20-0821 BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Balingami Bapampolami,

Eloko nini esalemaki mokolo na Lomingo ntango tosanganaki biso nyonso elongo, mpo na koyoka Mongongo na Nzambe kolobela biso? Tondimaki kotielana maboko bamoko likolo na bamosusu. Na sima, Nzambe alobaki na nzela ya motindami na Ye ete:

Natelemeli zabolo. Satana, yo ozali bobele moto na lokuta monene, pe osili kotalisama polele bobele awa kati-kati na bato, na litatoli ya Makomi ya Yesu oyo azali na bomoi pe asili kosekwa. Napameli yo, na nzela na Nzambe na bomoi, bima na bato oyo pe tika bango kimia, mpo na nkembo na Nzambe.

Sikawa, lokola tosili kososola ete Liloba na Ye etalisamaki polele, pe ekokisaki mpenza makambo oyo Ye alobaki ete ekosalema, Satana atalisamaki polele, na sima topamelaki ye pe tobenganaki ye. Baoyo nyonso bandimi ete ezalaki Nzambe moto alobalelaki bango, babikisamaki.

TONDIMAKI, BOYE, BISO NYONSO TOBIKISAMAKI!!

Ezali na eloko moko te na nguya koleka Mongongo na Nzambe oyo ezali koloba Liloba na Ye. Kasi Ezali mpo na moto nyonso te, ezali bobele mpo na baoyo bazali kososola pe kondima ete Yesu Klisto azali motindo moko lobi, lelo pe libela-na-libela.

Eleki mibu 2000, soki okokaki kobika na eleko wana, pe okendeki na lingomba oyo Yesu azalaki koteya pe okendeki liboso na Ye pe olobaki:”Yesu, nazali na bosenga moko, yokela ngai mawa. Nayebi malamu nani Yo ozali, loba Liloba pe ngai nakozua eloko oyo nasengeli na yango.” Ntango Alingaki kobondela mpo na yo, motema na yo elingaki kotonda na esengo, mpo olingaki koyeba ete ezalaki na ELOKO MOKO TE oyo ekokaki kotelemela nzela ya libondeli na Ye.

Lelo oyo, Nzambe ASILI kobongisa nzela moko mpo ete biso tosala mpenza makambo yango. Losambo oyo tokoki kokende esika oyo Yesu Ye moko azali koloba. Bato mosusu bazali koyeba te ete ezali losambo, kasi ata bongo, ezali losambo.

Na mpokwa eleki, tosanganaki na nzela ya singa na bango nyonso na ekolo mobimba, ezalaki pene na 300 kilometres zinga-zinga, esika moko na ba-losambo na ngai ezalaki. —65-1127b – Komeka Kosalela Nzambe Mosala Libanda na Mokano na Nzambe

Soki bolingi ete Yesu aloba na losambo na bino ya ndako to na losambo na bino, esika bino nyonso bokoki kosangana, nasengi na bino ete bomeka kobikela likambo oyo ete Elohim alobela bino mbala moko. Ezali mpasi te, FINA BOUTON YA KOBETA LITEYA.

Mokolo ya Lomingo oyo, Akolobela biso mbala moko lisusu pe Akomizipola liboso na biso, kotatola ete Azali Yesu Klisto mosekwi. Akolobela biso lisusu likolo na makambo oyo Zakai azalaki kokanisa mokolo wana ntango amataki likolo na nzete mpo na komona Yesu. Lolenge nini azalaki kopangusa bosoto oyo ekangamaki na elamba na ye ya sika pe lolenge nini azalaki na ba-nzube na mabolongo na ye pe bisika nyonso na maboko na ye. Lolenge nini afandaki wana mpo na kolongola yango, wana azalaki kozela ete ye oyo bazalaki kobenga mosakoli aleka wana. “Moto moko te akokoka komona ngai ntango Ye akoleka na nzela wana. Ntango Akokatisa na ngambo oyo, nakosimba lokasa monene oyo, mpo nakoka kotala pe komona Ye.”

Lolenge nini mokufi-miso Bartimée alekaki na mpongi pe akomaki sima na ntango na ntongo wana mpo butu mobimba azalaki kolota ndoto ete akokaki komona lisusu. Azalaki kobaluka-baluka na mbeto na ye mpo akanisaki ete akokaki komona, kasi na sima, amonaki ete ezalaki bobele ndoto.

Lolenge nini mama na ye Moyuda kitoko ya solo-solo azalaki kobenga ye na ngonga ya mibale na mpokwa ete:”Bartimée”. Azalaki kobima liboso ya ndako pe kofanda na kiti ya kominioloka, pe azalaki komema ye na maboko na ye mpo na kolobela ye masolo ya Biblia. Oh, azalaki mpenza kolinga masolo na ye ya Biblia.

Na ntongo wana, ntango afandaki wana likolo na libanga yango moko oyo Yahweh alongolaka na bitutu na mikolo ya Yoshua, azalaki kokanisa:”Bobele awa, na nzela moke oyo esika nafandi, basakoli minene na nguya Eliya na Elisa batambolaki loboko na loboko na nzela oyo moko. Soki nakokaki kozala na bomoi na eleko wana, pe nafandaki awa, nalingaki kopota mbangu epai na basakoli yango, kokweya elongi na nse, pe koloba:’Oh, mosakoli na Nzambe! Bondela mpo na ngai mpo Yahweh azongisela ngai komona na ngai.’”

Lolenge moko Nzambe abongisaki makambo mpo na Bartimée mokolo wana, na bongo pe Nzambe asili kobongisa makambo mpo na biso lelo oyo.

Mbala moko lisusu nalingi kosenga na bino ete bosangana na biso na suka ya mposo oyo. Nalaki ete ekozala lokola ezipeli oyo elongolami likolo na liziba-na-mai ya kopunja-punja, esika oyo mai ezali kopunja-punja; pe koleka ezali kopunja-punja, ezali kokoma malili koleka pe pio koleka.

Mokolo ya mposo na ntongo , tokoyoka liteya oyo: Yesu Azali Nani?__20 juin 1964, na ngonga oyo ezali malamu mpo na yo.

Na sima, mokolo ya Lomingo , tokosangana biso nyonso elongo na 13h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka liteya oyo: Nzambe Asili Kobongisa Mwana-na-Mpate_20 Juin 1964 na mpokwa

Eloko nini ekoki kosalema ntango tokosangana Liboso na Nzambe?

Ndeko Joseph Branham

Elimbolami Uta Na:
https://branham.org/en/articles/8212020_TheEaglesGatheringTogether