22-0703 Anong Gagawin Ko Kay Jesus Na Tinatawag Na Cristo?

Minamahal na mga Agila, tayo’y magtipun-tipong lahat at pakinggan ang Mensahe na 63-1124M – Anong Gagawin Ko Kay Jesus Na Tinatawag Na Cristo? Sa Linggong ito nang 12:00 pm, oras sa Jeffersonville.

Brother Joseph Branham