22-0703 Waalo. Ino Ndilacita Buti a Jesu Utegwa Kuti Ngu Kristu

Nomuyandwa Basikwaze, atuswangane toonse antomwe a kuswiilila Mulumbe 63-1124 Waalo. Ino Ndilacita Buti a Jesu Utegwa Kuti Ngu Kristu? Ino Sondo a 12:00pm Jeffersonville cindi.
Mukwesu Joseph Branham