl la. Kidonk, ki gen pou parèt yon—yon—yon Pisans, Sentespri a li menm, pou l muri, oswa pou jistifye, oswa pou pwouve, oswa pou fè manifeste ke sa Li te predi a t ap rive jodi a. Limyè aswè a pwodui sa. Ala yon tan!

Li te wè nou nan yon vizyon pandan nou t ap pase devan l. Nou te nan menm pozisyon ke Lepouz la te ye nan kòmansman an, Alfa ak Omega. Li t ap gade kèk moun k ap soti nan liy lan, e li t ap eseye rale yo tounen, men se nou menm ki t ap rele: “Nou ap repoze sou sa.”

Remake, “Kòm Janès ak Janbrès te reziste ak Moyiz tou,” li pral vini tou dwat la , pa kèk nan yo. , kounye a, li pa pale de Metodis, Batis, isit la; yo soti nan pati sa a. Gade? “Menm, jan Janès ak Janbrès te kenbe tèt ak Moyiz ak Arawon, se konsa yo pral fè. moun ki gen lespri dwòl konsènan Verite a,” te perverti nan dòg ak ansèyman nan legliz la, olye de Bib la.

Kouman nou dwe pran anpil prekosyon pou nou rete ak vrè Pawòl ki jistifye pou epòk nou an. Nou dwe toujou sonje ak rekonèt ki moun Pawòl la vini. Kiyès ki sèl entèprèt Pawòl Bondye a? Kiyès ki Pawòl la pou epòk nou an?

Lespri Bondye a, ki se Pawòl Bondye a, “Pawòl mwen se Lespri ak lavi,”ki pral mete Lamarye a nan plas li. Paske , Li pral rekonèt pozisyon Li nan Pawòl la, Lè sa a, Li nan Kris la, li pral mete Li nan plas Li.

Nou envite w vin koute sèl Vwa Bondye ki jistifye pou epòk nou an, epi rekonèt pozisyon w nan Pawòl la epi w ap ka mete w nan plas ou pandan n ap tande Bondye pale grasa pwofèt li a epi pote mesaj la pou nou: Rekonèt tan paw la ak mesaj li a 64- 0726M, a 12:00 P.M., lè Jeffersonville.

Frè. Jozèf Branham.
Ekriti yo pou nou li anvan w tande mesaj la:

Oze: Chapit 6
Ezekyèl: Chapit 37
Malachi : 3:1 / 4:5-6
II Timote: 3:1-9
Revelasyon: Chapit 11

Bondye, kreye yon renesans nan mwen. Kite m nan renesans sa. Se pou nou chak nan renesans sa, renesans la nan mwen. Fè m ‘grangou, Seyè, fè m’ swaf dlo a. Kreye nan mwen, Seyè,sw sa ki nesesè nan mwen. Kite m, depi lè sa a, vin pou ou; plis sèvitè ou konsakre m , pou yon pi bon sèvitè, ki plis beni nan men Ou; plis kapasite , plis imilite, plis jantiyès, plis sou travay; plis gade nan bagay sa yo ki pozitif, ak bliye bagay sa yo ki nan tan lontan an, ak negatif yo. Kite m ‘premye sou nòt nan gwo apèl Kris la. Amèn.

Reveran. William Marrion Branham

22-0821 Fèt Twompèt Yo

Mesagj: 64-0719m Fèt Twompèt Yo

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Lepouz Apiye sou Lekti a,

Chak dimanch n ap rasanble epi koute pi gwo Ministè nan listwa lavi mond lan. N ap pase moman ki pi bèl lè n ap rankontre ansanm pou n tande Vwa Bondye a! Se Jezi, Pitit Bondye a, ki revele tèt li pa Ekriti yo, ki fè ekriti ki te predestine pou jis jodi a, tankou li te ye nan epòk li a, ak tout lòt jou yo, VIV. Epi kwè nan Li, se prèv Sentespri an.

Vrè prèv ki montre ou gen Lespri Sen an se pa sèlman ale legliz chak dimanch; Se ke ou kwè ke “Mwen se Li,” Pawòl pou epòk ou a. Ki sa Pawòl la pou jodi a? Pwofèt Bondye a se Pawòl la pou jodi a e li dwe fè pèp la tounen nan Pawòl la, pou Lamarye a konnen Mari l, konnen Konjwen li, Pawòl revele a.

Pwòp lavi li, pwòp zèv li yo, revele ak jistifye Pawòl jodi a.

Se Lespri Sen an ki tounen nan Legliz la ankò; Kris la, li menm, te revele nan kò imen an, nan tan aswè a, menm jan li te pwomèt li tap ye. Mwen konnen ke kalite a choke yo yon ti kras, men ou dwe li ant menm liy epi wè, sa fè foto a parèt.

Nou se Desandan wayal Abraram lan , L epouz lan. Dènye siy Abraram te janm wè anvan siy pwomès la te vini, se te kisa? Bondye, sou fòm yon moun, ki te kapab disène panse pèp la. Yon nonm, se pa yon douzèn, yon sèl moun.

Mwen konnen anpil moun diferan ak sa, men mwen konnen se sa a. Mwen konnen li. Se pa paske m di w ap di sa ; paske, mwen pa t ‘jwenn li pa mwen menm . Panse mwen mwen pa pou mwen . Kèlkeswa sa ki te di m ‘, si Li pa bon , li mal. Men, mwen pa di li poukont mwen, mwen dil pa sa yon lòt moun te di. lòt moun sa a se Bondye ki te pale ak nou e ki te fè tout bagay sa yo ke li te fè, e ki te parèt, wè , donk mwen konnen li kòrèk.

Nou ap koute panse Bondye a menm; pa panse yon moun, men pa Bondye a. Pwofèt nou an se Revelatè Pawòl ki te ekri a.

Nou konprann ke jwe kasèt yo nan kay ou oswa legliz ou a se pa pou tout moun, men pou nou, Se SÈL KONSA. Nou renmen tande Vwa Bondye a pale dirèkteman avèk nou. Nou pa bezwen okenn entèpretasyon oswa eksplikasyon; se Bondye k’ap pale bouch nan zòrèy ak nou.

Dimanch sa a nou pral tande Bondye pale epi di nou kijan li te montre pwofèt li a yon apèsi sou nou lòt bò a. Kòman Lepouz sa a t ap gade l, li t ap pale avè l, e nou te kanpe ansanm avè l. Nou te mache pafètman devan Senyè a.

Lè sa a, Bondye pale atravè pwofèt li a, li pwofetize yon lòt fwa ankò epi li di:

Dwe genyen kèk nan tout nasyon yo, atravè mond lan, ke menm Band sa a ta rankontre nan kay yo oswa legliz yo. Nou ta priye, Senyè, pou pandan sèvis la ap fèt, nan—la…oswa pandan y ap jwe Band lan, oswa kèlkeswa pozisyon nou ta ka ye , oswa—oswa kondisyon, se pou gwo Bondye Syèl la onore senserite kè nou. maten an, epi geri malerèz yo, ba yo sa yo bezwen.

Si w ap koute kasèt yo, epi w kwè Se Vwa Bondye a pou epòk nou an, lè sa a, kèlkeswa sa w ka bezwen, Bondye ap pale atravè mesaje l la epi l ap di: “Bay yo sa yo nan bezwen.”

Sa ka rive sèlman lè w peze jwe l zanmi m.

Si ou ta renmen tande Bondye pale ak entèprete pwòp Pawòl li, revele tèt li atravè kò imen, epi resevwa tout sa ou bezwen, vin jwenn nou dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, pandan n ap tande Bondye ap pale ak nou. nou tande: Fèt Twonpèt yo 64-0719M.

Frè. Jozèf Branham

Ekriti pou nou li anvan nou tande mesaj la:

Levitik 16
Levitik 23:23-27
Ezayi 18:1-3
Ezayi 27:12-13
Revelasyon 10:1-7
Revelasyon 9:13-14
Revelasyon 17:8

22-0814 Chedèv La

Mesagj: 64-0705 Chedèv La

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Chedèv la,

Kòman mwen ka ekri nou jodi a san m pa raple nou sa pastè nou an te di nou dimanch pase a?.

Men, pou konnen ke nenpòt kote mwen ka ale… Mwen pa gen yon—yon gwoup sou tè a, ke mwen konnen, ki kanpe bò kote m tankou gwoup sa a. Se pou—Bondye kite nou tèlman enseparab , ke, nan Wayòm ki gen pou vini an, se pou nou la ansanm; se priyè mwen.

Pa gen yon gwoup sou tè a ki kanpe ak pwofèt Bondye a, ak Mesaj Bondye te pale sou band yo, tankou nou. Epi paske nou fè sa, n ap vin enseparab nan nouvo Wayòm sa a avèk li ak Jezikri, Seyè nou an. jis pa genyen okenn bagay pi bon pase sa!

Sa yo se pi gwo jou nan lavi nou. Nou konplètman satisfè pou nou fou pou Kris la ak Mesaj tan lafen an. Yo dwe rele yon ekrou paske nou kwè chak Pawòl sou band yo epi di, PEZE JWE.

Nou fè pati yon sèl ak sèl legliz sa. Nou pa t vin jwenn li , nou te fèt nan li. Chak semèn nou reyini soti toupatou nan mond lan epi fè lanmou ak Kris la epi nou di, “Oh, koman mwen renmen ou sa ‘Wi!'”

Nou ta ka yon ekrou nan mond lan, men Papa a te ban nou Revelasyon Li menm nan epòk nou an, Bondye ki gen po sou li, e Li te atire nou, Lamarye li a, vin jwenn li.

Nou jis renmen jan li senp lan, men an menm tan an, jis ki konbyen pwofon Li ye. Men ou dwe gen yon Revelasyon pou w wè Li, e NOU GENYEN L.

Kache tèt li nan vwal imen , nan Legliz li a,li revele tèt li bay lafwa ou ak lafwa mwen, ansanm, vini ansanm, ann fè inite ak Bondye . Mwen pa ka fè anyen san ou; ou pa ka fè anyen san mwen; ni pa t ‘kapab fè anyen san Bondye. Se konsa, ansanm li fè inite a, koneksyon an. Bondye voye m ‘pou objektif sa a; ou kwè sa; epi la li oke. Se senpleman sa, wè,li konfime pafètman.

Nou tankou mesye k ap mache sou wout Emayis la jou sa a. Nou tande l ap pale ak nou tout pandan tout jounen an. Apre sa, nou envite l antre lakay nou pou pase nwit lan ak li senpleman. Lè sa a, li fè yon bagay sèlman li ka fè, kase Pen lavi etènèl la. Nou rekonèt li imedyatman. Lè sa a, nou di, èske kè nou pa t ap boule nan nou pandan li t ap pale avèk nou sou wout la.

Chak semèn nou rasanble ak anpil angouman, n ap mande, “Kisa li pral di ak revele nou semèn sa a”. Nou pral pataje sitasyon youn ak lòt epi pale sou li tout semèn lan. “Èske ou te tande l ‘lè li te di”:

“Sa te pran kat mil ane pou m fè chedèv mwen an; men kounye a mwen te prèske pran de mil ane ap fè yon lòt chedèv, Oumenm , lepouz mwen an. Mwen te fè li pa metòd sa ki pap janm chanje, menm jan mwen te fè premye chedèv mwen an, Pawòl mwen an. Se konsa mwen fè chedèv mwen yo, paske ou kapab sèlman yon chedèv pafè lè se ak Pawòl pafè a.

Frè mwen, pa panse mal de sa a, men reflechi yon minit. Si li te pran l de men li, kreyasyon orijinal la, pou fè Lepouz la pou li, li pa janm fè yon lòt kreyasyon. Li te pran yon pati nan kreyasyon orijinal la. Lè sa a, si li te Pawòl la, kisa Lepouz la dwe ye? Li dwe Pawòl orijinal la, Bondye k ap viv nan Pawòl la.

Pale sou yon rejwisans gastronomik. Nou fè pati kreyasyon orijinal la. Nou fè pati Pawòl orijinal la. Bondye ap viv nan nou. Nou se chedèv li a . Nou se gwoup ki rete kole ak pwofèt li a. Nou enseparab ak pwofèt li a ak Senyè Jezikri. se youn ak li.

Si ou menm tou ou ta renmen pou kè ou boule nan ou menm jan li fè nan nou, vin jwenn nou dimanch sa a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, pandan yon pati nan Lamarye a reyini ansanm epi envite l ‘nan kay nou, ak nan nou. legliz nou yo, pandan n ap tande Bondye pale epi revele nou Pawòl Lavi Etènèl li yo, jan Li pote Mesaj la pou nou: Chedèv la 64-0705.

Frè. Jozèf Branham

Ekriti pou li anvan sèvis la:

Ezayi 53:1-12
Malachi 3:6
Sen Matye 24:24
Sen Mak 9:7
Sen Jan 12:24 / 14:19

22-0807 Sa Ki Etranj Lan

Mesagj: 64-0614e Sa Ki Etranj Lan

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Lepouz glwa Chekina,

Ki jan kè nou ak nanm nou te leve nan yon nouvo wotè lè nou te rasanble ansanm atravè mond lan, koute Vwa Bondye a pale atravè mesaje li a epi asire nou yon lòt fwa ankò, ki moun nou ye.

Li vwale tèt li jodi a, nan veso an tè, ak Shekinah la. Deyò a sanble ak yon pakèt moun ki ap fè la woulèt, vye po blewo a , men anndan an kache Glwa chekina.

Glwa Pou Bondye! Se Anndan nou glwa chekina kache. Nou te ale dèyè vwal la epi nou ka wè Kris la byen klè.

Jodi a, Bondye pa aji nan moun, li aji pa mwayen moun. Kounya , li te aji nan yon nonm, ki se Jezi. Kounye a, li aji grasa moun li chwazi yo pou objektif sa a. Bondye, sou fòm moun; Li chanje tèt li soti nan fòm Bondye , pase nan fòm moun.

Bondye li menm te parèt sou fòm yon moun, pou desandan natirèl Abraram nan, anvan destriksyon an, e Jezi te di li t ap fè menm bagay la pou Desandan wayal sa a anvan Pitit Gason ki te pwomèt la retounen.

Bondye te parèt yon lòt fwa ankò sou fòm yon moun, jan li te pwomèt li t ap fè a. Se Bondye ki kache dèyè yon vwal lachè ki rele William Marrion Branham. Sòf si w ale dèyò vwal sa a epi w pap wè Bondye, epi pa gen lòm la, ou rate tout pwogram Bondye a.

Gen moun ki di: “Nou menm, nou fè Frè Branham tounen bondye”. Oke, annou panse ke kalite sa ale byen. Nou konnen yo jis ap eseye kritike nou. Nou konnen nou pa t fè sa. Men, nou konnen tou yo pa t konprann sa, paske yo sou lòt bò a nan po a, yo pa te ka vin dèyè vwal la.

Nou ka di klèman, “Oke, sa pa twò lwen Pawòl Bondye a. Èske li sa?” Nou jis vle fè yo konnen ke nou pa pèdi. Nou konnen ki kote nou kanpe. Nou konnen ki kalite vwal nou mete, e ki kalite van k ap soufle nou. Nou konnen ki sa fil nou yo ye, ak ki sa nwa nou an ye. E nou konnen ki jan nou kanpe.

Lè Bondye t ap manifeste nan mond lan, li te kache dèyè yon vwal, dèyè yon po yon nonm yo rele Jezi. Li te vwale epi kache dèyè po yon nonm yo te rele Moyiz, epi yo te bondye, bondye; men yo pat Bondye yo , yo te Bondye , yon sèl Bondye, jis chanje mask li, fè menm bagay la chak fwa, pote Pawòl sa a.

Nou afilye ak Pawòl la, Mesaj la ak pwofèt lè a, epi li ap rale nou ak mennen nou lakay nou nan Syèl la. Nou se yon pakèt moun nan mond lan, men Bondye voye nou yon kòd ki ap rale nou la. epou li soti nan dezòd sa a, vin nan prezans Bondye. Nou se yon boulon Pawòl fofile a.

Bondye, ak po sou Li! Li ta ka sonnen tankou yon kasket chinwa , pou mond lan, men li ap atire tout moun vin jwenn li.

Mesaj sa a se Laman ki soti nan Syèl la, Manje kwayan yo ki se sèlman pou nou, epi li kache tèt li nan , Lepouz li a. Glwa chekina, sou Pen pwopozisyon an, te anpeche l gate.

Bondye te bay yon Chemen pou jodi a, Mesaj sa a ak mesaje li a; Bondye vwale ak po sou li. Kounye a, se Bondye ki kache tèt li nan nou, Lamarye li a, ki ka sèlman manje sou Vwa Bondye ki pi a ki te konfime pa kolòn dife a.

Nou pa kont senk don ministè yo, Bondye pa don, Bondye te rele yo pou sèvi l . Y ap swiv epi fè jan Lespri Sen an ap dirije yo. Nou jis fè jan Sentespri a ap mennen nou fè epi li ap dirije n ak dirije nou pou nou rete ak band yo sèlman.

Donk, kounye a, koute chak Pawòl. Kapte li. Epi—epi si w ap pran Li sou kasèt, oswa nenpòt bagay, Lè sa a, ou rete dwat ak ansèyman band sa a. Pa di anyen men sof sa band sa a di. Jis di jis egzakteman sa band la di

Pou nou, SÈL FASON POU TANDE LI : “CHAK PAWÒL”, “ANYEN MEN SA BAND YO DI,” “EXACTEMENT SA BAND YO DI,” SE PEZE JWE EPU TANDE band YO.

Se konsa, nou envite w vin koute jis sa. band yo di Dimanch a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, epi vin yon bagay etranj avèk nou pandan n ap tande Mesaj la: Etranj lan 64-0614E.

Frè . Jozèf Branham

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

I Korentyen 1:18-25
II Korentyen 12:11

22-0731 Bondye K Ap Devwale A

Mesagj: 64-0614m Bondye K Ap Devwale A

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Pawòl ekri a,

Chak semèn vin pi gran ak pi gwo. Dimanch, nou te gen opòtinite gade, epi deside, KISA NOU WE? Eske nou te wè yon minis, NON! Eske nou te wè pastè nou an, NON! Lè nou te gade pi lwen pase vwal kò imen an, nou te wè Jezikri ki te revele tèt li e ki te parèt.

Pandan nou t ap tande band yo pandan y ap desann, Li te vin pi klè ak pi klè, si ou gen zòrèy pou tande ak je pou w wè. Kounye a nou wè Bondye ouvètman. Vwal la chire, epi nou wè Bondye kanpe devan nou, kolòn dife a ap parèt klè.

Li te avèg kèk, men pou nou, Li te revele Verite a. Bondye te fè lwanj mesaje li a devan nou, menm jan li te fè l pou Moyiz.

Ou pa dèyè vwal sa anko, youn ki piti, Bondye vin yon zye ranpli pou ou

Kisa li ye? Divinite vwale nan kò moun. Bondye, nan fòm yon moun, kache tèt li nan vi yo. Yo ka sèlman wè yon nonm epi di pwofèt Bondye a fè erè, li te di li menm,l ap eseye anseye pèp la ka gen erè sou band yo. Men, pou nou menm, Lepouz Predestine li a, nou wè ak tande Bondye epi nou pa wè erè.

Youn te wè yon moun, lòt la te wè Bondye. Gade? Epi se te Bondye ki te kache nan yon moun, ki te fè yo tou de dwat, men konfyans ou se nan sa ou pa wè.

Pou nou, nou pral kwè epi suiv erè pwofèt Bondye a ki jistifye a, si ta gen kèk , anvan nou pral pran yo epi kwè yo se Men sa Senyè a di.

Moyiz pa t dwe frape Wòch la yon dezyèm fwa. Menm lespri sa a t ap di nan jou sa a: “Gade, Moyiz fè erè.” Men, dlo a te vini kanmenm, epi si ou pa t bwè nan men Moyiz paske yo rele erè, ou t ap mouri. Se konsa li jodi a. Se konsa, anpil pou akizasyon.

Moyiz te gen Pawòl la. Koulye a, sonje, apre Pawòl la te parèt klè, Moyiz te Moyiz ankò. Gade? Men, pandan ke Pawòl sa a te nan li, li te Bondye; Oke, li pa t Moyiz ankò.

Frè Branham te gen Pawòl la. Apre Pawòl la te manifeste, Frè Branham te Frè Branham ankò, men pandan Pawòl sa a te nan li pou l te bay moun yo sou kasèt, li te Bondye; li pa t frè Branham. Konsa nou aprann, sa ki sou band yo se Pawòl Bondye yo, epi pa gen okenn erè nan Pawòl Bondye yo.

Nou pa sèlman kwè Li, men nou viv Li. Lè tout rès yo ale lwen Li, nou rete avèk Li! Nou kwè Li! Kèlkeswa sa nenpòt lòt moun fè oswa di, nou kwè Li epi answit nou aji sou Li. Si ou pa fè sa, Lè sa a, ou pa kwè Li.

Se konsa, mwen di, nan non Jezikri: pa ajoute yon sèl bagay, pa pran, mete pwòp lide ou nan li, ou jis di sa ki di sou band sa yo, ou jis fè egzakteman sa Senyè Bondye a genyen. kòmande ou fè; pa ajoute!

Peze jwe epi kwè TOUT PAWÒL jan Bondye te kòmande nou fè. Se Bondye k’ap pale ak Lepouz li bouch nan zòrèy.

Bondye te vwale ankò e li konfime Moyiz, pa vwal la, lè l te kouvri tèt li ak menm dife a, menm kolòn dife a desann. Soti nan—depi lè sa a… Nan men yo, pou yo te kapab sèlman tande Pawòl Bondye a. Ou jwenn li? Jis Pawòl la, yo tande Vwa Li. Paske, Moyiz se te , pou yo, Pawòl vivan an.

Bondye pa chanje pwogram li e li pa kapab. Li se Jezikri menm yè a, jodi a ak pou tout tan. Kidonk, pou nou menm, pwofèt li konfime a, William Marrion Branham se Vwa Bondye nou an, ak Pawòl Vivan pou epòk nou an.

Kounye a li pa jis yon Pawòl ekri pou nou, se yon reyalite. Nou nan li. Koulye a, nou ap jwi. Kounye a nou wè l. Kounye a nou wè li, Pawòl la, ki manifeste tèt li. Li kache, deyò, paske (poukisa?) Li kache nan kò moun. Ou wè sa?

Kèlkeswa sa, yo pa wè Li. Poukisa? Li pa te voyel pou yo.

Paske ou wè Li, èske w pare pou w tande l di w yon lòt fwa ankò KIYÈS OU YE? Lè li gade anba ranpa Laglwa a epi li wè ou, kiyès li wè?

* Mwen wè Pawòl la parèt klè. Sa li te di li t ap fè nan dènye jou sa yo, mwen wè sa ap grandi. Mwen wè timoun yo manje Pen Chekina sa a ki soti nan manmèl Pawòl sa a, ki kwè Li. Amèn!

* Lè sa a, nou vin yon pati nan li, menm jan ou se vwal ki vwal li. Ou fè pati li, toutotan Kris la nan ou, menm jan Kris la te soti nan Bondye. Paske Bondye te nan li, li fè li Bondye. Epi kòm Kris la nan ou, espwa Glwa a, ou vin yon pati nan Kris la.

* Li te di: “Ou se lèt ki ekri,” oswa, “ou se Pawòl ki te ekri a, ki parèt klè,” pa gen anyen ki ka ajoute nan Li. Ou pa ka di, “Mwen se yon lèt ekri,” epi k ap viv yon lòt kalite yon bagay men sa Sa a te deja ekri, paske pa gen anyen yo ka ajoute oswa retire.

Fè lwanj non Senyè Jezikri a. LI WÈ NOU. NOU WE LI. Nou se Pawòl li ki manifeste jodi a.

Vin jwenn nou nan Dimanch sa a 12:00 P.M., lè Jeffersonville, jan Bondye kanpe devan nou; kolòn dife a ki kouvri ak kò imen an, e li di nou Pawòl nou dwe viv nan jou sa a. Se glwa Shekina a ki ap fè pare nou. Pen pwopozisyon pou kwayan an.

Bondye k ap devwale 64-0614M

Frè. Jozèf Branham

Ekriti yo pou w li anvan w tande mesaj la:

Matye 24:24
Sen Lik 17: 28-29
Sen Jan 14:14
1 Korentyen 12:13
2 Korentyen 3:6 – 2 Korentyen 4:3
Filipyen 2:1-8
1 Timote 3:16
Ebre 13:8
Revelasyon 10:7 & 19:13
Egzòd chapit 19 ak 20
Jowèl 2:28
Malachi 4:5