20-0819 BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Molingami Mwasi-na-libala,

Mitema na biso etondaki mpenza na esengo, mokolo na Lomingo, ntango tosanganaki biso nyonso na ntina moko : koyeba malamu bozali ya Yesu Klisto kati kati na biso. Apesaki biso miso mpo tokoka komona, matoyi mpo tokoka koyoka, kasi oyo ya motuya koleka, Apesaki biso Emoniseli, mpo tokoka KONDIMA.

Ezali na eloko moko te ya monene koleka Emoniseli oyo Asili kopesa biso. Koyeba nani Ye azalaki, Nani Ye Azali, pe sikawa nani BISO TOZALI. Mwango na Ye ya monene esili kokokisama, Asili kozongisa Mwasi-na-libala na Ye na Liloba ya Ebandeli. BISO TOZALI Mwasi-na-libala Liloba Elobami Yango. NKEMBO!!

Ndenge nini tokoki kotalisa Ye boni likambo yango ezali na motuya mpo na biso ? Kobondela kino tokokoka kososola été tozali Liboso na Nzambe, na sima kolobela Ye boni likambo yango ezali na motuya mpo na biso.

Bino nyonso oyo bozali kotatola ete bozali Baklisto, bofanda kimia liboso na Ye. Kosukola bilamba ézala epekiseli mpo na bino te. Mosala ézala epekiseli mpo na bino te. Eloko moko te ézala epekiseli mpo na bino. Moto moko te àyeba eloko nini ozali kosala. Kende bobele liboso na Ye. Kende esika moko na zamba. Kende pembeni na nzela, Kende na esika ya kuku na ndako na yo pe kanga ekuke. Ntango bana bakei na kelasi, kende kofukama esika moko. Oyokaki mingongo ya ndenge na ndenge bisika nyonso, kasi kende kofukama pe tikala wana kino mingongo yango ekofanda kimia pe okobanda komata mosanda.  Ekobongola yo. Ekokomisa yo ndenge mosusu, lokola Esalaki na elenge Samuele oyo. Ekosala eloko moko mpo na yo, soki osali bobele yango. Sikawa, Ekokomisa yo oyo osengelaki kozala. Ekokomisa yo moklisto ya lolenge oyo osengeli kozala.

58-1005m – Koyoka Mongongo na Ye

Ndeko Joseph Branham

Elimbolami Uta Na:
https://branham.org/en/articles/8182020_TheEaglesGatheringTogether