20-0830 Komipesa Na Mayele Na Yo Moko Te

Nsango: 65-0120 Komipesa Na Mayele Na Yo Moko Te

BranhamTabernacle.org
PDF
themessage.com/ln/sermonsdownload

BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

Mokanda ya mokolo ya 29 aout 2020

Balingami “Moko Na Bango”.

Eloko nini tozalaki kosala mokolo ya Lomingo eleki? Tosanganaki na ba-Ndako na biso ya ba-bandes, tozalaki kobondela biso nyonso na Nkombo na Ye. Tobatisamaki na Molimo Mosanto, ntango nguya ya Mongongo wana eyaki. Eloko oyo Asalaki mpo na bango na eleko wana, Asalaki ndenge moko mpo na biso. Tozali mpenza na esengo pe tokoki koloba ete TOZALI MOKO NA BANGO.

Bopemi nini oyo. Kimia nini oyo. Ekitiseli-motema nini oyo Mwasi-na-libala na Ye azali na yango ntango tozali koyoka Ye kolobela biso pe koyebisa biso ete tozali Mwasi-na-libala na Ye oyo Abongi be pe tozali na kati ya mokano mobongi be na Ye. Ezali na nzela mosusu te, ezali na mongongo mosusu te, ezali na nsango mosusu te oyo ekoki kobongisa be Mwasi-na-libala na Ye, bobele Mongongo na Ye oyo ezali koloba na nzela ya motindami na Ye ya eleko oyo asili kotatolama.

Bazangi-kondina. Baoyo bazali na emoniseli mobimba te, bakoloba:”Bozali kolobela moto mingi koleka, bopesa nkembo na Yesu.” TOZALI KOSALA YANGO, mpo tondimi ete ezali moto te oyo tozali koyoka, tozali pe kopesa nkembo na moto yango te, kasi ezali Yesu Klisto nde azali koloba na nzela ya motindami na Ye oyo atatolami, pe tozali kopesa YE nkembo nyonso. Asili komonisa biso ete ezali YE mbala moko lisusu, nde azali koloba na Mwasi-na-libala na Ye na nzela ya bibebu ya moto ndenge Alakaki ete Akosala.

Ezali esika wana nde tosalaka mabunga na mpokwa oyo. Tomekaka kozongisa nkembo nyonso, pe Klisto, mosika na eleko mosusu. Biblia elobi ete:”Azali motindo moko lobi, lelo pe libela-na-libela.” Azali mpenza na mobimba awa na ndako oyo, na mpokwa oyo, ndenge Azalaki kotambola na Galilaya to na Yelusaleme.

Ntango moto azali koteya pe koloba:”Bosengeli kondima maloba nyonso ya ba-bandes wana te, mosakoli asalaki mabunga, ye moko alobaki yango, pe tokoki kotalisa bino yango. Bokeseni ezali ntango Nzambe azalaki koloba na nzela na ye pe makanisi to mabanzo na ye moko.”

Ntango moto moko atelemi pe alobi ete azali mosali, mokengeli ya lingomba esika moko, pe azali kondima te ete Yesu Klisto azali motindo moko na likambo moko na moko (kozanga nzoto ya moto), motindo moko lobi, lelo, pe libela-na-libela, oyo wana azali momboto ya kozanga-boyokani.

Motindo moko na likambo moko na moko! Na sima, MOTO moko abanda kolobela bino ete mabunga ezali na makambo oyo ye alobaki, kasi na nguya pe epakolami ya Molimo Mosanto na nzela na ye, akoyebisa bino eloko nini ezali pe ezali te Liloba? MPO NA NGAI TE, AZALI TE. Mwanje na Nkolo alobaki na mosakoli na Ye: “Mema bato bandimela YO.” Pe tosalaka yango, Liloba moko na moko. Alobaki :

Na Nkombo na Yesu Klisto! Bobakisa eloko moko te. Bolongola te, bokotisa makanisi na bino moko kati na Yango te. Boloba bobele oyo elobami na ba-bandes yango. Bosala bobele mpenza makambo oyo Nkolo Nzambe asili kopesa bino mitindo ya kosala. Bobakisa eloko moko te na Yango.

Ntango Nzambe alobi Liloba, Azali na bosenga ya mobali moko te to mwasi moko te, to eloko mosusu te, mpo na koloba eloko nini Yango elingi koloba. Nzambe alingi koloba bobele likambo oyo Alobi ete Alingi koloba. Kasi bato baboyaka komipesa na oyo Liloba elobi, balingaka komipesa na mayele na bango moko. Balingaka komipesa na makambo oyo motei moko alobi, na esika ya komipesa na oyo Nzambe alobaki. Makomi elobi na biso ete bazipamaki miso.

Mosakoli alobaki na biso ete Makomi emizongelaka. Ndenge esalemaki na mikolo ya Sodoma na Gomola, ezali pe bongo lelo oyo. Ndenge esalemaki na mikolo oyo Yesu azalaki awa na mokili, ezali pe bongo lelo oyo. Ndenge esalemaki na mikolo oyo mosakoli na Ye azalaki awa, ezali pe bongo lelo oyo.

Ntango oyo Ndeko Branham azalaka na Tucson, Arizona, mibu misato mobimba, batei babengisaka ye ata mbala moko te ete aya koteya na biteyelo na bango. Mpo na nini? Alobaki ete basanganaka bango nyonso pe balobaki ete soki moto moko abengisi ngai koteya na eteyelo na ye, bakobengana motei yango na lisangana na bango.

Lelo oyo, ntango bozali koloba, na lipambo ete:
“Tozali Lingomba ya ba-bandes. Tozali kobenga mosakoli na Ye ete aya koloba na eteyelo ya losambo na biso mokolo na mokolo,” mokengeli wana na losambo wana bakobengana bango na lisangana na bango.

Kasi ntango kufa ekofandisa mongongo na ngai kimia, ba-bandes oyo ekokoba koyokana, pe bokososola ete makambo oyo nalobaki esili kokokisama.

Yango nde ntina oyo biso tondimelaka Mongongo oyo ezali na ba-bandes:

“Ba-mpate na Ngai bayebi Mongongo na Ngai. Mongongo na Ngai esili kotatolama mpo na bango ete ezali solo. Esili kotalisama polele ete ezali Mongongo na Ngai.” Sikawa_sikawa, botala malamu, bango bazali bato oyo bakoki kolanda mongongo mosusu te. Bakosala yango te.

“Ba-mpate na Ngai bayebi Mongongo na Ngai, pe bakolanda mopaya moko te.”

Bongo, tosangana elongo mokolo na Lomingo oyo na ngonga ya 13h00, ngongo ya Jeffersonville, mpo na koyoka Mongongo Yango kolobela biso:
Komipesa Na Mayele Na Yo Moko Te” , eteyamaki mokolo ya 20 janvier 1965

Ndeko Joseph Branham