22-1113 Ngayo’y Naganap Ang Kasulatang Ito

Mensahe: 65-0219 Ngayo’y Naganap Ang Kasulatang Ito

PDF

BranhamTabernacle.org

Minamahal na Maharlikang Espirituwal na Binhi ni Abraham,

Anong simbahan ang maaari mong puntahan at malaman, nang walang anino ng pagdududa, na ang bawat Salita na iyong naririnig ay Ganito ang Sabi ng Panginoon? Wala kahit saan, maliban kung naririnig mo ang Tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa mga teyp.

Tayo ay mga agila ng Diyos at hindi makikipagkompromiso sa isang Salita. Gusto lang namin ng sariwang Manna sa bawat paglilingkod at hindi Ito mas sariwa kaysa marinig Ito nang direkta mula sa Diyos Mismo. Lumilipad tayo nang pataas nang pataas habang naririnig natin ang bawat Mensahe. Habang mas mataas tayo, mas makikita natin. Kung walang Manna sa simbahang ito, ang mga agila ng Diyos ay tumataas nang kaunti hanggang sa matagpuan nila Ito.

Paano lumulukso ang ating mga puso sa kagalakan kapag naririnig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin at nagsasabi sa atin na tayo ay Kanyang tunay, ipinanganak-muli, Iglesia ng Diyos, na naniniwala sa bawat Salita ng Diyos sa harap ng anumang bagay, anuman ito, dahil tayo ay Kanyang walang halong birhen na Salita Nobya.

May ganitong kaguluhan sa mga tao ngayon. Gaya noong panahon ni Jesus, ang mga tinatawag na mananampalataya ay kumukuha ng interpretasyon ng sinabi ng pari tungkol sa Kasulatan. Sila ay naniniwala sa interpretasyon ng tao sa Salita. Iyan ang dahilan kung bakit nabigo silang makita ang Katotohanan ng Diyos, dahil napakaraming ginawa ng tao na mga interpretasyon ng Salita ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng sinuman upang bigyang-kahulugan ang Kanyang Salita. Siya ay Kanyang Sariling Interpreter.

Naniniwala ka ba kung nabuhay ka noong panahon ni Jesus, maniniwala ka sa bawat Salita na sinabi Niya, anuman ang sinabi ng iyong pari? Sasabihin mo ba sa iyong pari na ang pakikinig kay Jesus ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo? Sasabihin mo ba sa kanya ang mga Salita ni Jesus na hindi nangangailangan ng interpretasyon? Kung mayroon silang mga teyp ni Jesus na nangangaral, sasabihin mo ba sa iyong pari na gusto mong i-play niya ang play para marinig mo nang eksakto kung ano ang sinabi ni Jesus at kung paano Niya Ito sinabi?

Buweno, hindi iyon ang iyong kapanahunan; ito ang iyong kapanahunan, ito ang iyong oras. Ang sabi ng Bibliya, Siya ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano ang iyong ginagawa at sinasabi ngayon ay kung ano ang gagawin mo noon.

Naniniwala kami na ang parehong S-o-n ng Diyos na dumarating sa silangan at pinagtibay ang Kanyang Sarili bilang Diyos na nahayag sa laman, ay ang parehong S-o-n ng Diyos sa kanlurang hating-globo na nagpapakilala sa Kanyang sarili sa gitna natin.

Naniniwala kami sa araw na ito na ang Kasulatang ito ay natupad sa harapan natin. Talagang naniniwala ako na ito ang katanggap-tanggap na taon, ang taon ng jubilee. Kung nais mong manatiling isang alipin at hindi naniniwala na ang Mensaheng ito ay Ganito ang Sabi ng Panginoon; Kung ang Mensaheng ito ay hindi ang iyong Ganap; Kung naniniwala ka na kailangan ng isang tao upang bigyang-kahulugan ang Mensahe; Kung naniniwala kang mali ang magpatugtog ng mga tape sa iyong simbahan; Pagkatapos ay kailangan mong kunin at ang isang butas ay mabubutas sa iyong tainga gamit ang isang awl, at pagkatapos ay kailangan mong paglingkuran ang panginoon ng alipin sa natitirang bahagi ng iyong mga araw.

Ngunit ang tunay na tunay na Iglesya ng Nobya ay naniniwala sa buong Salita ng Diyos sa kabuuan at sa lakas Nito. Tayo ang Hinirang na Iglesya na humihila at isinasantabi mula sa mga bagay na iyon, at ang pagpapakita ng Diyos ay nakakuha ng ating pansin. Tayo ang Maharlikang espirituwal na Binhi ni Abraham.

Kami ay nagpapasalamat para sa iyo na narito upang tamasahin ang pakikisama sa amin, na aming inaasahan na ibibigay sa amin ng Diyos sa pulong na ito.

Kaya inaanyayahan ka naming samahan kami ng Linggo sa ganap na 12:00 P.M., oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin ang 65-0219 Ngayo’y Naganap ang Kasulatang Ito. Kami ay nasa ilalim ng malaking pag-asa sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga pagpupulong na ito. Dumating na ang Liwanag ng gabi ng Anak.

Bro. Joseph Branham