23-1029 Mokangami

NSANGO: 63-0717 Mokangami

PDF

BranhamTabernacle.org

Balingami Bakangami,

Bomoi ozali kobika sikawa ekotalisa bomoi okokaki kobika soko bobikaki na mikolo ya Noa, to Mose, mpo ete ozali na molimo yango moko. Molimo moko ezali kati na yo sasaipi ezalaki kati na bato ndèle.

Soko obikaki na mikolo ya Noa, olingaki nde kozua ngambo ya nani ndèle? Olingaki kokóta kati ya bwato elongo na Noa kondima ete azalaki oyo Nzambe aponaki kotonga bwato mpe kokamba bato,to okokaki koloba: “Nakoki mpe kotonga bwato. Nazali kaka lokola kapiteni mpe nakoki kotonga bwato”?

Boni ko soko obikaki na mikolo ya Mose? Olingaki kotikala na Mose mpe kondima ete azalaki oyo Nzambe aponaki kokamba bato, to olingaki nde kokende elongo na Datana na Kola wana elobaki bango “Tozali bule mpe lokola, tozali mpe na eloko ya koloba. Nzambe aponaki mpe biso.”?

Moko na moko na biso asengeli kopona, lelo oyo, kati na kufa mpe bomoi.

Etali ngai te ngambo nini olobi ete ozali. Oyo ozali kosala, mokolo na mokolo, etalisi oyo ozali. Tofinaka Play MOKOLO NA MOKOLO.

Ozali kati na Liloba mokolo nyoso? Ozali kobondela koluka Mokano mwa Nzambe mobongi be kati na eloko nyoso osalaka? Ozali kofina Play mpe koyoka Mongóngó mwa Nzambe mondimisami mokolo nyoso? Ondimaka ete ezali mpenza na litomba monene Kofina Play? Ondimaka ete Mongóngó wana likolo na ba bande nde Mongóngó ya Nzambe mpo na lelo?

Mpo na biso eyano ezali IYO. Tozali koyebisa mokili ete tozali bakangami na Liloba ya Nzambe, Etindá na Ye, Mongóngó mwa Nzambe mondimisami mpo na mokolo mwa biso. Iyo, tondimaka na motema na biso mobimba kati na Kofina Play.

Iyo, tondimaka ete motindami mwanje ya eleko ya 7 ya lingomba abiangami kokamba Mwasi ya libala. Iyo, Mongóngó wana likolo ya ba bande nde Mongóngó ya litomba koyoka koleka.

Bolingo ya Nzambe, Mongóngó na Ye, Etindá oyo, ezali mpenza likambo monene, Emoniseli ya ndenge wana epai na biso, ete tokoki te kotangwa na Yango. Tokómi Mokangami na Yango.

Totekisi eloko mosusu nyoso. Ézala nini moto ata nani alobi, tokangani na Yango.

Ezali na eloko moko na ntina na Yango na motindo ete tokoki kaka te kotangwa na Yango. Nde esengo ya bomoi na biso. Tokoki kobika te soko na Yango te.

Totondi na esengo, na matondi koleka, na lipambu mingi kozala Mokangami mpo na Nkolo mpe Etindá na Ye; mpo ete bazali eloko moko. Ezali koleka bomoi mpo na biso. Mokolo na mokolo ezali kokóma polelé koleka mpe solo ete tozali Mwasi na Ye ya libala. Tozali kati na Mokano mwa Ye mobongi kwa. Tokoki koloba Liloba, zambi tozali Liloba likómi mosuni.

Tokangani na eloko moko te kasi Klisto mpe Etindá na Ye mpo ya ngonga; ata tata na biso, mama na biso, ndeko na biso mobali, ndeko na biso Mwasi, mobali na biso, mwasi na biso, moto ata nani.

Tomikangisi bobele na Klisto, mpe Ye kaka. Tomikangisi mpe tozali na ekanganeli na Etindá oyo, Mongóngó oyo, mpamba te ezali nzela Nzambe Apesi mpo na lelo oyo, MPE NZELA MOSUSU EZALI TE.

Tozali lisusu bakangami ya bozali na biso moko ya bopími te, na mpósá ya biso moko. Tomikabí mobimba mpe tokangamí na Ye. Ézala nini basusu kati na mokili bakanisaka, oyo basusu kati na mokili basalaka, tokangami na minyolólo ya bolingo epai na Ye mpe Mongóngó na Ye.

Tozali na matondi mingi kozala Bakangami. Yebisa ngai Tata, násala nini na sekonde nyoso ya monúti nyoso ya mokolo nyoso.

 Tika ete Mongóngó mwa Yo mólakisa biso kati na eloko moko na moko tozalaka, tolobaka, mpe boni tobikaka. Tolingi koyeba eloko mosusu kasi Yo.

Yaka komikangisa elongo na biso na Liloba ya Nzambe mpe Mongóngó mwa Ye Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzángá, ntango ya Jeffersonville, lokola tozali koyoka boniboni kokóma: Mokangami 63-0717.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga

Filemona 1:1

 PS: Ndeko Branham, TOLINGI lolenge olobaka Filemona, EBONGI BE epai na Mwasi ya libala.