20-0906 Mabulu Matobwani

Nsango: 65-0123 Mabulu Matobwani

BranhamTabernacle.org
PDF
themessage.com/ln/sermonsdownload

BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Mokolo ya 5 septembre 2020

Molingami Mwasi-na-libala Oyo atondi na nsai,

Nazali mpenza kozongisa matondi mpo tosengeli na biso komipesa na mayele na biso moko te, kasi tozali na makoki ya kofanda na bisika ya Likolo na bozali ya Molimo Mosanto mpo na komela mai longwa na Liziba na Bomoi na Ye oyo ekaukaka te. Ezali libulu na mai oyo ezali kopunja-punja na kati na biso kino na Bomoi na seko.

Ezali mpasi mpo na biso kososola ntina nini moto oyo azali na makoki ya komela mai ya Peto na Libulu ya peto akoki kosepela komela mai oyo euti na engongolo esalemi na moto, na nzela ya tuyau esalemi na moto, longwa na ebombelo esalemi na moto, na filtre oyo esalemi na moto likolo na yango, mpo na kopekisa ba-nyama ya minene kokota na kati, na ntango oyo ezali na Liziba ya komela moko oyo esili kotatolama ete ezali Mai na Peto oyo euti na ngwende na Nzambe.

Toyebi na Kotanga Liloba na Nsango-malamu ya Yoane ete,

“Na ebandeli Liloba ezalaki, pe Liloba ezalaki elongo na Nzambe, pe Liloba ezalaki Nzambe.” “Pe Liloba elataki nzoto, pe efandaki elongo na biso.”

Azalaki Motatoli ya Solo pe ya Sembo mpo na Liloba ya Seko ya Tata. Azalaki Mosakoli pe akokaki koloba bobele makambo oyo Tata alobaki ete Ye aloba. Alobaki,”Tata na Ngai azali na kati na Ngai.” Yango nde likambo Yesu Mongombo alobaki,”Tata na Ngai azali na kati na Ngai.”

Na Emoniseli, Liloba elobi na biso ete tobongola ata Liloba moko na yango te, lokola Ewa asalaki. Alobaki ete kosala yango ekomema lisumu pe kufa.

“Soki moto abakisi eloko moko na makambo oyo, Nzambe akobakisela ye malozi oyo ekomami na mokanda oyo; pe soki moto alongoli eloko moko na maloba ya mokanda ya lisakoli oyo, Nzambe akolongola eteni na ye na Buku na Bomoi pe na mboka mosanto, pe na makambo oyo ekomami na mokanda oyo.”

Mosakoli na biso alobelaki biso ete Liloba ba Nzambe ezali na bosenga ya ndimbola moko te. Nzambe alobaki Yango, Esengeli kosalema. Alimbolaka Liloba na Ye moko. Biblia elobi na biso ete Esengeli na ndimbola moko te. Ye alobaki:”Tika ete pole ezala,” pe pole ezalaki. Na sima Alobaki:”Mongondo akokumba zemi,” azwaki yango. Yango esengeli na ndimbola moko te. Na sima Alobaki:” Na mikolo ya suka, Nakosopa Molimo na Ngai likolo na nzoto nyonso”, pe Asalaki yango. Yango esengeli na ndimbola moko te.

Liloba elobi na biso lisusu ete na eleko moko na moko Nzambe atindaka mosakoli moko, pe mosakoli yango alobaka Liloba na Ye. Mosakoli yango azalaki Liloba mpo na eleko yango. Toyebi lisusu ete Liloba na Nzambe eyaka bobele na mosakoli na Ye pe mosakoli yango azali molimboli ya Liloba na bonzambe.

Na sima, mosakoli na Ye amonisaka Liloba yango na bato. Bato bandimaka Liloba moko na moko. Oyo wana ezali Nzambe na kati na mosala, Dieu azali kosala mosala na nzela ya Molimo na Ye.

Na boye, tozongela yango na bokuse:

• Nzambe azali Liloba.
• Nzambe alobaka Liloba na Ye mbala moko na mosakoli na Ye.
• Mosakoli alobaka Liloba na Nzambe, liloba na ye moko te, Liloba na Nzambe.
• Mosakoli amonisaka Liloba na Nzambe na bato.
• Liloba na Nzambe esengeli na ndimbola moko te.
• Bato bandimaka Yango.
• Ezali Nzambe na kati na mosala.

Na sima, soki ngai “NAFINI BOUTON YA KOBETA”, nakoyoka:

• Nzambe kolobela ngai mbala moko.
• Liloba na Ye.
• Elobami na nzela ya mosakoli na Ye.
• Yango esengeli na ndimbola moko te.

NKEMBO, tosili Kososola Emononeli.

Koyoka Nsango Oyo ezali nzela oyo esili kobongisama mpo na Mwasi-na-libala na Ye na eleko oyo. Yango esilaki kotiama na ba-bandes pe kobatelama mpo ete Mwasi-na-libala amela longwa na Libulu-na-mai ya Peto. Koyoka Nsango Oyo ezali kofanda na nse ya mosanda ya monene koleka nyonso, mpo ezali Liloba na Nzambe mpenza oyo elobami mbala moko na biso longwa na Nzambe.

Yango esengeli kozala mwango na Nzambe mpo na Mwasi-na-libala na Ye na mikolo oyo ya suka.

Tosangana elongo na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersonville mpo na komela longwa na Liziba ya Bomoi Yango oyo Ekaukaka te wana Akolobela biso ete tosengeli ata moke te komela longwa na Mabulu Matobwani, oyo eteyami mokolo ya 23 janvier 1965; Ye asili kobongisa Mai na Peto longwa na Liziba na Ye.

Ndeko Joseph Branham

Euti Na:
https://branham.org/articles/942020_TheEaglesGatheringTogether