22-0731 Ang Paghahayag Ng Diyos

Mensahe: 64-0614M ###

PDF

BranhamTabernacle.org

Minamahal na Nakasulat na Salita ,

Bawat linggo ay lalong palaki na palaki Sa linggo nagkaroon kami ng pagkakataon at nagpasya, ano ang nakita namin? May nakita ba tayong ministro? Wala! Nakita ba natin ang atin pastor? Wala! Nang tumingin kami sa kabila ng tabing ng laman ng tao, nakita namin si Hesus Kristo na inihayag ang kanyang sarili, at ipinakikita ang kanyang sarili .

Habang kami nakikinig sa kanilang mga teyp , habang sila ay bumababa ,ito ay mas maging malinaw at mas malinaw , kung mayroon kang mga tainga upang makarinig at mga mata upang makakita . Hayagang nakikita natin ngayon ang Dios. Ang belo ay nahati at nakikita natin ang Dios na hayagang nakatayo sa harap natin, Ang Haliging Apoy na nagpakita ng kanyang sarili nang malinaw.

Nabulag nito ang ilan, ngunit sa atin, ito ay ipinahayag ang Katotohanan. Niluwalhati ng Dios ang kanyang sinugo bago tayo.
Gaya ang ginawa niya kay moses.

Wala kana sa likod ng tabing iyon kahit ano pa. Mga maliliit , Ang Dios dumating sa buong pananaw sa yo.

Ano ito? Dios na nakatalukbong sa laman ng tao. Ang Dios sa anyo ng Tao ,itinago ang kanyang sarili sa kanilang paningin. Makakita lang sila ng tao at sasabihing nagkakamali ang propeta ng Dios Siya pa mismo ang nagsabi, sinubukan turuan ang mga tao na may mga pagkakamali sa mga teyp. Ngunit sa atin ang kanyang itinalagang Nobya, nakikita at naririnig natin ang Dios at walang pagkakamali.

Ang isa nakakita tao, ang iba nakakita Dios . Kita nyo? At ito ay ang Dios nakatalukbong sa anyong tao ,ginagawang tama ang dalawa ,ngunit ang iyong pananampalataya sa kung ano ang hindi nakikita.

Para sa atin,tayo ay naniwala at sundin ang mga pagkakamali ng propetang pinagtibay ng Dios Kung mayroon man, bago natin tanggapin at paniwalaan ang kanilang , sinabi ng Panginoon.

Hindi dapat hampasin ni Moses sa pangalawang pagkakataon, parehon ispiritona nagsabi sa araw ba iyon, tingnan nyo nagkakamali si Moses . Ngunit dumating pa rin ang tubig at kung hindi ka uminom mula kay Moses na tinatawag ba pagkakamali, ikaw ay mamatay, gayon din ngayon napakaraming paratang.

Si Moses may Salita ngayon. Ngayon tandaan, pagkatapos ang Salita na maihayag. Si Moses ay Moses muli, Kita nyo? Ngunit ,habang nasa kanyaang Salita iyon na ibinigay.Siya ay Dios, mabuti, hindi na sya si Moses.

Si kapatid Branham may Salita . Pagkatapos na ipakita ang Salita. Si kapatid na Branham ay japatid na Branham muli. Ngunit habang
ang Salita iyon ay nasa kanya upang ibigay sa mga tao na sa teyp. Siya ay Dios, sya ay hindi kapatid na Branham. Kaya balaman natin kung ano ang nasa teyp ,Ay ang mga Salita ng Dios. At walang mga pagkakamali sa Salita ng Dios.

Hindi lamang natin pina niniwalaan kundi isina sa buhay natin. Nang ang lahat at iba pa sa kanila ay lumayo rito, manatili tayo rito, mananampalataya tayo rito . Anuman ang gagawin o sasabihin
ng iba , naniniwala kami dito, kung hindi, hindi maniniwala .

Kaya sinasabi ko sa pangalan ni Hesus Kristo huwag jang mag dagdag ng jsang ,huwag magkuha at ilagay ang ang iyong sariling mga ideya dito. Sabihin mo lang kung ano ang sinasabi sa mga teyps na iyon , Gagawin mo lang kung ano ang inuutos ng Panginoong Dios na gawin ; huwag mo nang dagdagan.

Pindutin ang play at paniwalaan ang bawat Salita ,gaya nang iniutos ng Dios na gawin natin . Ito ay Dios nagsasalita sa labi patungo sa tainga ng kanyang Nobya.

Ang Dios ay muling nagtakip at pinagtibay si Moses sa amamagitan ng tabing, sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang sarili na may parehong Haligi ng Apoy, parehong Haligi ng Apoy na bumaba. Mula – mula noon- mula sa kanila, para marinig lamang nila ang boses nya. Sapagkat si Moses ay sa kanila Ang buhay na Salita.

Ang Dios ay hindi at hindi niya mababago ang kanyang programa. Siya ay si Hesus Kristo na siya ring Kahapon ,Ngayon , at Magpakailan man . Kaya para sa atin ang kanyang pinagtibay na propeta ,si William Marrion Branham ay ang ating Tinig ng Dios at ang buhay na Salita para sa ating panahon.

Ngayon ,ito ay hindi lsmang isang nakasulat na Salita sa atin, ito ay isang Katotohanan. Nasa kanya tayo.

Kahi ano, hindi nila ito nakikita Bakit? Hindi ito ipinadala sa kanila ,

Dahil makikita mo ito., Handa kana bang marinig muli sa Kanya kung Sino ka? Kspag sya ay tumingin pababa mula sa kuta ng kaluwalhatian at nakikita ka, Sino ang kanyang nakikita?

* Nakikita ko ang Salita , ipinahayag kung ano ang sinabi nya, gagawing niya nitong sa mga huling araw ,Nakikita kung lumalaki ito, Nakita ko ang mga batang na kumakain ng Shekina na tinapay na nag mula sa paghinog ng Salitang iyon, na naniwala dito. Amen.

* Pagkatapos, tayo ay magiging bahagi nya, dahil ikaw an tabing na nagsasabi sa Kanya. Kayo ay bahagi nya, hangga’t si Kristo ay sa iyo . Dahil ang Dios ay nasa kanya . Ginawa siyang Dios at kung paanong si Kristo ay nasa iyo. Ang pag-asa ng kaluwalhatian, ikaw ay magiging bahagi ni Kristo.

* “Ikaw”ang sinabi nito, ikaw ay nakasulat na mga Salita O ikaw ang Salita , na naisulat , bahayag ,walang ma idagdag dito. Hindi mo masasabi ako ay isang nakasulat na sulat at buhay , ilang iba pamg uri ng isang bagay, ngunit kung ano ang naisulat na ito. Dahil walang maaring idagdag sa akin O alisin.

Purihin ang pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Nakikita niya tayo.
Nakikita natin sya. Tayo ang kanyang Salita na nahayag ngayon .

Halina samagan kami sa linggong ito alas dose ng tanghali oras ng Jeffersonville , habang ang Dios ay nakatayo sa harapan natin, ang Haliging Apoy na nakatakip sa laman ng tao at nagsasalita sa atin ng Salita, na tayo ay mabubuhay sa araw na ito. Ito ay ang Shekina ng kaluwalhatian na ipanahinog sa atin, ang tinapay ba handog para sa mananampalataya.

Ang Paglalahad ng Dios 64-0614M

Kapatid Joseph Branham.

Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang Mensahe.
Mathew 24: 24
St. Luke 17: 28-29
St. John 14:14
1Corinthians 12:13
2Corinthians 3:6– 2
Corinthians 4:3
Philippians 2:1-8
1 Timothy 3:16

Hebrews 13:8
Revelations 10:7 & 19:13
Exodus chapters 19 & 20
Joel 2:28
Malachi 4:5