Category Archives: Uncategorized

24-0225 Moto Ndenge

Nsango: 64-0614E Moto Ndenge

BranhamTabernacle.org

Baninga balingami,

 Ezali 12:00 nsima ya nzángá na Jeffersonville, ngonga ya 7:00 nsima ya nzángá na Afrika, ngonga ya 10:00 ya ntóngó  na etúká ya Arizona;  Mwasi ya libala ayangani elongó útá na mokili mobimba.  Tozilaki mpóso mobimba mpo na ntango oyo.  Tozali na nse ya bozili na etíngia monene, kozila Nzambe áloba na biso na nzela ya mbɛbu ya moto na nzela ya mwanje na Ye ya nsambo, motindami na Ye ya nguya.  Tozali kobóndela, “Nkolo bongisa ngai, pakola ngai, mpe pesa ngai Emoniseli koleka ya Liloba na Yo.”

 Tosepeli, mpo toyebi solo mpenza, ete mosakoli, mpe bobele mosakoli nde, azali na Maloba ya Bomoi mpo na ngonga oyo.  Tokoki kozala na makoki ya kolimbola Yango nyonso te, kasi toyebi ete tondimi Liloba nyonso mpe tozali kopema likolo na Yango.

 Toyebi, kaka lokola Nkolo asalaki na Mose, Nzambe azali kobelema kokumisa mosakoli na Ye liboso na biso.  Na ntango wana, Aningisaki kaka ngómbá.  Mbala oyo, Azali koningisa lola mpe mabelé.

 Ntango  ekómi.  Mitema na biso mizali kobéta noki-noki kati na biso.  Toyoki Loyembo ya Ekólo na biso kobanda kobeta.  Na boyokani, Mwasi ya libala útá na mokili mobimba atelemi na makolo mpe abandi koyemba, NDIMA KAKA, makambo manso makoki, Ndima kaka. Nzambe azali kobelema koloba na biso.

 Toyokaka boye: “Mbote baninga.”

 Mitema na biso misepelaka kaka koyoka maloba maye 3 ya pete.  Mosakoli aúti kaka kobianga ngai moninga na ye.  Na nsima, ayebisi biso, .

 Nazangi bino nyoso.  Na—Etáli ngai te nákende wapi, Na—Na…ezali te, ezali bino te.  Nazali na baninga, bisika nyonso na mokili mobimba, kasi ezali —ezali te —ezali bino nyoso te.  Ezali na eloko moko na ntina na mwa libóké oyo kaka…nayebi te.  Nakanisaka mpo na bango…Nazali na —libóké moko te na mabelé, oyo nayebi, ekangami na ngai lokola libóké oyo.  Ézala—ézala ete Nzambe Ásála ete tókabwana te ete, na Bokonzi bokoyá, tózala kuna elongo;  libondeli na ngai.

 Emoniseli nini monene oyo Nzambe akomónisa biso lelo?  Tokoyoka nini?  Mbala mosusu toyokaki Yango mbala mingi, mingi liboso, kasi lelo ekokesene, mpe lokola mokolo mosusu liboso te.

 Ezali Nini?  Bilei ya Mondimi.  Lipa litandámi útá na Lola oyo tokosala na yango lipati.  Lipa litandámi lizali kaka mpo na biso, Mwasi na Ye ya Libala.  Ezali Nkembo ya Shekinah likolo ya Lipa liango litandámi nde ezali kobatela biso tobéba te.

 Bato ya libanda batalaka biso mpe batunaka, “Bino bato oyo bozali kosala nini?  Bozali kaka koyoka ba bande?  Bino bato oyo bozali mpenza Bato ndéngé.”

 Nkembo!!  Tozali na esengo mingi, mpe tozali na botondi mingi na Nkolo kozala Bato ndéngé;  magbómá mpo na Ye mpe Liloba na Ye lindimísámí.  Tosepelaka koyebisa mokili, “IYO, NA NDIMI LOTÓMO YA BANDE.  NA NDIMAKA KOFINA PLAY.  NA NDIMI EZALI MONGÓNGÓ YA LITÓMBÁ KOLEKA BOKOKI KOYOKA..  IYO, NA NDIMAKA KOZONGISA BA BANDE NA ETÉYELO.”

 Ntango ezipelo ya mimeseno elongolami, okoki komona ete Nzambe azali naino kaka Nzambe ya Liloba na Ye.  Azali naino kaka kobatela Liloba na Ye.  Azali—Azali Nzambe, Mokomi ya Liloba na Ye.

 Ata moto mosusu nani ásala nini, to áloba nini, tondimaka Yango, mpe na nsima tosalaka likolo na yango.  Soko osali Yango te, boye ondimi Yango te.  Ozali nsima ya ezipelo te.  Ezipelo wana ezali ya moto moko.  Etindá yango ezali moko.

 Nalikíí mpe natii motema ete—ete bozalaki na bososoli ya molimo ya eloko nini Nzambe wana azalaki komeka kopesa na Lingómba na bozangáka koyebisa yango polélé.  Bomóni?  Ezali eloko, ntango mosusu, tosengeli koloba makambo na lolenge ete ekoki kokóndisa, ekoki komema basusu kobima, basusu kolongwa, mpe basusu ko—ko —kobánza likolo na yango.  Kasi esalemaka na ntina.  Esengeli ésalema ndenge wana.

 Liloba limónisamelaki mosakoli ya Nzambe.  Ezali na libóké ya bato te, Bafalisai te, to Basadukai te, to lingomba moko boye to ekángá moko te.  Ezali MOSAKOLI!  Nzambe Azali na moto moko.  Azwaki te makanisi mibale to misato makeseni.  Azwaki moto moko.  Azali na Liloba, mpe ye kaka.

 Na nsima, ekoki kozala ete bamosusu bakoloba ete, “Olingi koloba ete Nzambe akosala likambo ya ndenge wana na nko?”  Asalaki yango mpenza, Azali kosala yango naino.

 Lokola balobaki eleki mbula nkámá na nkámá, tozali koyoka likambo yango moko lelo oyo: “Kasi ezali na bato mosusu awa oyo Nzambe abiangi.”  Ezali solo.  Mpe ntango nyonso balandi mpe bakei libosó, Amen, kasi ntango moko ameki kotelema mpe kozwa esika ya Nzambe oyo Nzambe apesaki mosakoli na biso, oyo Akanaki liboso mpe abongisaki na mosala wana, tosengeli kotikala na Liloba lindimisami , Mongóngó  ya Nzambe mpo na mokolo na biso.

 Boyeba, kufa, kotikala mosika na Yango sikawa.  Esengeli okota na Yango na nzela ya ezipelo oyo, soki te okokóta te.  Lolengé nini Nzambe akokaki koyokela bango mawa, kasi bókanisa ezalaki nini, ete Nzambe azali komonisa oyo ezalaki nsima ya ezipelo wana.  Botala oyo ezalaki nsima ya ezipelo, Liloba!  Ezipaki nini?  Liloba!  Ezalaki nini?  Ezali na kati ya sandúku.  Ezalaki Liloba oyo ezipelo yango ebombaki.  Bomoni?  Mpe Yesu azalaki Liloba yango, mpe Azali Liloba yango, mpe ezipelo ya mosuni na Ye ebombaki Yango.

 Epai na biso, ezali bomónisami!  Ezali lisusu liloba ya monoko te, ezali likambo mpenza!  Amen!

 Toyebi epai na basusu tozali Bato ndéngé, mpe tokoki koyokama lokola elémá  epai na mokili, kasi ezali kobenda bato banso epai na Ye.

 Yaka mpe kótisámá bó nsinga ya botongi kati ya Liloba elongo na biso Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka mosakoli koyebisa mokili lolenge nini tozali Bato Ndéngé 64-0614E.  Tozali na lipambú mingi mpe na botondi mingi koloba ete tozali yango.

 Ndeko.  Joseph Branham

 Makomi ya kotánga liboso ya koyoka Liteya:

 I Bakolinti 1:18-25

 II Bakolinti 12:11

24-0218 Kozipolama Ya Nzambe

NSANGO: 64-0614M Kozipolama Ya Nzambe

PDF

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwasi Ya Libala Nsima Ya Ezipelo, .

 Mpo na nini nakobaka koyebisa bino mbala na mbala, “KOFINA PLAY ezali likambo ya litómbá mingi oyo bokokí kosala”?  Mpo na nini nazali kokoba koyebisa babáteli, “Bózongisa Ndeko Branham na bitéyelo na bino”?

 Ezali na yango kaka petee.  Na boyókáká Mongóngó ya motindami mwanje ya nsambo likoló ya bande, ezali kozala koyoka LILOBA YA BOMOI.

 Liboso ya bato, Nzambe azipáki lisusu mpe andimisaki Mose, na ezipelo , na bomizipáká na Móto yango moko, Likonzí ya Móto yango moko likitákí.  Longwá —longwá wana…Longwá na bango, boye bakokaki koyoka kaka Liloba ya Nzambe.  Bosimbí yango?  Kaka Liloba, bayokaki Mongóngó na Ye.  Mpo, Mose azalaki, epai na bango, Liloba ya bomoi.

 Bosili boyóká Motéi mpenza ya ntango!  Mongóngó oyo tozali koyoka likoló ya bande ezali Mongóngó ya Liloba ya Bomoi mpo na mokolo na biso.  Ekoki na yango kaka te kozala monene koleka Yango.

Na mikolo ya Mose, kaka bana ya Yisalaele oyo bazalaki kati na moláko nde bakokaki koyoka Mongóngó na Ye.  Kasi lelo, Nzambe alingaki MOKILI eyoka Mongóngó na Ye, YANGO WANA  ASALAKI ETE ÉTIAMA LIKOLO YA BANDE, ete Mwasi na Ye ya Libala ayoka Mongóngó ya Liloba ya Bomoi.

 Nzambe amizipaki kati ya mosakoli na Ye, koloba Maloba na Ye epai na bango.  Yango nde  Asalaki.  Mose azalaki Liloba wana ya bomoi epai ya bato, ezipámáki na Likonzí ya Móto.

 Soko ozali na Emoniseli na yango te mpo na mokolo na biso, okoki kozala Mwasi ya libala ya Yesu Klisto te.  Soko ozali na yango , boye OZALI Mwasi ya libala ya Yesu Klisto mpe okosengela koloba, “ezali na eloko moko te ya litómbá koleka koyoka ba bande, mpo Ezali Mongóngó ya Nzambe koloba na yo mbɛbu na litoi.”

 Mingi balukaka kobangisa bato mpe balobaka ete tozali kotia lokúmu mingi likolo ya mosakoli;  tozali kosambela ye.  Baninga na ngai, Ye nde alobaki makambo maye, ngai te.  Nazali kaka kozongela Liloba.

 Lokola esalemáki na eleko moko na moko, Bonzambe ezipamaki kati na mosuni ya moto.  Botala, Asalaki.  Basakoli bazalaki Bonzambe, ezipámí.  Bazalaki Liloba ya Nzambe (ezali bongo?) ezipami kati na mosuni ya moto.  Na bongo , bayebaki kútu ata Mose na biso te, bomoni, Yesu.

Tozali kosambela moto te, kasi Nzambe, Oyo azipami mpe azali komimonisa na nzela ya mosakoli. Mpo na kososola mpe kondima yango, osengeli kosala oyo.

 Bozali lisusu nsima ya ezipelo wana te, Bana miké, Nzambe ayei na miso na bino polele.

 Tozali lisusu nsima ya ezipelo wana te, tokoki komona Ezali Nzambe komimonisa polele.  Emónisámí ete koyoka Mongóngó wana likolo ya ba bande ezali Nzambe koloba na Mwasi na Ye ya libala.  Tondimi Ezali Nzela na Ye epesami mpo na lelo.

 Tokoki koloba kaka AMEN na Mongóngó wana, mosusu te.  Mongóngó wana, ekoteya, kolakisa mpe ekomónisa biso nyoso esengeli na biso koyeba.  Mongóngó wana ekotálisa biso Nkolo na biso Yesu Klisto.  Mongóngó wana ezali nyoso tolingi mpe nyoso tosengeli na yango.

Tozali na botondi mpo na bótano ya lotómo Nzambe azali kosalela kotálisa bato na Mongóngó wana;  epai na babáteli baoyo basímbí emónoneli  mpe bazali na emóniseli ete koyoka ba bande kati na mangómbá na bango ezali likambo monéne koleka bakoki kosala mpo ya bato na bango.

Tobiangi bino boya koyoka elongo na biso Mongóngó wana ya nguya Liloba ya Bomoi Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka yango komonisa: Kozipolama Ya Nzambe 64-0614M.

 Ndeko.  Joseph Branham,

24-0211 Bobongola Miso Epai Na Yesu

Nsango: 63-1229E Bobongola Miso Epai Na Yesu

BranhamTabernacle.org

Molingami Mombóto Motówisámí,

 Okoki bobele nde kokanisa boniboni ekokaki kozala bikamwa kofanda na nsé mpe koyoka mwanje ya nsambo motindami ya Nzambe koyebisa yo boniboni azangaki te koyebisa yo toli nyoso ya Nzambe? Kokende na bolaí bonene ya likambo na ntina ya Bobéndami ya Misato, mpe kotalisa yo lolenge nini endimisami sikawa?

Boniboni Nzambe Alobaki bisendé bíkelama; bobele lokola elobaki Ye ete mpate ékelama mpo na Abalayama. Boniboni Mongóngó yango moko moyebisaki ye áloba na ndeko mwasi moké ya komisókisa abiangamaki Hattie, oyo aútaki kaka koloba eloko esengelaki, mpe koyebisa ye ete Mongóngó yango moko mokelaki biséndé molobaki kopesa ye ézala eloko nini elingaki ye mpe komona soko ekómaki bobele na ntango wana te.

 Boniboni mokolo moko ezalaki ye na bokila na zamba elongo na baninga na ye, ekumbaki ekasi eyaki oyo ekokaki kopusa ye kolongwa.

 Kasi Boniboni Nzambe Alobaki na ye, mbebu na litói, mpe alobaki: “Nakelaki likoló mpe mabelé. Natilimisaki mipepe mikasi likolo ya Mbú.”

 Boniboni apumbwaki mpe alongolaki ekoti na ye wana Mongóngó  yango molobaki na ye: “ Loba kaka na ekúmbákí, mpe ekosila. Nyoso ekoloba yo nde ekokóma.”

 Atíkálá kobete Mongóngó wana ntembe te, kasi alobaki mpe asolóláki boye: “Ekúmbaki, tiká. Mpe, yo mói, bimá bó esengeli mpo na mikolo minei, kino ekosila biso kobima awa.”

 Koloba kaka bongo, mbula ya mabángá,  mbula mpembé mpe nyoso etélemaki. Boni bobele na mwa ntango mói ya molungé mongengaki na mokongo na ye. Mipepe mibongwanaki mpe mapata, lokola eloko moko ya libombami, komata na mipepe, mpe mói mongengaki nsima ya mwa minúti.

 Nambisa akoyebisa yo boni kútu mbula 16 liboso emonisama, Nzambe Amonisaki ye ete ezalaki na ebímbá na ebombelo ya mwasi epai ya loboko ya mwasi ya Ndeko Mwasi Branham, mpe mpo ya nini etiámaki wana. Boniboni babondelaki mpe babondelaki ete Nzambe álongola yango.

Bongo, basosolaki ete ezalaki kaka Nzambe kotia kondima na bango na emekeli.

 Na nsima liboso kaka élongolama na lipasó, azalaki koloba na Nzambe mpe koyebisa Ye boni azalaki mwasi malamu mingi epai na ye.

Boni atikálá Soki moké te kolelalela na ntina na ye kozanga kozala na ndako. Boni azalaki ntango nyoso na makambo manso mabelemi mpo na ye wana elingaki ye kokende bokila, komipemisa mpe koloba na Nkolo.

 Na bongo ayokáki eloko moko kati na eteni ya ndako. Lokola atómbolaki miso, Mongóngó yango molobaki: “Telema,” mpe moyebisaki ye: “Eloko ata nini ekoloba yo, ekozala sé bongo.”

 Azilaki bobele monúti moko, nsima alobaki: “Libosó ete loboko ya mónganga lómama ye, Lobóko ya Nzambe lokosila kolongola ebímbá, mpe ekozuama kútu te.”

 Ndambo ya ntáká moko ya sekónde libosó loboko ya mónganga lómama ye, abikisamaki. Boni mónganga ayebisaki ye: “Nalingi koyebisa yo solo, Mama Branham, ete  ebímbá yango ezali wana te. Ozali na ebímbá moko te.”

 Boni Liloba ya Nkolo libongí be!

 Koyoka ye koyebisa yo ete ntembe ezali lisusu te na makanisi na ye, ayebi oyo Bobendami ya Misato ezali, mpe ayebi oyo esálaka. Mpo na komona na ye, ekozala eloko oyo ekobanda Kondima ya Konetolama, mpo ya bolongwi.

 Mpo na biso kaka kozala na bokóndé mpe kimia, lokola ngonga ekokóma noki epai wapi Nzambe akosala makambo manéne mpo na biso.

Wana ntango yango ekómi, wana kokámolama ekokita na nsé, na bongo tokomóna oyo emónaki biso mpo na ntango moké, komonisama na litóndi na nguya na yango.

 Tokozala na lipamboli yango monene Lomíngo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville. Nalingi kobianga yo kozala eteni elongo na biso lokola tozali koyoka: Bóbóngola Miso Epai Na Yesu 63-1229E.

Tokozala te koyangana elongó koyoka moto; bato batóndi ebelé na balabála, mpe nyoso bazali na lolaká  lolengé sé moko. Tokozala te kotalela mpe koyoka kaka motéi moko boye, to mobateli, tokozala kotálela mpe koyoka Yesu.

Tokosangisama elongo zingázingá ya mokili mobimba koyoka Moto Yango, Moto na Nzambe yango, Yesu wana ya Nasalète ya mosuni, Ye Nzambe, koloba na Mwasi na Ye ya libala.

Osengeli komituna, ozali kotala nini lelo? Omónaka nini ntango otálaka? Okoki bobele komona Ye lokola ozali kotala Ye na nzela ya Liloba.

 Oyo ezalaki Ye ntango atambolaki kati na Galilai, nde eloko yango moko ezali Ye na Jeffersonville na mpokwa oyo, eloko yango moko ezali Ye na Eyanganelo ya Branham. Olukaka komona nini, mobandisi moko, moto moko ya ebongiseli? Okomona yango kati na Yesu soki moké te. Olukaka nde komóna bonganga moko monéne? Okomona yango kati na Yesu soki moké te. Te. Okomona Yesu ko boni?

Na nzela ya Liloba ya Nzambe limonisami, mpo ete Azalaki Liloba limónisámi ya Nzambe. Oyo ezalaki Ye ndèle, Azali yango na mpokwa oyo, mpe Akozala libela.

 Tala epai na Yesu sikawa mpe biká;

Etiami kati na Liloba na Ye, Aleluya!

Ezali kaka ete to “táli mpe tobiki.”

Ndeko Joseph Branham

 Makomi ya kotanga kati ya bomíléngeli koyoka liteya:

Mituya 21:5-19

Yisaya 45:22

Jekalia 12:10

St. Yoane 14: 12

24-0204 EZALI NA MOTO MOKO AWA OYO AKOKI KOPELISA POLE

Nsango: 63-1229M EZALI NA MOTO MOKO AWA OYO AKOKI KOPELISA POLE

BranhamTabernacle.org

Molingami Elembetele Ya Yesu Klisto,

Bato bakanisi ete tozali ligbómá, kofanda kati na ba ndako na biso mpe na masámbo na biso, koyoka ba bande. Bakanisi ete tozali kokufa na nzala. Bazali nde na boyebi moké koyeba ete tozali kofanda kati na bozali ya Pole ya Mwana ya Sánzá ya Mwambe, kotela, mpe koleisama na Bilei Bibombamaki lokola bana na ngombe kati na lopango.

Tozali lisángó likembi koleka, pene ya kozwama. Soko balingi kobika kati na mimesano ya bango, bokende liboso. Biso Te, tozali kobika kati na Pole mpo na mokolo na biso.

Pole mpo na mokolo na biso nde nini? Nzambe Atindi na mokili mwanje na Ye ya nsambo ya nguya kokamba Mwasi na Ye ya libala. Azalaki nani? Azalaki mosakoli. Oyo elobaki ye ekokisami. Azalaki Liloba ya Nzambe limonisami. Azalaki komonisama ya Pole ya Liloba ya Nzambe. Azalaki Pole ya Nzambe mpo na lelo.

Mose akendeki na ye kaka liboso, ata bongo, mpo ete azalaki Bomoi, azalaki Pole ya ngonga. Oyo azalaki na yango, ezalaki nini? Nzambe komonisa Liloba na Ye lilakamaki na nzela ya Mose, mpe Mose azalaki Pole.

Eliya azalaki Pole… Pole! Aleluya! Azalaki Pole. Pole! Azalaki Liloba ya Nzambe limonisami. 

Yoane, ntango ayaki na mabelé… Yesu alobaki: “Azalaki Pole makasi mpe ya kongenga.” Aleluya! Mpo na nini? Azalaki Liloba limonisami.

Na bongo kokokana na Liloba, Pole mpo na mokolo ya biso nde mosakoli ya Nzambe, William Marrion Branham. Ye oyo azali kogánga kati na lisobé ya Babele: “Bobima kati na ye, bato na Ngai, ete bosangana te na masumu na ye.” 

Azalaki bokokisami ya Malaki 4:5, mpe Emoniseli 10:7. Alobaki kaka mpe asololaki: “Ekozala wana,” mpe ezalaki wana, na eloko moko te kati na yango. Azalaki na esénde soki moke te; ata moko ezalaki wana te. Asololaki kaka: “Tika ete ezala,” mpe ezalaki.

Liloba ya Nzambe liyebi kokweya te, mpe esengeli likokisama. Tomoni Pole; Liloba na Ye lilakaki Ye mpo na lelo oyo. Litalisami mpe lindimisami ete ezali Solo. Ezali Pole ya ngonga. 

Ezali na eloko ya kokitana te kati na koyeba ete oyo ezali biso koyoka ezali Liloba limonisami mpo na lelo. 

Ezali na NYAMA MIKÉ YA MIKONDÓ KATI NA YANGO TE… ELOKO TE. Soko basusu basepeli na eloko mosusu, bokende liboso, kasi biso te.

Elingi te koloba ete okoki koyoka mobateli na yo te, to moteyi akoki koteya te; soko moke te, kasi OSENGELI kokongola liloba nyoso ozali koyoka na nzela ya ekongoleli monene ya Nzambe, ETINDA OYO LIKOLO YA BANDE.

Ntango balobaka ete mikolo ya Etindá ya moto moko mileki, yango nde NYAMA MIKÉ YA MIKONDÓ.

Ntango balobaka ete Etindá oyo ezali Etemelo ya bango te, yango nde NYAMA MIKÉ YA MIKONDÓ. Ntango balobaka ete koyoka ba bande ekoki te, yango nde NYAMA MIKÉ YA MIKONDÓ

Eloko monene oyo eleki kaka Kofina Play ezali te, na boyebáká ete okoki koloba AMEN na Liloba moko na moko. 

Ezali na esika mosusu te okoki kosala yango longolá sé boyoki Etindá ya ngonga.

Sikawa tozali Elembetele ya Yesu Klisto mpo na lelo. Tozali Liloba na Ye limonisami. Tozali baoyo Aponaki koyamba Emoniseli na Ye monene koleka na ntango ya nsuka.

TOZALI MWASI NA YE YA LIBALA.

Bobele Mwasi na Ye ya libala nde akozala na Emoniseli ya Pole mpo na lelo. Bakoyeba, ete Pole oyo ekobongisa bango be. 

Pole oyo ezali Molimo Monsanto koloba na nzela ya mwanje na Ye motindami. 

Okolinga kofanda kati na bozali ya Pole ya Nzambe mpo na ngonga? Boye nabiangi yo oyo komibakisa na biso mokolo mwa Lomingo  na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka Ezali Na Moto Moko Awa Oyo Akoki Kopelisa Pole 63-1229M.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya losámbo:

Genese 1:3, Mokapo ya 2

Njembo 22

Yoele 2:28

Yisaya 7:14, 9:6, 28:10, 42:1-7

St. Matai 4:12-17, Mikapo 24 mpe 28

St. Malako Mokapo 16

Emoniseli Mokapo 3

24-0128 NDENGE MISATO YA BANDIMI

Nsango: 63-1124E NDENGE MISATO YA BANDIMI

BranhamTabernacle.org

Molingami Mondimi, .

 Ezali kitoko boni koloba, NAZALI MODIMI.  Na kati ya endimeli moko te;  Liloba!  Na ebongiseli moko te;  Liloba!  Oyo moto mosusu alobi te;  kasi oyo Liloba elobi!

 Tobeteke ntembe na eloko moko te, tondimaka Yango bobele kondima.  Ata Éyókana lolenge nini to nini moto ata nani mosusu ásengela koloba na ntina na Yango, tozali mondimi ya solo.  Tozali na emoniseli ya molimo ya Liloba.

 Tomoni ngonga tozali kobika kati na yango. Tomoni Etindá ya ngonga. Tomoni motindami ya ngonga.  Tomoni Nzambe komimonisa kati na Liloba na Ye.  Tomoni eloko mosusu ezali te kasi bobele Etindá Oyo, motindami Oyo, Liloba Oyo.

 Mondimi ya solo ayokaka eloko mosusu te kaka Liloba.  Nsuka wana.  Atálaka Liloba.  Alukaka bikweli te.  Alukaka mindondó te.  Andimi Nzambe, mpe ekáti likambo, mpe akóbaka na ye kaka libosó.  Bomoni?  Wana nde mondimi.

 Tokoki koyoka eloko mosusu te kaka Liloba;  Liloba oyo eyaka kaka epai ya mosakoli.  Bikweli te, ndimbola ya moto moko te, Liloba Peto lilobámáki mpe litiamáki na ba bande mpo na Mwasi ya Libala.

 Molimo ayeisi Liloba yango na bomoi na kati na biso mpe akómi na bomoi.  Na nzela ya kondima tomoni Yango mpe tondimi Yango.  Ekoya makelele moko útá na Lola oyo ekomema libatisi ya Molimo Mosanto ya lolenge wana kati ya Mwasi ya libala, ete ekolongola biso na mabelé, kati na Ngolu ya Konétolama.  Nzambe alakaki yango.

 Tozali kotiama na emekeli ntango nyonso, mikolo nyonso.  Satana amekaka koyebisa biso ete bomekami mpe bitumba na biso ezali nde Nzambe kotúmbola biso.  Kasi LOKUMU EZALA EPAI NA NZAMBE, ezali bongo te, ezali nde Satana kosala yango mpe Nzambe kolingisa yango.

 Nzambe azali kopesa biso komipekisa, mpe koyema biso ámóna tokosala nini.  Momekano eyáka koningisa biso, kotia biso na nsé mpenza, komona soko tokotelema wapi.  Kasi tolongaka etumba moko na moko, mpo tozali ndakisa ya bomoi;  Liloba ya Nzambe ezali kobika kati na biso mpe na nzela na biso.

 Boni tozali na litombá na miso na Ye?

 Moto moko te akoki kozwa esika na yo, ézala moke lolenge nini.  Olobi, “Nazali kaka mama ya ndako.”  Moto moko te akoki kozwa esika na yo.  Nzambe, kati na nkita na Ye monene, atandaki ézala bongo, Nzoto ya Klisto, na molongó, kino moto moko te akoki kozwa esika na yo.

 Yango ezali bikamwa boni?  Moko na moko na biso azali na esika.  Moko na moko na biso azalaki awa ntango Nzambe alobaki ete mokili mózala.  Atiaki  nzoto na biso awa kaka na ntango wana.  Nzambe atii biso awa na mabelé na ntango oyo kokokisa Liloba na Ye mpe kopesa biso Bomoi ya Seko.

 Moto nyonso asengeli kozua mokáno.  Otelemi wapi likolo ya Liloba oyo, Etindá oyo, motindami oyo?  Boni ezali na litómbá koyoka Liloba lilobami likoló ya ba bande?

 Na bisika nyoso bekeseni ya mokili, bande izali kozunguluka, na nzela ya ntómo ya ba bande.   

 Ezali lotómo ya bande lotindámi utá na Nzambe epai ya Mwasi na Ye ya libala na mokili mobimba.  Ezali koyebisa yo mpenza esika ozali, nani ozali, mpe soko ozali mondimi kati ya Liloba.

 Ozali kati na moko ya mabóké másato. Na motindo na yo ya eleko beébeé sikawa mpenza, motindo beébeé ya likanisi, ete, yo awa kati na litongi oyo ya bayóki awa bazali komonana, mpe yo oyo okozala na litongi ya bayóki bakoki komónana te ya bande oyo,  motindo ya makanisi na yo sikawa nsima ya boyóki bande oyo, eyebisi yo ozali na libóké nini.

 Nsima ya koyoka bande oyo, etálisi soko ozali kati ya libóké nini ya bato. Boko bandimi ete ozali na bosenga kaka te ya Liloba Péto lilobamáki likolo ya ba bande. Boko bandimi ete mikolo ya Etindá ya moto moko misilá koleka, osengeli koyoka mobateli na yo soko boye te obúngí.

 Bokabwani monene koleka kati na Etindá lelo ezali litómbá litiami likoló na boyóki ba bande.  Basusu bateyaka ete ezali mabe koyokisa ba bande na kati ya losambo;  kaka mobateli nde asengeli koteya.  Basusu balobaka ete kati-káti ezali, kasi koyokisa ba bande kati ya losambo ata moké te, to soko basali yango ezali mpenza kaka mbala moko- moko.

 Na mabanza ebele boye, makanisi ebele, ndimbola ebele boye ya Liloba, nani azali na solo?  Osengeli kondima nani?  Nde motuna moko moko na biso asengeli komituna.

 Mosakoli ayebisaki biso totála-tala yango na LILOBA, kasi te oyo moto ata nani alobi.  Okosala yango boni?  Ezali kaka na NZELA MOKO ya kosala yango, KOFINA PLAY.

 Esengeli kozala na eyano malamu moko, nzela malamu moko.  Moto na moto asengeli kozwa mokano mpo na ye moko.  Lomingo loye lokokata likambo na ntango ekoya mpo na nyoso baoyo bakoyoka Liteya oyo.

 Eloko moko osengelaki komituna: Nani nde moto sé moko oyo azali na yango Elobi Nkolo?  Likonzí ya Móto lindimisáki nani?  Nani akotalisa biso epai na Yesu?  Nani alobaki Liloba lizangi kokwea?  Maloba ya nani malobamáki na mabelé mazalaki mpenza na litómbá, kino mayókamáki kati na likoló?

 Soko olingi kozala na biyano bilámu, nalingi kobianga yo oya koyoka Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, Liteya: 63-1124E- Ndenge Misato Ya Bandimi.

 Ndeko.  Joseph Branham

 St. Yoane 6:60-71

24-0121 Nakosala Nini Na Yesu Oyo Abiangami Klisto?

Nsango: 63-1124M Nakosala Nini Na Yesu Oyo Abiangami Klisto?

BranhamTabernacle.org

Balingami Balingi Ya Bande,

Tolingi Etinda oyo na motema na biso mobimba. Ezali elengi ya kokó ya Nzambe. Ezali Liloba ya Nzambe Lindimisami kati na mobimba na yango, mpe likokisami mbala na mbala. Etinda oyo ezali eyano na Liloba ya Nzambe. Ezali Klisto yango moko apakolami, Liloba lipakolami mpo na mokolo na biso. 

Tozali na Liloba lindimisami ya Nzambe awa, kondimisa, kokokisa na nzela ya Molimo, ete Ayambi biso mpe Apesi biso Libatisa ya Molimo Mosanto. Tobatisami kati na Nkombo ya Yesu Klisto. Nsango Malamu yango moko, bilembo biango mei, bikamwa biango mei, lotómo lango mei, ata Likonzi ya Moto yango moko polele liboso na biso, kotalisa bilembo mpe bikamwiseli. Ekimelo ezali te, esika ata moko. 

Ezali ntango ya lisanga elongo na Nzambe mpe Mwasi na Ye ya libala. Mwasi na libala ya Klisto asili abiangami. Totiami elembo kati na Bokonzi na Nzambe. Mekaniki izali awa bobele kozila Dinamiki oyo ekomema biso longwa na mabele oyo kokota na Nkembo, kati na Konetolama.

Dinamiki yango ezali litóndi na Molimo Mosanto. Libanga ya motó likokita mpe likosangana na Nzóto. Na mbisa, wana ekosila motó mpe Nzoto kosangana elongo, litondi na nguya ya Molimo Mosanto likotombola BISO likolo mpe bakufi kati na Klisto bakosekwa kati na bozenga ya boyengebene na Ye mpe tokopumbwa na bitando ya likoló. 

Ngonga yango ezali kobelema noki. Ntango ekomi na nsuka. Mikano mia nsuka misengeli kozuama. Okosala nde nini na Liloba lipakolami ya mokolo  na biso? Otelemi wapi na Etindá ya ngonga oyo?

Okoloba kaka ete: “Nandimi Etindá. Nandimi Nzambe Atindaki mosakoli.” 

Yaka kaka te mosika kino awa, koloba: “Nandimi Etinda.”  Tósá nde motindiami. 

Soko osengeli KOTÓSÁ motindami: TALA, alobaki tósá motindami. Na bongo boni ezali na litomba kondima mpe koyoka Liloba moko na moko motindami yango alobaki? 

Okoloba: “Na bongo, nandimi Liloba moko na moko olobi, Ndeko Branham.” Ezali malamu, kasi yango ezali kaka-ezali kaka ete ozali na makokí ya kotanga.

Mpo na nini bato bakoki kosepela na ba bande te?

Moto nyoso akoki kozala mosakoli te. Ezali na mosakoli bobele moko, mpe Liloba likoyaka epai na mosakoli yango. 

Lingómba lisalaki malamu kino babandaki kobete Yango ntembe; to balingaki mingóngó mikeseni miyebisa bango, mpe milimbwela bango, oyo mosakoli yango alobaki. Balingaki Kola mpe Datana ya mikolo oyo. 

Bomoni, ebandaki na bobébisi bobele moké ya Liloba, mpe, eloko yango moko, ezali kosuka na lolenge yango moko.

Soko ebandaki na, mpe ekosuka na, bobele bobebisi moke ya Liloba, sóló mpenza oyebi boni OSENGELI kotikala na ba bande. Solo mpenza omoni mpo na nini Nzambe Alingaki ete Etinda oyo etiama na ba bande mpe ebonbama mpo na Mwasi na libala.

Nazali koloba makambo maye te mpo na kokitisa babateli na bino, to koloba ete oyoka mobateli na yo te, TE, kasi kotalisa yo litomba ya bofini Play mpe boyoki Etinda oyo likolo ya bande. 

Boni Lingómba lisengeli kotalatala yango lisusu, mpe lisusu, mpe lisusu, mpe lisusu! Tozali kozila Boyei na Ye. Tozali kotambola, tozali kozila kolongwa.  Epusi malamu na biso kotalataka yango na Liloba,  te na oyo moto soko nani alobaki. Ndimisama ete oyebi, yo moko, lokola likambo obiki mpenza elongo na Klisto. Talatala yango lisusu, mpe lisusu, mpe lisusu. 

ALOBAKI nini? Tosengeli totala-tala yango na Liloba lisusu, mpe lisusu, mpe lisusu. Okotala-tala yango na Liloba boni? Liloba ya lelo nde nini? Yango moko oyo ezalaki longwa na ebandeli, Biblia. 

Nzambe alobi ete nani nde molimboli ya Liloba na Ye? Ngai? Mobateli na yo? TE. Mosakoli andimisami ya Nzambe ya ngonga oyo nde molimboli bobele moko ya Liloba. Na boye, osengeli kotala-tala Lilloba moko na moko moto ata nani alobi lisusu, mpe lisusu, mpe lisusu na BA BANDE!

Soko Liloba yango ezali solo, mpe ondimi ete eloko bobele moko ya litomba koleka oyo moto ata nani, to mobateli ata nani akoki kosala, ezali KOFINA PLAY. 

Na bongo mpo na nini ko ezali mpasi mpo na moto ata nani oyo alobaka  ete andimi Etinda koloba yango? Zambi bandimi na bango Yango kaka te.

Mokano na YO ya nsuka ezali nini? Mpo na ngai mpe ndako na ngai, tokotikala elongo na Etindá oyo mpe motindami ya Nzambe, BA BANDE. Tondimi ezali na eloko mosusu te ya litomba koleka boyoki ya Mongóngó ya Nzambe likolo na ba bande.

  • Ezali na Mongóngó bobele MOKO Yango Elobi Nkolo.
  • Ezali na Mongónogó bobele MOKO Likonzi ya Móto yango lindimisami.
  • Ezali na bobele MOKO mwanje na nsambo motindami. 
  • Ezali na bobele MOKO Mongóngó Mwasi na libala akoki koyokana likolo na yango.
  • Ezali na bobele MOKO Mongóngó na Nzambe epai na libota oyo.

Soko ozali na Emoniseli yango moko, yaka komibakisa na ngai mpe liboké moke ya bandimi na mokili mobimba baoyo bandimi eloko yango moko, mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka mpe kozua mokano mwa biso mwa nsuka: Nakosala Nini Na Yesu Oyo Abiangami Klisto? 63-1124M.

Ndeko Joseph Branham

24-0114 Ye Oyo Azali Kati Na Bino

Nsango: 63-1110E Ye Oyo Azali Kati Na Bino

BranhamTabernacle.org

Balingami Bandimi Ya Kondima Ebongi Be, 

Mokolo moko na moko mitema mia biso mibetaka na lúkulúku ya likolo koleka. Tozali kozila ngonga ékoma ya Boyei na Ye ya noki. Nsómo nyoso elongwi. Komituna-tuna lisusu te, “Tozali nde Mwasi na Ye ya libala”? Etiamá lóngo kati na mitema mia biso lokola liboso naino te, TOZALI MWASI NA YE YA LIBALA. 

Totombwami kati na mokili ya Likoló, koyoka lotómo ya Yesu Klisto, lomisali nzoto kati na Lingómba na Ye. Etindá oyo endimisami mpenza na mobimba na yango na nzela na Liloba na Nzambe, na motindo ete ekokaki kozala moto te, esengelaki kozala Nzambe kosolola mbebu na litói na Mwasi na Ye ya libala.

Tondimi ezali moto te nde azali koloba na biso likolo na bande iye, Ezali Nzambe.

Oyo nazali komeka koloba: “Meká soki moko te kobungisa kondima na yo.” Tika te Satana ayebisa yo mabe na ntina na ngai; zambi, ezali na mingi. Kasi óbatela kondima wana; mpamba te, soko osali yango te, ekosalema te. Kotala ngai te, lokola moto; nazali moto, natondi na míko. Kasi botala oyo nazali koloba na ntina na Ye. Ezali Ye. Ezali nde Ye.

 Osengeli ótia motema mpe óndima kati na oyo ALOBI, TO EKOSALEMA TE. Totalaka mosakoli na Nzambe lokola moto te, lokola ebelé bakanisaka ete tosalaka yango. Tozali nsima na ezipelo ya mosuni ya moto, mpe nyoso ekomonaka mpe ekoyokaka biso ezali Nzambe koloba na kati na bibebu ya moto, MPE KOTIA MOTEMA MPE KONDIMA LILOBA MOKO NA MOKO.

Yango nde Emoniseli ya Yesu Klisto mpo na lelo. Kondima ete ezali Nzambe, moto te, koloba likolo na ba bande. Soko ozangi yango, moninga na ngai, osili kozanga Etindá ya ngonga mpe okoki kozala Mwasi ya libala te.

Satana atiaka ndimbola na ye likolo na yango, mpe mbala 99% atangaka maloba ya Etindá kaka lokola asalaki epai na Ewa, kasi ye Ewa apesamaki motindo kotikala na Liloba; oyo Adama alobaki na ye ezali oyo Nzambe alobaki, ezali te oyo moto ata nani mosusu alobaki ete elingaki koloba. Asengelaki atikala na Mongóngó ya Nzambe. 

Oyo nde mokolo monene koleka mokili motikálá ndèle koyeba. Bomoi ya Yesu Klisto, oyo abikaki mpe Amimonisaki Ye mpenza kati na bomoi ya mosakoli na ye, ezali sikawa kobika na mosuni kati na BISO, Mwasi na Ye na libala.

Tozali kosala mpenza kaka oyo Apesaki biso motindo tosala: kotikala na Liloba na botikáláká na Mongóngó ya Nzambe likolo ya ba bande. Ezali lotómo mpe manáka ma Nzambe ya bande mpo ya lelo.

Soko mpenza ondimaka ete William Marrion Branham azalaki mwanje ya nsambo motindami aponamaki na Nzambe, ye oyo nzambe aponaki koloba mpe komonisa sekelé nyoso ibombamaki kati na Liloba, Mongóngó ya Nzambe epai na libota oyo, moto oyo azalaki na kondima lokola moto moko mosusu te, ye oyo mwanje na Nkolo alobaki na Ye “soko omemi bato kondima YO, eloko moko te ekotelema liboso ya mabondeli ma yo”, na bongo Lomingo loye lokozala mokolo ya bendabika lokola mosusu te.

Ezali na ELOKO MOKO TE ekokoka ndéle kolongola Emóniseli ya Etindá oyo longwá na biso, ELOKO TE. Tokoki SOKI MOKE TE kobete Yango ntembe. Soko alobaki Yango, tondimi Yango.Tokoki ntango mosusu kososola Yango nyoso te, kasi tondimi Yango atako bongo.

Yesu Ye moko ayebisaki biso “Ye Oyo azali kati na bino Azali monene koleka ye oyo azali kati na mokili.” Tika ete yango ézinda kati na mitema na biso. Molimo na Ye ezali kobika kati na biso. Tokoki nde kososola yango? Sasaipi mpenza, awa ezali yo kotanga mokanda moye, Molimo Mosanto, Nzambe Ye moko, Likonzi ya Móto, azali kobika mpe kofanda kati na biso? Toyebi boni ete ezali solo? NZAMBE ALOBAKI BONGO!!

Satana azili ntango nyoso koyebisa biso ete tozali nsuka mpenza ya kokweya. Mpe alobi solo, tozali bongo. Akaniselaka biso, ete tozali te epai wapi tosengelaki kozala kati na Liloba. Solo lisusu, tozali wana te. Tosalaka makambo toyebi tosengelaki kosala te. Limbisa biso, Nkolo, azali na elonga. 

Kasi atako na mabunga ma biso manso, bolembu na biso nyoso, kokweya na biso nyoso, ebongolaka likambo te, TOZALI MWASI YA LIBALA. TONDIMI LILOBA MOKO NA MOKO!

Tozali komitala biso mpenza te to eloko nini tokoki kosala, tozali nde libebi. Toyebi na biso kaka ete Aponi biso mpe Apesi biso Emóniseli ya Liloba na Ye mpe eloko moko te ekoki kolongola Emóniseli wana na biso. Emwangisami kati na motema mpe bomoto na biso.

Ayebisaki biso tosengeli kozala na KONDIMA EBONGI BE. Tosengeli na yango Nkolo, KONDIMA EBONGI BE kati na Liloba na Yo. Tozali na kondima kati na oyo mosakoli na Yo alobaki ete ezali Yango Elobi Nkolo. Ezali Liloba na ye te, kasi Liloba na Yo mpo na biso.

Mosakoli na Yo alobaki na biso ete nyoso ezali biso na yango bosenga, soko kaka tondimi, mpe tozali na kondima kati na Liloba na Yo, tokoki kozua eloko sé eloko tozali na yango bosenga. TONDIMI. 

Nkolo, nazali na bosenga. Nazali koya liboso na Yo na kondima nyoso nazali na yango kati na Liloba na Yo, mpo Ekoki kokweya te. Kasi lelo, Nkolo, nazali koya liboso na Yo kaka te na kondima na ngai, kasi na kondima opesaki na motindami na Yo ya nguya mwanje na nsambo.

E Nkolo Nzambe, nasengi na Yo oyokela biso mawa. Mpe tika ete mobali nyoso mpe mwasi nyoso azali kofanda awa sikawa, oyo azali na lolenge ata nini ya bokono to mpasi; mpe lokola Mose amibwakaki ye mpenza na katikati, mpo na bato, na mpokwa oyo nabimisi motema na ngai liboso na Yo, Nkolo. Mpe na kondima nyoso oyo nazali na yango, oyo ezali kati na yo, oyo Opesaki na ngai, napesi na bango.

Mpe nalobi boye: oyo nazali na yango, napesi yango na eyánganelo oyo! Na Nkombo na Yesu Klisto na Nasaléte, bóya bokono na yo, zambi ye oyo azali kati na yo Azali monene koleka zabolo oyo azali komeka kolongola bomoi na yo. Bozali bana na Nzambe. Bozali basikolami. 

Esili. Liloba na Ye likoki kokweya te. Eloko sé eloko tozali na yango bosenga, tokoki kozua. 

Yaka komibakisa na biso mokolo mwa Lomingo na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, koyamba lipamboli monene mpe kopakolama útá na Nzambe lokola etini ya Mwasi ya libala akoyangana longwa na mokili mobimba koyoka Mongóngó ya Nzambe kotia KONDIMA na Ye elongo na KONDIMA na biso.

Ndeko Joseph Branham

63-1110E Ye Oyo Azali Kati Na Bino

24-0107 Milimo Oyo Ezali Na Boloko Sikawa

NSANGO: 63-1110M Milimo Oyo Ezali Na Boloko Sikawa

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Baoyo bakabwani,

 Nzambe ayaki na mokolo na biso mpe amimonisaki na mosuni ya moto, kati na moto moko na nkombo William Marrion Branham, mpo Akoka kokokisa Liloba na Ye.  Yango nde Emoniseli ya Yesu Klisto na mokolo ya biso.

 Koyoka Mongóngó wana mpe kondima Liloba moko na moko ezali Nzela sé moko Nzambe apesi mpo ya lelo.  Atindaki na mokili bato mingi bapakolamaki na Molimo Mosanto na Ye, kasi Atindaki mpe alobaki kaka na nzela ya moto moko komonisa Liloba na Ye mpe kokamba Mwasi na Ye ya libala.

 Abongolaka Manáka na Ye to Lolenge na Ye ya kosala makambo ata moke te.  Ndenge Asalaki yango mbala ya liboso, Asalaka yango mbala nyonso.  Akambaka bato na Ye Ye moko, na Likonzí ya Móto.

 Kobosana ata moke te, OZALI Mwasi ya libala moponami Nzambe aponaki mpe ezali na eloko moko te zabolo akoki kosala to koloba oyo ekoki kolongola yango epai na yo, ELOKO MOKO TE!  Abongisaki yo liboso ya kozalisama ya mokili.  Ayebaki yo ndèle, mpe ozalaki elongo na Ye.  Ayebaki nkombo na yo.  Ayebaki makambo nyonso na ntina na yo.  Ayebaki matá mpe kitá na yo.  Ayebaki kokwea na yo, mabungá na yo, mpe Alingaki yo kaka mpe aponaki yo kozalaki eteni na Ye.

 Bomoto na yo bokoki kolia kaka Liloba na Ye.  Eloko moko te ekoki kosepelisa yo bobele Liloba na Ye.  Olingaka kotanga Liloba na Ye mpe kobánza-banza likolò na Ye, kosambela útá na bozondó ya motema na yo.  Ntango oyoki Mongóngó na Ye koloba mbala moko na yo, etombolaka yo likolo koleka ezipelo ya ntango.  Mpo oyebi ete ofandi elongo na Ye na bisika ya Likolo lokola Alobaka na yo mbebu na litoi, komónisa yo Liloba na Ye, kokundwela yo, OZALI MWASI NA NGAI YA LIBALA.

 Zabolo akoki kotúta yo mpe kotúta mpe kotúta.  Okoki kokita mpenza na nse ntango mosusu mpe koyoka ete ozali nsuka ya kokwea;  oyoki lokola ozángeli Ye lokola moto moko mosusu te.  Ozali mabe mingi koleka mabe, kasi esika moko boye, na nsé na bozindó ya bomoto na yo, oyoki Mongóngó  Moke wana ya Kimia koyebisa yo: “Eloko moko te ekoki kokabola yo na NGAI, OZALI LILOBA NA NGAI.  Natiaki nkombo na yo na Buku Ya Bomoi ya Mwana na Mpate na Ngai, Ngai moko.”

 Nakoki koloba nini mpo na koyikisa yo mpiko lelo?

 Tikala kaka kati ya Liloba.  FINÁ PLAY mokolo nyoso mpe yoka Mongóngó ya Nzambe koloba Oyo Elobi Nkolo mpe koyebisa yo;  Nazali kosangisa yo nzinganzinga ya Liloba na Ngai.  Okoki kolonga LIKAMBO ATÁ NINI, mpo Liloba na Ngai lizali kobika mpe kofanda kati na yo.  Natalisaki yo, ozali na KONDIMA EBONGÍ BE.  Otii Elembo, mpe Ekómisi yo na Nsuka.  Nakotelema nsima ya Liloba na Ngai.  Nakosala oyo nalobaki nakosala.

 Maloba ma Ye mazali Bikamwá boni yango elobéli Ye biso Likoló na ba bande.  Toyebi Ezali moto moko boye te, moto ya mosuni oyo azali kati na biso.  Ezali Nzambe ya Seko na Seko koloba na biso, Mwasi na Ye ya Libala.

 Obiangámi komibakisa na Mwasi ya libala Lomingo loye  na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyangana koyoka Mongóngó wana  Moke ya Kimia : 63-1110M Milimo Miye Mizali Na Bolɔkɔ Sasaipi.

 Ndeko Joseph Branham

 Makomi ma kotánga liboso ya losambo:

 Genese 15:16

 St. Matai 23:27-34

 St. Yoane 4:23-24 / 6:49 / 14:12

 1 Petelo 3:18-22

 2 Petelo 2:4-5

 Yuda 1:5-6

23-1231 63-0901E BOKOMI NA NSUKA

Nsango: 63-0901E BOKOMI NA NSUKA

BranhamTabernacle.org

Tata Molingami,

 Tosakáni ntango molai mingi. Tokei na losambo mpo na ntango molaí mingi. Bandá boyóki ya Liteya, Elembo, epúsí Mwasi na Yo ya libala na nsúka.

Toyebi ete eloko moko ebelemi kosalema. Ntango ebelemi. Tolingi Óya mpo Ólongola biso na mokili oyo. Tolingi kozala elongo na Yo. Toyoki ete tokómi na nsúka na bozindó mpenza ya bomoto na biso.

 Tokozala kaka nde kosolola na ntina na yango? Tokómí mpenza na nsúka lolenge esengelaki? Tozali mpenza kolela epai na Yo ndenge tosengelaki mói na butú?

 Oo, Lingomba, télémá mpe míningánísá! Finá motema na yo, mílamúsá, na ngonga oyo! Tosengeli tokóma na nsuka, to tókúfa! Eloko moko ezali koya koúta na Nkolo! Nayebi yango lokola OYO ELOBI NKOLO. Eloko moko ezali koya, mpe epusi malamu tókóma na nsúka. Ezali kati na Bomoi mpe kufa. Ekoleka kati na biso mpe tokomóna yango te.

 Toyebi esengeli na bokómi na nsúka koyeisa Yo na mosala. Tosengeli kozala na Yango sikawa to tókúfa. Nkolo, tika ete tókóma na nsúka lokola naino liboso Soki moké te, bongo Okokóta na mosálá mpe koya kozua Mwasi na Yo ya libala oyo azali kozila.

 Sungá biso Tata ete tomípúsa na kati na Yango. Bobele te kotambola kati na Yango, na petee, kasi tópúsama na kati.

Ezali kaka te kosolola na ntina na Yango mpe kokóba na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Tolingi Koluka Yo na mitema na biso nyoso, na bomoto na biso nyoso mpe na likanisi na biso nyoso.

Nkolo, nsungá biso.

 Toyebi ete tozángeli Yo mbala mingi, Nkolo, kasi Oyebisaki biso ete soko tokwéi ; ezali na likambo moko kati na yango te; mpo na kobanda tozali bakwéi, kasi tozali na Yo Otélemi wana na loboko lokási mpe Okoki kosembola yango na nsé mpe kotómbola biso likolo ya mái.

 Mosakoli asangélaki biso ete Okokaki koleka likolo na biso bobele soko Omonaki Elembo etiamaki. Nkolo, tolandi Malako ma Yo mpe totii Elembo mpe tokómisi ba ndako na biso Lingomba ya bande, koyoka mpe kondima Liloba moko na moko.

 Ayebaka kaka E—Elembo. Nde Etindá ya ngonga! Nde Etinda ya lelo oyo! Nde Etinda ya ntango oyo! Na Nkombo na Yesu Klisto, boyamba Yango!

Tondimisami, mpe tondimi mpe totii eloko moko na moko Kokokana na oyo mosakoli ayebisaki biso.

 Tondimi makambo manso mazali kokóma na ntango na Yo ebongí be. Eloko ezangi te kozala na esika na yango. Tomónaki bilembo na Yo nyoso, mpe toyókaki mpe toyei na nsé ya elembetele ya Elembo.

Sasaipi awa ezali biso na nsé y’a elembetele ya Elembo, tokolia Elambo Lomingo loye kati na bokómi na nsuka. Zambí toyebi ete Obelemí kobeta na kosambisama.

 Tika ete tozua Yango Lokola elembetele ya Elekeli, wana ezuamaki Yango na lombángu, na ntango ya bokómi na nsúka. Tokómí na nsúka lisusu lelo Tata.

 Tozali na matondi, Nkolo, ete tokoki kotála nsima nambula oyo mpe komona nyoso Osaleli biso. Omonisaki Liloba na Yo epai na biso mpe Opesaki biso Emoniseli likolo ya Emoniseli lokola liboso naino soko moké te.

 Toyebi sikawa tozali bana na Yo mibali mpe basi. Tozali Mwasi Liloba na Yo abongí be Oúnelí kozila. Ezali Yo, kobika mpe kofanda kati na BISO. Oponaki biso, Obongisaki biso liboso, mpe sikawa Ozali koya mpo na biso.

 Nkolo, tika ete toluka Yo mói na butú. Tika ete tókóma mpenza na nsúka koleka epai na Yo. Tika ete tómipúsa kati na Yango lokola liboso naino te. Tika oyo ézala elánga ekoya Yo mpo na biso

Tolingi Yo Tata, mpe tolingi kozala kati ya Mokano mwa Yo mobongí be. Yaka kozala elongo na biso lokola tozali kosangana na 5:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, zingázingá ya Mongóngó mwa Yo mpe koyoka Yo koyebisa biso boni boni koya na Bokómi na nsúka 63-0901E.

Na mbisa zalá elongo na biso lokola ezali biso kosangana na bokómi na nsúka kati na Elambo ya Nkolo.

Oyo nde mikolo minene koleka na bomoi na biso Tata. Zambi toyebi Ozali koya noki komema biso na EZALELO na biso ekoya elongo na Yo. Tozali kozila mokolo na mokolo kati na mitema lúkulúku babulami baoyo bakei liboso na biso. Toyebi ntango tomoní bango, ntango ya boyei na Yo ekómi….NKEMBO!!!

 Tozali na Bokómi na nsúka mpo ya mokolo yango, Tata.

 Ndeko Joseph Branham.

 Makomi ya kotanga liboso ya losambo:

Esode 12:11

Yilimia 29:10-14

St. Luka 16:16

St. Yoane 14:23

Bagalatia  5:6

St. Yakobo 5:16

23-1224 Mpo na nini Beteleme Moké?

Nsango: 58-1224 Mpo na nini Beteleme Moké?

BranhamTabernacle.org

Molingami Mwasi ya libala oyo atiami Elembo,

 Nalingi ete biso banso tomilengela mpo na molulu ya elambo ya litomba mingi na ba ndako na mpokwa libosó ya mbula ya sika, mwa Lomingo , mokolo ya nsánzá 31 nsánzá ya Zomi na mibale. Tokozala koyoka Liteya, 63- 0901E Kokóma na nsuka, epai wapi Ndeko Branham akoti na molulu ya  elambo mpe kosukolana Makolo pene na nsuka ya bande.

 Liteya likoyokama na Voice Radio (na Angelé kaka), mpe ekolanda molongó ya losambo lokola tosalaki mpo na milulu ya elambo na Ndako mbala ilékí, kati na yango mozíki ya piano ekozala kobeta ntango  ya eteni ya losambo ya molúlú ya elambo, mpe Nzembo ya Nsango Malamu na ntango ya Kosukolana Makolo.  Tokobanda losambo na ngonga ya 5:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville.  Mpo na baye bazali ngámbo ya bibale minene, bomiyoka nsómi  koyokisa bande mpe kosala elambo na ngonga ya mboka na bino na lolenge ete elambo éliama liboso na  midí ya butú ya 2023.

 Nakoki kokanisa te lolenge moko ya malamu koleka tokokaki kosukisa mbula oyo ya 2023, mpe kobanda mbula ya sika ya mosala epai ya Nkolo na 2024, koleka kozala na kimia liboso na Ye, kokóma na nsúka na koleka mpo na Ye, kolia Elambo na Ye, kobóndanela mpe kolimbisana, kosukola makolo ya basanto na Ye, mpe koyoka Liloba na Ye.  Mpokwa godi nini oyo ekozala.

 Na nsé awa ezali na bikanganeli ya eternet mpo na ndenge ya kozwa/kobongisa vinyo mpe lipa ya elambo.

 Nazali na botondi mingi ete Nkolo apesi nzela mpo na biso kosangana elongo mpo na libaku ya bule boye.  Nazali mpenza kozila kokutana na bino banso na Mesa na Ye.

Lomingo loye tokozala koyoka Liteya ya Noele: Mpo na nini Beteleme Moké  58-1228 na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville.

 Nzambe apambola bino,

 Ndeko Joseph Branham

 Lomingo ya mokolo mwa 24 nsánzá ya Zomi na mibale 2023

 58-1228 Mpo na nini Beteleme Moké?

 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville. 

Lomingo ya mokolo mwa, 31 nsánzá ya Zómi na mibale 2023

 63- 0901E Kokóma na nsúka/ Elambo na ndako & Kosukolana Makolo 5:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville

Malako mpo na Kotumba Lipa/ Kosala Vinyo

Malako mpo na Kozua Vinyo ya Elambo/ Bisaleli mpo na Kosukolana Makolo