22-0612 Ikupengana

Mulumbe: 63-0901E Ikupengana

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa iba Leza ba Citondezyo-camu busena, aba Bulowa-bwa Cizuminano ca bantu.

Amuyeye buyo, tatuli Eva, tatuli bamwi bababo basikudonaika kulivwanyavwanya a Satani. Tulijisi lusyomo lutazungani mu Jwi eli! Tuula jatilila ku Jwi lyoonse lya Leza ndyakalemba a kwaamba mu matepu. Lya tupa LUSYOMO LULONDOKEDE.

Tatu langili ku ma lusyomo amwi mapati ngo tweleede kuvuba tobamukamwini. Tatusoleki kuba kabotu maningi; tatukabi kabotu maningi, lyoonse tunokakilwa. Eco tensi Caka twambila kuba a lusyomo aco. Wakaamba kuti amube a lusyomo a ku syoma IJWI LYOONSE Wakamba kuti ngu Mbwamba Mwami. TULA CITA lyatupa a LUSYOMO LULONDOKEDE MU JWI LYAKWE.

Atu swiilile ku Muuya Usalaala eco cali kwaamba a kwaambila Taata kujatikizya ndiswe.

“Nda lemeka macililanwa akoo. Ndalanga langa alimwi ndajana kankamu kanini ka bantu kamwaikene ku nyika yoonse. Nda tuma balumi ba matepu okuya ku manganda abo a kulizya amwi matepu. Niba swiilila matepu, masyoma Ijwi lyoonse. Eno basandula maanda abo kuba zigombelo zya ku tambwida Mulumbe. Mbibako banzidwe Basikwaze babungana kuswiilila Ijwi Lyako.

Ndabambila baalo kuti kufumbwa abo bati boole kunsi a Citondezyo, i Mulumbe wa oora, bayofutuka. Ndabambila baalo kuti bayoba Omwe a Ndiwe a Jwi Lyako. Na cakabeleka kuli babo, nkokuti ko cibika ciya Citondezyo kubana banu. Kamucibika ku bayandwa banu a kubaleta balo kunsi a Citondezyo ciya nkokuti a baalo bayofutuka.

Ndakabambila abo bakali ku swiilila matepu: Ndakabatamina kuli Leza. Baka cisyoma nindakaamba abo, a myoyo yabo yonse a buntu bwabo bonse. Mbantu bangu, abo mbendiyanda ba swiilila ku matepu.

Ndaka baambila balo kuti a mulange citobela kwa mana Cinamatizyo zili Cilooba: kukamantana kwa bantu, kukamantana kwa zitondezyo, mumumuni usubila kaumunika kumazuba a kumamanino, kacivumbide kucintu eci comwe, i Citondezyo.”

Oh, Mbungano, amubuke a kuliguma nobamukamwini! Amulisyote mumizezoyanu amuli busye nobamukamwini, mu oora eli! Tweleede kupengana, nanka kunyonyoka! Kuli cimwi ciboola kuzwa kuli Mwami! Ndilizi kuti mbuli MBWAMBA MWAMI. Kuboola cimwi cintu, cabota kuti tweleede kupengana. Cili akati a Buumi a lufu. Ciyoinda kuli ndiswe a limwi tatukaciboni.

Tulizi kuti cimwi cili afwafwi kucitika. Ku boola Kwa Mwami kunoli kwamause, kusisidwe kwa kwinka. Tweleede kuboola kuba bapengana. Ciindi cili afwafwi. Twaibaluka Citondezyo ca mubuzuba bwesu alimwi cabikwe.

Tubweza cilikonzyanisyo ca pasika ino Sondo eco cakali kubwezwa mucindi cakufwambana, mu ciindi ca kupengana. Twa bungana kuzinguluka nyika yoonse, kuzinguluka a Jwi Lyakwe.

Boola ube cibeela ca twano tupati ino Sondo a 4:00 P.M., Jeffersonville cindi, mbuli mbo tunobungene ku swiilila Ijwi: 63-0901E- Kupengana.

Mukwesu. Joseph Branham

Kulonga 12:11
Jeremiah 29:10-14
Musalali. Luka 16:16
Musalali. Johani 14:23
Ba-Galatiya 5:6
Musalali. James 5:16