20-0729 Ba Mpongo Bazali Kosangana

Ba-Mpongo Bazali Kosangana ya mokolo ya 29 juillet 2020

Balingami Mimboto ya Nzambe,

Nazali kolikia ete bozali mpenza kosepela na mayangani na biso ya mabondeli ya mokolo ya Misato ndenge tolobelaka Ye, pe tokumisaka Ye mokolo mobimba. Tosepelaka mingi mpenza mpo na kolobela Ye ndenge nini tolingaka Ye mpo na nyonso oyo Asilaki kosala,  mpe Azali kosala mpo na kolobela biso mokolo na mokolo ete :”Bozali Mwasi-na-libala na Ngai.”

Nalingaka mingi mpenza ndenge Alobelaki biso mokolo na Lomingo mpe alendisaki biso koloba ete: Nzambe ayanolaka mabondeli na ntongo, na butu, na midi, na minuit, to na ntango nyonso.

Ezali na ntina moko te mpo na ntango oyo tobelelaka Ye, Ye azalaka ntango nyonso wana elongo na biso. Azali ata pene na biso lelo koleka ntango oyo Azalaki awa kati na nzoto lokola Mwana na Ye Yesu Klisto oyo alalaki kuna na suka ya masuwa elongo na bayekoli na Ye, pe mbonge eyaki. Lelo, Azali kobika NA KATI NA MOKO NA MOKO NA BISO. Mpo ete biso tozali :

Baoyo ya solo, baoyo babongisama na Nzambe, momboto ya solo mpenza, molimo ya Nzambe oyo ezalaki kati na Nzambe liboso ya kozalisama ya mokili; bomikanisela, bino baoyo bozali mpenza na Molimo na Nzambe na kati na bino na mpokwa oyo, bozalaki awa kati na Klisto mpo Ye azalaki litondi ya Liloba. Azalaki litondi ya Bonzanbe kati na nzoto. Nzambe azalaki na kati ya Klisto, mpo na kozongisa boyokani na mokili na Ye moko. Bondimi yango? Botala, Azalaki kati na Klisto. Boye, soki ozalaki kati na Nzambe, momboto, liloba, eteni ya mosala longwa ebandeli, boye otambolaki elongo na Ye awa na mokili, osololaki na Ye na mokili, omonaki mpasi elongo na Ye na mokili, okufaki elongo na Ye na Kalvari, pe osekwaki elongo na Ye lisusu; pe sikawa ofandi na bisika ya Likolo na kati ya Klisto Yesu, ozali na boyokani na Ye (Liloba).

SIKAWA tofandi elongo na bisika ya Likolo, tozali na lisangana na Ye mokolo mobimba. Tosili kokoma LILOBA, LIKOLO NA LILOBA, LIKOLO NA LILOBA.

Lelo tokotambola na Ye, tokosolola na Ye, pe tokokumbamela Ye MOKOLO MOBIMBA NDENGE Akosolola na bison a biso nzela nzela. Tika ete mbala moko lisusu tosangana elongo na mabondeli na ngonga ya 12h00, 15h00 pe 18h00, na ngonnga ya Jeffersonville, pe tobondela bamoko mpo na bamosusu.

Ndeko Joseph Branham