20-0816 Bozali Na Nzambe Oyo Eyebani Te

Balingami Bandeko Mibali pe Basi,

Na lisungi na Nzambe, na nzela ya Liloba na Ye, pe kokokana na Liloba na Ye, mosakoli na Nzambe atalisaki polele awa liboso na biso Yesu Klisto na nzela ya kofina bouton ya koyoka liteya.  Mpo na Mwasi-na-libala na Ye, ezali Yesu Klisto motindo moko lobi, lelo pe libela-na-libela.

Bato mosusu bazali na miso, kasi bakoki komona te, bakoki pe kondima te. Bazali kokanisa ete tozali kokumbamela moto, kasi tozali kokumbamela  Nzambe oyo azipami kati na mbeki na Ye oyo aponama. Mpo na biso, ezali Nzambe na nguya oyo azipolami liboso na biso ndenge Alakaki ete Akosala kati na Liloba na Ye.

Yesu ayebisaki bango “boluka-luka na Makomi” mpo na komona eleko nini bazalaki kobika na yango. Kuna balingaki  komona ete Ye azalaki Liloba nyonso oyo ekomamaki na ntina na Ye.

Mbala moko lisusu, na eleko na biso, Alobaki na biso ete “toluka-luka na Makomi”, kotanga Malachie 4, Emoniseli 10:7, Luka 17:30 pe Yoane 16:30 mpo yango ezali koloba polele mpenza Nani NGAI NAZALAKI pe nani NGAI NAZALI lelo. Tosili kotanga Makomi pe tondimi ete mosakoli na Ye akokisaki Liloba nyonso. Ezali Nzambe oyo azali komizipa Ye moko, na sima azali komimonisa Ye moko, na bato oyo bandimi Ye.

Lelo oyo, sima na mibu nkoto mibale, tomoni motindo yango moko Yesu Klisto  kati na nguya ya Lisekwa na Ye, atelemi kati-kati na biso, azali kosala makambo oyo Asalaki na ntango wana pe alakaki ete akosala yango na eleko na biso : Mwana na Moto oyo azali kati na nzoto pe azali komonisa Liloba na Ye na Mwasi-na-libala na Ye.

Libaku kitoko nini oyo tozali na yango lelo oyo, mpo na kotelema Liboso na Ye ndenge bazalaki na yango na eleko wana. Ata bongo, na ntina na biloba-loba ya bato, bazali koboya Yango mpo bazangi koyeba  Bozali na Ye, oyo Ye alakaki ete akosala lelo.

Bokoki kokanisa likambo ya kozanga kozua libaku oyo bozali na yango mpo na koyoka Mongongo yango lelo na losambo na bino? Moto moko oyo azali kolobela yo makambo lokola balobelaki mokonzi-mwasi ya Sheba? “Sikawa, mwana na ngai, osengeli na yo kosangana na bato wana te, biso tosepelaka na kolamuka wana te ya kobeta ba-bandes na losambo, osengeli kokende kuna te. Ezali bobele makambo ya pamba-pamba. Bato yango balobaka ete bandimaka  MALOBA NYONSO elobami na ba-bandes, ete ezali Etemelo na bango. Soki likambo ya ndenge wana ezalaki ete esalema, elingaki kozala nde awa na losambo na biso na nzela ya mosala ya koteya.”

Nzambe, na eleko nyonso, ntango Atindaki Nsango na Ye, oyo ezalaki Liloba na Ye, pe atalisaki Yango polele na eleko wana; bato oyo bandimaki yango, ezalaki eleko moko ya nkembo mpo na bango; bato oyo bandimaki Yango te, bakotaki na kobulungana. Ezalaka bongo ntango nyonso.

Tosili kososola pe kondima ete Nzambe na Lola asili komonana liboso na biso na lolenge ya Liloba na Ye. Ezali Liloba elakamaki mpo na eleko oyo emonisami polele. Ezali Liloba elakamaki ya eleko ya Mose te, to ya eleko mosusu te, ezali elaka ya Liloba mpo na eleko  oyo .

Ezali  Makambo ya Mikolo Oyo Emonisami Polele na Lisakoli , ezali koyebisa biso été  Kokambama na biso ezali  Klisto ya Bileko Nyonso oyo Atalisami , yango ezali  Bozali na Nzambe Oyo Eyebani Te.

Lisakoli esili kokokisama. Kokambama na Ye esili komonisama. Asili Komitalisa Ye moko na biso na eleko na biso. Mokolo na Lomingo na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersonville, tokosangana elongo mpo na koyoka Liloba ndenge Akolobela biso : Bozali Na Nzambe Oyo Eyebani Te , eteyami mokolo ya 18 juin 1964

Ndeko Joseph Branham


Makomi ya kotanga liboso ya Liteya :

Matai 12:38-42
Luka 17:28-32
Deuteronome 18:15

Elimbolami Uta Na:
https://branham.org/en/articles/8142020_TheEaglesGatheringTogether