20-0719 Makambo Oyo Ekozala

Ba-Mpongo Bazali Kosangana ya mokolo ya 18 juillet 2020

Balingami oyo Babongi Be,

Tokomi na suka ya ntango. Tosili kozonga lisusu na Mbuma, na Momboto ya Ebandeli. Matiti mabe esili kobwakama mosika na biso, pe tozali sikawa komitia Liboso na Mwana mpo totela.

Mwana yango ezali Liloba na Ye oyo emonisami na ntango oyo : Nsango oyo. Ezali emoniseli ya Liloba na eleko na Yango, pe tozali komitia Liboso na Ye, kotela mokolo na mokolo na nzela ya “Kofina Bouton-ya-koyoka liteya.”

Tozali Liloba likolo na Liloba oyo ekobimisa epimelo mobimba ya Mwasi-na-libala ya Nkolo Yesu Klisto. Ezali emoniseli ya kotalisama ya Liloba

Toyebi ete Liloba na Nkolo eyaka BOBELE na mosakoli, mpo ye azali motalisi ya Liloba na Nzambe. Akoki koloba eloko moko te; akoki koloba ata likanisi na ye moko te. Akoki koloba bobele makambo oyo Nzambe amonisi ye. Ezali makanisi na Nzambe oyo elobami na monoko ya mosakoli na Ye. Esilaki komonisama na biso ete Mongongo ya Malaki 4 ezali Liloba oyo etalisami mpo na ntango na biso, mpo na kobimisa Mwasi-na-libala na Ye.

Eloko nini ekosangisa Mwasi-na-libala ?

Nsango ezali kosangisa Mwasi-na-libala, bomoni, mongongo makasi

Mongongo makasi esili koyokana. Ezali kosangisa Mwasi-na-libala na Ye na mokili mobimba, koloba ete “tomibongisa, Konetolama ebelemi, bokangama na Liloba yango.”

Lokola tosili kokangama na Liloba Yango, alobaki na biso mokolo na Lomingo ete :”Namonaki bino kuna. Etonga na babulami nyonso oyo balati bilamba malamu mpenza. Bazalaki na kimia pe na peto, kotambola boye, kolanda matambe ya Nsango-malamu. Azalaki Liloba.”

Mosuni pe makila emonisaki biso yango te, kasi Tata na biso oyo azali na Likolo nde alakisaki biso likambo oyo. Ezali bobele emoniseli ya nani Ye azalaki na eleko mosusu te, kasi emoniseli ya nani Ye azali sikawa, Liloba oyo elati nzoto kati na mosakoli na Ye, Liloba oyo elati nzoto KATI NA BISO.

Tozali kokende na Bokonzi oyo ebongi be, boye tosengeli kozala bato oyo babongi be, mpo tosili kobalana na Mwana na Nzambe oyo abongi be, bongo tosengeli kozala Mwasi-na-libala oyo abongi be. Na boye, tokokoma bongo ndenge mosusu nini libanda na Liloba na Nzambe oyo ebongi be, NSANGO OYO?

Mateya oyo esilaki kobombama pe kobongisama mpo na eleko oyo mpenza, mpo na ntango oyo mpenza. Ayebaki liboso na kozalisama na mokili ete tokoyoka Liteya oyo mokolo na Lomingo ntango Akolobela biso na nzela ya mosakoli na Ye makambo nyonso oyo ekosalema Kuna.

Asilaki kokende kobongisa makambo nyonso mpo na biso liboso tokoma kuna. Azali kobongisa yango bobele ndenge tolingaka yango. Ekozala esika ya solo oyo tokosala makambo, esika oyo tokobika. Tokosala misala. Tokosepela. Tokokende esika ya Bomoi, ya Bomoi na Seko ya solo. Tokokende na Lola, na paradiso…NKEMBO!

Eloko moko te ekopekisa biso kokoma kuna. Esilaki komonisama ete tozali Mwasi-na-libala na Ye, tozali Liloba oyo elati nzoto, Konetolama ebelemi, Atongeli biso Bokonzi moko bobele mpo na biso, boye tokoki kolekisa Seko-na-Seko elongo na Ye pe bamoko na bamosusu.

Aponaki mosakoli na Ye liboso na ebandeli ya ntango mpo na koyebisa biso makambo oyo nyonso, Makambo Oyo Ekozala, eteyamaki mokolo ya 5 décembre 1965.

Tika ete Mwasi-na-libala na Ye asangana mokolo na Lomingo oyo na ngonga ya 13h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka Nzambe koloba na nzela ya bibebu ya moto, wana Akoyebisa Mwasi-na-libala na Ye ba-nani tozali, makambo nyonso na esika tokokende pe ekozala lolenge nini ntango tokokoma kuma.

Ndeko Joseph Branham