22-0918 I Muunzi Uuciza Wa Sibwiinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika

Mulumbe: 64-0802 I Muunzi Uuciza Wa Sibwiinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Benzinyina Bamusinsimi,

Moyo wangu ulimvwa kuzula lutangalo ndayeya kujatikizya ndiswe kubungana aantomwe ino Sondo kuswiilila Ijwi lya Leza kali kanana kuli ndiswe. Kunyina lutangalo lupati mu buumi bwangu cita buyo kwiinda mubusyu bwa Muuya Uusalala a Walo kakanana kuli Nabwinga Wakwe, kumulomo a kukutwe.

Kunyina cintu cimbi mu nyika eyi cileta lutangalo a lumuno, pele buyo Ijwi Lyakwe. Nda swiilila buyo, “Mwabuka Buti Benzuma,” nda kaala buyo kusyule, akupumuna, a kunwa ku Kasensa ka Artesian mbuli mbo kaamba kuli ndime Majwi a Buumi Butamani. Kuyeya, Leza waka mutumina NDIME AA NDUWE, tuli BENZINYINA a musinsimi wa Leza a mutumwa.

Waka tuyanda swebo maningi kusikila watu tumina musinsimi Wakwe ku twaambila swebo kujatikizya Muunzi Uciza. Wakali komena kutwambila kujatikizya nguwo, kwiinda mbuli mbwa ka uyubununa kuli Johani. Waka uyubununa kuli ndiswe, tauli muunzi uli skweya, pele muunzi wa piramidi, ooko Kabelele kokanoli ataala a Mumuni wa nyika.

Waka tuzibwa migwagwa mbino pangidwe a ngolida a maanda ngo tuno kaala anoli abalangalala ngolida. Uli mukubika cintu zyoonse zini mbuli bo kuyanda kwesu, mbuli bo mbotukonzya kuyanda. Kunyina Cakasiya citabambidwe. I Sikwaanza Sibuleza ka waanzila NDISWE buyo. Balanda Bakwe.

Elyo masamu aa Buumi anoliko, alimwi ayo zyala misyobo iili kkumi ababili iya micelo. Elyo milyango mumunzi uya tai kajalwi masiku, kaambo kunonyina masiku kuya, Unoli ngo Mumuni wesu.

Nguni unoliko kuya?

Nguni wakazwa a nyika inpya a Noah Noah musinsimi? Abo bakainka Awalo mu bwako. Oobo mbo mbubo? Abo bakazwa muli njiyo. Mwabona? Abo baka njila a Noah, kwiinda a mulumbe wakwe, mbu mbabo bakenda mu nyika inpya nikwakamana kumbambatizigwa kwa menda.

Uli mukwamba kujatikizya NDISWE benzema! Tuli mubwato bwesu bwansunu; Ijwi Lyakwe, Oyu Mulumbe, as Musinsimi wesu Noah. A kutaala kuya ku Nyika eyo, ooko ku Muunzi Kabelele ngo Mumuni, uyo tuhibe SWEBO. Tuli bantu bakwe, ingale zyamisini yakwe. Twa boola kuzwa Kunyika aa Kuumbo, ku Muunzi uyakidwe a foosikweya. Oyo Muunzi Abraham ngwakali kulangaula.

Mbuli mbebona Ijwi kulisimpikizya linga mukamwini, Ndilizi, kakunyina kudonaika komwe kwacinvule, I ngale zya muucini wangu ziyo inda zintu zili munyika yoonse, Mubuzuba buya.

Inga watalika kuyeyela buyo… musinsimi wa Leza wa kaamba, WAKA HIBA, ka kunyina a kudonaika kwa cinvile, kuti TULI ngale zya mushini wakwe, tuyoinda zintu zyoonse munyika mubuzuba buya. Hallelujah…Bulemu…Lilumbaizigwe Izina lya Mwami.

Benzuma, ikuti twa yeya kuti ncibotu lino awa, kukala antoomwe kuzwa kuzinguluka nyika, kuswiilila a kulya a Jwi Lyakwe mu mateepu aya, ino cinoli buti twanoli Mumunzi uya Awalo!

Musinsimi wa Leza unoli simukoboma doolo-litobela. Tunolya ku masamu alya aa walo, elyo tunoyenda mumasamu alya antoomwe. Tuno yeenda ataala mugwagwa ya ngolida ku ka sensa, kunwa kuzwa ku kasensa, kweenda mu paradaizi wa Leza, a bangelo kaaba ongolola a nyika. Kwiimba ma anthems.

Oh, bunoli Buzuba buli buti! Cilelela koonse. I mugwagwa kuboneka kugalangana, zimwi ziindi nciyumu, pele, oh, cinoli cinini nda mubona Walo, kanini loko. Ino cinoli buti mazina mabbi kubakali kwaamba, cinoli buti ndamubona mubu bootu bwakwe, Munzi mubotu wa Leza?

Benzuma, sekonzi kulindila kubona kuba Mumunzi uya. Ndilayadisya kuuba muya aa Mwami Mufutuli wesu, musinsimi Wakwe, aa umwi wenu.

Ndili angidwe Kumunzi uya mubotu Mwami Wangu ngwa ka baambila Bakwe Mwini; Ooko boonse Bakanununwa bamakalo oonse kwimba “Bulemu!” kuzinguluka Cuuno Cituba. Zimwi ziindi dilainka kunganda kecisidwe zya Julu, Elyo ca bulemu I mebo okuya njobona; Nca lutangalo buti ndakubona Mufutuli wangu,

Mu Munzi uya mubotu wa ngolida!

Nda taamba inyika kuboola kutu sangana swebo, Benzinyina ba musinsimi, mbuli mbotu bungana kuzinguluka Cuuno Cakwe ku swiilila Ijwi lya Leza kukanana kuli ndiswe a 12:00 P.M., Jeffersonville ciindi, mbuli mbo tuswiilila Walo ka twaambila koonse kujatikizya: I Muunzi Uuciza Wa Sibwinga Wakujulu A Nabwiinga Waanyika 64-0802. Inga nda musyomezya, lunoli lugwalo- lusalala lwa Buzuba mu buumi bwenu.

Mukwesu. Joseph Branham

Musalali Mateo 19:28
Musalali Johani 14:1-3
Ba-Efeso 1:10
2 Pitta 2:5-6/3 Chipati
Ciyubunuzyo 2:7/6:14/21:1-14
Leveticus 23:36
Isaiah 4 Chipati /28:10/65:17-25
Malachi 3:6