22-0724 Cengulukila Kuli Jesu

Mulumbe: 63-1229E Cengulukila Kuli Jesu

PDF

BranhamTabernacle.org

Nomuyandwa Mimumuni Watondezegwa,

Atu swangane toonse antomwe a ku swiilila Mulumbe 63-1229E Cengulukila Kuli Jesu ino Sondo a 12:00 pm, Jeffersonville ciindi.

Mukweso Joseph Branham

Mangwalo a kubaala mukulibambila ku swiilila kwa nkambauko:

Myeelwe 21:5-19

Isaiah 45:22

Zakaliya 12:10

Musalali Johani 14:12