23-1029 Isang Bilanggo

MENSAHE: 63-0717 Isang Bilanggo

PDF

BranhamTabernacle.org

Minamahal na mga bilanggo, 

Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon ay magpapakita ng buhay na iyong nabubuhay kung nabuhay ka noong mga araw ni Noe, o ni Moises, dahil taglay mo ang parehong espiritu. Ang parehong espiritu na nasa iyo ngayon ay nasa mga tao noon. 

Kung nabuhay ka noong mga araw ni Noe, kanino ka papanig noon? Makakasakay ka ba sa bangka kasama si Noe na naniniwalang siya ang pinili ng Diyos na gumawa ng arka at mamuno sa mga tao, o sasabihin mo, “Maaari din akong gumawa ng arka. Ako ay kasing galing ng isang kapitan at tagabuo ng bangka”? 

Paano kung nabuhay ka noong panahon ni Moses? Nanatili ka ba sa piling ni Moises at maniniwalang siya ang pinili ng Diyos na mamuno sa mga tao, o sasamahan mo ba sina Datan at Korah nang sabihin nilang “Banal din kami, mayroon kaming sasabihin. Pinili din tayo ng Diyos.”? 

Bawat isa sa atin ay kailangang pumili, sa araw na ito, sa pagitan ng kamatayan at buhay. Wala akong pakialam kung anong panig ang sinasabi mo. Ang ginagawa mo, araw-araw, ay nagpapatunay kung ano ka. Pinindot namin ang Play ARAW ARAW. 

Ikaw ba ay nasa Salita araw-araw? Ikaw ba ay nananalangin, naghahanap ng perpektong Kalooban ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa? Pinipilit mo bang tumugtog at naririnig ang pinagtibay na Tinig ng Diyos araw-araw? Naniniwala ka ba na talagang mahalaga ang Pindutin ang Play? Naniniwala ka ba na ang Tinig sa mga teyp ay ang Tinig ng Diyos para sa ngayon? 

Para sa amin, ang sagot ay OO. Sinasabi natin sa mundo na tayo ay mga Bilanggo sa Salita ng Diyos, sa Kanyang Mensahe, ang pinagtibay na Tinig ng Diyos para sa ating panahon. Oo, buong puso kaming naniniwala sa Pressing Play. Oo, naniniwala kami na ang 7th church age messenger ay tinawag para pamunuan ang Nobya. Oo, ang Boses na iyon sa mga teyp ang pinakamahalagang Boses na maririnig. 

Ang Pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang Tinig, ang Mensaheng ito, ay napakatindi, napakalaking Rebelasyon sa atin, na hindi tayo makalalayo rito. Kami ay naging isang Bilanggo nito. 

Nabili na namin ang lahat ng iba pa. Kahit na ano pa ang sabihin ng iba, gagamit tayo nito. May isang bagay tungkol Dito na hindi natin maiiwasan Ito. Ito ang kagalakan ng ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala Ito. 

Kami ay napakasaya, labis na nagpapasalamat, labis na ipinagmamalaki na maging isang Bilanggo para sa Panginoon at sa Kanyang Mensahe; para sila ay pareho. Ito ay higit pa sa buhay para sa atin. Bawat araw ay nagiging mas malinaw at mas totoo na tayo ay Kanyang Nobya. Tayo ay nasa Kanyang perpektong Kalooban. Masasabi natin ang Salita, dahil tayo ang Salita na nagkatawang-tao. 

Hindi tayo konektado sa anumang bagay maliban kay Kristo at sa Kanyang Mensahe para sa oras; maging ang ating ama, ang ating ina, ang ating kapatid, ang ating kapatid na babae, ang ating asawa, ang ating asawa, kahit sino. Kami ay konektado lamang kay Kristo, at sa Kanya lamang. Tayo ay konektado at pinamatok sa Mensaheng ito, sa Tinig na ito, sapagkat ito ang inilaan ng Diyos na Paraan para sa araw na ito, AT WALANG IBANG PARAAN. 

Hindi na tayo bilanggo sa sarili nating pagiging makasarili, sa sarili nating ambisyon. Lubusan nating isinuko ang ating mga sarili at pinamatok sa Kanya. Anuman ang isipin ng ibang bahagi ng mundo, kung ano ang ginagawa ng iba pang mundo, tayo ay nakatali ng mga tanikala ng pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang Tinig. 

Kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagiging Prisoners. Sabihin mo sa akin, Ama, kung ano ang gagawin sa bawat segundo ng bawat minuto ng bawat araw. Hayaang turuan kami ng Iyong Tinig sa lahat ng aming ginagawa, sinasabi namin, at kung paano kami kumikilos. Wala kaming gustong malaman kundi Ikaw. 

Sumama sa amin sa Salita ng Diyos at sa Kanyang Tinig ngayong Linggo ng 12:00 P.M., oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin kung paano maging: Isang Bilanggo 63-0717. 

Bro. Joseph Branham

Banal na kasulatan na dapat basahin 
Filemon 1:1 Si Pablo, na bilanggo ni Jesus-Cristo, at si Timoteo na ating kapatid, kay Filemon na ating minamahal, at kamanggagawa,

PS: Kapatid na Branham, MAHAL namin ang paraan ng pagbigkas mo kay Filemon, ito ay PERPEKTO sa Nobya.