20-0805 BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Mokolo ya 5 aout 2020

Bandeko Mibali pe Basi,

Mitema na biso etondaki mpenza na esengo ntango Azalaki kolobela biso mokolo na Lomingo ete tobongisamaki mpo na Bomoi na Seko.

Na ntango oyo bato mosusu bazali na miso, kasi bakoki komona Yango te, bazali na matoyi pe bakoki koyoka Yango te, biso tosilaki koponama mpo na kozua Emoniseli ya Yesu Klisto na eleko na biso. Biso tosili kondima Bokambami ya Solo ya Nzambe, Liloba na Ye, Nsango Oyo, Moto ya Yesu Klisto, Molimo Mosanto na Ye, nyonso wana ezali eloko moko.

Yesu alobaki:” Yaka, Landa Ngai.”

Polo alobali:” Bozala balandi na ngai, lokola ngai pe nazali molandi ya Klisto.”

Ndeko Branham alobaki: ”Nayebi ete bino, bandeko na biso, bozali kotalela ngai na lolenge moko lokola etemelo na bino na makambo oyo… ntango nyonso oyo ngai nazali kolanda Nzambe lokola Polo alobaki na Makomi ete:”Bino bolanda ngai, lokola ngai nazolanda Klisto.”

Polo azalaki koluka kozua esika na Yesu te, to pe Ndeko Branham, biso pe te, kasi ezali Emoniseli ya Yesu Klisto mpo na eleko na biso, yango nde ezali nzela oyo ebongisami, pe biso tosilaki kobongisama liboso mpo na kozua Emoniseli yango.

Tozali mpenza kozongisa matondi mpo na Emoniseli oyo. Ye azalaki kolengela biso mbala moko lisusu mpo tokoka kokumisa Ye, kokumbamela Ye, pe kosala mayangani ya mabondeli elongo na Ye, mikolo nyonso, mokolo mobimba.

Ndeko Joseph Branham

Elimbolami Uta Na:
https://branham.org/fr/articles/852020_TheEaglesGatheringTogether