Category Archives: Uncategorized

23-0423 Masomphenya Apa Patmo

Uthenga: 60-1204E Masomphenya Apa Patmo

PDF

BranhamTabernacle.org

Okondedwa Okonda Mawu a Mulungu,

Ni chokodweletsa kukwanisa kulankhula ndi aliyense wa inu kuti mukonda Mawu a Mulungu. Palibe chimene chingatenge malo Ake. Kukhala ndi mwayi womvetsera tsiku lililonse la moyo wathu kwa Ambuye wathu, kulankhula kwa ife kupilera mu milomo yaumunthu, ndi kutiuza ife kuti Iye ndi ndani ndi kuti IFE NDIFE. Palibe malo, palibe liwu, palibe mpingo, ndipo palibe munthu yemwe angakhoze kukuuzani inu zinthu izi monga MAWU A MULUNGU.

Iye anatiuza ife kudzoza kwa Mawu kunali pa matepi. Zomwe tiyenera kuchita nikutyanka kuliza ndipo Mzimu Woyera uzazula chipinda. Mutumiki wathu anali kuchosa moyo, ndi nyali, kuchokera ku chuma cha mbale yaikulu ija. Iye anali ongenesa chingwe chake mmenemo.

Moyo wake uli pamoto ndi Mzimu Woyera. Nyali (moyo) wake wamizidwa mwa Khristu. Kupitilera mu chingwe chimenecho iye akukoka moyo womwe wa Khristu, ndipo ndi iwo, amapereka kuwala kwa ife, Mkwati.

Ndiye Iye akutiuza ife osati kokha kuti nyali ya mtumiki Wake wamphamvu ili pamenepo, koma ife tonse tikukoka kuchokera ku gwero limodzi. Tonse taviikidwa m’mbale imodzi. Ndife akufa kwa ifeeni ndipo mweo yathu yabisika ndi Khristu mwa Mulungu, yosindikizidwa mkati mwa Mzimu Woyera.

Palibe munthu angatikwatule m’dzanja Lake. Moyo wathu sungathe kusokonezedwa. Moyo wowoneka ukuyaka ndi kuwala mwa ife, kupereka kuwala ndi mawonetseredwe a Mzimu Woyera. Moyo wathu wamkati, wosaoneka ndi wobisika mwa Mulungu ndipo umadyetsedwa ndi Mawu a Ambuye. Ife tiri nalo Vumbulutso la Yesu Khristu mu tsiku lathu.

Momwe Mau amadyetsera moyo wathu. Palibe china chonga Icho. Momwe Iye waperekera njira kuti Mkwati, wochokera ku dziko lonse lapansi, asonkhane pamodzi kuti amve Liwu la Mulungu pa nthawi yomweyo. Ziribe kanthu zomwe otsutsa kapena otsutsa anganene, Mulungu wapanga njira ndipo ndi fungo lonunkhira bwino kwa Iye. Iye anangotiuza ife kuti Iye adzatisonkhanitsa ife tonse pamodzi kumapeto kwa tsiku lachitatu. Ulemerero!!

Tiyeni ife tonse tibwere pamodzi Lamlungu lino pa 12:00 p.m., nthawi ya Jeffersonville, kuti tinve Liwu la Mulungu likutibweretsera ife Chivumbulutso cha Mawu pamene tikumva: Maonesedwe a Patmo 60-1204E.

Choyamba, tiyenera KULOWA MU MZIMU pamene timva;

Liwu limene linamveketsa Mawu Ake m’Munda wa Edeni ndi pa Phiri la Sinai, liwu limene linamvekanso mu ulemerero wopambana wa Phiri la Chiwalitsiro, linali kumvekanso, ndipo nthaŵi ino kwa mipingo isanu ndi iwiri yokhala ndi chikwaniritso ndi chomaliza. vumbulutso la Yesu Khristu.

Mbale. Joseph Branham

Malemba oti muwerenge pokonzekera kumva Uthenga.
Kumbukirani kuwerenga ndi kumva bukhu la Mibadwo Isanu ndi iwiri ya Mpingo.
Yesaya 28:8-12
Danieli 7:8-14
Zekariya 4:1-6
Malaki 4:1-2, 4:5
Mateyu 11:28-29, 17:1-2
Yohane 5:22
Ahebri 4:3-4, 4:7-10, 4:12
Chivumbulutso 1:9-20, 19:11-15

23-0402 Mkwatulo23-0402

Uthenga: 65-1204 Mkwatulo

PDF

BranhamTabernacle.org

Wokondedwa Mawu Pamwamba pa Mawu,

Mipingo yambiri ikudabwa, kusokonezeka, kusokonezeka, kukhumudwa, kusokonezeka, kusokoneza komanso ngakhale kudodometsa zomwe zikuchitika ndi “Anthu a Matepi” awa ochokera padziko lonse Lamlungu lililonse.

Ndiwo Mgwirizano Wosaoneka Wa Mkwati Wa Khristu, atakhala mu Kukhalapo kwa Mwana, akucha, kudzikonzekeretsa tokha. Mkwati Wathu Wakumwamba wakhala akutiuza zonse za Kwathu Kwamtsogolo ndi Iye.

Masabata angapo apitawo anatiuza kuti: “Dziko lino si Kwanu, ndi Edeni wa Satana, ndipo ndidzaliwononga ndi moto. Ndiwe wokondedwa Wanga, amene Ine ndakusankha asanaikidwe maziko a dziko kuti akhale Mkwatibwi wanga. Tsopano, Lamlungu lino Ine ndikuwuzani inu nonse za Mkwatulo Wanga umene ukubwera posachedwa.”

Tili pansi pa chiyembekezo chachikulu chotere. Tikhoza kumva mumlengalenga. Zinthu zikuchitika mofulumira kwambiri.

Basi zomwe Baibulo linanena kuti zikanadzachitika mu tsiku lino, zikuchitika, tsiku ndi tsiku. Bwanji, zikuchulukana mofulumira kwambiri kunja uko, mu zipululu izo, ndi zinthu zikuchitika, mwakuti ine sindimakhoza nkomwe kupitiriza nazo izo. Ife tiri pafupi ndi Kudza kwa Yesu, kuti tidzalumikizana ndi Mpingo Wake, kumene Mawu amakhala Mawu.

Izi zonse zikuchitika kwa ife, Dona Wake Wosankhidwa, Mkwatibwi wa tsiku lino. Ndife tokha amene timawona zinthu izi zikuchitika.

Iye watikonzeratu ife ku m’badwo uno ndipo palibe wina aliyense amene angatenge malo athu. Ife tsopano ndife ana aamuna ndi aakazi owonetseredwa kotero kuti ife tikhoza kuyanjana ndi Iye; ndicho chimene Iye akufuna.

IFE NDIFE Mawu pamwamba pa Mawu, nyongolosi pamwamba pa nyongolosi, Moyo pamwamba pa Moyo, ndi thunthu lathunthu la Mkwati wa Ambuye Yesu Khristu.

Ngati inu muli nacho chomufuna, yankhulani Icho. Inu ndinu Mawu pamwamba pa Mawu. Musayang’ane mdima wa dziko lotizinga; matenda, matenda, kupha, kuthedwa nzeru, misala ya anthu amene sadziwa ngati ali mwamuna kapena mkazi. IFE NDIFE MKWATII, wokonzedweratu, wolungamitsidwa, Mkwatibwi wowonetseredwa wa Ambuye Yesu Khristu.

Osawopa kalikonse. Khalani okondwa ndi kusangalala. Nthawi yayandikira. Tikukonzekera kuchoka mnyumba yazirombo iyi, ULEMERERO!!!

Bwerani mudzakonzekere nafe ku Mkwatulo, Lamlungu pa 12:00 p.m., nthawi ya Jeffersonville. Simudzakhalanso chimodzimodzi.

M’Bale . Joseph Branham.