22-0925 Pagpapatunay sa Kanyang Salita

Minamahal na Asin ng Lupa,

Kung kailan parang hindi na Ito makakabuti pa, binibigyan Niya tayo ng isa pang Tape Load ng mga paghahayag. Mayroon tayong representasyon mula sa predestinasyon. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagmula sa silangan at kanluran, hilaga at timog, upang marinig ang buhay na Salita na nahayag.

Noong nilikha ng Diyos ang mundo, tayo ay nasa Kanyang pag-iisip. Kapag ang ating nag-aakusa ay patuloy na nakaturo sa atin ng isang daliri at sinasabi sa Ama, “ginawa nila ito, ginawa nila ito, ginawa nila ito,” tinatakpan tayo ng Dugo ng ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay nananalangin, hindi tayo nakikita ng Diyos, naririnig lamang Niya ang ating tinig sa pamamagitan ng Dugo ni Jesus.

Hindi makakaabala si Satanas; o, kaya niyang tuksuhin, ngunit hindi siya makakuha ng isang ipinanganak na muli na Kristiyano. Sapagkat, ang Diyos, mula sa pagkakatatag ng mundo, ay nakita na siya, at ipinadala si Jesus upang tubusin siya, at ang Dugo ay nagsasalita para sa kanya. Paano siya magkasala kung hindi ito nakikita, kahit ng Diyos? Ni hindi Niya…Ang tanging naririnig Niya ay ang iyong boses. Nakikita niya ang iyong representasyon. Amen! Tama iyan. Kita mo?

Sinabi sa atin ng propeta ng Diyos ang mga bagay na ito. Hindi siya ang nagsasalita; ipinapahayag lamang niya ang mga iniisip ng Diyos, ang Kanyang mga katangian ng mga bagay na darating. Ginagamit niya ang kanyang bibig upang ipahayag ang mga ito sa pamamagitan ng. At pagkatapos niyang sabihin ang mga ito, kailangang mangyari ang mga ito. “Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang Aking Salita ay hindi kailanman mabibigo”

Paulit-ulit niyang pinatunayan ang Kanyang Salita sa atin. Hindi ba Niya napatunayan sa atin na: Ang Anak ng Tao ay nagkatawang-tao sa gitna natin? Hindi ba Niya napatunayan sa atin: Tinutupad ng ating propeta ang bawat Kasulatan na sinabi tungkol sa kanya? Hindi ba Niya napatunayan sa atin: Tayo ay Kanyang Nobya? Hindi ba Niya napatunayan sa atin: Nasa atin ang tunay na katibayan ng Banal na Espiritu?

Ano ang inaalala natin noon? Pinatunayan Niya sa atin, kung tayo ay tatabi sa Kanya, Siya ay tatabi sa atin. Ang Kanyang Salita ay hindi kailanman mabibigo.

Ang lahat ng naniniwala sa Mensaheng ito at mensahero ng kapanahunang ito ay maliligtas. Lahat ng hindi naniniwala sa Mensahe at sa mensahero, ay mamamatay kasama ng mundo.

Makinig ng mabuti Iglesia. Napakaraming hindi nakakaunawa, o walang Kapahayagan ng Salita. Ramdam nila masyado kaming naglalagay sa isang tao. Kung talagang naniniwala kang si Kapatid na Branham ay propeta ng Diyos, buksan mo ang iyong puso at kaluluwa at makinig sa kung ano ang Sinasabi ng Panginoon.

Kung ano ang magsasama-sama ng Nobya? Ano ang magbubuklod sa Nobya upang maging Isa sa Diyos?

“Sa araw na iyon ang Anak ng tao ay mahahayag.” Ano? Upang sumapi sa Iglesia hanggang sa Ulo, magkaisa, ang kasal ng Nobya. Ang tawag ng Nobyo ay darating mismo sa pamamagitan nito, kapag ang Anak ng tao ay bababa at pumarito sa laman ng tao upang pagsamahin ang dalawa. Ang Iglesya ay dapat na maging ang Salita, Siya ang Salita, at ang dalawa ay nagkakaisa, at, para magawa iyon, mangangailangan ito ng pagpapakita ng paghahayag ng Anak ng tao.

Kakailanganin nito ang pagpapakita ng paghahayag ng Anak ng tao. Hindi ang iyong ideya, hindi ang iyong pang-unawa, hindi ang iyong mga iniisip o ang iyong pangangaral. Isasama ng Anak ng tao ang Nobya sa Nobyo, at Ito ay nagaganap NGAYON.

Kami ngayon ay nasa isang Seremonya ng Kasal kasama ang Nobyo at malapit na kaming umalis para sa aming Hapunan sa Kasal at aming Hanimun.

Ang Salita at ang Iglesia ay nagiging isa. Anuman ang ginawa ng Anak ng tao, Siya ang Salita, ang Iglesia ay gumagawa ng gayon ding bagay.

Mabubuhay lamang tayo sa bawat Salita na lumalabas sa Bibig ng Diyos! Napatunayan ng Diyos na ang ating propeta ang Tagapagsalita ng Diyos sa ngayon. Paano natin malalaman na ito ay Salita ng Diyos? Sinabi Niya ito, pagkatapos ay pinatunayan Niya Ito sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Tayo ang Nobya-Iglesia na inihanda sa mga huling araw. Isang tinawag mula sa lahat ng iba pa; ang may batik-batik na ibon na may batik-batik ng Kanyang Dugo.

Ama, ang aming mga puso ay tumatalon, at ang aking puso ay tumitibok, kapag naiisip ko iyon at nalaman ko na ang Iyong mga Salita ay totoo, walang sinuman sa mga ito ang maaaring mabigo.

Ito ang tanging paraan ng Diyos para sa ngayon. Ito ang TANGING paraan upang hindi baguhin ang isang Salita. Tandaan, ang Banal na Espiritu ay maaaring dumating at pahiran ang isang tao, at ito ay wala pa rin sa Kalooban ng Diyos. DAPAT TAYONG MANATILI SA ORIHINAL NA PINAGTIBAY NA SALITA.

Kung gusto mong manatili sa Salitang iyon at marinig ang Tinig ng Diyos sa amin, inaanyayahan kita na sumama sa amin sa Linggo sa 12:00 P.M., oras ng Jeffersonville, tulad ng naririnig namin: Pagpapatunay sa Kanyang Salita 64-0816.

Hindi mo kailangang sumama sa amin o marinig man lang ang parehong tape nang sabay-sabay sa amin, ngunit nakikiusap ako sa iyo, makinig sa propeta ng Diyos.

Bro. Joseph Branham

Mga Banal na Kasulatan na dapat basahin bago maglingkod:

San Mateo 24:24
Marcos 5:21-43 / 16:15
Lucas 17:30 / 24:49
Juan 1:1 / 5:19 / 14:12
Roma 4:20-22
I Tesalonica 5:21
Hebreo 4:12-16 / 6:4-6 /13:8
I Mga Hari 10:1-3
Joel 2:28
Isaias 9:6
Malakias 4