20-0912 BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Mokolo ya 12 septembre 2020

Balingami  Bameli-mai ya Libulu oyo Epunjaka,

Komela mai na Libulu oyo Epunjaka ezali kitoko mingi mpenza. Liloba ya pio, ya peto, ya pembe, oyo ezali kouta na Liziba na Mai na Bomoi, esika tokoki komela Yango ntango nyonso mitema na biso ezali na mposa na yango. Ayaki pe asilisaki mposa na mai ya milimo na biso, na mabele ekauki pe ezanga mai.

Ntango tozali na mitungisi ya ndenge na ndenge, tokoki komela mai. Ntango etumba ezali kokoma makasi, tokoki komela mai. Ntango tozali na bosenga ya lobiko na nzoto, tokoki komela mai. Ntango nyonso, bisika nyonso, tokoki kofina bouton ya koyoka liteya  pe tokoyoka Tata kolobela biso ete : Mbote, baninga, eloko nini bozali na bosenga na yango lelo, lobiko-na-nzoto? Bozali na bosenga ya koyeba solo-solo ete bozali bana na Ngai ya mibali pe basi oyo bapesami Lokumu-ya-bana? Bozali na bosenga ya kozwa eyano na motuna oyo bozali na yango na motema? To bolingi bobele kofanda na nsé ya epakolami ya Molimo Mosanto pe komela, komela, komela kino milimo na bino ekobondisama nye?

Liloba na Ye, Nsango Oyo, ezali kotia biso mbala moko liboso ya Molimo Mosanto. Ntango mosusu tosalaka makasi nyonso mpo na komeka kokota liboso na Bozali na Ye, kasi toyebi ete bobele na ngonga oyo  tozali kofina bouton ya koyoka liteya , tozali na nsé ya Epakolami ya Molimo Mosanto. Yango esili komonisamela biso, pe tondimi na bomoto na biso nyonso ete, Ezali Mongongo Na Nzambe nde ezali kolobela biso mbala moko longwa na bibebu ya moto oyo YE aponaki. Mpo na nini moto oyo azali na mayele nyonso akoki kolinga komela mai oyo euti na liziba mosusu?

Ntango toyokaka ba-bandes oyo, Ekendaka kino na ba-mboka ya bapakano, pe bisika nyonso na mokili, esika nyonso oyo bato bazali koyoka yango. Ezali kobenga moto nyonso oyo azali na bolembu, molimo nyonso oyo esili kobunga, nzoto nyonso oyo ezali kobéla, Momboto nyonso oyo esila kobongisama liboso, pe ezali kolobela bango ete:”Bokoki kozua eloko oyo bozali na bosenga na yango, soki bobeti ntembe te pe bondimi Liloba moko na moko, mpo Ezali ngai moto nazali koloba te, Ezali YE nde azali kosalela ngai mpo na kolobela bino.”

Bokanisa naino sikawa, soki bobikaki kalakala na bileko oyo eleki, na ntango ya yiki-yiki ya basakoli pe maloba bazalaki koloba, na ngambo nini bokokaki kolinga kozala, na eleko oyo wana?

Malamu, bosengeli kopona lolenge moko lelo oyo. Azali komibongisa mpo na kobota Liloba ebongi be esika wana, pe Liloba ezali koya mpo na Mwasi-na-libala Liloba. Lokola mwa—mwasi azali eteni ya mobali, oyo elongolamaki na ye, na boye, ekosengela na Lingomba kozala Lingomba oyo ezali koumela-na-Liloba, Liloba moko na moko ya Biblia; ba-systemes te, ba-dogmes te, to eloko moko oyo ebakisami na Yango. Ekosengela kozala na kati ya Liloba ya mongondo oyo ezangi mbindo, oyo ya peto.

Olingaki mpenza kosala nini na eleko oyo wana, olingaki kozua ngambo ya ba-systemes, ya ba-dogmes, na banganga-nzambe na bango, to olingaki kozala kati na baoyo batikalaki na Liloba oyo emonisamaki na eleko wana?

Alobaki ete tozali kotonga etutu te, tozali kotonga ndako. Mpo na kotonga ndako, bosengeli kotonga yango yengebene na mwango, soki bongo te, ndako na yo ekobeba. Mwango na biso ezali Liloba. Liloba na Nkolo eyaka na mosakoli na Ye, eyaka ata moke te na banganga-nzambe; Eyaka na basakoli. BOBELE mosakoli nde azali molimboli ya bonzambe ya Liloba Yango. Boye nani akotonga Ndako na Ye?

Esengeli ete mopakolami moko aya longwa na Lola, atindama awa na nse mpo na kosala yango. Ezalaka bongo, na eleko moko na moko.

Mbala moko lisusu, mokili, pe baponami na Ye, bazali koleka na mpasi ya kobota. Botala bobele makambo oyo Alobelaki biso ete ekosalema na mokili pe na Lingomba na Ye na eleko oyo. Tozali komona yango kokokisama na miso na biso. Na eleko moko na moko, Tata atindaki batindami na Ye: Polo, Irenée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, pe na eleko na biso, William Branham. Elongo na motindami moko na moko, mokili, na lolenge ya nzoto pe ya molimo, ezalaki koyoka mpasi ya kobota.

Esengeli na mpasi, na mitungisi, pe na nkaka kasi sikawa mpasi ya kobota ya suka pe ntango ekomi pene. Tozali komona lolenge mokili ekomi, yiki-yiki kati na mabota. Tozali komona yiki-yiki oyo ezali likolo na Mwasi-na-libala na Ye mpo na kotikala na ba-bandes pe kondima Liloba moko na moko. Ezali mpasi, kasi Ezali kobotama ya Mwasi-na-libala na Ye. Konetolama ekomi pene.

Mbala moko lisusu, tokosangana na ngonga ya 13h00’, ngonga ya Jeffersonville, mpo na komela mai longwa na Liziba-na-mai oyo ezali Kopunja-punja, mpo na koyoka Liloba, wana Ye akolobela biso ete sikawa tozali koleka na  Mpasi ya Kobota ya suka, eteyami mokolo ya 24 janvier 1965.

Ndeko Joseph Branham

Elimbolami Uto Na
https://branham.org/articles/9112020_TheEaglesGatheringTogether