Lord Jesus Christ and the angels to the Seven Church Ages

Mga Gawain Sa Branham Tabernacle

Ang pangunahing layunin ng website ng Sierra Vista Fellowship ay ang makapagbahagi ng karagdagang lingguwahe at diyalekto para sa mga liham at mga gawain sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana kung saan si Kapatid na Joseph Branham ay pastor. Kami ay nakikipagtulungan sa lupon ng mga diyakono ng The Branham Tabernacle. Kung mayroon kayong anumang katanungan o gustong iparating ay maaari lamang kontakin ang diyakono, si Kapatid na Jeremy Evans sa [email protected].

Ang mga pagsasalin na live ay maaaring hindi pulido at nangangailangan ng disclaimer na ito. Lahat ng trabaho ay boluntaryo. Walang perang tinatanggap o ipinagpapalit para sa serbisyo na ito. Ang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae na ito ay walang pagod na gumagawa, nang walang pagkilala, para sa inyo, ang Nobya ni Cristo. Sila’y mga lingkod na gumagawa nang magkakalakip sa pagkakaisa sa Salita. Hinihiling namin ang inyong mga pananalangin para sa kanila at sa amin at lalong-lalo na para sa ating kalugud-lugod na kapatid na Joseph Branham at kanyang pamilya.

Ang mga gawain ay nakalista sa ibaba ayon sa petsa, kung ito’y nakasalin sa inyong lingguwahe. Kung walang live na tagasalin, ang salin na ginawa ng Voice of God Recordings ang ginagamit.

An Independent Church of the WORD,