24-0128 Ubwoko Butatu Bw Abizera

Ubutumwa: 63-1124E Ubwoko Butatu Bw Abizera

Kuvoma Ubutumwa

Ibimenyeshejwe Ibimenyeshejwe ku bijanye n’ugusobanura mu zindi ndimi bikorerwa muri Branham Tabernacle

Mukunzi Uwizera,

Ese ukuntu ari vyiza cane kuvuga uti, NDI UWIZERA. Atari muri nemera; Ijambo! Atari mw’idini; Ijambo ! atari ivyo uwundi muntu avuga ; ariko ivyo IJambo rivuga !

Ntitwibaza ikintu na kimwe ; turacizera gusa. Uko coba cumvikana kwose canke uko uwundi muntu yokivugako, Turi uwizera w’inkomoko. Dufise uguhishurirwa kwa Mpwemu kw’Ijambo.

Turabona igihe tubayemwo. Turabona Ubutumwa bw’igihe. Turabona intumwa y’igihe. Turabona Imana ubwayo yihishura mw’Ijambo ryayo. Turabona ko ata kindi kintu kihari kiretse Ubu Butumwa, Iyi ntumwa; Iri Jambo.

Uwizera w’ukuri nta kindi yumviriza kiretse iri Jambo. Ni ivyo gusa. Yitegereza Ijambo. Ntiyitegereza ibica biyonga. Ntiyitegereza amatangazo. Yizera Imana, kandi ivyo birahagije, kandi arabandanya gusa. Murabona ? Hariho uwizera.

Nta kindi kintu twokwumviriza kiretse Ijambo; Ijambo riza gusa ku muhanuzi. atari ku bigira, atari insobanuro y’umuntu uwo ari we wese, Ijambo ritunganye ryavuzwe maze rishirwa ku mabande kubwo Umugeni.

Mpwemu yahaye ubuzima iryo Jambo muri twebwe kandi ryacitse Rizima. Kubwo kwizera, turabibona kandi turaVyizeye. Hazoza Ijwi rivuye mw’Ijuru rizoshira uwo mubatizo wa Mpwemu Yera mu Mugeni, Rizodukura kw’isi, mu buntu bw’Izamurwa. Imana yarabisezeranye.

Dushirwa ku gipimo buri gihe, buri munsi, Satani agerageza kutubwira ibipimo n’ibigeragezo vyacu kwari Imana iriko iraduhana. Ariko IMANA ISHIMWE, Siyo, ni satani ariko arabikora maze Imana ikabireka.

Imana iriko itugira abitonda kandi Iduhingura kugira tubone ivyo tuzokora. Ibigerageza biraje kutunyiganyiza, kudushira hasi, kugira tubone aho duhagaze. Ariko turanesha buri ntambara , kuko turi ivyitegererezo ; Ijambo ry’Imana riba muri twebwe kandi biciye muri twebwe.

Mbega ukuntu turi abigiciro imbere y’amaso yiwe ?

Nta muntu yoshobora gufata ikibanza canyu, uko mwoba muri bato gute, muvuga muti, “ndi umugore ajejwe udukorwa two mu nzu.” Nta muntu yoshobora gufata ikibanza cawe. Imana, mu butunzi bwayo buhambaye, yarabitunganije, Umubiri wa Kristo, kugira ntihagire umuntu n’umwe ashobora gufata ikibanza cawe.

Ese ukuntu ivyo ar’ivyigitangaza? Umwe wese muri twebwe afise ikibanza. Umwe wese muri twebwe yari hano igihe Imana yarema isi. Yashize umubiri wacu hano no kubandanya. Imana yadushize kw’isi iki gihe kugira ngo dushitse Ijambo ryaYo hanyuma Iduhe Ubugingo budashira.

Umuntu wese ategerezwa gufata ingingo. Uhagaze kuvyerekeye Iri Jambo, Ubu Butumwa, iyi ntumwa? Ese ukuntu ari ngirakamaro kwumviriza Ijambo ryavuzwe kumabande?

Mubice vy’isi vyose, aya ma bande arajayo, ivugabutumwa ry’ama bande.

Ivugabutumwa rya bande ryarungitswe n’Imana ku Mugeni wayo kw’isi yose. Rikubwira neza na neza aho uri , uwo uri kandi namba uri uwizera mw’Ijambo.

Uri umwe mu migwi itatu, uko umeze ubu muri kubu, mu vyiyumviro vya kubu, hano muri ino mfashanyo igaragara, namwe muzoba muri muri mfashanyo itagaragara y’iyi bande, ivyiyumviro vyawe ubu umaze kwumviriza iyi bande, vyerekana umugwi urimwo.

Inyuma yo kwumviriza iyi bande, vyerekana umugwi w’abantu ukomokamwo. Bamwe bizera ko mukeneye vyinshi gusumba Ijambo ritunganye ryavuzwe ku mabande. Bamwe bizera ko Ubutumwa bw’umuntu umwe bwararenganye, mutegerezwa kwumviriza Umwungere wanyu canke mwarazimiye.

Ubutandukane buhambaye uyu munsi mu Butumwa bushingiye cane cane kukwumviriza Ama bande. Bamwe bigisha ko ari bibi kuvuza Ama bande mw’Ishengero; umwungere wenyene niwe ategerezwa kwigisha. Bamwe bavuga ko hoba kuba hagati na hagati, ariko ntihavuzwe bande mw’ishengero, canke asangwa naho bikozwe ni bikorwe gake cane.

Hamwe n’ibitekerezo vyinshi, ivyiyumviro vyinshi cane, insobanuro nyinshi cane z’Ijambo, ninde ari mukuri? Wokwizera nde? Ico nico kibazo umwe wese muri twebwe abwirizwa kwibaza.

Umuhanuzi yatubwiye kubisuzumisha IJAMBO, Atari ivyo umuntu wese avuga. Ivyo mwobikora gute? Hariho inzira gusa yo kubikora, GUFYONDA MUKAVUZA.

Hategerezwa kubaho inyishu y’ukuri, inzira nziza. Umuntu wese ategerezwa gufata ingingo ubwiwe. Uwu w’iyinga uzokwerekana kazoza kuri abo bose bumviriza Ubu Butumwa.

Ikintu wokwibaza ubwawe: Ni uwuhe muntu gusa afise Niko Uhoraho Agize? Ninde yagaragajwe n’inkingi y’umuriro? Ninde azotwerekana kuri Yesu? Ninde yavuze Ijambo ritananirwa? Ninde mwene amajambo yavuzwe kw;isi yari ngirakamaro, asamiranira mw’Ijuru?

Namba mushaka kuronka inyishu z’ukuri, nashaka kubatumira kuza kwumviriza uwu w’iyinga isaha zitandatu z’umuhingamo, Isaha ya Jeffersonville, ku Butumwa: 63-1124E- Ubwoko Butatu bw’Abizera.

MweneData Joseph Branham

Yohana 6:60-71