22-0612 Mga Desperasyon

Mensahe: 63-0901E Mga Desperasyon

PDF

BranhamTabernacle.org

Minamahal na Nilakipan-ng-Dugo, Nilakipan-ng-Tanda, na mga tao ng Tipan.

Alalahanin n’yo mismo, hindi tayo si Eba, hindi tayo isa sa mga mapagduda na nakikipagkompromiso kay Satanas. Mayroon tayong di-nauugang pananampalataya sa Salitang ito! Nanghahawakan tayo sa bawat Salita ng Diyos na Kanyang sinulat at binigkas sa mga teyp. Nagkaloob Ito sa atin ng SAKDAL NA PANANAMPALATAYA.

Hindi tayo nakatingin sa kung anong malaking pananampalataya na dapat nating taglayin sa ganang sarili natin. Hindi natin pinagpipilitang maging sapat na mabuti; hindi natin kayang maging sapat na mabuti, lagi tayong mabibigo sa tuwina. Hindi ’yun ang sinabi Niya sa atin na sampalatayanan. Ang sabi Niya’y magkaroon ng pananampalataya na sampalatayanan ang BAWAT SALITA na Kanyang sinabi na Ganito Ang Sabi Ng Panginoon. YAN ANG GINAGAWA NATIN at Ito’y nagkaloob sa atin ng SAKDAL NA PANANAMPALATAYA SA KANYANG SALITA.

Pakinggan natin kung ano ang inuulat sa atin pabalik ng Espiritu Santo at sinasaysay sa Ama tungkol sa atin.

“Ako’y tumalima sa Iyong mga kautusan. Ako’y naghanap at nakahagilap ng munting grupo ng mga tao na nakakalat sa buong mundo. Nagpadala Ako ng mga tape boys sa kanilang bahay at nag-play ng mga teyp. Noong mapakinggan nila ang mga teyp, sinampalatayanan nila ang bawat Salita. Ngayon ginawa nila ang kanilang bahay na maging isang simbahan para tanggapin ang Mensahe. Sila’y Iyong predestinadong Mga Agila na nagkakatipon para pakinggan ang Iyong Salita.

Sinaysay Ko sa kanila na ang lahat ng dadako sa ilalim ng Tanda, ng Mensahe ng panahon, ay maliligtas. Sinaysay Ko sa kanila na sila’y lalakip na Isa sa Iyo at sa Iyong Salita. Kung Ito’y mapangyayari sa kanila, kung ganoon ay Iyong ilapat ang Tanda na ’yun sa kanilang mga anak. Ilapat Ito sa kanilang mga mahal sa buhay at dalhin sila sa ilalim ng Tanda na ’yun at sila rin ay maliligtas.

Sinaysay Ko sa kanila na mga nakikinig sa teyp: Aking inaangkin sila para sa Diyos. Sinasampalatayanan nila Ito noong sabihin Ko Ito, nang buong puso nila’t nang buong kaluluwa nila. Sila’y Aking mga tao, sila na iniibig Ko na nakikinig sa mga teyp.

Sinaysay Ko sa kanila na antabayanan nila ang parating pagkatapos ng Pitong Tatak: ang paglalakip ng mga tao, paglalakip na mga tanda, ang pulang ilaw na kumikislap sa huling mga araw, na rumururok sa isang bagay na ito, ang Tanda.”

Oh, Iglesya, tumayo at yugyugin ang inyong sarili! Kurutin ang inyong budhi, gisingin ang inyong sarili, sa oras na ito! Tayo ay dapat na maging desperado, o mapahamak! Mayroong bagay na paparating mula sa Panginoon! Alam ko ito ay GANITO ANG SABI NG PANGINOON. Mayroong bagay na paparating, at tayo ay mas makabubuting maging desperado. Ito’y sa pagitan ng Buhay at kamatayan. Ito’y magdaraan sa atin at hindi natin makikita ito.

Batid natin na may bagay na napipitong mangyari. Ang Pagparito ng Panginoon ay magiging biglaan, na lihim na pag-alis. Tayo’y nagiging desperado. Ang oras ay napipinto na. Napagkilala natin ang Tanda para sa ating panahon at Ito’y inilapat na.

Dinadaos natin ang mga simbolo ng Paskuwa sa Linggong ito na dinadaos sa panahon ng isang kagipitan, sa panahon ng desperasyon. Tayo’y nagkakatipon sa buong mundo, sa palibot ng Kanyang Salita.

Halikayo at maging bahagi ng dakilang kaganapan na ito sa Linggong ito nang 4:00 P.M., oras sa Jeffersonville, habang tayo’y magkakatipon para pakinggan ang Salita: 63-0901E – Mga Desperasyon.

Bro. Joseph Branham

Exodo 12:11

Jeremias 29:10-14

Sn. Lucas 16:16

Sn. Juan 14:23

Mga Taga-Galacia 5:6

Sn. Santiago 5:16