20-0725 Makambo ya Mikolo Oyo Etalisami Polele na Lisakoli

Nsango: 65-1206 Makambo ya Mikolo Oyo Etalisami Polele na Lisakoli

Ba-Mpongo Bazali Kosangana ya mokolo ya 25 juillet 2020

Balingami Ba-Mpongo,

Mokolo kitoko nini oyo, ngonga kitoko nini oyo tozali kobika na yango. Tozali kobika lisusu na mikolo  ya Biblia, Makomi ezali kokokisama kati na biso pe bisika nyonso zinga-zinga na biso. Mikolo oyo Mwasi-na-libala azalaki na mposa ya kobika na yango longwa na ntango ya Adama esili kokoma.

Masakoli oyo totangaki na kati na ba-Biblia na biso, makambo oyo basakoli balobelaki biso, ezali kokokisama mokolo na mokolo, pe tozali eteni na yango. Tozali na kimia wana tozali kofanda na bisika bileki likolo, Liboso na Liloba Yango, tozali kotela pe tozali kokomela na mobimba. Kotalisama mobimba ya kotatolama ya Yesu Klisto oyo azali motindo moko lobi, lelo, pe libela na libela, ezali kosalema.

Etalisamaki na biso ete Liloba esukaki na Yesu te. Oyo wana ezalaki bobele ebandeli ; esengelaki lisusu ete koleka Yesu éya. Abandaki bobele na kozongisama ya Lingomba na Ye. Alobaki : «Nakoya lisusu na nzoto na moto ndenge Nasalaki na Abalayama, pe nakomonisa bino ata koleka Liloba. Na bongo, mpo na kozua Liloba yango, tosengeli kozala na Emoniseli uta na Nzambe mpo na koyeba nani Yesu Klisto azali NA ELEKO NA BISO.

Bomoni, mwango mobimba_mobimba, Lingomba mobimba, etongami likolo na emoniseli uta na Nzambe. Yesu alobaki, na Matai, mokapo ya 16 ete:”Mosuni pe makila emonisi yo likambo oyo te, kasi Tata na Ngai oyo azali na Likolo nde asili komonisa yo yango.” Ezalaki eloko nini? Emoniseli ya Nani Ye azalaki. “Pe likolo na Libanga oyo, Nakotonga Lingomba na Ngai, pe bikuke na ewelo ekoki kolonga Yango te.” Bomoni? Emoniseli ya Yesu Klisto na ntango oyo, ezali oyo Ye azalaki na ntango mosusu te, ezali oyo Ye azali sikawa, Biblia elobi, ezali kokola kati na Mwasi-na-libala, kino na epimelo mobimba.

Ndenge Alakaki ete Akosala, Asili kopesa biso Emoniseli mobimba pe ya solo ya Ye moko uta na Nzambe mpo na eleko  na biso, pe tozali kokola kati na Mwasi-na-libala na Ye kino na epimelo mobimba

Tokoki mpenza kobanda kososola makambo nyonso oyo ezali kosalema? Sikawa Asili kotalisa biso mwango monene na Ye kino na suka. Esili nye, Asili kozongisa Mwasi-na-libala na Ye oyo abongisama liboso na Liloba ya Ebandeli, pe tosili kokoma Liloba likolo na Liloba likolo na Liloba.

Konetolama ebelemi, Etape ya Sika esili kobima; tozali ba-mbuma ya liboso likolo na nzete wana tozali kofanda Liboso na Mwana, Liloba Elobami mpo na eleko na biso, pe tosili komibongisa mpo na Kobuka-mbuma.

Tosengeli kosanzola Ye ndenge nini! Tosengeli kokumbamela Ye miniti nyonso ya ngonga nyonso ya mokolo. Asili komonisa biso été biso tozali nkona na Ye, eteni na mosala longwa ebandeli. Totambolaki elongo na Ye, tosololaki na Ye, tomonaki mpasi elongo na Ye, tokufaki elongo na Ye na Kalvari, kasi tosekwaki elongo na Ye na bisika na likolo, tozali kosangana na Ye ntango Azolobela biso été tozali Mwasi-na-libala na Ye.

Tolingi te ete liloba mosusu esangana na biso. Esengeli été ézala Lipa ya Nzambe oyo ezangi fùlù, Liloba na Nzambe ya peto, yango ezali Nsango na ntango. Tolingi koyoka Yango mbala moko longwa na motindami na Ye ya eleko oyo atatolamaki : Yesu Klisto Ye moko koloba na nzela ya bibebu ya moto. Ezali liloba ya moto te, Ezali Liloba ya bomoi ya Nzambe kolobela Mwasi-na-libala na Ye na nzela ya mosakoli. Lola pe nsé ekoleka, kasi Yango ekoki kokweya te.

Mpo na biso, ezali Nsango oyo, ba-bandes oyo, Mongongo na Nzambe… TO ELOKO MOKO TE.

Tika ete ba-mpongo basangana na mokili mobimba mokolo na Lomingo oyo zinga-zinga na Mosuni-ya-makila na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka Ye komonisa biso:”Makambo ya Mikolo Oyo Etalisami Polele na Lisakoli”, eteyamaki mokolo ya 6 décembre 1965.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka LIteya:

Genese 22

Deuteronome 18:15

Psaumes 16:10 /22:1 / 22:18 / 22:7-8 / 35:11

Esaie 7:14 / 9:6 / 35:7 / 50:6 / 53:9 / 53:12 / 40:3

Amos 3:7

Zacharie 11:12 / 13:7 / 14:7

Malachie 3:1 / 4:5-6

Matthieu 4:4 / 24:24/ 11:1-19

Luc 17:22-30 / 24:13–27

Hebreux 13:8 / 1:1

Jean 1:1

Apocalypse 3:14-21 / 10:7