22-0724 Hindukiriza Amaso Kuri Yesu

Ubutumwa: 63-1229E Hindukiriza Amaso Kuri Yesu

Kuvoma Ubutumwa

Ibimenyeshejwe Ibimenyeshejwe ku bijanye n’ugusobanura mu zindi ndimi bikorerwa muri Branham Tabernacle

Bakunzi Mico Yagaragaye,

Ni muze dukoranire hamwe hanyuma duce twumviriza Ubutumwa bwavuzwe igenekerezo rya 29 kumugoroba, ukwezi kwa Kigarama umwaka w’1963: Hindukiriza Amaso kuri Yesu. Isaha zitandatu kw’isaha ya Jeffersonville ( akaba ari isaha cumi na zibiri z’umugoroba kw’isaha yo mu Burundi).

MweneData Joseph Branham

Ivyanditswe vyo gusoma mu kwitegurira kwumviriza Ubutumwa:

Guharura21:5-19
Yesaya45:22
Zekariya12:10
Yohana14:12