22-0612 BOKOMI NA SUKA

Nsango: BOKOMI NA SUKA

BranhamTabernacle.org

Balingami baoyo bakangami na Makilila, bakangani na Elembo, libota ya Kondimana.

Bokanisa kaka, tozali Ewa te, tozali te moko na babeti ntembe oyo kokakola kakola elongo na Satana. Tozali na kondima eyebi koningana te kati na Liloba oyo! Tozali kotingama na Liloba moko na moko ya Nzambe Akomaki mpe asololaki likolo na ba bande. Epesi biso KONDIMA EBONGI BE.

Tozali koluka te kondima moko boye ya monene tosengeli tomizuela. Tozali komeka te kozala malamu mingi; tokoleka na malamu soki moke te, tokokwea ntango nyoso. Ezali yango te nde Ayebisaki biso tozala na kondima likolo na yango. Alobaki bozal ana kondima mpe bondima LILOBA MOKO NA MOKO Alobaki ete ezali Oyo Elobi Nkolo. TOZALI mpe Epesi biso KONDIMA EBONGI BE KATI NA LILOBA NA YE.

Tika ete toyoka oyo Molimo Mosanto azalaki kozongisela biso liloba mpe koyebisa Tata na ntina na biso.

“Natosaki mibeko na Yo. Nalukaki mpe nakutaki mwa mabóké ya bato bapalangani zingazinga na mokili. Natindaki boko bilenge mibali bayóki ya ba bande na ndako na bango mpe bayokisaki bato ndambo ya ba bande. Ntango bayokaki ba bande, bandimaki Liloba moko na moko. Sasaipi bakómisi ndako na bango lingomba ya koyamba Etinda. Bazali ba Mpongo na Yo babongisamaki liboso bazali koyangana elongo mpo ya koyoka Liloba na Yo.

Nayebisaki bango ete baoyo nyoso bakolinga koya nan se ya Elembo yango, Etinda ya ngonga oyo, akobika. Nayebisaki bango ete bakokóma Moko elongo na Yo mpe Liloba na Yo. Soko esalaki likolo na bango, nasima batiaki Elembo yango likolo ya bana na bango. Batiaki Yango likolo na balingami na bango mpe komema bango nan se ya Elembo yango mpe bango bakobika lokola.

Nayebisaki baoyo bazalaki koyoka ba bande: Nazali kosenga bango mpo na Nzambe. Bandimaki Yango ntango Nalobaki Yango, na mitema na bango nyoso mpe na bomoto na bango nyoso. Bazali bato na ngai, baoyo Nalingi baoyo bazali koyoka ba bande.

Nalobaki na bango botala oyo ezali koya sima ya Bilembo Nsambo: kosangana ya bato, bilembo bisangani, mwinda motané kopelapela na mikolo ya suka, ememaki na sóngé na eloko oyo moko, Elembo.”

Oo, Lingomba, botelema mpe bominingisa bino mpenza! Bofina makanisi ya mitema na bino, bomilamukisa, kati na ngonga oyo! Esengeli tokóma na suka, to tokufa! Ezali na eloko moko koya kouta epai na Nkolo! Nayebi yango lokola OYO ELOBI NKOLO. Eloko moko ezali na nzela mpe epusi malamu tokóma na suka. Ezali katikati na Bomoi mpe kufa. Ekoleka kati na biso mpe tokomona Yango te.

Toyebi eloko moko ebelemi kokóma. Koya na Nkolo ekozala kolimwa ya pwasa, ezangi koyebana. Tokómi na suka. Ntango ekoki. Tososoli Elembo mpo na mokolo ya biso mpe esili kopakolama.

Tozali kozua bililingi ya Elekeli mokolo mwa Lomingo loye oyo ezuamaki na lolenge ya noki noki, na ntango ya bokómi na suka. Tozali koyangana zingazinga na Liloba.

Yaka kozala eteni ya likambo monene oyo mokolo mwa Lomingo oyo na 4:00 P.M., ntango ya Jeffersonville, wana ezali biso koyangana koyoka Liloba: 63-0901E—Bokomi na suka.

Ndeko Joseph Branham

Esode 12:11

Yilimia 29: 10-14

St. Luka 16: 16

St. Yoane 14: 26

Bagalatia 5: 23

St. Yakobo 5: 16